Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region"

Transkript

1 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 15. marts 2013, fra kl til efterfulgt af frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Deltagere: Afbud: Gæster: Lars Møller, Jesper Kaas Schmidt, Hans Nicolaisen, Niels Erik Kjærgaard, Lasse Jacobsen (indtil 11.30), Per Mathiasen (indtil 10.30), Nich Bendtsen (fra 12.15), Jesper Thyrring Møller, Claus Damgaard, Lone Lyrskov, Kenth Halfdan Ferning, Henning Hansen, Niels Aalund, Peter Pedersen for Niels Højberg, Ole Pedersen for Birgit Fogh Rasmussen, Jann Hansen, Lisbeth Binderup, Bo Johansen, Jan Kallestrup, Jonna Holm Pedersen, KKR, Eva Glæsner, KKR, Inger Bojsen Nehm, kd-net (ref.) Anders J. Jørgensen Hans Fredborg, RM, Rolf Johnsen, RM, Henrik Brask Lund Pedersen, RM og Jørgen Krarup, RM 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra møde fredag 18. januar 2013 Bilag 1. Referat fra møde i kd-net fredag 18. januar 2013 Referatet blev godkendt. 3. Væksthus Midtjylland v. Per Mathiasen Orientering om de foreløbige resultater af runden til kommunerne, som først afsluttes 25. marts 2013, samt drøftelse af udkast til ny model for en sammenhængende erhvervsservice. Desuden drøftelse af kontrakt mellem KKR Midtjylland og Væksthuset. Bilag 2. Det midtjyske Vækstunivers strategi, marts 2013 Bilag 3. Aftale mellem KKR og Væksthus Midtjylland 2013 Bilag 4. Koncept for lokale aftaler /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 1

2 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Per Mathiasen orienterede om, at Erik Krarups runde til kommunerne indtil nu ikke har givet anledning til egentlige ændringer af modelle for det midtjyske vækstunivers. Da runden først slutter sidst i marts 2013 kan der dog endnu ske ændringer. Det blev anført, at snitfladerne mellem Væksthus Midtjyllands opgaver og de lokale operatørers opgaver bør tydeliggøres. I forhold til aftalerne mellem kommunerne og Væksthus Midtjylland for 2013 informerede Per Mathiasen om, at 2013 er et overgangsår mellem den gamle model og den nye model. Det afspejles i aftalen mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland for 2013, der både indeholder elementer fra den tidligere model og en beskrivelse af det midtjyske vækstunivers. Aftalekonceptet for lokale aftaler for 2013 er stort set identisk med de tidligere aftaler. Det er aftalt med Væksthus Midtjylland, at aftalerne for 2014 bør afspejle elementerne i den nye model. 4. Kollektiv trafik v. Lars Møller Orientering om status og opfølgning på drøftelser vedrørende rejsekortet, jf. møde i Kontaktudvalget 18. februar Link til referat fra møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 Lars Møller orienterede om, at der nu ligger et beslutningsgrundlag vedr. Rejsekortet, som bestyrelsen for Midttrafik vil tage stilling til på deres bestyrelsesmøde 12. april Jesper Thyrring Møller gjorde opmærksom på, at Hedensted Kommune ikke har mulighed for at behandle sagen inden bestyrelsesmødet i Midttrafik. Peter Pedersen mente, at det er tvivlsomt, hvorvidt Aarhus Kommune når at få sagen færdigbehandlet inden bestyrelsesmødet i Midttrafik. Bo Johansen meddelte, at Region Midtjyllands forretningsudvalg 12. marts 2+13 indstillede til Regionsrådet, at Region Midtjylland er positiv overfor tilslutning til rejsekortet, forudsat dels at størsteparten af kommunerne tilslutter sig rejsekortet. 5. Sundhedsområdet v. Jesper Kaas Schmidt 5.1. Sundhedspolitiske mål Orientering om status på arbejdet med de sundhedspolitiske målsætninger, herunder den videre proces vedrørende opfølgning på målsætningerne. Jesper Kaas Schmidt opfordrede kommunerne til at indsende høringssvar vedrørende de sundhedspolitiske mål. Han orienterede om, at KOSU er i dialog med Region Midtjylland om hvordan de sundhedspolitiske mål kan supplere med de eksisterende indsatser. Det forventes, at KKR Midtjylland tager stilling til de sundhedspolitiske mål på mødet 8. april Der var enighed om, at kommunerne med fordel kan finde flere samarbejdsfelter på sundhedsområdet /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 2

3 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Bo Johansen kvitterede for kommunernes arbejde med de sundhedspolitiske mål. Han refererede evalueringen af kommunalreformen, der opfordrer til, at kommunerne bliver mere homogene på sundhedsområdet. Bo Johansen opfordrede samtidig til, at både Region Midtjylland og kommunerne i den midtjyske region opfordrer henholdsvis Danske Regioner og KL til samarbejde frem for konflikt. Jesper Kaas Schmidt supplerede med, at målsætningerne omkring det nære sundhedsvæsen kun kan nås, hvis kommunerne er i dialog med regionen, hvilket han har understreget overfor KL. Jesper Kaas Schmidt afsluttede med, at det er vigtigt at kommuner og regionen drøfter de økonomiske konsekvenser af, at opgaver flytter fra regionen til kommunerne. 6. Det specialiserede socialområde v. Henning Hansen 6.1. Rammeaftale for 2014 på det specialiserede socialområde Orientering om status på arbejdet med Rammeaftale 2014 (udviklingsstrategi og styringsaftale), herunder status på fokus- og udviklingsområder i Rammeaftale 2012 og Bilag 5. Udkast til udviklingsstrategi 2014, 1. marts 2013 Bilag 6. Styringsaftale 2014, pejlemærker - udvikling i taksterne, 24. januar 2013 Bilag 7. Notat om status på Rammeaftale 2014, 2013 og 2012, 1. marts 2013 Link til bilag til udkast til udviklingsstrategi 2014 Link til Rammeaftale Styringsaftale 2013 Henning Hansen konstaterede, at der var enighed om, at aftalen fra 2012 om nedsættelse af taksterne med 2% i 2013 og 2,5% i 2014 fra møde i KKR Midtjylland 25. august 2011 stadig er gældende. Jan Kallestrup informerede om, at der skal arbejdes på at Rammeaftale 2014 godkendes på mødet i KKR Midtjylland i juni 2013, så der er klarhed omkring de fælles økonomiske rammer i god tid inden kommunernes budgetlægning i efteråret Blåkærgaard Orientering om temamøde, der afholdes 24. maj 2013 i samarbejde med Region Midtjylland om hændelsen på Blåkærgaard. På temamødet vil der blandt andet være fokus på forløbsledelse. Henning Hansen orienterede om, at der med baggrund i evalueringen af hændelsen på Blåkærgaard, som Region Midtjylland fik foretaget i efteråret 2012, er igangsat et arbejde som skal medvirke til at lignende hændelser undgås fremover /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 3

4 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region 7. Uddannelsesområdet V. Lasse Jacobsen Opfølgning på KKR mødet 28. januar 2013 og møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 omkring analysen af velfærdsuddannelserne, herunder drøftelse af den videre proces. Desuden orientering om resultaterne af drøftelserne i dimensioneringsudvalgene i februar Link til referat fra møde i KKR Midtjylland 28. januar 2013 Link til referat fra møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 Lasse Jacobsen informerede om, at dimensioneringsudvalget på pædagogområdet har anbefalet et reduceret pædagogoptag næste år med de 5%. Lasse Jacobsen orienterede endvidere om, at der med baggrund i beslutningen på mødet i KKR Midtjylland 28. januar 2013 er aftalt møde med Beskæftigelsesregion Midtjylland mandag 18. marts 2013, hvor det skal drøftes, hvordan Beskæftigelsesregion Midtjylland kan være behjælpelig med materiale, der kan give et billede af fremtidigt uddannelsesbehov og beskæftigelsesmuligheder i den midtjyske region. 8. Den regionale udviklingsplan v. Niels Erik Kjærgaard Orientering om implementering af den Regionale Udviklingsplan, herunder information om Region Midtjyllands nye samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune, der er et eksempel på mere kommunebaseret implementering af den Regionale Udviklingsplan. Bilag 8. RUP 2012 status om samarbejder mellem region og kommuner, 1. marts 2013 Bilag 9. Referat af møde i adm. Styregruppe vedr. RUP, 25. februar 2013 Bilag 10. Samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern og Region Midtjylland Niels Erik Kjærgaard orienterede om, at den udarbejdede status omkring samarbejder mellem regionen og kommuner i regi af den regionale udviklingsplan giver et godt oversigtsbillede af, hvad der sker på området. Vedr. det ekstra udsendte materiale om vindmølletransporter: Henning Hansen orienterede om at vindmølleindustrien og kommunerne samarbejder om at få foretræde for transportministeren og de relevante politiske udvalg blandt andet med henblik på, at få staten til at bidrage til finansieringen af ombygningen af de aktuelle kommunale vejnet, som berøres af vindmølletransporten. Nedenfor er der indsat relevante link til vindmøllerapporten. Link til baggrundsrapporter: Link til sammenfatningen: 9. Nyt fra regionen v. Bo Johansen A. Status vedrørende Vækstforums handlingsplan og Vækstpartnerskabsaftalen B. Status på Klimatilpasningsprojekt C. Orientering om projektet Strategisk energiplanlægning, oplæg /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 4

5 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Bilag 11. Strategisk energiplanlægning - et midtjysk projekt, Region Midtjylland 7. marts 2013 Vedr. A. Bo Johansen orienterede om, at Vækstforumpuljen stort set er disponeret. Bo Johansen orienterede endvidere om, at der er blevet arbejdet med at strømline sekretariatsbetjeningen af Vækstforum, herunder arbejdet i den administrative styregruppe. Der er nu lavet en aftale om, hvordan betjeningen fremover skal foregå. Bo Johansen opfordrede kommunerne til at bakke op om anbefalingerne i handlingsplanen. Det blev foreslået at handlingsplanen bliver dagsordenssat på et kommende møde i Kontaktudvalget. Vedr. B. Chefkonsulent Rolf Johnsen præsenterede klimatilpasningsprojektet under den regionale udviklingsplan Præsentationen er vedlagt referatet. Rolf Johnsen bad kommunerne overveje om det vil være relevant med studieture for politikerne, hvor man ser på praktiske løsninger og udfordringer. Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at vente til foråret Vedr. C. Specialkonsulent Jørgen Krarup præsenterede det midtjyske initiativ på strategisk energiplanlægning, der er igangsat med henblik på at udarbejde projektansøgninger til Energistyrelsens pulje til strategisk energiplanlægning. Præsentationen er vedlagt referatet. Der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt at kommunerne og regionen samarbejder om initiativet, da strategisk energiplanlægning er noget, der sandsynligvis vil række ud over kommunegrænserne. Derfor var der tilfredshed med initiativet. Der var endvidere enighed om, at emnet bør drøftes på politisk niveau i kommunerne. Herunder blev det foreslået, at emnet behandles i Kontaktudvalget. Det blev drøftet, hvordan og på hvilket tidspunkt det er hensigtsmæssigt at involvere politikerne. Det blev foreslået. at politikerne involveres i drøftelser vedrørende strategisk energiplanlægning tidligt i Det blev i forlængelse heraf foreslået, at der identificeres nogle politikere, der brænder for emnet og som kan bære strategisk energiplanlægning sammen med klimadrøftelsen videre til resten af politikerne. Vigtigheden af, at man i regionens politiske udvalg er opmærksom på, at kommunalpolitikerne tidligt inddrages i drøftelserne omkring strategisk energiplanlægning, blev understreget. 10. Eventuelt Lone Lyrskov opfordrede til, at Region Midtjylland giver en officiel tilbagemelding vedrørende beslutningen omkring en eventuel fortsættelse af mikrovirksomhedsprogrammet /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 5

6 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Anden del af mødet (uden regionsdirektøren) 11. Opfølgning på første del af mødet Der var ingen bemærkninger til punktet. 12. Det specialiserede socialområde v. Henning Hansen Tilsynsreform Orientering om seneste nyt, herunder udsættelse af ikrafttrædelsesdatoen til 1. januar Jann Hansen redegjorde for status på arbejdet med etablering af tilsynsmyndigheden. Det arbejdes pt. med en kortlægning af opgaver, samt hvordan tilsynsmyndigheden skal organiseres. Jann Hansen opfordrede kommunerne til at være imødekommende med hensyn til overdragelse af medarbejdere til opgaven. Jan Kallestrup foreslog, at man undersøger muligheden for eventuel brug af private leverandører for at kunne løse tilsynsopgaven bedst muligt helt fra starten. Henning Hansen gjorde opmærksom på, at dialogen mellem kommunerne og tilsynsmyndigheden er vigtig. Jann Hansen opfordrede afslutningsvist til at informere ham, hvis der opstår uhensigtsmæssigheder i forbindelse med etableringen af tilsynsmyndigheden Børnehus Orientering om seneste nyt vedrørende etableringen af børnehuset i den midtjyske region. Bilag 12. Notat vedr. Etablering af børnehus, Aarhus Kommune 16. januar 2013 Peter Pedersen orienterede om, at der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, hvor de relevante parter er med. Ansøgningen om etablering af Børnehuset er sendt til Socialministeriet. Peter Pedersen informerede endvidere om, at Aarhus Kommune arbejder på, at børnehuset etableres sammen med rådgivningscentret på Marselis Boulevard. Jesper Kaas Schmidt opfordrede til, at Aarhus Kommune kommunikerer de argumenter, der er for placeringen. Det blev aftalt, at Aarhus Kommune sikrer sig opbakning/afklaring hos politiet og Region Midtjylland til den planlagte løsning vedr. Børnehuset /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 6

7 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region DASSOS Orientering om øvrige aktuelle emner i regi af DASSOS. Link til møde i Forretningsudvalget i DASSOS 21. februar Henning Hansen orienterede om, hvilke sager, der er aktuelle i DASSOS, herunder koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud til retspsykiatriske patienter, håndtering af sundhedsudgifter på Sølund samt håndtering af skyldige feriepenge ved virksomhedsoverdragelse fra region til kommune og ved nedlæggelse af tilbud. 13. Sundhedsområdet v. Jesper Kaas Schmidt Førtidspension- og fleksjob reformen Orientering om status på udmøntningen førtidspensions- og fleksjobreformen, herunder status på forhandlingerne med Region Midtjylland. Jesper Kaas Schmidt orienterede om status på forhandlingerne med Region Midtjylland. Jesper Kaas Schmidt informerede om, at der arbejdes på at finde ud af hvor mange personer kommunerne forventer, der skal henvises til udredning. Samtidig undersøges det, hvordan det kan sikres, at kommunerne ikke kommer til at betale for opgaver, der løses andre steder. Jesper Kaas Schmidt gjorde opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt, at kommuner laver individuelle aftaler med Region Midtjylland, men afventer resultatet af de fælles forhandlinger. Jan Kallestrup informerede afslutningsvist om, at formandskabet på mødet med Beskæftigelsesregion Midtjylland, mandag 18. marts 2013 vil drøfte, hvad beskæftigelsesregionen kan være behjælpelig med i forhold til den videre implementering af førtids- og fleksjobreformen Projektmedarbejder Drøftelse af forslag om ansættelse af fælles kommunal projektleder til projektgruppen vedrørende forløbskoordination under handleplanen for den ældre medicinske patient. KOSU vurderer, at der vil være tale om en 1/3 1/2 tids stilling. KOSU foreslår, at stillingen finansieres af de fælles KKR midler. Bilag 13. Kommissorium for projektgruppe for kvalitetsudvikling af patientforløb for den ældre medicinske patient, Region Midtjylland, 2. januar 2013 Det blev aftalt, at der udpeges en fælles kommunal projektleder til at koordinere og sikre fremtidig drift i arbejdet vedrørende forløbskoordination for den ældre medicinske patient, og at udgifterne til projektlederfunktionen på kr. over tre år finansieres af de fælles KKR midler /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 7

8 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region KOSU Orientering om øvrige aktuelle emner i regi af KOSU. Jesper Kaas Smidt orienterede om hvilke emner, der drøftes i KOSU. Der arbejdes blandt andet med en større samlet evaluering af sundhedsområdet. Oplægges forventes klar til drøftelse på møde i kd-net 31. maj Effektivisering af befordringsområdet v. Lars Møller Orientering om drøftelser i trafikstyregruppen vedrørende alternative kommunale veje til realisering af effektiviseringsgevinster på befordringsområdet, som indgår i økonomiaftalen for Der henvises endvidere til referat fra møde i KKR Midtjylland 28. januar En række kommuner har iværksat analyser og konkrete tiltag med henblik på, at realisere effektiviseringspotentialerne på befordringsområdet. Regeringen lægger op til, at det fremover skal være obligatorisk at anvende trafikselskaberne. Såfremt dette skal undgås, kræver det, at den kommunale sektor kan præsentere en alternativ vej til at opnå de aftalte effektiviseringer. Lars Møller pegede på vigtigheden af, at kommunerne tager opgaven med at effektivisere befordringsområdet på sig, og at der gøres en fælles indsats for at realisere de angivne besparelser. Der arbejdes på at finde eksempler på indsatser, der giver de ønskede besparelser. Effektivitetseksemplerne skal blandt andet bruges til at synliggøre de forskellige måder at løse opgaverne på, samt at dokumentere, at kommunerne er i fuld gang med opgaven. Lars Møller orienterede om, at trafikstyregruppen overvejer at koble sig på et planlagt arrangement for de kommunale medarbejdere på området 4. september Der var enighed om at 4. september 2013 er for sent i forhold til dokumentation af den kommunale indsats, og at der bør ske noget allerede nu. Der blev opfordret til at kommunerne søger inspiration hos de andre kommuner, f.eks. udveksler analyser. 15. Fælles kommunalt servicecenter v. Niels Højberg Digitaliseringsstyrelsen arbejder i øjeblikket med forslag om, at der etableres (statslige) servicecentre på tværs af kommunegrænserne for at styrke digitaliseringen. I en række østjyske kommuner er der etableret et fælles servicecenter på samme måde som København har etableret et servicecenter på Sjælland. På den baggrund forslås det, at undersøge muligheden for at etablere et fælles servicecenter i den midtjyske region, som er netværksbaseret og betjenes på skift af medarbejdere fra de involverede kommuner. I forlængelse heraf gøres der opmærksom på, at borgerservicecheferne, Kreds Midtjylland 2. maj 2013 har arrangeret møde for de midtjyske kommuner. Temaet for mødet er muligheder for kommunale samarbejder netop med afsæt i erfaringerne fra projektet i Østjylland. Bilag 14. Borgerservicesamarbejde i Business Region Aarhus, Aarhus 14. januar 2013 Peter Pedersen orienterede om tankerne bag forslaget om etablering af et fælles kommunalt servicecenter. Det blev aftalt, at Niels Højberg (tovholder), Jesper Thyrring Møller og borgerservicechef Carsten Spang, Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder videre med overvejelserne om at la /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 8

9 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region ve et fælles kommunalt forslag som alternativ til Digitaliseringsstyrelsens forslag om at etablere statslige centre. Der præsenteres et oplæg til videre proces på møde i kd-net 31. maj Der var enighed om, at der skal tages initiativ til et møde med Kristian Wendelboe, KL, hvor KL s anbefalinger i forhold til blandt andet fælles nationale løsninger drøftes. 16. Regionale møder v. Jan Kallestrup Møde i KKR Midtjylland 28. januar 2013 Opfølgning på møde i KKR Midtjylland 28. januar Link til referat fra møde i KKR Midtjylland 28. januar 2013 Der var ingen bemærkninger til punktet Møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 Orientering om de foreløbige punkter til møde i Kontaktudvalget 18. februar Link til referat fra møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 Der var ingen bemærkninger til punktet Møde i KKR Midtjylland 8. april 2013 Orientering om de foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland 8. april Bilag 15. Oversigt over punkter til dagsordenen til KKR møde 8. april 2013 Der var ingen bemærkninger til punktet. 17. Udpegelser v. Jan Kallestrup Vækstforums Råd for energi og miljøteknologi. Udpegelse af repræsentant til Vækstforums råd for energi og miljøteknologi i stedet for Henrik Narud, Lemvig Kommune. Forslag til kandidat kan fremsendes inden mødet til Inger Nehm, Bilag 16. Kommissorium for Vækstforums råd for energi og miljøteknologi. Bilag 17. Notat vedr. Vækstforums råd for energi og miljøteknologi, 3. august 2012 Det blev aftalt, at Jakob Bisgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune udpeges som kommunernes repræsentant til Vækstforums råd for energi og miljøteknologi. Det blev påpeget, at repræsentanten skal være opmærksom på at formidle projekterne til samtlige kommuner /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 9

10 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Baggrundsgruppe for det fælles EU kontor Steen Vindum, Silkeborg Kommune, overtager Martin Merrilds, Struer Kommune plads i EU kontorets bestyrelse. Det foreslås, at kommunaldirektør Claus Damgaard, Struer Kommune fortsætter som kd-nets observatør i bestyrelsen, grundet den korte tid, der er tilbage af perioden. Det blev aftalt, at Claus Damgaard fortsætter som kd-nets observatør i EU kontorets bestyrelse. 18. Kd-net seminar 2013 v. Jan Kallestrup Drøftelse af forslag om afholdelse af studietur for kd-net. Det blev aftalt, at punktet drøftes på møde i kd-net 31. maj Næste møde v. Jan Kallestrup Næste møde i kommunaldirektørnetværket er fredag 31. maj Mødet afholdes i medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Dagsordenen til mødet fremsendes senest 24. maj Jan Kallestrup gjorde opmærksom på, at mødet 31. maj 2013 er forlænget til kl , fordi der skal evalueres på kd-net samarbejdet, herunder sekretariatsbetjeningen, sammensætning af de fælles kommunale grupper og andre emner i relation til det fælles kommunale samarbejde i den midtjyske region. 20. Eventuelt Lars Møller orienterede om lokale overvejelser i forbindelse med, at Niels Højberg bliver formand for KOMDIR Det blev foreslået, at de fremtidige kd-net møder rykker til kl. 9.30, således at der KOMDIR kan afholde møde kl Niels Erik Kjærgaard påpegede, at kommunaldirektørerne i fællesskab kunne have glæde af at få information fra alle de kommunaldirektører, der repræsenterer kommunerne i nationale udvalg både i KL regi og i andre sammenhænge /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 10

11 Takstudvikling 2011 til Favrskov Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her - Omlægning af aktivitetsområdet Omlægning af 5 botilbudspladser - Psykiatri C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 F G Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i eventuelle reguleringer af over-/underskud Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Omlægning af aktivitetsområdet Omlægning af 5 botilbudspladser - Psykiatri H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,17% Øvrige kommentarer 1 af 20

12 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Hedensted Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) 926 E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) 764 J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt 764 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,97% Øvrige kommentarer 2 af 20

13 Takstudvikling 2011 til Herning Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 F G Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i eventuelle reguleringer af over-/underskud Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 5,51% Øvrige kommentarer 3 af 20

14 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Holstebro Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 8,53% Øvrige kommentarer 4 af 20

15 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Horsens Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 4,90% Øvrige kommentarer 5 af 20

16 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Ikast-Brande Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,93% Øvrige kommentarer 6 af 20

17 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Lemvig Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 5,40% Øvrige kommentarer 7 af 20

18 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Odder Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) 946 E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) 911 J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt 911 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 3,47% Øvrige kommentarer 8 af 20

19 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Norddjurs Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Opkrævet for lidt i 2011 til tjenestemandspension på Rougsøcentret og Dolmer Have 80 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 3,47% Øvrige kommentarer 9 af 20

20 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Randers Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her Omlagte tilbud C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 F G Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i eventuelle reguleringer af over-/underskud Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Omlagte tilbud H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 11,28% Øvrige kommentarer 10 af 20

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 31. maj 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk.

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk. avrskov Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 264 83.023 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 23. maj 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 med mulighed for frokost kl. 11.30 Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 10. september 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 8. april 2016, fra kl. 9.00 til 11.00 Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Deltagere: Afbud: Claus Damgaard,

Læs mere

Vækstpartnerskabsaftaler - 2013

Vækstpartnerskabsaftaler - 2013 Vækstpartnerskabsaftaler - 2013 Nordjylland Syddanmark Midtjylland Hovedstaden Bornholm Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Vækstforum Nordjylland Regionalt vækstpartnerskab 2013

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar 2013

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 21. februar 2013 v. Henning Hansen

2. Godkendelse af referat fra møde d. 21. februar 2013 v. Henning Hansen Deltagere: Afbud: Dato: Henning Hansen, Kate Bøgh, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Bjarne Høyer Andresen, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Erik Kaastrup-Hansen

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

K K R MI D T J Y L L A N D

K K R MI D T J Y L L A N D REFERAT 2013 K K R MI D T J Y L L A N D Dato: 28-01-2013. Kl. 10.00-12.00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udv ikle og f astholde et stærkt lokalt demokrati. KL v

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 23. oktober 2015, fra kl. 9.00 til 11.00 Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5 Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning... 2 2. Rammeaftaler fremover... 3 3.

Læs mere

Referat fra DASSOS-møde den 17. august. Deltagerkreds: 1. Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt.

Referat fra DASSOS-møde den 17. august. Deltagerkreds: 1. Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt. Deltagere: Fagdirektører fra kommuner og Region Midtjylland vedr. det specialiserede socialområde. Afbud: Mødedato: 17. august 2011 Mødetid: kl. 9.30 11.30 (afsluttes med frokost i gæstekantinen) Mødested:

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 12-11-2008 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic Hotel, Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

K K R M I D T J Y L L AN D

K K R M I D T J Y L L AN D REFER AT 2011 K K R M I D T J Y L L AN D Dato: 08-02-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Diskussionsoplæg til møde i den politiske styregruppe for Business Region Aarhus den 24. september 2014 Side 1 af 6 På mødet i den administrative styregruppe for Business Region Aarhus den 23. maj 2014

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region

Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 www.socialportalen.viborg.dk På baggrund af en analyse af udgiftsudviklingen 2007-2010

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere