Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner."

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor rammerne af kommunalfuldmagten Høje-Taastrup Kommune Bygaden Taastrup Vedrørende Høje-Taastrup Kommunes indgåelse af Gratis Danmark-partnerskabs aftale (kommunens j.nr ) Statsforvaltningen Hovedstaden anmodede i brev af 23. september 2008 byrådet i Høje-Taastrup Kommune om en udtalelse i anledning af, at statsforvaltningen gennem dagspressen var blevet opmærksom på, at kommunen agtede at tilbyde gratis internet til borgerne på udvalgte hot-spots. Udtalelsen skulle bruges ved statsforvaltningens overvejelse om, hvorvidt der var grundlag for at rejse en tilsynssag. Høje-Taastrup Kommune, Byrådet, afgav ved brev af 5. november 2008 en udtalelse til sagen. Det fremgik bl.a. heraf, at det ikke var korrekt, at Høje-Taastrup Kommune tilbød gratis internet til borgerne. Høje-Taastrup Kommune havde derimod indgået aftale med en internetudbyder om at bringe kommunal information på et website, stillet til rådighed af internetudbyderen. På baggrund af Høje-Taastrup Kommunes udtalelse meddelte statsforvaltningen i brev af 5. december 2008, at statsforvaltningen efter en gennemgang af det fremsendte materiale fra kommunen ikke fandt, at der var noget, der sandsynliggjorde, at en nærmere undersøgelse af sagen ville føre til en konstatering af, at Høje-Taastrup Kommune havde handlet i strid med regler, der påses af statsforvaltningen. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /469 SAGSBEHANDLER:KHAKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag Tirsdag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Statsforvaltningen lagde herved vægt på, at kommunen havde oplyst, at den i modsætning til hvad der var fremgået af pressen ikke stillede gratis internet til rådighed for borgerne, men blot bragte kommunal information på et website.

2 Statsforvaltningen fandt derfor ikke grundlag for at foretage en nærmere undersøgelse af sagen. Efterfølgende rettede TDC A/S ved brev af 9. januar 2009 med bilag henvendelse til statsforvaltningen vedrørende sagen. Det var TDC s opfattelse, at Høje-Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS indebar, at Høje-Taastrup Kommune stillede gratis internet til rådighed, og at der således ikke alene var tale om en aftale om distribution af kommunal information på et website. TDC henviste til nogle punkter i den indgåede aftale samt til administrationens indstilling til økonomiudvalgets møde den 13. maj 2008 og byrådets møde den 20. maj Statsforvaltningen besluttede på den baggrund at genoptage behandlingen af sagen og anmodede ved brev af 15. januar 2009 kommunen om en ny udtalelse. Kommunen har ved brev af 25. februar 2009 afgivet en ny udtalelse til sagen. Efter en gennemgang af det nu foreliggende oplysningsgrundlag er det statsforvaltningens opfattelse, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Nedenfor følger en gennemgang af sagen samt en nærmere begrundelse for statsforvaltningens udtalelse. Faktiske oplysninger om sagen Den omhandlede aftale mellem Høje-Taastrup Kommune og NoPayNet ApS indebærer oprettelse af 32 hotspotzoner i kommunen hver især dækkende en radius af 200 m. Projektet omfatter ikke opstilling af stationære computerestandere men alene trådløse zoner, hvorfra der af alle, der logger sig på deres private pc, herunder i private hjem beliggende i zonerne, kan opnås gratis adgang til internettet. Ved opkobling på det trådløse netværk, vil der på opstartsportalen kunne ses kommunal information, som kommunen ønsker bragt på internettet. Kommunen afholder etableringsudgiften til opsætningen af det trådløse udstyr, der udgør kr., mens driften er omkostningsneutral for kommunen, idet driften vil blive finansieret af reklamer fra annoncører. SIDE 2

3 Til yderligere belysning af kommunens engagement i etableringen og driften af zonerne vedlægges kopi af: - Indstilling fra Økonomiudvalget til Byrådet af 13. maj Kontrakt om indgåelse af Gratis Danmarkpartnerskab af 3. juli Notater af 12. december 2008, 25. juni 2008, 25. august 2008, 26. august 2008 og 15. september 2008 fra IT-centret i Høje-Taastrup Kommune. - Plancher - oplæg om Gratis Danmark konceptet af 19. november Klagen Følgende fremgår af TDC s henvendelse af 9. januar 2009: Statsforvaltningen har den 5. december 2008 udtalt i anledning af aftalen om indgåelse af Gratis Danmarkpartnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og NoPayNet ApS, at statsforvaltningen ikke finder grundlag for at foretage en nærmere undersøgelse af sagen. Det fremgår af udtalelse, at: Statsforvaltningen lægger herved vægt på, at kommunen har oplyst, at den i modsætning til hvad der er fremgået af pressen ikke stiller gratis internet til rådighed for borgerne, men blot bringer kommunal information på et web-site. TDC har haft lejlighed til at gennemgå aftalen og enkelte andre dokumenter, som har indgået i Høje-Taastrup Kommunes beslutningsgrundlag i forbindelse med indgåelse af aftalen. Det er på den baggrund TDC s opfattelse, at aftalen med NoPayNet ApS indebærer, at Høje-Taastrup Kommune stiller gratis internet til rådighed, og der således ikke er en aftale om distribution af kommunal information på et web-site. Aftalen omfatter efter sit indhold et videregående samarbejde om etablering og drift af hotzoner med henblik på udbud af internet til borgerne i kommunen. Aftalen er således benævnt kontrakt om indgåelse af Gratis Danmark-partnerskab. Det fremgår videre af aftalen under punktet parter, at der er tale om en aftale om udbydelse af gratis hotzoner. Under pkt. 7 Dækning fremgår det, at dækningsgraden for hotzonerne fastsættes i et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og NoPayNet ApS, og under pkt. 9 Accepttest fremgår det, at accepttest ligeledes sker i et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og NoPayNet ApS. Under pkt. 10 Ejerskab fremgår det, at: SIDE 3

4 Hvis Gratis Danmark ApS (må rettelig være NoPayNet ApS) og datterselskaber skulle ophøre med at eksistere eller ophøre med at drive hotzoner, uden at en ny ejer driver hotzonerne videre, så overgår ejerskab af hotzonerne herunder hardware og lokal software, samt koder til kommunen. Under pkt. 13 Kommunens forpligtelser fremgår det, at: Kommunen skal vedligeholde line of sight imellem basisadgangspunkt og de respektive repeater adgangspunkter og Kommunen er ansvarlig for, at der til enhver tid er strøm ført ud til hotzone boksene. Ovenstående aftaleforhold må anses for at gå væsentligt videre end hvad der er nødvendigt for at indgå en aftale om formidling af kommunal information på en web-site. Formidlingen af kommunal information er således af en underordnet betydning i forhold til aftalens primære genstand om opbygning og udbud af internetadgang. Det understøttes af, at: - indstillingen til beslutning om indgåelse af aftalen med NoPayNet ApS til Økonomiudvalget og Byrådet i det væsentligste omhandler, at der ved indgåelse af aftalen etableres gratis internetadgang i kommunen (bilag 1), - det af samme indstilling fremgår, at udgifterne til opsætning af udstyr afholdes af Høje-Taastrup Kommune, og betalingen således ikke er fastsat som betaling for formidling af kommunal information, - Høje-Taastrup Kommune ved brev af 28. august 2008 har afgivet en erklæring, som tilsyneladende er en fuldmagt til NoPayNet ApS og dennes partnere til opsætning og installation af trådløst internetudstyr i Høje-Taastrup Kommune på vegne af kommunen (bilag 2) og - Det må lægges til grund, at NoPayNet ApS ikke ville have etableret hotzoner i Høje-Taastrup Kommune, såfremt kommunen ikke havde indgået aftalen og fuldt ud finansieret opsætningen af det nødvendige udstyr. TDC kan supplerende oplyse, at adgang til internettet i forvejen udbydes til borgerne i Høje-Taastrup Kommune af TDC og en række andre udbydere, herunder også trådløst via mobilbredbånd, hotspots eller hotzoner. Høje-Taastrup Kommunes udbud af internetadgang sker således i konkurrence med en række private udbydere af adgang til internettet. Det er TDC s opfattelse, at det ikke er i overensstemmelse med den kommunalretlige lovgivning og retsgrundsætninger, herunder kommunalfuldmagten, at en kommune udbyder in- SIDE 4

5 ternetadgang i konkurrence med kommercielle og private udbydere af internetadgang. TDC anmoder på den baggrund statsforvaltningen om at indlede en nærmere undersøgelse af Høje-Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS. TDC finder afslutningsvis anledning til at fremhæve, at statsforvaltningens udtalelse med urette er blevet udlagt som en godkendelse af Høje-Taastrup Kommunes aftale med No- PayNet ApS, og derfor må antages at indgå i overvejelserne og beslutningsgrundlaget for en række andre kommuner, som efter det oplyste påtænker at indgå en lignende aftale med NoPayNet ApS. Kommunens udtalelse Høje-Taastrup Kommune har ved brev af 25. februar 2009 afgivet følgende udtalelse til sagen: Byrådet har følgende bemærkninger til de enkelte påstande i TDC's brev til Statsforvaltningen. TDC anfører: 1. At det af aftalen fremgår, at der er tale om en "partnerskabsaftale". Det er et for denne aftale forkert udtryk, som ikke understøttes af noget af aftalens indhold i øvrigt. Det er ikke anvendelsen af et uhensigtsmæssigt udtryk i en aftale, som afgør, hvorvidt aftalen er gyldig. Der er ikke tale om et partnerskab. Dette forhold er i øvrigt udtrykkeligt kommenteret i kommunens første redegørelse af 5. november til Statsforvaltningen. 2. At dækningsgraden fastsættes efter aftale med HTK. Det er svært at forstå meningen med dette argument, og derfor svært at kommentere. Når kommunen indgår aftale med en lokal avis om annoncering, indgår i kommunens overvejelser udbredelsen af avisen, oplagets størrelse, eller med et andet ord - "dækningsgraden". Det samme gør sig naturligt gældende i dette tilfælde, og det er under alle omstændigheder svært at få øje på, i hvilken relation dette spørgsmål skulle være relevant for spørgsmålet om lovligheden af aftalen. 3. At HTK forbeholder sig ret til vederlagsfrit at overtage hotzonerne i tilfælde af Gratis Danmarks ophør er et udslag af almindelig kommunal forsigtighed i forbindelse med økonomien i aftalen. Aftalen er, som det fremgår af den, tidsbegrænset. Kommunen har betalt for den fulde periode, og har med bestemmelsen ønsket bedst muligt at sikre sig mulighed for, i de situationer som er nævnt, at kunne lade anden entreprenør overtage opgaven, således at der også fortsat kan bringes kommunal information på denne måde. SIDE 5

6 4. At Høje-Taastrup Kommune skal opretholde "line of sight", og at kommunen skaf sørge for, at der er ført strøm til hotzone boksene. Det er ikke unaturligt, at udbyderen af netværket ønsker garanti for, at HTK, som både er bygningsmyndighed og køber af internetydelser, ikke i den førstnævnte rolle efterfølgende opstiller hindringer for, at Gratis Danmark kan opfylde sin del af forpligtelsen. Spørgsmålet om fremføring af strøm er helt identisk med det forhold som gør sig gældende ved opsætning af læskure ved busstoppesteder i kommunerne. Her er der flere udbydere, som tilbyder gratis opstilling af læskurene mod at kunne benytte annonceringspladsen på siden af skurene. Overalt er det et led i aftalen, at den pågældende kommune skal sørge for, at der er fremført strøm. 5. At Indstillingen til Byrådet i det væsentligste omhandler, at der ved indgåelse af aftalen etableres gratis internetadgang i kommunen. En af bevæggrundene for at indgå aftalen er ikke unaturligt, at borgerne, som benytter sig af den kommunale information, skal kunne gøre dette udgiftsfrit. Nøjagtigt det samme gør sig gældende, når kommunen annoncerer i gratis lokalaviser. Den sammenfattende argumentation i mødesagen lyder således: - At gøre flere borgere digitalt selvhjulpne gennem lettere kontakt for borgere og virksomheder i HTK. - Målrettet at skabe forbedringer i servicen til borgere og virksomheder. - At flytte ressourcer fra administrationen til selvbetjeningsløsninger. - At erhvervslivet får øgede muligheder for information og tilgængelighed. - At kulturelle tilbud og aktiviteter når ud til turist- og fritidsområder. - At borgerne får nemmere og hurtigere overblik over lokalområdets muligheder. Altså rent kommunikative grunde. 6. TDC gør videre gældende, at HTK afholder udgifterne til opsætning af udstyr. Det må her gentages, at HTK 's betaling for annoncering ikke unaturligt er afhængig af dækningsgraden, som igen er afhængig af antallet af opsatte HotSpots. At leverandøren oplyser sit kalkulationsgrundlag, med andre ord gør prisfastsættelsen gennemsigtig, kan ikke føre til andet resultat. 7. At HTK har givet fuldmagt til at søge bygningsmyndighedens tilladelse til at opsætte udstyr på kommunal ejendom. Det er HTK, der som bygningsejer giver fuldmagt til at søge om tilladelse til opsætning af installationer på kommunale bygninger. Forholdet er fuldstændig identisk med de tilfælde, hvor udbydere af mobiltelefoni - herunder TDC - skal have fuldmagt fra en kommunal bygningsmyndighed til at opsætte mobilmaster mv. på kommunens ejendom, jfr. det som bilag SIDE 6

7 A vedlagte aktuelle eksempel, hvor TDC har fået fuldmagt til at ansøge om myndighedstilladelse til etablering af mobilsendestation. 8. At NoPaynet ikke ville have etableret hotzoner i Høje- Taastrup Kommune, såfremt kommunen ikke havde indgået aftalen og fuldt ud finansieret opsætningen af det nødvendige udstyr. Betragtningerne er udokumenterede spekulative hypoteser. I øvrigt er præmissen, om at HTK har finansieret opsætningen og udstyr fuldt ud, forkert. Der vedlægges som selvstændigt bilag B mail fra Butler Networks, som bekræfter dette. TDC anvender flere steder i sit brev udtrykket, at Høje- Taastrup Kommune udbyder internetadgang. Kommunen udbyder ikke internetadgang. Høje-Taastrup Kommune gør brug af internetadgang tilbudt af en leverandør, og har betalt herfor for en periode på 3 år. Betalingen er fastsat ud fra dækningsgraden. Kommunen er bekendt med, at forretningsgrundlaget for udbyderen er tegning af annoncer ikke mindst fra private firmaer. Heller ikke her adskiller forholdet sig fra udbydere af gratisaviser, herunder lokalaviser, hvori kommunen annoncerer. Mediet er anderledes, men det er uden relevans for lovligheden af at kommunen benytter også denne kommunikationsform, som i øvrigt tilskyndes fra regeringens side. Statsforvaltningen rejser i sit brev flere selvstændige spørgsmål, som - også med henvisning til Høje-Taastrup Kommunes tidligere brev af 5. november 2008 og den i forbindelse hermed fremsendte kopi af aftalen - besvares således: 1. Statsforvaltningen anmoder om en nærmere beskrivelse af aftalens indhold, herunder af de omhandlede hotzoner og konsekvenserne heraf. Det retlige indhold i aftalen er kommenteret ovenfor og i kommunens tidligere brev, ligesom aftalen er fremsendt til Statsforvaltningen. Særligt skal opmærksomheden henledes på aftalens pkt. 2. hvor formålet meget præcist er beskrevet således: Aftalen sikrer, at kommunen får mulighed for via Gratis Danmarks hotzoner i kommunen at formidle information fra kommunen. I realiteten indeholder dette svaret på mange af de rejste spørgsmål. Yderligere beskrivelse findes i aftalens pkt. 3. og 4. En nærmere teknisk beskrivelse vedlægges som selvstændigt bilag C. 2. Statsforvaltningen beder Byrådet kommentere formålet med aftalen. Der skal her henvises til umiddelbart ovenfor og til pkt. 5. under besvarelsen af de af TDC rejste spørgsmål, samt til vedlagte kopi af mødesagen, bilag D. SIDE 7

8 3. Der anmodes om oplysning om kommunens udgifter. Prisen for annonceringsadgang i aftalens løbetid, 3 år, er kr., således som det også fremgår af aftalens pkt. 12. Som tidligere oplyst svarer dette beløb til omkring 17% af, hvad kommunen i en tilsvarende periode betaler for annoncering i den lokale avis, og det er Byrådets opfattelse, at beløbet er overordentligt rimeligt ud fra det tidligere beskrevne formål, og herunder også, at man forventer via dette medie at komme i bedre kontakt med den yngre generation, som i højere og højere grad benytter sig af forskellige former for elektronisk kommunikation. 4. Det ønskes oplyst, hvorvidt der er tale om en etableringsudgift eller om der er tale om en tilbagevendende udgift. Der er tale om betaling for adgangen til i en 3 årig periode at bringe kommunal information på nettet. Betalingen er af leverandøren beregnet på baggrund af dækningsgraden, som igen afhænger af antallet af hotzoner. Det er fortsat Byrådets opfattelse at der hverken i den indgåede aftale eller i det ønskede formål er forhold som er i strid med de regler, der påses af Statsforvaltningen. Som et kuriosum vedlægges kopi af en artikel i Aarhus Stiftstidende, hvoraf det synes at fremgå, at TDC er ved at involvere sig i et identisk projekt med Århus Kommune som aftalepartner. Klagers bemærkninger TDC har ved brev af 13. maj 2009 afgivet følgende supplerende bemærkninger: TDC har modtaget Høje-Taastrup Kommunes udtalelse af 5. marts 2009 med bilag. Det fremgår af udtalelsen, at Høje-Taastrup Kommune fortsat gør gældende, at aftalen med NoPayNet ApS alene vedrører distribution af kommunal information på et web-site. Det ændrer imidlertid ikke på, at aftalen efter sit indhold omfatter et videregående samarbejde om etablering og drift af hotzoner med henblik på udbud af internet til borgerne i kommunen. Det understøttes ud over de forhold som er anført i TDC s brev af 9. januar 2009 yderligere af, at det af Gratis Danmarks oplæg til Høje-Taastrup Kommune på side 2 under overskriften Hvorfor Gratis Danmark fremgår, at: Kommunen og Gratis Danmark vil med projektet tilbyde gratis internet på offentlige steder til borgerne, TDC fastholder på den baggrund, at aftalen med NoPayNet ApS indebærer, at Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med SIDE 8

9 NoPayNet ApS stiller gratis internet til rådighed, og der således ikke kun er tale om en aftale om distribution af kommunal information på et web-site. TDC anførte i brev af 9. januar 2009, at det må lægges til grund, at NoPayNet ApS ikke ville have etableret hotzoner i Høje-Taastrup Kommune, såfremt kommunen ikke havde indgået aftalen og fuldt ud finansieret opsætningen af det nødvendige udstyr. TDC har noteret, at det fremgår af det fremsendte udaterede bilag fra NoPayNet ApS, at den kommunale betaling udgør ca. 1/3 af omkostningerne ved etableringen af platformen. Det er uklart, om omkostningerne til etableringen af platformen omfatter flere udgifter end udgifterne til opsætning af udstyr, som i henhold til indstillingen til beslutning om indgåelse af aftalen med NoPayNet ApS til Økonomiudvalget og Byrådet afholdes af kommunen. Under alle omstændigheder udgør den kommunale betaling en så væsentlig andel af de samlede omkostninger, at den kommunale deltagelse i finansieringen må anses for nødvendig for, at NoPayNet ApS vil etablere hotzoner i Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune har vedlagt til udtalelsen en artikel vedrørende et projekt i Århus om internetadgang for studerende. TDC bemærker for god ordens skyld, at dette projekt ikke har nogen sammenhæng med nærværende sag, og i øvrigt ikke vil indebære kommunal finansiering og udbud af internetadgang. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, senest ændret ved 1, i lov nr. 224 af 8. april 2008). Det følger af bestemmelsen, at statsforvaltningen påser kommunernes overholdelse af lovgivningen, det vil sige såvel skreven som uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger såsom grundsætningerne om kommunernes opgavevaretagelse, også kaldet kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag jf. 48, stk. 3 i styrelsesloven. SIDE 9

10 Kommunalfuldmagten er betegnelsen for de grundsætninger, som regulerer kommunernes adgang til på ulovbestemt grundlag at varetage opgaver. Kommunalfuldmagtens rammer fastlægges udfra en række generelle kriterier, som er udviklet i domstolenes og tilsynsmyndighedernes praksis. De vigtigste af disse generelle kriterier er følgende: En kommune kan kun støtte aktiviteter, der kommer det kommunale fællesskab til gode. Der kan derfor ikke ydes støtte til enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder, medmindre det sker som en konsekvens af en aktivitet, der skal tjene til opfyldelsen af fællesskabets behov. En kommune kan kun støtte aktiviteter, der er almennyttige, hvilket betyder, at borgere eller virksomheder i almindelighed skal have gavn af, at kommunen støtter det pågældende formål, og at der skal være fri og lige adgang til de pågældende ydelser forstået på den måde, at alle, eller en sagligt afgrænset del af kommunens borgere, skal kunne modtage ydelsen. Derimod er der ikke at krav om, at den er gratis. En kommune kan endvidere kun påtage sig opgaver, der er knyttet til dens eget geografiske område. Endelig må en kommune ikke gennem de aktiviteter, der iværksættes, indgå i en konkurrencesituation med private virksomheder, ligesom en kommune som udgangspunkt ikke må tjene på de aktiviteter, den iværksætter. Som et sidste generelt kriterium antages det, at kommunalfuldmagten er begrænset af et krav om forholdsmæssighed, hvilket betyder, at en kommune kun kan varetage eller yde støtte til en aktivitet i et omfang, der modsvares af den kommunale interesse heri, og ikke må gå videre end hensynet til varetagelsen af det kommunale formål tilsiger. Statsforvaltningen har ved sin tidligere afvisning af sagen på grundlag af de dengang foreliggende oplysninger lagt til grund, at der var tale om, at kommunen alene havde indgået aftale med en internetudbyder om indrykning af kommunale meddelelser på en allerede eksisterende internetside. Efter de nu foreliggende oplysninger finder statsforvaltningen at måtte lægge til grund, at kommunens engagement i det omhandlede projekt rækker videre, end hvad der blot kan karakteriseres som et almindeligt køb af en ydelse. SIDE 10

11 Statsforvaltningen har herved lagt vægt på de af kommunen fremsendte nye oplysninger, der belyser kommunens samlede engagement i selve etableringen af hotspotzonerne, herunder at aftalen mellem NoPayNet ApS og kommunen efter sit indhold omfatter et videregående samarbejde om etablering og drift af hotzonerne. Det er statsforvaltningens opfattelse, at udbydelse og oprettelse af adgang til internettet i sig selv ikke er en kommunal opgave. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at internetadgang er en ydelse, der udbydes af private mod betaling, og at såfremt kommunen kan tilbyde eller yde indirekte støtte til adgang til internettet, vil der blive påført den private sektor en konkurrence, som ikke er lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen finder således, at der med kommunens engagement i sagen som medfører, at der ydes gratis og ubegrænset adgang til internettet ydes en støtte til borgerne og varetages en opgave i konkurrence med private internetudbydere, som det som udgangspunkt ligger udenfor kommunens muligheder at varetage indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Statsforvaltningen finder ikke, at det forhold, at den kommunen påhvilende udgift til etablering ifølge kommunens oplysninger udgør et mindre beløb, end hvad kommunen ville have skullet betale for køb af annonceplads i eksempelvis en lokalavis, vil kunne føre til et andet resultat. Hvor der i øvrigt er et kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition som bieffekt er til fordel for en enkelt person eller virksomhed, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig, jf. ovenfor. Statsforvaltningen finder, at det er en lovlig kommunal opgave at formidle information fra kommunen til borgerne, også via internettet. Som anført ovenfor, skal der imidlertid være et rimeligt forhold mellem den kommunale interesse og størrelsen af det kommunale engagement. Dette betyder, at kommunen ikke må gå videre end hensynet til varetagelsen af det saglige hensyn tilsiger. Statsforvaltningen finder ikke, at der består et rimeligt forhold mellem den kommunale interesse i at yde borgerne kommunal information og den indirekte service, der består i i konkurrence med andre internetudbydere at SIDE 11

12 yde gratis og ubegrænset adgang til internettet i et omfang, som det her er tilfældet. Det er derfor statsforvaltningens opfattelse, at man ved det her omhandlede tilbud, går videre end hensynet til at yde kommunal information tilsiger. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at aftalen mellem kommunen og NoPayNet ApS indebærer 32 hotspotzoner hver især dækkende en radius af 200 m, og at det samlede dækningsområde således udgør en stor del af det indre af Høje-Taastrup by, hvor der fra private pc ere vil være fri adgang til internettet. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at der findes andre muligheder for at opnå adgang til internettet, som det kommunale engagement vil være i direkte konkurrence med, samt at kommunens ønske om at yde kommunal information via internettet kan varetages på anden måde ved benyttelse af allerede etablerede og eksisterende forbindelser. Det skal hertil endvidere bemærkes, at kommunerne ved Biblioteksloven er tillagt en særlig kompetence/forpligtelse til at stille fri internetadgang til rådighed, der således også imødegår flere af de i indstillingen til byrådet omtalte bevæggrunde for kommunens ønske om at indgå den omhandlede aftale. Statsforvaltningen skal anmode om at få oplyst, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning af ovenstående. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på Med venlig hilsen Lone B. Christensen Kontorchef Katrine Harlou souschef SIDE 12

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 02-09- 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til kommunal borgerportal Du har ved mail af 16. februar 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008.

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008. Region Midtjylland Att. Peter Nielsen Skottenborg 26 8800 Viborg 28. april 2010 Sag 4/0420-0100-0160 / KBN Deres ref. Henvendelse vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale 02.18 i relation til en konkret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere