Direktionen Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionen Dagsorden"

Transkript

1 Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1

2 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune Dorte Stigaard Region Nordjylland Niels Højgaard Mariagerfjord Kommune Vibeke Stoustrup BRN Afbud Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Per Flemming Laursen Morsø Kommune Henrik Kruuse Vesthimmerlands Kommune Søren Steensen Brønderslev Kommune Jes Lunde Rebild Kommune Tommy Christiansen Hjørring Kommune Johan Norden Læsø Kommune Dennis Jensen BRN Jens Kristian Munk Aalborg Kommune 2

3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Kommunikation kommunikationsguide og budget for Strategi- og handlingsplan Økonomi - orientering 5. Temadrøftelse i bestyrelsen: Kvalificeret arbejdskraft 6. Projekter til beslutning i bestyrelsen: Nyuddannede i SMV er Incoming North Denmark Bredbånd i Region Nordjylland Eksportplatforme: Business Broen Norge Regionale erhvervsklynger Projekter til drøftelse i direktion / bestyrelsen: Iværksætteri Professionalisering af bestyrelsesarbejde i offentlige virksomheder Tech Lab for velfærdsteknologiske løsninger International House 8. Turisme status, samarbejdsaftale og Vestkystpartnerskab 9. Studiejobs status og vejledning 10. Kommunestatistik 11. Erhvervsforum 12. EDagsorden 13. Medlemskaber 14. Orientering fra formand og sekretariat 15. Mødeplan Eventuelt 3

4 1. Godkendelse af dagsorden

5 1. Godkendelse af dagsorden Referat Dagsordenen er godkendt. 5

6 2. Kommunikation kommunikationsguide og budget

7 2. Kommunikation Det indstilles, at direktionen Drøfter kommunikationsguiden med henblik på anbefaling til bestyrelsen Drøfter kommunikationsgruppens budgetforslag og bevilliger budgetramme for Sagsbeskrivelse Kommunikationsgruppen har udarbejdet en kommunikationsguide for BRN, som skal danne rammen om al kommunikation, særligt for strategiperioden I guiden foreligger blandt andet et handlingskatalog, der specificerer de konkrete kommunikationstiltag, som kommunikationsgruppen anbefaler. Den samlede kommunikationsguide findes i bilag 1. Kommunikationsguiden indeholder: Kommunikationsstrategi (situationsanalyse, kreativ platform, mål) Handlingskatalog (indstillinger til konkrete kommunikationstiltag for strategiperioden) Kommunikationspolitik (anvendelse af powerpoints, navn, brevpapir, logo) Kontaktoplysninger på kommunikationsgruppen Hensigten er, at kommunikationsguiden lægges på BRN s hjemmeside sammen med de øvrige kommunikationselementer (skabeloner, logo, brevpapir mm.). 7

8 2. Kommunikation Oversigt over kommunikationspolitik fra Kommunikationsguide: Navn Business Region North Denmark skal i alle officielle dokumenter benævnes ved sit fulde navn. I daglig tale bruges som udgangspunkt forkortelsen BRN. Designelementer og logo Designelementer og logo må frit anvendes ud fra de fastsatte rammer i designguiden. Oplæg, dagsordner og referater BRN-skabeloner til oplæg, dagsordner og referater skal altid anvendes, når BRN er afsender. Brevpapir BRNs brevpapir skal altid anvendes, når BRN er afsender. 8

9 2. Kommunikation Uddrag fra kommunikationsguiden: Oversigt over kommunikationsgruppens handlingskatalog for

10 2. Kommunikation Oversigt over kommunikationsposter for perioden med udgangspunkt i handlingskataloget. Budgetterne indeholder oversigter over faste driftsomkostninger samt anbefalede tiltag fra kommunikationsgruppen i henhold til kommunikationsstrategiens konklusioner. Budget 2015 Budget 2016 Basisomkostninger: Bevilget : Kick-off (Bevilget kr.) Hjemmesidelicens kr. Hjemmeside og visuel identitet (Bevilget kr.) Videonyheder kr. Kommunikationsnetværk kr. Opdatering af hjemmeside kr. I alt: kr. I alt: kr. Basisomkostninger : Kommunikationsnetværk kr. Intranet kr. Anbefalede tiltag: Brandvideo kr. Hjemmesidelicens kr. Kick-off 2.0 april 2016 (Til drøftelse i bestyrelse d ) Brochure kr. I alt I alt for kr kr kr. (Reservation) Strategisk synliggørelse kr. I alt kr. I alt for kr.

11 2. Kommunikation Orientering vedr. driftsressourcer i kommunikationsgruppen. Kommunikationsgruppen består af Heidi Holler (Aalborg), Dorte Reinholdt (Hjørring), Claus Andreasen (Vesthimmerland), Katrine Jacobsen (Thisted), Anne Ringgren (Jammerbugt), Thomas Nordlund (Rebild). Efter drøftelse i sekretariatsledelsen tildeles kommunikationsgruppen 10 timer pr. person månedligt til driftsopgaver ud fra nedenstående estimat, Aalborg dog et fuldtidsårsværk (50% finansieret af BRN). Opgave Beskrivelse Fordeling Omfang /måned pr. person Pressehåndtering Udsendelse af pressemeddelelser og presseomtale Uddelegeres imellem udvalgte af gruppens medlemmer 1 time Hjemmesidevedligeholdelse Tilføjelse af nye projekter/kontaktpersoner/rettelser Hvert medlem tildeles ansvar for 1-2 sider 1,5 time LinkedIn Opslag af nyheder og relevant stof Hvert medlem tildeles redaktørrolle for udvalgt emne i overensstemmelse med hjemmesidevedligeholdelse 2-4 timer Nyheder Opslag og udarbejdelse af nyheder på LinkedIn, web, presse mm. Uddeling i overensstemmelse med hjemmeside og LinkedIn 0-1,5 timer Ad hoc Eventuelle uforudsete kommunikationsopgaver (fx uventet presseomtale mm.) Der vil udvælges ansvarlige, som bliver tovholdere for udvalgte ad hoc opgaver 0-1,5 timer Tidsforbrug i alt: Gns. 10 timer månedligt 11

12 2. Kommunikation Referat Direktionen kvitterer for det flotte arbejde, der er udført af kommunikationsgruppen og anbefaler kommunikationsguiden til godkendelse i bestyrelsen med den tilføjelse, at målet om at tiltrække investeringer bl.a. fra EU-fonde tydeliggøres i kommunikationsindsatsen. Direktionen godkendte budgetramme for for kommunikationsaktiviteter. Regnefejlen på side 11 er nu rettet i dette dokument. Direktionen bemærker, at der er tale om et ambitiøst handlingskatalog, og at der er behov for at følge op på, om det ressourcebehov, der fremgår, er tilstrækkeligt. Der følges op på dette i efteråret. Region Nordjylland ønsker, at der kommunikationsmæssigt er større sammenhæng mellem BRN og Vækstforum. Derfor bliver Klaus Munkhøj fra Region Nordjylland en del af kommunikationsindsatsen fremadrettet. I regi af KDK har der været drøftet en mulig indsats for at styrke Nordjyllands interessevaretagelse på nationalt niveau. Denne indsats skal tænkes sammen med BRNs kommunikationsindsats. 12

13 3. Strategi- og handlingsplan

14 3. Strategi- og handlingsplan Det indstilles, at direktionen Drøfter udkast til strategi- og handlingsplan med henblik på anbefaling til bestyrelsen Sagsfremstilling Til det første ordinære bestyrelsesmøde d. 23. januar 2015 forelå skitse til Strategi- og handlingsplan Siden er skitsen drøftet og bearbejdet i de 5 tovholdergrupper. Der foreligger nu forslag til strategi- og handlingsplan til beslutning. Planen er opbygget med et indledende og afsluttende opslag med generel information samt ét opslag for hvert af de fem indsatsområder. For hvert indsatsområde beskrives potentialer, udfordringer og mål for indsatsen på venstre side temaer og konkrete initiativer på højre side. Planen vil således være et dynamisk element, som opdateres med initiativer løbende. Forslag til strategi- og handlingsplan fremgår af bilag 2. 14

15 3. Strategi- og handlingsplan Referat Direktionen drøftede Strategi- og handlingsplanen og anbefaler planen til godkendes i bestyrelsen, dog med den ændring, at de konkrete projekter ikke nævnes i planen, men i stedet fremgår af et projektkatalog, som løbende kan opdateres. Strategi- og handlingsplanen bliver således en kommunikationsplatform for de indsatsområder og temaer, som har været i fokus fra start ved etablering af BRN. Udvikling af initiativer til projektkataloget vil ske i tæt samarbejde mellem tovholdergrupper og Erhvervsforum med inddragelse af relevante partnere. Det blev foreslået, at REVUS præsenteres på et kommende møde i bestyrelsen som den fælles strategiske ramme og en nærmere drøftelse af, hvilke problemstillinger, der skal løses i BRN. 15

16 4. Økonomi - status

17 4. Økonomi Det indstilles, at direktionen Tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Økonomistatus er et fast punkt på dagsordenen på alle møder i sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse. I det følgende fremgår fordelingen af midlerne i BRN og dernæst forbruget af midlerne. 17

18 4. Budget 2015 Budget Disponeret Frie midler TURISME 4 kr. pr. indbygger fra kommuner NORDDANMARKS EU-KONTOR 3 kr. pr. indbygger fra RN (betales direkte) * PROJEKTMIDLER Fælles projekter mv. 5 kr. pr. indbygger fra kommuner og 3 kr. pr. indbygger fra RN Fælles projekter, fleksible midler 5 kr. pr. indbygger fra kommuner Specifikt sundhedsprojekter 2 kr. pr. indbygger fra RN SEKRETARIAT 1 kr. pr. indbygger fra kommuner og RN I ALT * Til beslutning på bestyrelsesmødet 18

19 4. Projektbudget BioMed Community BrainsBusiness SmartLog Reserveret - klynger Projektmidler MARCOD Fælles energisatsning BusinessBroen Vestkystpartnerskab Vestkystpartnerskab evt. medarbejder Nyuddannede i SMV erne Bedre digital infrastruktur Incoming Frie Midler

20 4. Økonomi Referat Punktet blev udsat til efter punkt 9. Der skal i opstillingen skelnes imellem fælles midler og fleksible midler. Denne opdeling vil fremgå af dagsordenen til bestyrelsesmødet. Revideret budget efter direktionens behandling af projekter fremgår nedenfor. TURISME NORDDANMARKS Obs nye skemaereu-kontor Budget Disponeret Frie midler 4 kr. pr. indbygger fra kommuner kr. pr. indbygger fra RN (betales direkte) * PROJEKTMIDLER Fælles projekter mv. 5 kr. pr. indbygger fra kommuner og 3 kr. pr. indbygger fra RN Fælles projekter, fleksible midler 5 kr. pr. indbygger fra kommuner Specifikt sundhedsprojekter 2 kr. pr. indbygger fra RN SEKRETARIAT 1 kr. pr. indbygger fra kommuner og RN I ALT 20

21 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 5. Temadrøftelse om Kvalificeret arbejdskraft

22 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT Temadrøftelse i bestyrelsen Det indstilles, at direktionen Tager orienteringen til efterretning og indstiller den til bestyrelsesmødet Sagsbeskrivelse: På bestyrelsesmødet d. 26. juni 2015 skal der være en temadrøftelse om indsatsområdet kvalificeret arbejdskraft. Drøftelsen vil tage udgangspunkt i følgende status: Indsatsen under Kvalificeret arbejdskraft tegner til at fordele sig på følgende 3 temaer: At understøtte at virksomhedernes behov for højt uddannet arbejdskraft kan dækkes At understøtte at virksomhedernes behov for faglært arbejdskraft kan dækkes At kortlægge virksomhedernes behov for kompetencer (i forlængelse af FremKom3) samt arbejdsstyrkens udbud af kompetencer Tovholdergruppen arbejder aktuelt med udarbejdelse af et handlingskatalog, der kan udfolde de tre temaer. Handlingskataloget vil være dynamisk, så der løbende er mulighed for input og forslag til prioritering fra erhvervsforum og bestyrelsen. Erhvervsforum og andre relevante aktører fra bl.a. beskæftigelsessystemet, uddannelsesinstitutioner, erhvervskontorer og arbejdsmarkedets parter inddrages også. 22

23 5. Temadrøftelse om Kvalificeret arbejdskraft Referat Direktionen indstiller temaet til drøftelse i bestyrelsen som fremlagt. Dog ønskes om muligt eksternt bidrag fra uddannelsessektor og/eller Erhvervsforum. Sekretariatet arrangerer. 23

24 6. Projekter til beslutning i bestyrelsen d. 26. juni 2015

25 Projekter til beslutning i bestyrelsen d. 26. juni 2015 Det indstilles, at direktionen drøfter de indstillede projekter og anbefaler til bestyrelsen At der bevilges kr. pr. år i til projektet Nyuddannede i SMVér, i alt 2,1 mio. kr. At der bevilges 2,525 mio. kr. i 2015 til projektet Bredbånd i Region Nordjylland At der bevilges kr. i 2015 til projektet Incoming North Denmark At der bevilges kr. på år fra medio 2015-medio 2018 til Eksportplatforme Business Broen Norge i alt 1,5 mio. kr. At der til 5 regionale klynger bevilges i alt 2,6 mio. pr år i perioden fordelt således: MARCOD: pr. år,i alt 1,5 mio. kr. Energi (Hub North, FleksEnergi, EnergyVision, CEMTEC, Smart City): 1 mio. kr. pr. år, i alt 3 mio. kr. BioMed Community: kr. pr. år, i alt 1,2 mio. kr. BrainsBusiness: kr. pr. år, i alt 1,35 mio. kr. SmartLog: pr. år, i alt kr. Sagsbeskrivelse Bestyrelsen har på de seneste møder drøftet en række projektidéer, som nu er klar til beslutning og bevilling. Af de følgende sider fremgår et 2-siders projektresumé for hvert projekt. De egentlige ansøgninger fremgår af bilag. 25

26 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT Nyuddannede i SMV erne projektresumé Formål Formålet med projektet er,at flere nyuddannede fra Aalborg Universitet og University College Nordjylland beskæftiges i de små og mellemstore virksomheder i Nordjylland og dermed skaber vækst, beskæftigelse og produktivitetsforbedringer i hele regionen. Baggrund SMV erne i Nordjylland er kendetegnet ved en lav andel af medarbejdere med en videregående uddannelse. Samtidig er Nordjylland kendetegnet ved at have en relativt stor produktion af kandidater på de videregående uddannelser i forhold til det lokale arbejdsmarked. Undersøgelser viser, at virksomheder, der tilføres højtuddannet arbejdskraft, oplever en vækst i beskæftigelsen, både for højtuddannede men i særlig grad for andre grupper af medarbejdere, samt produktivitetsforbedringer. Aktiviteter Kompetenceudvikling for nyuddannede og sidsteårsstuderende i forhold til SMV-arbejdsmarkedet Afdækning og konkretisering af virksomhedernes vækstpotentialer Match mellem virksomheder og nyuddannede Virksomhedsnetværk mellem virksomheder om en (fortsat) vækstdagsorden 26

27 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT Nyuddannede i SMV erne projektresumé Resultater 2500 højtuddannede - sidsteårsstuderende og ledige dimittender opkvalificeres til smv-arbejdsmarkedet virksomheder får afdækket og konkretiseret vækstpotentiale 500 virksomheder matches med en højtuddannet. nye CV er i Akademikerdatabasen Tidsplan Projektet gennemføres i perioden 1. januar december 2018 Partnere De nordjyske kommuner jobcentre og erhvervskontorer, Aalborg Universitet, University College Nordjylland, Væksthus Nordjylland. Dertil kommer at a-kasser, faglige organisationer og andre er vigtige samarbejdspartnere. Finansiering Det samlede budget er på kr. Foreslået medfinansiering fra BRN: pr. år, i alt 2,1 mio. kr. Øvrig finansiering: Aalborg Kommune, private fonde, Vækstforum. Der tages forbehold for medfinansiering fra private fonde. Såfremt ansøgninger ikke imødekommes, skal projektet revideres og vil blive forelagt for bestyrelsen for BRN igen. Projektbeskrivelse fremgår af bilag 3 27

28 TURISME Incoming North Denmark - projektresumé Formål Det er formålet med projektet at understøtte etableringen af en incoming funktion i Nordjylland, som i løbet af 2 3 år kan fungere på kommercielle vilkår, og som vil være bindeleddet mellem en lang række nordjyske turismeaktører og udenlandske rejsebureauer. Baggrund Det globale rejsemarked er under forandring, hvor en af de mest markante tendenser er, at væksten efter korte ferier er stigende, at gæsterne efterspørger convenience, og at det ikke er rejseafstand men rejsetid, som er en central faktor for valg af destination. For at udnytte den øgede tilgængelighed via Aalborg Lufthavn til Nordjylland for korte rejser og samtidig opfylde udenlandske rejsebureauers ønske om at have en lokal nordjyske samarbejdspartner, er det en forudsætning, at der etableres en incoming funktion i Nordjylland. I dag findes der ikke en nordjysk incoming funktion, og det er samtidigt vurderingen i dette projekt, at en nordjysk incoming funktion skal skubbes i gang i et partnerskab mellem offentlige og private aktører i Nordjylland. Aktiviteter Udvikling af min. 10 nordjyske pakkeprodukter rettet mod korteferiemarkedet og tilpasset udvalgte målgruppers præferencer. Test af pakkeprodukter overfor udvalgte udenlandske rejsebureauer. De udvalgte rejsebureauer vil blive bearbejdet direkte af den nye incoming rejsebureau funktion. Det er målet, at min. 10 udenlandske rejsebureauer medtager pakkeprodukterne i deres rejseprogrammer. Medvirken på min. 12 udvalgte rejseworkshops/rejsemesser, hvor incoming rejsebureau funktionen kan præsentere de nordjyske pakkeprodukter over for rejsebureauer i det pågældende land. VisitDenmark, flyselskaberne m.fl. afholder allerede disse workshops. 28

29 TURISME Incoming Nordjylland - projektresumé Aktiviteter fortsat Site inspections hvor min. 10 særligt interessante udenlandske rejsebureauer inviteres til Nordjylland, hvor pakkeprodukterne afprøves og inspiceres. I forlængelse af udvælgelsen af rejsebureauerne på udvalgte markeder vil forskellige medier blive inviteret på 6 presseture til Nordjylland for at skabe opmærksomhed omkring Nordjylland som feriedestination parallelt med at pakkerejserne afsættes via rejsebureauerne. For at understøtte afsætningen af pakkeprodukter vil målrettede imagemarkedsføringskampagner i samarbejde med de udvalgte rejsebureauer blive gennemført. Tidsplan Samlet projektperiode fra sommer 2015 udgangen af 2017 Partnere Aalborg Lufthavn, Best Travel, Destination Nordjylland (tidl. VisitNordjylland) Finansiering Samlet budget er på kr Forslag til finansiering: BRN Destination Nordjylland Aalborg Lufthavn Projektbeskrivelse fremgår af bilag 4. 29

30 INFRASTUKTUR Bredbånd i Region Nordjylland - indledning Synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse Projektet, som søger at understøtte styrkelse af den nordjyske digitale infrastruktur, blev drøftet som projektidé på bestyrelsesmødet den 23. januar og som ansøgning på direktionsmødet den 3. marts. På begge møder var der stor opbakning til projektet, men direktionen opstillede dog en række spørgsmål, som ønskedes besvaret inden projektet igen kom på dagsorden til direktionsmødet den 12. juni og forventeligt på bestyrelsesmødet den 26. juli. Besvarelse på disse spørgsmål har været sendt til mailhøring i direktionen med en enkelt kommentar, og besvarelse og kommentar er nu integreret i et revideret projektforslag. Direktionsmødet d Direktionen bedes på dagens møde drøfte, om projektforslaget er modent til behandling og bevilling på bestyrelsesmødet d Samtidig bedes direktionen drøfte/godkende: Drøfte kommunernes deltagelse i arbejdsgruppen (Aalborg og Hjørring har allerede meldt ud, at de vil deltage, men der skal bruges 2-3 kommuner mere). Godkende at BRN sekretariatet igangsætter ansøgning til Vækstforum om medfinansiering til projektet, således at det kan behandles på VF mødet d.6/10 Projektledelsen vil ligge hos regionen, men til kvalificering og forankring af projektet, vil de kommunale IT-chefer, samt relevante medarbejder fra det tekniske område, løbende blevet involveret. Projektbeskrivelsen fremgår af bilag 5. 30

31 INFRASTUKTUR Bredbånd i Region Nordjylland - projektresumé Synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse Formål Projektet vil styrke og accelerere udbredelsen af bredbånd i Region Nordjylland. Derfor vil projektet gøre det mere enkelt og gennemskueligt at ansøge og få mastetilladelser, gøre det mere enkelt og gennemskueligt at få gravetilladelser, samt skabe et grundlag for at kommunerne og Region Nordjylland kan etablere en passiv infrastruktur,hvor markedskræfterne ikke selv sikrer en udbredelse af trådet bredbånd. Herudover skal projektet sikre, at kommuner og region i højere grad kan indgå i dialog med leverandørerne om, hvordan udfordringerne med dækning kan håndteres og løses. Grundlaget for dette vil bl.a. være gennemførsel af måling af den faktiske brugeroplevelse ved den trådløse dækning. Baggrund En stærk digital infrastruktur understøtter både erhvervsudviklingen og bosætningen. Når vi ser på den aktuelle udbygning af hurtigt bredbånd er Region Nordjylland placeret i bunden,når der sammenlignes med udbygningen i de øvrige regioner. Det sår tvivl om regionen kan nå regeringens målsætning om digital infrastruktur for 2020, og det begrænser væksten i virksomhederne og begrænser bosætningen i regionen. Samtidig er telebranchens investeringer halveret siden De peger bl.a. på at barriererne for udbredelse af bredbånd fra de offentlige aktører er en del af årsagen til de manglende investeringer. Tidsplan Projektet gennemføres i løbet af 7 mdr. med projektstart d. 1. september. 31

32 INFRASTUKTUR Bredbånd i Region Nordjylland - projektresumé Synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse Resultater Projektet vil levere fire hovedresultater: Kortlægning af mobildækning i Nordjylland. Anvendes som grundlag for dialog med leverandørerne om prioritering af udbygning og sænkning af barrierer for etablering af mobilt bredbånd. Fælles drejebog for ansøgningsprocessen og fælles servicemål for sagsbehandlingstid mv. i forbindelse med mastepositioner, herunder oplæg til politisk behandling i kommunerne. Teknisk administrative ændringer der ikke kræver politisk behandling gennemføres i projektperioden. Forslag til ensartet behandling af gravetilladelser og plan for adgang til passiv infrastruktur, herunder oplæg til politisk behandling i kommunerne. Teknisk administrative ændringer der ikke kræver politisk behandling gennemføres i projektperioden. Forslag til, hvordan kommuner og region kan indgå i en konkret samarbejdsmodel, som kan understøtte udbygning af passiv infrastruktur og igangsætte initiativer der kan fremme bredbånd i Nordjylland. Finansiering Projektet vil kræve en samlet kontant finansiering på kr BRN ansøger Vækstforum om medfinansiering af op til 50 % af udgifterne, hvor BRN afholder de øvrige 50 % selv. Dette indebærer, at alle timer, som kommunernes og regionens medarbejdere lægger i projektet, betales til kostpris. 32

33 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Eksportplatforme - indledning På møde d. 26. marts havde bestyrelsen for BRN en temadrøftelse om indsatsområdet Erhvervsudvikling og jobskabelse. Ét af de foreslåede fremtidige temaer fra tovholdergruppen var Eksportplatforme. Det er en forudsætningen for fremtidig vækst i Nordjylland, at flere små og mellemstore virksomheder bliver bedre til at udnytte nye markedsmuligheder. Dette understøttes af aktiviteter i de lokale erhvervskontorer og Væksthus Nordjylland m.fl. og det nye Interreg projekt, SUPPORT. Bestyrelsen besluttede på mødet, at der skulle arbejdes videre med området, og at initiativer skal fremlægges for bestyrelsen i takt med modning. På dagens møde fremlægges forslag til videreførelse af projektet BusinessBroen Norge. Projektbeskrivelsen fremgår af bilag 6. BusinessBroen Norge og andre kommende platforme Inspirationen til at arbejde målrettet med eksportplatforme kommer bl.a. fra arbejdet i de senere år med det fælles nordjyske initiativ, BusinessBroen, der sætter særligt fokus på det norske marked. BusinessBroen Norge har været et meget succesfuldt projekt. Finansieringen udløber sommeren 2015, hvorfor der er udarbejdet en ny projektbeskrivelse for den kommende 3-års periode. Projektresume fremgår på de følgende 2 sider. Et delmål med BusinessBroens er, at dens tilgang og bagvedliggende organisering kan overføres til tilsvarende eksportplatforme til andre nærmarkeder. Tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse vil på kommende møder undersøge mulighederne for at overføre modellen fra BusinessBroen til andre markeder, eksempelvis Sverige, Tyskland og Storbritannien 33

34 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE BusinessBroen Norge projektresumé Formål Formålet med BusinessBroen er at skabe vækst og arbejdspladser i Nordjylland ved at adressere de nordjyske virksomheders udfordringer i forhold til eksport for på den måde i langt højere grad at udnytte virksomhedernes markedspotentiale og få del i væksten og udviklingen i Norge. Baggrund I 2014 blev der etableret tre sideløbende projekter i Nordjylland med fokus på Norge med forskellige udgangspunkter. I løbet af 2014 blev disse projekter slået sammen til en stor nordjysk satsning kaldet BusinessBroen. BusinessBroen er bredt forankret i hele Nordjylland med repræsentanter fra alle de nordjyske erhvervskontorer og arbejdsmarkedscentre, der arbejder på at opbygge en tættere forretningsmæssig relation til Norge. BusinessBroen har gennem projektperioden haft kontakt til 600 virksomheder gennem forskellige aktiviteter, hvoraf 381 nordjyske virksomheder har haft målrettede møder med projektets erhvervskonsulenter og norgeskonsulent. Aktiviteter Aktiviteterne i projektet tager udgangspunkt i den udarbejdede internationaliseringstrappe (se bilag). Aktiviteter er bl.a.: Trin 1 og 2: Sparring og virksomhedsudviklingsforløb: Virksomhederne bliver via de lokale erhvervskontorer og arbejdsmarkedscentre screenet i forhold til eksport. Derigennem bliver de henvist til Væksthus Nordjylland og Eksportrådets indsatser i forhold til eksport og kan blive tilbudt virksomhedsudviklingsforløb. Denne del sætter fokus på virksomhedernes parathed overfor eksport, og er ikke en del under denne ansøgning, men nærmere fundamentet for denne ansøgning. Trin 3: Screening til netværk og vidensformidling: Screening af den enkelte virksomhed, som eksempelvis er henvist fra enten de lokale erhvervskontorer, Væksthus Nordjylland eller andre samarbejdspartnere fokuserer på den enkelte virksomheds parathed netop i forhold til det norske marked og en afdækning af muligheder i BusinessBroen. 34

35 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE BusinessBroen Norge - projektresumé Trin 4: Netværk og strategiske alliancer: Med udgangspunkt i trin 3, samt den norske konsulents viden om det norske marked, vil der blive oprettet brancheopdelte netværk, hvortil virksomhederne vil blive bredt inviteret. Formålet med netværkene er at danne strategiske alliancer mellem de virksomheder der reelt kan og vil eksportere til Norge via et netværkssamarbejde. Det kan fx være et netværk omkring procesanlæg til fødevareindustrien. Trin 5: Konsortiedannelse og shared services: Gennem de etablerede netværk og strategiske alliancer, er det formålet at virksomhederne skal udvikle mere forretningsorienterede relationer, fx i form af konsortiedannelse. Målet er at få virksomhederne gjort klar til at fortsætte når BusinessBroen slipper, ved at drive fællesskabet kommercielt selv. Samtidig skal der arbejdes med shared service, hvor virksomhederne går sammen omkring markedsføring, salgsindsats i Norge mv. Partnere BusinessBroen er et paraplyprojekt, som rummer forskellige indsatser og en række partnere. Nærværende ansøgning rummer ikke alle aktiviteter, da de ligger hos andre partnere i projektet og derfor finansieres af andre finansieringskilder. Erhvervshus Nord i Frederikshavn er leadpartner på projektet med et tæt samarbejde til BusinessAalborg. De øvrige kommuner i Nordjylland er desuden partnere i projektet. BusinessBroen har desuden et tæt samarbejde med Væksthus Nordjylland, Eksportrådet og Greater Stavanger. I Norge samarbejder BusinessBroen bl.a. med Greater Stavanger og i den kommende projektperiode sættes fokus på en udbygning af samarbejdspartnere i Norge, som kan sikre, at broen bliver tovejs. Finansiering og tidsramme BusinessBroen søger finansiering til en tre-årig periode fra 1. juli 2015 til 30. juni Det samlede ansøgte budget er kr. BRN søges om i alt kr. i den tre-årige periode ( kr. pr. år). 35

36 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Regionale erhvervsklynger overblik og projektresuméer Overblik På bestyrelsesmødet den 27. marts blev det besluttet, at der skal udarbejdes en konkret forslag til BRNs engagement i de prioriterede regionale klynger (styrkepositioner i REVUS), herunder til medfinansiering. Der blev fastsat en årlig ramme på 3. mio kr. i perioden , til fordeling mellem: MARCOD Energi (Hub North, FleksEnergi, EnergyVision, CEMTEC) BioMed Community BrainsBusiness SmartLog SmartCity (byggeri) Nordjysk Fødevareerhverv Tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse har drøftet og koordineret ansøgningerne til videreførelse af klynger og fremlægger her et samlet forslag. De fem klynger, der søger finansiering nu MACOD, Energi inkl. Byggeri, BioMed, BrainsBusiness og SmartLog - søger i alt 2,6 mio. kr. De resterende kr. pr. år foreslås reserveret til fødevarer eller andre klynger, der kommer til i perioden. Fordelingen af de ansøgte beløb i de fem klynger er foretaget ud fra klyngernes aktivitetsomfang og samlede budget. Energiplatformen er forholdsvis stor, da den er en samling af fem eksisterende klynger = Cemtec, HUB North, FleksEnergi, EnergyVision og Energioptimering i byggeri / SmartCity. På næste side vises finansieringsoverblik. Dernæst følger et 2-sides projektresumé pr. klynger. De fulde ansøgninger fremgår af bilag 7.a-7.e. 36

37 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Finansiering af regionale klynger Branche Klyngeorganisation Maritim MARCOD Energi og Byggeri Nordjysk Energiplatform incl. SmartCity Sundhed Foreslået medfinansiering fra BRN pr. år Samlet ansøgt budget pr. år BioMedCommunity IKT BrainsBusiness Logistik SmartLog Fødevarer Nordjysk fødevareerhverv* I alt * Nordjysk fødevareerhverv skal først refinansieres fra medio klyngen har ikke tidligere haft kommunal medfinansiering. Klyngens nuværende budget er 3 mio. kr. pr. år. 37

38 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Det Maritime Vækstspor i Nordjylland MARCOD projektresumé Formål og baggrund At sikre fremadrettet vækst i den maritime klynge i Region Nordjylland i overensstemmelse med regeringens blå vækstplan, REVUS, de kommunale erhvervsudviklingsstrategier samt rapporten Det Blå Nordjylland. Der er ca. 400 maritime virksomheder i regionen. At styrke det maritime samarbejde på tværs af regionen ved at binde initiativer og aktører sammen i en større helhed, så det maritime Nordjylland står stærkt samlet. Specialiseret maritim erhvervsudvikling, gennem at styrke og fremme kompetenceudvikling og udvikling af maritim miljøteknologi i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Synliggørelse af Det blå Nordjylland både nationalt og internationalt. Aktiviteter Supportere de nordjyske maritime netværk og undernetværk/projekter gennem strategiudvikling, netværkssekretariat, workshops, erhvervsarrangementer, projektudvikling, partnersøgning, projektfacilitering og fundraising. 1:1 sparring, behovsafklaring og nye udviklingsprojekter i maritime SMV er fx organisations-, markeds-, produkt- eller kompetenceudvikling. Styrke maritim efteruddannelse, kompetenceudvikling, vidensdeling, uddannelseskoordinator samt understøtte maritim forskning og udvikling i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner. 38

39 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Det Maritime Vækstspor i Nordjylland MARCOD projektresumé Mål Etablering af 1-2 større maritime samarbejdsprojekter med flere parter, udvikling af 2 nye maritime efteruddannelsesforløb for branchen, kompetenceudvikling af 300 medarbejdere i den maritime branche, screening af 150 virksomheder for relevante udviklingsprojekter. Skabe 75 nye arbejdspladser og 75 mio. kr. i ekstra omsætning hos maritime SMV er. Skabe 45 nye lærlingeaftaler via rollen som maritim uddannelseskoordinator. Samle de maritime netværk i Nordjyllands Maritime Netværk. Partnere Private maritime virksomheder, maritime virksomhedsnetværk (Service Team Skagen, Maritime Network, Hirtshals Service Group, de 5 store erhvervshavne i Nordjylland (Hirtshals, Frederikshavn, Skagen, Aalborg, Hanstholm), de 4 store havnekommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Thisted) foruden BRN. Finansiering og tidsramme Det samlede budget ansøgt pr. år er kr. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. årligt i 2016, 2017 og MARCOD søger om en treårig bevilling, gerne med forhåndsgodkendelse for yderligere to år (3+2 model), så den matcher Vækstforum-ansøgningen. Start: Slut

40 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Den Nordjyske Energiplatform - projektresumé Formål De nordjyske energivirksomheder styrkes for at skabe bedre grundlag for udvikling og vækst gennem bedre evne til at opnå finansiering til forretningsudvikling og forsknings- og udviklingsprojekter samt tiltrækning af investeringer. Den Nordjyske Energiplatform vil give større fokus på udvikling af nye forretningsmuligheder på tværs af den nordjyske energibranche. Nordjylland skal på Danmarks og verdenskortet som et Energy Hub, hvilket vil kunne tiltrække etablering af nye virksomheder og arbejdskraft til regionen. Den Nordjyske Energiplatform skal på landkortet nationalt og internationalt, så de stærke nordjyske kompetencer bliver kendt og anerkendt. Den skal desuden være et naturligt samlingspunkt for initiativer inden for energi i Nordjylland. Baggrund Der findes i dag 4 nordjyske energiklynger/- netværk: EnergyVision (AAU), Hub North, FleksEnergi og CEMTEC. De 4 organiseringer har ønsket at gå sammen i en nordjysk energisatsning, der også inkluderer energioptimering (ved Erhvervshus Nord) samt de energiområder, som ikke på nuværende tidspunkt er klar til initiativet i første omgang bølgeenergi (DANWEC). De enkelte partnere bibeholder faglig fokusering og aktivitet, og bidrager derudover til den samlede koordinering og samarbejde efter model fra IKT-klyngen BrainsBusiness. Den organisatoriske effektivitet styrkes gennem etablering af et fælles sekretariat, som har til opgave at sikre koordinering, øget samspil og identifikation af synergier mellem de enkelte partnere, både organisatorisk og fagligt. Målet er at sikre de bedste forudsætninger for udvikling og vækst i Nordjylland. 40

41 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Den nordjyske Energiplatform - projektresumé Mål Energiplatformen skal blive det naturlige samlingspunkt for nordjyske initiativer inden for energi Styrket samarbejde mellem Aalborg Universitet, erhvervskontorerne og de nordjyske virksomheder inden for energi for at opnå øget vækst og beskæftigelse Øget tiltrækning af investeringer fra både regionale, nationale og internationale finansieringskilder (EU-midler) National og international synliggørelse af Nordjylland og dens virksomheder som et område, der er førende indenfor grøn teknologi Aktiviteter Fælles aktiviteter vil bestå af arrangementer om støtteordninger, eksport mv., branding, nordjyske delegationer og projektsamarbejde. Andre aktiviteter vil være virksomhedskontakt, matchmaking og erhvervsfremme, fundraising til udvikling, forskning og innovation, samt internationalisering og samarbejde på tværs af landegrænser. Hver partner vil forsat gennemføre aktiviteter indenfor deres specifikke fagområde, fx netværksmøder, virksomhedsbesøg, samt projektudvikling. Partnere Den Nordjyske Energiplatform er et samarbejde mellem CEMTEC, Erhvervshus Nord, Aalborg Universitet, Business Aalborg og Norddanmarks EU-kontor. Finansiering og tidsramme Det samlede budget ansøgt pr. år er 17,3 mil. kr. Foreslået medfinansiering fra BRN:1 mio. kr. årligt i 2016, 2017 og

42 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE BioMed Community - projektresumé Formål BioMed Community vil i perioden arbejde på: At styrke erhvervsudviklingen inden for medico, sundheds- og velfærdsteknologi i Nordjylland. Målet er at fremme udviklingen af flere virksomheder og flere arbejdspladser. At fremme innovationssamarbejdet mellem virksomheder og nordjyske kommuner inden for velfærdsteknologi. Målet er at kommuner og brugere får bedre adgang til nye og bedre teknologier og løsninger til brug inden for rehabilitering og ældre- og handicapområdet. Det primære formål er at fremme en positiv erhvervsudvikling og medvirke til at medvirke til at skabe nye virksomheder, arbejdspladser og produkter. Midlerne hertil er bl.a. styrke virksomheders, iværksætteres og innovatørers forretningskritiske kompetencer og støtte dem i deres forretningsplan. Desuden vil vi arbejde for at skabe udviklingskapital og tiltrække kapital fra investorer. Der vil også blive fokus på at styrke netværk, relationer og forretningssamarbejde mellem aktørerne i klyngen. Det er også et vigtigt formål at facilitere det offentlige-private innovationssamarbejde. Midlerne hertil er bl.a. at skabe en forretningsmodel for kommunal afprøvning af velfærdsteknologi i samarbejde med virksomheder. Baggrund BioMed Community er den nordjyske klynge for sundheds- og velfærdsteknologi. Klyngen baserer sig på et partnerskab mellem de væsentligste aktører på området, herunder er 40 virksomheder betalende medlemmer. Klyngen har i sin nuværende form eksisteret siden 2007 og har opnået meget positive resultater, hvilket er dokumenteret i flere evalueringsrapporter. Aktiviteter Netværk og relationsskabelse Forretningskompetencer, forretningsudvikling og finansiering Innovationsprojekter Nationalt og internationalt samarbejde 42

43 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE BioMed Community - projektresumé Mål og resultater 20 % af de deltagende virksomheder har får øget salg, eksport, omsætning gennem deltagelse i aktiviteter i klyngen. 75 arbejdspladser skabes af virksomhederne i klyngen. 25 % af de deltagende virksomheder/personer vil udvikle nye produkter, løsninger, øget produktivitet og bedre konkurrence gennem deltagelse i klyngens aktiviteter. 12 projekter/samarbejder etableres mellem de offentlige institutioner og virksomhederne i klyngen. Tidsplan Start slut Partnere Primære partnere: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Business Aalborg, Aalborg Erhvervsråd,Business Region North Denmark (BRN), (de 11 nordjyske kommuner) herunder NNV, Nordjysk Netværk for Velfærdsteknologi, Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital, Vækstforum Nordjylland, UCN, virksomhederne og medlemmer, herunder Novi og Sosu Nord. Primære partnere indgår med repræsentanter i BioMed s Partnergruppe. Sekundære partnere: Norddanmarks EU-kontor, BrainsBusiness, Invest in Denmark, Partnere i MedTech Innovation, Mtic, SharePlay, Gamification Lab, Center for Velfærdsteknologi, Idéklinikken, SoSu Nord. Finansiering Det samlede projekt ansøgt pr. år er 3,2 mio. kr. Foreslået medfinansiering fra BRN: DKK pr. år i

44 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE BrainsBusiness ICT North Denmark Formål og baggrund At fortsat samle nordjyske virksomheder, forsknings- og undervisningsinstitutioner samt offentlige aktører i et velfungerende triple-helix-samarbejde med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som omdrejningspunkt. Udvikle IKT-klyngen i Nordjylland for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, øge kommercialisering af innovation samt øge den internationale orientering i IKT-miljøet. Synliggørelse af de nordjyske IKT-virksomheder og -kompetencer og opnå anerkendelse nationalt og internationalt. Den europæiske guldcertificering som BrainsBusiness har opnået, skal udnyttes til at forblive en af Europas mest velfungerende klynger til gavn for hele det nordjyske IKT-miljø, herunder resultere i lettere adgang til fundraising samt internationale samarbejdspartnere. Det nordjyske IKT-miljø er Danmarks tredjestørste med ca jobs og en samlet omsætning i erhvervet på 17,4 mia. kr. Ud over det stærke erhvervsliv er klyngen også hjemsted for Danmarks største IKT-universitet, AAU. BrainsBusiness oplever stor opbakning og engagement fra de nordjyske virksomheder, både fra de betalende medlemmer i medlemsnetværket (medlemstilgang) og fra en bred vifte af andre interessenter, der følger klyngens aktiviteter. Aktiviteter Internationalisering: Klynge-klynge samarbejde, studieture/rejser, klyngematchmaking aktiviteter m.v. Styrkelse af virksomhedernes internationale kompetencer (workshops, fokusnetværk, temamøder) Markedsføring og branding: BrainsBusiness Award, Strategi for international branding, National og international branding, styrkelse af virksomhedernes markedsføringskompetencer og Recertificering af BrainsBusiness som guldklynge i 2017 Smart Society: Open Data Lab, hackathons, temamøder/workshops (efterspørgselsdrevet og præget at udviklingen) samt fokusnetværk, innovationsplatforme (nationale og internationale) for smart society løsninger. Service design/design thinking: Tema møderække om service design/design thinking og etablering af fokusnetværk Netværksaktivitet generelt 44

45 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE BrainsBusiness ICT North Denmark Mål Synlighed i 5 lande samt øget adgang til internationale markeder (25 medlemmer får internationale kontakter og 15 samarbejder igangsættes). 50% af virksomhederne har kunnet anvende BrainsBusiness i deres salg og markedsføring. 30 nye innovative virksomheder vil kunne identificeres. Vækst i eksport for virksomheder involveret i internationaliseringsaktiviteter (25 virksomheder opnår øget eksport på 1015%). Øget omsætning i det nordjyske IKT erhverv (25 nye innovative virksomheder opnår øget omsætning på 20-25%). Partnere BrainsBusiness er baseret på et nært samarbejde med deltagelse af erhvervslivet organiseret i BrainsBusiness medlemsnetværk med 153 betalende (kontingent) medlemmer, Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Business Region North Denmark. Finansiering og tidsramme Det samlede budget ansøgt pr. år er kr. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. pr. år i 2016, 2017 og BrainsBusiness arbejder hen imod at udvikle sig mod en højere grad af selvfinansiering. Bl.a. forhøjes medlemskontingenter med ca. 30% pr. 1. januar

46 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE SmartLog - projektresumé Formål Formålet med SmartLog er at give de nordjyske virksomheder i hele værdikæden indenfor transport, produktion og logistikbranchen et kompetenceløft med det mål at højne virksomhedernes konkurrencedygtighed. Visionen er, at de nordjyske logistikkompetencer skal være i verdensklasse. Baggrund Optimering af logistik og transportprocesser bliver i stigende omfang vigtige konkurrenceparametre for de nordjyske virksomheder indenfor en række brancher, dette gælder både optimering af interne logistikprocesser samt eksterne transportprocesser. Det er derfor afgørende, at virksomhederne har kendskab til den nyeste viden og teknologi, hvilket Smartlog blandt andet arbejder for. Aktiviteter Vidensformidling: Via forskellige metoder videreføres viden omkring klyngen samt den nyeste viden om nye teknologier og metoder. Fokusgrupper: Dette er et af de vigtige grundelementer i projektets fremtidige drift. Fokusgrupperne oprettes indenfor meget specifikke emner, fx sporbarhed, hvor alle virksomheder med interesse har mulighed for at melde sig til. Der vil typisk være mellem virksomheder pr. gruppe alt efter emnet. Formålet er at bringe virksomhedernes kompetencer i spil, specialiseret kompetenceudvikling samt at bringe virksomheder sammen. Logistikkens dag: En årlig konference med deltagere hvor transport og logistik sættes i fokus en hel dag. Her kommer fx virksomheder og fortæller om deres logistikløsninger. Projektsamarbejde på Co-Creation niveau: Deltagerne på dette niveau opnår en specialiseret kompetenceudvikling. 46

47 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE SmartLog - projektresumé Mål 150 betalende medlemmer 300 followers får nyttig ny viden om seneste udvikling indenfor logistik 2 vertikale fokusgrupper med 5-15 deltagere pr. år, der løfter kompetenceniveauet hos de deltagende virksomheder 100 deltagere på Logistikkens dag, som får ny viden og inspiration Flere medlemsvirksomheder får nye internationale samarbejdspartnere og højt specialiseret vidensniveau via SmartLog Co Creation aktiviteter, og assistance til deltagelse i internationale projekter, som f.eks. Horizon 2020 Partnere Bag SmartLog står Aalborg Havn Logistik A/S, BusinessAalborg samt Center for Logistik ved Aalborg Universitet, CELOG. Derudover samarbejder projektet med Center for logistik og samarbejde og er støttet økonomisk fra Aalborg Erhvervsråd. Finansiering og tidsramme Det samlede budget ansøgt pr. år er kr. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. årligt i 2016, 2017 og

48 6. Projekter til beslutning i bestyrelsen d. 26. juni 2015 Referat Direktionen bemærker, at det er vigtigt, at der i de fælles projekter, der er en videreførelse af tidligere indsatser, som f.eks. de regionale klynger, er stort fokus på, at involvere nye partnere og sikre lokalt ejerskab. Nyuddannede i SMV erne Projektet sendes til fornyet drøftelse og vurdering i ErhvervsForum samt i tovholdergruppen. Desuden skal sammenhæng til rammeaftale imellem Vækstforum og AAU undersøges. Der orienteres om status på bestyrelsesmødet,og projektet behandles på bestyrelsesmødet i september. Bredbånd Projektet indstilles til godkendelse i bestyrelsen. Vesthimmerland og Rebild melder sig til arbejdsgruppen. Incoming Projektet indstilles til godkendelse i bestyrelsen 48

49 6. Projekter til beslutning i bestyrelsen d. 26. juni 2015 Referat BusinessBroen Projektet sendes til fornyet drøftelse tovholdergruppen. Herunder skal det sikres, at medfinansiering er på plads fra alle partner, samt at der er opbakning til projektet hos alle projektpartnere. Bestyrelsen orienteres om status. Klyngerne Medfinansiering af de fem klynger indstilles til godkendelse i bestyrelsen under forudsætning af, at den samlede finansiering er på plads. De enkelte klyngeorganisationer pålægges at sikre lokal forankring og ejerskab hos nye partnere. 49

50 7. Projekter til drøftelse i direktion og bestyrelse

51 7. Projektidéer til drøftelse i direktion og bestyrelse Det indstilles, at direktionen drøfter følgende status og projektidéer med henblik på fremlæggelse for bestyrelsen Nordjysk iværksætterindsats fra 2016 status Professionalisering af bestyrelsesarbejde i offentlige virksomheder - projektidé Tech Lab for velfærdsteknologiske løsninger - projektidé International House - projektidé Sagsbeskrivelse Til dagens møde fremstilles 3 projektidéer og et statuspunkt. Projektidéen Professionalisering af bestyrelsesarbejde i offentlige virksomheder samt Status på den nordjyske iværksætterindsats er en opfølgning på beslutning fra bestyrelsesmødet d Ift. professionalisering af bestyrelsesarbejde ønsker bestyrelsen direktionens vurdering af relevans inden fornyet drøftelse i bestyrelsen. Ift. nordjysk iværksætterindsats ønsker bestyrelsen præsenteret et forslag der sikrer, at både den brede iværksætterindsats og indsatsen for vækstiværksættere varetages fremover. De to andre projektidéer, som præsenteres, er nye idéer, som er opstået i det fælles sekretariat og samarbejde med partnerne. Direktionen bedes drøfte status og projektidéer med henblik på forberedelse af fremlæggelse for bestyrelsen. 51

52 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Nordjysk iværksætterindsats fra status Under temadrøftelse for Erhvervsudvikling og jobskabelse på bestyrelsesmødet den 27. marts blev der efterspurgt et konkret forslag til den samlede fremadrettede iværksætterindsats i Nordjylland. Forslag skal udarbejdes af erhvervschefer, Væksthuset og Regionen i fællesskab og skal både rumme den brede indsats og indsatsen for vækstiværksættere. Et sådant forslag ligger endnu ikke klar, men arbejdet er påbegyndt for, hvorledes elementer fra både NiN og ViP kan videreføres i et nyt rammeprogram for iværksætteri, og hvordan den lokale indsats for iværksætterne kan indgå heri. Der er pt. tale om et udkast, som arbejdsgruppen har haft dialog omkring Formål Der vil i fremtiden være et basis tilbud til alle med en drøm om at blive selvstændige, som placeres i kommunerne, og som finansieringsmæssig ligger uden for EU-programmets tilbud. EU- Programmet er målrettet de iværksættere, der kan og vil, som vil blive tilbudt ekstern rådgivning, camps, mv. som det nogenlunde kendes fra tidligere, dvs. der er finansiering til alle som har en plan om at få egen virksomhed. Der støttes op om alle med en drøm eller en plan for iværksætteri. Baggrund Der tages udgangspunkt i, at vi gennem mange år i Nordjylland, har haft et program som virker. Vi har haft et NIN og VIP program, som har understøttet iværksættere fra drøm til virkelighed. Vi har haft en understøttelse af iværksætter, som har givet højere overlevelse af vores iværksætter. Vi har haft et program som har forbedret iværksætterens beslutningsgrundlag, således at vi har stærkere iværksættere og vi har flere der har ambitioner om vækstiværksætteri. 52

53 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Nordjysk iværksætterindsats fra status Aktiviteter Der har været afholdt møde i en arbejdsgruppe, hvor man drøftede målgruppen samt definitionen på kommunale basisydelser. Se oversigt i næste slide. Tidsplan Der er tale om et 3-årigt program med forventet start fra forår/sommer 2015 Partnere Alle erhvervskontorer i Nordjylland, Væksthus Nordjylland, og evt. AAU og UCN Finansiering Vækstforum har afsat 10 mio. kr. fra Socialfonden og 15 mio. kr. fra Regionalfonden årligt til 2 rammeprogrammer for iværksætteri og etablerede virksomheder. Arbejdsgruppen undersøger pt. en fordeling af midlerne til de 2 programmer. De 2 +2 kr. pr. indbygger, som kommunerne hidtil har medfinansieret til hhv. NiN og VIP skal fremadrettet finansiere fra fase 0 til de efterfølgende faser. Der regnes forsat på, hvordan den endelige fordeling foretages i forskellige faser. 53

54 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE 54

55 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Professionalisering af bestyrelsesarbejde i offentlige virksomheder - projektidé Det indstilles, at direktionen Drøfter muligheden for samarbejde om professionalisering af bestyrelsesarbejde i offentlige virksomheder med henblik på udformning af anbefaling til direktionen Sagsbeskrivelse På bestyrelsesmødet d. 23. marts 2015 drøftede bestyrelsen projektforslag om professionalisering af bestyrelsesarbejde. Dagsordenspunkt fra møde d. 23. mart med beskrivelse af projektidéen fremgår på følgende slides. Bestyrelsen besluttede, at projektet skal kvalificeres i hhv. Erhvervsforum for så vidt angår bestyrelsesarbejdet i private virksomheder og i direktionen angående offentligt ejede virksomheder forud for en kommende præsentation i bestyrelsen. På direktionsmødet d. 12. juni 2015 gennemføres en bordrunde, hvor hver kommunaldirektør kan redegøre for interesse for et evt. fælles projekt om professionalisering af bestyrelsesarbejde i offentligt ejede virksomheder i egen kommune. Såfremt der ikke er interesse fra alle kommuner, kan projektet evt. gennemføres som et fleksibelt projekt blandt de interesserede kommuner. Erhvervsforum har kort drøftet projektidéen om professionalisering af bestyrelsesarbejde i private virksomheder på møde d. 6. maj. Der har været interesse i emnet fra flere medlemmer, som nu arbejder med at udvikle idéen. 55

56 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Professionalisering af bestyrelsesarbejde - projektidé Formål Understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse af både offentlige og private virksomheder Understøtte bestyrelsers arbejde med både drift, vækst og udvikling af offentlige og private selskaber i Nordjylland Baggrund En stor del af den offentlige sektor forvaltes gennem offentligt udpegede bestyrelser. Dette gælder bl.a. inden for forsyningsområdet, kulturområdet og infrastruktur På nationalt niveau har et Advisory board udarbejdet oplæg om Veje til bedre bestyrelsesarbejde i offentlige ejede selskaber, og der arbejdes aktuelt med kommissionsforberedende arbejde med henblik på at få nedsat en kommission for Public Board Governance under Erhvervs- og Vækstministeriet. Der drøftes desuden mulighed for et kommunalt eller regionalt pilotprojekt for offentligt bestyrelsesarbejde I Nordjylland har Aalborg og Hjørring Kommuner på forskellige måder arbejdet med udvikling af arbejdet i bestyrelserne i kommunens selskaber siden start 2014 Inden for den private sektor har der været fokuseret på godt bestyrelsesarbejde over en årrække bl.a. med stort fokus på bestyrelsessammensætning. Særligt for ejerledede SMV er har der været fokus på bestyrelseskompetencer i forbindelse med vækst, tiltrækning af kapital og generationsskifte 56

57 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Professionalisering af bestyrelsesarbejde - projektidé Aktiviteter Det foreslås, at et initiativ om at styrke bestyrelsesarbejdet i Nordjylland får to dele: 1. Offentligt ejede virksomheder, hvor fokus kan være på: Ejerstrategier samspil mellem kommune og selskab Kompetencebehov i bestyrelserne Roller: bestyrelsesformandens rolle, politikerrollen Evaluering af bestyrelsesarbejde Projektejer for dette delinitiativ vil være kommunerne. Der samarbejdes med relevante udbydere. Mulighed for pilotprojekt undersøges Private virksomheder, hvor fokus fastlægges af erhvervslivets parter, hvis interesse herfor. Det vil være relevant at udvikle dette delinitativ i samarbejde med ErhvervsForum, erhvervskontorer, Væksthus Nordjylland og Vækstforum 2. Såfremt begge delinitiativer kan igangsættes, vil en vigtig indsats være læring på tværs. Tidsplan April juni: Projektudvikling -> konkret projektbeskrivelse til bestyrelsen for BRN, Vækstforum m.fl. August december: Lokale beslutningsprocesser, detailplanlægning Januar : Gennemførelse inkl. Evaluering Partnere - Se ovenfor Finansiering Parterne, Vækstforum, nationale fonde 57

58 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Tech Lab for velfærdsteknologiske løsninger - projektidé Formål At skabe en test- og afprøvningsfacilitet for kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Faciliteten skal anvendes til at teste eksisterende og kommende velfærdsprodukter og løsninger samt ideer til nye, og skal både fungere som en fast facilitet i Nordjylland, og som et mobilt sted, der kan tilføre Nordjylland nye muligheder for udvikling af velfærdsteknologiske løsninger. Tech Lab vil bl.a. fungere som: Legeplads og kompetenceplatform for personalets ibrugtagning af ny teknologi. Test og udviklingsfaciliteter i et setup, hvor der bliver mulighed for at arbejde med det nyeste og det endnu ikke lancerede. Supplement til eksisterende egne laboratorier og undervisningsfaciliteter. Et sted til: Produktudvikling, prototypetest af mange former for udstyr, bl.a. medico, produktverifikation, produktdemonstration, test af processer, test af organisering, logistik og ledelse, virkelighedsnær undervisning, opbygning af Big brother agtig studie, der kunne være attraktiv i relation til såvel udstyrs- som procestest og aktivt tænke hele sekvensen mht. udstyrsaspekter mv. helt ind omkring hospitalsperioder for brugeren? Et sted hvor bl.a. producenter, AAU s Arkitektur og design, SOSU Nord, UCN, Erhvervsklynger m.fl. er naturlige udviklingsparter. Der tænkes på et centralt placeret sted i regionen, evt. i en tom virksomhedsbygning. Drives som et non-profit aktivitet. Baggrund Idéen er opstået i en tænketank, der er etableret af Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune, om at skabe et innovativt afprøvnings- og testmiljø på tværs af kommuner og regionen, for at få de bedste velfærdsteknologiske løsninger samt et tværgående overblik på løsninger og muligheder i hele regionen. Tænketanken består af repræsentanter for: Aalborg Kommune, Center for Hjælpemidler/CFV, Aalborg, AAU, SOSU-Nord, UCN, Regionen, Forsknings Hus, Invenst In Denmark og NNV (Nordjysk Netværk for Velfærdsteknologi) 58

59 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE Tech Lab for velfærdsteknologiske løsninger - projektidé Aktiviteter Endelig konceptudvikling og -beskrivelse Udpegning af styregruppe. Organisering Udpegning af et centralt placeret sted i regionen i evt. tom virksomhedsbygning. Beskrivelse af partnerskaber Partnerskabsaftale Tidsplan Endnu ikke fastlagt, men f.eks Partnere kommuner, regionen, AAU s Arkitektur og design, SOSU Nord, UCN, Erhvervsklynger m.fl. Budget Endnu ikke fastlagt, men som eksempel: kr. Leje og drift af tom bygning pr. år kr. Etableringsudgifter. (Engangsbeløb) Finansiering Midler fra BRN afsat til Sundhedsprojekter (ramme 1, 165 mio. kr. pr. år) Kommunale bidrag. Øvrige fonde og puljer, herunder EU-puljer 59

60 INTERNATIONALT SAMARBEJDE International House - projektidé Projekt Velkomstcentre var fra et bredt regionalt partnerskab om modtagelser og servicering af international arbejdskraft og studerende i Region Nordjylland. Projektet var forankret i Statsforvaltningen, men blev senere overflyttet til Aalborg Kommune. Efterfølgende har projektet Embrace afløst i en overgangsperiode på med henblik på at finde en mere permanent organisering og forankring af opgaven, der fortsat skønnes væsentlig for såvel virksomheder, de studerende og kommuner. International House og ICS Med inspiration fra bl.a. International House Copenhagen, der servicerer ikke kun København, men et stort antal kommuner i Hovedstadsregionen, og tilsvarende International Community i Århus foreslås udviklet et International House North Denmark, som kan varetage myndighedsopgaver for udenlandsk arbejdskraft, løse andre offentlige opgaver, samt være hjemsted for en lang række servicefunktioner og foreningsaktiviteter for målgruppen. I både København og Århus er basisfunktionen i International House International Citizen Service (ICS), som omfatter opgaver i borgerservice, statsforvaltning og SKAT rettet mod udenlandske borgere. Servicen tilbydes mod fast takst alle borgere fra omkringliggende kommuner, hvor der er indgået samarbejdsaftale. I Nordjylland blev der i forbindelse med projektet Velkomstcentre etableret et samarbejde om ICS mellem alle nordjyske kommuner undtagen Morsø og Thisted. ICS er aktuelt placeret hos Statsforvaltningens i Aalborg, men forventes flyttet til ny placering i Rantzausgade, hvor Aalborg Kommune vil stille lokaler til rådighed for et nyt International House for Nordjylland. Projektidé for International House fremgår på de to følgende sider. 60

61 INTERNATIONALT SAMARBEJDE International House - projektidé Formål Det er formålet med International House at yde den mest optimale rådgivning og assistance for internationale borgere, når de bosætter sig i vores landsdel, med henblik på at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft Baggrund Det nordjyske arbejdsmarked bliver stadigt mere globalt, og både Aalborg Universitet og University College Nordjylland er uddannelsessted for en lang række udenlandske studerende. Derudover ansættes stadig flere udenlandske medarbejdere i de nordjyske virksomheder, som kan ses ved at antallet af internationale borgere i beskæftigelse i Nordjylland er steget med 44% siden Herudover viser rapporter, at Nordjylland kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft, og hermed er en særlig indsats efterspurgt. Aktiviteter Projektet arbejder med information, seminarer og rådgivning i forbindelse en række konkrete aktiviteter, der er vigtige i forbindelse med borgeres ankomst til Nordjylland: Myndighedskontakt, offentlige services, jobsøgning, iværksætteri, karrieremuligheder samt fritids-og kulturtilbud. Herudover er der et virksomhedsfokus med tilbud om konkrete servicepakker, som f.eks. sprogcoach, talent tiltrækning og jobforløb for ægtefæller. 61

62 INTERNATIONALT SAMARBEJDE International House - projektidé Tidsplan International House forventes at åbne i efteråret Aalborg Kommune har stillet lokaler til rådighed centralt beliggende i Rantzausgade. Partnere Kommunerne i Nordjylland Region Nordjylland Uddannelsesinstitutioner (AAU og UCN mv.) Erhvervslivet (DI, ErhvervNordDanmark og virksomheder) Fagbevægelsen Foreninger med fokus på internationale borgere Finansiering Embrace projektet blev oprettet som en videreførelse af projekt Velkomstcentre med midler fra Regionrådets udviklingsmidler. Budget kr. Udløber ult Fra 2016 og frem skal der findes ny finansiering. Der er aktuelt dialog med en række fonde og partnere. 62

63 7. Projekter til drøftelse i direktion og bestyrelse Referat Iværksætteri Direktionen indstiller, at status fremlægges for bestyrelsen. Bestyrelsesarbejde Direktionen indstiller til bestyrelsen, at projektet på nuværende tidspunkt ikke bør være et BRN-projekt. Thisted, Vesthimmerland, Hjørring og Aalborg Kommuner arbejder videre med at undersøge muligheder for samarbejde om den offentlige del. Der arbejdes videre med den private del i erhvervsforum. Direktionen bemærker, at indsatsen it. det private erhvervsliv evt. kunne være en del af virksomhedsprogrammet i VHN. Velfærdsteknologi Projektidéen indstilles til drøftelse i bestyrelsen. International House Projektet indstilles til drøftelse i bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med projektidéen, sendes projektet til tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft. Direktionen bemærker, at projektet bør tænkes sammen med indsatsen i forhold at tiltrække praktiserende læger. 63

64 TURISME 8. Turisme status, samarbejdsaftale og Vestkystpartnerskab

65 TURISME 8. Turisme status, samarbejdsaftale og deltagelse i Vestkystpartnerskab Det indstilles, at direktionen Tager orientering om status til efterretning Anbefaler samarbejdsaftalen med Destinationsselskabet Nordjylland til bestyrelsen Drøfter deltagelse i foreningen Vestkystpartnerskab, herunder finansiering forud for anbefaling til bestyrelsen Sagsbeskrivelse D har den nye bestyrelse for Destinationsselskabet holdt konstituerende møde, og 19.5 holdt bestyrelsen det første ordinære møde, hvor etablering af den nye organisation kom på plads. Mikael Jentcsh har deltaget i begge møder og giver en kort status. På møde d. 27. marts drøftede bestyrelsen principper for en kommende samarbejdsaftale med Destinationsselskabet om basisfinansiering. Principperne er efterfølgende drøftet i den nye bestyrelse for destinationsselskabet, som kan tilslutte sig med ønske om, at aftalen gøres 3-årig. Projektresumé af samarbejdsaftalen fremgår nedenfor. Aftalen er vedhæftet som bilag 8. De 4 vestkystkommuner i Nordjylland Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn har fra start været involveret i drøftelserne om etablering af Vestkystpartnerskabet som del af det nye Selskab for Kyst- og Naturturisme. På mødet d. 27. marts vedtog BRNs bestyrelse, at BRN taler med fælles stemme i Vestkystpartnerskabet. De 4 vestkystkommuner skal nu tegne medlemskab af foreningen, hvilket indebærer et årligt kontingent på knap kr. samt ét årsværk. Direktionen bedes drøfte, om dette skal helt eller delvist finansieres af BRN og i givet fald hvordan, samt anbefale en indstilling til bestyrelsen. Strategi og organisering for Partnerskab for Vestkystturisme er vedhæftet som bilag 9. 65

66 TURISME Samarbejdsaftale mellem BRN og Destinationsselskabet Nordjylland Formål Basisorganisationen for Destinationsselskabet Nordjylland skal jf. tidligere beslutning i BRN bestyrelse fremadrettet finansieres af BRN. Der skal derfor indgås en samarbejdsaftale mellem bestyrelsen for BRN og Destinationsselskabet Nordjylland omkring anvendelsen af midlerne til basisorganisationen. Bestyrelsen for BRN har ønsket et smal basis organisation med 2-3 medarbejdere, som varetager fondets opgaver samt den resterende ramme som er afsat til turisme (knap. 2,4 mio kr.) anvendes til turismeudviklingsaktiviteter. Kun en mindre del kan anvendes til administration og som udgangspunkt ikke til husleje. Region Nordjylland har tilbudt, at destinationsselskabet kan have domicil i Regionshuset uden huslejeomkostninger. Hovedopgaverne for destinationsselskabet forventes at være centreret omkring markedsførings og brandingaktiviteterne, men herudover også at være strategiformulering, udviklingsinitiativer og varetagelse af de nordjyske turismeinteresser for hele Nordjylland. Bestyrelsen for Destinationsselskabet har behandlet udkast til samarbejdsaftale den 19. maj 2015 og tiltrådt udkastet til samarbejdsaftale med den ændring, at aftaleperioden ønskes forlænget til en 3 årig aftale, således at der kan opnås parallelitet i forhold til forventet bevilling fra Vækstforum. Baggrund Det forventes, at aktiviteterne i destinationsselskabet koordineres og iværksættes i tråd med øvrig national indsats herunder øvrige partnerskaber og især Vestkystpartnerskabet på vegne af BRN. Det forventes at de nordjyske turismekommunikationsaktiviteter gennemføres i tæt samarbejde med både private turismepartnere, lokale turismeorganisationer samt øvrige interessenter vil deltage i kampagnerne. 66

67 TURISME Samarbejdsaftale mellem BRN og Destinationsselskabet Nordjylland Aktiviteter Samarbejdsaftalen vil være bygget op omkring følgende principper: Destinationsselskabet Nordjylland har ansvaret og beslutningskraften for at initiere især markedsføringsmæssige aktiviteter samt øvrige turismemæssige udviklingsaktiviteter for BRN i Nordjylland i form at nyskabende og tværgående aktiviteter. Destinationsselskabet har ansvaret for at deltage og medvirke i øvrige initiativer som udvikles og iværksættes via eksempelvis Vestkystpartnerskabet på vegne af BRN. Destinationsselskabet skal så vidt muligt være på forkant i forhold til udfordringer for branchen og i forhold til turismeudviklende og turismeskabende potentialer. Destinationsselskabet skal have fokus på at håndtere turismeudfordringerne i Nordjylland og udnytte de særlige muligheder som Nordjylland besidder. Der skal være fokus på markedsføringsaktiviteter som finansieres af erhvervet, turistkontorer og Region/Vækstforum m.fl. Forretningsområderne Erhvervs- og mødeturisme og Storbyturisme varetages som i dag primært af VisitAalborg, Turisthus Nord m.fl. skal ske i tæt koordinering med Destinationsselskabet Nordjylland Der etableres et tæt samarbejde imellem de tre forretningsområder også på operatørniveau. Tovholdergruppen for turisme under BRN indgår i samarbejde og dialog med Destinationsselskabet Nordjylland om strategiformulering, udmøntning af strategier - handlingsplaner samt udvikling af nye initiativer og projekter. Medlemmer af Erhvervsforum i BRN, der vil indgå i arbejdet med udvikling af turisme i Nordjylland, inddrages aktivt i arbejdet. Partnere Business Region North Denmark og Destinationsselskabet Nordjylland Finansiering BRN finansiere basisdriften i Destinationsselskabet Nordjylland med 2,3 mio. kr. pr. år i 3 år. Aftalen evalueres årligt og kan justeres og i forhold til evt. ændringer i lokale og eksterne rammer for aftalen. 67

68 TURISME Deltagelse i Foreningen for Vestkystpartnerskab - projektresumé Formål Vestkystpartnerskabet er en del af regeringens turismelov fra Formålet med Foreningen Vestkystpartnerskabet er at skabe struktur og sammenhæng i et stort langstrakt geografisk område. Der skal skabes vækst i turisterhvervet ved at tage afsæt i turisterhvervets ønsker og behov. Partnerskabet har følgende vækstmål: Turismeskabt beskæftigelse, turismeskabt omsætning, indtjening i turismens virksomheder, overnatningsudvikling samt gæstetilfredshed. Der er 2 hovedindsatsområder i Partnerskabet: Marked og produkt samt Erhvervsklima/udvikling af erhvervet. Det er især det tyske marked der er i fokus for aktiviteterne i vestkystpartnerskabet Baggrund Med etableringen af det nye regionale destinationsselskab opfattes Nordjylland fremadrettet som èn destination. Det handler om at skabe sammenhæng og balance i regionens turismeindsats, således at indsatsten er enstrenget fra Nordjyllands side. Det vil derfor være vigtigt, at de 4 nordjyske vestkystkommuner ikke går enegang men at turismeindsatsen favner og tilgodeser alle. Hvilket er også er særlig pointeret hos medlemmerne fra Erhvervsforum med fokus og interesse på turismeindsatsen. Derfor bør udmøntningen af medlemsskabets medarbejder- og netværksressourcer ske via Destinationsselskabet Nordjylland. Det forslås endvidere, at de 4 nordjyske vestkystkommuners (Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn Kommuner) medlemskab tilknyttes via Business Region North Denmark (BRN), og at samtlige øvrige nordjyske kommuner inviteres med ind i samarbejdet Aktiviteter Til drift af Vestkystpartnerskabet etableres der et sekretariat bestående af 2 medarbejdere, som Dansk Kyst og Natur stiller til rådighed samt 3 årsværk finansieret af de 11 vestkystkommuner - herudover forventes et antal projektfinansierede ansættelser ift. iværksættelse og udførelse af initiativer og projekter. De nordjyske kommunerne bidrag svarer til et årsværk. Udover mandskabsressourcer skal vestkystkommuner dele udgifterne til husleje og drift af sekretariatet. Sekretariatet vil have til huse i henholdsvis Ringkøbing/Skjern og Jammerbugt kommuner 68

69 TURISME Deltagelse i Foreningen for Vestkystpartnerskab - projektresumé Tidsplan Stifterne binder sig i første omgang jf. vedtægterne for en 3 årig periode Partnere Foreningen partnerskab for Vestkystpartnerskab stiftes i samarbejdet mellem de vestkystkommuner (fra Tønder til Skagen, (herunder de 4 nordjyske vestkystkommuner)), Dansk kyst og naturturisme og de 3 vestdanske regioner. Foreningens medlemmer forventes udover stifterne at være øvrige interessenter, som har relevant udviklingskraft og interesse heri. Finansiering Et forslag til finansieringsmodel er at deltagelse i Foreningen for Vestkystpartnerskab i forhold til den kontante finansiering samt medarbejderressource finansieres via de fleksible midler på. kr. pr. indbygger, som kommunerne selv kan disponere over i BRN samarbejdet for perioden Alternativt hertil, er en model, hvor Destinationsselskabet Nordjylland involveres mere i finansieringsdelen af selve medarbejderressourcedelen. For de 4 nordjyske vestkystkommuner er de kontante udgifter til basisdrift årligt: Frederikshavn: , Hjørring: Jammerbugt: , Thisted: kr. I alt kr. pr. år. Herudover skal der leveres medarbejderressourcer som for de 4 kommuner sammenlagt svarer til ét årsværk. Et årsværk som forslås placeret i det nordjyske destinationsselskab. Øvrige kommuner i Nordjylland inviteres med i den nordjyske indsats og involvering i Vestkystpartnerskabet. 69

70 8. Turisme status, samarbejdsaftale og Vestkystpartnerskab Referat Direktionen tager orienteringen om status til efterretning og anbefaler samarbejdsaftalen med Destinationsselskabet Nordjylland til bestyrelsen. Direktionen anbefaler, at medlemskabet af Vestkystpartnerskabet tegnes via BRN, og at medarbejderen placeres i det nye fælles destinationsselskab. Finansieringen kan ske helt eller delvist af de fælles midler eller af de fleksible midler fra Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn. Som alternativ model kan medlemskabet af Vestkystpartnerskabet finansieres af de fælles BRN-midler ( kr. /år), og medarbejderen finansieres af de 4 vestkyst kommuner direkte. Dorte Stigaard orienterede om, at der på seneste møde i Vækstforum er bevilliget 6 mio. kr. om året til markedsføring i de kommende tre år. 70

71 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT nye studiejobs

72 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT nye studiejobs status og vejledning Det indstilles, at direktionen Gør status på indsatsen i egen organisation og drøfter behov for fælles understøttelse af arbejdet Drøfter vejledningerne til oprettelse af studiejobs Godkender at implementeringen af de private studiejobs sker i samarbejde med NES-gruppen Sagsbeskrivelse På dagens møde gør direktionen status på indsatsen i egne organisationer. Udgangspunktet for implementeringen er, at det er et anliggende for den enkelte kommune og regionen. Det har dog været efterspurgt fra flere sider at der blev udarbejdet en vejledning. En arbejdsgruppe har udarbejdet denne. Vejledningen er vedlagt som bilag 10 a+b. Eftersom vejledningen først er færdiggjort for ganske nylig er der i dagens status fokus, hvordan opgaven gribes an i den enkelte organisation. Udarbejdelsen af vejledningerne har afdækket behovet for fælles aktiviteter. Konkret efterspørges et fælles informationsmøde. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at håndtere dette, hvis direktionen finder det relevant. De private studiejobs var ligeledes en del af arbejdet i føromtalte arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har udarbejdet et input til NESgruppen, som arbejder videre med de private studiejobs jf. tidligere beslutning i direktionen. Næste møde i NES finder sted 12. juni Her vil de private studiejobs være på dagsordenen. 72

73 nye studiejobs status og vejledning Referat Alle kommuner i gang med at forberede rekruttering til studiejobs, og flere har ansat flere i studiejobs allerede. Direktionen samler op på implementeringen af studiejobs ved udgangen af året. Der arbejdes videre med et informationsmøde til efteråret. Vejledningerne til oprettelse af studiejobs blev godkendt og sendes til relevante aktører. Direktionen godkender, at implementeringen af de private studiejobs sker i samarbejde med NES-gruppen 73

74 10. Erhvervsforum opfølgning på møde og status

75 10. Erhvervsforum status og opfølgning fra møde Det indstilles, at direktionen Tager orienteringen til efterretning Drøfter sammensætningen af et formandskab for ErhvervsForum Sagsbeskrivelse I maj afholdtes det første ordinære møde i ErhvervsForum. Mødet var kendetegnet ved et flot fremmøde og stort engagement. Temaet for mødet var indsatsområderne, så en betydelig del af mødet blev brugt til at drøfte de fem indsatsområder i grupper. Flere medlemmer af ErhvervsForum har udtrykt interesse for specifikke indsatsområder og inddrages løbende af tovholdergrupperne og projekterne. Ca. halvdelen af medlemmerne af ErhvervsForum tilkendegav hvilke indsatsområder, der havde særlig interesse. Forud for mødet har der været kontakt til de medlemmer af ErhvervsForum, der har udtrykt interesse for konkrete områder. Flere medlemmer af ErhvervsForum har desuden udtrykt interesse for at deltage i udviklingen af konkrete projekter. På mødet blev det ligeledes drøftet at nedsætte et formandskab. Der var stor opbakning til dette, men det viste sig vanskeligt at nedsætte formandskabet på mødet, så det blev besluttet, at sekretariatet arbejder videre med dette. Sekretariatet foreslår, at der nedsættes et formandskab bestående af en formand og to-tre næstformand. Udpegningen bør tage udgangspunkt i ønsket om en bred sammensætning. 75

76 10. Erhvervsforum status og opfølgning fra møde Referat Direktionen tog status på arbejdet i Erhvervsforum til efterretning. Der er behov for at understøtte involvering af medlemmerne af Erhvervsforum meget aktivt, både i projektudvikling og i udvikling af samarbejdets indsatsområder. Direktionen drøftede sammensætning af et formandskab for Erhvervsforum. Formanden for bestyrelsen vil kontakte medlemmerne direkte. 76

77 11. Kommunestatistik

78 11. Kommunestatistik Det indstilles, at direktionen Godkender forslaget om et samarbejde med kommunerne om statistik og nøgletal Sagsbeskrivelse Det foreslås, at BRN assisterer kommunerne med statistik og nøgletal i form af årlig publikation for hver af kommune. Publikationerne kommer ligeledes til at fungere som solidt videngrundlag for arbejdet i BRN, som opnås gennem Region Nordjyllands adgang til unikke kommunale data. Tanken er, at publikationen både laves på tryk og i elektroniske versioner, der kan tilgås via BRNs hjemmeside, ligesom rådata evt. kan gøres tilgængelig elektronisk. Behovet få et sådan statistiksamarbejde mellem BRN og kommunerne, er afdækket af Regional Udviklings analyseteam i dialog med relevante medarbejdere fra kommunerne. Konklusionen er, at der er stor forskel på, hvor godt kommunerne selv er rustet datamæssigt nogle er helt selvkørende, og efterlyser blot statistik, de ikke selv har adgang til, mens andre mangler kapacitet til bearbejdning af materialet Efter at have sammenfattet kommunernes ønsker og forslag til indhold, er vurderingen, at publikationerne kan udgøre et væsentligt bidrag til det fælles videngrundlagog dermed basis for kommunikation til omverdenen om erhvervspolitiske forhold. Udgivelserne vil desuden bidrage til at synliggøre regionens og kommunernes samlede kompetencer og styrkepositioner mere markant for derved at skabe det bedst mulige fundament for fremtidige indsatser i BRN. Udarbejdelse af publikationerne vil foretages af Regional Udviklings analyseteam, og i begrænset omfang med analysemedarbejdere i de enkelte kommuner. Sekretariatsledelsen har nedsat en styregruppe med kommunale og regionale repræsentanter. Styregruppen består af Lise-Lotte Stisager (Frederikshavn), Dennis Jensen (BRN Sekretariat), Simon Brøndum Jensen (Rebild), Bodil B. Kristensen (Morsø), Vivi Schmidt og Mark Drivsholm Andersen (Region Nordjylland) 78

79 11. Kommunestatistik Referat Forslaget godkendes. Direktionen foreslår, at styregruppen undersøger muligheden for etablering af fælles BRN-samarbejde om Open Data. 79

80 12. edagsorden

81 12. edagsorden Det indstilles, at direktionen Drøfter om edagsorden skal anvendes i BRN og i givet fald i hvilke dele af BRN løsningen skal anvendes Sagsbeskrivelse Flere kommuner anvender allerede edagsorden. Muligheden for anvendelse i BRN har derfor været efterspurgt. Sekretariatet har været i dialog med leverandøren og hjemtaget følgende priser. Forum Antal brugere samlet Pris pr. måned Pris pr. år Bestyrelsen kr kr. Direktion kr kr. Sekretariatsledelse kr kr. Tovholdergrupper kr kr. Eksisterende brugere af løsningen vil kunne anvende den eksisterende bruger og dermed få alle dagsordner samlet et sted. 81

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...

Produktion og Innovation.. 6. Tiltrækning af internationale specialister.6. Fra ufaglært til faglært.6. Flere unge ind på erhvervsuddannelserne... 4 Produktion og Innovation.. 6 Tiltrækning af internationale specialister.6 Fra ufaglært til faglært.6 Flere unge ind på erhvervsuddannelserne...6 Kortlægning af virksomhedernes kompetencebehov.7 Kortlægning

Læs mere

Nordjysk iværksætterindsats fra 2016... 3 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE)... 5 Tech Lab for Velfærdsteknologi...

Nordjysk iværksætterindsats fra 2016... 3 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE)... 5 Tech Lab for Velfærdsteknologi... Indhold Pipeline projekter:... 2 Produktion og Innovation... 2 Handlingskatalog Kvalificeret arbejdskraft (følger) Interregprojekt m Hamborg (følger) Projektidéer... 3 Nordjysk iværksætterindsats fra 2016...

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts 2015 12.00-14.00 CREATE Rendsburggade 14 9000 Aalborg Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Frederikshavn Kommune Grenen

Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsguide Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsstrategi Fase 1: Potentiale Baggrund for kommunikationsstrategi.. 6 Målgrupper... 8 Hvad siger målgruppen?... 11 Vurdering af 0-punkter..

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar

Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar #BREVFLET# Click here to enter text. Referat Erhvervsråd 20.06.14 Møde Aalborg Erhvervsråd ordinært møde ifm. strategiseminar BusinessAalborg Tid 20. juni 2014 Sted Scandic Aalborg Deltagere Regional Manager

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland

Bredbånd i Region Nordjylland Bilag x Bredbånd i Region Nordjylland synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse. 1. Baggrund Regeringen har en målsætning om en digital infrastruktur der sikrer alle borgere og virksomheder

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Marts 2014 Side 2 af 7 Om dette notat NordDanmarks EU-kontor søger en chef, der skal have ansvaret for den daglige ledelse af

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 18. september 2015 11.00-13.00 Mødelokale K Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Birgit S. Hansen Frederikshavn Kommune Hans Ejner Bertelsen Morsø Kommune

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Side 2 af 17 PROJEKTIDENTIFIKATION Projektnavn BrainsBusiness ICT North Denmark Ansøger Aalborg Kommune Projektets tidsplan Start 1/1 2016 Slut 31/12 2018 Indsatsområde

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere