Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

2 Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17: Rie Toft Side 18: Region Midtjylland Side 19: EnergiMidt Side 20: VisitGudenå Side 21: Niels Åge Skovbo Side 22: Steen Rasmussen Side 23: Niels Åge Skovbo Side 24: Mad & Folk Side 25: Kurt Johansen Side 26: Region Midtjylland Side 27: Christina Brorson Info: ISBN: JOB I LANDDISTRIKTERNE

3 Indhold Forord Indledning... 5 Den regionale udviklingsplan (RUP en)... 6 Samarbejde med LAG er m.fl Vækstforum handlingsplan for /handlingsplan Lovgrundlag... 8 Landsbyudvikling Fremtidens Landsby... 9 Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter Energi og miljø Fødevarer Vækstforums Handlingsplan Velfærdsinnovation Turisme Innovation og forretningsudvikling Digitalisering Iværksætteri Uddannelse og kompetenceudvikling Regional administration af Grøn Vækst Grøn Vækst projekter medfinansieret af Region Midtjylland mio. kr. puljen - Grøn Vækst Økonomi Budgetbeløb i mio. kr LAG-midler Anvendelsesorienterede undervisningsforløb på HF Betonlaboratoriet BioM Energipil og Biomasse fra engarealer Et højhastighedssamfund for alle Gudenåen en strøm af oplevelser Nye funktionelle kartoffelproteiner til levnedsmidler Kunsten i Bevægelse Leadership nu også på ungdomsuddannelserne Madlandet i Vest Fremtidens landsby: Fremtidens Ulbjerg-Lynderup-område VER-DI Vokseværket JOB I LANDDISTRIKTERNE 3

4 Forord I Region Midtjylland bor godt en tredjedel af befolkningen i landdistrikter. Her findes også en væsentlig del af regionens arbejdspladser. Udviklingen i landdistrikterne har derfor stor betydning for den samlede udvikling og vækst i regionen. Landdistrikter er her defineret som områder uden for byer med over indbyggere. Med udgangspunkt i den regionale udviklingsplan og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner har Region Midtjylland siden 2007 gennemført en række indsatser og projekter, der har medvirket til at skabe udvikling i landdistrikterne. Denne publikation skal synliggøre nogle af dem. Den indeholder dels en generel redegørelse om udviklingsindsatser og dels en række eksempler på, hvordan initiativerne virker derude i landdistrikterne. God læselyst! Bent Hansen Regionsrådsformand 4 JOB I LANDDISTRIKTERNE

5 Indledning Region Midtjylland finder det vigtigt at udnytte regionens styrkepositioner samt at fokusere på, at der er forskellige vilkår for udvikling i de enkelte egne af regionen. Det betyder, at Region Midtjylland er opmærksom på landdistrikterne og mulighederne for udvikling i disse områder. Derfor skal den regionale udviklingsplan også inddrage den fremtidige udvikling af regionens landdistrikter og yderområder. Det er værd at bemærke, at yderområder defineres forskelligt og udgør forskellige geografiske områder afhængig af, om der er tale om Landdistriktsprogrammet eller EU s strukturfonde. Tilsvarende findes der flere forskellige definitioner på, hvad der forstås ved landdistrikter. I nærværende redegørelse defineres landdistrikter som områder uden for byer med over indbyggere. Det vil sige, at mindre byer under denne grænse og det åbne land udgør landdistrikterne. I den seneste Regional- og Landdistriktspolitiske redegørelse 2013 er landdistrikterne inddelt i to grupper: en tæt på de største byer og en længere væk fra dem. Baggrunden herfor er, at der er en forskellig udvikling i landdistrikterne afhængig af tilknytningen til en større by. I nærværende redegørelse er der ikke særskilt fokus på yderområderne eller landdistrikternes beliggenhed i forhold til de større byer. Redegørelsen giver en beskrivelse af regionale indsatser og aktiviteter, der understøtter udviklingen i regionens landdistrikter uanset beliggenhed. Landdistrikter og yderområder har mange ens udfordringer. Yderområders udfordringer handler imidlertid også om regional balance i forhold til regionens større byområder. Hovedparten af de regionale indsatser for udvikling i landdistrikterne tager udgangspunkt i, at Region Midtjylland har ansvar for den regionale erhvervsudvikling. Regionsrådet kan efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling. Vækstforum har desuden til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Denne publikation indeholder en kort beskrivelse af centrale regionale aktiviteter i landdistrikterne og udvalgte cases. Den beskriver således ikke samtlige regionale aktiviteter og projekter knyttet til landdistrikterne i regionen. JOB I LANDDISTRIKTERNE 5

6 Den regionale udviklingsplan (RUP en) Den regionale udviklingsplan er den overordnede strategi for arbejdet med regional udvikling. Den regionale udviklingsplan indeholder ingen separate afsnit om landdistrikterne, men der peges dels på, at byer og oplande er hinandens forudsætninger, hvor de enkelte byer og oplande i et samspil hver bidrager med deres styrker. Den regionale udviklingsplan omtaler ønsket om en udvikling i hele regionen, altså også i landdistrikterne. Adskillige af de indsatsområder, der indgår i den regionale udviklingsplan, retter sig mod landdistrikterne: MILJØ OG ENERGI, hvor vigtigheden af bæredygtig ressourceanvendelse påpeges. Regionens biomasseressourcer, herunder landbrugets restprodukter, skal anvendes hensigtsmæssigt og bidrage til omstillingen til vedvarende energi samt regional udvikling. Potentialerne er særligt tilstede i landdistrikterne, hvor ressourcerne findes. UDDANNELSE, hvor der mulighed for og adgang til at vælge ungdomsuddannelser i hele regionen. Regionen understøtter på flere fronter målet om at øge antallet af unge med ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser samt at hæve det generelle uddannelsesniveau i befolkningen. BYER OG LANDSKABER, hvor der peges på samspil mellem by og opland, hvor byerne er katalysatorer for vækst. Det åbne land og naturområder (herunder nationalparker) udgør en styrkeposition i forhold til blandt andet turisme, men kan også have betydning for bosætningen. Region Midtjylland uddeler hvert år en landsbypris på kr. for at skabe opmærksomhed og synliggøre, at landsbyer udgør attraktive steder for bosætning og samtidig tilbyder lokale arbejdspladser. Landsbyprisen tildeles en landsby, der har vist særligt engagement eller en særlig udvikling, som kan være til inspiration for andre. Region Midtjylland har uddelt landsbyprisen fem gange senest i 2013 til Nørager i Norddjurs kommune. MOBILITET, hvor infrastrukturen både i form af veje og jernbaner, men også den digitale infrastruktur har stor betydning for landdistrikternes udvikling. Den kollektive transport med regionale busruter gør det muligt for uddannelsessøgende at komme til uddannelsesinstitutioner i de større byer og for transport til arbejdspladserne. Region Midtjylland har indsat ekstra afgange til transport af elever til ungdomsuddannelserne fra yderområderne til de større byer. Endvidere accepteres en lavere selvfinansiering af kollektive ruter i landdistrikter og yderområder end i de større byer. Der er desuden opmærksomhed på udvikling af fleksible kollektive trafikløsninger i de tyndt befolkede områder. Region Midtjylland har især i forhold til den digitale infrastruktur haft fokus på problemerne med mobilhuller og mangelfuld bredbåndsdækning i en række landdistrikter. I en af de efterfølgende cases er arbejdet med digital infrastruktur beskrevet. 6 JOB I LANDDISTRIKTERNE

7 ERHVERV OG TURISME, hvor der blandt andet peges på potentialerne i, at landbrug og produktionserhverv bidrager til bæredygtig udvikling i hele regionen. Fødevaresektoren med en stor primærproduktion og forarbejdning m.m udgør en af regionens styrkepositioner. Væsentlige dele af regionens turisme medvirker til at skabe jobs og udvikling i landdistrikterne. Det gælder fx for turismen langs Vestkysten og på Djursland og for turismen knyttet til de geografiske områder Limfjorden, Hærvejen og Gudenåen. KULTUR, hvor de kreative og kulturgivne potentialer realiseres til gavn for borgere, erhvervsliv og turister. Region Midtjyllands kulturpulje har støttet adskillige projekter i landdistrikterne. I CASE-DELEN er beskrevet to projekter Betonlaboratoriet på Samsø og Kunsten i bevægelse. SUNDHED, hvor etablering af akuthuse og sundhedshuse sammen med beredskab med akuthelikopter er medvirkende til at give beboerne i landdistrikterne tryghed og en nærhed til sundhedsvæsenet. Desuden tilskynder Regionsrådet til udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger som eksempelvis telemedicin. JOB I LANDDISTRIKTERNE 7

8 Vækstforum handlingsplan for /handlingsplan 2009 Der er fra Vækstforums Handlingsplan til Handlingsplan 2009 og frem til handlingsplan sket en udvikling. Hvor landdistriktsudvikling tidligere var et selvstændigt indsatsområde, er det nu en integreret indsats. Med udgangspunkt i de to første handlingsplaner er der igangsat aktiviteter med medfinansiering fra Region Midtjylland. Det drejer sig om følgende: Samarbejde med LAG er, kommuner m.fl. om landdistriktsudvikling Landsbyudvikling Fremtidens landsby Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter Samarbejde med LAG er m.fl. Landdistriktsprogrammets mål om at skabe attraktive levevilkår og udvikling af nye arbejdspladser i landdistrikter varetages af de Lokale Aktions Grupper (LAG er). LAG-indsatsen finansieres med EU- og statslige midler tildelt hvert enkelt LAG. Med undtagelse af kommunerne Aarhus og Skanderborg findes der LAG er i alle regionens kommuner. Lovgrundlag Vækstforums strategi og handlingsplan fastlægger rammerne for arbejdet med regional erhvervsfremme. Erhvervsfremmeloven fastlægger, at de regionale vækstfora har til opgave at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi for regionen med udgangspunkt i områdets rammevilkår, erhvervsspecialisering og med fokus på udkantsområderne overvåge regionale og lokale vækstvilkår indstille om medfinansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter til regionsrådet. Det fremgår endvidere af erhvervsfremmeloven, at regionerne kan medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling inden for: Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi Etablering og overlevelse af nye virksomheder Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer Vækst og udvikling i turismeerhvervet Udviklingsaktiviteter i udkantsområder Da aktiviteter i forhold til landdistriktsudvikling har ændret sig fra Vækstforums første handlingsplan til den seneste, er det nødvendigt at beskrive indsatsen opdelt på: Handlingsplan og 2009 Handlingsplan JOB I LANDDISTRIKTERNE

9 LAG erne udgør selvstændige bestyrelser repræsenterende lokale foreninger, erhvervsliv, borgere og offentlige myndigheder. Regionsrådet og Vækstforum har udpeget et regionalt medlem til hver enkelt LAG. Region Midtjylland har siden 2007 haft en tæt kontakt til alle LAG erne blandt andet i form af fire årlige møder, hvor der drøftes samarbejde og landdistriktsudvikling. Møderne understøtter også et netværkssamarbejde mellem LAG erne, kommuner og region. virksomheder. For at give de små traditionelle, håndværksprægede fremstillingsvirksomheder bedre muligheder for at overleve og eventuelt skabe nye arbejdspladser er der gennemført et særligt program for mikrovirksomheder i landdistrikterne. I CASE-DELEN er dette projekt, Vokseværket, beskrevet. Som en del af Landdistriktsprogrammet blev der i 2009 afsat en mindre EU-pulje til kommuners og regioners egne landdistriktsprojekter, hvor der er forudsat en kommunal og/eller regional medfinansiering. Puljen omtales som 280 mio. kr.-puljen under aftalen om Grøn Vækst. Den regionale indsats i forbindelse med denne pulje beskrives senere i publikationen. Landsbyudvikling Fremtidens Landsby Region Midtjylland har taget initiativ til en række model- og demonstrationsprojekter for udvikling af Fremtidens Landsby, hvor der både arbejdes på at gøre landsbyen mere attraktiv for bosætning og at udvikle nye arbejdspladser. Der er under overskriften Fremtidens Landsby igangsat ni udviklingsprojekter. Projekterne er samarbejdsprojekter mellem kommunerne, LAG en og Region Midtjylland, hvor hver part bidrager til finansieringen med en tredjedel. Projekterne er endnu ikke endeligt afsluttede. Der er i flere af projekterne skabt nye arbejdspladser, lige som indsatsen har været med til at skabe fokus på landsbyudvikling og dannet grundlag for støtte fra andre finansieringskilder. I CASE-DELEN beskrives et Fremtidens Landsby projekt fra Ulbjerg-Lynderup i Viborg kommune. Desuden er der med udgangspunkt i handlingsplanerne gennemført: Profilering af landdistrikter som attraktive områder for bosætning Analyse af de erhvervsmæssige styrkepositioner i yderområder I modsætning til de tidligere handlingsplaner med en særskilt landdistriktsindsats er regionens indsats for landdistrikterne i Handlingsplan nu integreret i handlingsplanens otte indsatsområder: Energi og miljø Fødevarer Velfærdsinnovation Turisme Innovation og forretningsudvikling Digitalisering Iværksætteri Uddannelse og kompetenceudvikling Vækstforum peger på i handlingsplanen, at såvel vækstområder som landdistrikter og yderområder bør tilgodeses via initiativer. Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter For at landdistrikterne fortsat skal være attraktive for bosætning og levedygtige er det vigtigt, at der også lokalt findes et varieret erhvervsliv med fremstillingsvirksomheder. I det generelle erhvervsfremmesystem er der stor fokus på vækstorienterede JOB I LANDDISTRIKTERNE 9

10 Vækstforums Handlingsplan Energi og miljø Indsatsområdet Energi og miljø indeholder følgende initiativer: Test og afprøvning Energibesparelser og omstilling til vedvarende energi Teknologi og forretningsudvikling i energi- og miljøvirksomheder Klima- og forretningsudvikling Energi- og miljøindsatsen har fokus på udnyttelse af regionale styrkepositioner i forbindelse med omstillingen af energisystemet fra fossile brændsler til vedvarende energikilder; her står regionen særlig stærkt inden for vind og biomasse. Regionsrådets visioner og Vækstforums indsats på Energi og miljø vil bidrage til vækst og udvikling i regionens landdistrikter. Det vil det, idet en øget anvendelse af vedvarende energikilder forventeligt medfører øget aktivitet, der hvor ressourcerne produceres. I Midtjylland spiller især vind- og biomasseproduktion en central rolle. For biomassens vedkommende er der ikke-realiserede potentialer i relation til dyrkning, høst, indsamling, lagring og transport samt drift af decentrale energianlæg. Der opstår ligeledes muligheder for producenter og virksomheder, hvis vi formår at kortlægge og anvende uudnyttede restprodukter og biomassetyper samt udvikle forretningsmodeller for nye produkttyper. Et samarbejde med regionens kommuner om strategisk energiplanlægning forventes også at skabe nye udviklingsmuligheder for aktører i landdistrikterne. I CASE-DELEN er beskrevet projektet BioM Energipil og biomasse fra engarealer. Fødevarer Indsatsområdet Fødevarer indeholder følgende overordnede indsatsområder: Øget værdiskabelse gennem viden og innovation Specialiseret rådgivning Fødevareerhvervets kompetencebehov Den regionale indsats retter sig især mod at udvikle fødevaresektoren og gøre den mere konkurrencedygtig gennem tilførsel af viden og kompetencer. Det midtjyske fødevareerhverv er kendetegnet ved, at de store produktions- og forarbejdningsvirksomheder fortrinsvist er placeret i de østlige bykommuner, mens primærproduktionen inden for landbrug og fiskeri fortrinsvis dominerer i den vestlige del af regionen sammen med et betydeligt antal service- og fremstillingsvirksomheder, der fungerer som leverandører til landbruget, fiskeriet og forarbejdningsvirksomheder 1. Det betyder, at en fortsat udvikling af regionens fødevaresektor er afgørende i forhold til landdistrikterne både i forhold til jobs, attraktive levevilkår, brug af landbrugets arealer m.m. I CASE-DELEN er beskrevet Nye funktionelle kartoffelproteiner til levnedsmidler. Andelen af beskæftigede inden for fødevareerhvervet i Danmarks 16 yderkommuner er på 16,4 procent mod kun 2,7 procent af befolkningen i bykommunerne 2. En del af fødevareindsatsen retter sig også mod udvikling af fiskerisektoren, herunder opbygning af et klyngesamarbejde mellem alle fiskeriets aktører på vestkysten. Som led i fødevareudviklingen er der etableret fire regionale fødevarenetværk, der har til formål at understøtte de små lokale og regionale fødevareproducenter, der hovedsageligt er placeret i landdistrikterne. CASE-DELEN har en beskrivelse af projektet Madlandet i Vest. 1 Analyse: På vej mod en international fødevareklynge i Danmark, REG X Det Danske Klyngeakademi Økonomisk analyse: Fødevareklyngen og Udkantsdanmark, Landbrug & Fødevarer, JOB I LANDDISTRIKTERNE

11 Velfærdsinnovation Indsatsområdet Velfærdsinnovation indeholder initiativet: Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation Arbejdet med digitale tjenester og it-understøttede sundhedsydelser har betydning i forhold til at kunne give befolkningen i landdistrikter bedre velfærdsløsninger. Det bemærkes, at de konkrete projekter inden for områderne stærke feriesteder og mersalg alle medfinansieres af midler fra Landdistriktsprogrammets 280 mio. kr. pulje (pulje til kommunale og regionale landdistriktsprojekter). I CASE-DELEN er beskrevet projektet Gudenåen en strøm af oplevelser. Turisme Indsatsområdet Turisme indeholder initiativerne: Stærke feriesteder Erhvervsturisme Mersalg Den regionale indsats har også fokus på at styrke turisterhvervets rammer gennem et tværgående initiativ vedrørende erhvervsservice, produkt-, kvalitetsog kompetenceudvikling og PR og markedsføring for herved at skabe øget indtjening og beskæftigelse. I CASE-DELEN er beskrevet projektet Ver-Di. Med undtagelse af erhvervsturisme er regionens turistmæssige styrkepositioner knyttet til yderområder og landdistrikter. Udviklingen af de stærke feriesteder har fokus på udvikling af turismen omkring Ringkøbing Fjord og på Djursland. I de geografiske områder knyttet til Limfjorden, Hærvejen og Gudenåen er der fokus på mersalg af de eksisterende turistprodukter. Turisme skaber beskæftigelse i mange små virksomheder, der indgår i turismens værdikæde bestående af transport, overnatning, forplejning, forlystelser, kultur, detailhandel m.m. Mange af disse virksomheder er beliggende i de mindre byer i yderområder og landdistrikter. Innovation og forretningsudvikling Indsatsområdet Innovation indeholder initiativerne: Virksomhedsrådgivning, netværk og øget internationalisering Øget innovation i de midtjyske virksomheder Morgendagens forretningsområder Indsatsen skal medvirke til at skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag og arbejde systematisk og strategisk med innovation og løsninger på samfundsmæssige udfordringer relateret til eksempelvis energi, klima og velfærd, der kan være nøglen til fremtidig vækst og velfærd. En række af de projekter, som gennemføres inden for indsatsområdet, har betydning for landdistrikterne, f.eks. Vand: Fra global udfordring til regional vækst hvor der blandt andet ses på problemer for den kystnære bebyggelse med oversvømmelser m.m. som følge af klimaforandringer. Digitalisering Indsatsområdet Digitalisering indeholder initiativerne: ikraft Digital innovation Indsatsen skal understøtte ønsket om at være en digital foregangsregion og give regionens virksomheder de bedste betingelser for at anvende digitalisering som afsæt for at udvikle unikke produkter og serviceydelser med internationale afsætningsmuligheder. JOB I LANDDISTRIKTERNE 11

12 Vækstforums digitaliseringsindsats sigter mod at udbrede anvendelsen af it og digitale løsninger i hele det midtjyske erhvervsliv - også i de dele af regionens landdistrikter og yderområder, hvor rammebetingelserne for øget it-anvendelse er svage. I forbindelse med indsatsen ikraft er der blandt andet gennemført et projekt i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har resulteret i gratis wifi til gavn for områdets erhvervsliv og turister. I CASEN om digital infrastruktur omtales projektet om ikraft. Iværksætteri Indsatsområdet Iværksætteri indeholder initiativerne: Væksthus Midtjylland. Der findes under den regionale indsats en række programmer rettet mod forskellige målgrupper og udfordringer for virksomhederne. Mange af Væksthus Midtjyllands specialiserede rådgivningsforløb gennemføres i virksomheder uden for de større byer. Under Vækstforums handlingsplan for 2009 er der gennemført et særligt vejledningsforløb for mikrovirksomheder i landdistrikter, jf. tidligere omtale og casebeskrivelse. Uddannelse og kompetenceudvikling Indsatsområdet Uddannelse og kompetenceudvikling indeholder initiativerne: Entrepreneurship i uddannelser Iværksætterrådgivning og kapital Indsatsen skal skabe bedre rammer for at etablere nye virksomheder, og ikke mindst for, at de overlever og hurtigt udvikler sig, så de sammen med de etablerede virksomheder kan medvirke til vækst og værdiskabelse. Virksomheder, der har brug for vejledning og rådgivning, vil typisk henvende sig til den lokale / kommunale erhvervsservice. En virksomhed med vækstpotentiale kan få et mere specialiseret rådgivningsforløb hos Fastholdelse og bedre overgange Udvidelse af arbejdsstyrken Efteruddannelse Indsatsen skal medvirke til at sikre, at arbejdsstyrken udvikler sig i takt med virksomhedernes behov. De rette menneskelige ressourcer har fået stigende betydning for virksomhedernes innovation og vækstmuligheder, ligesom udbuddet af arbejdskraft er en væsentlig faktor for regional vækst. Sikring af arbejdsstyrken såvel kvalitativt som kvantitativt er altså en forudsætning for fortsat vækst og udvikling i regionen. Der er etableret en række programmer, der understøtter kompetenceudvikling og ledelsesudvikling. Disse programmer udnyttes også af virksomheder i landdistrikterne. Et eksempel herpå er et projekt om kompetenceløft på Samsø om at opkvalificere virksomheders medarbejdere. I CASE-DELEN er beskrevet projekterne Leadership nu også i ungdomsuddannelserne og Anvendelsesorienteret undervisningsforløb på HF. 12 JOB I LANDDISTRIKTERNE

13 280 mio. kr. puljen - Grøn Vækst Fødevareministeriet har som en del af Landdistriktsprogrammet stillet EU-midler til rådighed for regioner og kommuner til udviklingsaktiviteter på landdistriktsområdet. Der er på landsplan afsat 280 mio. kroner til landdistriktsprojekter i 2012 og Midlerne under 280 mio. kr. puljen (som efterfølgende betegnes Grøn Vækst) skal anvendes til følgende overordnede mål i Landdistriktsprogrammet: Etablering af nye arbejdspladser Forbedring af konkurrenceevnen Bidrag til renere miljø og bedre natur Attraktive levevilkår i landdistrikterne Fødevareministeriet har fastlagt, at der i hver region etableres et samarbejde mellem kommunerne og regionen via en programgruppe, der skal udmønte en regional pulje ud fra et regionalt program. Det fælles kommunale og regionale program i Region Midtjylland er tildelt en samlet EU-ramme på 46,2 mio. kroner for 2012 og Det regionale program i Region Midtjylland tager udgangspunkt i ovenstående mål. Programmet skal understøtte en sammenhængende strategisk indsats for vækst og udvikling i landdistrikter og yderområder i Region Midtjylland ved udnyttelse af de styrkepositioner, der er i de enkelte områder. Indsatsen skal også understøtte samarbejdet mellem kommunerne og LAG erne og dermed medvirke til en styrket landdistriktsudvikling. Kommunerne og Region Midtjylland lægger vægt på, at de konkrete projekter medvirker til at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne med fokus på etablering af arbejdspladser. De konkrete projekter skal desuden gennemføres inden for rammerne af fem forskellige bekendtgørelser under Landdistriktsprogrammet. Dette har blandt andet betydet et meget kompliceret administrativt setup og et større regionalt arbejde med behandling og administration af puljen. Region Midtjylland har medfinansieret projekter under ordningerne. De har til formål at etablere nye arbejdspladser, netværksaktiviteter og afsætning af fødevarer samt udvikling og demonstration i det primære jordbrug og forarbejdning i fødevaresektoren under forudsætning af en tilsvarende kommunal medfinansiering. Projekter under ordningerne Attraktive levevilkår samt Natur og miljø er udelukkende medfinansieret af kommunerne. Regional administration af Grøn Vækst Region Midtjylland varetager den regionale administration af programmet for Grøn Vækst. Denne opgave består blandt andet i modtagelse af ansøgninger, administration i forbindelse med prioritering og indstilling fra kommunale prioriteringsgrupper, indsendelse af ansøgninger til og kontakt med NaturErhvervstyrelsen, økonomistyring m.m. Region Midtjylland vejleder desuden ansøgere, hvor der er medfinansiering fra Region Midtjylland. Samlet set leverer Region Midtjylland sekretariatsbistand svarende til mindst 1,5 årsværk fra 2012 til medio Grøn Vækst projekter medfinansieret af Region Midtjylland Region Midtjylland har medfinansieret projekter under indsatsområderne turisme og fødevarer. Inden for turisme er der medfinansieret syv projekter: Stærke feriesteder vest (Destination Ringkøbing Fjord) Stærke feriesteder øst (Destination Djursland) Limfjorden Grøn Vækst Limfjorden Hærvejen en international destination for cykelog vandreturisme Gudenåen en strøm af oplevelser På fødevareområdet er der medfinansieret fire projekter: Madlandet i Vest Østjyllands Spisekammer Smagen i Centrum: Vækst og udvikling af midtjyske fødevareproducenter Smag på landskabet: Kød fra naturarealer i Region Midtjylland JOB I LANDDISTRIKTERNE 13

14 Økonomi Region Midtjylland har i perioden i gennemsnit afsat cirka 114 mio. kroner om året til regional erhvervsudvikling. Disse midler anvendes til regionale udviklingsprojekter, hvor et betydeligt antal projekter enten direkte eller indirekte er med til at skabe erhvervsudvikling i landdistrikterne. Det er ikke muligt at opgøre, præcist hvor mange midler der anvendes på projekter og aktiviteter i landdistrikterne hverken regionalt eller kommunalt, fordi mange projekter foregår på tværs af byer og landdistrikter. I case-beskrivelsen er der angivet økonomi i forbindelse med de enkelte projekter. Region Midtjylland finansierer det regionale busnet bestående af cirka 90 ruter, der forbinder bycentre i hver sin kommune, samt Midtjyske Jernbaner, der driver Lemvigbanen og en del af Aarhus Nærbane (tidligere Odderbanen). Driftsudgiften til den regionale kollektive trafik har i perioden 2007 til 2013 været på cirka 245 mio. kroner om året. En betydelig del af den kollektive trafik har afgørende betydning for landdistrikterne. Region Midtjylland har sammen med kommunerne i regionen medfinansieret projekter under 280 mio. kr. puljen til Grøn Vækst. NaturErhvervstyrelsen har i november 2011 udmeldt en EU-ramme til programmet i Region Midtjylland på i alt 46,2 mio. kroner. Denne ramme er efter aftale mellem kommunerne og Region Midtjylland fordelt på indsatsniveau på følgende måde: Budgetbeløb i mio. kr. EU Region Kommuner I alt Attraktive levevilkår 6,1 0,0 6,1 12,3 Nye arbejdspladser 22,2 10,6 11,6 44,4 Netværksordningen *) 2,9 1,5 1,5 5,9 Udviklings- og demonstrationsprojekter 8,9 4,4 4,4 17,8 Natur og miljø 6,1 0,0 5,0 11,0 I alt 46,2 16,5 28,6 91,3 Regionalt og kommunalt bidrag kan erstattes af bidrag fra almennyttige fonde eller andre nationale midler end Fødevareministeriet. *) Forudsætter desuden 1,5 mio. kr. i privat egenfinansiering. 14 JOB I LANDDISTRIKTERNE

15 Region Midtjylland har i 2012 og 2013 medfinansieret projekter under ordningerne Nye arbejdspladser, Netværksordningen og Udviklings- og demonstrationsprojekter med i alt 16,5 mio. kroner. LAG-midler Landdistriktsprogrammets indsats for nye job og bedre levevilkår på landet gennemføres af de Lokale Aktions Grupper (LAG erne). Der er i Landdistriktsprogrammet afsat EU-midler og nationale midler til LAG erne i Region Midtjylland på cirka 30,9 mio. kroner om året i perioden Kommuner LAG midler pr. år LAG midler Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg 0 0 Skive Struer Syddjurs Viborg Århus 0 0 Region Midtjylland Kilde: - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter JOB I LANDDISTRIKTERNE 15

16 Anvendelsesorienterede undervisningsforløb på HF Hvert efterår er alle 1. HF ere fra Grenaa Gymnasium på Landbrugsmuseet Gl. Estrup i forbindelse med et længere tværfagligt forløb i naturvidenskabelig faggruppe (nf) og historie. Forløbet handler om erhvervsudvikling og bosætningsmønstre i 1700-tallet. I besøget indgår et rollespil, hvor elevernes viden om landbosamfundet og landboreformerne kommer i spil. Eleverne finder rollespillet sjovt og motiverende, og oplevelsen er, at kombinationen af teori og praksis øger læringen og elevernes lyst til at lære. Dette projekt var det første med fokus på anvendelsesorienteret undervisning, men der er siden, på baggrund af erfaringerne fra dette projekt, indført mange flere - også i de øvrige fag på HF. Projektet er efter projektperioden blevet en integreret del af den almindelige undervisning for HF-elever på Grenaa Gymnasium. PLACERING: Grenaa Gymnasium og Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup. DELTAGERE I PROJEKTET: HF-elever på Grenaa Gymnasium TIDSRAMME: Oktober 2008 til juli 2011 BUDGET: kroner, heraf kroner fra Region Midtjyllands udviklingspulje til uddannelse. MERE INFO: Susanne Dybdahl Jensen. Mail: grenaa-gym.dk Telefon: Maria Skov Pedersen. Mail: Telefon: Projektet skulle udvikle en ny anvendelsesorienteret pædagogisk metode. Anvendelsesorienteringen tager udgangspunkt i hverdagens fødevarer, processer for fremstilling af fødevarer samt kulturhistorien bag udviklingen. Målet er at fastholde ikke uddannelsesvante elever på HF ved at fokusere på praktisk anvendelse af teori og ved at inddrage andre former for videntilegnelse end de traditionelle. Undervisningsforløbene er lavet i tæt samarbejde med undervisere fra Grenaa Gymnasium og Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup og er et tværfagligt forløb, der blandt andet knytter historie og geografi sammen i forløb om familien før og nu. Forløbet virker motiverende på eleverne og hjælper med at gøre det abstrakte håndgribeligt. Eleverne er gode til at relatere deres oplevelser i rollespillet til undervisningsforløb om den senere erhvervsudvikling, og det er tydeligt, at den viden, de har erhvervet sig gennem dette forløb, er bedre rodfæstet i elevernes hukommelse. Henrik Madsen, historielærer på Grenaa Gymnasium 16 JOB I LANDDISTRIKTERNE

17 Betonlaboratoriet Betonlaboratoriet er en international kunstnerworkshop, der har været afholdt tre gange. Første gang i 2004 og senest i 2012, hvor ti internationalt anerkendte kunstnere blev inviteret til Samsø i 14 dage. Her arbejdede de på Cementfabrikken i Sælvig, hvor de formede skulpturer i beton. På Samsø opbygges og udvikles en skulptursamling i takt med, at Betonlaboratoriet gennemføres. Hver kunstner har pligt til at donere et værk til Samsø Kommune, der udstiller dem permanent på øen. Værkerne indgår i Betonruten, hvor lokale og turister kan nyde skulpturerne fra alle tre workshops. Ud over at tiltrække mere kultur- og oplevelsesturisme skaber projektet dialog og netværk mellem danske og internationale kunstnere og profilerer Samsø som et kulturelt innovativt sted. Desuden har fagfolk fra betonindustrien deltaget i workshoppen, så der også er sket en erfaringsudveksling mellem kunstnerne og dem, der er vant til at arbejde med beton i en bygningsmæssig sammenhæng. Workshoppen er afviklet med stor succes, og lige nu arbejdes der på placering af de nyeste skulpturer og færdiggørelse af kortmateriale. Derudover udkommer bogen Beton 3 sidst på sommeren PLACERING: Samsø DELTAGERE I PROJEKTET: Internationalt anerkendte kunstnere fra ind- og udland i samarbejde med professionelle håndværkere fra betonindustrien. TIDSRAMME: 2004, 2007 og 2012 BUDGET: kroner pr. år MERE INFO: Inger Hørup, Region Midtjylland Jeg er overbevist om, at Aarhus Teater kom til mig, fordi de havde hørt om kunstnernes workshops. Og det vil da glæde mig meget med flere af den slags specielle opgaver. Især om vinteren vil det passe os godt med en nicheproduktion. Bjørn Sørensen fra Cementfabrikken Sælvig, der er blevet synlig for nye typer af kunder via Betonlaboratoriet blandt andet skulle han støbe friser i beton til Aarhus Teater, da det blev renoveret. JOB I LANDDISTRIKTERNE 17

18 BioM Energipil og Biomasse fra engarealer Projektet handler om udvikling, optimering, demonstration og implementering af økonomisk og miljømæssigt bæredygtige forretningsmodeller. Målet er at skabe grundlag for en alsidig og hensigtsmæssig udnyttelse af biomasseressourcer til energiformål. Der er således blevet anlagt mere end 600 ha med energipil og høstet og testet biomasse fra op til 100 ha engarealer og optimeret på teknologi og systemløsninger. Et væsentligt element har været at etablere en hensigtsmæssig organisering, der også nu efter projektperiodens udløb kan sikre leverancer og afsætningsmuligheder for biomassen. Som en del af et nordisk projekt i Kattegat-Skagerrak-området har projektet bidraget til udveksling af viden og erfaring mellem Sverige, Norge og Danmark. Projekterne forventes at kunne understøtte investeringer i biomassebaseret energiproduktion samt bidrage til udviklingen inden for forsyningssikkerhed, erhvervsudvikling og beskæftigelse i bioenergibranchen samt i landdistrikterne. Erfaringerne kan implementeres i lokale planer og indsatser for vandmiljøet. Projekterne har sat fokus på, at der fortsat er behov for at udvikle og optimere på de tilknyttede teknologier og på forretningsmodellerne. Men de viser også, at det er muligt at skabe forretning på engarealer og især ved dyrkning af energipil. Der er stadig betydelige udfordringer med at holde omkostningerne til høst, transport og lagring lave, men lykkes det, kan potentielt mange tusinde hektar bringes i spil på nationalt niveau. Projektet i Nørreådalen har været et pionerprojekt vedrørende kombinationen af naturpleje og biogasog gødningsproduktion. Der er oprettet en biomasseleverandørforening i Nørreådalen, som fremover drives på kommercielle vilkår og tjener som inspiration for andre potentielle leverandører af biomasse. Projektet vedrørende piledyrkning har som det første større danske projekt fokuseret på hele værdikæden for dyrkning og afsætning af pil samt afledte effekter. Omdrejningspunktet har været kombinationen af bioenergiproduktion og miljøbeskyttelse, og projektet har dokumenteret, at piledyrkning kan bidrage med biomasse til energiformål og samtidig give væsentlige miljøgevinster. PLACERING: I oplande til Ringkøbing og Nissum fjorde for piledelprojektet og Nørreådalen mellem Viborg og Randers for delprojektet vedrørende biomasse fra engarealer. DELTAGERE I PROJEKTET: AgroTech, Aarhus Universitet, Landboforeningerne, kommunerne, Videncentret for Landbrug, lodsejere m.fl. TIDSRAMME: BUDGET: 14,6 mio. kroner, heraf 6,1 mio. fra Region Midtjylland MERE INFO: 18 JOB I LANDDISTRIKTERNE

19 Et højhastighedssamfund for alle I den regionale udviklingsplan anbefaler Regionsrådet og de 19 kommuner staten at sikre fuld mobildækning og dataforbindelse med tidssvarende høj kapacitet. Regionsrådet og de 19 kommuner vil arbejde for mobildækning og højhastighedsbredbånd i hele regionen for herved at muliggøre virksomhedsetablering og bosætning også i de tyndt befolkede områder. Udfordringen har været og er stadig, at Folketinget arbejder ud fra, at teknologien skal udbredes på markedsvilkår, selvom det i tyndere befolkede områder ikke er rentabelt for udbyderne. Region Midtjylland arrangerer sammen med Ringkøbing-Skjern kommune en konference Bredbånd i hele Danmark, der skal holdes i august Målet er at skabe opmærksomhed om, at der særligt i de tyndere befolkede områder i Danmark er utidssvarende muligheder for digital kommunikation. Et særligt projekt under it-satsningen ikraft (it som innovativ drivkraft) har medført, at Turistdestinationen Ringkøbing Fjord/VisitVest fra maj 2013 har kunnet tilbyde gratis WiFi-adgang langs de mest besøgte turistområder ved Ringkøbing Fjord. Det er til gavn for handlende og turister (danske og udenlandske) og ikke mindst områdets erhvervsliv, der bliver i stand til at udbyde nye services til deres kunder. Hidtil har udenlandske kunder skullet betale en høj roamingafgift for at benytte mobile løsninger via internettet. For så vidt angår dækningen på mobiltelefonområdet er det en udfordring, at mobilselskaberne i aftalerne med staten kun er forpligtet til en udendørs dækning, således at 95 procent af det geografiske område er dækket og 98 procent af befolkningen. I den midtjyske region betyder det, at en række borgere er uden mobildækning, hvor de bor og færdes. Dette strider imod regionens ønske om at kunne tilbyde attraktive muligheder for at bosætte sig, være borger og drive virksomhed uden for de store byer. Regionen har i samarbejde med flere kommuner haft løbende dialog med skiftende ministre på området, og et af resultaterne er en samarbejdsaftale fra 2012 mellem KL, Danske Regioner, telebranchen og Erhvervs- og Vækstministeriet om en Fælles indsats til forbedring af mobildækningen. Som led i aftalen har parterne i 2012 holdt dialogmøder i alle regionerne og drøftet udfordringerne. Jeg kan desværre ikke se nogen hurtige løsninger til dem, der i dag bor eller driver virksomhed i yderområder med dårlig eller ingen dækning. Regeringen fastholder at lade markedskræfterne drive udbredelsen af de digitale muligheder, men der er stadig områder, som ikke er forretningsmæssigt interessante nok. Regionsrådsformand Bent Hansen om regeringens udspil fra marts 2013 om Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark. JOB I LANDDISTRIKTERNE 19

20 Gudenåen en strøm af oplevelser Projektet skal udvikle og synliggøre flere tilbud til de turister, som besøger Gudenåområdet, og derigennem skabe øget vækst og meromsætning i de midtjyske turismevirksomheder. Visionen er, at Gudenåen skal være en af Europas foretrukne floder med en strøm af oplevelser. Projektet er en del af forretningsområdet mersalg, som udmønter regionens Handlingsplan Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Elementerne i projektet er at skabe helhedsprodukter med udgangspunkt i natur og kultur eksempelvis en pakke med overnatning, aktiviteter og bespisning - at fokusere på produkter af høj kvalitet, at tiltrække nye og bedre betalende gæster og øge de nuværende turisters ophold og døgnforbrug. Blandt aktiviteterne kan nævnes en kickoff-konference i januar Den var arrangeret i samarbejde med GudenåKomiteen og OplevGudenaa og havde 200 deltagere. I foråret 2013 blev der desuden gennemført et inspirationsarrangement og en produktkendskabstur. En brandingproces har resulteret i et brandingkoncept og et visuelt design. Det fælles brand binder Gudenå-området sammen både indadtil og udadtil og er udgangspunkt for al fremtidig produktudvikling og markedsføring. Forventningen er, at turister vil blive i længere tid i området og øge deres forbrug i landområderne, som støder op til Gudenåen. Dette skal ske gennem en hensigtsmæssig forretningsudvikling af de lokale steders særlige natur- og turismemæssige potentialer. FAKTA: PLACERING: De syv Gudenåkommuner: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers DELTAGERE I PROJEKTET: Foreningen VisitGudenå, som er dannet af VisitViborg, VisitRanders, Turisme Silkeborg, VisitSkanderborg, VisitJuelsminde, VisitHorsens og Favrskov Kommune. TIDSRAMME: Juni 2012 december 2014 Budget: 7,7 mio. kroner, hvoraf de 1,2 mio. kroner er regionale erhvervsudviklingsmidler MERE INFO: Projektleder Gunhild Øeby Nielsen, tlf , mail: Gudenåen er hele Danmarks stolthed! Den har skabt velstand og smukke naturoplevelser i jeres område, og jeg synes, det er et utroligt godt og spændende tiltag, at I nu har sat jer i spidsen for at dele den med andre, lade turisterne opleve mulighederne og derigennem skabe nye arbejdspladser. Miljøminister Ida Auken i sin video-velkomsthilsen til deltagerne på midtjysk kickoff-konference i januar JOB I LANDDISTRIKTERNE

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Page 1 of 40 Tilbage til oversigten Udskriv Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Pkt. Tekst 1 Godkendelse af referat * 2 Gensidig orientering * 3 Opfølgning

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen. To dages seminar 24 25. marts 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen. To dages seminar 24 25. marts 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen 1 Resultat: 1. Aktiv vindmølleplanlægning Vi når vores mål med 750 møller og tre gange så meget el vindkraft som i dag. Hvad gør vi: Kommuner angiver lokale

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere