Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr."

Transkript

1 Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg m.m. Trods store anlægsinvesteringer på affaldsområdet de seneste år vedrører hovedparten af balancepostens værdier fortsat det skattefinansierede område. Aktiver på det skattefinansierede område har således en samlet værdi på 1.105,8 mio. kr. mens værdien af aktiverne på affaldsområdet (det takstfinansierede område) tegner sig for 35,9 mio. kr. De optagne værdier bliver hvert år ved regnskabsafslutningen reguleret med til- eller afgange af aktiver samt eventuelle op- og nedskrivninger, ligesom der reguleres for afskrivninger. Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Tilgangen kan hovedsageligt tilskrives, at der i 2013 netto er afholdt anlægsudgifter for 133,4 mio. kr., hvoraf 21,4 mio. kr. er afholdt på forsyningsområdet, og disse investeringer afspejler sig i høj grad i den værditilvækst, der er på kommunens anlægsaktiver. Det er dog ikke alle anlægsudgifter, der resulterer i en værditilgang til balanceposten. I reglerne for den kommunale regnskabsaflæggelse er det fastsat, at værdierne af infrastrukturelle anlægsaktiver ikke skal optages i balancen. Det betyder, at anlægsinvesteringer på 12 mio. kr. på vejområdet afholdt under Teknik- og Miljøudvalget ikke resulterer i en værditilgang på de kommunale anlægsaktiver. Herudover er der anlægsudgifter, der betragtes som straksafskrevne, idet de har karakter af vedligeholdelse. Som følge af afholdte drifts- og anlægsudgifter er der en værdiforøgelse på de materielle anlægsaktiver på 119,4 mio. kr. Den væsentligste tilgang er sket som følge af de afholdte anlægsudgifter til DGI-huset (Aabybro Hallen). Dette projekt medfører en tilgang på 35,3 mio. kr. På det sociale institutionsområde er der en samlet tilgang på 36,9 mio. kr. Denne tilgang vedrører hovedsageligt ombygningsprojekterne på Pandrup Plejecenter og enkeltmandstilbud Klim. På institutionsområderne under Børne- og Familieudvalget er der tilgange vedrørende folkeskolen på 18,6 mio. kr., hvoraf 15,6 mio. kr. er investeringsudgifter i relation til den nye skole i Aabybro. På daginstitutionsområdet er der en tilgang på samlet 3,0 mio. kr., og heraf er halvdelen investeringsudgifter til færdiggørelse af tilbygningen til Kernehuset i Biersted. Endelig har anlægsinvesteringen på forsyningsområdet på 21,4 mio. kr. betydet en tilgang af tilsvarende størrelse. Enkelte af de aktiver, der var indeholdt i balanceposten ved indgangen til 2013, er solgt i løbet af regnskabsåret. Der er derfor udtaget værdier for samlet 3,7 mio. kr. som følge af salg af aktiver, og væsentligst her er salg af Grabowsvej 18 i Brovst. Endelig er værdierne nedskrevet som følge af afskrivninger, og disse udgør i ,6 mio. kr. Note 16 - Aktier og andelsbeviser Under aktier og andelsbeviser er optaget Jammerbugt Kommunes ejerandel af den indre værdi i de selskaber, som kommunen har kapitalandele i. Den indre værdi er de pågældende selskabers egenkapital, og beregningen af kommunens ejerandele er sket ud fra selskabernes seneste offentliggjorte regnskaber. Ved udgangen af 2013 er værdien af Jammerbugt Kommunes ejerandele i disse selskaber 1.252,6 mio. kr., og heraf er værdien af Jammerbugt Forsyning A/S 1.211,4 mio. kr. 55

2 Note 16 - Aktier og andelsbeviser (fortsat) De optagne ejerandele er beregnet som vist nedenfor. Selskab Egenkapital pr (1.000 kr.) Metode %-andel Optaget værdi (1.000 kr.) Note I/S Mokana Indbyggerandel 8, HMN Naturgas I/S Indskud 0, Renovest I/S Indbyggerandel 12, I/S Thyra 51 Indbyggerandel 11, Aalborg Lufthavn , Jammerbugt Forsyning A/S , Total Den optagne værdi er beregnet ud fra Jammerbugt Kommunes andel af interessentkommunernes samlede indbyggertal pr. 1. januar Det samlede indbyggertal udgjorde på det tidspunkt personer, og heraf var bosat i Jammerbugt Kommune. 2. Den optagne værdi er beregnet ud fra Jammerbugt Kommunes andel af interessentkommunernes samlede indskud i HMN Naturgas I/S. Jammerbugt Kommunes indskud udgør kr. ud af et samlet indskud på kr. 3. Den optagne værdi er beregnet i forhold til indbyggertallet i de gamle interessentkommuner pr. 1. januar Jammerbugt Kommunes %-mæssige andel er derfor beregnet ud fra indbyggertallet i den daværende Brovst Kommune, som på det tidspunkt udgjorde Det samlede indbyggertal i interessentkommunerne udgjorde personer. 4. Den optagne værdi er beregnet ud fra Jammerbugt Kommunes andel af interessentkommunernes samlede indbyggertal i henhold til årsregnskab 2012 for I/S Thyra. Det samlede indbyggertal udgør iflg. I/S Thyras opgørelse personer, hvoraf er bosat i Jammerbugt Kommune. 5. Ifølge Årsrapport 2012 for Aalborg Lufthavn ejer Jammerbugt Kommune 13,3 % af Aalborg Lufthavn. Den optagne værdi er derfor beregnet som 13,3 % af egenkapitalen ultimo Jammerbugt Kommune er eneejer af selskabet Jammerbugt Forsyning A/S, hvorfor den optagne værdi er lig med selskabets egenkapital pr Jammerbugt Kommune er ligeledes interessent i Reno-Nord, men da selskabets egenkapital i det seneste godkendte regnskab er negativ, er kommunens engagement overført til eventualforpligtelsen i regnskabet. Oversigten over eventualforpligtelser er optrykt i regnskabets bind 2. 56

3 Note 17 - Langfristede tilgodehavender Balanceposten langfristede tilgodehavender er sammensat som vist nedenfor: Tilgodehavender (mio. kr. ) Regnskab 2013 Regnskab 2012 Tilgodehavender hos grundejere 3,2 3,6 Udlån til beboerindskud 8,3 7,7 Indskud i Landsbyggefonden - - Andre langfristede udlån og tilgodehavender 34,2 32,4 Deponerede beløb for lån m.v. 12,0 32,4 I alt langfristede tilgodehavender 57,6 76,1 +=tilgodehavende Der er samlet set sket et fald i de langfristede tilgodehavender på 18,5 mio. kr. Den altovervejende årsag til dette fald er, at den regnskabsmæssige deponering er faldet med 20,3 mio. kr. fra 32,4 mio. kr. til 12,0 mio. kr. Baggrunden herfor er beskrevet i noterne 13 og 14 vedrørende optagelse af lån og finansforskydningerne. I posten andre langfristede udlån og tilgodehavender er blandt andet kommunens tilgodehavende som følge af ydede lån til betaling af ejendomsskatter placeret. Dette tilgodehavende er i 2013 forøget med 1,7 mio. kr. og udgør ved udgangen af året 20,6 mio. kr. Kommunens indskud i Landsbyggefonden skal i henhold til reglerne for den kommunale regnskabsaflæggelse ikke optages i balancen. Den nominelle værdi af indskuddene udgør ved udgangen af ,7 mio. kr. Note 18 - Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Mellemværendet med de selskabsgjorte forsyningsvirksomheder er afdraget som aftalt. Restgælden, der forventes fuldt afdraget ultimo 2019, andrager pr ,5 mio. kr. Årets renter og afdrag er opgjort til henholdsvis 0,7 mio. kr. og 4,4 mio. kr. Samlet set er mellemværendet mellem kommunekassen og affaldsområdet ændret med 19,6 mio. kr. i kommunekassens favør. Kommunens tilgodehavende hos affaldsområdet er nu på 19,5 mio. kr. Stigningen i tilgodehavendet skyldes primært, at der er afholdt store anlægsudgifter til etablering af genbrugsplads i Fjerritslev. Note 19 - Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Balanceposten vedrører grunde og bygninger bestemt til videresalg. Den optagne værdi vedrører i det væsentligste grunde til videresalg, jord inddraget til påbegyndte byggemodningsprojekter samt jord inddraget til fremtidig byggemodning. I regnskabsår 2013 er værdien af disse grunde og bygninger formindsket med 4 mio. kr. fra 58,9 mio. kr. ved udgangen af 2012 til 54,9 mio. kr. ved udgangen af Værdiforringelsen har overvejende baggrund i to forhold. Dels er der sket salg af fem parcelhusgrunde i Skovparken i Aabybro, og dels er der sket en nedjustering af værdiansættelsen af en ejendom kommunen har udbudt til salg. Der har i 2013 været indgået forhandling om salg af den pågældende ejendom, og i 57

4 Note 19 - Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg (fortsat) den forbindelse blev ejendommens salgsværdi revurderet. Det omtalte salg blev ikke realiseret, men der er foretaget en tilpasning af værdien i regnskabet i overensstemmelse med revurderingen. Note 20 - Omsætningsaktiver - tilgodehavender Tilgodehavender (mio. kr. ) Regnskab 2013 Regnskab 2012 Refusionstilgodehavender 10,6 4,1 Tilgodehavender i betalingskontrol 84,2 47,5 Andre tilgodehavender 20,8 1,8 Mellemregning med foregående og følgende år 16,4-134,7 Finansieller aktiver tilhørende selvejende institutioner 1,8 2,6 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 0,6 1,8 I alt tilgodehavender 134,3-76,9 -=gæld, +=tilgodehavende I 2013 er der sket en ændring i regnskabspraksis som følge af nye regler i Orienteringsskrivelse 27 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. I korte træk præciseres det i de nye regler, at mellemregning med foregående og følgende år alene er en periodeafgrænsningskonto for udgifter og indtægter, som afholdes eller indbetales i gammelt regnskabsår, men som vedrører nyt regnskabsår. På funktionen registreres ikke udgifter og indtægter, som kan henføres til øvrige funktioner på hovedkonto 8. Posten tilgodehavender i betalingskontrol viser et tilgodehavende på 84,2 mio. kr. Det er en stigning på 36,7 mio. kr., hvoraf 36,3 mio. kr. vedrører ændring af regnskabspraksis, jævnfør ovenfor. Posten andre tilgodehavender viser et tilgodehavende på 20,8 mio. kr. Det er en stigning på 19,0 mio. kr., hvoraf 19,6 mio. kr. vedrører ændring af regnskabspraksis. Posten mellemregning med foregående og følgende år viser et tilgodehavende på 16,4 mio. kr. Det er en stigning på 151,1 mio. kr. i forhold til Saldoen på 16,4 mio. kr. viser efter ændring af regnskabsprincip forudbetalte beløb og forudindbetalte beløb vedrørende nyt regnskabsår. Posten refusionstilgodehavender viser det mellemværende, kommunen har med staten vedrørende sociale refusioner. Tilgodehavendet er i 2013 steget med 6,5 mio. kr., og denne stigning skyldes primært, at kommunen i 2013 har hjemtaget for lidt refusionsbeløb vedrørende beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Det tilgodehavende, der er i regnskabet ved udgangen af 2013, vedrører således overvejende den foreløbige restafregning for 2013 på det sociale område. Note 21 - Omsætningsaktiver - værdipapirer Ved udgangen af regnskabsår 2013 har Jammerbugt Kommunes pantebrevsbeholdning en værdi på 3,5 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til 2012 på 0,3 mio. kr. Efter ansøgning om lån fra Han Herreds Fritidscenter traf kommunalbestyrelsen i november 2012 beslutning om optagelse af gældsbrev på 0,5 mio. kr. Der er i 2013 afdraget 0,1 mio. kr. på gældsbrevet og restgælden, der afdrages i perioden , udgør i regnskab ,4 mio. kr. 58

5 Note 21 - Omsætningsaktiver værdipapirer (fortsat) På gældsbrev vedrørende Brovst Sport- og Kulturcenter, som blev optaget i det kommunale regnskab i 2011, er der afdraget 0,2 mio. kr., og det tilbageværende tilgodehavende udgør ved udgangen af ,6 mio. kr. Herudover indeholder balanceposten pantebreve for sammenlagt 2,5 mio. kr., som vedrører udlån til institutioner og foreninger i kommunen. Der er udlån til idrætsforeninger for 1,4 mio. kr., hvoraf Thorup-Klim Boldklub, Fjerritslev og Brovst Idrætsklubber tegner sig for 1,0 mio. kr., mens der er udlån til forskellige borgerforeninger og forsamlingshuse for 0,6 mio. kr. Note 22 - Likvide beholdninger De likvide beholdninger er i 2013 forringet med 38,6 mio. kr., og ved udgangen af 2013 er de likvide beholdninger således faldet fra -0,3 mio. kr. til -38,9 mio. kr. Finansieringsoversigten viser hvilke poster i regnskabet der har påvirket likviditeten i FINANSIERINGSOVERSIGT Budget Korr. budget Regnskab mio. kr. mio. kr. mio. kr. Likvide beholdninger primo -0,3 Tilgang af likvide aktiver: Optagne lån (langfristet gæld) 106,0 79,2 79,2 Anvendelse af likvide aktiver: Resultat iflg. resultatopgørelsen i alt -81,4-102,4-75,6 Afdrag på lån (langfristet gæld) -17,2-18,9-18,9 Øvrige finansforskydninger -2,0-7,2-22,9 Ændring af likvide aktiver 5,4-49,4-38,2 Kursreguleringer m.v. -0,5 Likvide beholdninger ultimo -38,9 +=tilgang, -=forbrug/negativ beholdning Gennem hele 2013 har der været fokus på likviditeten, og på det likviditetsfald som kommunerne ville opleve som følge af opgaveoverflytningen til Udbetaling Danmark. Denne opgaveoverflytning har blandt andet som konsekvens, at de refusionsbeløb, kommunerne modtager fra staten, nu er væsentligt mindre end tidligere. Sammen med det forhold, at der i slutningen af 2013 skete et likviditetstræk på 27 mio. kr. som følge af en midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende de forsikrede ledige, er opgaveoverflytningen til Udbetaling Danmark den væsentligste årsag til det likviditetsfald, regnskabet udviser. Samtidig gør det sig gældende, at likviditeten i regnskabet er et øjebliksbillede af den økonomiske situation. Den negative likviditet i regnskabet er ikke udtryk for, at kommunen generelt har negativ likviditet. Selvom likviditeten, blandt andet på grund af de to forhold nævnt ovenfor, har været under pres, har kommunen i gennemsnit haft 81 mio. kr. i kassebeholdning i Der er tale om 59

6 Note 22 - Likvide beholdninger (fortsat) et forudset fald i dette gennemsnit, idet kommunen i 2012 havde en gennemsnitlig kassebeholdning på 97 mio. kr. Note 23 - Egenkapital Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er dermed et udtryk for kommunens formue. Jammerbugt Kommunes samlede egenkapital er fra udgangen af 2012 til udgangen af 2013 forbedret med 21,7 mio. kr. I balancen er egenkapitalen opdelt i tre poster: Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Finansiel egenkapital Posterne modpost for takstfinansierede og skattefinansierede aktiver er egenkapitalkonti, der modsvarer balancens aktivposter materielle og immaterielle anlægsaktiver samt posten omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg. Disse aktiver er i balancen markeret med notenumrene 15 og 19. Posten finansiel egenkapital modsvarer alle øvrige aktiv- og passivposter i balancen. Denne opdeling af egenkapitalen er obligatorisk og foretages for at sikre, at værdien af og forskydningen på anlægsaktiverne og de fysiske anlæg til salg ikke påvirker kommunens finansielle egenkapital. Den samlede forbedring på 21,7 mio. kr. fremkommer derfor som resultat af de forskydninger, der har været på hver af de tre egenkapitalkonti. Nedenfor er forskydningen for de tre poster vist: Egenkapitalkonto Forskydning (mio. kr.) Modpost for takstfinansierede aktiver -20,7 Modpost for skattefinansierede aktiver -42,9 Finansiel egenkapital 41,9 Samlet forskydning -21,7 (Negative tal angiver en forbedring af egenkapitalen) Modpost for takst- og skattefinansierede aktiver Disse egenkapitalkonti er samlet forbedret med 63,6 mio. kr. Forbedringen har direkte sammenhæng til, at der i 2013 netto er optaget anlægsaktiver for 115 mio. kr., mens værdien af grunde til videresalg i 2013 er formindsket med 4 mio. kr. Fra denne nettoværdistigning skal trækkes den årlige afskrivning på anlægsaktiverne, som i 2013 udgør 47 mio. kr. Finansiel egenkapital Samlet set er den finansielle egenkapital i 2013 forringet med 42 mio. kr. Mange forhold har påvirket dette resultat, men et væsentligt element er samspillet mellem de enkelte egenkapitalkonti. Eksempelvis påvirker optagelse af anlægsaktiver som nævnt ikke den finansielle egenkapital, mens finansieringen af disse anlægsaktiver, enten i form af et likviditetsforbrug eller gennem lånoptagelse, påvirker den finansielle egenkapital negativt. 60

7 Note 23 Egenkapital (fortsat) Selvom den finansielle egenkapital som nævnt er påvirket af mange forhold, skal her fremhæves nogle hovedtræk. Resultatopgørelsens resultat på 75,6 mio. kr. forringer sammen med en øget hensættelse til feriepenge den finansielle egenkapital med 84 mio. kr. Modsat betyder et øget tilgodehavende i forhold til genbrugsområdet og en nedskrivning af de hensatte forpligtelser til arbejdsskader en forbedring af egenkapitalen på 41 mio. kr. Nedenfor er vist hvordan kommunens samlede egenkapital fremkommer ultimo 2013: UDVIKLING I EGENKAPITAL Mio. kr. Egenkapital ultimo ,4 Primoreguleringer Optagelse af tilgodehavende Landsbyggefonden -75,7 Primoregulering langfristet gæld 0,5 Egenkapital primo ,6 Årets samlede resultat, jf. resultatopgørelsen 75,6 Automatiske posteringer på egenkapitalen Finansiel gæld forsyningsvirksomhederne -19,6 Sociale lån -1,0 Direkte posteringer på egenkapitalen Værdiregulering vedr. omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 4,0 Værdiregulering materielle anlægsaktiver -67,7 Værdiregulering langfristede tilgodehavender 77,5 (deponering, aktier, andelsbeviser, Landsbyggefond m.v.) Optagelse og værdiregulering af leasinggæld, gæld vedr. ældreboliger -2,5 og værdiregulering af obligationsbeholdning m.v. Værdiregulering likvide beholdninger -0,1 Afskrivning/værdiregulering kortfristet gæld og tilgodehavender herunder 10,0 regulering af feriepengeforpligtelse Værdiregulering hensatte forpligtelser -22,8 Egenkapital ultimo ,1 (Positive tal angiver en forringelse af egenkapitalen, negative tal angiver en forbedring af egenkapitalen) Note 24 - Hensatte forpligtelser Balanceposten dækker hensatte forpligtelser vedrørende arbejdsskadeerstatninger, ikkeforsikringsdækkede pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd, og en hensat forpligtelse til imødegåelse af fremtidige forpligtelser som følge af nedlukning af affaldsdeponier. De hensatte forpligtelser er i 2013 samlet formindsket med 22,8 mio. kr. og udgør ved udgangen af året 220,3 mio. kr. Forpligtelsen fordeler sig med 47,1 mio. kr. til arbejdsskader, 1,6 mio. kr. til nedlukning af deponier, mens pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er på 171,6 mio. kr. 61

8 Note 24 - Hensatte forpligtelser (fortsat) Den væsentligste forskydning er sket på kommunens forpligtelse vedrørende arbejdsskader, som i forbindelse med afslutning af regnskab 2013 er nedjusteret med 21,7 mio. kr. Reguleringen er fortaget med baggrund i en fornyet aktuarmæssig beregning, hvor det er beregnet, at Jammerbugt Kommune bør have en hensættelse til arbejdsskadeerstatninger på 47,1 mio. kr. Kommunen har siden 1. januar 2007 været selvforsikrede på arbejdsskadeområdet. På området er kommunen forpligtet til mindst hvert 5. år at få foretaget en aktuarmæssig beregning af den fremtidige forpligtelse. Forpligtelsen blev aktuarmæssig beregnet i 2008, og der er derfor sket genberegning ved regnskabsafslutningen for Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er formindsket med sammenlagt 2,7 mio. kr. Denne regulering har baggrund i flere forhold. I regnskabet for 2012 blev der optaget en pensionsforpligtelse til lærere i den lukkede gruppe, hvor kommunen har forpligtelsen indtil det fyldte 63½ år. Fejlagtig var der i denne optagelse en gruppe af tidligere kommunale skattemedarbejdere, hvor den kommunale pensionsforpligtelse ikke ophører ved det fyldte 63½ år, men derimod er livslang. Pensionsforpligtelsen er korrigeret herfor. Samtidig er forpligtelsen reguleret for til- og afgange, ligesom der er sket nedjustering som følge af udbetalte pensioner. For andre tjenestemandsansatte blev der ved afslutning af regnskab 2011 foretaget en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen. I år, hvor der ikke foretages aktuarmæssig beregning, skal forpligtelsen dog opgøres. I 2013 er forpligtelsen derfor blevet forøget med 20,3 pct. af den pensionsberettigede løn til alle aktive tjenestemandsansatte, men samtidig er forpligtelsen nedjusteret for de faktiske betalinger til forsikringsafdækning og for udbetalte pensioner. Også på området for tjenestemandspensioner skal der minimum hvert femte år foretages en aktuarmæssig genberegning af forpligtelsen. De hensatte forpligtelser er i 2013 forøget med en hensættelse på 1,6 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet som følge af nedlukning af deponierne i Udholm og Gøttrup. Begge deponier blev nedlukket i 2009, og ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal der i en periode på foreløbigt 30 år føres tilsyn med det omkringliggende miljø i form af eksempelvis udtagning og analyser af vandprøver. Hensættelsen er foretaget for at imødegå disse kommende udgifter, og der vil ske nedskrivning i takt med udgiftsafholdelsen under forsyningsområdet over tilsynsperioden. Note 25 - Langfristede gældsforpligtelser Sammensætning af den langfristede gæld: (Mio. kr.) Regnskab 2013 Regnskab 2012 Kommunekredit/Realkredit -321,2-263,2 Pengeinstitutter -10,4-11,2 Langfristet gæld vedr. ældreboliger -237,7-234,9 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver -9,4-11,7 I alt langfristet gæld -578,7-521,0 -=gæld Jammerbugt Kommunes samlede langfristede gældforpligtelser er med udgangen af 2013 på 578,7 mio. kr., og heraf udgør langfristet gæld vedr. ældreboliger 237,7 mio. kr. Den langfristede gæld er i 2013 øget med 57,7 mio. kr., hvilket kan specificeres således: 62

9 Note 25 - Langfristede gældsforpligtelser (fortsat) (Mio. kr.) Regnskab 2013 Regnskab 2012 Optagne lån -79,2-68,4 Afdrag på lån 18,9 11,8 Indexreguleringer -1,0 0,6 Statens andel af afdrag på ældreboliger 1,3 1,6 Leasingkontrakter, låneoptagelse 2,3 2,0 I alt langfristet gæld -57,7-52,4 -=indtægt, +=udgift Den langfristede gæld er i 2013 samlet set forøget med cirka 11 %, og forøgelsen hænger primært sammen med et stort låneoptag til finansiering af igangsatte anlægsprojekter heraf væsentligst DGI-huset (Aabybro Hallen). I det oprindelige budget 2013 var der budgetteret med et låneoptag på 106,0 mio. kr., hvilket i løbet af året er reduceret til 79,2 mio. kr. Justeringen hænger hovedsageligt sammen med en forsinkelse af renoveringen på Pandrup Plejecenter og dermed udskydelse af et planlagt låneoptag på 34,0 mio. kr. til indfrielse af byggekredit. Se endvidere note 13 om optagelse af lån. De senest offentliggjorte nøgletal vedrørende kommunernes gæld pr. indbygger eksklusiv gæld vedrørende ældreboliger viser et landsgennemsnit på kr. pr. indbygger. Det betyder, at Jammerbugt Kommunes gæld ligger på et forholdsvist lavt niveau i forhold til landsgennemsnittet, da gælden pr. indbygger her udgør kr. Der er i 2013 sket omlægning af lån på 12,0 mio. kr. vedrørende styrkelse af likviditeten optaget i maj Omlægningen blev foretaget i november 2013 og er alene gennemført med henblik på en forkortelse af lånets renteperioder fra 6 til 3 måneder for dermed at opnå en forventet rentebesparelse set over hele lånets løbetid. Kommunens langfristede gæld indeholder også leasinggæld. Gæld som følge af indgåede leasingkontrakter er i 2013 samlet set formindsket med 2,3 mio. kr. Til nogle af kommunens lån har kommunalbestyrelsen valgt at tilknytte renteswaps. En renteswap er en aftale om at bytte renter. Jammerbugt Kommune har optaget variabelt forrentede lån og i denne forbindelse indgået aftaler med henholdsvis Nordea og KommuneKredit om, at de betaler den variable rente, mens kommunen i stedet betaler en fast rente. Jammerbugt Kommune har ved regnskabsafslutningen for 2013 følgende renteswap-aftaler i relation til den langfristede gæld: SWAP-aftale (mio. kr.) Modpart Oprindelig hovedstol Restgæld DKK Markedsværdi DKK SWAP udløb Lånets udløb Rente / Nordea 7,2 5,7-0, ,1950 % S KommuneKredit 9,4 8,4-1, ,1100 % S KommuneKredit 18,8 16,2-2, ,9000 % S KommuneKredit 11,2 9,7-1, ,7600 % S2011Z81359 KommuneKredit 45,0 43,3-0, ,5200 % S2011Z81362 KommuneKredit 14,8 13,7-0, ,2600 % S2012Z83794 KommuneKredit 18,9 18,0-0, ,6200 % 63

10 Note 25 - Langfristede gældsforpligtelser (fortsat) Renteswaps anvendes til at mindske renterisikoen forbundet med kommunens låneportefølje. Den samlede markedsværdi er -6,4 mio. kr., og denne er påvirket af det forholdsvis lave renteniveau pr. 31. december Markedsværdien er dog faldet i forhold til udgangen af 2012, hvor den udgjorde -13,1 mio. kr., og dette fald skyldes at markedsværdien er påvirket af, at der i løbet af året er sket en stigning i den lange rente. Markedsværdien er et øjebliksbillede, og den negative værdi angiver den pris, kommunen på opgørelsestidspunktet skulle betale for at afvikle swapaftalerne. Værdien er desuden udtryk for, at tilsvarende swaps vil kunne handles til en lavere rente i dag end på indgåelsestidspunktet. Der er omvendt ikke tale om, at swapaftalerne er til ugunst for kommunen. Jammerbugt Kommune har via disse tilkøbt en budgetsikkerhed i form af en fast rente. Renteswaps er mere fleksible og tilmed billigere at finansiere sammenlignet med traditionelle fast forrentede lån. En beregning af en tilsvarende markedsværdi for et traditionelt fast forrentet lån ville ligeledes være negativ. Markedsværdien på renteswaps svinger i forhold til renteudviklingen på markedet, men på udløbstidspunktet er markedsværdien altid nul. Da Jammerbugt Kommune har indgået aftaler om renteswaps med Nordea og især KommuneKredit som modparter, der begge har en god kreditrating, er der en meget lav risiko forbundet med de indgåede renteswaps. Note 26 - Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. Balanceposten nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. er i 2013 forøget med 0,4 mio. kr. og udgør ved udgangen af regnskabsåret en nettogæld på 6,2 mio. kr. Gældsposten dækker primært deposita, som udgør 5,8 mio. kr. Dette beløb består hovedsageligt af beboernes 2 % finansiering af anskaffelsessummen ved opførelse af kommunale pleje- og ældreboliger. Note 27 - Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser (mio. kr. ) Regnskab 2013 Regnskab 2012 Kassekreditter og byggelån -65,9-47,4 Kortfristet gæld til staten -5,7-5,2 Kirkelige skatter og afgifter 2,0 3,9 Andre kommuner og regioner -4,1-16,3 Skyldige feriepenge -172,5-164,1 Øvrig mellemregning -241,3-74,1 Selvejende institutioner med overenskomst -1,8-2,6 I alt kortfristede gældsforpligtelser -489,4-305,8 -=gæld, +=tilgodehavende I 2013 er der sket en ændring i regnskabspraksis som følge af nye regler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (se note 20). Balanceposten er i 2013 samlet forøget med 183,6 mio. kr., og kommunen har ved udgangen af 2013 kortfristede gældsforpligtelser for 489,4 mio. kr. Heraf udgør ændring af regnskabspraksis 160,2 mio. kr. 64

11 Note 27 - Kortfristede gældsforpligtelser (fortsat) Der i 2013 hjemtaget byggelån for 27,8 mio. kr., og der er indfriet et byggelån på 9,2 mio. kr. Ved udgangen af 2013 har kommunen en samlet byggelånsgæld på 65,9 mio. kr. Byggelånene er løbende hjemtaget til finansiering af afholdte anlægsudgifter til ombygningsprojekterne på Pandrup Plejecenter og Enkeltmandstilbud Klim. Når de pågældende anlægsprojekter bliver afsluttet, vil der ske finansiering via lånoptagelse under den langfristede gæld, og byggekreditterne vil blive indfriet. Indfrielsen vedrører afsluttet tilbygningsprojekt på Botilbud Krabben. Jammerbugt Provsti afdrager ifølge aftale 1,9 mio. kr. om året til dækning af reguleringer vedrørende tidligere år. Gæld til andre kommuner og regioner er i 2013 faldet væsentligt og udgør ved udgangen af ,1 mio. kr. Faldet skyldes primært, at kommunerne generelt har sørget for løbende at sende regninger, så der ved årsafslutningen ikke har været store mellemværende mellem kommunerne. Posten skyldige feriepenge er den opgjorte feriepengeforpligtelse kommunen havde ved udgangen af Forpligtelsen udgør ved udgangen af ,5 mio. kr. Øvrig mellemregning dækker en bred vifte af mellemregningsforhold. Som eksempler kan nævnes, at registrering af udbetalinger, hvor der er en fremtidig betalingsdato, midlertidig bogføres her, indtil udbetalingen faktisk finder sted. A-skat og moms i relation til SKAT registreres også på området, indtil afregning finder sted. Øvrig mellemregning er i regnskabsåret forøget med 167,1 mio. kr. hvoraf de 160,2 mio. kr. vedrørende ændring af regnskabspraksis. Note 28 Kautions- og garantiforpligtelse Jammerbugt Kommunes kautions- og garantiforpligtelser udgør med udgangen af ,8 mio. kr. Der er tale om en stigning i forhold til 2012 på 73,5 mio. kr., og stigningen kan primært henføres til nye garantiforpligtelser vedrørende Nørresundby Boligselskab, Boligselskabet Nordjylland samt Lejerbo Jammerbugt. Kommunens eventualforpligtelser er i 2013 steget med 129,3 mio. kr., og udgør med udgangen af året 1.074,7 mio. kr. Stigningen vedrører hovedsageligt eventualforpligtelse vedrørende lån optaget af Udbetaling Danmark på 168,7 mio. kr., som kommunerne hæfter solidarisk for. I regnskabets bind 2 er optrykt en detaljeret oversigt over de enkelte kautions- og garantiforpligtelser. Note 29 Opgaver for andre offentlige myndigheder Jammerbugt Kommune har i 2013 ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder. 65

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2011 faldet med 1,2 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2011 faldet med 1,2 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

Glostrup Kommunes Regnskab 2017 Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

- heraf Kontante beholdninger og indskud i pengeinstitutter -124,8-170,9 - heraf Obligationsbeholdning 158,8 91,5

- heraf Kontante beholdninger og indskud i pengeinstitutter -124,8-170,9 - heraf Obligationsbeholdning 158,8 91,5 Balance Noter (i mio. kr. ) AKTIVER 1 Materielle anlægsaktiver 1.917,7 1.856,0 Grunde 352,7 345,7 Bygninger 1.368,9 1.334,5 Tekniske anlæg mv. 39,7 43,2 Inventar 17,1 22,4 Anlæg under udførelse 139,3 110,1

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

DANSK MEDIA DISTRIBUTION ApS

DANSK MEDIA DISTRIBUTION ApS DANSK MEDIA DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Emil B. Bredel Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Delregnskab maj CVR-nr

Delregnskab maj CVR-nr Delregnskab 2008 4. maj 2009 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau af fordelingsaftale Strukturreform 2007 II Fordeling på forvaltningsniveau Indhold Del II Fordeling på forvaltningsniveau... 3 1. Læsevejledning... 3 2. Indledning... 3 3. Principper for efterregulering

Læs mere

GENTOFTE EJENDOMSSELSKAB, KOMMANDITEJENDOMSSELSKAB

GENTOFTE EJENDOMSSELSKAB, KOMMANDITEJENDOMSSELSKAB GENTOFTE EJENDOMSSELSKAB, KOMMANDITEJENDOMSSELSKAB Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Bilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område

Bilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område Notat 16. august 2017 Sagsbeh.: JTP, LLJ, AW J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 7 Finansielle poster og brugerfinansieret område 1. Lånoptagelse I budgetperioden 2018-21 er der indregnet

Læs mere

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse Budget- og regnskabssystem 10.7 - side 1 Dato: 24. februar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2 fremgår

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget

Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget Konklusion KS og KFF tilkendegiver hermed, at afstemningen af forvaltningens balancekonti er udført i overensstemmelse med gældende regelsæt og har været omfattet

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Andelsselskabet Nyskole Vandværk CVR-nr

Andelsselskabet Nyskole Vandværk CVR-nr Andelsselskabet Nyskole Vandværk CVR-nr. 44 19 36 12 Resume af årsregnskab 2017 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Andelsselskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandsektorlov

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber CVR-nr april 2011

NOTAT. Udkast til delregnskaber CVR-nr april 2011 NOTAT Udkast til delregnskaber 2010 29. april 2011 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2018

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2018 NOTAT Delregnskaber for 2017 16. april 2018 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere