ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI HERNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI HERNING 2011-2014"

Transkript

1 ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI HERNING Grøn Vækst - Sundhed - Oplevelser Her er alle muligheder åbne

2 HERNING EN REGIONAL, NATIONAL OG INTERNATIONAL AKTØR I Herning skiller vi os ud ved at turde gå nye veje. Vi mener, at her er alle muligheder åbne. Kommunen og Erhvervsrådet vil gerne spille mulighedsbold med virksomhederne. Vi lytter og handler, når virksomhederne henvender sig. Vi tager også initiativ til at kontakte virksomhederne, når vi ser muligheder for vækst. Det gør vi for at udnytte potentialerne i vores område. Vi er kendt som en dynamisk erhvervskommune. Omverdenen er ved at få øje på, at videns- og oplevelseserhverv, samt erhverv indenfor udvikling af grøn teknologi, har overhalet tekstilerhvervet i Herning kommune. Vi ønsker en vækst, som skal sprede sig ud over kommunegrænsen. Vi indgår derfor gerne i samarbejde med eksterne aktører om projekter og udvikling. Forskning og videninstitutioner er en vigtig forudsætning for, at området kan fungere som et selvstændigt kraftcenter, hvis energier også har positiv effekt for udkantsdanmark. Endelig er internationale kompetencer, og det at være kendt på den internationale arena, en vigtig ramme for eksportorienterede virksomheder. Vi har derfor fokus på kontinuerlig udvikling af de internationale kompetencer og synlighed. For at styrke Hernings rolle som regional, national og international erhvervsaktør har Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande sammen med Økonomi- og Erhvervsudvalget i formuleret en fælles erhvervsudviklingsstrategi. Erhvervsstrategien har som formål at implementere den vedtagne erhvervspolitiske vision: VISION FOR ERHVERVSPOLITIKKEN: SKABE GODE OG DYNAMISKE RAMMER FOR VÆKST OG INDTJENING HOS VIRKSOMHEDER OG BORGERE PÅ ET BÆREDYGTIGT GRUNDLAG. Side 1

3 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kommunen spiller og vil fortsat spille en aktiv rolle med proaktivt at fremme erhvervsudvikling via netværk, innovation og projekter. Kommunen udfordrer en erhvervsstruktur under pres. Det er kendt, at beskæftigelsen i tekstilerhvervet faldt markant i 1990 erne. Beskæftigelsen i øvrige industrierhverv er faldende, men de traditionelle industrierhverv har stadig stor beskæftigelses såvel som økonomisk betydning især industrierhverv med verdensklasseevne og potentiale, hvor der er fokus på robotteknologi, avanceret fremstillingsteknologi, klyngesamarbejde, bæredygtighed m.m.. I Herning finder vi blandt andet disse erhverv i tilknytning til jern- og metal samt træ- og møbelindustrien. For at skabe erhvervsvækst er det nødvendigt løbende at udfordre erhvervene og se potentialer i eksisterende erhverv og i nye erhvervstyper. Kommunen optimerer og udvikler derfor løbende den kommunale aktørrolle, danner netværk med nye strategiske partner og ikke mindst sætter fokus på de udviklingsmidler EU, stat og region udbyder. VEJEN TIL DEN FÆLLES ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI Politikerne i Økonomi- og Erhvervsudvalget i og bestyrelsesmedlemmerne af Herning og Ikast-Brande Erhvervsråd afsatte en uge til at skabe grundlaget for formuleringen af en erhvervsstrategi. I løbet af ugen blev de præsenteret for en SWOT analyse af Herning kommunes styrker, svagheder, muligheder og trusler og et fremtidsbillede af morgendagens erhvervsmuligheder. De blev interviewet, og de deltog i et strategiseminar. Resultaterne af dette arbejde danner grundlaget for erhvervsudviklingsstrategien. Erhvervsudviklingsstrategien vil efterfølgende blive konkretiseret i en handlingsplan. Side 2

4 Hernings erhvervsudviklingsstrategi Erhvervsstrategien udgøres af tre spor: Branchesatsninger, Tværgående satsninger samt Netværkssatsninger. Branchesatsninger Klima, energi og fremtidens fødevarer Sundhed, pleje og omsorg Oplevelsesøkonomi Tværgående satsninger Innovation og omstilling på grundlag af nutidens styrker og morgendagens muligheder Vi vil være de bedste til IT it kompetencer bredbånd ud i alle områder m.m. Vi skaber noget helt nyt inden for uddannelse bl.a. gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse En synlig branding af Herning I tæt samspil mellem kommunen, erhvervslivet, turisme og uddannelsesinstitutioner Netværkssatsninger Vi vil sætte høje mål for væksten i produktiviteten i både den offentlige sektor og private virksomheder opnået gennem samarbejde, gensidig inspiration og fælles innovation Vi vil gennem nye netværk og samarbejder sætte ekstra skub i udviklingen af Herning Midtby Vi vil arbejde for stærkest muligt samarbejde mellem kommunerne Læsevejledning: På de følgende sider beskrives de tre branchesatsninger, fire af de seks tværgående satsninger samt de tre netværkssatsninger. Hver satsning beskrives således: : Her forklares, hvorfor satsningen er vigtig for Herning. er: Der opstilles overordnede målbare målsætninger for satsningen. : Her beskrives den erhvervsmæssige status i kommunen. : Her beskrives initiativerne kort, og det enkelte initiativ forklares. Ansvarlig aktør tilføjes. Side 3

5 BRANCHE SATSNING 1: KLIMA, ENERGI OG FREMTIDENS FØDEVARER For at imødegå de globale klimaudfordringer og knapheden af fossile brændstoffer kan der arbejdes med innovation indenfor vedvarende energiformer, energibesparende teknologier, bæredygtige materialer m.m.. Endvidere kan der satses på øget fødevareproduktion på et bæredygtigt grundlag. Den 1. april 2009 blev udnævnt til en af landets seks energibyer. en er kommunens målrettede indsats på en række vigtige klimaområder, herunder den marginale CO 2 udledning pr. borger, grønne udviklingsprojekter og en målrettet erhvervsfokus på området. AU-HIH har igangsat udviklingsprojekter inden for vedvarende energi i samarbejde med virksomheder, erhvervsrådet og Innovation Midt-Vest har sat fokus på vækstpotentialer indenfor energiteknologi, og ikke mindst har Innovationsnetværk for Livsstil vedvarende igangsat udviklingsprojekter omhandlende bæredygtige materialer og bæredygtigt byggeri. Endvidere skal nævnes at landbrugets brancheorganisationer arbejder med energiafgrøder og økologiske afgrøder. Der er i Herning området flere virksomheder med knowhow i relation til vedvarende energi, energibesparelse, vandkvalitet etc. Imidlertid er der potentiale for at udvikle eksisterende virksomheder og danne grobund for nye virksomheder på dette område. Herning skal over en 4-årig periode skabe 500 nye arbejdspladser baseret på grøn teknologi, bæredygtige materialer, energiafgrøder og fødevarer. Fremme erhvervsudviklingsinitiativer ved at udvikle og omsætte den nyeste viden indenfor avancerede produktionsmetoder og materialer til praktiske løsninger og industrinære uddannelser. Ansvarlige: DAMRC og Etablering af et fødevarenetværk med fokus på fælles brand, bæredygtighed og innovativ merværdi. Ansvarlige: LAG Herning, VERDI m.fl. Initiativ 3: Innovationsprojekt med fokus på bæredygtigt byggeri og materialer Innovationsnetværk for Livsstil bolig og beklædning Initiativ 4: Netværk og innovationsprojekt med fokus på vedvarende energiteknologi og energistyring samt eksport og B2B. Videncenter, der har fokus på vedvarende energi, energiteknologier etc. Side 4

6 BRANCHE SATSNING 2: SUNDHED, PLEJE OG OMSORG For at skabe nye erhvervsmuligheder inden for at sundhed, pleje og omsorg sættes fokus på de muligheder der følger af den demografiske og medicinteknologiske udvikling såvel som byggeri af et nyt og mere specialiseret storsygehus i Gødstrup. Byggeriet af et nyt storsygehus i Gødstrup vil betyde en række afledte erhvervsmuligheder, dels for virksomheder, som kan levere materialer, knowhow eller direkte være med til at opføre sygehuset, og dels for virksomheder, der naturligt vil have et sygehus som en relevant forretningspartner. Specialiseringen på det nye hospital vil øge interessen for forskning, og dermed mulighed for at generere nye virksomheder. Livsstilsændringer og den øgede fokus på forebyggelse giver mulighed for mange erhverv. I Herning findes fitnesskæder, selvstændige sundhedsudøvere (eks. fysioterapeuter etc. ), men også virksomheder som løser sundhedsopgaver for det offentlige eksempelvis vikarbureauer. er i sig selv en vigtig aktør på området. Kommunen har unik specialviden inden for forskellige plejeog omsorgsområder. Eksempelvis deler kommunen sin viden i internationale sammenhænge, derfor kan der være et potentiale i at få denne viden patenteret og senere eksporteret. Herning skal over en 4-årig periode skabe 500 nye arbejdspladser baseret på sundhed, pleje og omsorg. Fremme rammerne for forskning eks. i form af et forskningsinnovatorium Tjørring/Gødstrup med henblik på at grøde vilkårene for kommende virksomheder inden for bio- og medicoteknologi. Fremme netværk og innovationsprojekter for bio-, medico og velfærdsteknologiske virksomheder. Brugerdreven innovation, IT og telemedicin indtænkes. Initiativ 3: Fremme nye erhverv i relation til sundhed, medico, wellness m.m. Ansvarlige: Erhvervsrådet / Herning Kommune Initiativ 4: Undersøge mulighed for at patentere pædagogiske metoder, evt. som et Offentligt-Privat projekt. Ansvarlige: / InfoGate Der skabes basis for etablering af en ny uddannelse indenfor sundhed, pleje og omsorg. 5 % flere højindkomstgrupper indenfor sundhedserhvervene bosætter sig i Herning i perioden 2010 til Side 5

7 BRANCHE SATSNING 3: OPLEVELSESØKONOMI For at skabe nye jobs sættes fokus oplevelsesøkonomiens muligheder i form af turisme, events, kreative erhverv og merværdi koblet til produkter (storytelling, oplevelser etc.). I transformationen fra industrierhverv til nye erhverv antages oplevelsesøkonomi at være et af de erhverv, hvor der er mulighed for en beskæftigelsesvækst, hvis de rette kompetencer kan rekrutteres/udvikles. er en vigtig messeby i Skandinavien. Messecentret er landskendt, og dets aktiviteter tiltrækker mange erhvervs- og oplevelsesturister. Denne unikke position vil kunne udvikles og udbygges. Med messecentrets nye multiarena vil der være mulighed for at tiltrække flere og større koncerter, kultur- og sportsarrangementer til byen. Den kommende Nationalpark Skjern Å giver unikke muligheder for at brande fødevare- og erhvervsprodukter samt for udvikling af ekstraordinære oplevelsesprodukter. De mange globalt orienterede virksomheder i Herning Kommune medfører, at handelspartnere og andre erhvervskontakter tilbringer tid i byen. Sammen med messecentrets erhvervsturister har det været medvirkende årsag til, at Region Midtjylland har udpeget Århus og Herning som de vigtige erhvervsturismebyer i regionen. En position, som kan give mulighed for en udvikling af produkter til og rammer for erhvervsturismen med Regionen som aktiv partner. Hearth - Herning Museum of Contemporary Art afholder hvert andet år biennalen Socle du Monde. Biennalen viser et kreativt samspil, som kan føre til nye erhverv. I disse år forsøger flere med udgangspunkt i en kreativ ide, at etablere egen virksomhed. I Herning har flere kreative iværksættere etableret sig i fælles huse med fælles faciliteter. Meget tyder på at kreative erhverv er at finde også blandt morgendagens erhverv. Herning skal over en 4-årig periode skabe 500 nye arbejdspladser baseret på oplevelsesøkonomi. 5 % flere højindkomstgrupper indenfor oplevelseserhvervene bosætter sig i Herning i perioden 2010 til Innovationsprojekt initieres med fokus på produkt- og serviceudvikling inddragende oplevelsesøkonomiske muligheder. Erhvervsrådet Fremme rammebetingelserne, netværk og projekter for kreative erhverv. Et innovationsprojekt bør sætte fokus på muligheder for nye produkter og services hos branchen i tilknytning til afholdelse af events. Initiativ 3: Udvikle rammerne for erhvervsturismen i et tæt partnerskab med Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Ansvarlige: VisitHerning, Herning Kommune, Århus Kommune, Region Midtjylland m.fl. Initiativ 4: Fortsat fremme sammenhæng mellem events og oplevelser i byen, VisitHerning og MCH Side 6

8 TVÆRGÅENDE SATSNING 1: INNOVATION For fortsat at kunne udvikle, omsætte og sprede ny viden til nye produkter, processer og services samt for at bane vejen for en ændring af erhvervsstrukturen bør innovation fremmes. Dette er en forudsætning for, at virksomhederne kan bevare og styrke deres position på det globale marked. Der er det vigtigt at sikre et godt samarbejde mellem virksomheder, myndigheder og videns- og uddannelsesinstitutioner populært kaldet triple helix. Via dette samarbejde kan virksomhederne få afgørende input til fornyelse og udvikling, der sikrer virksomhederne en god konkurrenceposition. Støtte AU-HIH s erhvervsudviklingsprojekter og tiltrække flere ressourcer til den dynamiske midtvestjyske universitetsfilial. et for Herning er en stærk position i det midtog vestjyske med flere erhvervsfremmeaktører, videncentre og videregående uddannelsesinstitutioner placeret. Herning er således det primære sted i Region Midtjylland uden for Århus, hvor det er muligt at tage en lang videregående uddannelse. Via AU-HIH kan virksomhederne inddrage studenter, få løst opgaver og unge i praktik. De kan endvidere deltage i udviklings- og forskningsprojekter. Innovationsnetværk for livsstil bolig og beklædning, DAMRC (videncenter for avanceret produktionsteknologi), Videncenter for powerline teknologi med flere giver virksomheder indenfor bestemte brancher en fokuseret mulighed for at innovere. Trods dette er virksomheder i Herning og Ikast området mindre innovative end virksomheder generelt i Region Midtjylland og på landsplan, viser en bearbejdning Region Midtjylland har foretaget af data fra Fælleseuropæiske Innovationsanalyse og offentliggjort i juli Dog er den innovation, som foretages her, meget effektiv. Kontinuerligt støtte og tiltrække midler til relevante videns- og udviklingscentre, der vurderes at kunne have en afgørende betydning for egnens virksomheder. Ansvarlige: i samarbejde med relevante partnere Initiativ 3: Skabe bedre rammebetingelser for vækstiværksættere, herunder adgang til kapital. Erhvervsrådet i samarbejde med relevante partnere At virksomhedernes innovationsevne i herning kommune i næste regionale/nationale undersøgelse ligger over landsgennemsnittet. Side 7

9 TVÆRGÅENDE SATSNING 2: IT IT indgår i processer, markedsføring og produkter. Derfor er optimal it-udnyttelse en vigtig konkurrence parameter for virksomheder. Danmarks Statistik siger i sin årlige undersøgelse af virksomheders brug af IT (2009), at større indtjening som følge af it-projekter hyppigst ses hos virksomheder med intensiv it-anvendelse. Forretningsservice og it-virksomheder er et af de største beskæftigelsesområder i Herning. Med lokal placering af en filial af GTS-instituttet Alexandra A/S og AU-HIH s videncenter CITU Center for integreret it-udvikling er mulighederne for at indhente viden og sparring samt deltage i udviklingsprojekter kort. 6 kommuner samarbejder om Den midt- og vestjyske itsatsning. Satsningen består af Alexandra filialen og en ikraft agent, der hjælper alle typer virksomheder uanset branche med at styrke deres forretning ved hjælp af IT. Det kan for eksempel være it-systemer i forbindelse med indkøb og produktionshåndtering, eller det kan være brug af digitale medier til salg og markedsføring. Den midt- og vestjyske itsatsning udvikles og styrkes indenfor de økonomiske rammer. To årlige konkrete itudviklingsprojekter igangsættes i regi af Alexandrafilialen i Herning. Den Midt- og Vestjyske ITsatsning - Alexandra A/S 20 % øget indtjening og beskæftigelse hos virksomheder, som igangsætter it-udviklingsprojekter. Side 8

10 TVÆRGÅENDE SATSNING 3: UDDANNELSE Viden og knowhow er vigtige elementer i danske virksomheders konkurrenceevne. Dette ses ved at arbejdspladser med lavt vidensindhold i stigende grad outsources. Det er derfor nødvendigt at hæve uddannelsesniveauet hos befolkningen i Herning. Herning er en uddannelsesby med såvel lange videregående uddannelser som erhvervsuddannelser - Århus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen Herning AU-HIH, TEKO, Erhvervsakademi MidtVest, Herningsholm Erhvervsskole, Social- og Sundhedsskolen samt Agroskolen. I Campus BIRK ligger i dag AU-HIH og TEKO, unikke kollegieboliger og Studenternes hus. Her er et studentermiljø, som tiltrækker og glæder unge. Flere ungdomsboliger bygges i Herning Midtby, og Erhvervsskolerne udbygges løbende. For at øge fastholdelse og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til området er foreningen Uddannelsesnetværk Herning dannet. Foreningen vil fokusere på at gøre Herning til en attraktiv studieby for dermed at sikre hele Midt- og Vestjyllands fremtidige erhvervsudvikling. Foreningens formål er endvidere at øge det generelle uddannelsesniveau i befolkningen i området. Medlemmer af foreningen er Herning og Ikast-Brande Kommuner, erhvervs- og videregående uddannelsesinstitutioner i de to kommuner samt erhvervsvirksomheder/-repræsentanter. et er også en befolkning med et lavere uddannelsesniveau end på landsplan. Det har Uddannelsesnetværk Herning fokus på, og det har kommunen fokus på. UU-Herning, Det Lokale Beskæftigelsesråd med flere igangsætter løbende projekter og initiativer for at opkvalificere og dermed mindske gruppen af ufaglærte. Fortsat vejlede børn og unge samt initierer projekter med det formål, at opkvalificere og dermed mindske gruppen af ufaglærte Fremme etablering af nye uddannelser med fokus på klima og energi samt sundhed Initiativ 3: Fortsat arbejde for at få flere virksomheder til at ansætte højtuddannede og for at skabe interesse for Herning som erhvervsby blandt de studerende., Erhvervsrådet m.fl. Optag af min studerende på mellemlange og lange videregående uddannelser i % færre ufaglærte i 2014 mod Side 9

11 TVÆRGÅENDE SATSNING 4: BRANDING Især for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft og indbyggere til Herning, men også for generelt at tiltrække nye borgere, virksomheder og gæster, samt for at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune, er det vigtigt at opbygge en stærk identitet og omdømme omkring Her er alle muligheder åbne, der giver mening for både erhvervsliv, studerende, gæster og ildsjæle. Det er endvidere vigtigt at udbrede kendskabet til Hernings identitet. en er, at højtuddannede og ressourcerige personer vil kunne bibringe nødvendig indtægt såvel som viden til kommunen. Elementer, som er essentielle for en positiv transformation af erhvervsstrukturen. Nye bygningsmæssige fyrtårne i Herning som Kunstmuseet Heart, MCH Arena, DGI vandkulturhus og HI Park, er med til at underbygge sloganet her er alle muligheder åbne. Herning er mest kendt for Messecentret, men Herning er også kendt som en erhvervsdynamisk kommune, der evner løbende at forny sig og tiltrække investorer. Den del af Hernings identitet fremstår stærkt. En styrke, der også har et udviklingspotentiale. Formulere en stærk identitet for Herning kommune. Ansvarlige: Implementere sloganet her er alle muligheder åbne i erhvervslivet og turistindustrien. Hvilken identitet skal kobles med sloganet for at udvikle erhvervslivet. Ansvarlige:, Erhvervsrådet, VisitHerning har gennem en årrække haft en positiv befolkningstilvækst, men væksten i lønindtægt har desværre været negativ. Den væsentligste forklaring på dette er manglende tilflytning af højindkomstgrupperne. Samtidig sker der dagligt en stor indpendling af højindkomst arbejdskraft til kommunen. Der ligger således et potentiale for nye tilflyttere i denne gruppe. Spørgsmålet er, hvordan byen/kommunen skal brandes for at kunne tiltrække disse grupper. Positiv vækst fra tilflyttere i 2014, skabt via øget tilflytning af højindkomstgrupper. Side 10

12 Side 11

13 NETVÆRKS SATSNING 1: PRODUKTIVITETSVÆKST For at opnå en bedre konkurrenceevne på det globale marked er det nødvendigt at produktivitetsvækst og innovation kan konkurrere på OECD niveau. Selvom Herning i perioden 1993 til 2006 har haft et vækstbidrag fra produktivitet (REGLAB 2010), som ligger over landsgennemsnittet, står Herning også over for den udfordring det er, at Danmarks konkurrenceevneposition inden for OECD falder. Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i Herning er 0,5 % bedre end den årlige danske produktivitetsvækst og 0,2 % bedre end produktivitetsvæksten i OECD i 2011, 2012, 2013 og Erhvervsrådet nedsætter en tænketank på ad hoc basis. Tænketanken udfærdiger et idekatalog med forslag til at fremme produktivitet. Idekataloget formidles. Erhvervsrådet Synligheden og kontakten til nationale videncentre/ innovationsnetværk, innovationsordninger etc. styrkes., Erhvervsrådet m.fl. Side 12

14 NETVÆRKS SATSNING 2: BYUDVIKLING For at tiltrække flere gæster, studerende og borgere har Herning Byråd vedtaget Politik for Den Levende By, samt en investerings-plan, der over en årrække vil transformere Herning til en smukkere, grønnere og mere levende by. Der sættes fokus på at gøre byen mere attraktiv for unge mennesker herunder studerende og på muligheden for bevægelse i det åbne byrum. Udfordringen er at få skabt udvikling i den del af Herning Midtby, som ligger udenfor kommunens planlægningsrum. Herning Midtby er under forandring, og der vil gå en årrække inden forandringen fremstår holistisk og indbydende overalt. Østergade har efterhånden udviklet sig til Hernings Café, bar og restaurationsbydel det er her det grå guld hænger ud til blues og jazzmusik om dagen, og de unge mødes og fester om aftenen. Torvet er bilfrit med udendørsserveringer og mange kulturarrangementer i løbet af året. Musikstedet Fermaten og omgivelserne ved Poulsens Plads, Mediehuset og Biblioteket i Midtbyen udgør ligesom det kommende DGI hus et trækplaster for egne borgere og gæster. Fonnesbækgade er stedet med trendy mad og design butikker etc. Potentialet ligger i arbejdet med at gøre Midtbyen mere grøn, inddrage gårdområderne og skabe en endnu mere interessant gågade. Et arbejde, der findes planer for. Innovativt udviklingsprojekt for detail- og servicesektoren inkluderende kompetenceudvikling. Brandingstrategi se tværgående satsning 4, side 10. et er tillige søerne, Knudmosen og Løvbakkeskoven, de flotte parker og ikke mindst Knudmosebjerget. Mange kender ikke og oplever derfor ikke den naturrigdom og mangfoldighed Herning rummer og er omgivet af. Det er en udfordring at skabe opmærksomhed omkring naturen og øget anvendelse. Positiv og stigende vækst fra tilflyttere, gæster og studerende. Detailhandelsvækst. Side 13

15 NETVÆRKS SATSNING 3: KOMMUNE SAMARBEJDE For at undgå suboptimering, løse opgaver der ikke er hensigtsmæssige at løse alene, opnå stordriftsfordele, få andel i udviklingsmidler og vidensdele vil vi fremme det kommunale samarbejde på erhvervsområdet. Det vil vi, fordi opbygning af samarbejdsrelationer og netværk er vigtige for udvikling af Midt og Vestjylland. Endvidere vil vi forholde os til, at byerne Herning og Ikast er statistisk på vej til at udgøre et sammenhængende byområde. samarbejder gerne med andre kommuner om erhvervsudvikling. Den Midt- og Vestjyske IT-satsning med deltagelse af seks kommuner, AU-HIH med deltagelse af 4 kommuner, de mange samarbejdsfelter med Ikast-Brande Kommune, eks. Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Netværksgruppen Vendepunktet, Uddannelsesnetværk Herning etc., REGLAB Byanalyse med Holstebro, Silkeborg, Viborg, Hillerød, Helsingør og Korsør Kommuner er blandt de aktuelle eksempler. Endvidere driver kommunerne i Region Midt sammen med Region Midt Central Denmark EU-Office. Fra 2011 får de 19 kommuner endvidere ansvaret for Væksthus Midtjylland. Kortlægning af de områder, hvor Herning allerede i dag samarbejder med nabokommuner/andre kommuner. Udarbejde en strategi for samarbejde med andre kommuner. Hernings vilje til samarbejde er en vigtig faktor for udvikling og sikring af balance i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland. Flere konkrete samarbejdsprojekter med andre kommuner. Side 14

16 Torvet 7400 Herning Side 15

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Herning Kommunes Internationale Strategi 25. januar 2011

Herning Kommunes Internationale Strategi 25. januar 2011 Herning Kommunes Internationale Strategi 25. januar 2011 Herning Kommune ønsker med denne internationale strategi at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af vores område. Borgerne, virksomhederne

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem

Samarbejdsaftale. mellem Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og uddannelsesinstitutioner om aktiviteter i tilknytning til Uddannelsesby Herning Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Resumé: IT er én af Silkeborgs erhvervsmæssige styrkepositioner. Erfaringer indhentet fra udviklingsmiljøer i andre sammenlignelige kommuner

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Nykøbing F., Roskilde, Svendborg, Horsens Jon Sundbo RUC/CEUS Kan danske byer skabe vækst gennem den kreative klasse og oplevelsesøkonomi?

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere