DV DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085"

Transkript

1 DV DK-S-N Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 Jan A/S Dantherm- Jegstrupvej 4-DK 7800 Skive Tel.: Fax:

2 0. Indholdsfortegnelse 1. Funktionsbeskrivelse 2. Opstilling og installation 2.1 Opstilling af aggregatet 2.2 Elektrisk tilslutning 2.3 Tilslutning af brænder 2.4 Fritblæsende aggregat 2.5 Tilslutning af kanaler 2.6 Liggende udførelse 2.7 Ændring af røggasudgangen 2.8 Placering af sikkerhedsføleren 3. Igangsætning 3.1 Vinterdrift 3.2 Sommerdrift 4. Service og rensning 4.1 Filter 4.2 Brændkammer og varmeveksler 4.3 Ventilator og kilerem 4.4 Øvrige komponente 5. Fejlfinding 6. Tekniske data 7. El-diagram 0. Innehållsförteckning 1. Funktionsbeskrivning 2. Uppställning och installation 2.1 Uppställning av aggregat 2.2 Elektrisk anslutning 2.3 Anslutning av brännare 2.4 Friblåsande aggregat 2.5 Anslutning av kanaler 2.6 Liggande utförande 2.7 Ändring av rökgasutgångar 2.8 Placering av säkerhetsgivare 3. Igångsättning 3.1 Vinterdrift 3.2 Sommardrift 4. Service och underhåll 4.1 Filter 4.2 Brännkammare och värmeväxlare 4.3 Fläktdel och kilrep 4.4 Övriga komponenter 5. Felsökning 6. Teknisk data 7. El-schema 1. Funktionsbeskrivelse Dantherm varmluftaggregater er direkte-fyrede aggregater for montering af olie- eller gasbrænder. Den varme, der produceres af brænderen, overføres direkte til luften, som via en ventilator føres gennem brændkammer og varmeveksler. På DV suges den kolde luft ind for neden på aggregatet og den opvarmede luft blæses ud foroven. Driften reguleres således: -Når rumtermostaten har givet signal til at aggregatet skal starte, begynder brænderen med forventilation af brændkammer. Kort efter tænder brænderen. -Når brænderen har været i drift i et par minutter, har luften i aggregatet nået en tilstrækkelig høj temperatur til at ventilatoren automatisk starter. Formålet med ventilatorens forsinkede start er at undgå indblæsning af kold luft i rummet ved opstart. Ventilatoren er fabriksindstillet til at starte ved en temperatur på 50 C. -Når rumtermostaten giver signal til aggregatet om at stoppe, standser brænderen, men ventilatoren fortsætter med at køre. Når temperaturen efter et par minutter er faldet til ca. 30 C, standser også ventilatoren. Formålet med at ventilatoren fortsætter nogle minutter er at brændkammer og varmeveksler køles langsom ned, så der ikke opstår varme- 1. Funktionsbeskrivning Dantherm varmluftaggregat är ett direkteldat aggregat avsett för olja- eller gasbrännare. Den värme som produceres av brännaren, överföres och transporteras av en fläkt förbi de värmeöverförande delarna och lämnar aggregatet som varmluft. På DV sugs den kalla luften in nertill på aggregatet och den uppvärmda luften blåses ut upptill. Aggregatet fungerar på följande sätt: -När rumstermostaten kallar på värme startar brännaren med förventilation av brännkammaren. Kort där efter frigörs olja och brännaren är i drift. -När brännaren har varit i drift i ett par minuter och efter att luften i aggregatet nått en tillräcklig hög temperatur startar fläkten automatisk. Anledning till fläktens fördröjning är att förhindra inblåsning av kall luft i rummet. Fläkten är fabriksinställd för att starta vid en temperatur av 50 C. -När rumstemperaturen har stigit till inställt värde, stannar brännaren, men fläkten fortsätter att gå. När temperaturen efter ett par minuter har sjunkit till ca. 30 C, stannar fläkten. Anledningen till att fläkten fortsätter några minuter är att brännkammaren och värmeväxlaren långsamt skall kylas ner, så att inte värmespänningar uppstår. Efter att fläkten har stan- 1

3 0. Innholdsfortegneslse 1. Funksjonsbeskrivelse 2. Montering og installasjon 2.1 Montering av aggregatet 2.2 Elektrisk tilkobling 2.3 Tilkobling av brenner 2.4 Frittblåsende aggregat 2.5 Tilkobling av kanaler 2.6 Liggende utførelse 2.7 Endring av røkgassutgangen 2.8 Plassering av branntermostat 3. Oppstarting 3.1 Vinterdrift 3.2 Sommerdrift 4. Service og vedlikehold 4.1 Filter 4.2 Brennkammer og varmeveksler 4.3 Vifte og kilerem 4.4 Øvrige komponenter 5. Feilsøking 6. Tekniske data 7. El-diagram NB! : Vennligst les gjennom instruksjonsboken før oppstart. NB! : Læs venligst instruktionsbogen igennem før opstart. OBS! : Läs igenom instruktionsboken före igångkörning. 1. Funksjonsbeskrivelse Dantherm varmluftsaggregater er direktefyrte aggregater for montering av olje- eller gass- brenner. Varmen som produseres av brenneren overføres direkte til luften, som via en vifte føres gjennom brennkammer og varmeveksler. På DV suges den kalde luften inn i nederkant av aggregatet og den oppvarmede luften blåses ut på toppen. Driften reguleres således: - Når romtermostaten har gitt signal til at aggregatet skal starte, starter brenneren opp forventilering av brennkammeret. Kort tid etter starter brenneren. - Når brenneren har vært i drift i et par minutter, har luften i aggregatet nådd en tilstrekkelig høy temperatur slik at viften starter automatisk. Formålet med viftens forsinkede start er å unngå innblåsing av kald luft i rommet ved oppstart. Viften er fabrikkinnstilt til å starte ved en temperatur på 50 C. - Når romtermostaten gir signal til aggregatet om å stoppe, stanser brenneren, men viften fortsetter å gå. Når temperaturen etter et par minutter er sunket til ca. 30 C, stanser ogsåviften. Formålet med at viften fortsetter noen minutter, er at brennkammeret og varmeveksleren kjøles langsomt ned, så det ikke oppstår varmespenning og dermed skader. Etter at 2

4 spændinger og dermed beskadigelser. Efter at ventilatoren er standset, kan det ske, at brændkammer og varmeveksler endnu er så varm, at ventilatoren begynder at køle igen efter et par minutter. -Hvis der opstår en fejl i aggregatet, sørger de indbyggede sikkerhedstermostater for at aggregatet straks standses. Limit termostaten afbryder brænderen, når luftens temperatur er nået op på 80 C. Når temperaturen igen falder, tænder brænderen automatisk igen. Ventilatoren er fortsat i drift. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C, træder den såkaldte sikkerhedstemperaturbegrænser (STB) i kraft og afbryder aggregat samt ventilator. Herefter kan aggregatet først startes efter manuel reset. 2. Opstilling og installation Ved opstilling af aggregatet skal alle gældende forskrifter og forordninger, som f. eks. bygnings- og gasreglement overholdes. Det skal sikres, at aggregatet er frit tilgængeligt fra alle sider, således at alle komponenter kan inspiceres. Det rum, hvor aggregatet er opstillet, skal være tilstrækkeligt ventileret. Der må ikke opstå undertryk i rummet, som følge af f.eks. brænderens drift eller udsugningsanlæg, da der herved kan blive underskud af ilt ved brænderen, og det kan føre til dårlig forbrænding eller fejl ved brænderen. I givet fald skal der monteres en separat frisklufttilførsel til brænderen. Selve placeringen skal vælges således, at den opvarmede luft ikke er rettet mod søjler, reoler, skillevægge osv. 2.1 Opstilling af aggregatet Aggregatet leveres liggende på en træpalle. Når emballagen er fjernet, rejses DV op ved hjælp af en kran eller gaffeltruck. (Fig. 1/2). På DV fjernes den øverste dækplade og et reb føres ind gennem løfteøjet, hvorefter aggregatet kan rejses op og flyttes. 2.2 Elektrisk tilslutning For at åbne el-skabet på DV skal de fire skruer, som holder el-skabets låge på plads, blot løsnes. Ved aggregaterne DV er der desuden en reparationsafbryder på el-skabets låge, som skal stilles i pos. 0, før lågen kan fjernes. nat, kan det hända, att brännkammaren och värmeväxlaren fortfarande är så varma att fläkten börjar att kyla igen efter ett par minuter. -Om det uppstår fel i aggregatet, ser de inbyggda säkerhetstermostaterna till att aggregatet genast stannar. Kombinationstermostaten bryter brännaren, när luftens temperatur har nått 80 C. När temperaturen sjunker, tänder brännaren automatisk igen. Fläkten fortsätter att gå. Om temperaturen i aggregatet stiger till över 100 C, träder den s k överhettningstermostaten (STB) i kraft och stannar aggregatet och fläkten. Därefter kan aggregatet endast startas manuellt. 2. Uppställning och installation Vid uppställing av aggregatet skall alla gällande förskrifter och bestämmelser, såsom byggnads- och gasföreskrifter följas. Aggregatet skall placeras fritt tillgängligt från alla sidor, så att aggregatet kan inspekteras. Den lokal där aggregatet är placerat, skall vara tillräckligt ventilerat. Det får inte vara undertryck i lokalen, vilket kan påverka brännarens drift, då brist av syre till brännaren kan uppstå och resultera till dålig förbrännning eller fel. Om undertryck råder där pannan är placerad skall ett separat friskluftsintag monteras till brännaren. Aggregatet bör placeras så att den uppvärmda luften inte riktas mot pelare, hyllor eller skiljeväggar osv. 2.1 Uppställing av aggregat Aggregatet levereras liggande på en träpall. När emballaget är borttaget, lyfts DV upp med hjälp av en kran eller gaffeltruck. (Fig. 1/2). På DV borttages den översta täckplåten och ett rep förs genom lyfkrokarna, därefter kan aggregatet lyftas upp och flyttas. 2.2 Elektrisk anslutning För att öppna el-skåpet till DV skall de fyra skruvarna, som håller el-skåpets lucka på plats, lossas. På modellerna DV finns det dessutom en säkerhetsprytare på el-skåpets lucka, som skall ställas i pos. 0, innan luckan tas bort. 3

5 viften er stanset, forekommer det at brennkammer og varmeveksler fremdeles er så varm begynner å kjøle igjen etter et par minutter. - Hvis det oppstår en feil i aggregatet, sørger de innebygde sikkerhetstermostatene for at aggregatet straks stoppes. Overopphetingstermostaten stopper brenneren, når luftens temperatur har nådd 80 C. Når temperaturen igjen synker starter brenner automatisk igjen. Viften er fortsatt i drift. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C, trer branntermostaten i kraft og stopper aggregat med vifte. Heretter kan aggregatet først startes etter manuell reset av branntermostat. 2. Montering og installasjon Ved montering av aggregatet skal alle gjeldende forskrifter og forordninger, som f.eks. byggeforskrifter og gassreglemet overholdes. Det skal sikres, at aggregatet er fritt tilgjengelig fra alle ider, slik at alle komponenter kan inspiseres. Rommet hvor aggregatet er montert, skal være tilstrekkelig ventilert. Det må ikke oppstå undertrykk i rommet, som følge av f.eks. brennerens drift eller utsugingsanlegg, da det dermed kan bli underskudd på oksygen til brenneren, og det vil føre til dårlig forbrenning, nedsoting av aggregat og feil ved brenneren. I så fall må det monteres en separat frisklufttilførsel til brenneren. Selve plasseringen må være slik at den oppvarmede luften ikke er rettet mot søyler, reoler,skillevegger o.s.v. Fig. 1/2 2.1 Montering av aggregatet Aggregatet leveres liggende på en trepall. Når emballasjen er fjernet reises DV opp ved hjelp av en kran eller gaffeltruck (Fig. 1/2). På DV fjernes den øverste dekkplaten og et rep føres inn gjennom løfteøyet, hvoretter aggregatet kan etablerte PG niplene. 2.2 Elektrisk tilkobling For å åpne el-skapet på DV , skal de fire skruene som holder lokket på el-skapet på plass løsnes. På aggregatene DV er det dessuten en hovedbryter på el-skapets lokk, som skal stilles i pos. «0», før lokket fjernes. 4

6 Når el-skabet er åbent er der adgang til nedennævnte tilslutningsklemmer (se fig. 3/4). INTERN CONTROL. Disse seks klemmer er alle beregnet for tilslutning af OT/Limit/Fan termostater. Disse termostater leveres færdigmonteret med ledning til alle aggregater. NETZ. Disse fire klemmer L1/L2/L3/N er for tilslutning af 3x400 V til aggregatet. Ved tilslutning af de enkelte faser, skal man være opmærksom på, at ventilatormotoren løber i rigtig retning (se også pkt. 3). Vigtig: Ved aggregater uden reparationsafbryder (DV ) skal tilslutning til strømforsyning ske via et 3x400 V 16A Eurostik. Hvis strømforsyningen skal monteres uden Eurostik, skal der monteres en reparationsafbryder i aggregatets elskab. EXTERN CONTROL : Mellem klemme L og 1 kan monteres en ekstern afbryder for styring af ventilatormotor (se også el-diagrammer i afsnit 6). Klemme 2 har ingen funktion i standardudgaven. RAUMTHERMOSTAT : Rumtermostaten sluttes til klemmerne 2/4/N. Broerne mellem 2 og 4 fjernes. Der anvendes en 230 V termostat. BRENNER : Brænderen tilsluttes ved hjælp af et Wieland stik, som forbindes til klemmerne 1-8. Klemme P1 og P2 har kun betydning for aggregater med gasbrænder til det danske marked. I alle andre udgaver er der etableret bro over disse klemmer. Ledningerne for forsyningsspænding og termostater kan føres ind i aggregater fra neden gennem de etablerede PG forskruninger. 2.3 Brændertilslutning DV leveres med universal brænderflange, som gør det muligt at montere alle gængse brændertyper. På DV skal der - alt efter brændertype - monteres en mellemflange. Mål og borehuller fremgår af brænderinstruktionsbogen. När el-skåpet har öppnats är anslutningsplintarna enl. nedan tillgängliga (se fig. 3/4). INTERN CONTROL. De sex plintarna är gjorda för anslutning till OT/Limit/Fan termostater. Termostaterna levereras färdigmonterade i aggregaten. NETZ. De fyra plintarna L1/L2/L3/N är avsett för anslutning av 3x400 V. Vid anslutning av faserna, skall man vara uppmärksam på, att fläktmotorn går åt rätt håll. (se pkt. 3). Viktigt: På aggregat utan serviceavbrytare (DV ) skall anslutningen till strömförsörjningen ske via ett 3x400 V 16A Eurostik. Om strömförsörjningen skall monteras utan Eurostik, skall det monteras en serviceavbrytare i aggregatets elskåp. EXTERN CONTROL : Mellan plinten L och 1 kan det monteras en extern brytare för styrning av fläktmotorn (se el-schemor i avsnitt 6). Plint nr 2 har ingen funktion i standardutförandet. RAUMTHERMOSTAT : Rumstermostaten anslutes till plintarna 2/4/N. Bygeln mellan 2 och 4 avlägsnas. Där används en 230 V termostat. BRENNER : Brännaren anslutes med hjälp av en Wieland kontakt, som anslutes till plintarna 1-8. Plintarna P1 och P2 har bara betydelse för aggregat med gasbrännare för den danska marknaden. Övriga aggregat har en bygel över dessa plintar. Kablarna för nät- och termostatanslutning förs in genom de gjorda PG förskruvningarna. 2.3 Brännaranslutning DV levereras med universal brännarfläns, som gör det möjligt att montera olika brännare. På DV skall det - beroende på brännarmodell - monteras en mellanfläns. Mått och borrhål framgår av brännarinstruktionsboken. Brænderen tilsluttes elektrisk ved hjælp af et Wieland stik. Dette stik er allerede formonteret i brænderrummet. Hvis brænderen ikke har et tilsvarende stik/passer til dette stik, skal Wielandstikket i DV afmonteres, og elektrisk tilslutning sker i stedet som vist i el-diagrammet i afsnit 6 samt i henhold til brænderens el-diagram. Brännaren anslutes elektriskt med hjälp av en Wieland kontakt. Denna kontakt är förmonterad. Om brännaren inte har motsvarande kontak skall Wieland-kontakten i DV avlägsnas, och den elektriska anslutningen sker i stället enligt el-schema i avsnitt 6 och enligt brännarens el-schema. 5

7 Når el-skapet er åpent er det adgang til nedenfornevnte tilslutningsklemmer (se fig. 3/4). «INTERN KONTROLL». Disse tre klemmer er beregnet for tilslutning av brann/overoppheting/vifte termostater. Disse termostatene leveres ferdig montert med ledning til alle aggregater. Tilførsel/hovedkabel. Disse tre klemmer L1/L2/L3 tilslutning av 3 x 230 V til aggregatet. Ved tilslutning til de enkelte faser, skal man forsikre seg om, at viftemotoren går i riktig retning (se også pkt. 3). «EXTERN CONTROL»: Mellom klemme L og 1 kan det monteres en ekstern bryter for styring av viftemotor (se også el-diagrammer i avsnitt 6). Klemme 2 har ingen funksjon i standardutgaven. «ROMTERMOSTAT»: Romtermostaten tilkobles klemmene 2/4. Broen mellom 2 og 4 fjernes. Det anvendes en 230 V termostat. «BRENNER»: Brenneren tilsluttes ved hjelp av et Wieland stik, som forbindes til klemmene 1-8. Klemme P1 og P2 har kun betydning for aggregater med gassbrenner til det danske marked. I alle andre utgaver er det etablert bro over disse klemmene. Ledningene for forsyningsspenning og termostater kan føres inn i aggregatet fra nedenfra gjennom de etablerte PG niplene. 2.3 Tilkobling av brenner Fig. 3 DV DV leveres med universal brennerflens, som gjør det mulig å montere alle vanlige brentyper. På DV skal det - avhengig av brennertype - monteres en mellomflens. Mål og borehull fremgår instruksjonsboken for brennere. Brenneren tilsluttes elektrisk ved hjelp av et Wieland stikk.dette stikk er allerede montert i brennerrommet. Hvis brenneren ikke har et tilsvarende stikk/passer til dette stikk, skal Wielandstikket i DV monteres av, og elektrisk tilslutning skjer i stedet som vist i eldiagrammet i avsnitt 6, samt i henhold til brennerens eldiagram. 6

8 Olie- og gastilslutning må kun foretages af dertil autoriserede fagfolk. Med hensyn til igangsætning og indregulering af brænderen henvises til de instruktioner, der er medleveret fra brænderleverandøren. Hvis aggregatet leveres med færdigmonteret brænder, er instruktionsbogen for brænderen medleveret separat. 2.4 Fritblæsende aggregat Typerne DV er monteret med udblæsningsriste ved levering og kan umiddelbart anvendes som fritblæsende aggregater. Til typerne DV kan der leveres en udblæsningshat, der nemt monteres oven på aggregatet (fig. 5). 2.5 Kanaltilslutning Hvis der skal monteres kanaler til indsugning og udblæsning, skal man være opmærksom på, at det samlede tryktab i hele kanalsystemet ikke bliver for højt. De maximale værdier oplyses af Deres Dantherm forhandler. Ved for høje kanaltryktab nedsættes aggregatets luftmængde for meget, således at det kan blive overophedet og dermed kobler fra (se også kapitel 5, Fejlfinding). Et for højt tryktab forringer ligeledes aggregatets virkningsgrad, og man risikerer ikke at få godkendt anlægget af skorstensfejeren. Olje- och gasanslutning bör utföras av en auktoriserad fackman. Vid igångkörning och injustering av brännaren hänvisas till de instruktioner, som medföljer brännaren. Om aggregatet levereras med färdigmonterad brännare, medföljer en instruktionsbok separat. 2.4 Friblåsande aggregat DV är monterade med luftriktare vid leverans och kan omedelbart användas som friblåsande aggregat. Till DV kan det levereras en utblåsningshuv, som monteras ovanpå aggregatet. (fig. 5). 2.5 Kanalanslutning Om det skall monteras kanaler för insugning och utblåsning, skall man vara uppmärksam på, att det totala tryckfallet i kanalsystemet inte blir för högt. Det maximala värdet kan Din Dantherm försäljare upplysa dig om. Vid för höga kanaltryckfall nedsättes aggregatets luftmängd, vilket kan resultera i att aggregatet blir överhettat och slår ifrån (se kapitel 5, Felsökning). Ett för högt tryckfall påverkar också aggregatets verkningsgrad, och risken är stor att anläggningen inte blir godkänd av skorstenfejaren. Hvis der ønskes et større tryktab, kan der leveres større ventilatormotorer som tilbehør. For lettere tilslutning af kanaler kan der leveres kanaltilslutningsdele som tilbehør. Vigtigt: Ved montage af kanalen, se punkt 2.8 Placering af sikkerhedsføler! Vid höga kanaltryckfall kan man förse pannan med en större fläktmotor. Kanalanslutningsdelar levereras som tillbehör. Viktigt: Vid montering av kanaler, se punkt 2.8 Placering av säkerhetsgivare! 2.6 Liggende udførelse Alle aggregaterne kan også anvendes som liggende aggregater, enten med varmluftudblæsningen på venstre eller højre side. Til montage af aggregatet som liggende udførelse fås der som tilbehør specielle udblæsningsgitre og afdækningsplader til bunden af aggregatet. Vigtigt: Ved montage til liggende aggregat, se punkt 2.8 Placering af sikkerhedsføleren! 2.6 Liggande utförande Aggregaten kan även användas liggande, med varmluftsutblåsning på vänster eller höger sida. För montering av liggande aggregat tillkommer andra luftriktare och täckplåt för botten (gaveln). Viktigt: Vid montering av liggande aggregat, se punkt 2.8 Placering av säkerhetsgivare! 7

9 Olje- og gasstilslutning må kun foretas av autoriserte fagfolk. Med hensyn til igangsetting og innregulering av brenneren henvises til de instruksjoner som er medlevert fra brennerleverandøren. 2.4 Frittblåsende aggregat Typene DV er montert med utblåsningsrist ved levering og kan umiddelbart anvendes som frittblåsende aggregater. Til typene DV kan det leveres en utblåsningshatt, og som enkelt monteres på aggregatets topp (fig. 5). 2.5 Kanaltilslutning Hvis det skal monteres kanaler til innsuging og utblåsing, bør man være oppmerksom på at detsamlede trykktap i hele kanalsystemet ikke blir for høyt. De maksimale verdier opplyses av Deres Dantherm forhandler. Ved for høye kanaltrykktap nedsettes aggregatets luftmengde for meget, slik at det kan bli overopphetet og dermed kobler fra (se også kapittel 5, Feilsøking). Et for høyt trykktap reduserer likeledes aggregatets virkningsgrad, og man risikerer ikke å få godkjent anlegget av feievesenet. Fig. 4 DV Hvis det ønskes et større trykktap, kan det leveres større viftemotorer som tilbehør. For enklere tilkobling av kanaler kan det leveres kanaltilslutningsdeler som tilbehør. Viktig: Ved montasje av kanal, se punkt 2.8 Plassering av overoppheting-/branntermostat! 2.6 Liggende utførelse Alle aggregatene kan også anvendes som liglende aggregater, med varmluftutblåsning enten på venstre eller høyre side. Til montering av aggregat i liggende utførelse, fås det som tilbehør spesielle utblåsningsventiler og dekkplater til bunden av aggregatet. Viktig: Ved montasje av liggende aggregat, se punkt 2.8 Plassering av overoppheting-/ branntermostat! Fig. 5 8

10 2.7 Ændring af røggasudgangen Det er muligt at flytte røggasudgangen bagfra til toppen af aggregatet, hvilket først og fremmest kan have betydning ved liggende aggregater. Til dette formål kan der fra fabrikken leveres et specielt røggas-mellemrør. Ombygningen sker på følgende måde (se fig. 7/8): DV : Den øvre dækplade fjernes, og blinddækslet for oven på røggassamleren skrues af. Derefter fjernes den bageste dækplade, og røggasmellemstudsen skrues af samleren og erstattes af blinddækslet. Nu monteres den bageste dækplade igen, og røggastilslutningens åbning lukkes med den øvre dækplades blinddæksel. Derefter monteres røggasmellemstudsen (fås som tilbehør) ovenpå røggassamleren og den øvre dækplade monteres igen. DV : Da disse modeller leveres uden øvre dækplade, findes åbningen for den øvre røggasafgang enten i udblæsningshatten eller der leveres en lille dækplade med ved kanaltilslutning. Ellers er ombygningen identisk med fremgangsmåden for de små aggregater. 2.7 Ändring av rökgasutgången Det går att flytta den bakre rökgasutgången till toppen av aggregatet, vilket framförallt har betydelse för liggande aggregat. För detta ändamål kan fabriken leverera en speciell rökrörstos. Ombyggnaden sker enligt nedan (se fig. 7/8): DV : Den övre täckplåten och blindplåten ovanpå rökgassamlaren monteras av. Därefter demonteras den bakre täckplåten samt rökgasstosen. Blindplåten monteras. Den bakre täckplåten monteras tillbaka och rökrörsanslutningens öppning täcks med den övre täckplåtens blindplåt. Därefter monteras den medlevererade rökrörsstosen på rökgassamlaren och den övre täckplåten monteras DV : Eftersom dessa modeller levereras utan övre täckplåtar, finns öppningen för den övre rökgasutgången antingen i utblåsningshuven eller också levereras en liten täckplåt för kanalanslutning. Annars är tillvägagångssättet det samma som för de små aggregaten. 9

11 2.7 Endring av røkgassutgangen Det er mulig å flytte røkgassutgangen bakover tiltoppen av aggregatet, hvilket først og fremst kan ha betydning for liggende aggregater. Til dette formål kan det fra fabrikken leveres et spesielt røkgassmellomrør. Ombyggingen skjer på følgende måte (se fig. 7/8): DV : Den øverste dekkplaten fjernes, og blinddekselet på toppen av røkgassamleren skrues av. Deretter fjernes den bakerste dekkplaten, og røkgassmellomstussen skrues av samleren og erstattes av blinddekselet. Nå monteres den bakerste dekkplaten igjen, og røkgasstilslutningens åpning lukkes med den øvre dekkplatens blinddeksel. Eetter dette monteres mellomrøret på toppen av røkgassamleren og til slutt monteres dekkplaten. Fig. 6 DV : Ovennevnte modeller leveres uten den øvre dekkplaten. Dersom røkgassavgangen skal forandres, leveres det en liten dekkplate eller om ønskelig benyttes utblåsningshatten. Ut over dette er ombygning identisk med de mindre modellene. Fig. 7 10

12 2.8 Placering af sikkerhedsføleren Placeringen af føleren ab fabrik er baseret på en stående, fritblæsende udførelse af aggregatet. Ved tilslutning af en kanal, eller hvis aggregatet skal monteres som liggende udførelse, skal sikkerhedsfølerne, som er monteret ovenover varmeveksleren, flyttes. Tabel 1 viser den rigtige placering af følerne ved forskellige aggregatudførelser. Stående udgave: 2.8 Placering av säkerhetsgivarna Placeringen av givarna från fabriken är baserat på ett stående, friblåsande aggregat. Vid anslutning av kanaler, eller om aggregatet skall monteras som liggande, skall säkerhetsgivarna, som är monterade ovanför värmeväxlaren flyttas. Tabell 1 visar den riktiga placeringen av givarna vid olika aggregatutförande. Stående utförande: DV A = 140 mm C = D DV A = 140 mm C = D DV A = B C = D DV A = B C = D Liggende udgave: Liggande utförande DV Venstre model Højre model A = 140 mm D = Så lille som mulig C = Så lille som mulig DV Vänster modell Höger modell A = 140 mm D = Så litet som möjligt C= Så litet som möjligt DV Venstre model Højre model A = B D = Så lille som mulig C = Så lille som mulig DV Vänster modell Höger modell A = B D = Så litet som möjligt C = Så litet som möjligt Med kanaltilslutning: Føleren skal placeres så tæt som muligt på luftudblæsning i kanal og ca. midt i luftstrømmen. Vid kanalanslutning: Givaren skall placeras så nära kanalanslutningsöppningen som möjligt och mitt i luftströmmen. 11

13 2.8 Plassering av overoppheting-/branntermostat Plassering av føleren fra fabrikk er basert på en stående, frittblåsende utførelse av aggregatet. Ved tilslutning av en kanal, eller hvis aggregatet skalmonteres som liggende utførelse, skal overoppheting- /branntermostat, som er montert oppå varmeveksleren, flyttes. Tabell 1 viser den riktige plassering av følerne ved forskjellige aggregatutførelser. NB! : Vennligst les gjennom instruksjonsboken før oppstart. NB! : Læs venligst instruktionsbogen igennem før opstart. OBS! : Läs igenom instruktionsboken före igångkörning. Stående utgave: DV DV A = 140 mm C = D A = B C = D Liggende utgave: DV Venstre modell Høyre modell DV Venstre modell Høyre modell A = 140 mm D = Så lite som mulig C = Så lite som mulig A = B D = Så lite som mulig C = Så lite som mulig Med kanaltilkobling: Føleren skal plasseres så tett som mulig inntil luftutblåsning i kanal og ca. midt i luftstrømmen. 12

14 3. Igangsætning Vigtigt! Varmluftaggregatet må kun afbrydes via rumtermostat eller brænderafbryderen. Afbrydelse via en ekstern afbryder kan føre til overophedning og deraf følgende beskadigelse af brændkammer og varmeveksler. Hvis temperaturen af en eller anden grund stiger til over 80 C inde i aggregatet, træder Limit termostaten i funktion og afbryder brænderen, indtil temperaturen igen er faldet til under 80 C. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C afbryder sikkerhedstemperaturbegrænseren hele spændingen til aggregatet, så brænder og ventilator sættes ud af funktion. Når aggregatet er afkølet, starter det ikke automatisk igen. Genstart sker ved at trykke på reset-knappen (1) på sikkerhedstemperaturbegrænseren (STB) (se fig. 9). Skulle en af sikkerhedstermostaterne afbryde aggregatet, henvises der til afsnit 5 Fejlfinding. Når varmluftaggregatet er tilsluttet strøm, skal den grønne kontrollampe (1) i el-skabet lyse. Hvis dette ikke er tilfældet, henvises til afsnit 5: Fejlfinding (fig. 10). Derefter kontrolleres ventilatorens omdrejningsretning (Ventilatorens omdrejningsretning er angivet med en pil uden på ventilatorhuset). Hvis omdrejningsretningen ikke stemmer med pilen, skal de to faser ved strømtilslutningen byttes om. 3. Igångkörning Viktigt! Varmluftaggregatet får bara stoppas via rumstermostaten eller med brytaren på elcentralen. Avstängning via en extern avbrytare kan förorsaka överhettning och ge skador på brännkammaren och värmeväxlaren. Om temperaturen av en eller annan anledning stiger till över 80 C inne i aggregatet, träder kombinationstermostaten i funktion och avbryter brännaren, tills temperaturen har fallit under 80 C. Om temperaturen i aggregatet stiger till över 100 C bryter överhettningstermostaten hela spänningen till aggregatet, så brännaren och fläkten sätts ur funktion. När aggregatet är avkylt, startar det inte automatiskt igen. Omstart sker via reset-knappen (1) på överhettningstermostaten (STB) (se fig. 9). Skulle en av överhettningstermostaterna avbryta aggregatet, hänvisas till avsnitt 5 Felsökningj. När varmluftsaggregatet är anslutet till nätspänning, skall den gröna kontrollampan (1) i el-skåpet lysa. Om detta inte är fallet, hänvisas till avsnitt 5: Felsökning (fig. 10). Därefter kontrolleras fläktens rotationsriktning (Fläktens rotationsriktning visas med en pil utanpå fläkthuset). Om rotationsriktningen inte stämmer överensmed pilen, skall de två av faserna vid elanslutningen skiftas om. 3.1 Vinterdrift A. Brænderafbryderen (5) stilles på I (fig. 10). -Er der monteret rumtermostat på DV , styres brænderen automatisk via denne. Det vil sige at brænderen starter automatisk, når temperaturen er lavere end indstillet på termostaten og standser igen, når temperaturen er nået op på den indstillede værdi. B. Ventilatorafbryder (4) stilles enten på Auto eller Man. -Stilles ventilatorafbryderen på Auto, styres ventilatoren automatisk via kombitermostaten i aggregatet. Det vil sige, at når temperaturen i aggregatet er nået op på 50 C, starter ventilatoren automatisk, og når aggregatet er afkølet til ca. 30 C (brænderstop) stopper den igen automatisk. 3.1 Vinterdrift A. Brännaravbrytaren (5) ställs in på I (fig. 10). -Är det anslutet en rumtermostat till DV , styrs brännaren automatisk via denna. Det vill säga att brännaren startar automatisk, när temperaturen är lägre än inställningen på termostaten och stannar igen, när temperaturen har uppnått det inställda värdet. B. Fläktavbrytaren (4) ställs antingen på Auto eller Man. -Ställs fläktavbrytaren på Auto, styrs fläkten automatiskt via kombitermostaten i aggregatet. Det vill säga, att när temperaturen i aggregatet har kommit upp till 50 C, startar fläkten automatiskt, och när aggregatet har svalnat till ca. 30 C (brännarstopp) stannar den automatisk. 13

15 3. Igangsetting Viktig! Varmluftsaggregatet må kun stoppes med romtermostat eller brennerbryteren. Stopp via hovedbryter kan føre til overoppheting og følgelig skade på brenn-kammer og varmeveksler. Hvis temperaturen av en eller annen grunn stiger til over 80 C inne i aggregatet, trer overopphetingstermostaten i funksjon og bryter brenneren, inntil temperaturen igjen har falt til under 80 C. Hvis temperaturen i aggregatet stiger til over 100 C bryter branntermostaten styrestrømmen til aggregatet, så brenner og vifte settes ut av funksjon. Når aggregatet er avkjølt, starter det ikke automatisk igjen. Gjenstart skjer ved å trykke på reset-knappen (1) på branntermostaten (STB) (se fig. 9). Skulle en av sikkerhetstermostatene avbryte aggregatet, henvises det til avsnitt 5 Feilsøking. Fig.9 Når varmluftsaggreggatet er tilsluttet strøm, skal den grønne kontrollampe (1) i el-skapet lyse. Hvis dette ikke er tilfelle, henvises det til avsnitt 5: Feilsøking (fig. 10). Deretter kontrolleres viftens omdreiningsretning (viftens omdreiningsretning er angitt med en pil utenpå viftehuset). Hvis omdreiningsretningen ikke stemmer med pilen, skal to av fasene ved strømtilslutningen byttes om. 3.1 Vinterdrift A. Brennerbryteren (5) stilles på 1 (fig. 10). - Er det montert romtermostat på DV , styres brenneren automatisk via denne. Det vil si at brenneren starter automatisk, når temperaturen er lavere enn innstilt på termostaten og stopper igjen, når temperaturen er nådd opp på den innstilte verdi. B. Viftebryter (4) stilles enten på Auto eller Man. - Stilles viftebryteren på Auto, styres viften automatisk via kombitermostaten i aggregatet. Det vil si, at når temperaturen i aggregatet er nådd opp til 50 C, starter viften automatisk, og når aggregatet er avkjølt til ca. 30 C (brennerstopp) stopper den igjen automatisk. Fig.10 14

16 -Stilles ventilatorafbryderen på Man kører ventilatoren konstant, indtil den igen stilles på Auto. 3.2 Sommerdrift Brænderafbryder (5) stilles på 0 og ventilationsafbryder (4) stilles på Man. Herved opnås ventilation og dermed en behagelig sommertemperatur. -Ställs fläktavbrytaren på Man går fläkten kontinuerligt, tills den ställs in på Auto igen. 3.2 Sommardrift Brännaravbrytaren(5) ställs in på 0 och fläktavbrytaren (4) på Man. Härmed uppnås ventilation och därmed en behaglig sommartemperatur. 4. Service og rengøring 4.1 Filter* Indsugningsfilteret skal kontrolleres og om nødvendigt renses/udskiftes hvert halve år. Ved meget støvede rum skal det kontrolleres oftere. Filteret trækkes ud af filterrammen. Er der kun tale om let tilsmudsning, støvsuges filteret. Ved stærk tilsmudsning skal filteret vaskes i lunkent sæbevand eller eventuelt udskiftes. * tilbehør 4.2 Brændkammer og varmeveksler Varmeveksler og brændkammer skal mindst én gang om året renses for sod, da sådanne aflejringer kan reducere aggregatets virkningsgrad. 4. Service och rengöring 4.1 Filter* Insugningsfiltret skall kontrolleras och rengöras/bytas varje halvår. Vid mycket dammiga utrymmen skall filtret kontrolleras oftare. Filteret tas ut ur filterramen och dammsuges. Vid stark nedsmutsning tvättas filtret i ljummet såpvatten eller byts ut. * tillbehör 4.2 Brännkammare och värmeväxlare Värmeväxlaren och brännkammaren skall sotas minst en gång per år, eftersom sotavlagningar reducerar aggregatets verkningsgrad. I henhold til OR-Sekretariatet skal varmluftaggregater mindst én gang om året kontrolleres af en fagmand! Det anbefales at tegne et serviceabonnement/en servicekontrakt. Brændkammer og varmeveksler renses på følgende måde (fig.11): -Fjern dækplader over brænder og på venstre eller højre side. -Fjern inspektionslågen (2) fra varmeveksler. -Træk turbulatorerne ud gennem de øverste varmevekslerrør (1). -Hvis der ikke er nogen synlig tilsmudsning i varmeveksleren, samles aggregatet igen som beskrevet ovenfor, blot i omvendt rækkefølge. Der skal altid anvendes nye pakninger, når aggregatet skal samles igen. -Hvis det er nødvendigt at rense varmeveksleren skal servicelågen (3) oven over brænderen fjernes og brændkammeret (4) kontrolleres for snavs. Brännkammare och värmeväxlare sotas på följande sätt (fig.11): -Montera av täckplåten över brännaren och täckplåten på vänster eller höger sida. -Montera av inspektionsluckan (2) från värmeväxlaren. -Dra ut flamspiralerna genom de översta värmeväxlarrören (1). -Om det inte finns någon smuts i värmeväxlaren, monteras aggregatet enligt ovan, fast i omvänd ordning. Byt ut packningarna vid monteringen -Om det är nödvändigt att rensa värmeväxlaren skall serviceluckan (3) ovanför brännaren tas bort och brännkammaren (4) rengöras. 15

17 - Stilles viftebryteren på Man kjører viften kontinuerlig, inntil den igjen stilles på Auto. 3.2 Sommerdrift Brennerbryter (5) stilles på 0 og viftebryteren (4) stilles på Man. Herved oppnås ventilasjon og dermed en behagelig sommertemperatur. 4. Service og rengjøring 4.1 Filter* Innsugningsfilteret skal kontrolleres og om nødvendig renses/skiftes hvert halve år. I meget støvete rom skal det kontrolleres oftere. Filteret trekkes ut av filterrammen. Er det kun snakk om lett tilsmussing, støvsuges filteret. Ved sterk tilsmussing skal filteret skiftes ut. * tilbehør 4.2 Brennkammer og varmeveksler Varmeveksler og brennkammer skal minst en gang i året renses for sot, da slike avleiringer reduserer aggregatets virkningsgrad. Fig.11 Varmluftsaggregater skal minst en gang i året kontrolleres av en fagmann. Det anbefales å tegne et serviceabonnement/servicekontrakt. Brennkammer og varmeveksler renses på følgende måte (fig. 11): - Fjern dekkplatene over brenneren og på venstreeller høyre side. - Fjern inspeksjonsluken (2) fra varmeveksler. - Trekk turbulatorene ut gjennom de øverste varmevekslerrørene (1). - Hvis det ikke er noen synlig tilsmussing i i varmeveksleren, settes aggregatet sammen igjen som beskrevet ovenfor, i motsatt rekkefølge. Det skal alltid anvendes nye pakninger, når aggregatet skal samles igjen. - Hvis det er nødvendig å rense varmeveksleren skal serviceluken (3) overfor brenneren fjernes og brennkammeret (4) kontrolleres for belegg. 16

18 -Herefter renses de enkelte varmevekslerrør (1/7) ved hjælp af en rund stålbørste. Inspektionslågen ind til vendekassen (6) fjernes, og soden suges ud gennem åbningen i vendekassen. -Soden fra de nederste varmevekslerrør suges ud gennem brændkammeret (4) med en støvsuger. -Herefter renses turbulatorerne og skubbes ind i de øverste og forreste varmevekslerrør (1/7), hvorefter aggregatet samles i modsat rækkefølge. 4.3 Ventilator og kilerem For at kunne kontrollere ventilator og kilerem, skal indsugningsristen i højre side fjernes. Ventilatorens løbehjul skal efterses for snavs hvert halve år og efterspændes om nødvendigt. Ved motorer op til 4 kw skal kileremmen kunne trykkes mm sammen. Ved større motorer ca. 15 mm. 4.4 Øvrige komponenter Alle øvrige komponenter i DV kræver ingen service. Brænderen efterses i henhold til brænderleverandørens instruktioner. -Därefter rengörs värmeväxlarrören (1/7) med hjälp av en rund stålborste. Inspektionsluckan till rökgassamlaren tas bort (6), och soten sugs ut genom öppningen. -Soten från de nedersta värmeväxlarrören sugs ut genom brännkammaren (4) med en dammsugare. -Därefter rensas flamspiralerna och skjuts in i de översta och främsta värmeväxlarrören (1/7), varefter aggregatet monteras i motsatt ordning. 4.3 Fläkt och kilremmar För att kunna kontrollera fläkten och kilremmarna, skall insugningsgallret på höger sida tas bort. Rengöring av fläkthjul samt spänning av kilrep göres varje halvår. Vid motorer upp till 4 kw skall kilrepet ha ett spel på mm. Vid större motorer ca. 15 mm. 4.4 Övriga komponenter Övriga komponenter i DV kräver ingen service. Brännaren kontrolleras enligt brännarleverantörens instruktioner. 17

19 - Heretter renses de enkelte varmevekslerrør (1/7) ved hjelp av en rund stålbørste. Inspeksjonsluken inn til vendekammeret (6) fjernes, og soten suges ut gjennom åpningen i vendekammeret. NB! : Vennligst les gjennom instruksjonsboken før oppstart. NB! : Læs venligst instruktionsbogen igennem før opstart. OBS! : Läs igenom instruktionsboken före igångkörning. - Soten fra de nederste varmevekslerrør suges ut gjennom brennkammeret (4) med en støvsuger. - Heretter renses turbulatorene og skyves inn i de øverste og fremste varmevekslerrør (1/7), deretter settes aggregatet sammen i motsatt rekkefølge. 4.3 Ventilator og kilerem For å kunne kontrollere vifte og kilerem, skal innsugingsristen på høyre side fjernes. Viftens løpehjul skal ettersees for smuss hvert halve år. Remtrekket etterstrammes om nødvendig. Ved motorer opp til 4 kw skal kileremmen kunne trykkes mm sammen. Ved større motorer ca. 15 mm. 4.4 Øvrige komponenter Alle øvrige komponenter i DV krever ingen service. Brenneren ettersees i henhold til brennerleverandørens instruksjoner. 18

20 5. Fejlfinding Ved aggregatudfald skal følgende punkter kontrolleres: - Er der gas fremme ved brænderen? - Er der olie i tanken og er alle ventiler åbne? - Er strømtilførslen til aggregatet i orden? - Er rumtermostat/ugepanel indstillet højere end rumtemperatur? - Er indsugnings- og udblæsningsriste fri? Er disse punkter i orden, skal aggregatet kontrolleres i henhold til nedenstående fejlskema: Brænder starter ikke/ventilator ikke i drift: Grøn kontrollampe på Strømforsyning til aggregat er Check strømforsyning kontrolpanelet lyser ikke afbrudt Finsikring i aggregat er defekt Udskift finsikringen Grøn kontrollampe på Termorelæ for ventilatormotor Reset termorelæ kontrolpanel lyser, rød er slået fra kontrollampe lyser Grøn kontrollampe på Brænder defekt Se instruktioner fra brænderkontrolpanel lyser, rød leverandør kontrollampe på brænder lyser Grøn kontrollampe på OT termostat har afbrudt Reset OT termostaten og find kontrolpanel lyser aggregat. årsagen til overophedningen Brænderen standset / ventilatoren kører fortsat Afbryder for ventilator står i Limit termostat har afbrudt Ventilatoren kobler automatisk ind MAN eller AUTO ventilatoren. igen, når udblæsningstemperaturen er faldet. Årsagen til udfald undersøges Brænder fungerer /ventilator starter ikke Ventilatorafbryder står på Ventilatortermostat defekt eller Check ventilator termostat AUTO forkert indstillet Ventilatorafbryder står på Ventilatormotor defekt Motor udskiftes MAN Ventilatorkontaktor defekt Kontaktor udskiftes 19

WA 45/60/90/120/150/200/300

WA 45/60/90/120/150/200/300 WA 45/60/90/120/150/200/300 Servicemanual DA NO Nr. 970007 rev. 4.2 10.02.2010 WA 45/60 WA 90/120 WA 150/200 WA 300 DA Servicemanual Side 2 NO Servicemanual Side 17 Der tages forbehold for trykfejl og

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3002980-2014-06-17.fm MPR4 / MPR8 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk MPR4 MPR8 DK - Regulator for ventilationsmotorer

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Brochure til model HR100-HRV120

Brochure til model HR100-HRV120 Brochure til model HR100-HRV120 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING: Før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb, skal der tages følgende forholdsregler: Sørg for, at liniens hovedafbryder er afbrudt.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere