Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Roskilde Golf Klub"

Transkript

1 Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke golfspillet. - at udbrede og fremme kendskabet til golf. 2. MEDLEMMER 1. Klubben optager både aktive, semiflex og passive medlemmer. Bestyrelsen kan regulere antallet af aktive medlemmer således, at tilgangen begrænses, og i så tilfælde indføres venteliste. Antallet af aktive medlemmer (kategori A C) må på intet tidspunkt overstige Bestyrelsen fører en venteliste for at regulere antallet af aktive medlemmer. semiflex medlemmer med DGU kort, har adgang til årligt at spille 5 runder på klubbens bane, og kan benytte driving range og par 3 bane samt klubbens øvrige faciliteter. Passive medlemmer har ikke adgang til at spille på banen, men kan benytte driving range og par 3 bane samt klubbens øvrige faciliteter. 2. Indmeldelse sker skriftligt til klubben. Medlemskabet er bindende for et kalenderår. Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun halvt kontingent i indmeldelsesåret. Udmeldelse og ændring af medlemskategori kan kun ske til udgangen af et kalenderår og skal meddeles skriftligt til klubben inden den 30. november. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige dette efter ansøgning. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående bestemmelser. Et medlem, der ikke rettidigt har betalt kontingent, samt rykkergebyrer eller har overtrådt klubbens vedtægter eller de af bestyrelsen fastsatte regler, kan af bestyrelsen ekskluderes med 2/3 majoritet. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan indankes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

2 3. KONTINGENT OG MEDLEMSINDSKUD 1. Medlemskontingent og medlemsindskud fastsættes af generalforsamlingen for følgende kategorier: A Ældre seniorer: 68 år og ældre udgår med udgangen af år 2012, således at kontingentet for ældreseniorer årligt forøges med 5% af seniorkontingentet begyndende fra 1. jan B Seniorer: år C Yngre seniorer: år D Juniorer: under 19 år E Passive F semiflex Afgifter til DGU er inkluderet i kontingentet. Et medlem indtræder i en medlemskategori i det kalenderår, hvor pågældende fylder den for kategorien fastsatte minimumsalder. 2. Ved optagelse som aktivt seniormedlem (kategori A-B) betales et indskud, som ikke tilbagebetales. Ved overgang fra Yngre seniorer (kategori C) til Seniorer (kategori B) betales, såfremt man har været medlem Mindre end 5 år, halvt indskud. Bestyrelsen kan tilbyde en afdragsordning af Indskud på maksimalt 10 år. Såfremt det fulde indskud betales ved indmeldelse, ydes en rabat på 20 % Af det til enhver tid gældende indskud. 3. Uddannelsessøgende der har hjemmeklub i Roskilde Golf Klub kan efter ansøgning til bestyrelsen bevilges nedsat kontingent. 4. Bestyrelsen kan hvis særlige forhold gør sig gældende efter Ansøgning, bevilge kontingentnedsættelse eller kontingentbortfald. 5. Aktive medlemmer kan ved udgangen af et kalenderår overgå som passiv eller semiflex medlem og senere genindtræde som aktive uden fornyet indskud. Medlemmer der betaler indskud via rater, og overgår til passivt eller semiflex medlemskab, skal ved genindtræden som aktivt medlem fortsætte betalingen af indskud. 4. GENERALFORSAMLINGEN 1. Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg. 2. Den ordinære generalforsamling holdes i marts måned. Indkaldelse kan ske ved elektronisk kommunikation ( ) og annoncering I klubhus og på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel og skal indeholde dagsorden, revideret regnskab og budget for det kommende år samt forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Det skal af indkaldelsen fremgå om vedtagelsen af et bestemt forslag kræver en anden stemmeflerhed, end den i 4 stk. 3 anførte. 3. Alle aktive seniormedlemmer (kategori A C) har hver en stemme. Beslutninger

3 træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning. Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end to stemmer ifølge fuldmagt. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til bestyrelsen senest den 15. februar. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen foreslår dette, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet, og generalforsamlingen skal afholdes mindst 8 dage og senest 4 uger efter begæringen er modtaget. 5. DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed. 3. Det reviderede årsregnskab til godkendelse og meddelelse af decharge. 4. Budget for det kommende regnskabsår samt fastlæggelse af medlemskontingent og medlemsindskud. 5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af formand, hvert andet år. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 9. Valg af statsautoriseret revisionsfirma eller registreret revisionsfirma. 10. Eventuelt.

4 6. BESTYRELSEN 1. Bestyrelsen består af formanden og 4 til 6 medlemmer. Formanden vælges i ulige år for en toårig periode. Forud for hvert nyvalg af bestyrelsesmedlemmer fastsættes det enkelte medlems valgperiode, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant for perioden til den førstkommende generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive seniormedlemmer. Dog kan ingen lønnet medarbejder være medlem af bestyrelsen. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot et flertal er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 3. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning for denne i alle sædvanlige og nødvendige anliggender. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. Optagelse af lån samt køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom, kræver generalforsamlingens godkendelse. Dog bemyndiges bestyrelsen til, uden generalforsamlingens godkendelse, at optage lån til maskinindkøb inden for en samlet låneramme af kr ,-. Bestyrelsen udpeger de nødvendige udvalg. Alle udvalg, selvom disse ikke er udpeget af bestyrelsen, er underlagt bestyrelsens bestemmelser. Bestyrelsen antager og afskediger personale. 7. REGNSKAB 1. Regnskabsåret er kalenderåret. 2. Senest den 1. februar afgiver bestyrelsen årsregnskabet til de valgte revisorer, der afgiver deres indstilling til bestyrelsen senest 2 uger efter regnskabets modtagelse.

5 8. GOLFSPILLET 1. For Golfspillet gælder de af»the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews«fastsatte regler. Handicap fastsættes efter de af DGU fastsatte regler. Bestyrelsen fastsætter de lokale regler og forelægger disse for DGU til godkendelse. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes i forbindelse med udøvelse af spillet samt ordenens opretholdelse indenfor klubbens område. 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING 1. Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves 2/3 stemmeflerhed, Mens der til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede ikke er repræsenteret, men forslaget om klubbens opløsning dog vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling. Denne skal afholdes mindst 8 dage og senest 4 uger efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmer, uanset deres antal. 2. I tilfælde af opløsning af klubben bestemmer generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed den nærmere fremgangsmåde ved afviklingen af klubbens formueforhold. Et eventuelt overskud tilfalder Dansk Golf Union. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2001, og på den ekstraordinære generalforsamling den 19. april Samt på den ordinære generalforsamling 27. marts 2003, og på den ekstraordinære generalforsamling 22. april Samt på den ordinære generalforsamling 31. marts 2005, og på den ekstraordinære generalforsamling 28. april Samt på den ordinære generalforsamling 30. marts 2006, og på den ekstraordinære generalforsamling 20. april Samt på den ordinære generalforsamling 29. marts Samt på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2009 og den ordinære generalforsamling 25. marts Samt på ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2010.

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere