Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr."

Transkript

1 Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg m.m. Trods store anlægsinvesteringer på affaldsområdet de seneste år vedrører hovedparten af balancepostens værdier fortsat det skattefinansierede område. Aktiver på det skattefinansierede område har således en samlet værdi på 1.105,8 mio. kr. mens værdien af aktiverne på affaldsområdet (det takstfinansierede område) tegner sig for 35,9 mio. kr. De optagne værdier bliver hvert år ved regnskabsafslutningen reguleret med til- eller afgange af aktiver samt eventuelle op- og nedskrivninger, ligesom der reguleres for afskrivninger. Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Tilgangen kan hovedsageligt tilskrives, at der i 2013 netto er afholdt anlægsudgifter for 133,4 mio. kr., hvoraf 21,4 mio. kr. er afholdt på forsyningsområdet, og disse investeringer afspejler sig i høj grad i den værditilvækst, der er på kommunens anlægsaktiver. Det er dog ikke alle anlægsudgifter, der resulterer i en værditilgang til balanceposten. I reglerne for den kommunale regnskabsaflæggelse er det fastsat, at værdierne af infrastrukturelle anlægsaktiver ikke skal optages i balancen. Det betyder, at anlægsinvesteringer på 12 mio. kr. på vejområdet afholdt under Teknik- og Miljøudvalget ikke resulterer i en værditilgang på de kommunale anlægsaktiver. Herudover er der anlægsudgifter, der betragtes som straksafskrevne, idet de har karakter af vedligeholdelse. Som følge af afholdte drifts- og anlægsudgifter er der en værdiforøgelse på de materielle anlægsaktiver på 119,4 mio. kr. Den væsentligste tilgang er sket som følge af de afholdte anlægsudgifter til DGI-huset (Aabybro Hallen). Dette projekt medfører en tilgang på 35,3 mio. kr. På det sociale institutionsområde er der en samlet tilgang på 36,9 mio. kr. Denne tilgang vedrører hovedsageligt ombygningsprojekterne på Pandrup Plejecenter og enkeltmandstilbud Klim. På institutionsområderne under Børne- og Familieudvalget er der tilgange vedrørende folkeskolen på 18,6 mio. kr., hvoraf 15,6 mio. kr. er investeringsudgifter i relation til den nye skole i Aabybro. På daginstitutionsområdet er der en tilgang på samlet 3,0 mio. kr., og heraf er halvdelen investeringsudgifter til færdiggørelse af tilbygningen til Kernehuset i Biersted. Endelig har anlægsinvesteringen på forsyningsområdet på 21,4 mio. kr. betydet en tilgang af tilsvarende størrelse. Enkelte af de aktiver, der var indeholdt i balanceposten ved indgangen til 2013, er solgt i løbet af regnskabsåret. Der er derfor udtaget værdier for samlet 3,7 mio. kr. som følge af salg af aktiver, og væsentligst her er salg af Grabowsvej 18 i Brovst. Endelig er værdierne nedskrevet som følge af afskrivninger, og disse udgør i ,6 mio. kr. Note 16 - Aktier og andelsbeviser Under aktier og andelsbeviser er optaget Jammerbugt Kommunes ejerandel af den indre værdi i de selskaber, som kommunen har kapitalandele i. Den indre værdi er de pågældende selskabers egenkapital, og beregningen af kommunens ejerandele er sket ud fra selskabernes seneste offentliggjorte regnskaber. Ved udgangen af 2013 er værdien af Jammerbugt Kommunes ejerandele i disse selskaber 1.252,6 mio. kr., og heraf er værdien af Jammerbugt Forsyning A/S 1.211,4 mio. kr. 55

2 Note 16 - Aktier og andelsbeviser (fortsat) De optagne ejerandele er beregnet som vist nedenfor. Selskab Egenkapital pr (1.000 kr.) Metode %-andel Optaget værdi (1.000 kr.) Note I/S Mokana Indbyggerandel 8, HMN Naturgas I/S Indskud 0, Renovest I/S Indbyggerandel 12, I/S Thyra 51 Indbyggerandel 11, Aalborg Lufthavn , Jammerbugt Forsyning A/S , Total Den optagne værdi er beregnet ud fra Jammerbugt Kommunes andel af interessentkommunernes samlede indbyggertal pr. 1. januar Det samlede indbyggertal udgjorde på det tidspunkt personer, og heraf var bosat i Jammerbugt Kommune. 2. Den optagne værdi er beregnet ud fra Jammerbugt Kommunes andel af interessentkommunernes samlede indskud i HMN Naturgas I/S. Jammerbugt Kommunes indskud udgør kr. ud af et samlet indskud på kr. 3. Den optagne værdi er beregnet i forhold til indbyggertallet i de gamle interessentkommuner pr. 1. januar Jammerbugt Kommunes %-mæssige andel er derfor beregnet ud fra indbyggertallet i den daværende Brovst Kommune, som på det tidspunkt udgjorde Det samlede indbyggertal i interessentkommunerne udgjorde personer. 4. Den optagne værdi er beregnet ud fra Jammerbugt Kommunes andel af interessentkommunernes samlede indbyggertal i henhold til årsregnskab 2012 for I/S Thyra. Det samlede indbyggertal udgør iflg. I/S Thyras opgørelse personer, hvoraf er bosat i Jammerbugt Kommune. 5. Ifølge Årsrapport 2012 for Aalborg Lufthavn ejer Jammerbugt Kommune 13,3 % af Aalborg Lufthavn. Den optagne værdi er derfor beregnet som 13,3 % af egenkapitalen ultimo Jammerbugt Kommune er eneejer af selskabet Jammerbugt Forsyning A/S, hvorfor den optagne værdi er lig med selskabets egenkapital pr Jammerbugt Kommune er ligeledes interessent i Reno-Nord, men da selskabets egenkapital i det seneste godkendte regnskab er negativ, er kommunens engagement overført til eventualforpligtelsen i regnskabet. Oversigten over eventualforpligtelser er optrykt i regnskabets bind 2. 56

3 Note 17 - Langfristede tilgodehavender Balanceposten langfristede tilgodehavender er sammensat som vist nedenfor: Tilgodehavender (mio. kr. ) Regnskab 2013 Regnskab 2012 Tilgodehavender hos grundejere 3,2 3,6 Udlån til beboerindskud 8,3 7,7 Indskud i Landsbyggefonden - - Andre langfristede udlån og tilgodehavender 34,2 32,4 Deponerede beløb for lån m.v. 12,0 32,4 I alt langfristede tilgodehavender 57,6 76,1 +=tilgodehavende Der er samlet set sket et fald i de langfristede tilgodehavender på 18,5 mio. kr. Den altovervejende årsag til dette fald er, at den regnskabsmæssige deponering er faldet med 20,3 mio. kr. fra 32,4 mio. kr. til 12,0 mio. kr. Baggrunden herfor er beskrevet i noterne 13 og 14 vedrørende optagelse af lån og finansforskydningerne. I posten andre langfristede udlån og tilgodehavender er blandt andet kommunens tilgodehavende som følge af ydede lån til betaling af ejendomsskatter placeret. Dette tilgodehavende er i 2013 forøget med 1,7 mio. kr. og udgør ved udgangen af året 20,6 mio. kr. Kommunens indskud i Landsbyggefonden skal i henhold til reglerne for den kommunale regnskabsaflæggelse ikke optages i balancen. Den nominelle værdi af indskuddene udgør ved udgangen af ,7 mio. kr. Note 18 - Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Mellemværendet med de selskabsgjorte forsyningsvirksomheder er afdraget som aftalt. Restgælden, der forventes fuldt afdraget ultimo 2019, andrager pr ,5 mio. kr. Årets renter og afdrag er opgjort til henholdsvis 0,7 mio. kr. og 4,4 mio. kr. Samlet set er mellemværendet mellem kommunekassen og affaldsområdet ændret med 19,6 mio. kr. i kommunekassens favør. Kommunens tilgodehavende hos affaldsområdet er nu på 19,5 mio. kr. Stigningen i tilgodehavendet skyldes primært, at der er afholdt store anlægsudgifter til etablering af genbrugsplads i Fjerritslev. Note 19 - Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Balanceposten vedrører grunde og bygninger bestemt til videresalg. Den optagne værdi vedrører i det væsentligste grunde til videresalg, jord inddraget til påbegyndte byggemodningsprojekter samt jord inddraget til fremtidig byggemodning. I regnskabsår 2013 er værdien af disse grunde og bygninger formindsket med 4 mio. kr. fra 58,9 mio. kr. ved udgangen af 2012 til 54,9 mio. kr. ved udgangen af Værdiforringelsen har overvejende baggrund i to forhold. Dels er der sket salg af fem parcelhusgrunde i Skovparken i Aabybro, og dels er der sket en nedjustering af værdiansættelsen af en ejendom kommunen har udbudt til salg. Der har i 2013 været indgået forhandling om salg af den pågældende ejendom, og i 57

4 Note 19 - Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg (fortsat) den forbindelse blev ejendommens salgsværdi revurderet. Det omtalte salg blev ikke realiseret, men der er foretaget en tilpasning af værdien i regnskabet i overensstemmelse med revurderingen. Note 20 - Omsætningsaktiver - tilgodehavender Tilgodehavender (mio. kr. ) Regnskab 2013 Regnskab 2012 Refusionstilgodehavender 10,6 4,1 Tilgodehavender i betalingskontrol 84,2 47,5 Andre tilgodehavender 20,8 1,8 Mellemregning med foregående og følgende år 16,4-134,7 Finansieller aktiver tilhørende selvejende institutioner 1,8 2,6 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 0,6 1,8 I alt tilgodehavender 134,3-76,9 -=gæld, +=tilgodehavende I 2013 er der sket en ændring i regnskabspraksis som følge af nye regler i Orienteringsskrivelse 27 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. I korte træk præciseres det i de nye regler, at mellemregning med foregående og følgende år alene er en periodeafgrænsningskonto for udgifter og indtægter, som afholdes eller indbetales i gammelt regnskabsår, men som vedrører nyt regnskabsår. På funktionen registreres ikke udgifter og indtægter, som kan henføres til øvrige funktioner på hovedkonto 8. Posten tilgodehavender i betalingskontrol viser et tilgodehavende på 84,2 mio. kr. Det er en stigning på 36,7 mio. kr., hvoraf 36,3 mio. kr. vedrører ændring af regnskabspraksis, jævnfør ovenfor. Posten andre tilgodehavender viser et tilgodehavende på 20,8 mio. kr. Det er en stigning på 19,0 mio. kr., hvoraf 19,6 mio. kr. vedrører ændring af regnskabspraksis. Posten mellemregning med foregående og følgende år viser et tilgodehavende på 16,4 mio. kr. Det er en stigning på 151,1 mio. kr. i forhold til Saldoen på 16,4 mio. kr. viser efter ændring af regnskabsprincip forudbetalte beløb og forudindbetalte beløb vedrørende nyt regnskabsår. Posten refusionstilgodehavender viser det mellemværende, kommunen har med staten vedrørende sociale refusioner. Tilgodehavendet er i 2013 steget med 6,5 mio. kr., og denne stigning skyldes primært, at kommunen i 2013 har hjemtaget for lidt refusionsbeløb vedrørende beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Det tilgodehavende, der er i regnskabet ved udgangen af 2013, vedrører således overvejende den foreløbige restafregning for 2013 på det sociale område. Note 21 - Omsætningsaktiver - værdipapirer Ved udgangen af regnskabsår 2013 har Jammerbugt Kommunes pantebrevsbeholdning en værdi på 3,5 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til 2012 på 0,3 mio. kr. Efter ansøgning om lån fra Han Herreds Fritidscenter traf kommunalbestyrelsen i november 2012 beslutning om optagelse af gældsbrev på 0,5 mio. kr. Der er i 2013 afdraget 0,1 mio. kr. på gældsbrevet og restgælden, der afdrages i perioden , udgør i regnskab ,4 mio. kr. 58

5 Note 21 - Omsætningsaktiver værdipapirer (fortsat) På gældsbrev vedrørende Brovst Sport- og Kulturcenter, som blev optaget i det kommunale regnskab i 2011, er der afdraget 0,2 mio. kr., og det tilbageværende tilgodehavende udgør ved udgangen af ,6 mio. kr. Herudover indeholder balanceposten pantebreve for sammenlagt 2,5 mio. kr., som vedrører udlån til institutioner og foreninger i kommunen. Der er udlån til idrætsforeninger for 1,4 mio. kr., hvoraf Thorup-Klim Boldklub, Fjerritslev og Brovst Idrætsklubber tegner sig for 1,0 mio. kr., mens der er udlån til forskellige borgerforeninger og forsamlingshuse for 0,6 mio. kr. Note 22 - Likvide beholdninger De likvide beholdninger er i 2013 forringet med 38,6 mio. kr., og ved udgangen af 2013 er de likvide beholdninger således faldet fra -0,3 mio. kr. til -38,9 mio. kr. Finansieringsoversigten viser hvilke poster i regnskabet der har påvirket likviditeten i FINANSIERINGSOVERSIGT Budget Korr. budget Regnskab mio. kr. mio. kr. mio. kr. Likvide beholdninger primo -0,3 Tilgang af likvide aktiver: Optagne lån (langfristet gæld) 106,0 79,2 79,2 Anvendelse af likvide aktiver: Resultat iflg. resultatopgørelsen i alt -81,4-102,4-75,6 Afdrag på lån (langfristet gæld) -17,2-18,9-18,9 Øvrige finansforskydninger -2,0-7,2-22,9 Ændring af likvide aktiver 5,4-49,4-38,2 Kursreguleringer m.v. -0,5 Likvide beholdninger ultimo -38,9 +=tilgang, -=forbrug/negativ beholdning Gennem hele 2013 har der været fokus på likviditeten, og på det likviditetsfald som kommunerne ville opleve som følge af opgaveoverflytningen til Udbetaling Danmark. Denne opgaveoverflytning har blandt andet som konsekvens, at de refusionsbeløb, kommunerne modtager fra staten, nu er væsentligt mindre end tidligere. Sammen med det forhold, at der i slutningen af 2013 skete et likviditetstræk på 27 mio. kr. som følge af en midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende de forsikrede ledige, er opgaveoverflytningen til Udbetaling Danmark den væsentligste årsag til det likviditetsfald, regnskabet udviser. Samtidig gør det sig gældende, at likviditeten i regnskabet er et øjebliksbillede af den økonomiske situation. Den negative likviditet i regnskabet er ikke udtryk for, at kommunen generelt har negativ likviditet. Selvom likviditeten, blandt andet på grund af de to forhold nævnt ovenfor, har været under pres, har kommunen i gennemsnit haft 81 mio. kr. i kassebeholdning i Der er tale om 59

6 Note 22 - Likvide beholdninger (fortsat) et forudset fald i dette gennemsnit, idet kommunen i 2012 havde en gennemsnitlig kassebeholdning på 97 mio. kr. Note 23 - Egenkapital Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er dermed et udtryk for kommunens formue. Jammerbugt Kommunes samlede egenkapital er fra udgangen af 2012 til udgangen af 2013 forbedret med 21,7 mio. kr. I balancen er egenkapitalen opdelt i tre poster: Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Finansiel egenkapital Posterne modpost for takstfinansierede og skattefinansierede aktiver er egenkapitalkonti, der modsvarer balancens aktivposter materielle og immaterielle anlægsaktiver samt posten omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg. Disse aktiver er i balancen markeret med notenumrene 15 og 19. Posten finansiel egenkapital modsvarer alle øvrige aktiv- og passivposter i balancen. Denne opdeling af egenkapitalen er obligatorisk og foretages for at sikre, at værdien af og forskydningen på anlægsaktiverne og de fysiske anlæg til salg ikke påvirker kommunens finansielle egenkapital. Den samlede forbedring på 21,7 mio. kr. fremkommer derfor som resultat af de forskydninger, der har været på hver af de tre egenkapitalkonti. Nedenfor er forskydningen for de tre poster vist: Egenkapitalkonto Forskydning (mio. kr.) Modpost for takstfinansierede aktiver -20,7 Modpost for skattefinansierede aktiver -42,9 Finansiel egenkapital 41,9 Samlet forskydning -21,7 (Negative tal angiver en forbedring af egenkapitalen) Modpost for takst- og skattefinansierede aktiver Disse egenkapitalkonti er samlet forbedret med 63,6 mio. kr. Forbedringen har direkte sammenhæng til, at der i 2013 netto er optaget anlægsaktiver for 115 mio. kr., mens værdien af grunde til videresalg i 2013 er formindsket med 4 mio. kr. Fra denne nettoværdistigning skal trækkes den årlige afskrivning på anlægsaktiverne, som i 2013 udgør 47 mio. kr. Finansiel egenkapital Samlet set er den finansielle egenkapital i 2013 forringet med 42 mio. kr. Mange forhold har påvirket dette resultat, men et væsentligt element er samspillet mellem de enkelte egenkapitalkonti. Eksempelvis påvirker optagelse af anlægsaktiver som nævnt ikke den finansielle egenkapital, mens finansieringen af disse anlægsaktiver, enten i form af et likviditetsforbrug eller gennem lånoptagelse, påvirker den finansielle egenkapital negativt. 60

7 Note 23 Egenkapital (fortsat) Selvom den finansielle egenkapital som nævnt er påvirket af mange forhold, skal her fremhæves nogle hovedtræk. Resultatopgørelsens resultat på 75,6 mio. kr. forringer sammen med en øget hensættelse til feriepenge den finansielle egenkapital med 84 mio. kr. Modsat betyder et øget tilgodehavende i forhold til genbrugsområdet og en nedskrivning af de hensatte forpligtelser til arbejdsskader en forbedring af egenkapitalen på 41 mio. kr. Nedenfor er vist hvordan kommunens samlede egenkapital fremkommer ultimo 2013: UDVIKLING I EGENKAPITAL Mio. kr. Egenkapital ultimo ,4 Primoreguleringer Optagelse af tilgodehavende Landsbyggefonden -75,7 Primoregulering langfristet gæld 0,5 Egenkapital primo ,6 Årets samlede resultat, jf. resultatopgørelsen 75,6 Automatiske posteringer på egenkapitalen Finansiel gæld forsyningsvirksomhederne -19,6 Sociale lån -1,0 Direkte posteringer på egenkapitalen Værdiregulering vedr. omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 4,0 Værdiregulering materielle anlægsaktiver -67,7 Værdiregulering langfristede tilgodehavender 77,5 (deponering, aktier, andelsbeviser, Landsbyggefond m.v.) Optagelse og værdiregulering af leasinggæld, gæld vedr. ældreboliger -2,5 og værdiregulering af obligationsbeholdning m.v. Værdiregulering likvide beholdninger -0,1 Afskrivning/værdiregulering kortfristet gæld og tilgodehavender herunder 10,0 regulering af feriepengeforpligtelse Værdiregulering hensatte forpligtelser -22,8 Egenkapital ultimo ,1 (Positive tal angiver en forringelse af egenkapitalen, negative tal angiver en forbedring af egenkapitalen) Note 24 - Hensatte forpligtelser Balanceposten dækker hensatte forpligtelser vedrørende arbejdsskadeerstatninger, ikkeforsikringsdækkede pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd, og en hensat forpligtelse til imødegåelse af fremtidige forpligtelser som følge af nedlukning af affaldsdeponier. De hensatte forpligtelser er i 2013 samlet formindsket med 22,8 mio. kr. og udgør ved udgangen af året 220,3 mio. kr. Forpligtelsen fordeler sig med 47,1 mio. kr. til arbejdsskader, 1,6 mio. kr. til nedlukning af deponier, mens pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er på 171,6 mio. kr. 61

8 Note 24 - Hensatte forpligtelser (fortsat) Den væsentligste forskydning er sket på kommunens forpligtelse vedrørende arbejdsskader, som i forbindelse med afslutning af regnskab 2013 er nedjusteret med 21,7 mio. kr. Reguleringen er fortaget med baggrund i en fornyet aktuarmæssig beregning, hvor det er beregnet, at Jammerbugt Kommune bør have en hensættelse til arbejdsskadeerstatninger på 47,1 mio. kr. Kommunen har siden 1. januar 2007 været selvforsikrede på arbejdsskadeområdet. På området er kommunen forpligtet til mindst hvert 5. år at få foretaget en aktuarmæssig beregning af den fremtidige forpligtelse. Forpligtelsen blev aktuarmæssig beregnet i 2008, og der er derfor sket genberegning ved regnskabsafslutningen for Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er formindsket med sammenlagt 2,7 mio. kr. Denne regulering har baggrund i flere forhold. I regnskabet for 2012 blev der optaget en pensionsforpligtelse til lærere i den lukkede gruppe, hvor kommunen har forpligtelsen indtil det fyldte 63½ år. Fejlagtig var der i denne optagelse en gruppe af tidligere kommunale skattemedarbejdere, hvor den kommunale pensionsforpligtelse ikke ophører ved det fyldte 63½ år, men derimod er livslang. Pensionsforpligtelsen er korrigeret herfor. Samtidig er forpligtelsen reguleret for til- og afgange, ligesom der er sket nedjustering som følge af udbetalte pensioner. For andre tjenestemandsansatte blev der ved afslutning af regnskab 2011 foretaget en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen. I år, hvor der ikke foretages aktuarmæssig beregning, skal forpligtelsen dog opgøres. I 2013 er forpligtelsen derfor blevet forøget med 20,3 pct. af den pensionsberettigede løn til alle aktive tjenestemandsansatte, men samtidig er forpligtelsen nedjusteret for de faktiske betalinger til forsikringsafdækning og for udbetalte pensioner. Også på området for tjenestemandspensioner skal der minimum hvert femte år foretages en aktuarmæssig genberegning af forpligtelsen. De hensatte forpligtelser er i 2013 forøget med en hensættelse på 1,6 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet som følge af nedlukning af deponierne i Udholm og Gøttrup. Begge deponier blev nedlukket i 2009, og ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal der i en periode på foreløbigt 30 år føres tilsyn med det omkringliggende miljø i form af eksempelvis udtagning og analyser af vandprøver. Hensættelsen er foretaget for at imødegå disse kommende udgifter, og der vil ske nedskrivning i takt med udgiftsafholdelsen under forsyningsområdet over tilsynsperioden. Note 25 - Langfristede gældsforpligtelser Sammensætning af den langfristede gæld: (Mio. kr.) Regnskab 2013 Regnskab 2012 Kommunekredit/Realkredit -321,2-263,2 Pengeinstitutter -10,4-11,2 Langfristet gæld vedr. ældreboliger -237,7-234,9 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver -9,4-11,7 I alt langfristet gæld -578,7-521,0 -=gæld Jammerbugt Kommunes samlede langfristede gældforpligtelser er med udgangen af 2013 på 578,7 mio. kr., og heraf udgør langfristet gæld vedr. ældreboliger 237,7 mio. kr. Den langfristede gæld er i 2013 øget med 57,7 mio. kr., hvilket kan specificeres således: 62

9 Note 25 - Langfristede gældsforpligtelser (fortsat) (Mio. kr.) Regnskab 2013 Regnskab 2012 Optagne lån -79,2-68,4 Afdrag på lån 18,9 11,8 Indexreguleringer -1,0 0,6 Statens andel af afdrag på ældreboliger 1,3 1,6 Leasingkontrakter, låneoptagelse 2,3 2,0 I alt langfristet gæld -57,7-52,4 -=indtægt, +=udgift Den langfristede gæld er i 2013 samlet set forøget med cirka 11 %, og forøgelsen hænger primært sammen med et stort låneoptag til finansiering af igangsatte anlægsprojekter heraf væsentligst DGI-huset (Aabybro Hallen). I det oprindelige budget 2013 var der budgetteret med et låneoptag på 106,0 mio. kr., hvilket i løbet af året er reduceret til 79,2 mio. kr. Justeringen hænger hovedsageligt sammen med en forsinkelse af renoveringen på Pandrup Plejecenter og dermed udskydelse af et planlagt låneoptag på 34,0 mio. kr. til indfrielse af byggekredit. Se endvidere note 13 om optagelse af lån. De senest offentliggjorte nøgletal vedrørende kommunernes gæld pr. indbygger eksklusiv gæld vedrørende ældreboliger viser et landsgennemsnit på kr. pr. indbygger. Det betyder, at Jammerbugt Kommunes gæld ligger på et forholdsvist lavt niveau i forhold til landsgennemsnittet, da gælden pr. indbygger her udgør kr. Der er i 2013 sket omlægning af lån på 12,0 mio. kr. vedrørende styrkelse af likviditeten optaget i maj Omlægningen blev foretaget i november 2013 og er alene gennemført med henblik på en forkortelse af lånets renteperioder fra 6 til 3 måneder for dermed at opnå en forventet rentebesparelse set over hele lånets løbetid. Kommunens langfristede gæld indeholder også leasinggæld. Gæld som følge af indgåede leasingkontrakter er i 2013 samlet set formindsket med 2,3 mio. kr. Til nogle af kommunens lån har kommunalbestyrelsen valgt at tilknytte renteswaps. En renteswap er en aftale om at bytte renter. Jammerbugt Kommune har optaget variabelt forrentede lån og i denne forbindelse indgået aftaler med henholdsvis Nordea og KommuneKredit om, at de betaler den variable rente, mens kommunen i stedet betaler en fast rente. Jammerbugt Kommune har ved regnskabsafslutningen for 2013 følgende renteswap-aftaler i relation til den langfristede gæld: SWAP-aftale (mio. kr.) Modpart Oprindelig hovedstol Restgæld DKK Markedsværdi DKK SWAP udløb Lånets udløb Rente / Nordea 7,2 5,7-0, ,1950 % S KommuneKredit 9,4 8,4-1, ,1100 % S KommuneKredit 18,8 16,2-2, ,9000 % S KommuneKredit 11,2 9,7-1, ,7600 % S2011Z81359 KommuneKredit 45,0 43,3-0, ,5200 % S2011Z81362 KommuneKredit 14,8 13,7-0, ,2600 % S2012Z83794 KommuneKredit 18,9 18,0-0, ,6200 % 63

10 Note 25 - Langfristede gældsforpligtelser (fortsat) Renteswaps anvendes til at mindske renterisikoen forbundet med kommunens låneportefølje. Den samlede markedsværdi er -6,4 mio. kr., og denne er påvirket af det forholdsvis lave renteniveau pr. 31. december Markedsværdien er dog faldet i forhold til udgangen af 2012, hvor den udgjorde -13,1 mio. kr., og dette fald skyldes at markedsværdien er påvirket af, at der i løbet af året er sket en stigning i den lange rente. Markedsværdien er et øjebliksbillede, og den negative værdi angiver den pris, kommunen på opgørelsestidspunktet skulle betale for at afvikle swapaftalerne. Værdien er desuden udtryk for, at tilsvarende swaps vil kunne handles til en lavere rente i dag end på indgåelsestidspunktet. Der er omvendt ikke tale om, at swapaftalerne er til ugunst for kommunen. Jammerbugt Kommune har via disse tilkøbt en budgetsikkerhed i form af en fast rente. Renteswaps er mere fleksible og tilmed billigere at finansiere sammenlignet med traditionelle fast forrentede lån. En beregning af en tilsvarende markedsværdi for et traditionelt fast forrentet lån ville ligeledes være negativ. Markedsværdien på renteswaps svinger i forhold til renteudviklingen på markedet, men på udløbstidspunktet er markedsværdien altid nul. Da Jammerbugt Kommune har indgået aftaler om renteswaps med Nordea og især KommuneKredit som modparter, der begge har en god kreditrating, er der en meget lav risiko forbundet med de indgåede renteswaps. Note 26 - Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. Balanceposten nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. er i 2013 forøget med 0,4 mio. kr. og udgør ved udgangen af regnskabsåret en nettogæld på 6,2 mio. kr. Gældsposten dækker primært deposita, som udgør 5,8 mio. kr. Dette beløb består hovedsageligt af beboernes 2 % finansiering af anskaffelsessummen ved opførelse af kommunale pleje- og ældreboliger. Note 27 - Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser (mio. kr. ) Regnskab 2013 Regnskab 2012 Kassekreditter og byggelån -65,9-47,4 Kortfristet gæld til staten -5,7-5,2 Kirkelige skatter og afgifter 2,0 3,9 Andre kommuner og regioner -4,1-16,3 Skyldige feriepenge -172,5-164,1 Øvrig mellemregning -241,3-74,1 Selvejende institutioner med overenskomst -1,8-2,6 I alt kortfristede gældsforpligtelser -489,4-305,8 -=gæld, +=tilgodehavende I 2013 er der sket en ændring i regnskabspraksis som følge af nye regler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (se note 20). Balanceposten er i 2013 samlet forøget med 183,6 mio. kr., og kommunen har ved udgangen af 2013 kortfristede gældsforpligtelser for 489,4 mio. kr. Heraf udgør ændring af regnskabspraksis 160,2 mio. kr. 64

11 Note 27 - Kortfristede gældsforpligtelser (fortsat) Der i 2013 hjemtaget byggelån for 27,8 mio. kr., og der er indfriet et byggelån på 9,2 mio. kr. Ved udgangen af 2013 har kommunen en samlet byggelånsgæld på 65,9 mio. kr. Byggelånene er løbende hjemtaget til finansiering af afholdte anlægsudgifter til ombygningsprojekterne på Pandrup Plejecenter og Enkeltmandstilbud Klim. Når de pågældende anlægsprojekter bliver afsluttet, vil der ske finansiering via lånoptagelse under den langfristede gæld, og byggekreditterne vil blive indfriet. Indfrielsen vedrører afsluttet tilbygningsprojekt på Botilbud Krabben. Jammerbugt Provsti afdrager ifølge aftale 1,9 mio. kr. om året til dækning af reguleringer vedrørende tidligere år. Gæld til andre kommuner og regioner er i 2013 faldet væsentligt og udgør ved udgangen af ,1 mio. kr. Faldet skyldes primært, at kommunerne generelt har sørget for løbende at sende regninger, så der ved årsafslutningen ikke har været store mellemværende mellem kommunerne. Posten skyldige feriepenge er den opgjorte feriepengeforpligtelse kommunen havde ved udgangen af Forpligtelsen udgør ved udgangen af ,5 mio. kr. Øvrig mellemregning dækker en bred vifte af mellemregningsforhold. Som eksempler kan nævnes, at registrering af udbetalinger, hvor der er en fremtidig betalingsdato, midlertidig bogføres her, indtil udbetalingen faktisk finder sted. A-skat og moms i relation til SKAT registreres også på området, indtil afregning finder sted. Øvrig mellemregning er i regnskabsåret forøget med 167,1 mio. kr. hvoraf de 160,2 mio. kr. vedrørende ændring af regnskabspraksis. Note 28 Kautions- og garantiforpligtelse Jammerbugt Kommunes kautions- og garantiforpligtelser udgør med udgangen af ,8 mio. kr. Der er tale om en stigning i forhold til 2012 på 73,5 mio. kr., og stigningen kan primært henføres til nye garantiforpligtelser vedrørende Nørresundby Boligselskab, Boligselskabet Nordjylland samt Lejerbo Jammerbugt. Kommunens eventualforpligtelser er i 2013 steget med 129,3 mio. kr., og udgør med udgangen af året 1.074,7 mio. kr. Stigningen vedrører hovedsageligt eventualforpligtelse vedrørende lån optaget af Udbetaling Danmark på 168,7 mio. kr., som kommunerne hæfter solidarisk for. I regnskabets bind 2 er optrykt en detaljeret oversigt over de enkelte kautions- og garantiforpligtelser. Note 29 Opgaver for andre offentlige myndigheder Jammerbugt Kommune har i 2013 ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder. 65

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 4. juni 2011 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Årsrapport for 2014 SELSKABSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Lokesvej 8353 Them CVR.nr.: 3062 1867 Bestyrelse Inger Lise Nielsen, R15, formand Tove

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere