Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region"

Transkript

1 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 15. marts 2013, fra kl til efterfulgt af frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Deltagere: Afbud: Gæster: Lars Møller, Jesper Kaas Schmidt, Hans Nicolaisen, Niels Erik Kjærgaard, Lasse Jacobsen (indtil 11.30), Per Mathiasen (indtil 10.30), Nich Bendtsen (fra 12.15), Jesper Thyrring Møller, Claus Damgaard, Lone Lyrskov, Kenth Halfdan Ferning, Henning Hansen, Niels Aalund, Peter Pedersen for Niels Højberg, Ole Pedersen for Birgit Fogh Rasmussen, Jann Hansen, Lisbeth Binderup, Bo Johansen, Jan Kallestrup, Jonna Holm Pedersen, KKR, Eva Glæsner, KKR, Inger Bojsen Nehm, kd-net (ref.) Anders J. Jørgensen Hans Fredborg, RM, Rolf Johnsen, RM, Henrik Brask Lund Pedersen, RM og Jørgen Krarup, RM 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra møde fredag 18. januar 2013 Bilag 1. Referat fra møde i kd-net fredag 18. januar 2013 Referatet blev godkendt. 3. Væksthus Midtjylland v. Per Mathiasen Orientering om de foreløbige resultater af runden til kommunerne, som først afsluttes 25. marts 2013, samt drøftelse af udkast til ny model for en sammenhængende erhvervsservice. Desuden drøftelse af kontrakt mellem KKR Midtjylland og Væksthuset. Bilag 2. Det midtjyske Vækstunivers strategi, marts 2013 Bilag 3. Aftale mellem KKR og Væksthus Midtjylland 2013 Bilag 4. Koncept for lokale aftaler /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 1

2 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Per Mathiasen orienterede om, at Erik Krarups runde til kommunerne indtil nu ikke har givet anledning til egentlige ændringer af modelle for det midtjyske vækstunivers. Da runden først slutter sidst i marts 2013 kan der dog endnu ske ændringer. Det blev anført, at snitfladerne mellem Væksthus Midtjyllands opgaver og de lokale operatørers opgaver bør tydeliggøres. I forhold til aftalerne mellem kommunerne og Væksthus Midtjylland for 2013 informerede Per Mathiasen om, at 2013 er et overgangsår mellem den gamle model og den nye model. Det afspejles i aftalen mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland for 2013, der både indeholder elementer fra den tidligere model og en beskrivelse af det midtjyske vækstunivers. Aftalekonceptet for lokale aftaler for 2013 er stort set identisk med de tidligere aftaler. Det er aftalt med Væksthus Midtjylland, at aftalerne for 2014 bør afspejle elementerne i den nye model. 4. Kollektiv trafik v. Lars Møller Orientering om status og opfølgning på drøftelser vedrørende rejsekortet, jf. møde i Kontaktudvalget 18. februar Link til referat fra møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 Lars Møller orienterede om, at der nu ligger et beslutningsgrundlag vedr. Rejsekortet, som bestyrelsen for Midttrafik vil tage stilling til på deres bestyrelsesmøde 12. april Jesper Thyrring Møller gjorde opmærksom på, at Hedensted Kommune ikke har mulighed for at behandle sagen inden bestyrelsesmødet i Midttrafik. Peter Pedersen mente, at det er tvivlsomt, hvorvidt Aarhus Kommune når at få sagen færdigbehandlet inden bestyrelsesmødet i Midttrafik. Bo Johansen meddelte, at Region Midtjyllands forretningsudvalg 12. marts 2+13 indstillede til Regionsrådet, at Region Midtjylland er positiv overfor tilslutning til rejsekortet, forudsat dels at størsteparten af kommunerne tilslutter sig rejsekortet. 5. Sundhedsområdet v. Jesper Kaas Schmidt 5.1. Sundhedspolitiske mål Orientering om status på arbejdet med de sundhedspolitiske målsætninger, herunder den videre proces vedrørende opfølgning på målsætningerne. Jesper Kaas Schmidt opfordrede kommunerne til at indsende høringssvar vedrørende de sundhedspolitiske mål. Han orienterede om, at KOSU er i dialog med Region Midtjylland om hvordan de sundhedspolitiske mål kan supplere med de eksisterende indsatser. Det forventes, at KKR Midtjylland tager stilling til de sundhedspolitiske mål på mødet 8. april Der var enighed om, at kommunerne med fordel kan finde flere samarbejdsfelter på sundhedsområdet /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 2

3 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Bo Johansen kvitterede for kommunernes arbejde med de sundhedspolitiske mål. Han refererede evalueringen af kommunalreformen, der opfordrer til, at kommunerne bliver mere homogene på sundhedsområdet. Bo Johansen opfordrede samtidig til, at både Region Midtjylland og kommunerne i den midtjyske region opfordrer henholdsvis Danske Regioner og KL til samarbejde frem for konflikt. Jesper Kaas Schmidt supplerede med, at målsætningerne omkring det nære sundhedsvæsen kun kan nås, hvis kommunerne er i dialog med regionen, hvilket han har understreget overfor KL. Jesper Kaas Schmidt afsluttede med, at det er vigtigt at kommuner og regionen drøfter de økonomiske konsekvenser af, at opgaver flytter fra regionen til kommunerne. 6. Det specialiserede socialområde v. Henning Hansen 6.1. Rammeaftale for 2014 på det specialiserede socialområde Orientering om status på arbejdet med Rammeaftale 2014 (udviklingsstrategi og styringsaftale), herunder status på fokus- og udviklingsområder i Rammeaftale 2012 og Bilag 5. Udkast til udviklingsstrategi 2014, 1. marts 2013 Bilag 6. Styringsaftale 2014, pejlemærker - udvikling i taksterne, 24. januar 2013 Bilag 7. Notat om status på Rammeaftale 2014, 2013 og 2012, 1. marts 2013 Link til bilag til udkast til udviklingsstrategi 2014 Link til Rammeaftale Styringsaftale 2013 Henning Hansen konstaterede, at der var enighed om, at aftalen fra 2012 om nedsættelse af taksterne med 2% i 2013 og 2,5% i 2014 fra møde i KKR Midtjylland 25. august 2011 stadig er gældende. Jan Kallestrup informerede om, at der skal arbejdes på at Rammeaftale 2014 godkendes på mødet i KKR Midtjylland i juni 2013, så der er klarhed omkring de fælles økonomiske rammer i god tid inden kommunernes budgetlægning i efteråret Blåkærgaard Orientering om temamøde, der afholdes 24. maj 2013 i samarbejde med Region Midtjylland om hændelsen på Blåkærgaard. På temamødet vil der blandt andet være fokus på forløbsledelse. Henning Hansen orienterede om, at der med baggrund i evalueringen af hændelsen på Blåkærgaard, som Region Midtjylland fik foretaget i efteråret 2012, er igangsat et arbejde som skal medvirke til at lignende hændelser undgås fremover /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 3

4 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region 7. Uddannelsesområdet V. Lasse Jacobsen Opfølgning på KKR mødet 28. januar 2013 og møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 omkring analysen af velfærdsuddannelserne, herunder drøftelse af den videre proces. Desuden orientering om resultaterne af drøftelserne i dimensioneringsudvalgene i februar Link til referat fra møde i KKR Midtjylland 28. januar 2013 Link til referat fra møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 Lasse Jacobsen informerede om, at dimensioneringsudvalget på pædagogområdet har anbefalet et reduceret pædagogoptag næste år med de 5%. Lasse Jacobsen orienterede endvidere om, at der med baggrund i beslutningen på mødet i KKR Midtjylland 28. januar 2013 er aftalt møde med Beskæftigelsesregion Midtjylland mandag 18. marts 2013, hvor det skal drøftes, hvordan Beskæftigelsesregion Midtjylland kan være behjælpelig med materiale, der kan give et billede af fremtidigt uddannelsesbehov og beskæftigelsesmuligheder i den midtjyske region. 8. Den regionale udviklingsplan v. Niels Erik Kjærgaard Orientering om implementering af den Regionale Udviklingsplan, herunder information om Region Midtjyllands nye samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune, der er et eksempel på mere kommunebaseret implementering af den Regionale Udviklingsplan. Bilag 8. RUP 2012 status om samarbejder mellem region og kommuner, 1. marts 2013 Bilag 9. Referat af møde i adm. Styregruppe vedr. RUP, 25. februar 2013 Bilag 10. Samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern og Region Midtjylland Niels Erik Kjærgaard orienterede om, at den udarbejdede status omkring samarbejder mellem regionen og kommuner i regi af den regionale udviklingsplan giver et godt oversigtsbillede af, hvad der sker på området. Vedr. det ekstra udsendte materiale om vindmølletransporter: Henning Hansen orienterede om at vindmølleindustrien og kommunerne samarbejder om at få foretræde for transportministeren og de relevante politiske udvalg blandt andet med henblik på, at få staten til at bidrage til finansieringen af ombygningen af de aktuelle kommunale vejnet, som berøres af vindmølletransporten. Nedenfor er der indsat relevante link til vindmøllerapporten. Link til baggrundsrapporter: https://www.dropbox.com/sh/k3wctqmsc4bdrpl/dcg5pv2tiq?m Link til sammenfatningen: 9. Nyt fra regionen v. Bo Johansen A. Status vedrørende Vækstforums handlingsplan og Vækstpartnerskabsaftalen B. Status på Klimatilpasningsprojekt C. Orientering om projektet Strategisk energiplanlægning, oplæg /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 4

5 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Bilag 11. Strategisk energiplanlægning - et midtjysk projekt, Region Midtjylland 7. marts 2013 Vedr. A. Bo Johansen orienterede om, at Vækstforumpuljen stort set er disponeret. Bo Johansen orienterede endvidere om, at der er blevet arbejdet med at strømline sekretariatsbetjeningen af Vækstforum, herunder arbejdet i den administrative styregruppe. Der er nu lavet en aftale om, hvordan betjeningen fremover skal foregå. Bo Johansen opfordrede kommunerne til at bakke op om anbefalingerne i handlingsplanen. Det blev foreslået at handlingsplanen bliver dagsordenssat på et kommende møde i Kontaktudvalget. Vedr. B. Chefkonsulent Rolf Johnsen præsenterede klimatilpasningsprojektet under den regionale udviklingsplan Præsentationen er vedlagt referatet. Rolf Johnsen bad kommunerne overveje om det vil være relevant med studieture for politikerne, hvor man ser på praktiske løsninger og udfordringer. Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at vente til foråret Vedr. C. Specialkonsulent Jørgen Krarup præsenterede det midtjyske initiativ på strategisk energiplanlægning, der er igangsat med henblik på at udarbejde projektansøgninger til Energistyrelsens pulje til strategisk energiplanlægning. Præsentationen er vedlagt referatet. Der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt at kommunerne og regionen samarbejder om initiativet, da strategisk energiplanlægning er noget, der sandsynligvis vil række ud over kommunegrænserne. Derfor var der tilfredshed med initiativet. Der var endvidere enighed om, at emnet bør drøftes på politisk niveau i kommunerne. Herunder blev det foreslået, at emnet behandles i Kontaktudvalget. Det blev drøftet, hvordan og på hvilket tidspunkt det er hensigtsmæssigt at involvere politikerne. Det blev foreslået. at politikerne involveres i drøftelser vedrørende strategisk energiplanlægning tidligt i Det blev i forlængelse heraf foreslået, at der identificeres nogle politikere, der brænder for emnet og som kan bære strategisk energiplanlægning sammen med klimadrøftelsen videre til resten af politikerne. Vigtigheden af, at man i regionens politiske udvalg er opmærksom på, at kommunalpolitikerne tidligt inddrages i drøftelserne omkring strategisk energiplanlægning, blev understreget. 10. Eventuelt Lone Lyrskov opfordrede til, at Region Midtjylland giver en officiel tilbagemelding vedrørende beslutningen omkring en eventuel fortsættelse af mikrovirksomhedsprogrammet /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 5

6 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Anden del af mødet (uden regionsdirektøren) 11. Opfølgning på første del af mødet Der var ingen bemærkninger til punktet. 12. Det specialiserede socialområde v. Henning Hansen Tilsynsreform Orientering om seneste nyt, herunder udsættelse af ikrafttrædelsesdatoen til 1. januar Jann Hansen redegjorde for status på arbejdet med etablering af tilsynsmyndigheden. Det arbejdes pt. med en kortlægning af opgaver, samt hvordan tilsynsmyndigheden skal organiseres. Jann Hansen opfordrede kommunerne til at være imødekommende med hensyn til overdragelse af medarbejdere til opgaven. Jan Kallestrup foreslog, at man undersøger muligheden for eventuel brug af private leverandører for at kunne løse tilsynsopgaven bedst muligt helt fra starten. Henning Hansen gjorde opmærksom på, at dialogen mellem kommunerne og tilsynsmyndigheden er vigtig. Jann Hansen opfordrede afslutningsvist til at informere ham, hvis der opstår uhensigtsmæssigheder i forbindelse med etableringen af tilsynsmyndigheden Børnehus Orientering om seneste nyt vedrørende etableringen af børnehuset i den midtjyske region. Bilag 12. Notat vedr. Etablering af børnehus, Aarhus Kommune 16. januar 2013 Peter Pedersen orienterede om, at der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, hvor de relevante parter er med. Ansøgningen om etablering af Børnehuset er sendt til Socialministeriet. Peter Pedersen informerede endvidere om, at Aarhus Kommune arbejder på, at børnehuset etableres sammen med rådgivningscentret på Marselis Boulevard. Jesper Kaas Schmidt opfordrede til, at Aarhus Kommune kommunikerer de argumenter, der er for placeringen. Det blev aftalt, at Aarhus Kommune sikrer sig opbakning/afklaring hos politiet og Region Midtjylland til den planlagte løsning vedr. Børnehuset /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 6

7 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region DASSOS Orientering om øvrige aktuelle emner i regi af DASSOS. Link til møde i Forretningsudvalget i DASSOS 21. februar Henning Hansen orienterede om, hvilke sager, der er aktuelle i DASSOS, herunder koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud til retspsykiatriske patienter, håndtering af sundhedsudgifter på Sølund samt håndtering af skyldige feriepenge ved virksomhedsoverdragelse fra region til kommune og ved nedlæggelse af tilbud. 13. Sundhedsområdet v. Jesper Kaas Schmidt Førtidspension- og fleksjob reformen Orientering om status på udmøntningen førtidspensions- og fleksjobreformen, herunder status på forhandlingerne med Region Midtjylland. Jesper Kaas Schmidt orienterede om status på forhandlingerne med Region Midtjylland. Jesper Kaas Schmidt informerede om, at der arbejdes på at finde ud af hvor mange personer kommunerne forventer, der skal henvises til udredning. Samtidig undersøges det, hvordan det kan sikres, at kommunerne ikke kommer til at betale for opgaver, der løses andre steder. Jesper Kaas Schmidt gjorde opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt, at kommuner laver individuelle aftaler med Region Midtjylland, men afventer resultatet af de fælles forhandlinger. Jan Kallestrup informerede afslutningsvist om, at formandskabet på mødet med Beskæftigelsesregion Midtjylland, mandag 18. marts 2013 vil drøfte, hvad beskæftigelsesregionen kan være behjælpelig med i forhold til den videre implementering af førtids- og fleksjobreformen Projektmedarbejder Drøftelse af forslag om ansættelse af fælles kommunal projektleder til projektgruppen vedrørende forløbskoordination under handleplanen for den ældre medicinske patient. KOSU vurderer, at der vil være tale om en 1/3 1/2 tids stilling. KOSU foreslår, at stillingen finansieres af de fælles KKR midler. Bilag 13. Kommissorium for projektgruppe for kvalitetsudvikling af patientforløb for den ældre medicinske patient, Region Midtjylland, 2. januar 2013 Det blev aftalt, at der udpeges en fælles kommunal projektleder til at koordinere og sikre fremtidig drift i arbejdet vedrørende forløbskoordination for den ældre medicinske patient, og at udgifterne til projektlederfunktionen på kr. over tre år finansieres af de fælles KKR midler /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 7

8 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region KOSU Orientering om øvrige aktuelle emner i regi af KOSU. Jesper Kaas Smidt orienterede om hvilke emner, der drøftes i KOSU. Der arbejdes blandt andet med en større samlet evaluering af sundhedsområdet. Oplægges forventes klar til drøftelse på møde i kd-net 31. maj Effektivisering af befordringsområdet v. Lars Møller Orientering om drøftelser i trafikstyregruppen vedrørende alternative kommunale veje til realisering af effektiviseringsgevinster på befordringsområdet, som indgår i økonomiaftalen for Der henvises endvidere til referat fra møde i KKR Midtjylland 28. januar En række kommuner har iværksat analyser og konkrete tiltag med henblik på, at realisere effektiviseringspotentialerne på befordringsområdet. Regeringen lægger op til, at det fremover skal være obligatorisk at anvende trafikselskaberne. Såfremt dette skal undgås, kræver det, at den kommunale sektor kan præsentere en alternativ vej til at opnå de aftalte effektiviseringer. Lars Møller pegede på vigtigheden af, at kommunerne tager opgaven med at effektivisere befordringsområdet på sig, og at der gøres en fælles indsats for at realisere de angivne besparelser. Der arbejdes på at finde eksempler på indsatser, der giver de ønskede besparelser. Effektivitetseksemplerne skal blandt andet bruges til at synliggøre de forskellige måder at løse opgaverne på, samt at dokumentere, at kommunerne er i fuld gang med opgaven. Lars Møller orienterede om, at trafikstyregruppen overvejer at koble sig på et planlagt arrangement for de kommunale medarbejdere på området 4. september Der var enighed om at 4. september 2013 er for sent i forhold til dokumentation af den kommunale indsats, og at der bør ske noget allerede nu. Der blev opfordret til at kommunerne søger inspiration hos de andre kommuner, f.eks. udveksler analyser. 15. Fælles kommunalt servicecenter v. Niels Højberg Digitaliseringsstyrelsen arbejder i øjeblikket med forslag om, at der etableres (statslige) servicecentre på tværs af kommunegrænserne for at styrke digitaliseringen. I en række østjyske kommuner er der etableret et fælles servicecenter på samme måde som København har etableret et servicecenter på Sjælland. På den baggrund forslås det, at undersøge muligheden for at etablere et fælles servicecenter i den midtjyske region, som er netværksbaseret og betjenes på skift af medarbejdere fra de involverede kommuner. I forlængelse heraf gøres der opmærksom på, at borgerservicecheferne, Kreds Midtjylland 2. maj 2013 har arrangeret møde for de midtjyske kommuner. Temaet for mødet er muligheder for kommunale samarbejder netop med afsæt i erfaringerne fra projektet i Østjylland. Bilag 14. Borgerservicesamarbejde i Business Region Aarhus, Aarhus 14. januar 2013 Peter Pedersen orienterede om tankerne bag forslaget om etablering af et fælles kommunalt servicecenter. Det blev aftalt, at Niels Højberg (tovholder), Jesper Thyrring Møller og borgerservicechef Carsten Spang, Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder videre med overvejelserne om at la /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 8

9 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region ve et fælles kommunalt forslag som alternativ til Digitaliseringsstyrelsens forslag om at etablere statslige centre. Der præsenteres et oplæg til videre proces på møde i kd-net 31. maj Der var enighed om, at der skal tages initiativ til et møde med Kristian Wendelboe, KL, hvor KL s anbefalinger i forhold til blandt andet fælles nationale løsninger drøftes. 16. Regionale møder v. Jan Kallestrup Møde i KKR Midtjylland 28. januar 2013 Opfølgning på møde i KKR Midtjylland 28. januar Link til referat fra møde i KKR Midtjylland 28. januar 2013 Der var ingen bemærkninger til punktet Møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 Orientering om de foreløbige punkter til møde i Kontaktudvalget 18. februar Link til referat fra møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 Der var ingen bemærkninger til punktet Møde i KKR Midtjylland 8. april 2013 Orientering om de foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland 8. april Bilag 15. Oversigt over punkter til dagsordenen til KKR møde 8. april 2013 Der var ingen bemærkninger til punktet. 17. Udpegelser v. Jan Kallestrup Vækstforums Råd for energi og miljøteknologi. Udpegelse af repræsentant til Vækstforums råd for energi og miljøteknologi i stedet for Henrik Narud, Lemvig Kommune. Forslag til kandidat kan fremsendes inden mødet til Inger Nehm, Bilag 16. Kommissorium for Vækstforums råd for energi og miljøteknologi. Bilag 17. Notat vedr. Vækstforums råd for energi og miljøteknologi, 3. august 2012 Det blev aftalt, at Jakob Bisgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune udpeges som kommunernes repræsentant til Vækstforums råd for energi og miljøteknologi. Det blev påpeget, at repræsentanten skal være opmærksom på at formidle projekterne til samtlige kommuner /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 9

10 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Baggrundsgruppe for det fælles EU kontor Steen Vindum, Silkeborg Kommune, overtager Martin Merrilds, Struer Kommune plads i EU kontorets bestyrelse. Det foreslås, at kommunaldirektør Claus Damgaard, Struer Kommune fortsætter som kd-nets observatør i bestyrelsen, grundet den korte tid, der er tilbage af perioden. Det blev aftalt, at Claus Damgaard fortsætter som kd-nets observatør i EU kontorets bestyrelse. 18. Kd-net seminar 2013 v. Jan Kallestrup Drøftelse af forslag om afholdelse af studietur for kd-net. Det blev aftalt, at punktet drøftes på møde i kd-net 31. maj Næste møde v. Jan Kallestrup Næste møde i kommunaldirektørnetværket er fredag 31. maj Mødet afholdes i medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Dagsordenen til mødet fremsendes senest 24. maj Jan Kallestrup gjorde opmærksom på, at mødet 31. maj 2013 er forlænget til kl , fordi der skal evalueres på kd-net samarbejdet, herunder sekretariatsbetjeningen, sammensætning af de fælles kommunale grupper og andre emner i relation til det fælles kommunale samarbejde i den midtjyske region. 20. Eventuelt Lars Møller orienterede om lokale overvejelser i forbindelse med, at Niels Højberg bliver formand for KOMDIR Det blev foreslået, at de fremtidige kd-net møder rykker til kl. 9.30, således at der KOMDIR kan afholde møde kl Niels Erik Kjærgaard påpegede, at kommunaldirektørerne i fællesskab kunne have glæde af at få information fra alle de kommunaldirektører, der repræsenterer kommunerne i nationale udvalg både i KL regi og i andre sammenhænge /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 10

11 Takstudvikling 2011 til Favrskov Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her - Omlægning af aktivitetsområdet Omlægning af 5 botilbudspladser - Psykiatri C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 F G Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i eventuelle reguleringer af over-/underskud Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Omlægning af aktivitetsområdet Omlægning af 5 botilbudspladser - Psykiatri H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,17% Øvrige kommentarer 1 af 20

12 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Hedensted Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) 926 E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) 764 J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt 764 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,97% Øvrige kommentarer 2 af 20

13 Takstudvikling 2011 til Herning Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 F G Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i eventuelle reguleringer af over-/underskud Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 5,51% Øvrige kommentarer 3 af 20

14 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Holstebro Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 8,53% Øvrige kommentarer 4 af 20

15 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Horsens Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 4,90% Øvrige kommentarer 5 af 20

16 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Ikast-Brande Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,93% Øvrige kommentarer 6 af 20

17 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Lemvig Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 5,40% Øvrige kommentarer 7 af 20

18 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Odder Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) 946 E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) 911 J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt 911 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 3,47% Øvrige kommentarer 8 af 20

19 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Norddjurs Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Opkrævet for lidt i 2011 til tjenestemandspension på Rougsøcentret og Dolmer Have 80 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 3,47% Øvrige kommentarer 9 af 20

20 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Randers Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her Omlagte tilbud C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 F G Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i eventuelle reguleringer af over-/underskud Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Omlagte tilbud H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 11,28% Øvrige kommentarer 10 af 20

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat af det 26. møde i Danmarks Vækstråd den 12. september 2013

Referat af det 26. møde i Danmarks Vækstråd den 12. september 2013 Referat af det 26. møde i Danmarks Vækstråd den 12. september 2013 Til stede fra Danmarks Vækstråd: Formand Lars Nørby Johansen Vækstforumformand Bent Hansen Vækstforumformand Ulla Astman Vækstforumformand

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Oversigt over administrative baggrundsog arbejdsgrupper i regi af KKR Midtjylland

Oversigt over administrative baggrundsog arbejdsgrupper i regi af KKR Midtjylland Oversigt over administrative baggrundsog arbejdsgrupper i regi af KKR Midtjylland Overdragelsesdokument til valgperioden 2014-17 Eva Glæsner og Jonna H. Pedersen, KKR sekretariatet Inger B. Nehm, kd-net

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 24. juni 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 29. oktober 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere