Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for efterfølgende år. 5. Forslag fra medlemmerne der er ikke kommet nogen forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg, Marlene D. Gemmer, Carsten Johansen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Ved generalforsamlingen deltog 80 grundejere. Carsten Johansen Så lad os gå i gang. Ordinær generalforsamling i henhold til de nye vedtægter. Det er lavet med lille skrift på tavlen, men til næste år vil vi forsøge at lave det større. Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? (Der klappes) Tak for valget. En af dirigentens fornemmeste opgaver er at konstatere om generalforsamlingen er lovlig. Den opfylder vedtægten. Næste punkt er formanden beretning værsgo Carsten Der er siden sidste generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder, møderne har været holdt hos Peter Pætau s sommerhus her i Vejlby, de 4 andre er afholdt hos vores kasserer Inger Grethe i Gjern/Nøddelund. Agenda og referater fra møderne, kan ses på hjemmesiden Fokus på disse bestyrelsesmøder har været at sikre den daglige drift i foreningen, tage grundejernes tilbagemeldinger op, sikre at de grønne områder bliver passet og plejet, vejene er vedligeholdt og i god stand, samt løse de almindelige opgaver, der nu har været i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Året første store opgave var at få køb og opsat postkasser til Bjergehusvej og alle de øvrige grundejere som af den ene eller anden grund ikke tidligere havde fået en postkasse. Per fik postkasser og nøgler købt hjem til en god pris. I postkasse huset har vi også fået indrettet et rum, hvor vi kan opbevare de ting som foreningen har. En anden af de store opgaver i den forgangne periode har været at få sikret en ordenlig dræning af vores område.

2 Det, at sikre helheden i denne kæmpe opgave, har formanden brug en del tid og energi, det er ikke kun det at sikre at området bliver drænet tilstrækkeligt, men også at hele Harboøreland planerne, føres ud i livet. I efteråret valgte Marlene D. Gemmer, at træde ud af bestyrelsen, på grund af arbejdsmæssige årsager, det er rigtig beklageligt at hun valgte dette skridt, men det skal jo hænge sammen både arbejdsmæssig og privat. Jeg vil gerne takke Marlene for det arbejde, som hun har udført i bestyrelsen, bland andet i forbindelse med at få vores vedtægter rettes op til et mere nutidigt indhold, TAK for din indsats.. En anden rigtig god opgave vi har fået gennemført siden sidste generalforsamling er, at få opsat en hjerte-starter i vores område, denne opgave er løst af Vejlby Strand, med økonomisk tilskud fra de andre to grundejerforeninger, Vejlby Klit og Vejlby Klitplantage, og udlejningsbureauet Steen Jørgensen. Peter var den som fandt priser og tog kontakt til mulige sponsorer. Denne opgave har også involveret EDC-huset, de har velvilligt stillet lokale og strøm til rådighed. Hjertestarteren er også registreret inde på Der er nu også tilkoblet en SMS sender til hjerte starteren, denne sender en SMS til Steen Jørgensen, når hjerte starteren fjernes fra sin plads i EDC huset, dette gør at vi nu ved, når den har været brugt, og der skal skiftes elektroder, Tak til Steen for denne service. Der er også afholdt et par kursus i hvordan man så bruger denne hjerte starter, også her skal der lyde en stor tak for det til dem, der nu har stået for at løse denne vigtige opgave. Der er endelig langt om længe blevet renset afvandingskanaler og grøfter, efter en lang dialog med Lemvig kommune lykkedes det at få dem til at løse opgaven, det ser rigtig pæn ud og vigtigst af alt er der nu frit løb for vandet, hvilket betyder rigtig meget ved højvande og store regnebørs mængder, så nu kan vandet ledes ud i Veserne uden hindringer i kanalerne. På vores årlige oprydningsdag var der igen mødt rigtig mange grundejere frem for at rydde op, og lave diverse forbedringer, tak til alle Jer, det er virkeligt hyggeligt at mødes på denne måde, også en stor tak til Oda for at lægge terrasse, borde og stole til. Vi fik malet postkassehuset, fixet diverse mål, samlet affald, nye planker i bord/bænke sættet ved petanque banen, samt en masse hyggeligt samvær. Vores grønne områder er igen blevet holdt rigtig pænt af Karsten Bjerg, det ser altid pænt og indbydende ud. Omkring vejene, er det igen Jan Kristensen, Holstebro Garderservice, der står for at vedligeholde disse, også her er der roser for at sikre at vores veje er gode og fornuftigt vedligeholdte. Prisen og den kvalitet arbejdet er udført med, er rigtig god og billig. Der er lavet nye aftaler med de herrer om at forsætte dette samarbejdet i 2012/13. Som I alle kan læse på hjemmesiden, er et af de faste punkter, på alle bestyrelsesmøder, der omhandler økonomi. Vi mener selv at vi har rigtig fornuftigt styr på økonomien i foreningen, vi har igennem de sidste 2 år nedsat kontingentet fra 1100 kr om året til 650 kr om året pr. grundejer, og alligevel holdt et højt service og aktivitetsniveau i vores område, dette skyldtes en rigtig god styring og opfølgning, ikke mindst fra vores kasserer Inger Grethe. Yderlig har vi jo ikke en tom kasse i foreningen, men et solidt fundament på ca kr Det er vigtigt, at vi har penge til at stå imod uforudsete udgifter, men vi er ikke en bank, så igen i år forventer vi kontingentet fastholdt på de 650 kr., således at det også i 2013 er de 650 kr.

3 Men til gengæld vil vi bruge lidt penge på nyanskaffelser, af blandt andet borde og bænke i vores område, dette arbejde er vi pt. påbegyndt med at få lagt nogle fliser 3 steder, nemlig ca. 20m2 nede ved boldbanerne, ca. 20m2 ved legepladsen ved Barendsvej, og endelig ca. 20m2 nede ved boldbanen ved Ferring sø. Vores tilrettede vedtægter er nu endelig godkendt af Lemvig kommune. Den største ændring i forhold til tidligere er, at vi nu kan sende indkaldelsen til generalforsamlingen til jer pr. mail. Der er nu fra Lemvig kommunes side af, kommet gang i en række projekter i og omkring Ferring sø, også kaldet friluftsliv omkring Ferring sø. Der har været afholdt nogle indledende møder mellem alle interessenter og Lemvig kommune, med Jens Hedevang fra Lemvig Kommune som styrmand, der er kommet en række forslag, som i den kommende periode skal effektueres i reelle projekter, omkring økonomien, er det her muligt at søge forskellige fonde og offentlige midler, herunder også EU midler. Der virkeligt lagt op til noget rigtigt stort, blot for at nævne et par ting der er som tanker/ideer, sti rundt om Ferring sø, fortsættelses af nordsøstien til Bovbjerg, kano muligheder fra Ferring sø til Limfjorden, får til kanten fårehold rundt om Ferring sø, ja der er ikke så mange begrænsninger, kun muligheder. Sagen Vejlby Pumpelag. Det skal ikke være nogen hemmelighed, denne sag har bare drænet mig for kræfter, det har siden den stiftende generalforsamling , været rigtig, rigtig meget op ad bakken, jeg vil undlade alle detaljerne, blot konstaterer at demokratiet er sat ud af kraft, i den konstellation, som blev aftalt mellem Lemvig kommune, Vejlby Klitplantage, samt den daværende bestyrelse for Vejlby Pumpelag. Grunden til denne løsning var, at hvis ikke, vi var gået med til dette, ville Vejlby Klitplantage køre en retssag mod Lemvig kommune på den stiftende generalforsamlings lovlighed, samt tage kote sagen med i denne retssag. Dette ville medføre at Lemvig kommune ikke ville starte i vores område som planlagt. Med disse oplysninger og konsekvenser, valgte den daværende bestyrelse at gå loyalt ind i dette arbejde, som omfattede en ikke ubetydelig tilretning af vedtægterne, afholdelse af 2 ekstraordinære generalforsamlinger, samt selvfølgelig den ordinære generalforsamling, alle disse aktiviteter skulle holdes inden udgangen af april, ifølge Vejlby Pumpelags vedtægter, og kravet var også at de skulle være vedtaget, inden den ordinære generalforsamling, ellers ville retssagen gå i gang. Så med pistolen for tindingen, fandt vi denne, for mig uholdbare løsning, det har jeg så taget konsekvensen af og ikke genopstillet til Pumpelagets bestyrelse. Jeg vil gerne takke Jer alle, for den store opbakning som jeg har fået i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Omkring arbejdet i Pumpelaget, er der nu nye vedtægter, forretningsordnen, honoraraftale, samt oprettet en hjemmeside, alt dette er udarbejdet samtidigt med at der er kæmpet en kamp for at finde en løsning som kunne tilgodese Vejlby Klitplantage krav. Der er blevet afhold møder med Lemvig kommune, Vejlby Klitplantage både sammen og hver for sig, uden at der kunne findes en løsning som kunne tilgodese kravene, og til sidst var der kun den omtalte mulighed, som ville sikre at Vejlby Klitplantage ikke ville køre en retssag, dog under forudsætningen af at de også blev vedtaget, de nye vedtægter. Ærgerligt, at det er endt sådan, men det var den eneste løsning, uden at der ville starte en retssag fra Vejlby Klitplantage, og dermed en forsinkelse af hele projektet i Vejlby.

4 Med alt det tummel der har været er der også spildt en masse tid og energi, som skulle have været brugt på arbejdet i Pumpelaget, dette kan jeg kun beklage. Der er udsendt 3 nyhedsbreve via mail, ja jeg ved godt, at det så ikke er alle, der får den samme information på samme tid, men vi prøver at tilgodese dette, ved at have nogle af disse informationer med i indkaldelsen til generalforsamlingen, men det giver mig så igen, en anledning til at opfordre alle til at få sig tilmeldt nyhedsmailen på hjemmesiden. Det vil gøre at vi kommer ud til alle tilmeldte på samme tid, og at vi sparer både tid samt en masse penge! Hjemmesiden kører nu i almindelig drift, der er ikke planlagt flere opdateringer på den i år. Jeg håber, at alle bruger de informationer, der lægges ud på hjemmesiden, vi bestræber os på at få så mange informationer ind på hjemmesiden, som giver god og lødig information, og som er relevant for alle grundejere Jeg er stadig meget glad for alle de mail, som jeg modtager via det giver masser af gode og relevante oplysning, samt gode spørgsmål, disse ville være svære at få, uden dette medie, så tak for det og bliv endelig ved med det. Det interne forum er stadig ikke rigtig kommet i gang, så her igen en opfordring til at benytte dette forum til at få gang i debatten om vores sommerhus område, her kunne jo komme oplæg til projekter og ideer som vil gøre vores område mere attraktivt for alle. Jeg håber at vi i bestyrelsen stadig lever op til de forventninger i har som grundejere, vi vil stadig arbejde med at få endnu mere gennemsigtighed i foreningen, mere åbenhed omkring hvad der sker i foreningen, mere info omkring den økonomiske side, men også helt generelt info, vi bestræber os på at leve op til de mål vi har sat, og vil som et udgangspunkt altid informere om de beslutninger der træffes på bestyrelsesmøderne. Den kommende periode vil være præget af blandt andet de nye tiltag der er omkring projektet Fritidsliv omkring Ferring sø, den forestående kloakering, samt ikke mindst den daglige drift i foreningen, sikre der er kontinuitet i det vi gør i grundejerforeningen, at der er sikkerhed for at veje, stier, grønne områder, snerydning er på plads. Jeg vil afslutningsvis gerne takke bestyrelsen, for et godt og konstruktivt arbejde, det er bare så vigtig at vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, da vi jo ikke alle lige bor i den samme kommune. Således beretningen for året 2011/12 Skal vi sige tak til formanden. Har I nogen spørgsmål? Oda Daniel, Vejlby Klit 73 Containerpladsen på Viktoriavej; nogle glemmer at låse op for skraldespanden. Bed bureauet om det. Støvgener på Vejlby Klit, hvor langt er I med det? Det var også oppe på mødet med kommunen. Der bliver lagt noget på her i foråret. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at få kommunen til at betale 75 % af udgifter. Det har koster Gjellerodde kr Vi vil presse på for at få det gjort. Søren Kjeldsen: Vejlby Klit 207 A I skal ha ros for borde bænkesæt, men hvorfor fliser?

5 Vi kan godt være enige om at fliser ikke er naturlige. Vi har problemer med græsklipning og den slags, hvis der ikke lægger fliser. Nogle af fliserne er knækkede, de bliver skiftet. Der sættes en skraldespanden på en sten på hver plads. Ulla Svarre, Vejlby Klit 75 Vedrørende affald. Kan vi foreslå kommune at sætte en større container op ved weekenderne? På affaldspladsen, det er kun til flasker, dåser. Men det, som er problem er husholdningsaffald. Hvis vi kigger på de store huse, så ser vi ofte for små skraldespande. Bo Stig, Neerlandiavej 176: Effekter som sættes, grill, møbler med videre, her bør vi gribe i egen barm. Tømning af husholdningsaffald er om onsdag, kan den flyttes til mandag, for så er der plads til nye gæster, som kommer lørdag. Alle, som sidder her har jo orden i tingene. Skraldespanden skal passe til huset, specielt, når man lejer ud. Det er Lemvig kommune som skal håndhæve, hvis tingene ikke er i orden. Kommunen overvejer at flytte tømningsdagen. Poul Olsen, Vejlby Klit 191: Affaldsstationen er åben året rundt. Det er ikke nogen undskyldning Oda Daniel, Vejlby Klit 73 Man får fra kommunen en opgørelse over, hvor meget skrald der har været. Børge Dyrholm, Neerlandiavej 16: Jeg vil gerne takker for det fine arbejde og det har været en fornøjelse at høre beretningen. Mange Tak Egon Nørgaard, Vejlby Klit 337 Det lyder positivt at støvet bekæmpes på Vejlby Klit. Måske skulle I arbejde for asfaltering? Carsten Johansen Så længe der arbejdes med kloakering, kommer der ikke asfalt på. Dustex kommer på i år. Kommunen arbejder på den fremtidige asfaltering. Nielsen, Vejlby Klit 61 B : Kommunen teknik og miljø har skrevet i det referat at de arbejder på asfaltering af vejen. Kan beretningen godkendes?

6 Der klappes Så skal vi i gang med regnskabet. Inger-Grethe Eger gennemgik regnskabet for 2011 Stendys, Neerlandiavej 92: Renteindtægterne, hvorfor får vi så lidt? Inger-Grethe Eger: Renteindtægterne kommer når pengene frigives. Vi får først renter af de kr når de frigives i december 12. Renterne af de kr tilskrives hvert år i slutningen af maj. Stendys, Neerlandiavej 92: Det ser ud til at være orden i regnskabet. Jeg ønsker mig dog mere gennemskuelighed med aktiver og passiver. Inger-Grethe Eger: Vi har ikke gæld og vi har ikke noget, som har værdi, fællesarealerne har en offentligværdi på kr. 0, så værdien er kassebeholdningen. Men dit synspunkt tager vi til efterretning Stendys, Neerlandiavej 92: Jeg vil foreslå, at vi bruger eksterne revisorer Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Sidste år besluttede vi at bruge interne revisorer. Eksterne revisorer er meget dyre. Aktiver og passiver vil vi få ind i regnskabet fremadrettet. Kan regnskabet godkendes. Der klappes Regnskab godkendt. Vi skal videre til budget 13 Inger-Grethe Eger gennemgik budget 13 Inger-Grethe Eger: Jeg vil gerne opfordre alle til at komme på PBS det er billigere for os. Svend Sejr: Vejlby Klit251: Er der afsat midler, hvis der i forbindelse med kloakeringen opstår noget, som vi gerne vi ha laver Inger-Grethe Eger

7 Der er afsat til div på grønne områder/veje og stier dem kan vi bruge af der. Kan budget 13 godkendes? Der klappes Der er ikke kommet nogen forslag fra medlemmer. Så skal vi ha valgt bestyrelsesmedlemmer. Vi kigger på formandsposten først. I har chancen for at vælte ham Der klappes. Carsten Johansen er valgt som formand Så skal vi ha valgt et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har et forslag Susanne Lassen (Vejlby Klit 205) Susanne Lassen, Vejlby Klit 205: Jeg har haft sommerhus siden 1. sep 10. Jeg bor i Højbjerg ved Århus. Jeg arbejder selvstændig inden for kommunikation. Jeg er med i daghøjskolerne i Århus. Der klappes Susanne Lassen er valgt. Det er jo spændende at se, hvad hun kan bidrage med Så er det suppleanter til bestyrelsen Janni Søgaard, Vejlby Klit 97, er her ikke. Kaj Mortensen, Neerlandiavej 276, har sagt: ja det vil jeg gerne. Klappes Valg af revisorer de nuværende revisorer er villige til genvalg Klappes Valg er, Neerlandiavej 28 og Poul Olsen, Vejby Klit 191, Suppleant Orla Andersen, Vejlby Klit 175 De er valgt.

8 Punkt 9 det er eventuelt. Der kan ikke vedtages noget under eventuelt. Solen skinner. Toiletbygning, Antenne Aksel, hvor er du? Vil du selv fortælle om toiletbygningen? (Aksel ryster på hovedet) Ud for sol og strand har kommunen fået en tegning til en toiletbygning, som de har sagt god for. Det kræver lidt frivillige at opføre bygningen. Kommunen betaler materialer. Vi mangler en tømrer, en murer, og så videre. Jeg kunne godt tænke mig, hvis de som har lyst kommer og melder sig Er der kommentarer: Ukendt: Hvornår går vi i gang? Carsten Johansen Hurtigst muligt forhåbentlig sammen med kloakeringen. Ved mødet i går eftermiddag med Lemvig Kommune, sagde NVR at størrelsen på skraldespanden skal passe til de beboere, som huset er beregnet til. Man kan bestille ekstra tømning, hvis man har brug for det. Antenneforening hvad er nu det for noget Peter, hvad har du med? Peter Olsen, Glentevejens Antennelag i Odense: Vi er et 40 år gammel antennelag, vi har kunder. Det muligt at få 5 pakker, ip telefoni. Vi har sidste år leveret antenne til Tommerup. Grunden til at jeg står her, at Peter Pætau for nogen tid sagde, hvorfor laver I ikke et anlæg i Vejlby? I dag laver vi så en forundersøgelse for om det er interesse for en antenneforening her i Vejlby? Vi leverer også internet via antennekabel. Jeg har regnet på hvad det koster, det vil koste ca kr. inkl. moms, så er man medlem og får et kabel lagt ind, så er det frivilligt om man vil modtage signalet. En pakke til her vil indeholde 30 tyske kanaler + 10 danske kanaler det vil koste ca. 92 kr. pr mdr. (se power point præsentationen) De 3500 kr dækker ikke udgiften til anlægget, men kun noget af det. Ukendt: Udviklingen går på mobilbredbånd. Det her bliver hurtigt en dyr løsning, hvis man kun bruger sit sommerhus kort tid om året. Peter Olsen: Lige her og nu er det dyrt, men i løbet af 2 3 år så bliver prisen billigere. Du har jo også problemer med antenner som blæser ned

9 Ukendt nej det sker ikke Peter Olsen: Skal man ikke ha en box hvis man har et analog fjersyn Ved hometrio (TDC) skal der en box i hvert rum med TV, det er ikke nødvendigt ved antennelag Ukendt Kan vi ikke styrke det mobile bredbånd i området Peter Olsen Vi vejer i dag stemningen, og hvis vi har finder ud af at der er interesse, arbejder vi videre Tak for god ro og orden! Generalforsamlingen er hævet kl Niels Nielsen Vejlby Klit 95: De tyske analogsignal er blevet digitaliserede pr 30. april, kan grundejerforeningen købe boxe, evt ved indbetaling af beløb

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere