Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for efterfølgende år. 5. Forslag fra medlemmerne der er ikke kommet nogen forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg, Marlene D. Gemmer, Carsten Johansen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Ved generalforsamlingen deltog 80 grundejere. Carsten Johansen Så lad os gå i gang. Ordinær generalforsamling i henhold til de nye vedtægter. Det er lavet med lille skrift på tavlen, men til næste år vil vi forsøge at lave det større. Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? (Der klappes) Tak for valget. En af dirigentens fornemmeste opgaver er at konstatere om generalforsamlingen er lovlig. Den opfylder vedtægten. Næste punkt er formanden beretning værsgo Carsten Der er siden sidste generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder, møderne har været holdt hos Peter Pætau s sommerhus her i Vejlby, de 4 andre er afholdt hos vores kasserer Inger Grethe i Gjern/Nøddelund. Agenda og referater fra møderne, kan ses på hjemmesiden Fokus på disse bestyrelsesmøder har været at sikre den daglige drift i foreningen, tage grundejernes tilbagemeldinger op, sikre at de grønne områder bliver passet og plejet, vejene er vedligeholdt og i god stand, samt løse de almindelige opgaver, der nu har været i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Året første store opgave var at få køb og opsat postkasser til Bjergehusvej og alle de øvrige grundejere som af den ene eller anden grund ikke tidligere havde fået en postkasse. Per fik postkasser og nøgler købt hjem til en god pris. I postkasse huset har vi også fået indrettet et rum, hvor vi kan opbevare de ting som foreningen har. En anden af de store opgaver i den forgangne periode har været at få sikret en ordenlig dræning af vores område.

2 Det, at sikre helheden i denne kæmpe opgave, har formanden brug en del tid og energi, det er ikke kun det at sikre at området bliver drænet tilstrækkeligt, men også at hele Harboøreland planerne, føres ud i livet. I efteråret valgte Marlene D. Gemmer, at træde ud af bestyrelsen, på grund af arbejdsmæssige årsager, det er rigtig beklageligt at hun valgte dette skridt, men det skal jo hænge sammen både arbejdsmæssig og privat. Jeg vil gerne takke Marlene for det arbejde, som hun har udført i bestyrelsen, bland andet i forbindelse med at få vores vedtægter rettes op til et mere nutidigt indhold, TAK for din indsats.. En anden rigtig god opgave vi har fået gennemført siden sidste generalforsamling er, at få opsat en hjerte-starter i vores område, denne opgave er løst af Vejlby Strand, med økonomisk tilskud fra de andre to grundejerforeninger, Vejlby Klit og Vejlby Klitplantage, og udlejningsbureauet Steen Jørgensen. Peter var den som fandt priser og tog kontakt til mulige sponsorer. Denne opgave har også involveret EDC-huset, de har velvilligt stillet lokale og strøm til rådighed. Hjertestarteren er også registreret inde på Der er nu også tilkoblet en SMS sender til hjerte starteren, denne sender en SMS til Steen Jørgensen, når hjerte starteren fjernes fra sin plads i EDC huset, dette gør at vi nu ved, når den har været brugt, og der skal skiftes elektroder, Tak til Steen for denne service. Der er også afholdt et par kursus i hvordan man så bruger denne hjerte starter, også her skal der lyde en stor tak for det til dem, der nu har stået for at løse denne vigtige opgave. Der er endelig langt om længe blevet renset afvandingskanaler og grøfter, efter en lang dialog med Lemvig kommune lykkedes det at få dem til at løse opgaven, det ser rigtig pæn ud og vigtigst af alt er der nu frit løb for vandet, hvilket betyder rigtig meget ved højvande og store regnebørs mængder, så nu kan vandet ledes ud i Veserne uden hindringer i kanalerne. På vores årlige oprydningsdag var der igen mødt rigtig mange grundejere frem for at rydde op, og lave diverse forbedringer, tak til alle Jer, det er virkeligt hyggeligt at mødes på denne måde, også en stor tak til Oda for at lægge terrasse, borde og stole til. Vi fik malet postkassehuset, fixet diverse mål, samlet affald, nye planker i bord/bænke sættet ved petanque banen, samt en masse hyggeligt samvær. Vores grønne områder er igen blevet holdt rigtig pænt af Karsten Bjerg, det ser altid pænt og indbydende ud. Omkring vejene, er det igen Jan Kristensen, Holstebro Garderservice, der står for at vedligeholde disse, også her er der roser for at sikre at vores veje er gode og fornuftigt vedligeholdte. Prisen og den kvalitet arbejdet er udført med, er rigtig god og billig. Der er lavet nye aftaler med de herrer om at forsætte dette samarbejdet i 2012/13. Som I alle kan læse på hjemmesiden, er et af de faste punkter, på alle bestyrelsesmøder, der omhandler økonomi. Vi mener selv at vi har rigtig fornuftigt styr på økonomien i foreningen, vi har igennem de sidste 2 år nedsat kontingentet fra 1100 kr om året til 650 kr om året pr. grundejer, og alligevel holdt et højt service og aktivitetsniveau i vores område, dette skyldtes en rigtig god styring og opfølgning, ikke mindst fra vores kasserer Inger Grethe. Yderlig har vi jo ikke en tom kasse i foreningen, men et solidt fundament på ca kr Det er vigtigt, at vi har penge til at stå imod uforudsete udgifter, men vi er ikke en bank, så igen i år forventer vi kontingentet fastholdt på de 650 kr., således at det også i 2013 er de 650 kr.

3 Men til gengæld vil vi bruge lidt penge på nyanskaffelser, af blandt andet borde og bænke i vores område, dette arbejde er vi pt. påbegyndt med at få lagt nogle fliser 3 steder, nemlig ca. 20m2 nede ved boldbanerne, ca. 20m2 ved legepladsen ved Barendsvej, og endelig ca. 20m2 nede ved boldbanen ved Ferring sø. Vores tilrettede vedtægter er nu endelig godkendt af Lemvig kommune. Den største ændring i forhold til tidligere er, at vi nu kan sende indkaldelsen til generalforsamlingen til jer pr. mail. Der er nu fra Lemvig kommunes side af, kommet gang i en række projekter i og omkring Ferring sø, også kaldet friluftsliv omkring Ferring sø. Der har været afholdt nogle indledende møder mellem alle interessenter og Lemvig kommune, med Jens Hedevang fra Lemvig Kommune som styrmand, der er kommet en række forslag, som i den kommende periode skal effektueres i reelle projekter, omkring økonomien, er det her muligt at søge forskellige fonde og offentlige midler, herunder også EU midler. Der virkeligt lagt op til noget rigtigt stort, blot for at nævne et par ting der er som tanker/ideer, sti rundt om Ferring sø, fortsættelses af nordsøstien til Bovbjerg, kano muligheder fra Ferring sø til Limfjorden, får til kanten fårehold rundt om Ferring sø, ja der er ikke så mange begrænsninger, kun muligheder. Sagen Vejlby Pumpelag. Det skal ikke være nogen hemmelighed, denne sag har bare drænet mig for kræfter, det har siden den stiftende generalforsamling , været rigtig, rigtig meget op ad bakken, jeg vil undlade alle detaljerne, blot konstaterer at demokratiet er sat ud af kraft, i den konstellation, som blev aftalt mellem Lemvig kommune, Vejlby Klitplantage, samt den daværende bestyrelse for Vejlby Pumpelag. Grunden til denne løsning var, at hvis ikke, vi var gået med til dette, ville Vejlby Klitplantage køre en retssag mod Lemvig kommune på den stiftende generalforsamlings lovlighed, samt tage kote sagen med i denne retssag. Dette ville medføre at Lemvig kommune ikke ville starte i vores område som planlagt. Med disse oplysninger og konsekvenser, valgte den daværende bestyrelse at gå loyalt ind i dette arbejde, som omfattede en ikke ubetydelig tilretning af vedtægterne, afholdelse af 2 ekstraordinære generalforsamlinger, samt selvfølgelig den ordinære generalforsamling, alle disse aktiviteter skulle holdes inden udgangen af april, ifølge Vejlby Pumpelags vedtægter, og kravet var også at de skulle være vedtaget, inden den ordinære generalforsamling, ellers ville retssagen gå i gang. Så med pistolen for tindingen, fandt vi denne, for mig uholdbare løsning, det har jeg så taget konsekvensen af og ikke genopstillet til Pumpelagets bestyrelse. Jeg vil gerne takke Jer alle, for den store opbakning som jeg har fået i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Omkring arbejdet i Pumpelaget, er der nu nye vedtægter, forretningsordnen, honoraraftale, samt oprettet en hjemmeside, alt dette er udarbejdet samtidigt med at der er kæmpet en kamp for at finde en løsning som kunne tilgodese Vejlby Klitplantage krav. Der er blevet afhold møder med Lemvig kommune, Vejlby Klitplantage både sammen og hver for sig, uden at der kunne findes en løsning som kunne tilgodese kravene, og til sidst var der kun den omtalte mulighed, som ville sikre at Vejlby Klitplantage ikke ville køre en retssag, dog under forudsætningen af at de også blev vedtaget, de nye vedtægter. Ærgerligt, at det er endt sådan, men det var den eneste løsning, uden at der ville starte en retssag fra Vejlby Klitplantage, og dermed en forsinkelse af hele projektet i Vejlby.

4 Med alt det tummel der har været er der også spildt en masse tid og energi, som skulle have været brugt på arbejdet i Pumpelaget, dette kan jeg kun beklage. Der er udsendt 3 nyhedsbreve via mail, ja jeg ved godt, at det så ikke er alle, der får den samme information på samme tid, men vi prøver at tilgodese dette, ved at have nogle af disse informationer med i indkaldelsen til generalforsamlingen, men det giver mig så igen, en anledning til at opfordre alle til at få sig tilmeldt nyhedsmailen på hjemmesiden. Det vil gøre at vi kommer ud til alle tilmeldte på samme tid, og at vi sparer både tid samt en masse penge! Hjemmesiden kører nu i almindelig drift, der er ikke planlagt flere opdateringer på den i år. Jeg håber, at alle bruger de informationer, der lægges ud på hjemmesiden, vi bestræber os på at få så mange informationer ind på hjemmesiden, som giver god og lødig information, og som er relevant for alle grundejere Jeg er stadig meget glad for alle de mail, som jeg modtager via det giver masser af gode og relevante oplysning, samt gode spørgsmål, disse ville være svære at få, uden dette medie, så tak for det og bliv endelig ved med det. Det interne forum er stadig ikke rigtig kommet i gang, så her igen en opfordring til at benytte dette forum til at få gang i debatten om vores sommerhus område, her kunne jo komme oplæg til projekter og ideer som vil gøre vores område mere attraktivt for alle. Jeg håber at vi i bestyrelsen stadig lever op til de forventninger i har som grundejere, vi vil stadig arbejde med at få endnu mere gennemsigtighed i foreningen, mere åbenhed omkring hvad der sker i foreningen, mere info omkring den økonomiske side, men også helt generelt info, vi bestræber os på at leve op til de mål vi har sat, og vil som et udgangspunkt altid informere om de beslutninger der træffes på bestyrelsesmøderne. Den kommende periode vil være præget af blandt andet de nye tiltag der er omkring projektet Fritidsliv omkring Ferring sø, den forestående kloakering, samt ikke mindst den daglige drift i foreningen, sikre der er kontinuitet i det vi gør i grundejerforeningen, at der er sikkerhed for at veje, stier, grønne områder, snerydning er på plads. Jeg vil afslutningsvis gerne takke bestyrelsen, for et godt og konstruktivt arbejde, det er bare så vigtig at vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, da vi jo ikke alle lige bor i den samme kommune. Således beretningen for året 2011/12 Skal vi sige tak til formanden. Har I nogen spørgsmål? Oda Daniel, Vejlby Klit 73 Containerpladsen på Viktoriavej; nogle glemmer at låse op for skraldespanden. Bed bureauet om det. Støvgener på Vejlby Klit, hvor langt er I med det? Det var også oppe på mødet med kommunen. Der bliver lagt noget på her i foråret. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at få kommunen til at betale 75 % af udgifter. Det har koster Gjellerodde kr Vi vil presse på for at få det gjort. Søren Kjeldsen: Vejlby Klit 207 A I skal ha ros for borde bænkesæt, men hvorfor fliser?

5 Vi kan godt være enige om at fliser ikke er naturlige. Vi har problemer med græsklipning og den slags, hvis der ikke lægger fliser. Nogle af fliserne er knækkede, de bliver skiftet. Der sættes en skraldespanden på en sten på hver plads. Ulla Svarre, Vejlby Klit 75 Vedrørende affald. Kan vi foreslå kommune at sætte en større container op ved weekenderne? På affaldspladsen, det er kun til flasker, dåser. Men det, som er problem er husholdningsaffald. Hvis vi kigger på de store huse, så ser vi ofte for små skraldespande. Bo Stig, Neerlandiavej 176: Effekter som sættes, grill, møbler med videre, her bør vi gribe i egen barm. Tømning af husholdningsaffald er om onsdag, kan den flyttes til mandag, for så er der plads til nye gæster, som kommer lørdag. Alle, som sidder her har jo orden i tingene. Skraldespanden skal passe til huset, specielt, når man lejer ud. Det er Lemvig kommune som skal håndhæve, hvis tingene ikke er i orden. Kommunen overvejer at flytte tømningsdagen. Poul Olsen, Vejlby Klit 191: Affaldsstationen er åben året rundt. Det er ikke nogen undskyldning Oda Daniel, Vejlby Klit 73 Man får fra kommunen en opgørelse over, hvor meget skrald der har været. Børge Dyrholm, Neerlandiavej 16: Jeg vil gerne takker for det fine arbejde og det har været en fornøjelse at høre beretningen. Mange Tak Egon Nørgaard, Vejlby Klit 337 Det lyder positivt at støvet bekæmpes på Vejlby Klit. Måske skulle I arbejde for asfaltering? Carsten Johansen Så længe der arbejdes med kloakering, kommer der ikke asfalt på. Dustex kommer på i år. Kommunen arbejder på den fremtidige asfaltering. Nielsen, Vejlby Klit 61 B : Kommunen teknik og miljø har skrevet i det referat at de arbejder på asfaltering af vejen. Kan beretningen godkendes?

6 Der klappes Så skal vi i gang med regnskabet. Inger-Grethe Eger gennemgik regnskabet for 2011 Stendys, Neerlandiavej 92: Renteindtægterne, hvorfor får vi så lidt? Inger-Grethe Eger: Renteindtægterne kommer når pengene frigives. Vi får først renter af de kr når de frigives i december 12. Renterne af de kr tilskrives hvert år i slutningen af maj. Stendys, Neerlandiavej 92: Det ser ud til at være orden i regnskabet. Jeg ønsker mig dog mere gennemskuelighed med aktiver og passiver. Inger-Grethe Eger: Vi har ikke gæld og vi har ikke noget, som har værdi, fællesarealerne har en offentligværdi på kr. 0, så værdien er kassebeholdningen. Men dit synspunkt tager vi til efterretning Stendys, Neerlandiavej 92: Jeg vil foreslå, at vi bruger eksterne revisorer Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Sidste år besluttede vi at bruge interne revisorer. Eksterne revisorer er meget dyre. Aktiver og passiver vil vi få ind i regnskabet fremadrettet. Kan regnskabet godkendes. Der klappes Regnskab godkendt. Vi skal videre til budget 13 Inger-Grethe Eger gennemgik budget 13 Inger-Grethe Eger: Jeg vil gerne opfordre alle til at komme på PBS det er billigere for os. Svend Sejr: Vejlby Klit251: Er der afsat midler, hvis der i forbindelse med kloakeringen opstår noget, som vi gerne vi ha laver Inger-Grethe Eger

7 Der er afsat til div på grønne områder/veje og stier dem kan vi bruge af der. Kan budget 13 godkendes? Der klappes Der er ikke kommet nogen forslag fra medlemmer. Så skal vi ha valgt bestyrelsesmedlemmer. Vi kigger på formandsposten først. I har chancen for at vælte ham Der klappes. Carsten Johansen er valgt som formand Så skal vi ha valgt et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har et forslag Susanne Lassen (Vejlby Klit 205) Susanne Lassen, Vejlby Klit 205: Jeg har haft sommerhus siden 1. sep 10. Jeg bor i Højbjerg ved Århus. Jeg arbejder selvstændig inden for kommunikation. Jeg er med i daghøjskolerne i Århus. Der klappes Susanne Lassen er valgt. Det er jo spændende at se, hvad hun kan bidrage med Så er det suppleanter til bestyrelsen Janni Søgaard, Vejlby Klit 97, er her ikke. Kaj Mortensen, Neerlandiavej 276, har sagt: ja det vil jeg gerne. Klappes Valg af revisorer de nuværende revisorer er villige til genvalg Klappes Valg er, Neerlandiavej 28 og Poul Olsen, Vejby Klit 191, Suppleant Orla Andersen, Vejlby Klit 175 De er valgt.

8 Punkt 9 det er eventuelt. Der kan ikke vedtages noget under eventuelt. Solen skinner. Toiletbygning, Antenne Aksel, hvor er du? Vil du selv fortælle om toiletbygningen? (Aksel ryster på hovedet) Ud for sol og strand har kommunen fået en tegning til en toiletbygning, som de har sagt god for. Det kræver lidt frivillige at opføre bygningen. Kommunen betaler materialer. Vi mangler en tømrer, en murer, og så videre. Jeg kunne godt tænke mig, hvis de som har lyst kommer og melder sig Er der kommentarer: Ukendt: Hvornår går vi i gang? Carsten Johansen Hurtigst muligt forhåbentlig sammen med kloakeringen. Ved mødet i går eftermiddag med Lemvig Kommune, sagde NVR at størrelsen på skraldespanden skal passe til de beboere, som huset er beregnet til. Man kan bestille ekstra tømning, hvis man har brug for det. Antenneforening hvad er nu det for noget Peter, hvad har du med? Peter Olsen, Glentevejens Antennelag i Odense: Vi er et 40 år gammel antennelag, vi har kunder. Det muligt at få 5 pakker, ip telefoni. Vi har sidste år leveret antenne til Tommerup. Grunden til at jeg står her, at Peter Pætau for nogen tid sagde, hvorfor laver I ikke et anlæg i Vejlby? I dag laver vi så en forundersøgelse for om det er interesse for en antenneforening her i Vejlby? Vi leverer også internet via antennekabel. Jeg har regnet på hvad det koster, det vil koste ca kr. inkl. moms, så er man medlem og får et kabel lagt ind, så er det frivilligt om man vil modtage signalet. En pakke til her vil indeholde 30 tyske kanaler + 10 danske kanaler det vil koste ca. 92 kr. pr mdr. (se power point præsentationen) De 3500 kr dækker ikke udgiften til anlægget, men kun noget af det. Ukendt: Udviklingen går på mobilbredbånd. Det her bliver hurtigt en dyr løsning, hvis man kun bruger sit sommerhus kort tid om året. Peter Olsen: Lige her og nu er det dyrt, men i løbet af 2 3 år så bliver prisen billigere. Du har jo også problemer med antenner som blæser ned

9 Ukendt nej det sker ikke Peter Olsen: Skal man ikke ha en box hvis man har et analog fjersyn Ved hometrio (TDC) skal der en box i hvert rum med TV, det er ikke nødvendigt ved antennelag Ukendt Kan vi ikke styrke det mobile bredbånd i området Peter Olsen Vi vejer i dag stemningen, og hvis vi har finder ud af at der er interesse, arbejder vi videre Tak for god ro og orden! Generalforsamlingen er hævet kl Niels Nielsen Vejlby Klit 95: De tyske analogsignal er blevet digitaliserede pr 30. april, kan grundejerforeningen købe boxe, evt ved indbetaling af beløb

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013 Ja, så er der gået endnu et år, det er så min fjerde beretning. Efter at vi i bestyrelsen nu i et par år, har haft fokus på at få en god struktur, sikre en stor åbenhed i foreningen og få styr på økonomien,

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Vejlby Strand Grundejerforening. Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00

Vejlby Strand Grundejerforening. Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00 Vejlby Strand Grundejerforening Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00 Vi starter med en lille sang.. En lærke letted, og tusind fulgte og straks var luften et væld af sang. De tusind

Læs mere

Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl i Harboøre Centeret

Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl i Harboøre Centeret Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl. 10.00 i Harboøre Centeret Indlæg omkring kloakering og drænprojektet i Vejlby strands område. Jesper Primdahl fra Lemvig Vand og Spildevand Kloakering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR. Vejlby Strand Grundejerforening 17. Maj 2014 kl i Harboøre Centeret

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR. Vejlby Strand Grundejerforening 17. Maj 2014 kl i Harboøre Centeret ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Vejlby Strand Grundejerforening 17. Maj 2014 kl. 10.00 i Harboøre Centeret Indlæg omkring Ferring Sø projektet ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Vejlby Strand Grundejerforening

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra 1. maj 2010 kl. 10.00 Generalforsamling i Harboøre Centret

Referat fra 1. maj 2010 kl. 10.00 Generalforsamling i Harboøre Centret Referat fra 1. maj 2010 kl. 10.00 Generalforsamling i Harboøre Centret Tilstede var grundejerne af 84 parceller. Bestyrelsen var repræsenteret ved Carsten Johansen, Per Dybdahl, Marlene Gemmer og Inger-Grethe

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Ja, så er der gået endnu et år i vores grundejerforening, og denne beretning er så min ottende.

Ja, så er der gået endnu et år i vores grundejerforening, og denne beretning er så min ottende. 1 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2015/2016 Formandens beretning Ja, så er der gået endnu et år i vores grundejerforening, og denne beretning er så min ottende. Jeg har

Læs mere

Nyhedsmail December 2015

Nyhedsmail December 2015 Nyhedsmail December 2015 Nyt digelag Harboøre digelag af 2015 Som I sikkert alle er bekendt med, blev det fra Lemvig Kommune bestemt, at alle grundejere på Harboøreland skulle overtage digerne op mod Limfjorden,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand den 28. januar 2017 hos Kaj Jensen, Vejle

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand den 28. januar 2017 hos Kaj Jensen, Vejle Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand den 28. januar 2017 hos Kaj Jensen, Vejle Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde Pkt. 2: Bordet rundt/siden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent: Lars- Frederiksvej 3 foreslås og vælges. Lars fastslår, at indkaldelsen er sket

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand søndag den 19. marts 2017 hos Ellen Burkarl, Hjerm

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand søndag den 19. marts 2017 hos Ellen Burkarl, Hjerm Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand søndag den 19. marts 2017 hos Ellen Burkarl, Hjerm Dagsorden: Pkt. 1. Velkomst til Susanne og Mogens præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

1 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2014/2015

1 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2014/2015 1 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2014/2015 Formandens beretning Ja, så er der gået endnu et år i vores grundejerforening, og det er så min syvende beretning. Da vi fik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere