1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces."

Transkript

1 Chefmøde den: 30. september 2010 Røsnæs Hotel og kursuscenter REFERAT Til stede: Henrik Sandbech (HS), Jesper Madsen (JM), Niels Kroer (NK), Bo Riemann (BRI), Flemming Skov (FS), Christian Kjær (CKJ), Ole Bjørn Hansen (OBH), Henning Høgh Jensen (HHJ), Lis Henriksen Bak (LHB), Steen Dan Christiansen (SDC), Nikolai Friberg (NFR), Lise Marie Frohn (LMF, for Lars Moseholm), Lars M. Svendsen (LMS), Aksel Bo Madsen (ABM), Kurt Nielsen (KNI), Lone Winge (LOW), Anja Skjoldborg Hansen (ASH, ref.) Fraværende: Lars Moseholm (LMO) Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariat Dato: 08. oktober 2010 Side 1/5 1. Godkendelse af dagsorden 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces. 3. Meddelelser 3.1 Opfølgning fra tidligere Chefmøder. 3.2 Skriftlige meddelelser Status for FP7-ansøgninger Proces vedr. udbud af vildtforvaltning. 3.3 DIR-orientering om diverse møder m.m. 3.4 Gensidig orientering om Succeshistorier 4. Personale 5. Økonomi 5.1 Rammer Telefonudgifter i DMU. 5.3 Registrering af ph.d.-pligtarbejde. 6. Miljøkonference Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces. Der var enighed om, at det forudgående ledelsesseminar havde haft et tilfredsstillende program og afvikling. Næste led i den faglige udviklingsproces er et fælles møde i analysegruppen i det nye NAT d. 1. november, hvor der er 10 repræsentanter fra DMU. Her deltager en forskningschef fra hver faglige Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariat Aarhus Universitet Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax:

2 Side 2/5 afdeling samt 2-3 fra direktion og sekretariat. Der er enighed om at der fastlægges en fælles linie for mødet for DMU. Oplæg til mødet fra analysegruppen rundsendes efter d. 12. oktober. Herefter bliver der taget stilling til om der er behov for at mødes i chefkredsen og koordinere DMU s syn på oplægget. Derudover vil der evt. være behov for at afholde møder med den nyudpegede dekan i løbet af efteråret. 3. Meddelelser 3.1 Opfølgning fra tidligere Chefmøder. KNI har holdt møde med Svend Bichel vedr. Fil sø projekt, og talt om muligheder for fremtidige naturprojekter og finansiering. Vedr. notat om det samlede overvågningsprogram udvikling: her mangler fortsat tilbagemelding fra især VIBI og ATMI. Punktet kommer på næste chefmøde, og alle forventes at bidrage inden. Vedr. registrering af pligtarbejde: emnet er forholdsvist komplekst, og udskydes til næste møde. 3.2 Skriftlige meddelelser Status for FP7-ansøgninger. Oversigten blev taget til efterretning. HS foreslog at der fremover blev gjort jævnlig status over igangværende ansøgninger til de større runder i især FP7. Alle forskningschefer sender en status over igangværende FP7 ansøgninger til ASH senest d. 25. oktober Proces vedr. udbud af vildtforvaltning. Processen er taget til efterretning. HS holder et orienterende møde med SNS i næste uge om den bebudede reduktion i opgaverne inden for vildtforvaltning fra 2011, som forventeligt vil føre til opgavebortfald. 3.3 DIR-orientering om diverse møder m.m. HS orienterede om septembermødet med rektoratet som fandt sted efter medarbejdermødet torsdag d. 23. september. Mødet var især centreret om at oplyse rektoratet om DMU s vilkår og udfordringer i forhold til fremtidig finansiering og opgaveløsning. Derudover blev den foreslåede miljøkonference nævnt, som rektoratet var meget velvilligt indstillet overfor (behandles under pkt. 6). Herudover blev drøftet en evt. AU finansiering af en miljøtilstandsrapport hvis opgaven ikke igen finansieres via MIM.

3 Side 3/5 HS har holdt møde med Søren Kjær, Miljøministeriets departement vedr. ministeriets behov for understøttelse i fremtiden og evt. konsekvenser af AU s faglige udviklingsproces. Hovedbudskabet fra ministeriet var især, at der er behov for en stærk og synlig national institution der kan varetage de samlede, tværgående opgaver under kontrakten. HS har sammen med ABM og FS været med miljøministeren samt folketingets Miljø- og planlægningsudvalg på besigtigelsestur til Østerild. Her har DMU haft en vigtig rolle med at udarbejde analyser, og der var tegn på at der også vil være efterspørgsel efter DMU s kompetencer ved kommende analyser af placering af 5-10 nye test-vindmøller. Dog kan det være en hæmsko i forhold til at varetage egentlige VVM analyser at DMU ikke pt. er optaget på SKI aftalen, med mindre opgaverne defineres som forskningsbaserede og derfor undtages udbudsbestemmelser. KNI efterspurgte om der er interesse for at få besøg af Annemette Kjær fra Statskundskab der sidder i bedømmelsesudvalg for DANIDA-projekter til at orientere om prioriteringer ved bedømmelse af ansøgninger. Chefkredsen melder evt. interesse til KNI senest KNI oplyste at vi har fået tilsagn om underskudsgaranti til 4 summer schools i FEVØ, VIBI, TERI og AM, men der udestår en formel beskrivelse af ophæng til kandidatuddannelser. KNI tager kontakt til biologisk studienævn. 3.4 Gensidig orientering om Succeshistorier NK orienterede om, at MIMI har vundet et udbud af opgaven med marine biota analyser under NOVANA. Den tilbudte pris var indregnet en forventet bod på forsinket levering, men da vores var det eneste bud er det blevet accepteret med den høje pris, dvs. med en potentiel mulighed for forhøjet indtjening dog evt. med en reduceret mængde analyser. NFR orienterede om, at sekretariatet for Afrika platformen (forskningsplatform på tværs af danske universiteter finansieret af DANIDA) kommer til at ligge i FEVØ. ABM orienterede om, at VIBI har vundet et EU udbud på undersøgelser ved Horns Rev på i alt 1,7 mio. kr. hvor Carl Bro også er med i konsortiet med en lille andel. 4. Personale HS og LHB orienterede om personalesager, herunder status på de varslede afskedigelser. HS orienterede derudover om, at personalekonferencen har været drøftet på ny i HSU. HSU mener fortsat at personalekonference hvert 4 år

4 Side 4/5 er en vigtig begivenhed for at få drøftet strategiske emner på tværs i hele DMU samt at konferencen er et vigtigt led i sammenhængskraften i DMU. KNI foreslog at det blev drøftet og undersøgt, om det er muligt at skabe mere ensartethed på tværs i AU ved at supplere stillingsbetegnelsen for de af DMU s chefer, som er professorable, med stillingsbetegnelsen professor. HR afdelingen undersøger til næste møde hvordan det evt. kan implementeres. 5. Økonomi 5.1 Rammer LOW orienterede om baggrunden for de nye udspil til afdelingsrammer for Udgangspunktet er de principper, der blev diskuteret på forrige chefmøde, dvs. at der skal fastholdes incitamenter for at øge den eksterne indtjening og også for at øge forskningshøjden. Som udgangspunkt tildeles hver afdeling således fuld dækning af direkte udgifter til pligtopgaver samt en mindre tildeling af midler pr. videnskabelig personale samt totalt antal medarbejdere. Som udgangspunkt beholdes eksternt overhead i afdelingerne, mod at afdelingen forventes selv at finansiere videnopbygning og medfinansiering til forskning under MIM kontrakten. Dog er der afdelinger der beskattes yderligere af ekstra stor portefølje af fuldt finansierede eksterne projekter og dermed bidrager mere til den fælles finansiering. NK efterspurgte større transparens i beregningerne. HS oplyste at DIR står til rådighed med yderligere forklaring af beregningsprincipperne og dialog og spørgsmål fra de enkelte afdelinger. LOW udsender regneark der ligger til grund for beregninger til chefkredsen, spørgsmål og kommentarer sendes til LOW senest d. 25. oktober. 5.2 Telefoniudgifter i DMU. SDC orienterede om, at DMU s samlede udgifter til telefoni- og datakommunikationsafgifter på nogle områder er steget kraftigt i løbet af 2010, idet der i løbet af de tre første kvartaler af indeværende år er oprettet mange nye ADSLforbindelser og udleveret mange nye mobilebredbåndsforbindelser og mobiltelefoner i form af smartphones. Det er Økonomisekretariatets og ITafdelingens vurdering at de stigende udgifter bl.a. har baggrund i indførelsen af den nye multimediebeskatning, idet medarbejdere der betaler multimedieskat nu efterspørger flere multimedier. De markante udgiftsstigninger er især på datakommunikationsafgifter, fortrinsvist udgifter til datatrafik via smartphones eller mobilt bredbånd i udlandet. Chefkredsen opfordres derfor til at medvirke til at øge medarbejdernes omkostningsbevidsthed, især ved udlandsrejser, hvor man fx kan tilskynde til i højere grad at benytte eksisterende lokale trådløse forbindelser på konferencesteder, hoteller mv.

5 Side 5/5 Forskningscheferne løfter problemet på afdelingsmøder og IT afdelingen skriver et indlæg til Fønix. 6. Miljøkonference 2011 Der er foreslået en årlig miljøkonference med start i 2011, som også er blevet drøftet med rektoratet som støtter projektet. Chefkredsen blev bedt om ideer og bidrag samt evt. deltagelse i organisering. JM foreslog et årligt undertema og at natur også inddrages. AM, FEVØ og VI- BI er interesseret i at deltage i arbejdet. Yderligere chefer der ønsker at medvirke til konceptudvikling giver tilbagemelding til ASH inden 8. oktober. ASH initierer efterfølgende planlægningen. 7. Eventuelt BRI takkede for et spændende og varieret program for ledelsesseminaret.

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser a) Opfølgning

Læs mere

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden J.nr.: Ref.:

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004.

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af ny Office-pakke og nyt e-postsystem i Miljøministeriet. Miljøministeriet står foran en nødvendig modernisering/udskiftning

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere