Tryk ok for interaktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryk ok for interaktivitet"

Transkript

1 Tryk ok for interaktivitet - Følgeforskning af TV2/Nord-Digital: Et mediesociologisk brugerperspektiv på digitalt interaktivt tv Ph.d. Afhandling Thomas Bjørner Aalborg Universitet Institut for Kommunikation Marts 2007

2 Forord I Danmark er det politisk besluttet, at public service broadcasterne DR og TV 2/Danmark bygger og driver de første digitale kanaler free-to-air (det vil sige ukrypteret), udsendt via sendemaster i den såkaldte DTT (Digital Terrestrisk TV) distribution. Public service broadcasterne har hermed fået tildelt rollen som første skridt i den digitale overgang, hvor det med et bredt flertal i Folketinget er vedtaget at slukke for det analoge tv-sendenet med udgangen af oktober Den 31. marts 2006 påbegyndte man de digitale sendinger, hvor det således var muligt fra denne dag for alle danske husstande at modtage digitalt terrestrisk tv. I første omgang indeholder DTT kanalerne DR1, DR2, TV2 og TV2 s regionale tv-stationer. Med digitaliseringen skabes dels muligheder for flere kanaler samt bedre billede- og lydkvalitet, men også muligheder for en række interaktive tjenester. Således er det allerede muligt for de, som ser digitalt terrestrisk tv at få simultan tegnsprogstolkning til nyhedsudsendelser samt adgang til en elektronisk programguide. Men de øgede valgmuligheder kunne også være andre former for interaktive tjenester, som f.eks. søge bolig, benytte s via fjernsynet, fremkalde madopskrifterne på tvskærmen ved diverse madprogrammer eller fremkalde ekstra informationer i forbindelse med nyhederne. Formålet med denne afhandling er, at give nogle indsigter i brugernes mediebrug i forhold til implementering af digitalt terrestrisk TV, og se på hvilke fordele og ulemper brugerne mener og oplever de interaktive tjenester har via tv-mediet. Afhandlingen giver således nogle svar på, hvad der sker når digitalt terrestrisk tv (med de øgede interaktive muligheder) vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold, og vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres fjernsyn og i givet fald om hvad og hvorfor? Baggrunden for afhandlingen er forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var en forsøgskanal under Det Digitale Nordjylland. Den sendte i perioden fra november 2002 til oktober 2004, og var første kanal som udsendte digitalt terrestrisk tv i Danmark. TV2/Nord-Digital var derfor interessant som forskningsobjekt på flere måder. TV2/Nord- Digital var den første digitale tv-kanal i Danmark, der ved opstarten i 2002 havde store 2

3 planer om en lang række interaktive tjenester og en konvergens mellem pc og tv. Således skulle det via TV2/Nord-Digital forsøget blive muligt for seerne at give tv-programmer en umiddelbar vurdering, at se ekstra informationer, levering af film og videobreve, modtagelse og afsendelse af fra fjernsynet og sammensmeltning af internet med tv. Derudover kunne TV2/Nord-Digital ses som en forløber for, hvad den landsdækkende digitale sending fra 31. marts 2006 kom til at indeholde. Derfor var der specielt i starten af forsøget stor bevågenhed omkring det digitale tv-projekt, både fra politikere, øvrige broadcastere og forskningsverden. Denne hype omkring tv s forvandling og det var NU den store konvergens og interaktivitet skete på tv-skærmen i Danmark, indebar også en stor interesse for studerende ved forskellige universiteter (dog primært Aalborg Universitet), der skrev projekter og opgaver om TV2/Nord-Digital. TV-mediet skulle med TV2/Nord-Digital forsøget blive radikalt forandret, når alle eksisterende og nye medier smeltede sammen til et nyt supermedie, en konvergeret medieboks bestående af halvt PC og halvt TV, en forening af tekst, billeder, lyd, film og video, i en slags digital schweitzerkniv. Udover mere regionalt fjernsyn og bedre billede/ lyd kvalitet var det på grund af teknologiske vanskeligheder primært ekstra informationerne i en slags udvidet tekst-tv der kom til at fungere i TV2/Nord-Digital forsøget. Denne afhandling vil også i et mediesociologisk perspektiv give svar på, hvorfor det er komplekst at indføre en ny teknologi i hjemmet, og hvorfor medieforbruget ikke bare lade sig forandre fra den ene dag til den anden. Følgeforskningen af TV2/Nord-Digital indebar, at jeg fulgte et igangværende projekt, hvilket betød at der skete en række ændringer undervejs i processen, som der metodisk måtte tages højde for. Derudover etableres et tæt samarbejde med TV2/Nord-Digital, der blandt andet indebar en direkte intervention i forsøget (hvor jeg bl.a. var med til at udpege de testpiloter der skulle deltage), samt en række afrapporteringer til den digitale tv-kanal. Mine afrapporteringer til TV2/Nord-Digital havde i nogle tilfælde direkte påvirket forsøget og de strategiske handlinger som TV2/Nord-Digital foretog undervejs. Endelig blev der undervejs i følgeforskningsprocessen publiceret en række artikler i forskningsmæssig regi. De fremgår bl.a. i antologierne Det Digitale Nordjylland IKT og omstilling til netværkssamfundet (Dirkinck-Holmfeld m.fl., red. 2004) og Interaktivt tv vent venligst -11 bidrag til forståelse af tv s digitale merværdi (Christensen 2004). Afhandlingen 3

4 baserer sig derfor ikke på en samling af forskellige papers, men er vid udtrækning sammensat på baggrund af de indleverede rapporter til TV2/Nord-Digital og de publicerede artikler. Afhandlingen er blevet til under nogle meget turbulente forhold og givet anledning til en række store udfordringer undervejs. TV2/Nord-Digital kunne ikke etablere de interaktive tjenester, som oprindelig var planlagt, og der var i starten af forsøget store tekniske problemer og mange udfald. Kanalens håndtering af det digitale forsøg forekom derudover til tider tilfældig og uden videre strategisk sigte. Dette gav en række store udfordringer, når der skulle foretages følgeforskning af kanalen. Jeg vil dog gerne takke kanalen for et inspirerende samarbejde, hvorunder jeg havde fri adgang til informationer. Derudover er afhandlingen skrevet under nogle store personlige forandringer, herunder min mors svære kræftsygdom og alt for tidlige død. Jeg vil derfor gerne takke familie, kæreste og venner, som har været en uvurderlig stor støtte for mig, og gjort denne afhandling mulig. Tak til nuværende kollegaer ved Medialogi (Aalborg Universitet København). Derudover også en stor tak til kollegaer ved Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, og en særlig tak for gode råd og vejledning til professor Jens F. Jensen. København, den 10. Marts 2007 Thomas Bjørner 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Hvor står forskningen af interaktivt tv i dag Forskningsspørgsmål og formål Afhandlingens udgangspunkt og opbygning Kontekst/ Historie TV som medie historisk- og aktuel ramme Digitalt tv i Danmark historisk- og aktuel ramme DVB-S, Satellit DVB-C, Kabel DTT, Terrestrisk Introduktion til TV2/Nord-Digital Historie fra ansøgning til testforsøgets afslutning Tjenester/ den digitale merværdi Set-top-boksen Metodisk udgangspunkt Den tværmetodiske tilgang Følgeforskningen Hvad er følgeforskning og hvordan den praktiseres Et casestudie? Rollefordeling i følgeforskningsindsatser

6 4.3 Kvalitative- og kvantitative data Dybdeinterview som gruppeinterview Fokusgruppeinterview Kvantitative spørgeskemaundersøgelser s indsendt til TV2/Nord-Digital 85 - Elektroniske ugedagbøger Semi-medieetnografi Teoretisk udgangspunkt Den sociale- og kulturelle brug af interaktivit tv Når danskere ser TV Et etnografisk perspektiv i set-top-box forsøg Spredning af nyskabelser Moralsk økonomi Kønsroller Den digitale merværdi Interaktivitetsbegrebet Teknologien som fokusobjekt Kommunikationssituationen som fokusobjekt Modtageren som fokusobjekt Opsamlinger og mangler ved Kiousis model Typologier Det regionale Anvendte analysetilgang og den vertikale analyse af medie- brug og hverdagslivgspunkt Delkonklusion

7 7. Brugernes opfattelse af de interaktive programmer Mervidensprogrammer Slank Igen Bag Facaden Midt i Naturen Sjov, hygge og samværsprogrammer Tilbage til Nordjylland Live håndbold, Aalborg HSH - Kolding Vurdering af indhold Det interaktive Det regionale Delkonklusion Horisontal analyse: Målgruppe, brug og ønsker Målgruppen og motiver for deltagelse som test-pilot Reklamespottet for TV2/Nord-Digital, 1. runde Reklamespottet for TV2/Nord-Digital, 2. runde Motivation Interesseret i teknologi Interesseret i regionalt tv: Digital storfamilie & bonderøvs-tv Frafald blandt test-piloterne Brugervenligheden af den digitale merværdi Kønsroller Set-top-boksen og stueantennens særlige æstetik Jamen så lad ham om det

8 8.4 Brug af ekstra informationer - solo eller gruppesening Hvad ønsker brugerne af interaktive tjenester? Springe over reklamerne Se ekstra information om en sag, ulykke og lignende Selv vælge kameravinkler Gætte med i Hvem vil være millionær og Hammerslag Vælge forskellige slutninger på en film Bankoverførsler, boligsøgning og s via fjernsynet Delkonklusion Ekskurs: SMS-TV Den digitale sherpa Afstemninger Konkurrencer Hilsner og kommentarer Hvem skal underholdes - til hvilken pris? Delkonklusion Refleksioner, anbefalinger og forskningsmæssig videreudvikling Erfaringerne fra følgeforskningen i bagklogskabens ulidelige klare lys Evaluering af TV2/Nord-Digital Videreudvikling af CAQDAS som forskningsværktøj Fremtiden for DTT i Danmark: Mere dansk forskning i SMS-TV Content is the king, men hvor blev indholdsperspektivet af?

9 11. Konklusion Abstract Litteraturliste Tabel- og eksempeloversigt. 340 Bilagsoversigt: Bilag 1-15 forefindes i vedlagte CD-Rom Bilag 16 forefindes i vedlagte DVD Bilag 1: Udredning af DTT i Europa Bilag 2: Spørgeskema til interviewhusstande, udsendt før interview Bilag 3: Interviewguide 1. runde Bilag 4: Interviewguide 2. runde Bilag 5: Karakteristik af interviewhusstande Bilag 6: Transskriptionsregler Bilag 7: Transskriptioner, samtlige husstande, 1. runde Bilag 8: Transskriptioner, samtlige husstande, 2. runde Bilag 10: Spørgeskema udsendt til alle testpiloter, 1. runde Bilag 11: Spørgeskema (elektronisk) udsendt til alle testpiloter, 2. runde Bilag 12: Transskriptioner, husstandsinterview 3 og 4 Bilag 13: Indsendte rapport til TV2/Nord-Digital, 1. rapport, 1. halvår Bilag 14: Indsendte rapport til TV2/Nord-Digital, 2. rapport, 1. halvår Bilag 15: Indsendte rapport til TV2/Nord-Digital, 1. rapport, 2. halvår Bilag 16 (DVD): Reklamespottene til 1. og 2. runde, Slank Igen, Bag Facaden, Midt i Naturen, Tilbage til Nordjylland, Live håndbold, Aalborg HSH Kolding. 9

10 Kapitel 1: Introduktion 1.1 Hvor står forskningen af interaktivt tv i dag Der er sagt og skrevet meget om interaktivt tv gennem de seneste ti år, og antallet af forskere, der beskæftiger sig med feltet, er stadig stigende. Det anslås at der er mere end 400 forskere, der beskæftiger sig med feltet i dag, hvor antallet i 2002 var lidt over 100 forskere 1. Interaktivt tv har haft en stigende forskningsmæssig interesse, både målt på antallet af forskere (og deraf også antallet af bøger, artikler, papers, ph.d. afhandlinger m.v.), men også antallet af konferencer og deltagere til disse er jævnt stigende. Således har den europæiske konference EuroITV haft stort vokseværk, siden konferencen startede i Brighton i Der er et utal af forskningsmæssige emner og forskellige metodiske perspektiver på interaktivt tv, men der er stadig en række ikke særligt veldokumenterede områder at tage fat på, herunder et fokus på hvordan brugerne tager digitalt interaktivt tv til sig i et hjemligt miljø med et fokus på den sociale anvendelse og kommunikationssituation i forbindelse med anvendelsen. Det er derfor denne afhandlings hensigt at sætte fokus på digitalt interaktivt tv i et mediesociologisk mikroperspektiv, herunder foretage kvalitative analyser af hvilke interaktive tjenester brugerne efterspørger, og hvordan forskellige husstande bruger og oplever digitalt terrestrisk tv med interaktive tjenester. Et andet område indenfor interaktivt tv, som mangler et forskningsmæssigt fokus, er indsigter i hvordan interaktive tjenester fungerer på et indholdsmæssigt plan i sammenhæng med f.eks. en udsendelses flow og det audiovisuelle udtryk. Det er dog ikke et fokus som denne afhandling kan rumme, men en opfordring til at andre forskere vil tage et interaktivt indholdsperspektiv op. Det manglende forskningsmæssige fokus på både 1 Den græske forsker Konstantinos Chorianopoulos har på baggrund af en opgørelse foretaget på givet et estimat på antallet af forskere indenfor interaktiv tv, fremlagt på EuroITV 2005: 2 Der var 12 tilmeldte papers til EuroITV 2003 afholdt i Brighton, og til EuroITV 2005 afholdt i Aalborg, var der tilmeldt 39 papers (inklusiv bidrag fra keynote speakers og invited speakers). Et samlet overblik over EuroITV konferencerne kan ses på 10

11 brugerne og indholdsanalyser af interaktivt tv herhjemme kan sandsynligvis forklares ved, at udbuddet af interaktivt indhold på tv har været meget begrænset. Dette skyldes Danmarks relativt begrænsede markedsmæssige område (med 5,4 mio. indbyggere), men også det helt centrale problem for medieselskaberne, om hvordan de kan få forbrugerne til at betale for digitalt tv. Indtil nu har der været et fokus på flere kanaler og ikke det interaktive indhold. Derudover er der kommet forskellige set-top-bokse på markedet, som bliver brugt af de forskellige distributører (ViaSat, Canal Digital og TDC Kabel TV), der kører med forskellige standarder, og dermed er inkompatible. Således skal tv-seerne betale flere gange for forskellige abonnementer og set-top-bokse, hvis de vil have adgang til forskellige kanaler, der udbydes med forskellige standarder. Endelig er det indtil videre sådan, at set-top-boksen kun kan kobles op til ét fjernsyn, og det betyder at digitalt tv på flere fjernsyn i hjemmet kræver en set-top-boks til hvert fjernsyn. I de senere år er der dog sket en række forskningsmæssige tiltag i Danmark for at belyse et brugerperspektiv på interaktivt tv. Således er der et igangværende projekt med henblik på udvikling af indholdstjenester ved forskningsenheden Knowledgelab 3, Syddansk Universitet i Odense. Projektet drejer sig om at udvikle nye indholdstjenester til interaktivt tv, og finde et testmiljø i samarbejde med en række erhvervspartnere 4. Her kan brugerne få erfaring med de muligheder, som et nyt fiberoptisk bredbåndsnet rummer (især i forhold til nyheder, reklamer og e-læring). Derudover forefindes BID-TV (Brugercentreret Interaktivt Digitalt TV), som er et udviklingsprojekt beskrevet af Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation (under forskningscentret InDiMedia). BID-TV s overordnede formål er at udforske og udvikle nyskabende interaktive, digitale teknologier, applikationer, tjenester og indhold med tilknytning til digitalt interaktivt TV og krydsmediale tjenester i samarbejde med en række erhvervspartnere 5. Senest har forskningscentret InDiMedia fået bevilget midler til et søsterprojekt til det nuværende BID-TV projekt, kaldet Plan B. B et står for Bredbånd og Bredbåndsnetværk. B et står for Brugerproduceret indhold og Brugerbaserede tjenester. Og endelig står B et for Brugercentrering i 3 4 Erhvervspartnerne er Dansk Bredbånd, DigiEyez, Fyens Stiftstidende, Scanad, Nørgård Mikkelsen, Tietgenskolen og Skolemedia. 5 Erhvervspartnerne er Nordjyske Medier, MakeDo Media, Futarque, Studie 1-2 og Triax. 11

12 tilgang, undersøgelser og design. Som i BID-TV projektet indgår der i Plan B en række erhvervspartnere (Himmerlands Elforsyning og TVMidt/Vest), hvor der på sigt via bredbåndsbaserede netværk og tjenester åbnes op for en række nye muligheder i forhold til video- og TV-programmer og i forhold til samspillet mellem TV, telefon og internet. Plan B rummer derfor flere led i værdikæden fra indhold over netværk og terminaler til slutbrugerne, således der kan etableres synergi mellem de forskellige led i værdikæden 6. Fra denne afhandlings starttidspunkt i 2002 og frem til i dag, er der sket meget indenfor digitalt interaktivt tv. I 2002 var et af de store buzzwords 7 mediekonvergens en sammensmeltning eller ensartethed i mediernes form gennem digitaliseringen, der skulle betyde en omstilling til netværkssamfundet (Dybkjær og Lindegaard 1999). Derudover rapporten Konvergens i Netværkssamfundet (Kulturministeriet & IT- og Forskningsministeriet 2001), der kom med et bud på forskellige former for konvergens, men også forskellige scenarier i fremtidens netværkssamfund: Netværkssamfundet hjælpes på vej af konvergensen. Fordi flere mennesker vil blive en del af netværkssamfundet, når det ikke længere vil kræve en pc for at få adgang til Internettet, men kan gøres via f.eks. tvapparatet, mobiltelefonen - eller måske det interaktive køleskab! (Kulturministeriet & ITog Forskningsministeriet 2001). Det er bl.a. udfra dette scenario og tidsmæssige diskurs at etableringen af TV2/Nord-Digital skal forstås, hvor nærværende afhandling tager sit afsæt i følgeforskning af denne kanal. Et centralt område i projektet for TV2/Nord-Digital var sammensmeltningen af internet og digitalt tv. Således var det meningen, at Nordjyderne fik mulighed for at bruge digitalt tv i en udgave, hvor indholdet blev gjort interaktivt, og hvor der kunne skabes en konvergens mellem internettet og fjernsynet. Den bristede IT-boble i 2000 og 2001 fik imidlertid nogle konsekvenser for TV2/Nord-Digital projektet, hvor flere investorer sprang fra projektet og de teknologiske muligheder måtte indskrænkes. Perspektivet i nærværende afhandling på digitalt interaktivt tv er en medievidenskabelig tilgang med særlig fokus på tv-mediet, og hvor der især trækkes på en mediesociologisk 6 7 Buzzword er ord indenfor et specielt emneområde, som foregiver at henvise til noget meget vigtigt, som - i en given periode - konstant summer i luften, men som ofte er svære at forstå, og som ingen i realiteten rigtig ved, hvad betyder (Jensen 1998: 200). 12

13 tilgang. Jeg vil derfor i nedenstående foretage en gennemgang af den hidtidige forskning indenfor tv-mediet med særligt fokus på forskningen indenfor digitale interaktive medier, og jeg har foretaget en egen kategorisering efter forskellige udgangspunkter: 1. Bruger/ seerundersøgelser: Sociologisering - Hvem er brugerne/ seerne? Bruger/ seerundersøgelser har en lang tradition indenfor medievidenskaben, og der forefindes en lang række perspektiver og metodiske tilgange. Et fællestræk for disse er en form for sociologisering af forskellige kategoriseringer af brugerne/ seerne til et givet medieprodukt, og forskellige bidrag til en diskussion af, hvorledes tv-sening er socialt differentieret. Traditionen er dog størst indenfor tv set i et samfundsmæssigt makroperspektiv. Dette perspektiv fremkommer f.eks. i tidlige mediestudier som Lazersfeld s The Peoples Choice (Lazarfeld 1968), og i en lang række studier i forhold forskellige sociale- og psykologiske aspekter i mediebrugen i forhold til uses and gratifications studier. I undersøgelsen Når danskere ser tv (Jensen, Klaus Bruhn m.fl. 1993), belyses udfra en empirisk undersøgelse forskellige måder, hvorpå man som seer kan håndtere tv som medium, og hvordan seerne navigerer rundt mellem kanalerne. Således opdeles tvseerne i forskellige grupper: Moralister, pragmatikere og hedonister. Henrik Dahls udviklede minerva-model (Dahl 1997) har også vundet indpas i medievidenskaben og kategoriseringer af forskellige tv-seere i henholdsvis det blå, grønne, violette, rosa og grå segment. I forhold til bidrag indenfor bruger/ seerundersøgelser af tv i et mikrosocialt perspektiv fik denne en stor opblomstring med etableringen af Birmingham-skolen og konsolideringen af cultural studies traditionen i England. Således findes der en lang række etnografiske studier af tv-brug og dennes betydning i hverdagslivet. Her kommer man ikke udenom David Morley og hans klassiske bog Family Television Cultural Power and Domestic Leisure (1986), som var meget omdiskuteret, ikke mindst af ham selv i den senere bog Television, Audiences and Cultural Studies (1992). Ved at se på hvordan familier så tv som aktivitet, påpegede Morly nødvendigheden for i et mikrosocialt perspektiv at forstå individer i en social hverdagslivs kontekst. Morly refererer i Family Television (1986) flere steder til James Lulls forskning (Lull 1980), og finder delvist inspiration hos ham. I artiklen The social uses of Television (Lull 1980), beskriver Lull hvordan tv bruges til at strukturere dagen og familielivet såsom spisetider, sengetid og lektier. David Morly s studier er vigtige, dels på grund af hans metodiske udgangspunkt 13

14 (som jeg selv i nærværende afhandling finder inspiration hos, og som beskrives nærmere i kapitel 6), og dels fordi Morly i modsætning til tidligere studier, tog et sociologisk udgangspunkt for en forståelse af kønsforskelle i forhold til det at se tv. Senere tager andre forskere samme sociologiske fokus på kønsforskelle i forbindelse med tv- og mediebrug, herunder kan nævnes studier af James Lull (1990) og Ann Gray s kvalitative dybde-interview af 30 kvinder i arbejderklassen med særligt fokus på brug af videomaskinen i hjemmet, og i fuldstændig lighed med Morly, finder hun Gender is the key determinant in the use of and expertise in specific pieces of domestic equipment (Gray 1992: 187). Bruger/ seerundersøgelser er også et af de forskningsmæssige områder indenfor interaktivt tv der er forholdsvis velbeskrevet. Herunder kan afdækkes mere kvantitative forskningsresultater af hvordan brugerne har taget digitalt tv til sig. Dette gælder bl.a. Vivi Theodoropoulou (Theodoropoulou 2003), der har undersøgt, hvordan engelske skybrugere tog digitalt tv til sig, og hvilke bevæggrunde seerne havde for at skifte fra analog til digitalt-tv, og i hvor stort omfang seerne brugte de interaktive muligheder. For Forrester Reserach har Jennings et al. foretaget en omfattende kvantitativ undersøgelse af voksne personer fra henholdsvis Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og England, og set på, hvilke interaktive tjenester seerne benyttede (Jennings et al. 2004). I et mediesociologisk og medieetnografisk perspektiv har Hugh Mackay undersøgt radio, fjernsyn og nye medier i en hverdagslivskontekst hos en række husstande i Wales (Mackay 2002). Martin Higgins interviewede 26 husstande i Edinburgh, England og undersøgt nye teknologier i en hjemlig kulturel kontekst (Higgins 2000). Tove Arendt Rasmussen har på baggrund af en empirisk undersøgelse fra en større antenneforening i Aalborg Øst beskrevet et etnografisk perspektiv på tv- og internetbrug i hjemmet (Rasmussen 2002) og hvordan interaktionen mellem tv og pc skete i forhold til programmet Ekspedition Robinson (Raudaskoski & Rasmussen 2003). Jo Helle-Valle & Eivind Stø beskriver hvad der sker i fire familier, når de hver for sig i et fremtidens hus 8 får mulighed for at afprøve en række interaktive tjenester (Helle-Valle & Stø 2002). Derudover etnografiske studier af brugen og placeringen af set-top-boksen i hjemmet fra 8 Fremtidens hus er ejet af den norske telekoncern Telenor. De fire familier tilbragte en eftermiddag og aften i huset, og kunne teste to forskellige interaktive tjenester. 14

15 England (O Brien et al. 1999) og et etnografisk studie med henblik på nyudvikling af designet for interaktivt tv i Finland (Eronen 2003, 2005). Fælles for de medieetnografiske tilgange er, at de har haft et perspektiv af interaktive medier med fokus på brug og oplevelse i hverdagen. Derimod har der ikke været et fokus på brugernes faktiske brug og oplevelse af selve teksten og tekstoplevelsen af det interaktive tv i hjemmet. 2. Usability bidrag: Funktionalisering - Hvordan navigerer brugerne/ seerne? Ordet usability refererer til hvorledes et produkt kan blive brugt af en bruger til at opnå specifikke mål, brugbart og effektivt i en specifik kontekst 9. Denne brugbarheds- og brugervenlighedsforståelse er især brugt inden for en HCI (Human-Computer-Interaction) tradition til et slags kvalitetsstempel, når et program eller hjemmeside er funktionel og dermed let at forstå og navigere rundt i for brugeren. Denne forståelse har også vundet indpas som testmetode indenfor digitalt interaktivt tv, og usability er nok det forskningsmæssige område indenfor interaktivt tv, der er forsket og skrevet mest om. Specielt indenfor navigation af EPG (elektroniske programguider) foreligger der et utal af forskningsresultater. Den græske forsker Konstantinos Chorianopoulos giver i hans ph.d. afhandling Virtual Television Channels (2004) et samlet overblik over forskningen indenfor usability og interaktivt tv, herunder den store mængde af forskning indenfor EPG (Chorianopoulos 2004: 40). Derudover en lang række usability-studier indenfor design (effekter, størrelser og farver på skærmen og læsbarhed), og brug af fjernbetjening til diverse interaktive tjenester (Kunert et al. 2005, Darnell 2005, Shrimpton-Smith et al. 2005). Der er dog en vis fare for, at den store mængde af usability-test i virkeligheden ikke er et særlig godt metodeværktøj, når der arbejdes med digitalt interaktivt tv. Usability har rødder i en testmetode til værktøjsapplikationer/ computerbaserede programmer, og har til formål at se på hvor hurtigt og fejlfrit brugerne kan løse en given opgave. Jens F. Jensen konstaterer således, at efter flere årtiers intensivt arbejde med Human- Computer-Interaction (HCI), brugervenlighed og traditionelle usability-tests er man i hovedparten af dagens computersystemer, it-baserede medier og digitale produkter stadig stort set kun nået frem til de rent funktionelle, ergonomiske og kognitive aspekter af 9 Der forefindes en officiel definition på usability, som er en isostandard. Definitionen på usability lyder ifølge ISO : The extent to which a product can be used by specified user to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use (Jokela et al. 2003: 54). 15

16 de menneskelige behov (Jensen 2004 B, InDiMedia 3. Nyhedsbrev). Således har man ved Aalborg Universitet udviklet testfaciliteter, som i større grad end de traditionelle usabilitymetoder har fokus på de bløde aspekter omkring teknologibrugen og brugernes oplevelser. Undersøgelsesfeltet er bl.a. produkternes brugerflader, funktionaliteter, æstetiske, kulturelle og indholdsmæssige karakteristika samt ikke mindst de mangfoldige brugssituationer som programmerne indgår i. Testlaboratoriet har navnet HELP+, der står for Human Experience Lab PLUS. PLUS står for Playability, Likeability, Usability og Sociability Indholdsanalytiske bidrag: Æstetisering, Hvilket indhold får seerne? Æstetik har en stor tradition indenfor en hjemlig medievidenskabelig kontekst i en lang række indholdsanalytiske bidrag af forskellige genrer. Således kom der en række analyser ud fra bøgerne Analyser af tv og tv-kultur 11 (Jensen, red. 1991) og Reklame- Kultur (Jensen, Rasmussen og Stigel, red. 1993). Med forskningsprojektet "TV's æstetik" 12 blev der blandt andet beskrevet en lang række overordnede problemer vedrørende TV-æstetik, programkvalitet og publikum 13 (Agger & Jensen, eds. 2001). Desuden en lang række indholdsanalyser lige fra nyheder (Hjarvard 1995, 1999), talkshow (Bruun 1999) og regionalt tv (Jauert og Prehn 2000). Der foreligger både nationalt og internationalt dog meget få indholdsanalyser af interaktivt tv, og er som allerede beskrevet et område, der kan opprioriteres forskningsmæssigt. Der foreligger dog nogle ganske få analyser f.eks. af det norske interaktive børneprogram puggandplay (Svoen 2005) og nogle generelle indholdsmæssige betragtninger i forbindelse med analyse af interaktivt indhold i et semiotisk perspektiv (Bignell 2002). Desuden forefindes få forskningsmæssige bidrag med indholdsanalyser af det såkaldte SMS-TV, hvor seerne benytter mobil-telefonen som returvej til brug af interaktive tjenester. Herunder det norske bidrag Small talks makes the big difference (Beyer et al. 2004), og delvist i eget bidrag Boogie Fjernsyn med mig!! *GG* (Bjørner og TV s æstetik var et samarbejde mellem Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet og Center for journalistik og medieforskning, Århus

17 Christensen 2003), der er en kombination af en semiotisk receptionsorienteret tilgang og en semietnografisk tilgang. 4. Mediepolitiske bidrag (herunder reguleringer, standarder og rettigheder): Politisering. Herhjemme har Frands Mortensen ved flere lejligheder beskrevet forholdene omkring den politiske beslutning for indførelse af digitalt terrestrisk tv i Danmark. Nogle af bidragene er samlet i antologien Forskning i mediepolitik mediepolitisk forskning (Bruun, Frandsen og Jauert, red. 2004). Men også Julie Haagen (Haagen 2004) og Erik Nordahl Svendsen (Svendsen 2004), der begge er fra Mediesekretariatet (under Kulturministeriet), har skrevet om politiske beslutninger omkring interaktivt tv i Danmark, herunder standarder, rettigheder og reguleringer. Derudover har Henrik Søndergaard beskæftiget sig med digitale interaktive tjenester set i et public service perspektiv (Søndergaard 1998). 5. Medieteoretiske bidrag, interaktivitetsbegrebet: Teoretisering Jens F. Jensen er en af de store bidragsydere indenfor de medieteoretiske bidrag af interaktivt tv, og begrebsliggørelse af interaktivitetsbegrebet. Jens F. Jensen har bl.a. udarbejdet en konceptuel model (en interaktivitetens kubus) til forståelse af begreberne interaktivitet og interaktive medier (Jensen 1996, 1998, 2001). Der forefindes dog en lang række medieteoretiske perspektiver på interaktivitetsbegrebet, som jeg vil uddybe nærmere i nærværende afhandlings kapitel 5.3. Her bør dog også nævnes van Dijk & De Vos, der udover et medieteoretisk perspektiv på interaktivitetsbegrebet også præsenterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse fra 74 coporate experts af interaktivt tv (van Dijk & de Vos 2001). Derudover (Schrape 1995) og (Steuer 1995), der begge har hver deres model for forståelse af interaktivitetsbegrebet. Desuden har Jens F. Jensen udarbejdet en mediehistorisk gennemgang af interaktive tjenester (Jensen 2004). Af andre bidrag indenfor et mediehistorisk perspektiv af interaktive tjenester kan også næves John T. Carey (Carey 1996, 2002). Desuden findes der en række teoretiserende betragtninger omkring et cross-media brug. Det kan både være meget teoretiske tilgange (Petersen 2005) og (Rosenstand 2004) eller kombinerede teoretiserende betragtninger med feltstudier i organisationer mellem interaktivt tv-brug og internet (Suni 2005, Puijk 2005). 17

Tv-mediet lever også hos de unge

Tv-mediet lever også hos de unge Nordicom-Information 31 (2009) 4, pp. 43-54 Tv-mediet lever også hos de unge Tho m a s Bj ø r n e r Abstract Denne artikel baserer sig på empiriske data i en dansk kontekst og kan afvise myten om, at broadcast

Læs mere

Bredbånd og Brugerproduceret Indhold

Bredbånd og Brugerproduceret Indhold Bredbånd og Brugerproduceret Indhold Redigeret af: Lars Holmgaard Christensen, Peter Kofoed, Bettina Bertelsen og Tove Arendt Rasmussen Forfatterne og InDiMedia, Institut for Kommunikation, Det Humanistiske

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv.

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv. Digitalt Tv - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og muligheder ved overgang til digitalt betalings Tv. Digital TV - An analysis of TV providers innovative, competitive

Læs mere

RAPPORT. de fynske kompetencer inden for digital indholdsproduktion

RAPPORT. de fynske kompetencer inden for digital indholdsproduktion Institut for Litteratur, Kultur og Medier Syddansk Universitet Odense 1. juli 2004 Forfatter: Maria Hunosøe-Johannesen RAPPORT om de fynske kompetencer inden for digital indholdsproduktion Forprojektet

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver

Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Af Martin Hedal Maj 2011 Titel Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Hovedforfatter

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten

Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten Københavns Universitet Institut for Film- og Medievidenskab Medievidenskab Cathrine Elle & Johanne Høegh Langvad

Læs mere

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen Maj 2013 Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen R o s k i l d e U n i v e r s i t e t M a s t e r i P

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn Spådom uden Hokus Pokus Vi lever i et konvergerende samfund. Teknologier,

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft

en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Fresh Fitness en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Charlotte Tanuan Stelsrud - chta - 280585 Lisa Løvendahl

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Netværkets opbygning... 48 KAPITEL 4 TEORIAFSNIT... 52 Indledning... 53 Baggrund og definition af strategisk kommunikation...

Netværkets opbygning... 48 KAPITEL 4 TEORIAFSNIT... 52 Indledning... 53 Baggrund og definition af strategisk kommunikation... ABSTRACT In this thesis we investigate how the circumstances for strategic or planned communication has changed as a consequence of the social semantic internet. Furthermore we seek to understand how these

Læs mere