ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI HERNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI HERNING 2011-2014"

Transkript

1 ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI HERNING Grøn Vækst - Sundhed - Oplevelser Her er alle muligheder åbne

2 HERNING EN REGIONAL, NATIONAL OG INTERNATIONAL AKTØR I Herning skiller vi os ud ved at turde gå nye veje. Vi mener, at her er alle muligheder åbne. Kommunen og Erhvervsrådet vil gerne spille mulighedsbold med virksomhederne. Vi lytter og handler, når virksomhederne henvender sig. Vi tager også initiativ til at kontakte virksomhederne, når vi ser muligheder for vækst. Det gør vi for at udnytte potentialerne i vores område. Vi er kendt som en dynamisk erhvervskommune. Omverdenen er ved at få øje på, at videns- og oplevelseserhverv, samt erhverv indenfor udvikling af grøn teknologi, har overhalet tekstilerhvervet i Herning kommune. Vi ønsker en vækst, som skal sprede sig ud over kommunegrænsen. Vi indgår derfor gerne i samarbejde med eksterne aktører om projekter og udvikling. Forskning og videninstitutioner er en vigtig forudsætning for, at området kan fungere som et selvstændigt kraftcenter, hvis energier også har positiv effekt for udkantsdanmark. Endelig er internationale kompetencer, og det at være kendt på den internationale arena, en vigtig ramme for eksportorienterede virksomheder. Vi har derfor fokus på kontinuerlig udvikling af de internationale kompetencer og synlighed. For at styrke Hernings rolle som regional, national og international erhvervsaktør har Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande sammen med Økonomi- og Erhvervsudvalget i formuleret en fælles erhvervsudviklingsstrategi. Erhvervsstrategien har som formål at implementere den vedtagne erhvervspolitiske vision: VISION FOR ERHVERVSPOLITIKKEN: SKABE GODE OG DYNAMISKE RAMMER FOR VÆKST OG INDTJENING HOS VIRKSOMHEDER OG BORGERE PÅ ET BÆREDYGTIGT GRUNDLAG. Side 1

3 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kommunen spiller og vil fortsat spille en aktiv rolle med proaktivt at fremme erhvervsudvikling via netværk, innovation og projekter. Kommunen udfordrer en erhvervsstruktur under pres. Det er kendt, at beskæftigelsen i tekstilerhvervet faldt markant i 1990 erne. Beskæftigelsen i øvrige industrierhverv er faldende, men de traditionelle industrierhverv har stadig stor beskæftigelses såvel som økonomisk betydning især industrierhverv med verdensklasseevne og potentiale, hvor der er fokus på robotteknologi, avanceret fremstillingsteknologi, klyngesamarbejde, bæredygtighed m.m.. I Herning finder vi blandt andet disse erhverv i tilknytning til jern- og metal samt træ- og møbelindustrien. For at skabe erhvervsvækst er det nødvendigt løbende at udfordre erhvervene og se potentialer i eksisterende erhverv og i nye erhvervstyper. Kommunen optimerer og udvikler derfor løbende den kommunale aktørrolle, danner netværk med nye strategiske partner og ikke mindst sætter fokus på de udviklingsmidler EU, stat og region udbyder. VEJEN TIL DEN FÆLLES ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI Politikerne i Økonomi- og Erhvervsudvalget i og bestyrelsesmedlemmerne af Herning og Ikast-Brande Erhvervsråd afsatte en uge til at skabe grundlaget for formuleringen af en erhvervsstrategi. I løbet af ugen blev de præsenteret for en SWOT analyse af Herning kommunes styrker, svagheder, muligheder og trusler og et fremtidsbillede af morgendagens erhvervsmuligheder. De blev interviewet, og de deltog i et strategiseminar. Resultaterne af dette arbejde danner grundlaget for erhvervsudviklingsstrategien. Erhvervsudviklingsstrategien vil efterfølgende blive konkretiseret i en handlingsplan. Side 2

4 Hernings erhvervsudviklingsstrategi Erhvervsstrategien udgøres af tre spor: Branchesatsninger, Tværgående satsninger samt Netværkssatsninger. Branchesatsninger Klima, energi og fremtidens fødevarer Sundhed, pleje og omsorg Oplevelsesøkonomi Tværgående satsninger Innovation og omstilling på grundlag af nutidens styrker og morgendagens muligheder Vi vil være de bedste til IT it kompetencer bredbånd ud i alle områder m.m. Vi skaber noget helt nyt inden for uddannelse bl.a. gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse En synlig branding af Herning I tæt samspil mellem kommunen, erhvervslivet, turisme og uddannelsesinstitutioner Netværkssatsninger Vi vil sætte høje mål for væksten i produktiviteten i både den offentlige sektor og private virksomheder opnået gennem samarbejde, gensidig inspiration og fælles innovation Vi vil gennem nye netværk og samarbejder sætte ekstra skub i udviklingen af Herning Midtby Vi vil arbejde for stærkest muligt samarbejde mellem kommunerne Læsevejledning: På de følgende sider beskrives de tre branchesatsninger, fire af de seks tværgående satsninger samt de tre netværkssatsninger. Hver satsning beskrives således: : Her forklares, hvorfor satsningen er vigtig for Herning. er: Der opstilles overordnede målbare målsætninger for satsningen. : Her beskrives den erhvervsmæssige status i kommunen. : Her beskrives initiativerne kort, og det enkelte initiativ forklares. Ansvarlig aktør tilføjes. Side 3

5 BRANCHE SATSNING 1: KLIMA, ENERGI OG FREMTIDENS FØDEVARER For at imødegå de globale klimaudfordringer og knapheden af fossile brændstoffer kan der arbejdes med innovation indenfor vedvarende energiformer, energibesparende teknologier, bæredygtige materialer m.m.. Endvidere kan der satses på øget fødevareproduktion på et bæredygtigt grundlag. Den 1. april 2009 blev udnævnt til en af landets seks energibyer. en er kommunens målrettede indsats på en række vigtige klimaområder, herunder den marginale CO 2 udledning pr. borger, grønne udviklingsprojekter og en målrettet erhvervsfokus på området. AU-HIH har igangsat udviklingsprojekter inden for vedvarende energi i samarbejde med virksomheder, erhvervsrådet og Innovation Midt-Vest har sat fokus på vækstpotentialer indenfor energiteknologi, og ikke mindst har Innovationsnetværk for Livsstil vedvarende igangsat udviklingsprojekter omhandlende bæredygtige materialer og bæredygtigt byggeri. Endvidere skal nævnes at landbrugets brancheorganisationer arbejder med energiafgrøder og økologiske afgrøder. Der er i Herning området flere virksomheder med knowhow i relation til vedvarende energi, energibesparelse, vandkvalitet etc. Imidlertid er der potentiale for at udvikle eksisterende virksomheder og danne grobund for nye virksomheder på dette område. Herning skal over en 4-årig periode skabe 500 nye arbejdspladser baseret på grøn teknologi, bæredygtige materialer, energiafgrøder og fødevarer. Fremme erhvervsudviklingsinitiativer ved at udvikle og omsætte den nyeste viden indenfor avancerede produktionsmetoder og materialer til praktiske løsninger og industrinære uddannelser. Ansvarlige: DAMRC og Etablering af et fødevarenetværk med fokus på fælles brand, bæredygtighed og innovativ merværdi. Ansvarlige: LAG Herning, VERDI m.fl. Initiativ 3: Innovationsprojekt med fokus på bæredygtigt byggeri og materialer Innovationsnetværk for Livsstil bolig og beklædning Initiativ 4: Netværk og innovationsprojekt med fokus på vedvarende energiteknologi og energistyring samt eksport og B2B. Videncenter, der har fokus på vedvarende energi, energiteknologier etc. Side 4

6 BRANCHE SATSNING 2: SUNDHED, PLEJE OG OMSORG For at skabe nye erhvervsmuligheder inden for at sundhed, pleje og omsorg sættes fokus på de muligheder der følger af den demografiske og medicinteknologiske udvikling såvel som byggeri af et nyt og mere specialiseret storsygehus i Gødstrup. Byggeriet af et nyt storsygehus i Gødstrup vil betyde en række afledte erhvervsmuligheder, dels for virksomheder, som kan levere materialer, knowhow eller direkte være med til at opføre sygehuset, og dels for virksomheder, der naturligt vil have et sygehus som en relevant forretningspartner. Specialiseringen på det nye hospital vil øge interessen for forskning, og dermed mulighed for at generere nye virksomheder. Livsstilsændringer og den øgede fokus på forebyggelse giver mulighed for mange erhverv. I Herning findes fitnesskæder, selvstændige sundhedsudøvere (eks. fysioterapeuter etc. ), men også virksomheder som løser sundhedsopgaver for det offentlige eksempelvis vikarbureauer. er i sig selv en vigtig aktør på området. Kommunen har unik specialviden inden for forskellige plejeog omsorgsområder. Eksempelvis deler kommunen sin viden i internationale sammenhænge, derfor kan der være et potentiale i at få denne viden patenteret og senere eksporteret. Herning skal over en 4-årig periode skabe 500 nye arbejdspladser baseret på sundhed, pleje og omsorg. Fremme rammerne for forskning eks. i form af et forskningsinnovatorium Tjørring/Gødstrup med henblik på at grøde vilkårene for kommende virksomheder inden for bio- og medicoteknologi. Fremme netværk og innovationsprojekter for bio-, medico og velfærdsteknologiske virksomheder. Brugerdreven innovation, IT og telemedicin indtænkes. Initiativ 3: Fremme nye erhverv i relation til sundhed, medico, wellness m.m. Ansvarlige: Erhvervsrådet / Herning Kommune Initiativ 4: Undersøge mulighed for at patentere pædagogiske metoder, evt. som et Offentligt-Privat projekt. Ansvarlige: / InfoGate Der skabes basis for etablering af en ny uddannelse indenfor sundhed, pleje og omsorg. 5 % flere højindkomstgrupper indenfor sundhedserhvervene bosætter sig i Herning i perioden 2010 til Side 5

7 BRANCHE SATSNING 3: OPLEVELSESØKONOMI For at skabe nye jobs sættes fokus oplevelsesøkonomiens muligheder i form af turisme, events, kreative erhverv og merværdi koblet til produkter (storytelling, oplevelser etc.). I transformationen fra industrierhverv til nye erhverv antages oplevelsesøkonomi at være et af de erhverv, hvor der er mulighed for en beskæftigelsesvækst, hvis de rette kompetencer kan rekrutteres/udvikles. er en vigtig messeby i Skandinavien. Messecentret er landskendt, og dets aktiviteter tiltrækker mange erhvervs- og oplevelsesturister. Denne unikke position vil kunne udvikles og udbygges. Med messecentrets nye multiarena vil der være mulighed for at tiltrække flere og større koncerter, kultur- og sportsarrangementer til byen. Den kommende Nationalpark Skjern Å giver unikke muligheder for at brande fødevare- og erhvervsprodukter samt for udvikling af ekstraordinære oplevelsesprodukter. De mange globalt orienterede virksomheder i Herning Kommune medfører, at handelspartnere og andre erhvervskontakter tilbringer tid i byen. Sammen med messecentrets erhvervsturister har det været medvirkende årsag til, at Region Midtjylland har udpeget Århus og Herning som de vigtige erhvervsturismebyer i regionen. En position, som kan give mulighed for en udvikling af produkter til og rammer for erhvervsturismen med Regionen som aktiv partner. Hearth - Herning Museum of Contemporary Art afholder hvert andet år biennalen Socle du Monde. Biennalen viser et kreativt samspil, som kan føre til nye erhverv. I disse år forsøger flere med udgangspunkt i en kreativ ide, at etablere egen virksomhed. I Herning har flere kreative iværksættere etableret sig i fælles huse med fælles faciliteter. Meget tyder på at kreative erhverv er at finde også blandt morgendagens erhverv. Herning skal over en 4-årig periode skabe 500 nye arbejdspladser baseret på oplevelsesøkonomi. 5 % flere højindkomstgrupper indenfor oplevelseserhvervene bosætter sig i Herning i perioden 2010 til Innovationsprojekt initieres med fokus på produkt- og serviceudvikling inddragende oplevelsesøkonomiske muligheder. Erhvervsrådet Fremme rammebetingelserne, netværk og projekter for kreative erhverv. Et innovationsprojekt bør sætte fokus på muligheder for nye produkter og services hos branchen i tilknytning til afholdelse af events. Initiativ 3: Udvikle rammerne for erhvervsturismen i et tæt partnerskab med Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Ansvarlige: VisitHerning, Herning Kommune, Århus Kommune, Region Midtjylland m.fl. Initiativ 4: Fortsat fremme sammenhæng mellem events og oplevelser i byen, VisitHerning og MCH Side 6

8 TVÆRGÅENDE SATSNING 1: INNOVATION For fortsat at kunne udvikle, omsætte og sprede ny viden til nye produkter, processer og services samt for at bane vejen for en ændring af erhvervsstrukturen bør innovation fremmes. Dette er en forudsætning for, at virksomhederne kan bevare og styrke deres position på det globale marked. Der er det vigtigt at sikre et godt samarbejde mellem virksomheder, myndigheder og videns- og uddannelsesinstitutioner populært kaldet triple helix. Via dette samarbejde kan virksomhederne få afgørende input til fornyelse og udvikling, der sikrer virksomhederne en god konkurrenceposition. Støtte AU-HIH s erhvervsudviklingsprojekter og tiltrække flere ressourcer til den dynamiske midtvestjyske universitetsfilial. et for Herning er en stærk position i det midtog vestjyske med flere erhvervsfremmeaktører, videncentre og videregående uddannelsesinstitutioner placeret. Herning er således det primære sted i Region Midtjylland uden for Århus, hvor det er muligt at tage en lang videregående uddannelse. Via AU-HIH kan virksomhederne inddrage studenter, få løst opgaver og unge i praktik. De kan endvidere deltage i udviklings- og forskningsprojekter. Innovationsnetværk for livsstil bolig og beklædning, DAMRC (videncenter for avanceret produktionsteknologi), Videncenter for powerline teknologi med flere giver virksomheder indenfor bestemte brancher en fokuseret mulighed for at innovere. Trods dette er virksomheder i Herning og Ikast området mindre innovative end virksomheder generelt i Region Midtjylland og på landsplan, viser en bearbejdning Region Midtjylland har foretaget af data fra Fælleseuropæiske Innovationsanalyse og offentliggjort i juli Dog er den innovation, som foretages her, meget effektiv. Kontinuerligt støtte og tiltrække midler til relevante videns- og udviklingscentre, der vurderes at kunne have en afgørende betydning for egnens virksomheder. Ansvarlige: i samarbejde med relevante partnere Initiativ 3: Skabe bedre rammebetingelser for vækstiværksættere, herunder adgang til kapital. Erhvervsrådet i samarbejde med relevante partnere At virksomhedernes innovationsevne i herning kommune i næste regionale/nationale undersøgelse ligger over landsgennemsnittet. Side 7

9 TVÆRGÅENDE SATSNING 2: IT IT indgår i processer, markedsføring og produkter. Derfor er optimal it-udnyttelse en vigtig konkurrence parameter for virksomheder. Danmarks Statistik siger i sin årlige undersøgelse af virksomheders brug af IT (2009), at større indtjening som følge af it-projekter hyppigst ses hos virksomheder med intensiv it-anvendelse. Forretningsservice og it-virksomheder er et af de største beskæftigelsesområder i Herning. Med lokal placering af en filial af GTS-instituttet Alexandra A/S og AU-HIH s videncenter CITU Center for integreret it-udvikling er mulighederne for at indhente viden og sparring samt deltage i udviklingsprojekter kort. 6 kommuner samarbejder om Den midt- og vestjyske itsatsning. Satsningen består af Alexandra filialen og en ikraft agent, der hjælper alle typer virksomheder uanset branche med at styrke deres forretning ved hjælp af IT. Det kan for eksempel være it-systemer i forbindelse med indkøb og produktionshåndtering, eller det kan være brug af digitale medier til salg og markedsføring. Den midt- og vestjyske itsatsning udvikles og styrkes indenfor de økonomiske rammer. To årlige konkrete itudviklingsprojekter igangsættes i regi af Alexandrafilialen i Herning. Den Midt- og Vestjyske ITsatsning - Alexandra A/S 20 % øget indtjening og beskæftigelse hos virksomheder, som igangsætter it-udviklingsprojekter. Side 8

10 TVÆRGÅENDE SATSNING 3: UDDANNELSE Viden og knowhow er vigtige elementer i danske virksomheders konkurrenceevne. Dette ses ved at arbejdspladser med lavt vidensindhold i stigende grad outsources. Det er derfor nødvendigt at hæve uddannelsesniveauet hos befolkningen i Herning. Herning er en uddannelsesby med såvel lange videregående uddannelser som erhvervsuddannelser - Århus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen Herning AU-HIH, TEKO, Erhvervsakademi MidtVest, Herningsholm Erhvervsskole, Social- og Sundhedsskolen samt Agroskolen. I Campus BIRK ligger i dag AU-HIH og TEKO, unikke kollegieboliger og Studenternes hus. Her er et studentermiljø, som tiltrækker og glæder unge. Flere ungdomsboliger bygges i Herning Midtby, og Erhvervsskolerne udbygges løbende. For at øge fastholdelse og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til området er foreningen Uddannelsesnetværk Herning dannet. Foreningen vil fokusere på at gøre Herning til en attraktiv studieby for dermed at sikre hele Midt- og Vestjyllands fremtidige erhvervsudvikling. Foreningens formål er endvidere at øge det generelle uddannelsesniveau i befolkningen i området. Medlemmer af foreningen er Herning og Ikast-Brande Kommuner, erhvervs- og videregående uddannelsesinstitutioner i de to kommuner samt erhvervsvirksomheder/-repræsentanter. et er også en befolkning med et lavere uddannelsesniveau end på landsplan. Det har Uddannelsesnetværk Herning fokus på, og det har kommunen fokus på. UU-Herning, Det Lokale Beskæftigelsesråd med flere igangsætter løbende projekter og initiativer for at opkvalificere og dermed mindske gruppen af ufaglærte. Fortsat vejlede børn og unge samt initierer projekter med det formål, at opkvalificere og dermed mindske gruppen af ufaglærte Fremme etablering af nye uddannelser med fokus på klima og energi samt sundhed Initiativ 3: Fortsat arbejde for at få flere virksomheder til at ansætte højtuddannede og for at skabe interesse for Herning som erhvervsby blandt de studerende., Erhvervsrådet m.fl. Optag af min studerende på mellemlange og lange videregående uddannelser i % færre ufaglærte i 2014 mod Side 9

11 TVÆRGÅENDE SATSNING 4: BRANDING Især for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft og indbyggere til Herning, men også for generelt at tiltrække nye borgere, virksomheder og gæster, samt for at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune, er det vigtigt at opbygge en stærk identitet og omdømme omkring Her er alle muligheder åbne, der giver mening for både erhvervsliv, studerende, gæster og ildsjæle. Det er endvidere vigtigt at udbrede kendskabet til Hernings identitet. en er, at højtuddannede og ressourcerige personer vil kunne bibringe nødvendig indtægt såvel som viden til kommunen. Elementer, som er essentielle for en positiv transformation af erhvervsstrukturen. Nye bygningsmæssige fyrtårne i Herning som Kunstmuseet Heart, MCH Arena, DGI vandkulturhus og HI Park, er med til at underbygge sloganet her er alle muligheder åbne. Herning er mest kendt for Messecentret, men Herning er også kendt som en erhvervsdynamisk kommune, der evner løbende at forny sig og tiltrække investorer. Den del af Hernings identitet fremstår stærkt. En styrke, der også har et udviklingspotentiale. Formulere en stærk identitet for Herning kommune. Ansvarlige: Implementere sloganet her er alle muligheder åbne i erhvervslivet og turistindustrien. Hvilken identitet skal kobles med sloganet for at udvikle erhvervslivet. Ansvarlige:, Erhvervsrådet, VisitHerning har gennem en årrække haft en positiv befolkningstilvækst, men væksten i lønindtægt har desværre været negativ. Den væsentligste forklaring på dette er manglende tilflytning af højindkomstgrupperne. Samtidig sker der dagligt en stor indpendling af højindkomst arbejdskraft til kommunen. Der ligger således et potentiale for nye tilflyttere i denne gruppe. Spørgsmålet er, hvordan byen/kommunen skal brandes for at kunne tiltrække disse grupper. Positiv vækst fra tilflyttere i 2014, skabt via øget tilflytning af højindkomstgrupper. Side 10

12 Side 11

13 NETVÆRKS SATSNING 1: PRODUKTIVITETSVÆKST For at opnå en bedre konkurrenceevne på det globale marked er det nødvendigt at produktivitetsvækst og innovation kan konkurrere på OECD niveau. Selvom Herning i perioden 1993 til 2006 har haft et vækstbidrag fra produktivitet (REGLAB 2010), som ligger over landsgennemsnittet, står Herning også over for den udfordring det er, at Danmarks konkurrenceevneposition inden for OECD falder. Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i Herning er 0,5 % bedre end den årlige danske produktivitetsvækst og 0,2 % bedre end produktivitetsvæksten i OECD i 2011, 2012, 2013 og Erhvervsrådet nedsætter en tænketank på ad hoc basis. Tænketanken udfærdiger et idekatalog med forslag til at fremme produktivitet. Idekataloget formidles. Erhvervsrådet Synligheden og kontakten til nationale videncentre/ innovationsnetværk, innovationsordninger etc. styrkes., Erhvervsrådet m.fl. Side 12

14 NETVÆRKS SATSNING 2: BYUDVIKLING For at tiltrække flere gæster, studerende og borgere har Herning Byråd vedtaget Politik for Den Levende By, samt en investerings-plan, der over en årrække vil transformere Herning til en smukkere, grønnere og mere levende by. Der sættes fokus på at gøre byen mere attraktiv for unge mennesker herunder studerende og på muligheden for bevægelse i det åbne byrum. Udfordringen er at få skabt udvikling i den del af Herning Midtby, som ligger udenfor kommunens planlægningsrum. Herning Midtby er under forandring, og der vil gå en årrække inden forandringen fremstår holistisk og indbydende overalt. Østergade har efterhånden udviklet sig til Hernings Café, bar og restaurationsbydel det er her det grå guld hænger ud til blues og jazzmusik om dagen, og de unge mødes og fester om aftenen. Torvet er bilfrit med udendørsserveringer og mange kulturarrangementer i løbet af året. Musikstedet Fermaten og omgivelserne ved Poulsens Plads, Mediehuset og Biblioteket i Midtbyen udgør ligesom det kommende DGI hus et trækplaster for egne borgere og gæster. Fonnesbækgade er stedet med trendy mad og design butikker etc. Potentialet ligger i arbejdet med at gøre Midtbyen mere grøn, inddrage gårdområderne og skabe en endnu mere interessant gågade. Et arbejde, der findes planer for. Innovativt udviklingsprojekt for detail- og servicesektoren inkluderende kompetenceudvikling. Brandingstrategi se tværgående satsning 4, side 10. et er tillige søerne, Knudmosen og Løvbakkeskoven, de flotte parker og ikke mindst Knudmosebjerget. Mange kender ikke og oplever derfor ikke den naturrigdom og mangfoldighed Herning rummer og er omgivet af. Det er en udfordring at skabe opmærksomhed omkring naturen og øget anvendelse. Positiv og stigende vækst fra tilflyttere, gæster og studerende. Detailhandelsvækst. Side 13

15 NETVÆRKS SATSNING 3: KOMMUNE SAMARBEJDE For at undgå suboptimering, løse opgaver der ikke er hensigtsmæssige at løse alene, opnå stordriftsfordele, få andel i udviklingsmidler og vidensdele vil vi fremme det kommunale samarbejde på erhvervsområdet. Det vil vi, fordi opbygning af samarbejdsrelationer og netværk er vigtige for udvikling af Midt og Vestjylland. Endvidere vil vi forholde os til, at byerne Herning og Ikast er statistisk på vej til at udgøre et sammenhængende byområde. samarbejder gerne med andre kommuner om erhvervsudvikling. Den Midt- og Vestjyske IT-satsning med deltagelse af seks kommuner, AU-HIH med deltagelse af 4 kommuner, de mange samarbejdsfelter med Ikast-Brande Kommune, eks. Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Netværksgruppen Vendepunktet, Uddannelsesnetværk Herning etc., REGLAB Byanalyse med Holstebro, Silkeborg, Viborg, Hillerød, Helsingør og Korsør Kommuner er blandt de aktuelle eksempler. Endvidere driver kommunerne i Region Midt sammen med Region Midt Central Denmark EU-Office. Fra 2011 får de 19 kommuner endvidere ansvaret for Væksthus Midtjylland. Kortlægning af de områder, hvor Herning allerede i dag samarbejder med nabokommuner/andre kommuner. Udarbejde en strategi for samarbejde med andre kommuner. Hernings vilje til samarbejde er en vigtig faktor for udvikling og sikring af balance i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland. Flere konkrete samarbejdsprojekter med andre kommuner. Side 14

16 Torvet 7400 Herning Side 15

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Erhverv. Politik for Herning Kommune

Erhverv. Politik for Herning Kommune Erhverv Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Erhvervspolitik - vision 7 1 - Styrkelse af arbejdskraften 9 2 - Fremme udvikling i virksomheder 11 3 - Fremme iværksætteri

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Velkommen til Grønt Center

Velkommen til Grønt Center Velkommen til Grønt Center Program Præsentation/introduktion Grønt Center historie medarbejdere bestyrelse virksomhed formål aktiviteter Alsidighed og klyngeaktiviteter PP Rundtur fokus på alternative

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Temaer 1. Om styrkepositioner 2. Om smart vækst en fremgangsmåde for at skabe

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011 Essensen i visionen Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Trekantområdets :Styrker Til Vidensamfund :Trusler Fra Industrisamfund :Svagheder :Muligheder 01 :Styrker Mange

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erhvervsindsats

Ikast-Brande Kommunes erhvervsindsats Ikast-Brande Kommunes erhvervsindsats Vi udøver myndighed med et servicegen v. Borgmester Carsten Kissmeyer Hvad er Ikast-Brande Kommune for en størrelse en landdistriktskommune? Vi har et af de laveste

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Herning Kommunes Internationale Strategi 25. januar 2011

Herning Kommunes Internationale Strategi 25. januar 2011 Herning Kommunes Internationale Strategi 25. januar 2011 Herning Kommune ønsker med denne internationale strategi at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af vores område. Borgerne, virksomhederne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere