Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region"

Transkript

1 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 15. marts 2013, fra kl til efterfulgt af frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Deltagere: Afbud: Gæster: Lars Møller, Jesper Kaas Schmidt, Hans Nicolaisen, Niels Erik Kjærgaard, Lasse Jacobsen (indtil 11.30), Per Mathiasen (indtil 10.30), Nich Bendtsen (fra 12.15), Jesper Thyrring Møller, Claus Damgaard, Lone Lyrskov, Kenth Halfdan Ferning, Henning Hansen, Niels Aalund, Peter Pedersen for Niels Højberg, Ole Pedersen for Birgit Fogh Rasmussen, Jann Hansen, Lisbeth Binderup, Bo Johansen, Jan Kallestrup, Jonna Holm Pedersen, KKR, Eva Glæsner, KKR, Inger Bojsen Nehm, kd-net (ref.) Anders J. Jørgensen Hans Fredborg, RM, Rolf Johnsen, RM, Henrik Brask Lund Pedersen, RM og Jørgen Krarup, RM 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra møde fredag 18. januar 2013 Bilag 1. Referat fra møde i kd-net fredag 18. januar 2013 Referatet blev godkendt. 3. Væksthus Midtjylland v. Per Mathiasen Orientering om de foreløbige resultater af runden til kommunerne, som først afsluttes 25. marts 2013, samt drøftelse af udkast til ny model for en sammenhængende erhvervsservice. Desuden drøftelse af kontrakt mellem KKR Midtjylland og Væksthuset. Bilag 2. Det midtjyske Vækstunivers strategi, marts 2013 Bilag 3. Aftale mellem KKR og Væksthus Midtjylland 2013 Bilag 4. Koncept for lokale aftaler /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 1

2 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Per Mathiasen orienterede om, at Erik Krarups runde til kommunerne indtil nu ikke har givet anledning til egentlige ændringer af modelle for det midtjyske vækstunivers. Da runden først slutter sidst i marts 2013 kan der dog endnu ske ændringer. Det blev anført, at snitfladerne mellem Væksthus Midtjyllands opgaver og de lokale operatørers opgaver bør tydeliggøres. I forhold til aftalerne mellem kommunerne og Væksthus Midtjylland for 2013 informerede Per Mathiasen om, at 2013 er et overgangsår mellem den gamle model og den nye model. Det afspejles i aftalen mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland for 2013, der både indeholder elementer fra den tidligere model og en beskrivelse af det midtjyske vækstunivers. Aftalekonceptet for lokale aftaler for 2013 er stort set identisk med de tidligere aftaler. Det er aftalt med Væksthus Midtjylland, at aftalerne for 2014 bør afspejle elementerne i den nye model. 4. Kollektiv trafik v. Lars Møller Orientering om status og opfølgning på drøftelser vedrørende rejsekortet, jf. møde i Kontaktudvalget 18. februar Link til referat fra møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 Lars Møller orienterede om, at der nu ligger et beslutningsgrundlag vedr. Rejsekortet, som bestyrelsen for Midttrafik vil tage stilling til på deres bestyrelsesmøde 12. april Jesper Thyrring Møller gjorde opmærksom på, at Hedensted Kommune ikke har mulighed for at behandle sagen inden bestyrelsesmødet i Midttrafik. Peter Pedersen mente, at det er tvivlsomt, hvorvidt Aarhus Kommune når at få sagen færdigbehandlet inden bestyrelsesmødet i Midttrafik. Bo Johansen meddelte, at Region Midtjyllands forretningsudvalg 12. marts 2+13 indstillede til Regionsrådet, at Region Midtjylland er positiv overfor tilslutning til rejsekortet, forudsat dels at størsteparten af kommunerne tilslutter sig rejsekortet. 5. Sundhedsområdet v. Jesper Kaas Schmidt 5.1. Sundhedspolitiske mål Orientering om status på arbejdet med de sundhedspolitiske målsætninger, herunder den videre proces vedrørende opfølgning på målsætningerne. Jesper Kaas Schmidt opfordrede kommunerne til at indsende høringssvar vedrørende de sundhedspolitiske mål. Han orienterede om, at KOSU er i dialog med Region Midtjylland om hvordan de sundhedspolitiske mål kan supplere med de eksisterende indsatser. Det forventes, at KKR Midtjylland tager stilling til de sundhedspolitiske mål på mødet 8. april Der var enighed om, at kommunerne med fordel kan finde flere samarbejdsfelter på sundhedsområdet /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 2

3 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Bo Johansen kvitterede for kommunernes arbejde med de sundhedspolitiske mål. Han refererede evalueringen af kommunalreformen, der opfordrer til, at kommunerne bliver mere homogene på sundhedsområdet. Bo Johansen opfordrede samtidig til, at både Region Midtjylland og kommunerne i den midtjyske region opfordrer henholdsvis Danske Regioner og KL til samarbejde frem for konflikt. Jesper Kaas Schmidt supplerede med, at målsætningerne omkring det nære sundhedsvæsen kun kan nås, hvis kommunerne er i dialog med regionen, hvilket han har understreget overfor KL. Jesper Kaas Schmidt afsluttede med, at det er vigtigt at kommuner og regionen drøfter de økonomiske konsekvenser af, at opgaver flytter fra regionen til kommunerne. 6. Det specialiserede socialområde v. Henning Hansen 6.1. Rammeaftale for 2014 på det specialiserede socialområde Orientering om status på arbejdet med Rammeaftale 2014 (udviklingsstrategi og styringsaftale), herunder status på fokus- og udviklingsområder i Rammeaftale 2012 og Bilag 5. Udkast til udviklingsstrategi 2014, 1. marts 2013 Bilag 6. Styringsaftale 2014, pejlemærker - udvikling i taksterne, 24. januar 2013 Bilag 7. Notat om status på Rammeaftale 2014, 2013 og 2012, 1. marts 2013 Link til bilag til udkast til udviklingsstrategi 2014 Link til Rammeaftale Styringsaftale 2013 Henning Hansen konstaterede, at der var enighed om, at aftalen fra 2012 om nedsættelse af taksterne med 2% i 2013 og 2,5% i 2014 fra møde i KKR Midtjylland 25. august 2011 stadig er gældende. Jan Kallestrup informerede om, at der skal arbejdes på at Rammeaftale 2014 godkendes på mødet i KKR Midtjylland i juni 2013, så der er klarhed omkring de fælles økonomiske rammer i god tid inden kommunernes budgetlægning i efteråret Blåkærgaard Orientering om temamøde, der afholdes 24. maj 2013 i samarbejde med Region Midtjylland om hændelsen på Blåkærgaard. På temamødet vil der blandt andet være fokus på forløbsledelse. Henning Hansen orienterede om, at der med baggrund i evalueringen af hændelsen på Blåkærgaard, som Region Midtjylland fik foretaget i efteråret 2012, er igangsat et arbejde som skal medvirke til at lignende hændelser undgås fremover /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 3

4 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region 7. Uddannelsesområdet V. Lasse Jacobsen Opfølgning på KKR mødet 28. januar 2013 og møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 omkring analysen af velfærdsuddannelserne, herunder drøftelse af den videre proces. Desuden orientering om resultaterne af drøftelserne i dimensioneringsudvalgene i februar Link til referat fra møde i KKR Midtjylland 28. januar 2013 Link til referat fra møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 Lasse Jacobsen informerede om, at dimensioneringsudvalget på pædagogområdet har anbefalet et reduceret pædagogoptag næste år med de 5%. Lasse Jacobsen orienterede endvidere om, at der med baggrund i beslutningen på mødet i KKR Midtjylland 28. januar 2013 er aftalt møde med Beskæftigelsesregion Midtjylland mandag 18. marts 2013, hvor det skal drøftes, hvordan Beskæftigelsesregion Midtjylland kan være behjælpelig med materiale, der kan give et billede af fremtidigt uddannelsesbehov og beskæftigelsesmuligheder i den midtjyske region. 8. Den regionale udviklingsplan v. Niels Erik Kjærgaard Orientering om implementering af den Regionale Udviklingsplan, herunder information om Region Midtjyllands nye samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune, der er et eksempel på mere kommunebaseret implementering af den Regionale Udviklingsplan. Bilag 8. RUP 2012 status om samarbejder mellem region og kommuner, 1. marts 2013 Bilag 9. Referat af møde i adm. Styregruppe vedr. RUP, 25. februar 2013 Bilag 10. Samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern og Region Midtjylland Niels Erik Kjærgaard orienterede om, at den udarbejdede status omkring samarbejder mellem regionen og kommuner i regi af den regionale udviklingsplan giver et godt oversigtsbillede af, hvad der sker på området. Vedr. det ekstra udsendte materiale om vindmølletransporter: Henning Hansen orienterede om at vindmølleindustrien og kommunerne samarbejder om at få foretræde for transportministeren og de relevante politiske udvalg blandt andet med henblik på, at få staten til at bidrage til finansieringen af ombygningen af de aktuelle kommunale vejnet, som berøres af vindmølletransporten. Nedenfor er der indsat relevante link til vindmøllerapporten. Link til baggrundsrapporter: https://www.dropbox.com/sh/k3wctqmsc4bdrpl/dcg5pv2tiq?m Link til sammenfatningen: 9. Nyt fra regionen v. Bo Johansen A. Status vedrørende Vækstforums handlingsplan og Vækstpartnerskabsaftalen B. Status på Klimatilpasningsprojekt C. Orientering om projektet Strategisk energiplanlægning, oplæg /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 4

5 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Bilag 11. Strategisk energiplanlægning - et midtjysk projekt, Region Midtjylland 7. marts 2013 Vedr. A. Bo Johansen orienterede om, at Vækstforumpuljen stort set er disponeret. Bo Johansen orienterede endvidere om, at der er blevet arbejdet med at strømline sekretariatsbetjeningen af Vækstforum, herunder arbejdet i den administrative styregruppe. Der er nu lavet en aftale om, hvordan betjeningen fremover skal foregå. Bo Johansen opfordrede kommunerne til at bakke op om anbefalingerne i handlingsplanen. Det blev foreslået at handlingsplanen bliver dagsordenssat på et kommende møde i Kontaktudvalget. Vedr. B. Chefkonsulent Rolf Johnsen præsenterede klimatilpasningsprojektet under den regionale udviklingsplan Præsentationen er vedlagt referatet. Rolf Johnsen bad kommunerne overveje om det vil være relevant med studieture for politikerne, hvor man ser på praktiske løsninger og udfordringer. Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at vente til foråret Vedr. C. Specialkonsulent Jørgen Krarup præsenterede det midtjyske initiativ på strategisk energiplanlægning, der er igangsat med henblik på at udarbejde projektansøgninger til Energistyrelsens pulje til strategisk energiplanlægning. Præsentationen er vedlagt referatet. Der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt at kommunerne og regionen samarbejder om initiativet, da strategisk energiplanlægning er noget, der sandsynligvis vil række ud over kommunegrænserne. Derfor var der tilfredshed med initiativet. Der var endvidere enighed om, at emnet bør drøftes på politisk niveau i kommunerne. Herunder blev det foreslået, at emnet behandles i Kontaktudvalget. Det blev drøftet, hvordan og på hvilket tidspunkt det er hensigtsmæssigt at involvere politikerne. Det blev foreslået. at politikerne involveres i drøftelser vedrørende strategisk energiplanlægning tidligt i Det blev i forlængelse heraf foreslået, at der identificeres nogle politikere, der brænder for emnet og som kan bære strategisk energiplanlægning sammen med klimadrøftelsen videre til resten af politikerne. Vigtigheden af, at man i regionens politiske udvalg er opmærksom på, at kommunalpolitikerne tidligt inddrages i drøftelserne omkring strategisk energiplanlægning, blev understreget. 10. Eventuelt Lone Lyrskov opfordrede til, at Region Midtjylland giver en officiel tilbagemelding vedrørende beslutningen omkring en eventuel fortsættelse af mikrovirksomhedsprogrammet /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 5

6 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Anden del af mødet (uden regionsdirektøren) 11. Opfølgning på første del af mødet Der var ingen bemærkninger til punktet. 12. Det specialiserede socialområde v. Henning Hansen Tilsynsreform Orientering om seneste nyt, herunder udsættelse af ikrafttrædelsesdatoen til 1. januar Jann Hansen redegjorde for status på arbejdet med etablering af tilsynsmyndigheden. Det arbejdes pt. med en kortlægning af opgaver, samt hvordan tilsynsmyndigheden skal organiseres. Jann Hansen opfordrede kommunerne til at være imødekommende med hensyn til overdragelse af medarbejdere til opgaven. Jan Kallestrup foreslog, at man undersøger muligheden for eventuel brug af private leverandører for at kunne løse tilsynsopgaven bedst muligt helt fra starten. Henning Hansen gjorde opmærksom på, at dialogen mellem kommunerne og tilsynsmyndigheden er vigtig. Jann Hansen opfordrede afslutningsvist til at informere ham, hvis der opstår uhensigtsmæssigheder i forbindelse med etableringen af tilsynsmyndigheden Børnehus Orientering om seneste nyt vedrørende etableringen af børnehuset i den midtjyske region. Bilag 12. Notat vedr. Etablering af børnehus, Aarhus Kommune 16. januar 2013 Peter Pedersen orienterede om, at der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, hvor de relevante parter er med. Ansøgningen om etablering af Børnehuset er sendt til Socialministeriet. Peter Pedersen informerede endvidere om, at Aarhus Kommune arbejder på, at børnehuset etableres sammen med rådgivningscentret på Marselis Boulevard. Jesper Kaas Schmidt opfordrede til, at Aarhus Kommune kommunikerer de argumenter, der er for placeringen. Det blev aftalt, at Aarhus Kommune sikrer sig opbakning/afklaring hos politiet og Region Midtjylland til den planlagte løsning vedr. Børnehuset /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 6

7 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region DASSOS Orientering om øvrige aktuelle emner i regi af DASSOS. Link til møde i Forretningsudvalget i DASSOS 21. februar Henning Hansen orienterede om, hvilke sager, der er aktuelle i DASSOS, herunder koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud til retspsykiatriske patienter, håndtering af sundhedsudgifter på Sølund samt håndtering af skyldige feriepenge ved virksomhedsoverdragelse fra region til kommune og ved nedlæggelse af tilbud. 13. Sundhedsområdet v. Jesper Kaas Schmidt Førtidspension- og fleksjob reformen Orientering om status på udmøntningen førtidspensions- og fleksjobreformen, herunder status på forhandlingerne med Region Midtjylland. Jesper Kaas Schmidt orienterede om status på forhandlingerne med Region Midtjylland. Jesper Kaas Schmidt informerede om, at der arbejdes på at finde ud af hvor mange personer kommunerne forventer, der skal henvises til udredning. Samtidig undersøges det, hvordan det kan sikres, at kommunerne ikke kommer til at betale for opgaver, der løses andre steder. Jesper Kaas Schmidt gjorde opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt, at kommuner laver individuelle aftaler med Region Midtjylland, men afventer resultatet af de fælles forhandlinger. Jan Kallestrup informerede afslutningsvist om, at formandskabet på mødet med Beskæftigelsesregion Midtjylland, mandag 18. marts 2013 vil drøfte, hvad beskæftigelsesregionen kan være behjælpelig med i forhold til den videre implementering af førtids- og fleksjobreformen Projektmedarbejder Drøftelse af forslag om ansættelse af fælles kommunal projektleder til projektgruppen vedrørende forløbskoordination under handleplanen for den ældre medicinske patient. KOSU vurderer, at der vil være tale om en 1/3 1/2 tids stilling. KOSU foreslår, at stillingen finansieres af de fælles KKR midler. Bilag 13. Kommissorium for projektgruppe for kvalitetsudvikling af patientforløb for den ældre medicinske patient, Region Midtjylland, 2. januar 2013 Det blev aftalt, at der udpeges en fælles kommunal projektleder til at koordinere og sikre fremtidig drift i arbejdet vedrørende forløbskoordination for den ældre medicinske patient, og at udgifterne til projektlederfunktionen på kr. over tre år finansieres af de fælles KKR midler /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 7

8 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region KOSU Orientering om øvrige aktuelle emner i regi af KOSU. Jesper Kaas Smidt orienterede om hvilke emner, der drøftes i KOSU. Der arbejdes blandt andet med en større samlet evaluering af sundhedsområdet. Oplægges forventes klar til drøftelse på møde i kd-net 31. maj Effektivisering af befordringsområdet v. Lars Møller Orientering om drøftelser i trafikstyregruppen vedrørende alternative kommunale veje til realisering af effektiviseringsgevinster på befordringsområdet, som indgår i økonomiaftalen for Der henvises endvidere til referat fra møde i KKR Midtjylland 28. januar En række kommuner har iværksat analyser og konkrete tiltag med henblik på, at realisere effektiviseringspotentialerne på befordringsområdet. Regeringen lægger op til, at det fremover skal være obligatorisk at anvende trafikselskaberne. Såfremt dette skal undgås, kræver det, at den kommunale sektor kan præsentere en alternativ vej til at opnå de aftalte effektiviseringer. Lars Møller pegede på vigtigheden af, at kommunerne tager opgaven med at effektivisere befordringsområdet på sig, og at der gøres en fælles indsats for at realisere de angivne besparelser. Der arbejdes på at finde eksempler på indsatser, der giver de ønskede besparelser. Effektivitetseksemplerne skal blandt andet bruges til at synliggøre de forskellige måder at løse opgaverne på, samt at dokumentere, at kommunerne er i fuld gang med opgaven. Lars Møller orienterede om, at trafikstyregruppen overvejer at koble sig på et planlagt arrangement for de kommunale medarbejdere på området 4. september Der var enighed om at 4. september 2013 er for sent i forhold til dokumentation af den kommunale indsats, og at der bør ske noget allerede nu. Der blev opfordret til at kommunerne søger inspiration hos de andre kommuner, f.eks. udveksler analyser. 15. Fælles kommunalt servicecenter v. Niels Højberg Digitaliseringsstyrelsen arbejder i øjeblikket med forslag om, at der etableres (statslige) servicecentre på tværs af kommunegrænserne for at styrke digitaliseringen. I en række østjyske kommuner er der etableret et fælles servicecenter på samme måde som København har etableret et servicecenter på Sjælland. På den baggrund forslås det, at undersøge muligheden for at etablere et fælles servicecenter i den midtjyske region, som er netværksbaseret og betjenes på skift af medarbejdere fra de involverede kommuner. I forlængelse heraf gøres der opmærksom på, at borgerservicecheferne, Kreds Midtjylland 2. maj 2013 har arrangeret møde for de midtjyske kommuner. Temaet for mødet er muligheder for kommunale samarbejder netop med afsæt i erfaringerne fra projektet i Østjylland. Bilag 14. Borgerservicesamarbejde i Business Region Aarhus, Aarhus 14. januar 2013 Peter Pedersen orienterede om tankerne bag forslaget om etablering af et fælles kommunalt servicecenter. Det blev aftalt, at Niels Højberg (tovholder), Jesper Thyrring Møller og borgerservicechef Carsten Spang, Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder videre med overvejelserne om at la /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 8

9 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region ve et fælles kommunalt forslag som alternativ til Digitaliseringsstyrelsens forslag om at etablere statslige centre. Der præsenteres et oplæg til videre proces på møde i kd-net 31. maj Der var enighed om, at der skal tages initiativ til et møde med Kristian Wendelboe, KL, hvor KL s anbefalinger i forhold til blandt andet fælles nationale løsninger drøftes. 16. Regionale møder v. Jan Kallestrup Møde i KKR Midtjylland 28. januar 2013 Opfølgning på møde i KKR Midtjylland 28. januar Link til referat fra møde i KKR Midtjylland 28. januar 2013 Der var ingen bemærkninger til punktet Møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 Orientering om de foreløbige punkter til møde i Kontaktudvalget 18. februar Link til referat fra møde i Kontaktudvalget 18. februar 2013 Der var ingen bemærkninger til punktet Møde i KKR Midtjylland 8. april 2013 Orientering om de foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland 8. april Bilag 15. Oversigt over punkter til dagsordenen til KKR møde 8. april 2013 Der var ingen bemærkninger til punktet. 17. Udpegelser v. Jan Kallestrup Vækstforums Råd for energi og miljøteknologi. Udpegelse af repræsentant til Vækstforums råd for energi og miljøteknologi i stedet for Henrik Narud, Lemvig Kommune. Forslag til kandidat kan fremsendes inden mødet til Inger Nehm, Bilag 16. Kommissorium for Vækstforums råd for energi og miljøteknologi. Bilag 17. Notat vedr. Vækstforums råd for energi og miljøteknologi, 3. august 2012 Det blev aftalt, at Jakob Bisgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune udpeges som kommunernes repræsentant til Vækstforums råd for energi og miljøteknologi. Det blev påpeget, at repræsentanten skal være opmærksom på at formidle projekterne til samtlige kommuner /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 9

10 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Baggrundsgruppe for det fælles EU kontor Steen Vindum, Silkeborg Kommune, overtager Martin Merrilds, Struer Kommune plads i EU kontorets bestyrelse. Det foreslås, at kommunaldirektør Claus Damgaard, Struer Kommune fortsætter som kd-nets observatør i bestyrelsen, grundet den korte tid, der er tilbage af perioden. Det blev aftalt, at Claus Damgaard fortsætter som kd-nets observatør i EU kontorets bestyrelse. 18. Kd-net seminar 2013 v. Jan Kallestrup Drøftelse af forslag om afholdelse af studietur for kd-net. Det blev aftalt, at punktet drøftes på møde i kd-net 31. maj Næste møde v. Jan Kallestrup Næste møde i kommunaldirektørnetværket er fredag 31. maj Mødet afholdes i medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Dagsordenen til mødet fremsendes senest 24. maj Jan Kallestrup gjorde opmærksom på, at mødet 31. maj 2013 er forlænget til kl , fordi der skal evalueres på kd-net samarbejdet, herunder sekretariatsbetjeningen, sammensætning af de fælles kommunale grupper og andre emner i relation til det fælles kommunale samarbejde i den midtjyske region. 20. Eventuelt Lars Møller orienterede om lokale overvejelser i forbindelse med, at Niels Højberg bliver formand for KOMDIR Det blev foreslået, at de fremtidige kd-net møder rykker til kl. 9.30, således at der KOMDIR kan afholde møde kl Niels Erik Kjærgaard påpegede, at kommunaldirektørerne i fællesskab kunne have glæde af at få information fra alle de kommunaldirektører, der repræsenterer kommunerne i nationale udvalg både i KL regi og i andre sammenhænge /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 10

11 Takstudvikling 2011 til Favrskov Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her - Omlægning af aktivitetsområdet Omlægning af 5 botilbudspladser - Psykiatri C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 F G Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i eventuelle reguleringer af over-/underskud Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Omlægning af aktivitetsområdet Omlægning af 5 botilbudspladser - Psykiatri H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,17% Øvrige kommentarer 1 af 20

12 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Hedensted Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) 926 E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) 764 J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt 764 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,97% Øvrige kommentarer 2 af 20

13 Takstudvikling 2011 til Herning Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 F G Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i eventuelle reguleringer af over-/underskud Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 5,51% Øvrige kommentarer 3 af 20

14 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Holstebro Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 8,53% Øvrige kommentarer 4 af 20

15 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Horsens Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 4,90% Øvrige kommentarer 5 af 20

16 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Ikast-Brande Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,93% Øvrige kommentarer 6 af 20

17 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Lemvig Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 5,40% Øvrige kommentarer 7 af 20

18 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Odder Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) 946 E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) 911 J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt 911 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 3,47% Øvrige kommentarer 8 af 20

19 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Norddjurs Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Opkrævet for lidt i 2011 til tjenestemandspension på Rougsøcentret og Dolmer Have 80 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og F eventuelle reguleringer af over-/underskud Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i G Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 3,47% Øvrige kommentarer 9 af 20

20 Takstudvikling 2011 til Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2013 Randers Kommune Antal pladser Takstgrundlag ekskl. rente og afsk. samt udvikling Fra 2011 Alle pladser i 2011, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og A eventuelle reguleringer af over-/underskud B Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her Omlagte tilbud C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2013 (A-B) D Prisfremskrivning (C* 2,2%*1,5 %) E Videreførte pladser i 2013-priser (C+D) Fra 2013 F G Alle pladser i 2013, ekskl. rente og afskrivninger, bidrag til udvikling og Nyoprettede pladser og udvidelser i 2013, som ikke var med i eventuelle reguleringer af over-/underskud Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Omlagte tilbud H Pladser i 2013, der er videreført fra 2011 (F-G) Besparelse I Difference mellem 2011 og 2013 (E-H) J Øvrige besparelser indtastes her K Besparelser i alt L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 11,28% Øvrige kommentarer 10 af 20

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere