PERIODEMEDDELELSE 1. januar marts 2011 European Wind Investment A/S, CVR-nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 European Wind Investment A/S, CVR-nr.: 31 08 86 58"

Transkript

1 PERIODEMEDDELELSE 1. januar marts 2011 European Wind Investment A/S, CVR-nr.:

2 Indhold 03 Oplysninger om selskabet 04 Ledelsespåtegning 05 Ledelsesberetning 08 Oplysninger om bestyrelsen 09 Anvendt regnskabspraksis 12 Sammendrag, hoved og nøgletal, noter 15 Nøgletalsdefinition 2

3 Oplysninger om selskabet Navn og hjemsted European Wind Investment A/S Vitus Berings Plads Horsens Cvr-nr.: Tlf Regnskabsår 1. januar til 31. december. Bestyrelse Adm. direktør, Knud Steen Larsen (formand) Erhvervsdirektør, Torben Vilsgaard (næstformand) Økonomidirektør, Jens Christian Sørensen Institutleder, ph.d., Michael Christensen Adm. direktør, Thorkild Steen Sørensen Administration EgnsINVEST Management A/S Vitus Berings Plads Horsens Aktionærer med en ejerandel > 5% TRE-FOR Invest F.M.B.A Sparekassen Kronjylland Sparekassen Vendsyssel Middelfart Sparekasse Certified Adviser Advizer K/S Dalgas Avenue Århus C (Certified Adviser har ingen aktiebesiddelse i selskabet) Direktion Direktør, Thorkild Steen Sørensen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1, Horsens 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt periodemeddelelsen for perioden 1. januar marts 2011 for European Wind Investment A/S. Periodemeddelelsen, som ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor er aflagt i henhold til årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at periodemeddelelsen giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af selskabets finansielle stilling. Horsens, den 12. maj 2011 Direktionen: Thorkild Steen Sørensen Bestyrelsen: Knud Steen Larsen formand Torben Vilsgaard næstformand Michael Christensen Jens Christian Sørensen Thorkild Steen Sørensen 4

5 Ledelsesberetning Hovedaktiviteten i European Wind Investment A/S er investering i vindmøller med hovedvægt på Danmark og Tyskland. Der er fastlagt en investeringsstrategi, som bygger på to strategier, som dels er investering i allerede opførte vindmøller og dels investering i udviklingsprojekter, hvor European Wind Investment A/S står for opførelsen og den efterfølgende drift af vindmøllerne. Således vil selskabet som udgangspunkt eksponeres mod vindmøller i disse to lande, hvorefter der på længere sigt vil være mulighed for at brede denne eksponering ud globalt. Den overordnede strategi er at investere i vindmøller for herigennem at sælge den strøm, som produceres af vindmøllerne. Det er centralt, at der sker en løbende optimering af driften, således at selskabets vindmøller altid præsterer bedst muligt. Ligeledes vurderes det, at gældspleje er centralt i en succesfuld investering i vindmøller, hvorfor der løbende vil være fokus på dette. Overordnet er det endvidere selskabets mål via investeringsstrategien at styre og minimere risikoen ved investering i vindmøller. Regnskabsberetning 1. kvartal 2011 Periodens resultat er på t.kr. 306 før skat, og anses for tilfredsstillende. Der har i første kvartal 2011 været fokus på indkøb af allerede opførte møller samt opførelse af nye møller til selskabet. Indkøbsforhandlingerne om allerede opførte møller er forsat og intensiveret i førte 1. kvartal af Der er igangsat due diligence på to vindmølleparker i 1. kvartal 2011, som forventes afsluttet ultimo juni måned Udgifterne til due diligence er aktiveret, idet møllerne forventes at blive indkøbt og udgifterne dermed kan henføres til møllerne anskaffelsesværdi. Selskabet vandt udbuddet på Sdr. Omme statsfængselsområde i 1. kvartal. EWII planlægger at opføre 12 vindmøller med en årlig produktion i intervallet til kwh. Der er valgt rådgivere og igangsat VVM redegørelse på projektet. Udgifter til dette projekt bliver aktiveret. Nyopførte vindmøller har desuden været et stort fokusområde på finansieringssiden. Der budgetteres med en lånefinansiering således, at aktiekapitalen vil udgøre ca. 1/3 af balancen. Selskabet har forhåndstilsagn på finansiering til den fulde gearing, der er angivet i prospektet. Elsalget har, ud fra vindindekset, været som forventet. Produktionen dækker over en dårlig januar, en fantastisk februar og en middel marts måned. Gennemsnitlig har produktionen i første kvartal været som forventet. Elpriserne har i den seneste tid været stigende som mange andre råvarepriser. Således lå elprisen ved udgangen af marts måned på 41,31 øre pr. kwh i Vestdanmark. Balance På statusdagen var selskabets egenkapital henholdsvis balance på t.kr og t.kr Anlægsaktiver udgjorde på statusdagen t.kr relateret til beholdningen af vindmøller, der ultimo perioden bestod af fire stk. Vestas V kw møller. Tilgodehavender, som primært bestod af elsalg, udgjorde t.kr Obligationsbeholdningen udgjorde på statusdagen t.kr Obligationsbeholdningen bestod udelukkende af danske realkreditobligationer med lav renterisiko. Den likvide beholdning udgjorde t.kr

6 Ledelsesberetning - fortsat Corporate Governance European Wind Investment ønsker at udøve god corporate governance og følger derfor i overvejende grad anbefalingerne for god selskabsledelse, som er udarbejdet af Nasdaq OMX Københavns komite for god selskabsledelse. På grund af selskabets størrelse og dermed relevans følges visse af komiteens anbefalinger ikke. Bl.a. har selskabet ikke vederlagsudvalg, revisionsudvalg etc. Selskabet udfærdiger ikke meddelelser og rapporter på engelsk, da selskabet ikke på nuværende tidspunkt har udenlandske investorer. Bestyrelsens honorar fastlægges på generalforsamlingen. Der er ikke etableret incitamentsbaseret aflønning, og bestyrelsen er ikke berettiget til godtgørelse eller lignende ved ophør af deres hverv. Der foregår en kontinuerlig drøftelse i det øverste ledelsesorgan af selskabets kapital- og aktiestruktur. Processen med indkøb af vindmøller fortsætter, og der arbejdes således i henhold til strategien hen imod en lånefinansiering, hvor egenkapitalen udgør ca. 1/3 af balancen. Den siddende bestyrelse blev på generalforsamlingen den 12. maj 2011 genvalgt. Valgperioden for alle medlemmer er et år. Forventninger til fremtiden Selskabet har stor fokus på den daglige drift, hvor den driftsansvarlige løbende følger produktionen og møllernes oppetid (den tid, hvor møllerne er til rådighed til produktion). Det har således været muligt at forbedre oppetiden på de allerede indkøbte møller, og det er ledelsens overbevisning, at det samme vil være tilfældet for de fremtidige investeringer. Selskabet er i øjeblikket i gang med due diligence på to vindmølleparker i Tyskland, som forventes afsluttet ultimo juni 2011 med potentiel overtagelse fra 1. januar Den samlede investering ligger på ca. t.eur og en forventet produktion på ca kwh. Selskabet forhandler i øjeblikket om køb af vindmøller i Danmark og Tyskland. De nuværende forhandlinger ventes afsluttet i løbet af 3. og 4. kvartal Dermed forventes et øget elsalg i andet halvår Såfremt investeringsplanen gennemføres i sin helhed forventes et positivt resultat for året Sdr. Omme projektet vil forsat være et stort omdrejningspunkt for selskabet den kommende tid. Projektet vil forløbe henover de kommende 2 år, indtil møllerne er sat i drift. Selskabet har oprettet en hjemmeside til formålet - se eller gå direkte ind på sdromme.ewii.dk. 6

7 Ledelsesberetning - fortsat Finanskalender november Periodemeddelelse 29. august Offentliggørelse af halvårsrapport maj Periodemeddelelse 12. maj Ordinær generalforsamling 28. marts Offentliggørelse af årsrapport

8 Oplysninger om bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende er fyldt 70 år. Der afholdes bestyrelsesmøder minimum 4 gange årligt, og i øvrigt efter behov, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Adm. direktør Knud Steen Larsen (Formand) Tiltrådt 22. oktober 2009 Født 1. marts 1958 Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Direktør for: TRE-FOR Formand for bestyrelsen for: TRE-FOR Energi A/S TRE-FOR Entreprise A/S TRE-FOR A/S TRE-FOR Varme A/S TRE-FOR Vand A/S TRE-FOR Bredbånd A/S TRE-FOR Invest A/S Dominus A/S Medlem af bestyrelsen for: KIF Håndbold Invest A/S Midtjysk Køleservice A/S Waoo A/S Energi Danmark A/S IRD A/S Direktør Torben Vilsgaard (Næstformand) Tiltrådt 30. november 2007 Født 23. september 1960 Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Direktør for: ErhvervSilkeborg Medlem af bestyrelsen for: Investeringsforeningen EgnsINVEST Placeringsforeningen EgnsINVEST EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S Vecata A/S Institutleder Michael Christensen Tiltrådt 30. november 2007 Født 14. november 1962 Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Økonomidirektør Jens Christian Sørensen Tiltrådt 22. oktober 2009 Født 12. september 1956 Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Direktør for: TRE-FOR Medlem af bestyrelsen for: TRE-FOR Energi A/S TRE-FOR Entreprise A/S TRE-FOR A/S TRE-FOR Varme A/S TRE-FOR Vand A/S TRE-FOR Bredbånd A/S TRE-FOR Invest A/S Kolding IF Holding A/S KIF Håndbold Invest A/S KIF Håndbold Elite A/S Koldinghallerne A/S Dominus A/S Midtjysk Køleservice A/S Fonden Harteværket Adm. direktør Thorkild Steen Sørensen Tiltrådt 30. november 2007 Født 23. august 1951 Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Direktør for: EgnsINVEST Holding A/S EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S EgnsINVEST Management A/S EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Formand for bestyrelsen for: EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S Medlem af bestyrelsen for: EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Medlem af bestyrelsen for: Hans Jensen Lubricators A/S 8

9 Anvendt regnskabspraksis Periodemeddelelsen for European Wind Investment A/S for første kvartal 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Periodemeddelelsen er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden periodemeddelsen aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå periodens indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter anvendes med henblik på styring af rente- og valutarisici samt elpriserne. Ved første indregning måles afledte finansielle instrumenter til kostpris. Efterfølgende måles afledte finansielle instrumenter til dagsværdi og indregnes i balancen samt egenkapitalen for afledte finansielle instrumenter, der klassificeres som sikring, hvor sikringen er effektiv. Afledte finansielle instrumenter, som ikke klassificeres som sikring, eller hvor sikringen ikke er effektiv, indregnes i balancen samt resultatopgørelsen. 9

10 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Resultatopgørelsen Nettoomsætning Omsætningen fra salg af el indregnes på tidspunktet, hvor produktionen er leveret til elnettet, og opgøres på baggrund af installerede produktionsmålere. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger i form af omkostninger til vindmøllers drift omfatter de til vindmøllerne direkte henførbare omkostninger, herunder serviceaftale, afskrivninger, reparation og vedligeholdelse, ejendomsskatter mv. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelse og administration af vindmøllerne. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Skat af årets resultat Selskabet påregner fra og med indkomståret 2011 at være skattepligtige efter selskabsskattelovens almindelig regler. Periodens skat, som består af aktuel skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til periodens resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, der er vurderet til 3 år. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Materielle anlægsaktiver Vindmøller måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor vindmøllen er klar til brug. Herunder omkostninger til mæglere og rådgivere i forbindelse med indkøbet af møllerne. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på en vurdering af den forventede brugstid. Den forventede brugstid udgør for vindmøller 25 år og for gearkasser 7 år. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under produktionsomkostninger. Værdiforringelse af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. 10

11 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau. Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer. Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Kursgevinster og - tab indregnes i resultatopgørelsen. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Egenkapital udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Egenkapital - reserve for egne aktier Reserve for egne aktier indeholder anskaffelsessummer for selskabets beholdning af egne aktier. Udbytte for egne aktier indregnes direkte i overført resultat i egenkapitalen. Gevinst ved salg af egne aktier føres direkte på egenkapitalen. Hensatte forpligtelser Når selskabet har en forpligtelse til at nedtage eller bortskaffe en vindmølle eller reetablere det sted, hvor vindmøllen anvendes, indregnes en forpligtelse svarende til nutidsværdien af de forventede fremtidige omkostninger. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for perioden, periodens forskydning i likvider og selskabets likvider ved periodens begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som periodens resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. 11

12 Sammendrag, hoved og nøgletal, noter Resultatopgørelse 1/1-31/ /1-31/ Kr. Kr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Noter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Balance 31/ / Kr. Kr. AKTIVER Software Vindmøller Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Hensættelser Gæld Passiver i alt

13 Sammendrag, hoved og nøgletal, noter Pengestrømsopgørelse 1/1-31/ /1-31/ Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo Egenkapitalopgørelse 31/ Overført Aktiekapital Overkurs resultat I alt Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital ultimo / Overført Aktiekapital Overkurs resultat I alt Egenkapital primo Kapitalforhøjelse Omkostninger ved kapitalforhøjelse Årets resultat Egenkapital ultimo

14 Sammendrag, hoved og nøgletal, noter Nøgletal 31/ / Bruttomargin 47,18 31,60 Soliditetsgrad 98,65 98,46 Egenkapitalforrentning (ROE) 0,08-0,36 Resultat pr. aktie (EPS) 0,08-0,31 Resultat pr. aktie udvandet (EPS-udvandet) 0,08-0,31 Noter Andre driftsomkostninger Posten består af omkostninger til ikke-gennemførte projekter, herunder due diligence omkostninger. 14

15 Nøgletalsdefinition Bruttomargin = Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Soliditetsgrad = Egenkapital, ultimo x 100 Passiver, ultimo Egenkapitalforrentning efter skat = Resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Resultat pr. aktie = Resultat efter skat Gennemsnitlig antal aktier Resultat pr. aktie udvandet = Resultat efter skat Gennemsnitlig antal udestående aktier 15

16 Vitus Berings Plads Horsens Tlf

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2012 Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere