DV DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085"

Transkript

1 DV DK-S-N Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 Jan A/S Dantherm- Jegstrupvej 4-DK 7800 Skive Tel.: Fax:

2 0. Indholdsfortegnelse 1. Funktionsbeskrivelse 2. Opstilling og installation 2.1 Opstilling af aggregatet 2.2 Elektrisk tilslutning 2.3 Tilslutning af brænder 2.4 Fritblæsende aggregat 2.5 Tilslutning af kanaler 2.6 Liggende udførelse 2.7 Ændring af røggasudgangen 2.8 Placering af sikkerhedsføleren 3. Igangsætning 3.1 Vinterdrift 3.2 Sommerdrift 4. Service og rensning 4.1 Filter 4.2 Brændkammer og varmeveksler 4.3 Ventilator og kilerem 4.4 Øvrige komponente 5. Fejlfinding 6. Tekniske data 7. El-diagram 0. Innehållsförteckning 1. Funktionsbeskrivning 2. Uppställning och installation 2.1 Uppställning av aggregat 2.2 Elektrisk anslutning 2.3 Anslutning av brännare 2.4 Friblåsande aggregat 2.5 Anslutning av kanaler 2.6 Liggande utförande 2.7 Ändring av rökgasutgångar 2.8 Placering av säkerhetsgivare 3. Igångsättning 3.1 Vinterdrift 3.2 Sommardrift 4. Service och underhåll 4.1 Filter 4.2 Brännkammare och värmeväxlare 4.3 Fläktdel och kilrep 4.4 Övriga komponenter 5. Felsökning 6. Teknisk data 7. El-schema 1. Funktionsbeskrivelse Dantherm varmluftaggregater er direkte-fyrede aggregater for montering af olie- eller gasbrænder. Den varme, der produceres af brænderen, overføres direkte til luften, som via en ventilator føres gennem brændkammer og varmeveksler. På DV suges den kolde luft ind for neden på aggregatet og den opvarmede luft blæses ud foroven. Driften reguleres således: -Når rumtermostaten har givet signal til at aggregatet skal starte, begynder brænderen med forventilation af brændkammer. Kort efter tænder brænderen. -Når brænderen har været i drift i et par minutter, har luften i aggregatet nået en tilstrækkelig høj temperatur til at ventilatoren automatisk starter. Formålet med ventilatorens forsinkede start er at undgå indblæsning af kold luft i rummet ved opstart. Ventilatoren er fabriksindstillet til at starte ved en temperatur på 50 C. -Når rumtermostaten giver signal til aggregatet om at stoppe, standser brænderen, men ventilatoren fortsætter med at køre. Når temperaturen efter et par minutter er faldet til ca. 30 C, standser også ventilatoren. Formålet med at ventilatoren fortsætter nogle minutter er at brændkammer og varmeveksler køles langsom ned, så der ikke opstår varme- 1. Funktionsbeskrivning Dantherm varmluftaggregat är ett direkteldat aggregat avsett för olja- eller gasbrännare. Den värme som produceres av brännaren, överföres och transporteras av en fläkt förbi de värmeöverförande delarna och lämnar aggregatet som varmluft. På DV sugs den kalla luften in nertill på aggregatet och den uppvärmda luften blåses ut upptill. Aggregatet fungerar på följande sätt: -När rumstermostaten kallar på värme startar brännaren med förventilation av brännkammaren. Kort där efter frigörs olja och brännaren är i drift. -När brännaren har varit i drift i ett par minuter och efter att luften i aggregatet nått en tillräcklig hög temperatur startar fläkten automatisk. Anledning till fläktens fördröjning är att förhindra inblåsning av kall luft i rummet. Fläkten är fabriksinställd för att starta vid en temperatur av 50 C. -När rumstemperaturen har stigit till inställt värde, stannar brännaren, men fläkten fortsätter att gå. När temperaturen efter ett par minuter har sjunkit till ca. 30 C, stannar fläkten. Anledningen till att fläkten fortsätter några minuter är att brännkammaren och värmeväxlaren långsamt skall kylas ner, så att inte värmespänningar uppstår. Efter att fläkten har stan- 1

3 0. Innholdsfortegneslse 1. Funksjonsbeskrivelse 2. Montering og installasjon 2.1 Montering av aggregatet 2.2 Elektrisk tilkobling 2.3 Tilkobling av brenner 2.4 Frittblåsende aggregat 2.5 Tilkobling av kanaler 2.6 Liggende utførelse 2.7 Endring av røkgassutgangen 2.8 Plassering av branntermostat 3. Oppstarting 3.1 Vinterdrift 3.2 Sommerdrift 4. Service og vedlikehold 4.1 Filter 4.2 Brennkammer og varmeveksler 4.3 Vifte og kilerem 4.4 Øvrige komponenter 5. Feilsøking 6. Tekniske data 7. El-diagram NB! : Vennligst les gjennom instruksjonsboken før oppstart. NB! : Læs venligst instruktionsbogen igennem før opstart. OBS! : Läs igenom instruktionsboken före igångkörning. 1. Funksjonsbeskrivelse Dantherm varmluftsaggregater er direktefyrte aggregater for montering av olje- eller gass- brenner. Varmen som produseres av brenneren overføres direkte til luften, som via en vifte føres gjennom brennkammer og varmeveksler. På DV suges den kalde luften inn i nederkant av aggregatet og den oppvarmede luften blåses ut på toppen. Driften reguleres således: - Når romtermostaten har gitt signal til at aggregatet skal starte, starter brenneren opp forventilering av brennkammeret. Kort tid etter starter brenneren. - Når brenneren har vært i drift i et par minutter, har luften i aggregatet nådd en tilstrekkelig høy temperatur slik at viften starter automatisk. Formålet med viftens forsinkede start er å unngå innblåsing av kald luft i rommet ved oppstart. Viften er fabrikkinnstilt til å starte ved en temperatur på 50 C. - Når romtermostaten gir signal til aggregatet om å stoppe, stanser brenneren, men viften fortsetter å gå. Når temperaturen etter et par minutter er sunket til ca. 30 C, stanser ogsåviften. Formålet med at viften fortsetter noen minutter, er at brennkammeret og varmeveksleren kjøles langsomt ned, så det ikke oppstår varmespenning og dermed skader. Etter at 2

4 spændinger og dermed beskadigelser. Efter at ventilatoren er standset, kan det ske, at brændkammer og varmeveksler endnu er så varm, at ventilatoren begynder at køle igen efter et par minutter. -Hvis der opstår en fejl i aggregatet, sørger de indbyggede sikkerhedstermostater for at aggregatet straks standses. Limit termostaten afbryder brænderen, når luftens temperatur er nået op på 80 C. Når temperaturen igen falder, tænder brænderen automatisk igen. Ventilatoren er fortsat i drift. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C, træder den såkaldte sikkerhedstemperaturbegrænser (STB) i kraft og afbryder aggregat samt ventilator. Herefter kan aggregatet først startes efter manuel reset. 2. Opstilling og installation Ved opstilling af aggregatet skal alle gældende forskrifter og forordninger, som f. eks. bygnings- og gasreglement overholdes. Det skal sikres, at aggregatet er frit tilgængeligt fra alle sider, således at alle komponenter kan inspiceres. Det rum, hvor aggregatet er opstillet, skal være tilstrækkeligt ventileret. Der må ikke opstå undertryk i rummet, som følge af f.eks. brænderens drift eller udsugningsanlæg, da der herved kan blive underskud af ilt ved brænderen, og det kan føre til dårlig forbrænding eller fejl ved brænderen. I givet fald skal der monteres en separat frisklufttilførsel til brænderen. Selve placeringen skal vælges således, at den opvarmede luft ikke er rettet mod søjler, reoler, skillevægge osv. 2.1 Opstilling af aggregatet Aggregatet leveres liggende på en træpalle. Når emballagen er fjernet, rejses DV op ved hjælp af en kran eller gaffeltruck. (Fig. 1/2). På DV fjernes den øverste dækplade og et reb føres ind gennem løfteøjet, hvorefter aggregatet kan rejses op og flyttes. 2.2 Elektrisk tilslutning For at åbne el-skabet på DV skal de fire skruer, som holder el-skabets låge på plads, blot løsnes. Ved aggregaterne DV er der desuden en reparationsafbryder på el-skabets låge, som skal stilles i pos. 0, før lågen kan fjernes. nat, kan det hända, att brännkammaren och värmeväxlaren fortfarande är så varma att fläkten börjar att kyla igen efter ett par minuter. -Om det uppstår fel i aggregatet, ser de inbyggda säkerhetstermostaterna till att aggregatet genast stannar. Kombinationstermostaten bryter brännaren, när luftens temperatur har nått 80 C. När temperaturen sjunker, tänder brännaren automatisk igen. Fläkten fortsätter att gå. Om temperaturen i aggregatet stiger till över 100 C, träder den s k överhettningstermostaten (STB) i kraft och stannar aggregatet och fläkten. Därefter kan aggregatet endast startas manuellt. 2. Uppställning och installation Vid uppställing av aggregatet skall alla gällande förskrifter och bestämmelser, såsom byggnads- och gasföreskrifter följas. Aggregatet skall placeras fritt tillgängligt från alla sidor, så att aggregatet kan inspekteras. Den lokal där aggregatet är placerat, skall vara tillräckligt ventilerat. Det får inte vara undertryck i lokalen, vilket kan påverka brännarens drift, då brist av syre till brännaren kan uppstå och resultera till dålig förbrännning eller fel. Om undertryck råder där pannan är placerad skall ett separat friskluftsintag monteras till brännaren. Aggregatet bör placeras så att den uppvärmda luften inte riktas mot pelare, hyllor eller skiljeväggar osv. 2.1 Uppställing av aggregat Aggregatet levereras liggande på en träpall. När emballaget är borttaget, lyfts DV upp med hjälp av en kran eller gaffeltruck. (Fig. 1/2). På DV borttages den översta täckplåten och ett rep förs genom lyfkrokarna, därefter kan aggregatet lyftas upp och flyttas. 2.2 Elektrisk anslutning För att öppna el-skåpet till DV skall de fyra skruvarna, som håller el-skåpets lucka på plats, lossas. På modellerna DV finns det dessutom en säkerhetsprytare på el-skåpets lucka, som skall ställas i pos. 0, innan luckan tas bort. 3

5 viften er stanset, forekommer det at brennkammer og varmeveksler fremdeles er så varm begynner å kjøle igjen etter et par minutter. - Hvis det oppstår en feil i aggregatet, sørger de innebygde sikkerhetstermostatene for at aggregatet straks stoppes. Overopphetingstermostaten stopper brenneren, når luftens temperatur har nådd 80 C. Når temperaturen igjen synker starter brenner automatisk igjen. Viften er fortsatt i drift. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C, trer branntermostaten i kraft og stopper aggregat med vifte. Heretter kan aggregatet først startes etter manuell reset av branntermostat. 2. Montering og installasjon Ved montering av aggregatet skal alle gjeldende forskrifter og forordninger, som f.eks. byggeforskrifter og gassreglemet overholdes. Det skal sikres, at aggregatet er fritt tilgjengelig fra alle ider, slik at alle komponenter kan inspiseres. Rommet hvor aggregatet er montert, skal være tilstrekkelig ventilert. Det må ikke oppstå undertrykk i rommet, som følge av f.eks. brennerens drift eller utsugingsanlegg, da det dermed kan bli underskudd på oksygen til brenneren, og det vil føre til dårlig forbrenning, nedsoting av aggregat og feil ved brenneren. I så fall må det monteres en separat frisklufttilførsel til brenneren. Selve plasseringen må være slik at den oppvarmede luften ikke er rettet mot søyler, reoler,skillevegger o.s.v. Fig. 1/2 2.1 Montering av aggregatet Aggregatet leveres liggende på en trepall. Når emballasjen er fjernet reises DV opp ved hjelp av en kran eller gaffeltruck (Fig. 1/2). På DV fjernes den øverste dekkplaten og et rep føres inn gjennom løfteøyet, hvoretter aggregatet kan etablerte PG niplene. 2.2 Elektrisk tilkobling For å åpne el-skapet på DV , skal de fire skruene som holder lokket på el-skapet på plass løsnes. På aggregatene DV er det dessuten en hovedbryter på el-skapets lokk, som skal stilles i pos. «0», før lokket fjernes. 4

6 Når el-skabet er åbent er der adgang til nedennævnte tilslutningsklemmer (se fig. 3/4). INTERN CONTROL. Disse seks klemmer er alle beregnet for tilslutning af OT/Limit/Fan termostater. Disse termostater leveres færdigmonteret med ledning til alle aggregater. NETZ. Disse fire klemmer L1/L2/L3/N er for tilslutning af 3x400 V til aggregatet. Ved tilslutning af de enkelte faser, skal man være opmærksom på, at ventilatormotoren løber i rigtig retning (se også pkt. 3). Vigtig: Ved aggregater uden reparationsafbryder (DV ) skal tilslutning til strømforsyning ske via et 3x400 V 16A Eurostik. Hvis strømforsyningen skal monteres uden Eurostik, skal der monteres en reparationsafbryder i aggregatets elskab. EXTERN CONTROL : Mellem klemme L og 1 kan monteres en ekstern afbryder for styring af ventilatormotor (se også el-diagrammer i afsnit 6). Klemme 2 har ingen funktion i standardudgaven. RAUMTHERMOSTAT : Rumtermostaten sluttes til klemmerne 2/4/N. Broerne mellem 2 og 4 fjernes. Der anvendes en 230 V termostat. BRENNER : Brænderen tilsluttes ved hjælp af et Wieland stik, som forbindes til klemmerne 1-8. Klemme P1 og P2 har kun betydning for aggregater med gasbrænder til det danske marked. I alle andre udgaver er der etableret bro over disse klemmer. Ledningerne for forsyningsspænding og termostater kan føres ind i aggregater fra neden gennem de etablerede PG forskruninger. 2.3 Brændertilslutning DV leveres med universal brænderflange, som gør det muligt at montere alle gængse brændertyper. På DV skal der - alt efter brændertype - monteres en mellemflange. Mål og borehuller fremgår af brænderinstruktionsbogen. När el-skåpet har öppnats är anslutningsplintarna enl. nedan tillgängliga (se fig. 3/4). INTERN CONTROL. De sex plintarna är gjorda för anslutning till OT/Limit/Fan termostater. Termostaterna levereras färdigmonterade i aggregaten. NETZ. De fyra plintarna L1/L2/L3/N är avsett för anslutning av 3x400 V. Vid anslutning av faserna, skall man vara uppmärksam på, att fläktmotorn går åt rätt håll. (se pkt. 3). Viktigt: På aggregat utan serviceavbrytare (DV ) skall anslutningen till strömförsörjningen ske via ett 3x400 V 16A Eurostik. Om strömförsörjningen skall monteras utan Eurostik, skall det monteras en serviceavbrytare i aggregatets elskåp. EXTERN CONTROL : Mellan plinten L och 1 kan det monteras en extern brytare för styrning av fläktmotorn (se el-schemor i avsnitt 6). Plint nr 2 har ingen funktion i standardutförandet. RAUMTHERMOSTAT : Rumstermostaten anslutes till plintarna 2/4/N. Bygeln mellan 2 och 4 avlägsnas. Där används en 230 V termostat. BRENNER : Brännaren anslutes med hjälp av en Wieland kontakt, som anslutes till plintarna 1-8. Plintarna P1 och P2 har bara betydelse för aggregat med gasbrännare för den danska marknaden. Övriga aggregat har en bygel över dessa plintar. Kablarna för nät- och termostatanslutning förs in genom de gjorda PG förskruvningarna. 2.3 Brännaranslutning DV levereras med universal brännarfläns, som gör det möjligt att montera olika brännare. På DV skall det - beroende på brännarmodell - monteras en mellanfläns. Mått och borrhål framgår av brännarinstruktionsboken. Brænderen tilsluttes elektrisk ved hjælp af et Wieland stik. Dette stik er allerede formonteret i brænderrummet. Hvis brænderen ikke har et tilsvarende stik/passer til dette stik, skal Wielandstikket i DV afmonteres, og elektrisk tilslutning sker i stedet som vist i el-diagrammet i afsnit 6 samt i henhold til brænderens el-diagram. Brännaren anslutes elektriskt med hjälp av en Wieland kontakt. Denna kontakt är förmonterad. Om brännaren inte har motsvarande kontak skall Wieland-kontakten i DV avlägsnas, och den elektriska anslutningen sker i stället enligt el-schema i avsnitt 6 och enligt brännarens el-schema. 5

7 Når el-skapet er åpent er det adgang til nedenfornevnte tilslutningsklemmer (se fig. 3/4). «INTERN KONTROLL». Disse tre klemmer er beregnet for tilslutning av brann/overoppheting/vifte termostater. Disse termostatene leveres ferdig montert med ledning til alle aggregater. Tilførsel/hovedkabel. Disse tre klemmer L1/L2/L3 tilslutning av 3 x 230 V til aggregatet. Ved tilslutning til de enkelte faser, skal man forsikre seg om, at viftemotoren går i riktig retning (se også pkt. 3). «EXTERN CONTROL»: Mellom klemme L og 1 kan det monteres en ekstern bryter for styring av viftemotor (se også el-diagrammer i avsnitt 6). Klemme 2 har ingen funksjon i standardutgaven. «ROMTERMOSTAT»: Romtermostaten tilkobles klemmene 2/4. Broen mellom 2 og 4 fjernes. Det anvendes en 230 V termostat. «BRENNER»: Brenneren tilsluttes ved hjelp av et Wieland stik, som forbindes til klemmene 1-8. Klemme P1 og P2 har kun betydning for aggregater med gassbrenner til det danske marked. I alle andre utgaver er det etablert bro over disse klemmene. Ledningene for forsyningsspenning og termostater kan føres inn i aggregatet fra nedenfra gjennom de etablerte PG niplene. 2.3 Tilkobling av brenner Fig. 3 DV DV leveres med universal brennerflens, som gjør det mulig å montere alle vanlige brentyper. På DV skal det - avhengig av brennertype - monteres en mellomflens. Mål og borehull fremgår instruksjonsboken for brennere. Brenneren tilsluttes elektrisk ved hjelp av et Wieland stikk.dette stikk er allerede montert i brennerrommet. Hvis brenneren ikke har et tilsvarende stikk/passer til dette stikk, skal Wielandstikket i DV monteres av, og elektrisk tilslutning skjer i stedet som vist i eldiagrammet i avsnitt 6, samt i henhold til brennerens eldiagram. 6

8 Olie- og gastilslutning må kun foretages af dertil autoriserede fagfolk. Med hensyn til igangsætning og indregulering af brænderen henvises til de instruktioner, der er medleveret fra brænderleverandøren. Hvis aggregatet leveres med færdigmonteret brænder, er instruktionsbogen for brænderen medleveret separat. 2.4 Fritblæsende aggregat Typerne DV er monteret med udblæsningsriste ved levering og kan umiddelbart anvendes som fritblæsende aggregater. Til typerne DV kan der leveres en udblæsningshat, der nemt monteres oven på aggregatet (fig. 5). 2.5 Kanaltilslutning Hvis der skal monteres kanaler til indsugning og udblæsning, skal man være opmærksom på, at det samlede tryktab i hele kanalsystemet ikke bliver for højt. De maximale værdier oplyses af Deres Dantherm forhandler. Ved for høje kanaltryktab nedsættes aggregatets luftmængde for meget, således at det kan blive overophedet og dermed kobler fra (se også kapitel 5, Fejlfinding). Et for højt tryktab forringer ligeledes aggregatets virkningsgrad, og man risikerer ikke at få godkendt anlægget af skorstensfejeren. Olje- och gasanslutning bör utföras av en auktoriserad fackman. Vid igångkörning och injustering av brännaren hänvisas till de instruktioner, som medföljer brännaren. Om aggregatet levereras med färdigmonterad brännare, medföljer en instruktionsbok separat. 2.4 Friblåsande aggregat DV är monterade med luftriktare vid leverans och kan omedelbart användas som friblåsande aggregat. Till DV kan det levereras en utblåsningshuv, som monteras ovanpå aggregatet. (fig. 5). 2.5 Kanalanslutning Om det skall monteras kanaler för insugning och utblåsning, skall man vara uppmärksam på, att det totala tryckfallet i kanalsystemet inte blir för högt. Det maximala värdet kan Din Dantherm försäljare upplysa dig om. Vid för höga kanaltryckfall nedsättes aggregatets luftmängd, vilket kan resultera i att aggregatet blir överhettat och slår ifrån (se kapitel 5, Felsökning). Ett för högt tryckfall påverkar också aggregatets verkningsgrad, och risken är stor att anläggningen inte blir godkänd av skorstenfejaren. Hvis der ønskes et større tryktab, kan der leveres større ventilatormotorer som tilbehør. For lettere tilslutning af kanaler kan der leveres kanaltilslutningsdele som tilbehør. Vigtigt: Ved montage af kanalen, se punkt 2.8 Placering af sikkerhedsføler! Vid höga kanaltryckfall kan man förse pannan med en större fläktmotor. Kanalanslutningsdelar levereras som tillbehör. Viktigt: Vid montering av kanaler, se punkt 2.8 Placering av säkerhetsgivare! 2.6 Liggende udførelse Alle aggregaterne kan også anvendes som liggende aggregater, enten med varmluftudblæsningen på venstre eller højre side. Til montage af aggregatet som liggende udførelse fås der som tilbehør specielle udblæsningsgitre og afdækningsplader til bunden af aggregatet. Vigtigt: Ved montage til liggende aggregat, se punkt 2.8 Placering af sikkerhedsføleren! 2.6 Liggande utförande Aggregaten kan även användas liggande, med varmluftsutblåsning på vänster eller höger sida. För montering av liggande aggregat tillkommer andra luftriktare och täckplåt för botten (gaveln). Viktigt: Vid montering av liggande aggregat, se punkt 2.8 Placering av säkerhetsgivare! 7

9 Olje- og gasstilslutning må kun foretas av autoriserte fagfolk. Med hensyn til igangsetting og innregulering av brenneren henvises til de instruksjoner som er medlevert fra brennerleverandøren. 2.4 Frittblåsende aggregat Typene DV er montert med utblåsningsrist ved levering og kan umiddelbart anvendes som frittblåsende aggregater. Til typene DV kan det leveres en utblåsningshatt, og som enkelt monteres på aggregatets topp (fig. 5). 2.5 Kanaltilslutning Hvis det skal monteres kanaler til innsuging og utblåsing, bør man være oppmerksom på at detsamlede trykktap i hele kanalsystemet ikke blir for høyt. De maksimale verdier opplyses av Deres Dantherm forhandler. Ved for høye kanaltrykktap nedsettes aggregatets luftmengde for meget, slik at det kan bli overopphetet og dermed kobler fra (se også kapittel 5, Feilsøking). Et for høyt trykktap reduserer likeledes aggregatets virkningsgrad, og man risikerer ikke å få godkjent anlegget av feievesenet. Fig. 4 DV Hvis det ønskes et større trykktap, kan det leveres større viftemotorer som tilbehør. For enklere tilkobling av kanaler kan det leveres kanaltilslutningsdeler som tilbehør. Viktig: Ved montasje av kanal, se punkt 2.8 Plassering av overoppheting-/branntermostat! 2.6 Liggende utførelse Alle aggregatene kan også anvendes som liglende aggregater, med varmluftutblåsning enten på venstre eller høyre side. Til montering av aggregat i liggende utførelse, fås det som tilbehør spesielle utblåsningsventiler og dekkplater til bunden av aggregatet. Viktig: Ved montasje av liggende aggregat, se punkt 2.8 Plassering av overoppheting-/ branntermostat! Fig. 5 8

10 2.7 Ændring af røggasudgangen Det er muligt at flytte røggasudgangen bagfra til toppen af aggregatet, hvilket først og fremmest kan have betydning ved liggende aggregater. Til dette formål kan der fra fabrikken leveres et specielt røggas-mellemrør. Ombygningen sker på følgende måde (se fig. 7/8): DV : Den øvre dækplade fjernes, og blinddækslet for oven på røggassamleren skrues af. Derefter fjernes den bageste dækplade, og røggasmellemstudsen skrues af samleren og erstattes af blinddækslet. Nu monteres den bageste dækplade igen, og røggastilslutningens åbning lukkes med den øvre dækplades blinddæksel. Derefter monteres røggasmellemstudsen (fås som tilbehør) ovenpå røggassamleren og den øvre dækplade monteres igen. DV : Da disse modeller leveres uden øvre dækplade, findes åbningen for den øvre røggasafgang enten i udblæsningshatten eller der leveres en lille dækplade med ved kanaltilslutning. Ellers er ombygningen identisk med fremgangsmåden for de små aggregater. 2.7 Ändring av rökgasutgången Det går att flytta den bakre rökgasutgången till toppen av aggregatet, vilket framförallt har betydelse för liggande aggregat. För detta ändamål kan fabriken leverera en speciell rökrörstos. Ombyggnaden sker enligt nedan (se fig. 7/8): DV : Den övre täckplåten och blindplåten ovanpå rökgassamlaren monteras av. Därefter demonteras den bakre täckplåten samt rökgasstosen. Blindplåten monteras. Den bakre täckplåten monteras tillbaka och rökrörsanslutningens öppning täcks med den övre täckplåtens blindplåt. Därefter monteras den medlevererade rökrörsstosen på rökgassamlaren och den övre täckplåten monteras DV : Eftersom dessa modeller levereras utan övre täckplåtar, finns öppningen för den övre rökgasutgången antingen i utblåsningshuven eller också levereras en liten täckplåt för kanalanslutning. Annars är tillvägagångssättet det samma som för de små aggregaten. 9

11 2.7 Endring av røkgassutgangen Det er mulig å flytte røkgassutgangen bakover tiltoppen av aggregatet, hvilket først og fremst kan ha betydning for liggende aggregater. Til dette formål kan det fra fabrikken leveres et spesielt røkgassmellomrør. Ombyggingen skjer på følgende måte (se fig. 7/8): DV : Den øverste dekkplaten fjernes, og blinddekselet på toppen av røkgassamleren skrues av. Deretter fjernes den bakerste dekkplaten, og røkgassmellomstussen skrues av samleren og erstattes av blinddekselet. Nå monteres den bakerste dekkplaten igjen, og røkgasstilslutningens åpning lukkes med den øvre dekkplatens blinddeksel. Eetter dette monteres mellomrøret på toppen av røkgassamleren og til slutt monteres dekkplaten. Fig. 6 DV : Ovennevnte modeller leveres uten den øvre dekkplaten. Dersom røkgassavgangen skal forandres, leveres det en liten dekkplate eller om ønskelig benyttes utblåsningshatten. Ut over dette er ombygning identisk med de mindre modellene. Fig. 7 10

12 2.8 Placering af sikkerhedsføleren Placeringen af føleren ab fabrik er baseret på en stående, fritblæsende udførelse af aggregatet. Ved tilslutning af en kanal, eller hvis aggregatet skal monteres som liggende udførelse, skal sikkerhedsfølerne, som er monteret ovenover varmeveksleren, flyttes. Tabel 1 viser den rigtige placering af følerne ved forskellige aggregatudførelser. Stående udgave: 2.8 Placering av säkerhetsgivarna Placeringen av givarna från fabriken är baserat på ett stående, friblåsande aggregat. Vid anslutning av kanaler, eller om aggregatet skall monteras som liggande, skall säkerhetsgivarna, som är monterade ovanför värmeväxlaren flyttas. Tabell 1 visar den riktiga placeringen av givarna vid olika aggregatutförande. Stående utförande: DV A = 140 mm C = D DV A = 140 mm C = D DV A = B C = D DV A = B C = D Liggende udgave: Liggande utförande DV Venstre model Højre model A = 140 mm D = Så lille som mulig C = Så lille som mulig DV Vänster modell Höger modell A = 140 mm D = Så litet som möjligt C= Så litet som möjligt DV Venstre model Højre model A = B D = Så lille som mulig C = Så lille som mulig DV Vänster modell Höger modell A = B D = Så litet som möjligt C = Så litet som möjligt Med kanaltilslutning: Føleren skal placeres så tæt som muligt på luftudblæsning i kanal og ca. midt i luftstrømmen. Vid kanalanslutning: Givaren skall placeras så nära kanalanslutningsöppningen som möjligt och mitt i luftströmmen. 11

13 2.8 Plassering av overoppheting-/branntermostat Plassering av føleren fra fabrikk er basert på en stående, frittblåsende utførelse av aggregatet. Ved tilslutning av en kanal, eller hvis aggregatet skalmonteres som liggende utførelse, skal overoppheting- /branntermostat, som er montert oppå varmeveksleren, flyttes. Tabell 1 viser den riktige plassering av følerne ved forskjellige aggregatutførelser. NB! : Vennligst les gjennom instruksjonsboken før oppstart. NB! : Læs venligst instruktionsbogen igennem før opstart. OBS! : Läs igenom instruktionsboken före igångkörning. Stående utgave: DV DV A = 140 mm C = D A = B C = D Liggende utgave: DV Venstre modell Høyre modell DV Venstre modell Høyre modell A = 140 mm D = Så lite som mulig C = Så lite som mulig A = B D = Så lite som mulig C = Så lite som mulig Med kanaltilkobling: Føleren skal plasseres så tett som mulig inntil luftutblåsning i kanal og ca. midt i luftstrømmen. 12

14 3. Igangsætning Vigtigt! Varmluftaggregatet må kun afbrydes via rumtermostat eller brænderafbryderen. Afbrydelse via en ekstern afbryder kan føre til overophedning og deraf følgende beskadigelse af brændkammer og varmeveksler. Hvis temperaturen af en eller anden grund stiger til over 80 C inde i aggregatet, træder Limit termostaten i funktion og afbryder brænderen, indtil temperaturen igen er faldet til under 80 C. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C afbryder sikkerhedstemperaturbegrænseren hele spændingen til aggregatet, så brænder og ventilator sættes ud af funktion. Når aggregatet er afkølet, starter det ikke automatisk igen. Genstart sker ved at trykke på reset-knappen (1) på sikkerhedstemperaturbegrænseren (STB) (se fig. 9). Skulle en af sikkerhedstermostaterne afbryde aggregatet, henvises der til afsnit 5 Fejlfinding. Når varmluftaggregatet er tilsluttet strøm, skal den grønne kontrollampe (1) i el-skabet lyse. Hvis dette ikke er tilfældet, henvises til afsnit 5: Fejlfinding (fig. 10). Derefter kontrolleres ventilatorens omdrejningsretning (Ventilatorens omdrejningsretning er angivet med en pil uden på ventilatorhuset). Hvis omdrejningsretningen ikke stemmer med pilen, skal de to faser ved strømtilslutningen byttes om. 3. Igångkörning Viktigt! Varmluftaggregatet får bara stoppas via rumstermostaten eller med brytaren på elcentralen. Avstängning via en extern avbrytare kan förorsaka överhettning och ge skador på brännkammaren och värmeväxlaren. Om temperaturen av en eller annan anledning stiger till över 80 C inne i aggregatet, träder kombinationstermostaten i funktion och avbryter brännaren, tills temperaturen har fallit under 80 C. Om temperaturen i aggregatet stiger till över 100 C bryter överhettningstermostaten hela spänningen till aggregatet, så brännaren och fläkten sätts ur funktion. När aggregatet är avkylt, startar det inte automatiskt igen. Omstart sker via reset-knappen (1) på överhettningstermostaten (STB) (se fig. 9). Skulle en av överhettningstermostaterna avbryta aggregatet, hänvisas till avsnitt 5 Felsökningj. När varmluftsaggregatet är anslutet till nätspänning, skall den gröna kontrollampan (1) i el-skåpet lysa. Om detta inte är fallet, hänvisas till avsnitt 5: Felsökning (fig. 10). Därefter kontrolleras fläktens rotationsriktning (Fläktens rotationsriktning visas med en pil utanpå fläkthuset). Om rotationsriktningen inte stämmer överensmed pilen, skall de två av faserna vid elanslutningen skiftas om. 3.1 Vinterdrift A. Brænderafbryderen (5) stilles på I (fig. 10). -Er der monteret rumtermostat på DV , styres brænderen automatisk via denne. Det vil sige at brænderen starter automatisk, når temperaturen er lavere end indstillet på termostaten og standser igen, når temperaturen er nået op på den indstillede værdi. B. Ventilatorafbryder (4) stilles enten på Auto eller Man. -Stilles ventilatorafbryderen på Auto, styres ventilatoren automatisk via kombitermostaten i aggregatet. Det vil sige, at når temperaturen i aggregatet er nået op på 50 C, starter ventilatoren automatisk, og når aggregatet er afkølet til ca. 30 C (brænderstop) stopper den igen automatisk. 3.1 Vinterdrift A. Brännaravbrytaren (5) ställs in på I (fig. 10). -Är det anslutet en rumtermostat till DV , styrs brännaren automatisk via denna. Det vill säga att brännaren startar automatisk, när temperaturen är lägre än inställningen på termostaten och stannar igen, när temperaturen har uppnått det inställda värdet. B. Fläktavbrytaren (4) ställs antingen på Auto eller Man. -Ställs fläktavbrytaren på Auto, styrs fläkten automatiskt via kombitermostaten i aggregatet. Det vill säga, att när temperaturen i aggregatet har kommit upp till 50 C, startar fläkten automatiskt, och när aggregatet har svalnat till ca. 30 C (brännarstopp) stannar den automatisk. 13

15 3. Igangsetting Viktig! Varmluftsaggregatet må kun stoppes med romtermostat eller brennerbryteren. Stopp via hovedbryter kan føre til overoppheting og følgelig skade på brenn-kammer og varmeveksler. Hvis temperaturen av en eller annen grunn stiger til over 80 C inne i aggregatet, trer overopphetingstermostaten i funksjon og bryter brenneren, inntil temperaturen igjen har falt til under 80 C. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C bryter branntermostaten styrestrømmen til aggregatet, så brenner og vifte settes ut av funksjon. Når aggregatet er avkjølt, starter det ikke automatisk igjen. Gjenstart skjer ved å trykke på reset-knappen (1) på branntermostaten (STB) (se fig. 9). Skulle en av sikkerhetstermostatene avbryte aggregatet, henvises det til avsnitt 5 Feilsøking. Fig.9 Når varmluftsaggreggatet er tilsluttet strøm, skal den grønne kontrollampe (1) i el-skapet lyse. Hvis dette ikke er tilfelle, henvises det til avsnitt 5: Feilsøking (fig. 10). Deretter kontrolleres viftens omdreiningsretning (viftens omdreiningsretning er angitt med en pil utenpå viftehuset). Hvis omdreiningsretningen ikke stemmer med pilen, skal to av fasene ved strømtilslutningen byttes om. 3.1 Vinterdrift A. Brennerbryteren (5) stilles på 1 (fig. 10). - Er det montert romtermostat på DV , styres brenneren automatisk via denne. Det vil si at brenneren starter automatisk, når temperaturen er lavere enn innstilt på termostaten og stopper igjen, når temperaturen er nådd opp på den innstilte verdi. B. Viftebryter (4) stilles enten på Auto eller Man. - Stilles viftebryteren på Auto, styres viften automatisk via kombitermostaten i aggregatet. Det vil si, at når temperaturen i aggregatet er nådd opp til 50 C, starter viften automatisk, og når aggregatet er avkjølt til ca. 30 C (brennerstopp) stopper den igjen automatisk. Fig.10 14

16 -Stilles ventilatorafbryderen på Man kører ventilatoren konstant, indtil den igen stilles på Auto. 3.2 Sommerdrift Brænderafbryder (5) stilles på 0 og ventilationsafbryder (4) stilles på Man. Herved opnås ventilation og dermed en behagelig sommertemperatur. -Ställs fläktavbrytaren på Man går fläkten kontinuerligt, tills den ställs in på Auto igen. 3.2 Sommardrift Brännaravbrytaren(5) ställs in på 0 och fläktavbrytaren (4) på Man. Härmed uppnås ventilation och därmed en behaglig sommartemperatur. 4. Service og rengøring 4.1 Filter* Indsugningsfilteret skal kontrolleres og om nødvendigt renses/udskiftes hvert halve år. Ved meget støvede rum skal det kontrolleres oftere. Filteret trækkes ud af filterrammen. Er der kun tale om let tilsmudsning, støvsuges filteret. Ved stærk tilsmudsning skal filteret vaskes i lunkent sæbevand eller eventuelt udskiftes. * tilbehør 4.2 Brændkammer og varmeveksler Varmeveksler og brændkammer skal mindst én gang om året renses for sod, da sådanne aflejringer kan reducere aggregatets virkningsgrad. 4. Service och rengöring 4.1 Filter* Insugningsfiltret skall kontrolleras och rengöras/bytas varje halvår. Vid mycket dammiga utrymmen skall filtret kontrolleras oftare. Filteret tas ut ur filterramen och dammsuges. Vid stark nedsmutsning tvättas filtret i ljummet såpvatten eller byts ut. * tillbehör 4.2 Brännkammare och värmeväxlare Värmeväxlaren och brännkammaren skall sotas minst en gång per år, eftersom sotavlagningar reducerar aggregatets verkningsgrad. I henhold til OR-Sekretariatet skal varmluftaggregater mindst én gang om året kontrolleres af en fagmand! Det anbefales at tegne et serviceabonnement/en servicekontrakt. Brændkammer og varmeveksler renses på følgende måde (fig.11): -Fjern dækplader over brænder og på venstre eller højre side. -Fjern inspektionslågen (2) fra varmeveksler. -Træk turbulatorerne ud gennem de øverste varmevekslerrør (1). -Hvis der ikke er nogen synlig tilsmudsning i varmeveksleren, samles aggregatet igen som beskrevet ovenfor, blot i omvendt rækkefølge. Der skal altid anvendes nye pakninger, når aggregatet skal samles igen. -Hvis det er nødvendigt at rense varmeveksleren skal servicelågen (3) oven over brænderen fjernes og brændkammeret (4) kontrolleres for snavs. Brännkammare och värmeväxlare sotas på följande sätt (fig.11): -Montera av täckplåten över brännaren och täckplåten på vänster eller höger sida. -Montera av inspektionsluckan (2) från värmeväxlaren. -Dra ut flamspiralerna genom de översta värmeväxlarrören (1). -Om det inte finns någon smuts i värmeväxlaren, monteras aggregatet enligt ovan, fast i omvänd ordning. Byt ut packningarna vid monteringen -Om det är nödvändigt att rensa värmeväxlaren skall serviceluckan (3) ovanför brännaren tas bort och brännkammaren (4) rengöras. 15

17 - Stilles viftebryteren på Man kjører viften kontinuerlig, inntil den igjen stilles på Auto. 3.2 Sommerdrift Brennerbryter (5) stilles på 0 og viftebryteren (4) stilles på Man. Herved oppnås ventilasjon og dermed en behagelig sommertemperatur. 4. Service og rengjøring 4.1 Filter* Innsugningsfilteret skal kontrolleres og om nødvendig renses/skiftes hvert halve år. I meget støvete rom skal det kontrolleres oftere. Filteret trekkes ut av filterrammen. Er det kun snakk om lett tilsmussing, støvsuges filteret. Ved sterk tilsmussing skal filteret skiftes ut. * tilbehør 4.2 Brennkammer og varmeveksler Varmeveksler og brennkammer skal minst en gang i året renses for sot, da slike avleiringer reduserer aggregatets virkningsgrad. Fig.11 Varmluftsaggregater skal minst en gang i året kontrolleres av en fagmann. Det anbefales å tegne et serviceabonnement/servicekontrakt. Brennkammer og varmeveksler renses på følgende måte (fig. 11): - Fjern dekkplatene over brenneren og på venstreeller høyre side. - Fjern inspeksjonsluken (2) fra varmeveksler. - Trekk turbulatorene ut gjennom de øverste varmevekslerrørene (1). - Hvis det ikke er noen synlig tilsmussing i i varmeveksleren, settes aggregatet sammen igjen som beskrevet ovenfor, i motsatt rekkefølge. Det skal alltid anvendes nye pakninger, når aggregatet skal samles igjen. - Hvis det er nødvendig å rense varmeveksleren skal serviceluken (3) overfor brenneren fjernes og brennkammeret (4) kontrolleres for belegg. 16

18 -Herefter renses de enkelte varmevekslerrør (1/7) ved hjælp af en rund stålbørste. Inspektionslågen ind til vendekassen (6) fjernes, og soden suges ud gennem åbningen i vendekassen. -Soden fra de nederste varmevekslerrør suges ud gennem brændkammeret (4) med en støvsuger. -Herefter renses turbulatorerne og skubbes ind i de øverste og forreste varmevekslerrør (1/7), hvorefter aggregatet samles i modsat rækkefølge. 4.3 Ventilator og kilerem For at kunne kontrollere ventilator og kilerem, skal indsugningsristen i højre side fjernes. Ventilatorens løbehjul skal efterses for snavs hvert halve år og efterspændes om nødvendigt. Ved motorer op til 4 kw skal kileremmen kunne trykkes mm sammen. Ved større motorer ca. 15 mm. 4.4 Øvrige komponenter Alle øvrige komponenter i DV kræver ingen service. Brænderen efterses i henhold til brænderleverandørens instruktioner. -Därefter rengörs värmeväxlarrören (1/7) med hjälp av en rund stålborste. Inspektionsluckan till rökgassamlaren tas bort (6), och soten sugs ut genom öppningen. -Soten från de nedersta värmeväxlarrören sugs ut genom brännkammaren (4) med en dammsugare. -Därefter rensas flamspiralerna och skjuts in i de översta och främsta värmeväxlarrören (1/7), varefter aggregatet monteras i motsatt ordning. 4.3 Fläkt och kilremmar För att kunna kontrollera fläkten och kilremmarna, skall insugningsgallret på höger sida tas bort. Rengöring av fläkthjul samt spänning av kilrep göres varje halvår. Vid motorer upp till 4 kw skall kilrepet ha ett spel på mm. Vid större motorer ca. 15 mm. 4.4 Övriga komponenter Övriga komponenter i DV kräver ingen service. Brännaren kontrolleras enligt brännarleverantörens instruktioner. 17

19 - Heretter renses de enkelte varmevekslerrør (1/7) ved hjelp av en rund stålbørste. Inspeksjonsluken inn til vendekammeret (6) fjernes, og soten suges ut gjennom åpningen i vendekammeret. NB! : Vennligst les gjennom instruksjonsboken før oppstart. NB! : Læs venligst instruktionsbogen igennem før opstart. OBS! : Läs igenom instruktionsboken före igångkörning. - Soten fra de nederste varmevekslerrør suges ut gjennom brennkammeret (4) med en støvsuger. - Heretter renses turbulatorene og skyves inn i de øverste og fremste varmevekslerrør (1/7), deretter settes aggregatet sammen i motsatt rekkefølge. 4.3 Ventilator og kilerem For å kunne kontrollere vifte og kilerem, skal innsugingsristen på høyre side fjernes. Viftens løpehjul skal ettersees for smuss hvert halve år. Remtrekket etterstrammes om nødvendig. Ved motorer opp til 4 kw skal kileremmen kunne trykkes mm sammen. Ved større motorer ca. 15 mm. 4.4 Øvrige komponenter Alle øvrige komponenter i DV krever ingen service. Brenneren ettersees i henhold til brennerleverandørens instruksjoner. 18

20 5. Fejlfinding Ved aggregatudfald skal følgende punkter kontrolleres: - Er der gas fremme ved brænderen? - Er der olie i tanken og er alle ventiler åbne? - Er strømtilførslen til aggregatet i orden? - Er rumtermostat/ugepanel indstillet højere end rumtemperatur? - Er indsugnings- og udblæsningsriste fri? Er disse punkter i orden, skal aggregatet kontrolleres i henhold til nedenstående fejlskema: Brænder starter ikke/ventilator ikke i drift: Grøn kontrollampe på Strømforsyning til aggregat er Check strømforsyning kontrolpanelet lyser ikke afbrudt Finsikring i aggregat er defekt Udskift finsikringen Grøn kontrollampe på Termorelæ for ventilatormotor Reset termorelæ kontrolpanel lyser, rød er slået fra kontrollampe lyser Grøn kontrollampe på Brænder defekt Se instruktioner fra brænderkontrolpanel lyser, rød leverandør kontrollampe på brænder lyser Grøn kontrollampe på OT termostat har afbrudt Reset OT termostaten og find kontrolpanel lyser aggregat. årsagen til overophedningen Brænderen standset / ventilatoren kører fortsat Afbryder for ventilator står i Limit termostat har afbrudt Ventilatoren kobler automatisk ind MAN eller AUTO ventilatoren. igen, når udblæsningstemperaturen er faldet. Årsagen til udfald undersøges Brænder fungerer /ventilator starter ikke Ventilatorafbryder står på Ventilatortermostat defekt eller Check ventilator termostat AUTO forkert indstillet Ventilatorafbryder står på Ventilatormotor defekt Motor udskiftes MAN Ventilatorkontaktor defekt Kontaktor udskiftes 19

WA 45/60/90/120/150/200/300

WA 45/60/90/120/150/200/300 WA 45/60/90/120/150/200/300 Servicemanual DA NO Nr. 970007 rev. 4.2 10.02.2010 WA 45/60 WA 90/120 WA 150/200 WA 300 DA Servicemanual Side 2 NO Servicemanual Side 17 Der tages forbehold for trykfejl og

Læs mere

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT Udgave 2008.04 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT

INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT Udgave 2013.04 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web: www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver :

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Jumbo - malet kabinet med monteret hjul Farm - galvaniseret kabinet Jumbo og

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Internet: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2002.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Shunt Installation Living full of energy 1/6 Installation Shunt (DK) Tekniske data Roth shunt, termostatisk ventil VVS-nr. 466210.040 Maks driftstemperatur 80 0 C Maks differenstryk 50 kpa Maks driftstryk

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr. 28230 Det er vigtigt, at man læser denne vejledning nøje, før man tager varmekanonen i brug. Varmekanonen er ikke omfattet

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Lufttæppe Linea 99 0501

Lufttæppe Linea 99 0501 Lufttæppe Linea 99 Linea 99 -serien tilbyder en bred vifte af anvendelsemuligheder. Luftmængden kan reguleres i 5 trin og længden af aggregatet er 1m, 1,5m, 2m, 2,5m og 3m. Lufttæpperne er designet med

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

OLIEBRÆNDER DH 20 EI

OLIEBRÆNDER DH 20 EI INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 EI Udgave 2008.06 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Internet www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

BETJENINGS- & SERVICEANVISNING KROLL VARMLUFTSOVN TYPE: M 25, M 50, M 70, M 100

BETJENINGS- & SERVICEANVISNING KROLL VARMLUFTSOVN TYPE: M 25, M 50, M 70, M 100 BETJENINGS- & SERVICEANVISNING KROLL VARMLUFTSOVN TYPE: M 25, M 50, M 70, M 100 Indholdsfortegnelse Forskrifter Transportskader 2 Oversigt M 25 3 Oversigt M 50, M 70, M 100 4 Kredsløbsdiagram 5 Strømtilslutning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Transport... 3 Ibrugtagning... 4 Montering...

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar N DK Skjult hengsel for aluminiumsdører Skjultliggende hængsel til aluminiumdøre n Monteringsanvisning n Monteringsanvisning n Monteringsvejledning Hahn

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere