Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3"

Transkript

1 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013

2 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet, Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune (parterne) er enige om at anlægge en letbane på Ring 3. Letbanen på Ring 3 planlægges anlagt som beskrevet i "Udredning om letbane på Ring 3", marts Den overordnede linjeføring og placering af stationer fremgår af bilag 1. Letbanen anlægges af et interessentskab, Ring 3 Letbane l/s, som parterne stifter på grundlag af en lov om Ring 3 Letbane. Transportministeren vil fremsætte forslag til lov om en letbane på Ring 3 snarest muligt. Metroselskabet l/s forudsættes at varetage interessentskabets administration, projekterings- og udbudsopgaver samt styring af såvel anlægs- som drifts- og vedligeholdelseskontrakter. Letbanen forventes ifølge Udredningen at kunne åbne for passagerdrift 7-8 år efter Folketingets vedtagelse af letbaneloven. Som led i den detaljerede planlægning og projektering vil der være fokus på om muligt at opnå en tidligere åbning af letbanen for passagerer. Drift- og vedligeholdelse af letbanen vil blive varetaget af Ring 3 Letbane l/s, idet Transportministeriet udtræder af interessentskabet, når letbanen tages i brug til passagerdrift. De øvrige interessenter, Region Hovedstaden og de deltagende kommuner fortsætter interessentskabet med samme indbyrdes ejerforhold som hidtil. Principaftalens beslutninger Med denne principaftale træffes der beslutning om følgende: Parterne beslutter at anlægge en letbane på Ring 3. Dette betyder, at parterne igangsætter, udbud af anlægsopgaverne (og tilknyttede tekniske opgaver). Parterne tager endelig stilling til gennemførelse af projektet, inden der underskrives kontrakter med entreprenører. Parterne beslutter, at anlægsomkostningerne skal holdes inden for en ramme på 3,44 mia. kr., eksklusiv korrektionsreserve, og at omkostningerne skal fordeles mellem parterne, således at staten bærer 40 pet., kommunerne tilsammen 34 pet. og Region Hovedstaden 26 pet. Parterne beslutter hver især størrelsen af deres korrektionsreserve. Kommunerne og regionen afholder deres andele af omkostningerne til såvel anlæg som drift, inklusiv eventuelle tilkøb og ekstraomkostninger, inden for de eksisterende økonomiske rammer for kommuner og regioner. Kommunerne og regionen afsætter 25 mio. kr. til forberedelse af en eventuel anden etape af letbanen Parterne stifter, så snart loven om letbanen på Ring 3 hjemler mulighed herfor, et interessentskab, som indgår aftale med Metroselskabet l/s om at stå for interessentskabets administration og projekt- og kontraktstyring Parterne etablerer umiddelbart efter indgåelsen af denne principaftale en interimsbestyrelse, som påbegynder de forberedende arbejder med henblik på at muliggøre en hurtig igangsætning af anlægsarbejdet. Såfremt projektet ikke gennemføres, betaler parterne tilsammen udgifterne til de forberedende arbejder efter den fastlagte fordelingsnøgle. Udgiften skønnes at udgøre 265 mio. kr. Såfremt ejerne på grundlag af et oplæg fra interessentskabets bestyrelse

3 3 vurderer det hensigtsmæssigt at forkorte anlægsperioden med K år ved at påbegynde ledningsomlægninger m.v. parallelt med udbudsprocessen, vil beløbet stige til 375 mio. kr. Uanset hvilken af de to løsninger, der vælges, indgår de nævnte beløb i den samlede anlægssum. Formål Formålet med etablering af en letbane på Ring 3 er først og fremmest at styrke udviklingen i Hovedstadsregionen. En letbane vil kunne medvirke til at skabe vækst i Ringbykommunerne og dermed i Hovedstadsregionen. De kommende stationer på letbanen vil således udgøre både en forudsætning for og en katalysator i udviklingen af en række nye byområder i de involverede kommuner. Samtidig kan letbanen skabe grobund for fornyelsen af en række byrum med bedre og mere attraktive forhold både for de bløde trafikanter og for beboerne og de handlende i Ring 3's tætte bydele. Alle i området får glæde af et fredeligere og samtidig mere levende bymiljø. Letbanen vil desuden yde et væsentligt bidrag til at øge mobiliteten både for de lokale beboere, arbejdspladser og studiepladser m.v. og for en betydelig del af Hovedstadsregionens befolkning. Letbanen gør det således lettere og hurtigere at komme omkring i regionen. Letbanen forbinder fingerbyerne på tværs og danner sammen med den effektive S- togsbetjening af fingrene og et omfattende lokalt busnet et sammenhængende kollektivt trafiknet til gavn for betydelige dele af Hovedstadsregionens befolkning. Samtidig forbinder letbanen vigtige uddannelsesinstitutioner i Ringbykommunerne og to af regionens store hospitaler, Herlev og Glostrup, både med befolkningen i Ringbyområdet og gennem et sammenhængende net af effektive kollektive trafikforbindelser med en stor del af Hovedstadsregionens befolkning. Letbanen vil desuden kunne medvirke til at forbedre miljøforholdene, dels ved at få flere til at lade bilen stå og i stedet bruge den kollektive trafik, dels ved brugen af en renere teknologi, både når det gælder energiforbrug, og for så vidt angår begrænsning af støj og andre lokale gener. Endelig vil etablering af letbanen medvirke til at øge beskæftigelsen både i anlægsperioden og i driftsperioden. Beslutningsproces Med henblik på at sikre en effektiv anlægsproces og dermed den bedst mulige udnyttelse af de investerede ressourcer forudsættes forslag til lov om en letbane på Ring 3 fremsat snarest muligt efter indgåelsen af nærværende principaftale. Umiddelbart efter, Folketinget har vedtaget loven, stifter aftaleparterne interessentskabet, Ring 3 Letbane l/s, og indgår aftale med Metroselskabet l/s om varetagelse af selskabets administration og projekt- og kontraktstyringsopgaver. Umiddelbart efter stiftelsen af Ring 3 Letbane l/s udarbejder interessentskabet et dispositionsforslag samt en VVM-redegørelse for letbanen. Udkastet til VVM-redegørelse forelægges kommunerne og Region Hovedstaden til udtalelse inden den offentlige høring. Resultatet af den offentlige høring og forslag til eventuelle ændringer som følge heraf sendes til kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på udarbejdelse af en fælles indstilling til transportministeren om endelig godkendelse af projektet og VVM-redegørelsen. Med henblik på at fremme anlægget af letbanen, herunder udarbejdelsen af dispositionsforslag og WM-redegørelse, agter parterne, så snart nærværende principaftale er indgået, at etablere en interimsbestyrelse og indgå aftale med Metroselskabet l/s om varetagelse af selskabets opgaver. Parterne vil desuden søge hjemmel hos de respektive

4 4 bevilgende myndigheder - herunder Folketingets Finansudvalg - til at udbyde og indgå relevante rådgiverkontrakter og påbegynde udbud og gennemførelse af de forberedende arbejder. De forberedende arbejder består bl.a. af geotekniske undersøgelser, opmålinger, arkæologiske udgravninger m.v. Når transportministeren efter indstilling fra Regionsrådet og de berørte kommuner har godkendt dispositionsforslaget og VVM-redegørelsen i henhold til lov om en letbane på Ring 3, vil de forberedende arbejder kunne gennemføres parallelt med udarbejdelse af udbudsprojekt og gennemførelse af udbud og forhandlinger om de store anlægs- og leverancekontrakter, herunder anskaffelser af rullende materiel, anlæg af jernbaneinfrastruktur, anlæg af Kontrolog Vedligeholdelses Center, anlæg af øvrige større vej- og brokonstruktioner m.v. Når forhandlingerne med tilbudsgiverne er så langt fremme, at der kan indgås kontrakter, forelægger interessentskabet en indstilling til interessenterne om det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter. Først når interessenterne har godkendt det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter, kan disse kontrakter indgås af interessentskabet. Kort beskrivelse af letbanen på Ring 3 Letbanen på Ring 3 er 27 km lang, får 27 stationer og forløber fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd primært ad Ring 3. Letbanen forventes efter en indsvingsperiode på et par år at få daglige passagerer. Det svarer til mio. passagerer om året. Ved udnyttelse af kommunernes fulde byudviklingspotentiale og en række andre tiltag vil antallet af passagerer kunne stige til mio. om året. Til sammenligning havde Kystbanen i 2011 ca. 10 mio. passagerer. De største stationer er trafikknudepunkterne, som er betjent med både S-tog og/eller regionaltog, letbane og busser. Letbanen vil have en gennemsnitshastighed på ca. 30 kilometer i timen, inklusiv stop på stationer og ved lyskryds. Det vil tage ca. 55 minutter at komme fra stationen v/lundtofte til Ishøj station. Den relativt høje gennemsnitshastighed skyldes, at letbanen på Ring 3 på lange strækninger kører i eget tracé. Letbaner, der kører i blandet trafik, har normalt en gennemsnitshastighed på kilometer i timen. Det samlede anlæg vurderes i 2013 priser at koste ca. 3,44 mia. kr., eksklusiv korrektionsreserve, som skal finansieres af staten, regionen og de involverede kommuner. Parterne beslutter hver især størrelsen af deres korrektionsreserve. Det er forudsat, at regionens og kommunernes andele af anlægsomkostningerne og driftsomkostningerne, inklusiv eventuelle tilkøb og ekstraomkostninger, holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer for kommuner og regioner, idet det dog forudsættes, at kommunernes og regionens andele af anlægsomkostningerne ikke medtages under det kommunale og regionale anlægsloft. De forberedende arbejder indgår med ca. 265 mio. kr. i anlægsbudgettet. Dette beløb er forudsat anvendt i perioden forud for den endelige beslutning om gennemførelse af letbanen. I de ca. 265 mio. kr. er medtaget geotekniske undersøgelser, men i øvrigt ikke fysiske arbejder i marken. Det kan eventuelt besluttes at påbegynde nogle af de fysiske forberedende arbejder, f.eks. ledningsomlægninger, parallelt med udbudsprocessen. I så fald vil anlægsperioden kunne forkortes med ca. et halvt år. Samtidig vil det betyde, at yderligere ca. 110 mio. kr. - i alt ca. 375 mio. kr. - fremrykkes til perioden forud for den endelige beslutning. Ud over de egentlige anlægsomkostninger kommer de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, som i 2013 priser vurderes at være på ca. 1,3 mia. kr., til anskaffelse af letbanetog, etablering af Kontrol- og Vedligeholdelsescenter, prøvedrift, strategiske reservedele og reinvesteringer,

5 5 og som skal finansieres af regionen og de involverede kommuner som en del af de årlige driftsomkostninger. I overensstemmelse med Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011, hvori kommunerne og regionen tilkendegiver at ville arbejde for en mulig anden etape af letbanen fra Park Allé til Brøndby Strand og Avedøre Holme, og med henblik på at øge letbanens passagertal er det aftalt mellem kommunerne og regionen, at der afsættes 25 mio. kr. af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer til anlæg, der kan øge fremkommeligheden for busserne på den strækning, der er planlagt til etape 2 til Brøndby Strand og Avedøre Holme. Transportministeriet har noteret sig kommunernes og regionens ønsker om at arbejde videre med en anden etape af letbanen. Principaftale På denne baggrund er der mellem staten, Region Hovedstaden og de involverede kommuner indgået følgende principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3: Økonomi og finansiering af anlæg af en letbane Staten, Region Hovedstaden og de involverede kommuner er enige om at anlægge en letbane på Ring 3 som beskrevet i "Udredning om letbane på Ring 3", marts Parterne er enige om at fastholde den forholdsmæssige fordeling af deres bidrag til finansieringen af anlægget af letbanen, som er fastlagt i Samarbejdsaftalen af 29. juni Det vil sige, at staten finansierer 40 pet., Region Hovedstaden 26 pet. og kommunerne i fællesskab 34 pet. Kommunerne betragtes tilsammen i relation til denne Principaftale som én interessent. Med udgangspunkt i anlægsbudgettet fra "Udredning om letbane på Ring 3" er det aftalt, at der som led i detaljeringen af projektet skal søges opnået en besparelse på 3 pet., fx gennem optimering af de trafikale forhold på Ring 3, begrænsning af stationsudstyr, begrænsning af opstillingsspor på Kontrol- og Vedligeholdelses Centret m.v. Den aftalte fordeling af parternes bidrag til finansieringen af anlægsomkostningerne indebærer, med udgangspunkt i Udredningens anlægsbudget, følgende bidrag fra parterne: Fordeling af anlægsbudgettet Staten Kommunerne Regionen Mio. kr priser* Samlet 40% 34% 26% Anlægsbudget** Korrektionsreserve *** 134**** 102**** Samlet anlægsbudget Ved fremskrivningen af anlægsbudgettet fra 2010 priser til 2013 priser er - under hensyn til statens princip om Ny Anlægsbudgettering - finanslovindekset anvendt. Dette indeks forudsættes anvendt, indtil selskabets stiftelse og ved indbetaling af det statslige indskud. De årlige anlægs- og driftsindskud reguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftsstart og herefter med nettoprisindekset. "Eksklusiv det aftalte besparelsesmål på 3 pet. " 30 pet. korrektionsreserve ""15 pet. korrektionsreserve inklusiv besparelse på 3 pet. Det er aftalt, at hver af parterne selv fastsætter størrelsen af deres korrektionsreserve. Staten har i overensstemmelse med statens regler for ny anlægsbudgettering besluttet at afsætte en korrektionsreserve på 30 pet., svarende til øvrige statslige anlægsprojekter. Kommunerne og regionen afsætter en korrektionsreserve på 15 pet. inklusiv den aftalte målsatte besparelse på 3 pet. Det er aftalt, at Ring 3 Letbane l/s forestår finansieringen af anlægsomkostningerne for letbanen gennem optagelse af lån. Interessentskabets lån til dækning af anlægs- og

6 6 finansieringsomkostningerne tilbagebetales enten gennem engangsindskud eller engangsindskud kombineret med faste årlige indskud fra interessenterne. Statens indbetalinger fastlægges ved stiftelsen af interessentskabet i en betalingsplan. For kommunerne og regionen udgør engangsindskuddene (forudbetalingen) minimum 15 pet. af deres respektive andele af det samlede anlægsbudget inklusiv korrektionsreserve. Kommunernes forudbetaling indskydes i en periode på tre år fra selskabets stiftelse ( ). Umiddelbart herefter påbegyndes betalingen af de faste årlige indskud, der fastsættes således, at kommunernes andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år ( ). Regionens forudbetaling indskydes senest i 2019, og umiddelbart herefter påbegyndes betalingen af de faste årlige indskud, der fastsættes således, at regionens andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 år ( ). Kommunernes og regionens årlige indskud fastlægges ved stiftelsen af interessentskabet i en betalingsplan, hvori også principperne for eventuelle reguleringer af anlægs- og finansieringsomkostningerne fastlægges. Interessenterne kan hver især vælge at indbetale deres respektive indskud hurtigere end fastsat i betalingsplanen, eventuelt som et engangsbeløb ved stiftelsen af interessentskabet. Under forudsætning af, at kommunerne og regionen følger den ovenfor beskrevne betalingsplan, vil indskuddene til anlæg af letbanen, inkl. korrektionsreserve, i 2013 priser være følgende: Staten mio. kr. Kommunernes samlede forudbetaling 195 mio. kr. og indskuddene mio. kr. årligt Regionens samlede forudbetaling 150 mio. kr. og indskuddene mio. kr. årligt Det er forudsat, at den endelige beslutning om anlæg af en Letbane på Ring 3 først træffes, når resultatet af udbuddet af de store anlægs- og leverandørkontrakter kendes og dermed de samlede økonomiske konsekvenser af projektets gennemførelse. Endelig beslutning om letbanens gennemførelse vil blive forelagt de bevilgende myndigheder hos de involverede interessenter. Indtil da begrænses interessenternes risiko til deres respektive andele af de forberedende arbejder, som forudsættes gennemført på grundlag af særskilt bevillingsmæssig hjemmel. Omkostningerne til forberedende arbejder, herunder udarbejdelse af dispositionsforslag og WM-redegørelse, gennemførelse af udbud af de store kontrakter, forberedelse af ledningsomlægninger, arkæologiske undersøgelser og ekspropriationer samt varetagelse af bygherrefunktion og administration frem til interessenternes endelige beslutning om letbanens gennemførelse, vurderes at være på ca. 265 mio. kr., hvoraf ca. 75 mio. kr. forventes anvendt i perioden indtil stiftelse af Ring 3 Letbane l/s. Det er herved forudsætningen på nuværende tidspunkt, at de fysiske arbejder i marken ikke påbegyndes, før ejernes endelige beslutning om gennemførelse af letbanen er truffet på grundlag af resultatet af udbuddet af de store anlægskontrakter. Såfremt ledningsomlægninger og de dertil knyttede ekspropriationer igangsættes parallelt med udbuddet og dermed før den endelige beslutning om gennemførelse af letbanen, vil omkostninger på 110 mio. kr. skulle fremrykkes til forberedelsesperioden. Samtidig vil anlægsperioden kunne forkortes med ca. et halvt år. Forskydningen af de forberedende arbejder til den tidlige fase påvirker ikke det samlede anlægsbudget. Det er forudsat, at interessentskabets bestyrelse vurderer fordele og ulemper ved en sådan fremrykning af arbejderne og forkortelse af anlægsperioden og forelægger en indstilling til ejerne om valg af fremgangsmåde.

7 7 Det forudsættes, at disse omkostninger til en evt. fremrykning afholdes af Ring 3 Letbane l/s, henholdsvis interimsorganisationen, gennem optagelse af lån, der kan tilbagebetales i løbet af 40 år, eller indfries såfremt letbanen ikke anlægges. Omkostningerne indgår i det samlede anlægsbudget og forudsættes finansieret som en del heraf gennem indskud fra interessenterne, jf. ovenfor. Såfremt det efter gennemførelse af udbud af de store kontrakter måtte blive besluttet ikke at anlægge letbanen, vil disse omkostninger skulle finansieres af interessenterne i overensstemmelse med den aftalte fordelingsnøgle. Kommunernes andel af de samlede omkostninger til de forberedende arbejder vil være på 90 mio. kr. henholdsvis 128 mio. kr. Kommunernes forudbetaling i perioden 2014, 2015 og 2016 på til sammen 195 mio. kr. vil således i givet fald mere end dække disse omkostninger. Regionens og kommunernes korrektionsreserver samt 10 pet. af statens 30 pet. korrektionsreserve forudsættes indskudt i selskabet sammen med indskud til finansiering af anlægsomkostningerne. Korrektionsreserven vil budgetmæssigt være bundet, således at træk på denne reserve kun vil kunne ske i samme forhold som parternes ejerandele og kun efter forelæggelse for ejerne, det vil sige staten, kommunerne og regionen. Når de samlede anlægsomkostninger er endeligt opgjort ved statens udtræden af selskabet, vil den uforbrugte del af reserverne skulle tilbagebetales til ejerne i samme forhold som deres respektive ejerandele og indskudte korrektionsreserve. De resterende 20 pet. af statens 30 pet. korrektionsreserve indskydes i en central anlægsreserve. Træk fra denne reserve vil kunne ske efter samme principper, som gælder for de i selskabet indskudte reserver. Det er forudsat, at uforudsete udgifter - det vil sige udgifter, der ikke har været forudset ved fastlæggelsen af budgettet for letbanen, men som er nødvendige for gennemførelsen af anlægget, og som ligger ud over korrektionsreserven - afholdes af Ring 3 Letbane l/s. Såfremt finansieringen af uforudsete udgifter ikke kan rummes inden for interessentskabets langtidsbudget, må interessentskabet over for interessenterne rejse spørgsmålet om, hvorledes interessenterne ønsker ekstraomkostningerne finansieret. Såfremt interessenterne beslutter, at ekstraomkostningerne skal finansieres ved ekstraordinære indskud fra interessenterne, fordeles interessenternes indskud efter den fordelingsnøgle, der gælder for statens, Region Hovedstadens og de involverede kommuners finansielle bidrag til anlægsopgaven. I overensstemmelse med Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011 er parterne enige om, at anlæg af letbanen er omfattet af et "tilkøbsprincip", der definerer anlæggets udformning, således som det er beskrevet i "Udredning om letbane på Ring 3", som "det nødvendige og tilstrækkelige". Såfremt staten, kommunerne eller regionen ønsker væsentlige ændringer i anlægget, vil denne part selv skulle finansiere den eventuelle merudgift, der er forbundet hermed, fuldt ud. Anlæg af en letbane er et vigtigt samfundsprojekt, som derfor også er forbundet med en række samfundsmæssige forpligtelser, herunder bl.a. beskæftigelse og oplæring af lærlinge og praktikanter. Ejerne er enige om, at disse forpligtelser skal søges opfyldt gennem projektets tilrettelæggelse, herunder bl.a. gennem sociale klausuler. I Udredningen er der enkelte udestående spørgsmål. Det gælder indpasning af letbanen ved de to store hospitaler i Herlev og Glostrup, hvor Region Hovedstaden har ønsket yderligere undersøgelser af en ændret placering af stationen ved Herlev Hospital og andre adgangsforhold ved Glostrup Hospital. Efter færdiggørelsen af Udredningen er der foretaget supplerende undersøgelser, som viser, at de ønskede ændringer kan gennemføres uden ekstra omkostninger for projektet. De ønskede ændringer træder derfor i stedet for Udredningens udformning. Det samme gælder Albertslund Kommunes ønske om en ændret placering af stationen ved Hersted Industripark. I høringen om Udredningen har Rødovre Kommune tilkendegivet, at kommunen ikke opfatter den østlagte linjeføring som tilkøb og derfor ikke mener, at stationsplaceringen skal give

8 8 kommunen ekstra omkostninger til ekspropriation. Der er enighed om, at i det omfang ekspropriation er nødvendig for gennemførelse af den besluttede linjeføring, vil ekspropriationsomkostninger skulle afholdes af projektet. Andre udestående spørgsmål i Udredningen er linjeføringen ved DTU, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker en linjeføring gennem DTU, og Lyngby-Taarbæk Kommune mener, at en sådan ændring er af national betydning. Den endelige beslutning herom afventer en afklaring af en eventuel økonomisk medvirken fra andre parter. Endvidere udestår afklaring af udformningen og standsningsmønstret på Glostrup og Herlev stationer, hvor disse stationers fremtidige betydning som knudepunktsstationer er taget op i henholdsvis Transportministeriets 'Analyse af et sammenhængende kollektivt trafiknet' og i 'Trængselskommissionen'. Der er enighed om, at udestående forhold, herunder linjeføringen ved DTU, må tages op i den videre planlægnings- og projekteringsproces. Der er samtidig enighed om, at alle udestående spørgsmål, herunder ændringer, der ligger ud over det i denne aftale fastlagte projekt, og som derfor forudsætter tilkøb, skal være afklaret senest i forbindelse med kommunernes og regionens fælles indstilling til transportministeren om VVM-redegørelsen og ministerens godkendelse af dispositionsforslaget for Ring 3 letbanen og den dertil knyttede WMredegørelse, som forventes at kunne ske medio Staten deltager alene i anlægget af letbanen og i omkostningerne forbundet hermed og udtræder af interessentskabet, når letbanen tages i brug til passagerdrift. Ved statens udtræden overdrager staten vederlagsfrit sin andel af selskabet til de fortsættende interessenter, mod at staten efter sin udtræden ikke hæfter for eventuelle krav mod selskabet. Det fortsættende interessentskab overtager således alle selskabets aktiver og passiver samt rettigheder og pligter. Interimsbestvrelse Parterne aftaler, at de umiddelbart efter indgåelsen af nærværende aftale vil etablere en interimsbestyrelse. Samtidig vil Transportministeriet indgå aftale med Metroselskabet l/s om varetagelse af interessentselskabets opgaver i interimsperioden. Parterne vil endvidere søge tilslutning fra de respektive bevilgende myndigheder til at gennemføre udbud og indgå kontrakter om de nødvendige forberedende arbejder. Når Folketinget har vedtaget lov om Ring 3 Letbanen, og interessentskabet, Ring 3 Letbane l/s, formelt er stiftet, vil interimsbestyrelsen kunne fortsætte som selskabets egentlige bestyrelse, ligesom interessentskabet vil kunne indgå aftale med Metroselskabet om at stå for administration og projekt- og kontraktstyring. Økonomi og finansiering af driften, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer Mellem Region Hovedstaden og de involverede kommuner er det aftalt, at disse parter viderefører interessentskabet med samme indbyrdes ejerforhold som hidtil. Region Hovedstaden vil således eje 43 pet. og de involverede kommuner 57 pet. af interessentskabet efter statens udtræden. Efter statens udtræden vil Region Hovedstaden og de involverede kommuner i det nævnte indbyrdes forhold dække nettoomkostningerne til drift og vedligeholdelse af letbanen på Ring 3, herunder omkostningerne til finansiering af de for driften nødvendige investeringer, blandt andet anskaffelse af letbanetog, etablering af Kontrol og Vedligeholdelsescenter, prøvedrift, anskaffelse af strategiske reservedele og afholdelse af reinvesteringer. I overensstemmelse med Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011, hvori kommunerne og regionen tilkendegiver at ville arbejde for en mulig anden etape af letbanen fra Park Allé til Brøndby Strand og Avedøre Holme, og med henblik på at fremme letbanens passagertal er det mellem kommunerne og regionen aftalt at afsætte 25 mio. kr. af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer til anlæg, der kan forbedre busfremkommeligheden på den strækning, der

9 9 er planlagt til etape 2 til Brøndby Strand og Avedøre Holme. Transportministeriet har noteret sig kommunernes og regionens ønske om at arbejde videre med en anden etape af letbanen. Det forudsættes, at Ring 3 Letbane l/s forestår finansieringen af de investeringer, som er relateret til drift og vedligeholdelse af letbanen, og som skal betales som en del af de årlige driftsomkostninger af de tilbageblivende interessenter efter statens udtræden af interessentskabet, jf. ovenfor. Region Hovedstadens og de involverede kommuners årlige indskud til dækning af de løbende omkostninger til drift og vedligeholdelse af letbanen, herunder til dækning af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet indtægterne fra passagerdriften, fastlægges ved stiftelsen af Ring 3 Letbane l/s i en betalingsplan, hvori også principperne for eventuelle reguleringer som følge af ændrede investeringer relateret til driften og dertil knyttede finansieringsomkostninger fastlægges. Fordelingen mellem kommunerne og regionen af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, samt passagerindtægterne fastsættes til 43 pet. til regionen og 57 pet. til kommunerne. Fordelingsnøglen mellem kommunerne indbyrdes for driftsfasen er ikke fastlagt i denne aftale. Det samlede årlige indskud fra kommunerne og regionen vurderes på det nu kendte grundlag at være på 78 mio. kr., hvoraf regionen bærer 34 mio. kr. og kommunerne 44 mio. kr. I denne beregning er der ikke medtaget konsekvenser af en optimering af busdriften, men det er forudsat, at etableringen af letbanen skal give et samlet løft for den kollektive trafik. Indregnes busbesparelser på eksempelvis 10 pet. vil de årlige indskud reduceres til 23 mio. kr. for regionens vedkommende og 28 mio. kr. for kommunernes vedkommende. Betalingsplanen opdateres senest et år før statens udtræden af interessentskabet. Samtidig fastlægges regionens og de involverede kommuners indbyrdes økonomiske rettigheder og forpligtelser i forhold til overskud/underskud af drift og vedligeholdelse af letbanen efter ibrugtagning til passagerdrift. Konsekvenserne af aftalen for de enkelte parter: Staten ved transportministeren Staten indskyder i henhold til en betalingsplan fastlagt ved stiftelsen mio. kr. i 2013 priser i Ring 3 Letbane l/s, heraf 30 pet. korrektionsreserve, hvoraf de 10 pet. bindes i selskabet, mens de resterende 20 pet. indskydes i en central anlægsreserve, jf. ovenfor. Region Hovedstaden Region Hovedstaden indskyder i alt 991 mio. kr. i 2013 priser i Ring 3 Letbane l/s, heraf 15 pet. korrektionsreserve, som bindes i selskabet, jf. ovenfor. Regionen indskyder således som forudbetaling i mio. kr. i 2013 priser svarende til minimum 15 pet. af regionens andel af anlægsomkostningerne. Herefter indskyder regionen i perioden årlige indskud på 50 mio. kr. i 2013 priser til dækning af anlægsomkostningerne i letbanen. Region Hovedstaden indskyder desuden fra letbanens overgang til passagerdrift 43 pet. af det nødvendige årlige indskud til dækning af driftsomkostningerne, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, det vil på det nu kendte grundlag sige 34 mio.kr. årligt. De berørte kommuner De berørte kommuner indskyder til sammen i alt mio. kr. i 2013 priser i Ring 3 Letbane l/s, heraf 15 pet. korrektionsreserve, som bindes i selskabet, jf. ovenfor. Kommunerne indskyder således som forudbetaling ved stiftelsen og i hvert af de følgende to år ( ) 65 mio. kr. i 2013 priser, i alt 195 mio. kr., svarende til minimum 15 pet. af kommunernes samlede andel af anlægsomkostningerne. Herefter indskyder kommunerne i perioden

10 faste årlige indskud på 59 mio. kr. i 2013 priser til dækning af anlægsomkostningerne i letbanen. Kommunerne indskyder desuden fra letbanens overgang til passagerdrift 57 pet. af det nødvendige faste årlige indskud til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, det vil på det nu kendte grundlag sige 44 mio. kr. årligt. Organisation Organisationen af letbaneprojektet forudsættes at følge nedenstående principper: For anlægsperioden har Staten, Region Hovedstaden og de involverede kommuner aftalt, at det fælles selskab, som skal stå for anlæg og drift af letbanen på Ring 3, skal etableres som et interessentskab ejet af parterne i samme forhold som parternes finansieringsbidrag, det vil sige - Staten 40 pet. - Region Hovedstaden 26 pet. - Kommunerne tilsammen 34 pet. at der afholdes interessentskabsmøder, hvor staten ved transportministeren, Region Hovedstaden og de berørte kommuner kan deltage med en stemmevægt, som svarer til ovenstående fordeling af finansieringen. Kommunerne deltager sammen i interessentskabsmøderne som én interessent modsvarende staten og regionen. at kommunerne etablerer et Borgmesterforum til koordinering af kommunernes valg af repræsentanter til bestyrelsen samt afklaring af kommunernes fælles mandater for deltagelse i Interessentskabsmøder og bestyrelsesmøder. Som grundlag for arbejdet i Borgmesterforum indgås en aftale mellem de berørte kommuner. Borgmesterforum sekretariatsbetjenes af interessentskabet. at der afholdes mindst ét interessentskabsmøde årligt at alle væsentlige beslutninger på interessentskabsmøder kræver enstemmighed at følgende beslutninger skal forelægges af bestyrelsen for interessenterne til beslutning: - Ændring af vedtægt for interessentskabet - Vedtagelse af anlægs, drifts- og likviditetsbudget - Indgåelse af kontrakter om anlæg af Letbanen på Ring 3 - Vedtagelse af evt. udvidelser, fx en etape 2 - Vedtagelse af regnskab og årsrapport at der sikres interessenterne mulighed for at indkalde ekstraordinære interessentskabsmøder, såfremt forhold, interessenterne er blevet orienteret om, eller forhold, interessenternes bestyrelsesrepræsentanter har valgt at forelægge interessenterne, giver anledning hertil at der udpeges en bestyrelse for interessentskabet med den sammensætning, som er fastlagt i Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011, det vil sige Staten 3 medlemmer Regionen 2 medlemmer Kommunerne 2 medlemmer

11 Bestyrelsesformanden udpeges af staten ved transportministeren og de to næstformænd af henholdsvis kommunerne i fællesskab og regionen. Udpegning af formand og næstformænd sker efter forudgående orientering af de øvrige interessenter. Formand og næstformænd forbereder i fællesskab bestyrelsens møder. at der sikres mindretalsbeskyttelse i interessentskabets bestyrelse, idet et bestyrelsesmedlem har ret til at kræve enhver beslutning i bestyrelsen udsat med henblik på forelæggelse for interessenterne. at bestyrelsen indgår aftale med Metroselskabet l/s om varetagelse af interessentskabets administration, gælds- og formueforvaltningsamt projekt- og kontraktstyring. at staten ved transportministeren udtræder af interessentskabet, når letbanen påbegynder passagerdrift. For driftsperioden har Region Hovedstaden og de involverede kommuner aftalt, at interessentskabet videreføres af Region Hovedstaden og de involverede kommuner i samme indbyrdes ejerforhold og med samme indbyrdes vægt i interessentskabsmøder og bestyrelse, som disse to parter har indgået i det oprindelige interessentskab. Det betyder, at regionen vil eje 43 pet. og de involverede kommuner tilsammen 57 pet. at det fortsættende interessentskab efter statens udtræden varetager styringen af drifts- og vedligeholdelseskontrakten for letbanen og genudbud heraf. at interessentskabets bestyrelse efter statens udtræden sammensættes således: Regionen 3 medlemmer Kommunerne 3 medlemmer Bestyrelsesformanden udpeges af kommunerne og næstformanden af regionen. Udpegning af formand og næstformand forudsætter enighed mellem interessenterne. Formand og næstformand forbereder i fællesskab bestyrelsens møder. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. at interessentskabets øvrige forhold, herunder afholdelse af interessentskabsmøder, interessentskabsmødernes kompetence, enstemmighed og mindretalsbeskyttelse samt aftale med Metroselskabet l/s om varetagelse af selskabets opgaver, videreføres efter statens udtræden af interessentskabet.

12 12 Staten ved transportministeren (Qua»ær < ^ fegion frayedstaden Lyngby-Taarbæk Kommune Ajteyu C^-J/x tlbs~ Gladsaxe KgmmuVie Rødovre-Kommune Glø^trup Kommune Albertslund Kommune Brøndby Kommune e-taastruo Kommune Hvidovre Kommune Vallensbæk Kommune Ishøj Kommune

13 Bilag 1- Principaftalen - Linjeføringskort 1*4 v/lundtofte v/dtu v/akademivej gby v/gammelmosevej \ < Buddlnge AV I T v/gladsaxevej v/gladsaxe Trafikplads /Dynamovej _ v v/herlev Hovedgade Herlev mi \ 0 * Kontrol- og Vedligeholdelsescepter *T4 \ J \ Ji v/hersted Industripark Glostrup A «i /S i c \ y 1 r \ v/vallensbækvej / København - Ringstedbanen -; K«8 5k

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme Gladsaxe Kommune BOA, BYP, LS. 13. april 2011 Økonomiudvalget 03.05.2011 Punkt nr. 133, bilag 2 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Den Danske Stat vltransport- og energiministeren Frederiksholms Kanal 27 1220 Kgbenhavn K. Kgbenhavns Kommune Radhuset

Den Danske Stat vltransport- og energiministeren Frederiksholms Kanal 27 1220 Kgbenhavn K. Kgbenhavns Kommune Radhuset Underskrevne stiftere Den Danske Stat vltransport- og energiministeren Frederiksholms Kanal 27 1220 Kgbenhavn K Kgbenhavns Kommune Radhuset 1599 Kgbenhavn V Frederiksberg Kommune Frederiksberg Radhus 2000

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume Udredning om Letbane PÅ Ring 3 Marts 2013: Resume RINGBY/LETBANESAMARBEJDEt 2 1 Ringbyen fremtidens byudvikling 4 2 Hvad er en letbane? 6 3 Regionen og Ringby-kommunerne 8 4 Bedre kollektiv trafik og byudvikling

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Herlev Årsrapport 2014 Indhold Indhold 1.0 Velkommen 4 2.0 Ledelsesberetning 8 2.1 Årets resultat 10 2.2 Virksomhedsledelse 14 2.3 Samfundsansvar 16 2.4 Anlæg af letbane på Ring

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr.

Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr. 1518 110540258324 Frederikssund Kommune Borgmesterkontoret Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Sagsnr. 14-02129 OB/Ins Den 29. juni 2015 Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings

Læs mere

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 2 indhold 1 Odense Letbane binder byen sammen 2 Bedre kollektiv trafik og byudvikling 3 Et løft for trafikken i Odense 4 Sådan ser letbanen ud 5 Hvad

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere