Tryk ok for interaktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryk ok for interaktivitet"

Transkript

1 Tryk ok for interaktivitet - Følgeforskning af TV2/Nord-Digital: Et mediesociologisk brugerperspektiv på digitalt interaktivt tv Ph.d. Afhandling Thomas Bjørner Aalborg Universitet Institut for Kommunikation Marts 2007

2 Forord I Danmark er det politisk besluttet, at public service broadcasterne DR og TV 2/Danmark bygger og driver de første digitale kanaler free-to-air (det vil sige ukrypteret), udsendt via sendemaster i den såkaldte DTT (Digital Terrestrisk TV) distribution. Public service broadcasterne har hermed fået tildelt rollen som første skridt i den digitale overgang, hvor det med et bredt flertal i Folketinget er vedtaget at slukke for det analoge tv-sendenet med udgangen af oktober Den 31. marts 2006 påbegyndte man de digitale sendinger, hvor det således var muligt fra denne dag for alle danske husstande at modtage digitalt terrestrisk tv. I første omgang indeholder DTT kanalerne DR1, DR2, TV2 og TV2 s regionale tv-stationer. Med digitaliseringen skabes dels muligheder for flere kanaler samt bedre billede- og lydkvalitet, men også muligheder for en række interaktive tjenester. Således er det allerede muligt for de, som ser digitalt terrestrisk tv at få simultan tegnsprogstolkning til nyhedsudsendelser samt adgang til en elektronisk programguide. Men de øgede valgmuligheder kunne også være andre former for interaktive tjenester, som f.eks. søge bolig, benytte s via fjernsynet, fremkalde madopskrifterne på tvskærmen ved diverse madprogrammer eller fremkalde ekstra informationer i forbindelse med nyhederne. Formålet med denne afhandling er, at give nogle indsigter i brugernes mediebrug i forhold til implementering af digitalt terrestrisk TV, og se på hvilke fordele og ulemper brugerne mener og oplever de interaktive tjenester har via tv-mediet. Afhandlingen giver således nogle svar på, hvad der sker når digitalt terrestrisk tv (med de øgede interaktive muligheder) vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold, og vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres fjernsyn og i givet fald om hvad og hvorfor? Baggrunden for afhandlingen er forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var en forsøgskanal under Det Digitale Nordjylland. Den sendte i perioden fra november 2002 til oktober 2004, og var første kanal som udsendte digitalt terrestrisk tv i Danmark. TV2/Nord-Digital var derfor interessant som forskningsobjekt på flere måder. TV2/Nord- Digital var den første digitale tv-kanal i Danmark, der ved opstarten i 2002 havde store 2

3 planer om en lang række interaktive tjenester og en konvergens mellem pc og tv. Således skulle det via TV2/Nord-Digital forsøget blive muligt for seerne at give tv-programmer en umiddelbar vurdering, at se ekstra informationer, levering af film og videobreve, modtagelse og afsendelse af fra fjernsynet og sammensmeltning af internet med tv. Derudover kunne TV2/Nord-Digital ses som en forløber for, hvad den landsdækkende digitale sending fra 31. marts 2006 kom til at indeholde. Derfor var der specielt i starten af forsøget stor bevågenhed omkring det digitale tv-projekt, både fra politikere, øvrige broadcastere og forskningsverden. Denne hype omkring tv s forvandling og det var NU den store konvergens og interaktivitet skete på tv-skærmen i Danmark, indebar også en stor interesse for studerende ved forskellige universiteter (dog primært Aalborg Universitet), der skrev projekter og opgaver om TV2/Nord-Digital. TV-mediet skulle med TV2/Nord-Digital forsøget blive radikalt forandret, når alle eksisterende og nye medier smeltede sammen til et nyt supermedie, en konvergeret medieboks bestående af halvt PC og halvt TV, en forening af tekst, billeder, lyd, film og video, i en slags digital schweitzerkniv. Udover mere regionalt fjernsyn og bedre billede/ lyd kvalitet var det på grund af teknologiske vanskeligheder primært ekstra informationerne i en slags udvidet tekst-tv der kom til at fungere i TV2/Nord-Digital forsøget. Denne afhandling vil også i et mediesociologisk perspektiv give svar på, hvorfor det er komplekst at indføre en ny teknologi i hjemmet, og hvorfor medieforbruget ikke bare lade sig forandre fra den ene dag til den anden. Følgeforskningen af TV2/Nord-Digital indebar, at jeg fulgte et igangværende projekt, hvilket betød at der skete en række ændringer undervejs i processen, som der metodisk måtte tages højde for. Derudover etableres et tæt samarbejde med TV2/Nord-Digital, der blandt andet indebar en direkte intervention i forsøget (hvor jeg bl.a. var med til at udpege de testpiloter der skulle deltage), samt en række afrapporteringer til den digitale tv-kanal. Mine afrapporteringer til TV2/Nord-Digital havde i nogle tilfælde direkte påvirket forsøget og de strategiske handlinger som TV2/Nord-Digital foretog undervejs. Endelig blev der undervejs i følgeforskningsprocessen publiceret en række artikler i forskningsmæssig regi. De fremgår bl.a. i antologierne Det Digitale Nordjylland IKT og omstilling til netværkssamfundet (Dirkinck-Holmfeld m.fl., red. 2004) og Interaktivt tv vent venligst -11 bidrag til forståelse af tv s digitale merværdi (Christensen 2004). Afhandlingen 3

4 baserer sig derfor ikke på en samling af forskellige papers, men er vid udtrækning sammensat på baggrund af de indleverede rapporter til TV2/Nord-Digital og de publicerede artikler. Afhandlingen er blevet til under nogle meget turbulente forhold og givet anledning til en række store udfordringer undervejs. TV2/Nord-Digital kunne ikke etablere de interaktive tjenester, som oprindelig var planlagt, og der var i starten af forsøget store tekniske problemer og mange udfald. Kanalens håndtering af det digitale forsøg forekom derudover til tider tilfældig og uden videre strategisk sigte. Dette gav en række store udfordringer, når der skulle foretages følgeforskning af kanalen. Jeg vil dog gerne takke kanalen for et inspirerende samarbejde, hvorunder jeg havde fri adgang til informationer. Derudover er afhandlingen skrevet under nogle store personlige forandringer, herunder min mors svære kræftsygdom og alt for tidlige død. Jeg vil derfor gerne takke familie, kæreste og venner, som har været en uvurderlig stor støtte for mig, og gjort denne afhandling mulig. Tak til nuværende kollegaer ved Medialogi (Aalborg Universitet København). Derudover også en stor tak til kollegaer ved Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, og en særlig tak for gode råd og vejledning til professor Jens F. Jensen. København, den 10. Marts 2007 Thomas Bjørner 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Hvor står forskningen af interaktivt tv i dag Forskningsspørgsmål og formål Afhandlingens udgangspunkt og opbygning Kontekst/ Historie TV som medie historisk- og aktuel ramme Digitalt tv i Danmark historisk- og aktuel ramme DVB-S, Satellit DVB-C, Kabel DTT, Terrestrisk Introduktion til TV2/Nord-Digital Historie fra ansøgning til testforsøgets afslutning Tjenester/ den digitale merværdi Set-top-boksen Metodisk udgangspunkt Den tværmetodiske tilgang Følgeforskningen Hvad er følgeforskning og hvordan den praktiseres Et casestudie? Rollefordeling i følgeforskningsindsatser

6 4.3 Kvalitative- og kvantitative data Dybdeinterview som gruppeinterview Fokusgruppeinterview Kvantitative spørgeskemaundersøgelser s indsendt til TV2/Nord-Digital 85 - Elektroniske ugedagbøger Semi-medieetnografi Teoretisk udgangspunkt Den sociale- og kulturelle brug af interaktivit tv Når danskere ser TV Et etnografisk perspektiv i set-top-box forsøg Spredning af nyskabelser Moralsk økonomi Kønsroller Den digitale merværdi Interaktivitetsbegrebet Teknologien som fokusobjekt Kommunikationssituationen som fokusobjekt Modtageren som fokusobjekt Opsamlinger og mangler ved Kiousis model Typologier Det regionale Anvendte analysetilgang og den vertikale analyse af medie- brug og hverdagslivgspunkt Delkonklusion

7 7. Brugernes opfattelse af de interaktive programmer Mervidensprogrammer Slank Igen Bag Facaden Midt i Naturen Sjov, hygge og samværsprogrammer Tilbage til Nordjylland Live håndbold, Aalborg HSH - Kolding Vurdering af indhold Det interaktive Det regionale Delkonklusion Horisontal analyse: Målgruppe, brug og ønsker Målgruppen og motiver for deltagelse som test-pilot Reklamespottet for TV2/Nord-Digital, 1. runde Reklamespottet for TV2/Nord-Digital, 2. runde Motivation Interesseret i teknologi Interesseret i regionalt tv: Digital storfamilie & bonderøvs-tv Frafald blandt test-piloterne Brugervenligheden af den digitale merværdi Kønsroller Set-top-boksen og stueantennens særlige æstetik Jamen så lad ham om det

8 8.4 Brug af ekstra informationer - solo eller gruppesening Hvad ønsker brugerne af interaktive tjenester? Springe over reklamerne Se ekstra information om en sag, ulykke og lignende Selv vælge kameravinkler Gætte med i Hvem vil være millionær og Hammerslag Vælge forskellige slutninger på en film Bankoverførsler, boligsøgning og s via fjernsynet Delkonklusion Ekskurs: SMS-TV Den digitale sherpa Afstemninger Konkurrencer Hilsner og kommentarer Hvem skal underholdes - til hvilken pris? Delkonklusion Refleksioner, anbefalinger og forskningsmæssig videreudvikling Erfaringerne fra følgeforskningen i bagklogskabens ulidelige klare lys Evaluering af TV2/Nord-Digital Videreudvikling af CAQDAS som forskningsværktøj Fremtiden for DTT i Danmark: Mere dansk forskning i SMS-TV Content is the king, men hvor blev indholdsperspektivet af?

9 11. Konklusion Abstract Litteraturliste Tabel- og eksempeloversigt. 340 Bilagsoversigt: Bilag 1-15 forefindes i vedlagte CD-Rom Bilag 16 forefindes i vedlagte DVD Bilag 1: Udredning af DTT i Europa Bilag 2: Spørgeskema til interviewhusstande, udsendt før interview Bilag 3: Interviewguide 1. runde Bilag 4: Interviewguide 2. runde Bilag 5: Karakteristik af interviewhusstande Bilag 6: Transskriptionsregler Bilag 7: Transskriptioner, samtlige husstande, 1. runde Bilag 8: Transskriptioner, samtlige husstande, 2. runde Bilag 10: Spørgeskema udsendt til alle testpiloter, 1. runde Bilag 11: Spørgeskema (elektronisk) udsendt til alle testpiloter, 2. runde Bilag 12: Transskriptioner, husstandsinterview 3 og 4 Bilag 13: Indsendte rapport til TV2/Nord-Digital, 1. rapport, 1. halvår Bilag 14: Indsendte rapport til TV2/Nord-Digital, 2. rapport, 1. halvår Bilag 15: Indsendte rapport til TV2/Nord-Digital, 1. rapport, 2. halvår Bilag 16 (DVD): Reklamespottene til 1. og 2. runde, Slank Igen, Bag Facaden, Midt i Naturen, Tilbage til Nordjylland, Live håndbold, Aalborg HSH Kolding. 9

10 Kapitel 1: Introduktion 1.1 Hvor står forskningen af interaktivt tv i dag Der er sagt og skrevet meget om interaktivt tv gennem de seneste ti år, og antallet af forskere, der beskæftiger sig med feltet, er stadig stigende. Det anslås at der er mere end 400 forskere, der beskæftiger sig med feltet i dag, hvor antallet i 2002 var lidt over 100 forskere 1. Interaktivt tv har haft en stigende forskningsmæssig interesse, både målt på antallet af forskere (og deraf også antallet af bøger, artikler, papers, ph.d. afhandlinger m.v.), men også antallet af konferencer og deltagere til disse er jævnt stigende. Således har den europæiske konference EuroITV haft stort vokseværk, siden konferencen startede i Brighton i Der er et utal af forskningsmæssige emner og forskellige metodiske perspektiver på interaktivt tv, men der er stadig en række ikke særligt veldokumenterede områder at tage fat på, herunder et fokus på hvordan brugerne tager digitalt interaktivt tv til sig i et hjemligt miljø med et fokus på den sociale anvendelse og kommunikationssituation i forbindelse med anvendelsen. Det er derfor denne afhandlings hensigt at sætte fokus på digitalt interaktivt tv i et mediesociologisk mikroperspektiv, herunder foretage kvalitative analyser af hvilke interaktive tjenester brugerne efterspørger, og hvordan forskellige husstande bruger og oplever digitalt terrestrisk tv med interaktive tjenester. Et andet område indenfor interaktivt tv, som mangler et forskningsmæssigt fokus, er indsigter i hvordan interaktive tjenester fungerer på et indholdsmæssigt plan i sammenhæng med f.eks. en udsendelses flow og det audiovisuelle udtryk. Det er dog ikke et fokus som denne afhandling kan rumme, men en opfordring til at andre forskere vil tage et interaktivt indholdsperspektiv op. Det manglende forskningsmæssige fokus på både 1 Den græske forsker Konstantinos Chorianopoulos har på baggrund af en opgørelse foretaget på givet et estimat på antallet af forskere indenfor interaktiv tv, fremlagt på EuroITV 2005: 2 Der var 12 tilmeldte papers til EuroITV 2003 afholdt i Brighton, og til EuroITV 2005 afholdt i Aalborg, var der tilmeldt 39 papers (inklusiv bidrag fra keynote speakers og invited speakers). Et samlet overblik over EuroITV konferencerne kan ses på 10

11 brugerne og indholdsanalyser af interaktivt tv herhjemme kan sandsynligvis forklares ved, at udbuddet af interaktivt indhold på tv har været meget begrænset. Dette skyldes Danmarks relativt begrænsede markedsmæssige område (med 5,4 mio. indbyggere), men også det helt centrale problem for medieselskaberne, om hvordan de kan få forbrugerne til at betale for digitalt tv. Indtil nu har der været et fokus på flere kanaler og ikke det interaktive indhold. Derudover er der kommet forskellige set-top-bokse på markedet, som bliver brugt af de forskellige distributører (ViaSat, Canal Digital og TDC Kabel TV), der kører med forskellige standarder, og dermed er inkompatible. Således skal tv-seerne betale flere gange for forskellige abonnementer og set-top-bokse, hvis de vil have adgang til forskellige kanaler, der udbydes med forskellige standarder. Endelig er det indtil videre sådan, at set-top-boksen kun kan kobles op til ét fjernsyn, og det betyder at digitalt tv på flere fjernsyn i hjemmet kræver en set-top-boks til hvert fjernsyn. I de senere år er der dog sket en række forskningsmæssige tiltag i Danmark for at belyse et brugerperspektiv på interaktivt tv. Således er der et igangværende projekt med henblik på udvikling af indholdstjenester ved forskningsenheden Knowledgelab 3, Syddansk Universitet i Odense. Projektet drejer sig om at udvikle nye indholdstjenester til interaktivt tv, og finde et testmiljø i samarbejde med en række erhvervspartnere 4. Her kan brugerne få erfaring med de muligheder, som et nyt fiberoptisk bredbåndsnet rummer (især i forhold til nyheder, reklamer og e-læring). Derudover forefindes BID-TV (Brugercentreret Interaktivt Digitalt TV), som er et udviklingsprojekt beskrevet af Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation (under forskningscentret InDiMedia). BID-TV s overordnede formål er at udforske og udvikle nyskabende interaktive, digitale teknologier, applikationer, tjenester og indhold med tilknytning til digitalt interaktivt TV og krydsmediale tjenester i samarbejde med en række erhvervspartnere 5. Senest har forskningscentret InDiMedia fået bevilget midler til et søsterprojekt til det nuværende BID-TV projekt, kaldet Plan B. B et står for Bredbånd og Bredbåndsnetværk. B et står for Brugerproduceret indhold og Brugerbaserede tjenester. Og endelig står B et for Brugercentrering i 3 4 Erhvervspartnerne er Dansk Bredbånd, DigiEyez, Fyens Stiftstidende, Scanad, Nørgård Mikkelsen, Tietgenskolen og Skolemedia. 5 Erhvervspartnerne er Nordjyske Medier, MakeDo Media, Futarque, Studie 1-2 og Triax. 11

12 tilgang, undersøgelser og design. Som i BID-TV projektet indgår der i Plan B en række erhvervspartnere (Himmerlands Elforsyning og TVMidt/Vest), hvor der på sigt via bredbåndsbaserede netværk og tjenester åbnes op for en række nye muligheder i forhold til video- og TV-programmer og i forhold til samspillet mellem TV, telefon og internet. Plan B rummer derfor flere led i værdikæden fra indhold over netværk og terminaler til slutbrugerne, således der kan etableres synergi mellem de forskellige led i værdikæden 6. Fra denne afhandlings starttidspunkt i 2002 og frem til i dag, er der sket meget indenfor digitalt interaktivt tv. I 2002 var et af de store buzzwords 7 mediekonvergens en sammensmeltning eller ensartethed i mediernes form gennem digitaliseringen, der skulle betyde en omstilling til netværkssamfundet (Dybkjær og Lindegaard 1999). Derudover rapporten Konvergens i Netværkssamfundet (Kulturministeriet & IT- og Forskningsministeriet 2001), der kom med et bud på forskellige former for konvergens, men også forskellige scenarier i fremtidens netværkssamfund: Netværkssamfundet hjælpes på vej af konvergensen. Fordi flere mennesker vil blive en del af netværkssamfundet, når det ikke længere vil kræve en pc for at få adgang til Internettet, men kan gøres via f.eks. tvapparatet, mobiltelefonen - eller måske det interaktive køleskab! (Kulturministeriet & ITog Forskningsministeriet 2001). Det er bl.a. udfra dette scenario og tidsmæssige diskurs at etableringen af TV2/Nord-Digital skal forstås, hvor nærværende afhandling tager sit afsæt i følgeforskning af denne kanal. Et centralt område i projektet for TV2/Nord-Digital var sammensmeltningen af internet og digitalt tv. Således var det meningen, at Nordjyderne fik mulighed for at bruge digitalt tv i en udgave, hvor indholdet blev gjort interaktivt, og hvor der kunne skabes en konvergens mellem internettet og fjernsynet. Den bristede IT-boble i 2000 og 2001 fik imidlertid nogle konsekvenser for TV2/Nord-Digital projektet, hvor flere investorer sprang fra projektet og de teknologiske muligheder måtte indskrænkes. Perspektivet i nærværende afhandling på digitalt interaktivt tv er en medievidenskabelig tilgang med særlig fokus på tv-mediet, og hvor der især trækkes på en mediesociologisk 6 7 Buzzword er ord indenfor et specielt emneområde, som foregiver at henvise til noget meget vigtigt, som - i en given periode - konstant summer i luften, men som ofte er svære at forstå, og som ingen i realiteten rigtig ved, hvad betyder (Jensen 1998: 200). 12

13 tilgang. Jeg vil derfor i nedenstående foretage en gennemgang af den hidtidige forskning indenfor tv-mediet med særligt fokus på forskningen indenfor digitale interaktive medier, og jeg har foretaget en egen kategorisering efter forskellige udgangspunkter: 1. Bruger/ seerundersøgelser: Sociologisering - Hvem er brugerne/ seerne? Bruger/ seerundersøgelser har en lang tradition indenfor medievidenskaben, og der forefindes en lang række perspektiver og metodiske tilgange. Et fællestræk for disse er en form for sociologisering af forskellige kategoriseringer af brugerne/ seerne til et givet medieprodukt, og forskellige bidrag til en diskussion af, hvorledes tv-sening er socialt differentieret. Traditionen er dog størst indenfor tv set i et samfundsmæssigt makroperspektiv. Dette perspektiv fremkommer f.eks. i tidlige mediestudier som Lazersfeld s The Peoples Choice (Lazarfeld 1968), og i en lang række studier i forhold forskellige sociale- og psykologiske aspekter i mediebrugen i forhold til uses and gratifications studier. I undersøgelsen Når danskere ser tv (Jensen, Klaus Bruhn m.fl. 1993), belyses udfra en empirisk undersøgelse forskellige måder, hvorpå man som seer kan håndtere tv som medium, og hvordan seerne navigerer rundt mellem kanalerne. Således opdeles tvseerne i forskellige grupper: Moralister, pragmatikere og hedonister. Henrik Dahls udviklede minerva-model (Dahl 1997) har også vundet indpas i medievidenskaben og kategoriseringer af forskellige tv-seere i henholdsvis det blå, grønne, violette, rosa og grå segment. I forhold til bidrag indenfor bruger/ seerundersøgelser af tv i et mikrosocialt perspektiv fik denne en stor opblomstring med etableringen af Birmingham-skolen og konsolideringen af cultural studies traditionen i England. Således findes der en lang række etnografiske studier af tv-brug og dennes betydning i hverdagslivet. Her kommer man ikke udenom David Morley og hans klassiske bog Family Television Cultural Power and Domestic Leisure (1986), som var meget omdiskuteret, ikke mindst af ham selv i den senere bog Television, Audiences and Cultural Studies (1992). Ved at se på hvordan familier så tv som aktivitet, påpegede Morly nødvendigheden for i et mikrosocialt perspektiv at forstå individer i en social hverdagslivs kontekst. Morly refererer i Family Television (1986) flere steder til James Lulls forskning (Lull 1980), og finder delvist inspiration hos ham. I artiklen The social uses of Television (Lull 1980), beskriver Lull hvordan tv bruges til at strukturere dagen og familielivet såsom spisetider, sengetid og lektier. David Morly s studier er vigtige, dels på grund af hans metodiske udgangspunkt 13

14 (som jeg selv i nærværende afhandling finder inspiration hos, og som beskrives nærmere i kapitel 6), og dels fordi Morly i modsætning til tidligere studier, tog et sociologisk udgangspunkt for en forståelse af kønsforskelle i forhold til det at se tv. Senere tager andre forskere samme sociologiske fokus på kønsforskelle i forbindelse med tv- og mediebrug, herunder kan nævnes studier af James Lull (1990) og Ann Gray s kvalitative dybde-interview af 30 kvinder i arbejderklassen med særligt fokus på brug af videomaskinen i hjemmet, og i fuldstændig lighed med Morly, finder hun Gender is the key determinant in the use of and expertise in specific pieces of domestic equipment (Gray 1992: 187). Bruger/ seerundersøgelser er også et af de forskningsmæssige områder indenfor interaktivt tv der er forholdsvis velbeskrevet. Herunder kan afdækkes mere kvantitative forskningsresultater af hvordan brugerne har taget digitalt tv til sig. Dette gælder bl.a. Vivi Theodoropoulou (Theodoropoulou 2003), der har undersøgt, hvordan engelske skybrugere tog digitalt tv til sig, og hvilke bevæggrunde seerne havde for at skifte fra analog til digitalt-tv, og i hvor stort omfang seerne brugte de interaktive muligheder. For Forrester Reserach har Jennings et al. foretaget en omfattende kvantitativ undersøgelse af voksne personer fra henholdsvis Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og England, og set på, hvilke interaktive tjenester seerne benyttede (Jennings et al. 2004). I et mediesociologisk og medieetnografisk perspektiv har Hugh Mackay undersøgt radio, fjernsyn og nye medier i en hverdagslivskontekst hos en række husstande i Wales (Mackay 2002). Martin Higgins interviewede 26 husstande i Edinburgh, England og undersøgt nye teknologier i en hjemlig kulturel kontekst (Higgins 2000). Tove Arendt Rasmussen har på baggrund af en empirisk undersøgelse fra en større antenneforening i Aalborg Øst beskrevet et etnografisk perspektiv på tv- og internetbrug i hjemmet (Rasmussen 2002) og hvordan interaktionen mellem tv og pc skete i forhold til programmet Ekspedition Robinson (Raudaskoski & Rasmussen 2003). Jo Helle-Valle & Eivind Stø beskriver hvad der sker i fire familier, når de hver for sig i et fremtidens hus 8 får mulighed for at afprøve en række interaktive tjenester (Helle-Valle & Stø 2002). Derudover etnografiske studier af brugen og placeringen af set-top-boksen i hjemmet fra 8 Fremtidens hus er ejet af den norske telekoncern Telenor. De fire familier tilbragte en eftermiddag og aften i huset, og kunne teste to forskellige interaktive tjenester. 14

15 England (O Brien et al. 1999) og et etnografisk studie med henblik på nyudvikling af designet for interaktivt tv i Finland (Eronen 2003, 2005). Fælles for de medieetnografiske tilgange er, at de har haft et perspektiv af interaktive medier med fokus på brug og oplevelse i hverdagen. Derimod har der ikke været et fokus på brugernes faktiske brug og oplevelse af selve teksten og tekstoplevelsen af det interaktive tv i hjemmet. 2. Usability bidrag: Funktionalisering - Hvordan navigerer brugerne/ seerne? Ordet usability refererer til hvorledes et produkt kan blive brugt af en bruger til at opnå specifikke mål, brugbart og effektivt i en specifik kontekst 9. Denne brugbarheds- og brugervenlighedsforståelse er især brugt inden for en HCI (Human-Computer-Interaction) tradition til et slags kvalitetsstempel, når et program eller hjemmeside er funktionel og dermed let at forstå og navigere rundt i for brugeren. Denne forståelse har også vundet indpas som testmetode indenfor digitalt interaktivt tv, og usability er nok det forskningsmæssige område indenfor interaktivt tv, der er forsket og skrevet mest om. Specielt indenfor navigation af EPG (elektroniske programguider) foreligger der et utal af forskningsresultater. Den græske forsker Konstantinos Chorianopoulos giver i hans ph.d. afhandling Virtual Television Channels (2004) et samlet overblik over forskningen indenfor usability og interaktivt tv, herunder den store mængde af forskning indenfor EPG (Chorianopoulos 2004: 40). Derudover en lang række usability-studier indenfor design (effekter, størrelser og farver på skærmen og læsbarhed), og brug af fjernbetjening til diverse interaktive tjenester (Kunert et al. 2005, Darnell 2005, Shrimpton-Smith et al. 2005). Der er dog en vis fare for, at den store mængde af usability-test i virkeligheden ikke er et særlig godt metodeværktøj, når der arbejdes med digitalt interaktivt tv. Usability har rødder i en testmetode til værktøjsapplikationer/ computerbaserede programmer, og har til formål at se på hvor hurtigt og fejlfrit brugerne kan løse en given opgave. Jens F. Jensen konstaterer således, at efter flere årtiers intensivt arbejde med Human- Computer-Interaction (HCI), brugervenlighed og traditionelle usability-tests er man i hovedparten af dagens computersystemer, it-baserede medier og digitale produkter stadig stort set kun nået frem til de rent funktionelle, ergonomiske og kognitive aspekter af 9 Der forefindes en officiel definition på usability, som er en isostandard. Definitionen på usability lyder ifølge ISO : The extent to which a product can be used by specified user to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use (Jokela et al. 2003: 54). 15

16 de menneskelige behov (Jensen 2004 B, InDiMedia 3. Nyhedsbrev). Således har man ved Aalborg Universitet udviklet testfaciliteter, som i større grad end de traditionelle usabilitymetoder har fokus på de bløde aspekter omkring teknologibrugen og brugernes oplevelser. Undersøgelsesfeltet er bl.a. produkternes brugerflader, funktionaliteter, æstetiske, kulturelle og indholdsmæssige karakteristika samt ikke mindst de mangfoldige brugssituationer som programmerne indgår i. Testlaboratoriet har navnet HELP+, der står for Human Experience Lab PLUS. PLUS står for Playability, Likeability, Usability og Sociability Indholdsanalytiske bidrag: Æstetisering, Hvilket indhold får seerne? Æstetik har en stor tradition indenfor en hjemlig medievidenskabelig kontekst i en lang række indholdsanalytiske bidrag af forskellige genrer. Således kom der en række analyser ud fra bøgerne Analyser af tv og tv-kultur 11 (Jensen, red. 1991) og Reklame- Kultur (Jensen, Rasmussen og Stigel, red. 1993). Med forskningsprojektet "TV's æstetik" 12 blev der blandt andet beskrevet en lang række overordnede problemer vedrørende TV-æstetik, programkvalitet og publikum 13 (Agger & Jensen, eds. 2001). Desuden en lang række indholdsanalyser lige fra nyheder (Hjarvard 1995, 1999), talkshow (Bruun 1999) og regionalt tv (Jauert og Prehn 2000). Der foreligger både nationalt og internationalt dog meget få indholdsanalyser af interaktivt tv, og er som allerede beskrevet et område, der kan opprioriteres forskningsmæssigt. Der foreligger dog nogle ganske få analyser f.eks. af det norske interaktive børneprogram puggandplay (Svoen 2005) og nogle generelle indholdsmæssige betragtninger i forbindelse med analyse af interaktivt indhold i et semiotisk perspektiv (Bignell 2002). Desuden forefindes få forskningsmæssige bidrag med indholdsanalyser af det såkaldte SMS-TV, hvor seerne benytter mobil-telefonen som returvej til brug af interaktive tjenester. Herunder det norske bidrag Small talks makes the big difference (Beyer et al. 2004), og delvist i eget bidrag Boogie Fjernsyn med mig!! *GG* (Bjørner og TV s æstetik var et samarbejde mellem Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet og Center for journalistik og medieforskning, Århus

17 Christensen 2003), der er en kombination af en semiotisk receptionsorienteret tilgang og en semietnografisk tilgang. 4. Mediepolitiske bidrag (herunder reguleringer, standarder og rettigheder): Politisering. Herhjemme har Frands Mortensen ved flere lejligheder beskrevet forholdene omkring den politiske beslutning for indførelse af digitalt terrestrisk tv i Danmark. Nogle af bidragene er samlet i antologien Forskning i mediepolitik mediepolitisk forskning (Bruun, Frandsen og Jauert, red. 2004). Men også Julie Haagen (Haagen 2004) og Erik Nordahl Svendsen (Svendsen 2004), der begge er fra Mediesekretariatet (under Kulturministeriet), har skrevet om politiske beslutninger omkring interaktivt tv i Danmark, herunder standarder, rettigheder og reguleringer. Derudover har Henrik Søndergaard beskæftiget sig med digitale interaktive tjenester set i et public service perspektiv (Søndergaard 1998). 5. Medieteoretiske bidrag, interaktivitetsbegrebet: Teoretisering Jens F. Jensen er en af de store bidragsydere indenfor de medieteoretiske bidrag af interaktivt tv, og begrebsliggørelse af interaktivitetsbegrebet. Jens F. Jensen har bl.a. udarbejdet en konceptuel model (en interaktivitetens kubus) til forståelse af begreberne interaktivitet og interaktive medier (Jensen 1996, 1998, 2001). Der forefindes dog en lang række medieteoretiske perspektiver på interaktivitetsbegrebet, som jeg vil uddybe nærmere i nærværende afhandlings kapitel 5.3. Her bør dog også nævnes van Dijk & De Vos, der udover et medieteoretisk perspektiv på interaktivitetsbegrebet også præsenterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse fra 74 coporate experts af interaktivt tv (van Dijk & de Vos 2001). Derudover (Schrape 1995) og (Steuer 1995), der begge har hver deres model for forståelse af interaktivitetsbegrebet. Desuden har Jens F. Jensen udarbejdet en mediehistorisk gennemgang af interaktive tjenester (Jensen 2004). Af andre bidrag indenfor et mediehistorisk perspektiv af interaktive tjenester kan også næves John T. Carey (Carey 1996, 2002). Desuden findes der en række teoretiserende betragtninger omkring et cross-media brug. Det kan både være meget teoretiske tilgange (Petersen 2005) og (Rosenstand 2004) eller kombinerede teoretiserende betragtninger med feltstudier i organisationer mellem interaktivt tv-brug og internet (Suni 2005, Puijk 2005). 17

18 Der forefindes en lang række andre forskningsmæssige perspektiver indenfor interaktive medier i kraft af de mange forskellige former for interaktive tjenester, herunder T-learning, T-commerce, interaktive historiefortællinger, interaktive tv-reklamer, interaktive tv-spil og væddemål (betting) m.fl. 14. Der ses nogle tendenser til et forskningsmæssigt fokus væk fra en betragtning om at se brugerne/ seerne som værende enten passive eller aktive mediebrugere (som i øvrigt var titlen på den første europæiske ITV-konference i Brighton 2003, med titlen From Viewers to Actors ). Derudover ses nogle generelle tendenser i forskningen af interaktive medier, hvor der er et øget fokus på forskellige metodiske tilgange, og hvad forskellige metodiske tilgange bidrager med til forståelser af forskellige former for interaktive medier. Der ses også tendenser til metodiske tilgange væk fra de traditionelle og mangfoldige usabilitytests af interaktivt tv. Titlen for Euro-ITV konferencen for 2006 var således Beyond usability, broadcast and tv. Man kunne også sige, at forskningen i interaktivt tv i større udstrækning end tidligere fokuserer på forholdet mellem mediet og det som medieres. Men der synes stadig at mangle et brugerperspektiv på interaktivt tv, for derved at få en større udbygning af en kompleks forståelse af den opfattelse og den kommunikationssituation som brugerne har i forbindelse med et interaktivt tv-indhold. Nærværende afhandling er en mediesociologisk undersøgelse af brugerne til TV2/Nord-Digital, og falder således primært indenfor kategorien Bruger/ seerundersøgelser : Jeg foretager således også en form for sociologisering og giver en karakteristik af testpiloterne til TV2/Nord-Digital, herunder deres motivation og anvendelse af det digitale tv. Men jeg vil også bidrage til en diskussion af, hvorledes digitalt interaktiv tv-sening er socialt differentieret. Jeg har således fokus på de bløde aspekter omkring teknologibrugen og brugernes oplevelser, og har dermed et andet perspektiv end de mange usability-studier indenfor interaktivt tv. Denne afhandling giver således ikke noget svar på, hvordan testpiloterne navigerede rundt i de interaktive tjenester, eller hvor funktionelle de interaktive applikationer var i TV2/Nord-Digital forsøget. Selvom nærværende afhandling giver den politiske baggrund for oprettelsen og udviklingen af DTT i Danmark, er der dog ikke tale om et mediepolitisk bidrag. Derimod indeholder 14 Jens F. Jensen har i forskellige artikler redegjort nærmer for de forskellige former for interaktive tjenester (Jensen 1996; Jensen 2004). 18

19 nærværende afhandling i mindre grad en teoretisering med en ny typologisering i forhold til om et interaktivt indhold fungerer tidsafhængigt eller tidsuafhængigt af broadcastet, som beskrives nærmere i kapitel 5.4, og dermed også en vidt forskellig anvendelse af de interaktive tjenester for brugerne. I kapitel 10 vil jeg nærmere redegøre for, hvordan et indholdsanalytisk bidrag, og dermed et fokus på æstetikken omkring et interaktivt indhold, oprindelig var indtænkt i denne afhandling - og hvorfor det ikke kom med. 1.2 Forskningsspørgsmål og formål Fjernsynet er et af de mest succesfulde teknologiske produkter, som forbrugere verden over har taget til sig. I Danmark har man i lighed med mange andre vestlige lande set, hvordan antallet af tv-apparater i hjemmet er stadig stigende, og hvordan fjernsynssening for mange stadig fylder meget i hverdagen. Fjernsynet har uden tvivl påvirket den måde, hvorpå samfundet er indrettet, og påvirket den måde vi omgås hinanden på. Fjernsynet er dog ikke noget statisk medie, hverken som teknologi eller som tjeneste. Man må derfor bevæge sig væk fra en forståelse af seerne som værende enten aktive eller passive og væk fra en Frands Mortensen forståelse af TV som:...afslapning, fritid, den bløde sofa, fjernbetjeningen, fællesskabet og det tilrettelagte flow. TV er lean-backward og push medens computeren er lean-forward og pull. Umiddelbart vil det derfor være vanskeligt at forene disse to adfærds-kulturer (Mortensen 2002). Jeg er ikke enig i Frands Mortensens fremstilling af TV et som et lean-backward (passivt) og push medie og computeren som lean-forward (aktivt) og pull medie, og at de to adfærdskulturer ikke kan forenes. Derimod er det nærværende afhandlings hensigt at nuancere en forskellig mediebrug i en langt videre kompleks ramme for, hvordan de enkelte mediebrugere anvender digitalt tv og interaktive tjenester i en hverdagslivskontekst. Jeg vil derfor også anvende ordet brugere fremfor seere, for netop at påpege at digitalt interaktivt tv i særlig grad kan anvendes som et lean-forward medie. Der er ingen tvivl om, at TV-mediet er i forandring. I 2000 lancerede TVRopa den første web-tv-station i Danmark, men den gik konkurs i I 2001 lancerede DR et forsøg med det interaktive børneprogram ROFL (Rene Ord 19

20 For Lommepengene) 15. Den 1. december 2004 lancerede TV 2 sammen med Nordisk Film en ny tv-kanal, som hedder TV2 Sputnik 16. TV 2 Sputnik var Danmarks første bredbånds-tv-kanal, hvor det er muligt via computeren at se en mangfoldig del af programmerne sendt på TV2, Zulu og Charlie. Fra februar 2005 var det også muligt via TV2 Sputnik at se film on-demand fra et filmarkiv leveret af Nordisk Film. Senere har DR fulgt op, og lagt en lang række af deres programmer ud på nettet (via Interaktivt tv har længe været det store buzz-word i tv-branchen og er det stadigvæk. Indtil nu har interaktivt tv i Danmark dog været udbudt i stærkt begrænset omfang, og har foreløbig primært udmøntet sig i seernes deltagelse i diverse konkurrencer, kommentarer og chat via SMS, særligt indenfor genrene reality-tv, musik og sport. I England er udbredelsen af det interaktive tv langt større end i Danmark, hvor mere end 8 millioner englændere har en simpel set-top-boks, og hvor både den kommercielle kanal SKY og public service institutionen BBC tilbyder en lang række interaktive tjenester lige fra elektroniske programguider til mere komplekse og mangeartede tjenester til en lang række programgenrer. Der har været luftet mange tanker om interaktivt tv, og tidligere scenarier har beskrevet, hvordan fjernbetjeningen blev set som PC-tastaturets konkurrent, og skulle således anvendes til bl.a. indkøb, bankoverførsler, kameravalg og styring af tv-programmer (Jyllands-Posten d. 11. februar 2002). Man kan også på Kulturministeriets hjemmeside (i en artikel fra 2000) læse det stik modsatte at PC-tastaturet blev set som det afgørende i fremtidens net-tv, og at fjernbetjeningen blev udkonkurreret (www.kum.dk/sw932.asp). I dag florerer til stadighed en lang række fremtidsscenarier og ord, som er med til at fortælle at tv-mediet er i forandring. Dette gælder bl.a. ord som interaktivt tv, digitalisering, konvergens, sammensmeltning af PC og TV, cross-media, video-on-demand, SMS-TV, PVR, DVR, Smartcard, HDTV, Internet-over-tv, IP, MHP, DVB-H, DTT og en lang række 15 Rene Ord For Lommepengene (ROFL) var en ung version af det voksne forbrugerprogram Rene ord for pengene, og var DR s første forsøg med interaktivt tv. ROFL havde en målgruppe fra de årige, og anses for at være et af de mere ambitiøse danske bud på et interaktivt tv-program. De 20 eftermiddagsprogrammer udnyttede mange af de nye interaktive muligheder, herunder uddybende information, ekstra kameravinkler, quiz og meget andet. ROFL blev sendt fra januar 2001 til juli 2001, og vandt flere internationale priser for sin udnyttelse af den digitale teknologi, bl.a. den internationale multimediapris EMMA for bedste interaktive TV-applikation. ROFL blev distribueret til seerne via de kommercielle selskaber TDC s Oncable (i dag TDC kabel-tv) og satellit distributøren ViaSat. 16 TV2 Sputnik koster 49 kroner om måneden i abonnement. 20

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

TV er ændret for altid

TV er ændret for altid TV er ændret for altid Kim Angel, Head of Media Wilke A/S 2014 Side 1 TV-oplevelsen har ændret karakter Nye tilgange, ny fleksibilitet Forandret udbud Empowerment af den digitale medieforbruger 2014 Side

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites RESUMÉ NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites Iben Bredahl Jessen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Med udgangspunkt i et medieæstetisk

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Analyse af web-tv kontekst

Analyse af web-tv kontekst Analyse af web-tv kontekst Hvorfor er kontekst vigtig for forståelsen af web-tv? Når vi i forbindelse med web-tv er interesseret i konteksten, der fører / navigerer os til video indhold, omgiver denne

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

Bilag 16: Tjenesteplatform

Bilag 16: Tjenesteplatform Bilag 16: Tjenesteplatform Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Tjenesteplatform...4 2.1 Systemoversigt...5 3. Elektronisk Programguide (EPG)...5 3.1 Programinformationsdatabase...6 3.2 Grænsesnit

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser Konkurrencebetingelser - for spiludviklerkonkurrencen Spil i folkets tjeneste 1. Indledning og formål med konkurrencen DR udskriver denne spiludviklingskonkurrence i samarbejde med Diginet Øresund med

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere