Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken"

Transkript

1 Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning hvorved staten ubetinget garanterer simple kreditorers krav mod pengeinstitutter, der deltager i ordningen, i det omfang sådanne krav ikke dækkes på anden måde. Garantiordningen ophører den 30. september Den 18. januar 2009 blev der indgået en politisk aftale om en kreditpakke mellem hovedparten af partierne repræsenteret i folketinget, hvor staten i tillæg til en 3-årig overgangsordning for statsgarantien i henhold til lov om finansiel stabilitet, hvorved der sikres en gradvis udfasning af den nuværende garantiordning og en række andre initiativer, herunder nye informationskrav og regulering om aflønning af direktion - vil tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud af hybrid kernekapital samt tilbyde en låneordning til finansiering af eksport. Lovforslagene, der implementerer kreditpakken, herunder forslaget til lov om statsligt kapitalindskud i i kreditinstitutter, trådte i kraft den 4. februar Dette notat beskriver lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter samt øvrige elementer af kreditpakken. Der er desuden udarbejdet et separat notat om garantiordningen og den 3-årige overgangsordning dertil. 2 Det statslige kapitalindskud Et statsligt kapitalindskud i danske penge- og realkreditinstitutter vil ske i form af hybrid kernekapital, som tæller med i institutternes kernekapitalgrundlag. Hybrid kernekapital er et ansvarligt stående lån uden udløbsdato og med mulighed for indfrielse efter 3 år. Indfrielse vil forudsætte Finanstilsynets forudgående samtykke. Alle penge- og realkreditinstitutter i Danmark, der overholder lovens krav til solvens mv. samt Danmarks Skibskredit A/S, vil kunne søge om statsligt kapitalindskud. 1

2 Indskuddet vil enten ske som direkte statsligt kapitalindskud af hybrid kernekapital eller ved at staten afgiver tegningsgaranti for en kapitalrejsning blandt andre investorer. Staten kan sælge og i øvrigt disponere over hybrid kernekapital indskudt i medfør af kreditpakken. Som udgangspunkt vil det være et krav, at alle deltagende kreditinstitutter efter kapitalindskuddet skal have en kernekapitalprocent på mindst 12 pct. Institutter, der før kapitalindskuddet har en kernekapital på 9 pct. eller derover, vil højest kunne få et kapitalindskud, der svarer til en forøgelse af kernekapitalprocenten med 3, mens indskuddet for institutter med en kernekapitalprocent på under 9 vil udgøre forskellen mellem 12 pct. og deres kernekapitalprocent. For kreditinstitutter, der har en kernekapitalprocent på under 6 før kapitalindskuddet, kan der forhandles individuelle løsninger, der giver disse kreditinstitutter den højest mulige kernekapitalprocent. For at kunne medregne de statslige indskud af hybrid kernekapital i kreditinstitutternes kapitalgrundlag er de generelle regler om medregning af hybrid kernekapital for pengeinstitutter, realkreditinstitutter fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber i lov om finansiel virksomhed blevet ændret med den virkning, at hybrid kernekapital afhængig af typen kan udgøre op til 50 pct. af kernekapitalen (tidligere kunne hybrid kernekapital maksimalt udgøre 15 pct. af kernekapitalen). I tilfælde, hvor et kreditinstituts hybride kernekapital udgør mere end 35 pct. af den samlede kernekapital, kan Finanstilsynet kræve kapitalen omdannet aktiekapital, såfremt instituttet kommer i vanskeligheder. Konverteringsforholdet fastsættes ud fra kursen på instituttets aktier på tidspunktet for konverteringen. Staten vil ved indskud af hybrid kernekapital, der skal kunne udgøre mere end 35 pct. af kernekapitalen, stille krav om, at eventuelle stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter ophæves af selskabets generalforsamling. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter implementerer endvidere andre regler om hybrid kernekapital og medregning af hybrid kernekapital i kernekapitalen, som fremgår af forslag om ændring af direktiv 2006/48/EC. 3 Forrentning og tilbagebetaling Med henblik på fastsættelsen af renten vil ansøgerne blive opdelt i 3 grupper efter deres rating: Gruppe I med AA- eller derover; Gruppe II med A- og A+; og gruppe III med en rating på BBB+ eller derunder. Ansøgere, der ikke er ratede, vil blive sammenlignet med de ratede institutter på en række underliggende faktorer med henblik på indplacering i de 3 grupper. 2

3 Den mindste rente er ca. 9 pct. årligt, men der kan forekomme ændringer, idet renten er baseret på renten på en femårige statsobligation med et tillæg på 6 procentpoints. Mindsterenten vil blive tilbudt til Gruppe I låntagere, og for Gruppe III låntagere vil renten være ca. 11,25 pct. Gruppe II låntagere vil blive inddelt i 3 undergrupper, som afspejler spredningen i kvalitet og risiko mellem institutterne. I disse undergrupper forventes renten at være henholdsvis ca. 9,55 pct., 10,1 pct. og 10,65 pct. I det omfang det er tilladt for kreditinstituttet at udbetale udbytte (jf. afsnit 4 nedenfor), vil dette udløse en mulig stigning i renten på lånet til staten for det år udbyttebetaling blev foretaget, der er afhængig af størrelsen af udbyttet og det oprindelige forhold mellem lånets størrelse og værdien af kreditinstituttet på tidspunkt for lånet. Hvis den statsindskudte hybride kernekapital ikke er indfriet indenfor 5 år, vil indfrielsen skulle ske til kurs 105 i det 6. år, og fra det 7. år og frem skal indfrielsen ske til kurs Krav til deltagende kreditinstitutter Da renten på de statslige kapitalindskud er delvist afhængig af selskabernes udbyttebetalinger, er det efter aktieselskabslovens 43 en forudsætning for optagelse af statsligt kapitalindskud, at generalforsamlingen enten har vedtaget den konkrete låneoptagelse eller bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om optagelse af et sådant lån. I tilfælde, hvor et kreditinstituts hybride kernekapital vil udgør mere end 35 pct. af den samlede kernekapital, skal lånet være konvertibelt og eventuelle stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter ophæves af selskabets generalforsamling. Ansøgning skal indsendes til Økonomi- og Erhvervsministeriet senest den 30. juni Økonomi- og erhvervsministeren er bemyndiget til at forlænge fristen. Ansøgningen skal vedlægges følgende dokumenter: (a) en redegørelse fra kreditinstituttet om instituttets økonomiske stilling og fremtidsudsigter, (b) en opgørelse af kreditinstituttets individuelle solvensbehov, (c) en revideret årsrapport for 2008 og seneste kvartalsregnskab og (d) en udtalelse fra instituttets revisor. Kreditinstitutter, der tilføres hybrid kernekapital, skal betale statens udgifter til eksterne rådgivere og administration af ordningen. I den periode, et kreditinstitut modtager statsligt kapitalindskud, skal kreditinstituttet hvert halve år offentliggøre en redegørelse om udviklingen i udlån og udlånspolitik i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstedes af økonomi- og erhvervsministeren. 3

4 Der må ikke iværksættes tilbagekøbsprogrammer før statens indskud af hybrid kernekapital er indfriet, og udbytte kan kun baseres på overskud i det pågældende år (for deltagere i garantiordningen i henhold til lov om finansiel stabilitet er der et forbud mod udbetaling af udbytte indtil 30. september 2010). Yderligere er der som udgangspunkt forbud mod at overføre kapital til moder- og søsterselskaber. Følgende betingelser vedrørende aflønning af medlemmer af direktionen i kreditinstitutter vil gælde i den periode staten er långiver til institutterne (medmindre dette strider imod forpligtelser indgået forud for fremsættelse af lovforslaget): (i) Medlemmer af direktionen må ikke aflønnes med variable lønandele i et omfang, som overstiger 20 pct. af den samlede grundløn inklusiv pension, (ii) forbud mod at iværksætte nye aktieoptionsprogrammer eller andre lignende ordninger til direktionen eller forlænge eller forny eksisterende programmer (for deltagere i garantiordningen i henhold til lov om finansiel stabilitet gælder dette allerede indtil 30. september 2010), og (iii) kreditinstituttet må i instituttets skatteregnskab ikke fradrage mere end halvdelen af den enkelte direktørlønning, og instituttet skal i note til årsrapporten oplyse, hvor stort et beløb, der er foretaget skattemæssigt fradrag for. Disse restriktioner supplerer de generelle restriktioner, der gælder i den finansielle sektor, jf. nedenfor i afsnit 6. 5 Eksport Kredit Fonden Som led i kreditpakken har Finansudvalget bevilget 20 mia. kr. til Eksport Kredit Fonden under en 3-årig ordning, der indeholder mulighed for lån (som er en ny ordning for Eksport Kredit Fonden) med tilhørende garanti til konkrete eksportforretninger. I medfør af programmet kan lån kun udstedes i kombination med garantier. Selskaber kan søge om lån gennem deres pengeinstitut som skal have en risikoandel på mindst 5-10 pct. i den specifikke eksportforretning. Lånet skal være på kommercielle vilkår, herunder være med en variabel rente. 4

5 6 Nye regler og restriktioner for finansielle virksomheder I tillæg til de specifikke restriktioner, der indføres ved kreditpakken, og på deltagerne i garantiordningen og overgangsordningen i henhold til lov om finansiel stabilitet, vil der blive introduceret visse generelle restriktioner vedrørende forskellige dele af den finansielle sektor. Således vil kreditinstitutter fremover skulle offentliggøre deres individuelle solvensbehov. Dette gælder uafhængigt af, om kreditinstitutionen deltager i garantiordningen eller overgangsordningen i henhold til lov om finansiel stabilitet. Herudover vil solvensbehovet for alle kreditinstitutter med en driftskapital på over 250 mio. kr. fremover blive gennemgået af Finanstilsynet mindst en gang om året. Der indføres et forbud mod pengeinstitutters programmer med lånefinansieret salg af egne aktier og garantbeviser. Aflønning af medlemmer af direktionen i enhver finansiel virksomhed må fremover ikke ske med variable lønandele i et omfang, som overstiger 50 pct. af den samlede grundløn inklusiv pension. Kravet vil dog ikke finde anvendelse, hvis dette strider imod aftaler der er indgået forud for fremsættelse af forslaget til lov om om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Yderligere er formanden for bestyrelsen i finansielle virksomheder forpligtet til i sin beretning for virksomhedens øverste organ (generalforsamling eller repræsentantskab) at redegøre for aflønningen af virksomhedens direktion. Henvendelse kan rettes til * Michael Steen Jensen, partner Lotte Eskesen, partner (+45) (+45) Morten Nybom Bethe, partner Tobias Linde, partner (+45) (+45) februar 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard * 5

6 Nyhedsbrevet erstatter ikke juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel Kierkegaard påtager sig intet erstatningsansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af nyhedsbrevet. Dette gælder uanset om tabet er opstået som følge af ukorrekte oplysninger i nyhedsbrevet eller på grund af andre omstændigheder i relation til nyhedsbrevet. 6

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Vedtægter for Danske Bank A/S Bankens navn, virksomhed, hjemsted og koncernsprog Stk. 1. Bankens navn er Danske Bank A/S. 1. Stk. 2. Bankens hjemsted er Københavns kommune. 2. Stk. 1. Banken driver bankvirksomhed

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere