plus revision skat rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Aarhus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 100 lande

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar december 2013 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter 12

3 2 Ledelsespåtegning Forretningsudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Den Selvejende Institution Gesten Fritidscenter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og institutionens vedtægter. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Gesten, den 15. februar 2014 Forretningsudvalg René Høier formand Jeppe Kristoffersen næstformand John Kisby kasserer Christina Grant sekretær De repræsentantskabsvalgte revisorers erklæring Som repræsentanskabsvalgte revisorer har vi gennemgået bilagsmaterialet for Den Selvejende Institution Gesten Fritidscenter for regnskabsåret 2013, med henblik på at vurdere, om der er disponeret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vedtægter og repræsentantskabsbeslutninger. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Gesten, den 15. februar 2014 Allan Pihl Marion Mortensen

4 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Den Selvejende Institution Gesten Fritidscenter. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Gesten Fritidscenter for regnskabsåret 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og institutionens vedtægter. Forretningsudvalgets ansvar for årsregnskabet Forretningsudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik og institutionens vedtægter. Forretningsudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som forretningsudvalget anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om forretningsudvalgets valg af regnskabspraksis er passende, om forretningsudvalgets regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med god regnskabsskik og institutionens vedtægter. (fortsættes)

5 4 Den uafhængige revisors erklæringer, fortsat Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på oplysningerne i note 1 i regnskabet, hvori forretningsudvalget redegør for institutionens fortsatte drift. Vi har ikke fundet anledning til at anlægge en anden vurdering end institutionens forretningsudvalg. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Den Selvejende Institution Gesten Fritidscenter har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget de af forretningsudvalget godkendte budgetter for Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til god regnskabsskik gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Kolding, den 15. februar 2014 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Torben Kristensen Statsautoriseret revisor

6 5 Instutionsoplysninger Selskabsnavn Den Selvejende Institution Gesten Fritidscenter Bækkevej 9 A 6621 Gesten CVR-nr Hjemsted: Vejen Kommune Forretningsudvalg René Høier (formand) Jeppe Kristoffersen John Kisby Christina Grant Revision RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kokholm 1B, 1 sal 6000 Kolding Repræsentantskabsvalgte revisorer Allan Pihl Marion Mortensen Pengeinstitut Frøs Herreds Sparekasse Nørregade Vejen

7 6 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Institutionens formål er at drive en hal, indrettet til almene og kulturelle formål, herunder fortrinsvis sportsudøvelse og gymnastik, foreningsarrangementer med kulturelle formål samt til eventuelle udstillinger og lignende. Den skal i overvejende grad være til rådighed for beboerne i Vejen Kommune. Institutionen udøver sin virksomhed gennem repræsentantskab og forretningsudvalg og ved overenskomst med Vejen Kommune med henblik på benyttelse af hallen til skoleformål. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat giver et overskud på Egenkapitalen pr. 31. december 2013 udgør kr Forretningsudvalget anser det for forsvarligt at aflægge regnskabet med fortsat drift for øje. Der budgetteres i 2014 med et positivt resultat på kr efter vedligeholdelsesudgifter på kr Institutionens likviditet er forbedret om end stadig stram. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke institutionens finansielle stilling.

8 7 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er udarbejdet i henhold til god regnskabsskik og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der er eksisterende på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Lejeindtægter og tilskud fra kommunen indregnes i resultatopgørelsen i det år, de vedrører. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder lønninger samt lønafhængige omkostninger. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler m.v. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

9 8 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Installationer Driftsmateriel 20 år 5 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

10 9 Resultatopgørelse 1. januar december 2013 Note Budget (ikke revideret) kr. kr. Halleje Lokaleleje Lokaleleje skytteklub Reklameindtægter Tilskud fra Vejen Kommune Tilskud fritidsklub Personaleomkostninger Varme El Forbrugsafgift til kommunen Rengøring Vedligeholdelse og leje anlæg Kontorartikler Telefon, bredbånd og licenser Porto og bankgebyr Forsikringer Repræsentation Revision Annoncering Småanskaffelser Afskrivninger Driftsresultat Finansielle omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Overføres til egenkapital

11 10 Balance pr. 31. december 2013 Note kr. kr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 5 Driftsmateriel og installationer Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger AKTIVER I ALT

12 11 Balance pr. 31. december kr. kr. PASSIVER EGENKAPITAL Dispositionsfond: Primo Årets resultat Egenkapital i alt GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser Gæld til DONG Kortfristede gældsforpligtelser Driftskredit Vejen Kommune Gæld til pengeinstitut Skyldige feriepenge Skyldig pension Skyldige A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Leverandører af varer og tjenesteydelser Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Ejendommen er stillet vederlagsfrit til rådighed for den Selvejende Institution Gesten Fritidscenter af Vejen Kommune.

13 12 Noter Note 1 Andre forhold i regnskabet Forretningsudvalget anser det for forsvarligt at aflægge regnskabet med fortsat drift for øje. Der budgetteres i 2014 med et positivt resultat på kr efter vedligeholdelsesudgifter på kr Institutionens likviditet er forbedret om end stadig stram kr. kr. Note 2 Personaleomkostninger Lønninger incl. pension ATP, FIB mv Løndata Lønrefusion Note 3 Forsikringer Vejen Kommune, bygning- og brandforsikring Alm. Brand, arbejdsskade Alm. Brand, erhvervsforsikring Falck, incl. hjertestarter Note 4 Finansielle omkostninger Renter bank Renter kreditorer Note 5 Materielle anlægsaktiver Kostpris pr. 1/ Kostpris pr. 31/ Afskrivninger pr. 1/ Afskrivninger 2013 Afskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ Driftsmateriel og installationer

14 Driftsbudget 2014 Halleje Lokaleleje Lokaleleje skytteklub Tilskud fra Vejen Kommune, skoleidræt og sundhedsfremmende timer Tilskud fritidsklub Personaleomkostninger Varme El Forbrugsafgift til kommunen Rengøring Vedligeholdelse Kontorartikler IT, telefon og licenser Porto og bankgebyr -500 Forsikringer Repræsentation Revision Annoncering -500 Småanskaffelser Afskrivninger Driftsresultat Renteindtægter 0 Renteudgifter -500 Budgetteret resultat 8.500

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere