VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III"

Transkript

1 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE KØBENHAVN ø. TLF FAX Ol. GIRO

2 2/14 Navn. hiemsted o~ formål Foreningensnavn er ANDELSBOLIGFORENINGENGREVE MIDTBY III. Foreningenshjemsted er Greve Kommune. l 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen del af matr.nr. 54 Greve by, Greve. Medlemmer 3 Som medlem kan optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen som medlem overtager brugsretten til og flytter ind i en bolig i foreningens ejendom. Medlemmer skal betale det til enhver tid fastsatte indskud. Hvert medlem må kun have brugsret til en bolig og er forpligtet til at benytte denne, jfr. dog 12. Indskud. hæftelse o~ andel 4 Hvert medlem har ved stiftelsen forpligtet sig til at betale et indskud nærmere fastsat således, at summen af medlemmernes samlede indskud i alt svarer til 20% af ejendommens anskaffelsessum. Ved senere overdragelser betales udover indskud et tillægsbeløb, således at indskud og tillægsbeløb tilsammen svarer til den pris, der kan godkendes efter 15. Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jfr. dog stk / CR I 21040/ vedtægter!li

3 3/14 Har generalforsamlingenbesluttet, at der i foreningens ejendom skal optages realkreditlåneller pengeinstitutlån, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev,hæfter medlemmerne kun personligt og solidarisk for den pågældende pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligthar taget forbehold herom. Ved foreningens stiftelse har ingen af pantekreditorerne fordret personlig eller solidarisk hæftelse. Et medlem eller dettes bo hæfter efter stk. l og 2, indtil ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Alle medlemmer har en andel i foreningensformue i henhold til følgende fordelingstal: 6 Tælleren er den enkelte andelsboligs indskud og nævneren det samlede andelshaverindskud. Foreningens driftsudgifter fordeles efter følgende fordelingstal: Terminsydelser til kreditforening/panthavere: Tælleren er den enkelte andelsboligs indskud og nævneren det samlede andelshaverindskud. Alle øvrige driftsudgifter fordeles mellem andelsboligerne i henhold til nettoarealersåledes: Type A Type B Type C Type D Type E 48,5/1357,3 51,2/1357,3 83,6/1357,3 76,8/1357,3 79,3/1357,3 De ovenfor i stk. 2 anførte fordelingstal finder således anvendelse ved beregning af boligafgift for den enkelte andelshaver. Andelshaverne har andel i foreningens formue i henhold til fordelingstalleti 6, stk Den enkelte andelshavers andel i foreningens formue kan gøres til genstand for arrest eller eksekution. Andelen i foreningens formue kan gøres til genstand for pantsætning og kreditorforfølgningfor lån i pengeinstitut til indskud i forbindelse med erhvervelse af andelsboligen. Bestyrelsen er forpligtet til at notere pantsætningen. Derudoverkanpantsætning ikke ske / CR / / vedtægter III

4 4/14 Ved andelshaverens misligholdelse af lånet over for pengeinstituttet er pengeinstituttet berettiget til at lade andelen bortsælge på tvangsauktion, ligesom andelshaveren kan udsættes, idet udeblivelse med renter og afdrag på lånet ydet til erlæggelse af indskud betragtes som misligholdelsemed betaling afboligafgift. Pengeinstitutteter i øvrigt berettiget til at anvende de til enhver tid gældenderegler om kreditorforfølgning. For andelen udstedes andelsbevis, som lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. Boli2aftale. boli2af2ift 8 Foreningen kan oprette en skriftlig boligaftale med hvert medlem. Boligaftalen skal i givet fald indeholde bestemmelser om boligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anses boligaftale som indgået på sædvanlige lejevilkår med de ændringer, der følgeraf disse vedtægter og generalforsamlingensbeslutninger. 9 Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen,idet foreningensbudgetterede driftsudgifter fordeles mellem andelshavernei forhold til fordelingstalsom anført i 6. I tilfælde af forhøjelse af udgifter, som foreningens medlemmer er uden indflydelsepå størrelsen af, er bestyrelsen bemyndiget til at forøge boligafgiften med de hertil nødvendige beløb, indtil næste generalforsamlingmåtte fastsætteboligafgiftens størrelse. Vedli2eholdelse m.v. 1O Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren,bortset fra vedligeholdelseaf fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligtomfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Såfremt en andelshaver forsømmer sin vedligeholdelsespligt,kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendigevedligeholdelse ikke / CR / / vedtægter III

5 5/14 inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel,jfr. 23;Altemativt kan andelsboligforeningenlade det pågældende arbejde udføre for andelshaverensregning. øvrige udgifter, herunder udgifter vedrørende udvendig vedligeholdelse, påhviler andelsboligforeningen. Foreningen har således vedligeholdelsespligt for fælles forsynings- og afløbsledninger, fællesarealer, fælles installationer og bygningsdele, som har fælles karakter, herunder facader, vinduer, tag, trapper, udvendige døre og udvendige entredøre, altangange og elevatorer etc. Stk. 4: Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte generelle forbedringer og vedligeholdelse, kan et medlem ikke modsætte sig disses gennemførelse. Forandrin2er 11 Andelshaverne er berettiget til at foretage indvendige forandringer i boligen under forudsætning af, at dette ikke medfører forringelse af boligen. Inden forandring udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen. Arbejder, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes, før byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen. Udvendige forandringer, herunder forandringer af facader, materiale og farvevalg, kan kun ske med samtykke fra andelsboligforeningens bestyrelse og eventuelt kommunen, såfremt der måtte være tinglyst bestemmelser derom. Udleinin2 m.v. 12 En andelshaver kan kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særligegrunde midlertidigtmå fraflyttesin bolig for en kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkendelejeren og betingelserne for lejemålet. Udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen efter betingelser fastsat af denne / CR / / vedtægter III

6 6/14 Husorden 13 Andelshaverne er altid berettiget til at holde husdyr i rimeligt omfang, hvis dette kan ske uden væsentlig gene for de omkringboende. Generalforsamlingenkan i øvrigt fastsætte regler for husorden, herunder regler for husdyrhold. Overdra2else af andelen 14 Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage andelen til tredjemand i overensstemmelse med nærværende vedtægter. Bestyrelsen skal godkende en ny andelshaver.evt. afslag skal begrundes skriftligt. Overdra2elsessum 15 Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen, og bestyrelsen kan kun godkende en overdragelsessum, som er i overensstemmelsemed lov om andelsboligforeningerog andre boligfællesskaber. Ved overtagelse af en andel må prisen således ikke overstige,hvad værdien af andelen i foreningens formue, evt. forbedringeri andelsboligen og dens vedligeholdelsesstandmed rimelighed kan betinge i overensstemmelse med gældende og kommende lovgivning. For så vidt angår forbedringer af andelsboligen, kan disse medtages ved prisfastsættelsen efter de derom til enhver tid gældende regler,jfr. herunder lov om andelsboligforeningerog andre boligfællesskaber. 16 Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer,inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttendeandelshaver. Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med I CR I I vedtægter III

7 7/14 andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden afboligretten.skønsmanden skal ved besigtigelsenaf boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandensvurdering er bindende for såvel andelshaver som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerneved skønnet skal fordelesmellem den fraflyttendeandelshaverog foreningen eller evt. pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne der har :faetmedhold ved skønnet. Frem!!all!!småden 17 Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling over købesurnrnens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftaie. Bestyrelsen kan forlange, at overdragelsesaftalen oprettes på en standardforrnular. Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3. Erhververen samt alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Godkendelse skal foreligge inden 3 uger efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen. Stk. 4: Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en evt. overpris tilbagebetalt, såfremtprisen overstiger, hvad der er tilladt. Stk. 5: Overdragelsessurnrnenskal indbetales til foreningen,som efter fradrag af sine tilgodehavenderudbetaler resten til den fraflyttendeandelshaver.bestyrelsener ved afregningen over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens evt. krav i anledning af mangler ved overtagelsen.udbetaling af restbeløb skal ske 3 uger efter overtagelsen. Stk. 6: Snarest muligt efter køberens overtagelse afboligen skal denne med bestyrelsen og sælger gennemgå boligen for at konstatere evt. mangler ved boligens vedligeholdelsesstandeller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelsemed boligen / CR / / vedtægter 1lI

8 8/14 Stk. 7: Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarendebeløb ved afregningentil sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået,hvem det tilkommer. 18 Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår, overdragelsenskal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen,idet dog nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt. Dødsfald Dør andelshaveren, har ægtefællenret til at fortsættemedlemskab og beboelse af boligen. 20 Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til at overdrage andelen efter reglerne i 14. Ovennævnte regler fmder tilsvarende anvendelse for personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med den afdøde andelshaver. Samlivsovhævelse 21 Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse far retten til boligen, berettiget til at fortsættemedlemskab og beboelse af boligen. Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter boligen, skal dennes ægtefælle indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen / CR / / vedtægter III

9 9/14 Ovennævnte regler.finder,tilsvarendeanvendelseæorpersoner, der i mindst2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Opsi2else 22 Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde i forbindelse med overdragelse af andel til ny andelshaver. Eksklusion Bestyrelsenkan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde: når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet ITem til medlemmet, når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet ITemtil medlemmet, 3. når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, 4. når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet, når et medlem i forbindelse med en overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen, når et medlem misligholder et af foreningen ydet lån eller lån, som foreningen har garanteret for. Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter regler i 18. GeneralforsamIin2 24 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: I CR I I vedtægter II!

10 10/14 L Valg afdirigent. 2. Bestyrelsensberetning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetningsamt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudgettil godkendelse og beslutning om evt. ændring af boligafgiften. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Evt. valg af administrator. 8. Valg afrevisor. 9. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller evt. administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. 25 Generalforsamlingenindkaldes slaiftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.et forslag kan kun behandles på en generalforsamling,såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverneved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Administrator og revisor samt repræsentanter for andelshaverne har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Stk. 4: Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan give fuldmagt til tredjemand til at repræsentere sig på generalforsamlinger,herunder afgive stemme. 26 Beslutninger på generalforsamlingentræffes af de rnødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst fire af foreningens medlemmer være til stede / CR / / vedtægter III

11 11/14 Forslag om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling,hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen,men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget da endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Hel eller delvis ændring af bestemmelserne i 6 kan dog kun ske, hvis alle medlemmerne er enige herom. Stk. 4: Forslag om ændring af prioritering, som indebærer en væsentlig ændring i forhold til det til enhver tid værendeprioriteringssystem,herunderf.eks.erstatningaf flexlånmed lån med fast renteellerhvis derpå et tidspunkter lån medfastrente- at erstattedettelånmedflexlån,kan skeeftersamme retningslinier som vedtægtsændringer,jfr. 26, stk. 2. Almindelig omprioritering, som ikke medfører forøget boligafgift eller forøget risiko, kan vedtages ved simpelt flertal,j fr. 26, stk Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigentenog hele bestyrelsen. Bestvrelsen 28 Generalforsamlingenvælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingensbeslutninger. 29 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen,men i øvrigt konstituererbestyrelsen sig selv med en næstformand og sekretær. Generalforsamlingenkan desuden vælge en eller to suppleanter. Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand I CR / / vedtægter III

12 12/14 Bestyrelsesmedlemmervælges for to år ad gangen. På den stiftende generalforsamlingvælges to bestyrelsesmedlemmerdog kun for et år. Bestyrelsessuppleantervælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 4: Såftemt et bestyrelsesmedlem ftatræder i valgperioden, indtrædersuppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såftemt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved ftatræden bliver mindre end tre, indkaldes en generalforsamlingtil valg af supplerendebestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et ftatrådt medlem sker kun for den resterende del af den ftatrådtes valgperiode. 30 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såftemt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. Der føres protokol over forhandlingernepå bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer,der har deltageti mødet. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. 31 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget. 32 Foreningentegnes af et flertal af bestyrelsensmedlemmer / CR / / vedtægter!il

13 13/14 Administration 33 Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og driftsmæssige forvaltning. Bestyrelsentræffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser. Hvis generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration. Bortset fra en mindre kassebeholdning skal foreningensmidler indsættes på særskilt konto i pengeinstitut. Træk på kontoen kan kun foretages ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger fra medlemmer, henmder også indbetalinger i forbindelse med salg af andele, skal ske direkte til nævnte konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på kontoen. Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer. Stk. 4: Som sikkerhed for bestyrelsens økonomiske ansvar over for foreningen tegner foreningen en kautionsforsikring med en dækningssumsvarende til mindst et halvt års indtægter for foreningen. Re2:nskab 02: revision 34 Andelsboligforeningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til 31. december Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelsemed god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes en beregning på statusdagen af værdien af samtlige andele i foreningen i overensstemmelsemed de derom i lovgivningen gældende regler. Beregningens resultat anføres som note til regnskabet i såvel absolutte tal som i procent af indskudskapitalen / CR / / vedtægter III

14 14/14 35 Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet; revisor skal føre revisionsprotokol.generalforsamlingenkan til enhver tid afsætte revisor. Det reviderede underskrevneårsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudgetudsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsentil den ordinære generalforsamling. Ouløsnin2 Opløsning ved likvidation forestås afto likvidatorer,der vælges af generalforsamlingen. 36 Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forholdtil deres andels størrelse. 37 I det omfang andet ikke følger af nærværende vedtægter, skal de til enhver tid gældende normalvedtægter udarbejdet afboligstyrelsen for private andelsboligervære gældende. Således vedtaget på foreningenskonstituerende generalforsamlingden / I bestyrelsen: I CR I I vedtægter III

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3.

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3. Foreningens navn og hjemsted: VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $r. Forenin gens navn er Andelsboli gforeningen Turegården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere