Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland"

Transkript

1 1 Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester Bent Brown, Hjørring, Kommuneforeningen Fhv. rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet Formand Svend Erik Lang, LO/RAR Direktør Richard Byrdal, DA Bestyrelsesformand Poul Lauritsen, NOVI

2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Projekterne ved vejs ende Kompetence og uddannelse Kunst og kultur IT i det offentlige Digital Forvaltning Digitalt demokrati IT-sundhed IT-erhverv IT-infrastruktur Følgeforskningen Formidling Administration og tilsyn med projekter Årsregnskab Administrationsregnskab Projektregnskab Revisionspåtegning Bilag Oversigt over udbetalinger til de enkelte projekter i

3 3

4 4

5 5 Forord Det digitale Nordjylland har med udgangen af 2003 afsluttet sin 4-årige projektperiode. De 89 projekter, der blev igangsat henover perioden, har inden for de fire overordnede temaer, frembragt betydelige resultater og erfaringer, der ikke kun vil komme Nordjylland, men også resten af Danmark til gode. Hvert enkelt projekt har både hver især og samlet set bidraget til at demonstrere mulighederne i netværkssamfundet i forhold til borgerne, virksomhederne og det offentlige. Der er her tale om konkrete løsninger og erfaringer, der i stor udstrækning er i tråd med nationale initiativer, og som derfor også har et stort udbredelsespotentiale. Ikke kun på regionalt og nationalt plan har der været stor bevågenhed omkring totalforsøget, men bestyrelsen har gennem projektperioden også konstateret en stigende interesse og anerkendelse af Det Digitale Nordjylland ikke mindst i EUsammenhænge. Flere af projekterne er således indgået i forskellige samarbejder og netværk i EU-regi. At Det Digitale Nordjylland har haft en effekt for den nordjyske region er bestyrelsen ikke i tvivl om dette vidner bl.a. projekternes positive slutrapporter om det er derfor med stor fortrøstning at bestyrelsen ser frem til den endelig evaluering af det samlede totalforsøg i september For Nordjylland er projektperioden slut men regionen betragter sig forsat som Det Digitale Nordjylland, og bestyrelsen har ved udgangen af 2003 sikret, at den regionale ITudvikling forsat vil være i front i Nordjylland. Orla Hav Amtsborgmester Bestyrelsesformand for Det Digitale Nordjylland

6 6

7 7 Indledning Det Digitale Nordjyllands virksomhedsberetning beretter om væsentlige milepæle, resultater og aktiviteter i 2003, dels for de igangsatte projekter og dels for totalforsøget som helhed. Endvidere berettes om formidlings- og synliggørelsesopgaver både i og uden for regionen samt om aktiviteter, der på forskellig vis har været med til at understøtte totalforsøget og de igangsatte projekter. Virksomhedsberetningens sidste del er koncentreret om økonomien og tilsynet med projekterne. Oplysninger om baggrund, formål og organisering af Det Digitale Nordjylland kan findes dels i virksomhedsberetningen for 2000 og dels på hjemmesiden, hvor også alle projekter og andre aktiviteter er beskrevet.

8 Projekterne ved vejs ende Det Digitale Nordjylland har gennem 5 projektkonkurrencer over perioden igangsat 89 projekter, fordelt således: Vinderprojekter Udbudsrunder og temaer Antal Støttebeløb Projektsum projekter mio. kr. mio. kr. Udbudsrunde 2000: IT-erhverv, IT-infrastruktur, Kompetence & udd. og Digital Forvaltning Udbudsrunde 1/2001: Kompetence & udd. + e-demokrati Udbudsrunde 2/2001: IT-sundhed Udbudsrunde3/2001: SMV er i det globale samfund Udbudsrunde 4/2002: Kunst, kultur oplevelser og IT i netværkssamfundet Totaler Projekterne gik i 2003 ind i den sidste fase, en fase hvor der bl.a har været lagt vægt på at sikre forankring og videreførelse af projekterne i en mere permanent form. I afsnittene nedenfor redegøres for de mange resultater og erfaringer fra projekterne samt de fremtidige perspektiver herfor.

9 9 Kompetence og uddannelse Kompetence og uddannelse har været et af de fire hovedtemaer under Det Digitale Nordjylland og har været genstand for to projektkonkurrencer. Den første havde et bredt fokus og var centreret om indsatsområderne IT i undervisningen, IT på arbejdsmarkedet, IT i fritid og kultur samt IT som velfærdsfremmer. 21 projekter fik i 2000 tildelt støtte inden for temaet. Det følgende udbud i 2001 var koncentreret omkring børn og unge læring i netværkssamfundet og IT-ressourcesvage voksne. Efter dette udbud fik i alt 16 projekter tildelt støtte. Gymnasierne er forberedte til den nye reform På flere niveauer og i forskellige uddannelsesinstitutioner er der blevet arbejdet med IKT og nye læringsformer og skabt nye resultater og draget nye erfaringer. Det gælder både på ungdomsuddannelser, på universitet og på området for efterog videreuddannelse. Storskalaprojektet Pædgagogisk anvendelse af IT i gymnasierne har i særlig grad udnyttet mulighederne i den fælles kommunikationsplatform som styrings- og formidlingsværkstøj både i forhold til undervisningsplanlægning, til videndeling af bl.a. undervisningsmaterialer og til administrative formål. Dette gælder såvel på den enkelte skole som for samarbejdet på tværs af skolerne, sidstnævnte er dog ikke fuldt udnyttet, men vil i forbindelse med den nye gymnasiereform have skabt et grundlag for videreudvikling. Ligeledes har man anvendt platformen i forbindelse med de mange faglige pædagogiske delprojekter, der dels har givet brugbare resultater inden for de enkelte fag på tværs af skolerne og dels resultater og erfaringer inden for tværfaglige områder. De intentioner der er lagt op til i den nye gymnasiereform om bl.a. nye læringsformer og større tværfaglighed er de nordjyske gymnasier således godt forberedte til og vil også kunne skabe bedre brobygning til de videregående uddannelser, hvis pædagogiske form netop er rettet mode disse nye læringsformer. IT-ressourcesvage Det kan være svært at se hvordan de stadigt øgede krav til kompetenceudvikling kan honoreres af alle. En stor

10 10 gruppe risikerer at sakke bagud, fordi deres basale kompetencer ift. livslang læring er yderst begrænsede. Krav om også at mestre IKT og blive borger i netværkssamfundet, kan derfor synes uoverkommelig for en meget stor gruppe danskere. Flere projekter har haft fokus på problemstillinger omkring voksne med læse/stave vanskeligheder dette er ikke uvæsentligt set i lyset af det store antal der findes inden for denne målgruppe (på landsplan ca i 2003). Projektet E-læring med fortåelse har haft to store udfordringer dels er der tale om en svag målgruppe i almindelig uddannelsessammenhæng og dels mht. IT-færdigheder generelt og fjernundervisning i særdeleshed. Projektet har understøttet en strategi om at lære sig at lære, der netop er væsentlig for denne målgruppe. Taleinstituttet, der har stået for projektet, forventer at man kan tilbyde FVU (forberedende voksenundervisning) som fjernundervisning i efteråret Også helt marginale handicapgrupper har haft bevågenhed i Det Digitale Nordjylland - helt i tråd med regeringens handlingsplan for handicappede (2003). Projektet Det nære netværkssamfund har sat fokus på gruppen af hjerneskadede unge, der er en meget udsat og svag gruppe ikke kun i IT-mæssig sammenhæng. Der er udviklet et intranetsystem, der indeholder aktiviteter og planer, der er målrettet den enkelte unge beboer. Samtidig hermed er der tilknyttet forskellige typer af kompenserende hjælpemidler ved anvendelse af computeren. Beboerene anvender systemet til daglig støtte til at holde styr på forskellige typer af aftaler og gøremål. Det har for mange givet ro og overblik, større selvtillid samt overskud til at beskæftige sig med nye ting. Også for de ansatte har projektet haft stor betydning. Systemet er blevet en del af dagligdagen så det nu er et fælles pædagogisk redskab for hele institutionen og har givet fælles metoder til at støttet den enkelte beboers udvikling. Projektet Ansigt til ansigt har haft kommunikationshandicappede nærmere betegnet afasiramte som målgruppe. Med det formål at lade genoptræningen af den afasiramte foregå i eget hjem, har man udviklet et videokonferencesystem, hvor der både har været mulige for synkron og asynkron kommunikation. Deltagerne har kunnet selvtræne ved hjælp af forskellige undervisningsprogrammer og har samtidig kunnet få hjælp af både pårørende og lærerne på Taleinstituttet. Det er den høje grad af flexibilitet i læringssituationen, der har været en medvirkende årsag til projektets succes.

11 11 Kunst og kultur Den sidste udbudsrunde i 2002 havde Kunst, kultur, oplevelse og IT i netværkssamfundet som tema. Formålet var at fremme dels den digitale kulturelle formidling og dels at fremme den kulturelle indholdsproduktion. 11 projekter fik i 2002 tildelt støtte. Udvidelse af oplevelsesrummet med IT På Skagens By- og egnsmuseum har man i samarbejde med AM Production i projektet Personlig Digital Museumsformidling givet de besøgende mulighed for at få del i de mange sidehistorier om de udstillede genstand, som det ikke er muligt af pladshensyn at udstille. Ved anvendelse af trådløs kommunikation og PDA ere udvides oplevelsesrummet således og de multimediale muligheder er i stor udstrækning udnyttet i fortællingerne, idet der både kan findes lyd, animationer, videoklip, billeder etc. Også projektet ZOO-media anvender den trådløse teknologi sammen med infostandere opstillet i haven. Her er der mulighed for at få både animationer, billeder og oplysninger om dyrene. Infostanderne kan betjenes af alle aldersgrupper og handicappede og kan ydermere hæves og sænkes så de passer til den besøgende. Blue tags holder styr på de mange børn, idet den trådløse teknologi også anvendes til at søge efter forsvundne børn. Virtuel rejse i kulturlandskabet Alle 29 museer i Nordjylland er gået sammen om storskalaprojektet Den virtuelle kulturrejse kulturrejsen.dk. I tidstemaer fortælles historier om den Nordjyske kultur og historie på tværs af de enkelte museers samlinger og viden. Her findes en blanding af tekster, animationer, fotos og illustrationer og man kan således dykke ned i en enkelt hændelse eller histo-

12 12 rie uanset hvilket museeum, der har formidlet den. Der har været store udfordringer for projektet undervejs. Kulturprojekterne inden for DDN har ligesom andre IT-projekter har måttet sande at sådanne projekters succes og gennemførelse ikke kun handler om at få teknologien på plads, men mindst ligeså meget om at ændre kulturer, omlægge arbejdsgange og rutiner og se nye muligheder for at gøre vante opgaver på nye måder. Det er særlig arbejdet omkring formidlingsformer og de muligheder og udfordringer, som IT giver for at gøre formidlingen interaktiv og flerdimensionel og hvor der er er fokus på oplevelse og den gode historie.

13 13 IT i det offentlige Et af Det Digitale Nordjyllands fire hovedtemaer er Digital Forvaltning, og fokus har her været på anvendelsen af IT i det offentlige i bred forstand. Vinderprojekterne fra første udbudsrunde (1/2000) dækkede især forvaltning forstået i traditionel forstand som den papirbaserede sagsbehandling, der foregår i kommuner/amter (disse projekter omtales nedenfor under Digital forvaltning ). Derfor blev der efterfølgende afholdt to udbudsrunder, hvis undertemaer fokuserede på hhv. Digitalt demokrati ( Styrk demokratiet med IT IT og deltagelse, 1/2001) og ITsundhed ( Digital forvaltning - borgeren og det digitale social-, sundheds- og sygehusvæsen, 2/2001). I alt syv projekter blev udvalgt efter den første udbudsrunde. Digital Forvaltning IT-arkitektur Inden for det seneste års tid er ITarkitektur kommet på den nationale digital forvaltnings-dagsorden. Flere DDN-projekter har arbejdet med IT-arkitektur, og særligt projektet Den Digitale Amtsgård har specifikt arbejdet med udviklingen af en åben serviceorienteret IT-arkitektur. Den Digitale Amtsgård er et af største Digital Forvaltnings projekter under Det Digitale Nordjylland. Projektet består af en lang række delprojekter, hvoraf IT-arkitekturdelen har udgjort en helt central forudsætning for realiseringen af mange andre af projektets delprojekter.

14 14 Udviklingen af IT-arkitekturen i Den Digitale Amtsgård har skullet honorere to centrale styringsopgaver: at få teknikken til at hænge sammen på tværs af de mange anvendelsesområder, at sikre en rettidig levering af de fælles tjenester, der skal anvendes på tværs af flere områder. Derfor har man etableret en åben ITarkitektur med veldefinerede grænseflader, hvor data og regler/logik kan anvendes på tværs af systemer og anvendelsesområder. Den nye ITarkitektur er kendetegnet ved åbenhed, sikkerhed, fleksibilitet og skalerbarhed (rapport herom kan downloades på Nordjyllands Amts hjemmeside Udviklingen af IT-arkitekturen i Den Digitale Amtsgård er helt på linie med den af Videnskabsministeriet udsendte Hvidbog om IT-arkitektur (2003). På basis af denne IT-arkitektur har Den Digitale Amtsgård realiseret en lang række andre delprojekter (f.eks. mht. selvbetjeningsløsninger; digital signatur; GIS og meget mere, se nedenfor eller på Af andre DDN-projekter, der har arbejdet med IT-arkitektur i relation til digital forvaltning kan f.eks. nævnes Det Aktive Aalborgkort og Din Åbne Kommune (se nedenfor eller på hhv. og Digital kommunikation Med E-dagen den 1. september 2003 markerede den offentlige sektor i Danmark, at digital kommunikation er vejen frem. I den forbindelse spiller digital signatur en helt central rolle, når fortrolige - og evt. juridisk bindende - dokumenter skal udveksles. Dette område har flere DDNprojekter arbejdet med siden Bl.a har Din Åbne Kommune udviklet en døgnåben selvbetjeningsløsning, hvor digital signatur anvendes i kommunikationen mellem den enkelte borger og kommune, og Den Digitale Amtsgård har ligeledes implementeret selvbetjeningsløsninger med digital signatur. I relation til digital signatur skal her dog især nævnes DDN-projektet På vej mod det åbne digitale rådhus (projektet kaldes også Se din skattesag). Som nævnt indledningsvist har såvel den teknologiske udvikling som den politiske dagsorden på visse punkter løbende ændret sig, og det gælder i særdeleshed mht. digital signatur. Da På vej mod det åbne digitale rådhus påbegyndtes i slutningen af 2000, var der ingen planer om en national digital signatur løsningsmodel (kom først på plads i slutningen af 2002), ligesom erfaringerne med digital signatur var forholdsvis begrænsede. Både mht. brugerven-

15 15 lighed og funktionalitet (f.eks. mht. at installationen skal være let og mht. udviklingen af fuldmagt til tredjemand) har På vej mod det åbne digitale rådhus bidraget med værdifulde erfaringer, hvilket bl.a. er kommet den nationale digital signatur løsningsmodel tilgode. Konkret blev digital signatur i projektet anvendt til at give interesserede borgere med en verserende skattesag mulighed for elektronisk at følge - og selvbetjene - denne. Erfaringerne fra projektet kan bl.a. læses på I arbejdet med digital signatur har flere af DDN-projekterne haft fordel af gensidig erfaringsudveksling. I lyset heraf og ikke mindst i forlængelse af den nationale edag - har Det Digitale Nordjylland igangsat initiativet Nordjyske edage (se side 33). Selvbetjeningsløsninger elektronisk sagsbehandling Når man talte om digital forvaltning i 2000, var fokus på front end, altså på at udvikle løsninger, der på den ene eller anden måde direkte kunne betjene borgerne elektronisk, men samtidig var der også fokus på at gøre sagsbehandlingen elektronisk ( back office ). Dette afpejles i de forskellige DDN-projekter som f.eks.: landzoneadministration. Nogle af disse selvbetjeningsløsninger anvender interaktive kort (GIS) samt digital signatur. I forbindelse med disse selvbetjeningsløsninger har Den Digitale Amtsgård udviklet og implementeret internetbaserede elektroniske (XML) blanketter. Amterne i Danmark har besluttet sig for at lave et pilotprojekt baseret på denne blanketløsning, således at der i perioden 15. april april 2005 etableres en fælles blanketbase og at der i den forbindelse udvikles og implementeres en række selvbetjeningstjenester. Det er så meningen, at erfaringerne herfra skal tilrettelægges så den endelige løsning, herunder blanketbasen, udvides til at dække alle amternes forvaltningsområder. Den Digitale Amtsgård har i høj grad også arbejdet på de indre linier med henblik på at etablere en elektronisk sagsbehandling, hvilket bl.a. ses af den udviklede og implementerede medarbejderportal (adgang til vidensdeling, arbejdsværktøjer, elektroniske selvbetjeningsydelser, projektfaciliteter mv.) og delprojekterne vedr. digital sagsstyring og digitale skadeanmeldelser. For yderligere information se Den Digitale Amtsgård har udviklet en række selvbetjeningsløsninger mht. f.eks. ansøgninger vedr.: opgravningstilladelser; vejnabosager; tilskud via EU-ordningen om MiljøVenlig Jordbrug; vandindvinding; drikkevandstilladelser; og

16 16 Et andet af de helt store Digital Forvaltnings projekter under Det Digitale Nordjylland er projektet Din Åbne Kommune. Projektet har i tre forskellige kommuner etableret en døgnåben elektronisk offentlig borgerservice i første omgang omfattende 18 borgerservices (udvalgt på grundlag af en brugerinteresseundersøgelse). Når først borgeren har identificeret sig ved hjælp af sin digital signatur, har borgeren mulighed for at betjene sig selv på ovennævnte områder; følge egne sager, og kommunikere med kommunen. Projektet har lagt vægt på integrationen til de bagvedliggende systemer, således at borgeren kun skal afgive oplysningerne én gang til kommunen. Desværre har projektet ikke kunnet få teknisk adgang til alle de bagvedliggende fagsystemer, men der korresponderes fortsat med fagsystemleverandørerne om at få denne adgang. For yderligere information se En anden form for selvbetjeningsløsning har projektet Det Aktive Aalborgkort etableret. Her har borgerene ikke alene fået stillet diverse GIS-'services' til rådighed, men projektet har også sammenkædet traditionelle geografiske informationer (som f.eks. kommune - og lokalplaner) med en lang række statistiske informationer (fra f.eks. kommunen og fra Danmarks Statistik). Hertil kommer, at man har valgt en IT-arkitektur der muliggør, at de udviklede 'serivces' let kan intergreres i kommunes øvrige - herunder fremtidige - elektroniske serviceydelser. På den måde udgør "Det Aktive Aalborgkort" med andre ord en "fremtidssikret" GIS-serviceløsning, der vil være en integreret del af Aalborg Kommunes fremtidige informationsportal. For yderligere information se

17 17 Digitalt demokrati I første udbudsrunde var der kun ét projekt, der eksplicit omhandlede demokrati-aspektet, nemlig projektet som er et nationalt - og internationalt - præmieret delprojekt af Den Digitale Amtsgård. På den baggrund efterspurgte Det Digitale Nordjylland i begyndelsen af 2001 derfor projekter med fokus på Borgerdeltagelse og demokratisk debat (borgerinddragelse) og Demokratiske muligheder i digital forvaltning (gennemsigtelighed). I alt fem forskellige projekter blev udvalgt, og de har arbejdet med forskellige demokrati-aspekter. Borgerinddragelse Tre af de fem demokrati-projekter har især fokuseret på aspekter omkring borgerinddragelses. Projektet Den [inter]aktive borger har udviklet et IT-understøttet værktøj, der kan støtte dialogprocesser mellem borgere og medarbejdere om ønsker, værdier mv, samt et IT-redskab, som kan gøre dialogen lettere og demokratiet smidigere i hvertilfælde for de digitaliserede borgere. Samtidig skulle det udviklede IT-redskab også lette intern projektstyring i forbindelse med de forskellige dialogprocesser. Projektet har måttet konstatere, at ikke alle borgere har den fornødne IT-parathed, og at det udviklede IT-værktøj skal indgå i et bredere koncept, hvor interesserede organisationer også klædes på med hensyn til de organisatoriske, politiske og kulturelle aspekter. Der arbejdes fortsat videre på at udvikle en salgsbar løsning til både ind- og udland. Læs mere herom på og Det digitale demokrati er et omfangsrigt projekt bestående af en række delprojekter. Den overordnede målsætningen for projektet som helhed har været - ved hjælp af IT - at engagere flere borgere i det lokale demokrati; at udvikle borgernes kompetencer til at anvende IT, og at indhente ny viden om de demokratiske potentialer i IT. Projektet har satset bredt, og netop dette forhold har ifølge projektet skabt en større synlighed og synergieffekt, end hvis man blot havde koncentreret sig om ét del-element. Af projektets delprojekter kan f.eks. nævnes: landets første fuldt digitale kommuneplan med tilhørende digital for-proces og efterfølgende digital høringsfase, forsøg med at skabe åbenhed i forvaltning og de demokratiske processer gennem digital debat og chat sessions mm. (se evt.

18 18 lokalt demokrati- og lærings projekt (Ulsted by og Ulsted Skole, herunder del-projektet Digital Ungdomspolitik ). Del-projektet har involveret lokale projektgrupper og Aalborg Universitet, del-projekt vedr. opkvalificering af IT-ressourcesvage voksne i forskellige lokalsamfund. For så vidt angår IT s betydning for de demokratiske processer, konkluderer projektet, at det er muligt at få flere til at deltage i de demokratiske processer via Internettet, og at digitalt demokrati er en del af det fremtidige netværkssamfund i hvertfald i Hals Kommune. Men at erfaringerne fra projektperioden viser også, at det bestemt ikke er ligegyldigt under hvilke former og betingelser det digitale demokrati får lov at udfolde sig. Læs evt. mere om projektet på: eller på Gennemsigtelighed Nogle af DDN-projekterne har fokuseret på gennemsigteligheds-aspektet. Projektet Digital demokrati i det åbne land tager i modsætning til mange andre projekter afsæt i "det åbne land". Idéen bag projektet er at give både borgere og virksomheder en bedre service samt kommunerne et IT-administrationsværktøj i forbindelse med administrationen af vandløb i det åbne land. Det nyudviklede IT-administrationsværktøj hedder VandløbsGIS, og det kan registrere informationer for både punkter, streger og flader. VandløbsGIS er udviklet i MapInfo, men der er aftaler om udvikling i ArcView. Perspektiverne i VandløbsGIS; de tilhørende hjemmesider og WebGIS, er mange især når kommunerne først

19 19 kommer godt i gang med at anvende VandløbsGIS en: mulighed for en mere enkel og effektiv administration; mulighed for udveksling af data mellem kommuner indbyrdes og videre til amterne; mulighed for administration af alle naturtyper; mulighed for bedre overblik i forbindelse med indsatsplaner i større vandområder; og mulighed for hurtigere, nemmere og mere informativ kontakt/information til borgerne. IT-sundhed Det tredje og sidste udbud under hovedtemaet Digital Forvaltning vedrørte IT-sundhed ( Digital forvaltning - borgeren og det digitale social-, sundheds- og sygehusvæsen, 2/2001). Udbudsrunden efterspurgte projekter, der medfører en bedre og mere sammenhængende behandling (gerne på tværs af institutioner og sektorer); projekter der giver patienternes/borgerne adgang til - og indsigt i - informationer på sundhedsområdet samt projekter der giver en mere effektiv ressourceudnyttelse. Dette kan naturligvis gøres på mange måder, men overordnet set handler det i høj grad om kommunikation, hvilket også afspejles i de i alt 9 DDNprojekter, som har beskæftiget sig med IT på sundhedsområdet. sektorer er projektet Udveksling af informationer i sundhedssektoren. I forbindelse med ældre der modtager hjemmehjælp har projektet etableret en elektroniske kommunikationsudveksling mellem Aalborg Kommune, Aalborg Sygehus og de praktiserende læger. Projektet er nyskabende, idet det er første gang, at der etableres direkte elektronisk kontakt mellem praktiserende læger og hjemmeplejens personale. Desuden er den interaktive kommunikation mellem plejepersonalet på sygehus og hjemmeplejen blevet væsentligt øget og forbedret. Den elektroniske kommunikation har haft indflydelse på de hidtidige arbejdsgange. Oplysninger afgives - og indhentes - nu direkte af det berørte personale. Dermed er det lykkedes at skabe et kommunikationsnetværk, hvor oplysningerne er til rådighed, når det passer ind i de enkelte samarbejdspartneres arbejdsrytmer. Det har resulteret i konkrete besparelser på hjemmesygeplejeområdet. Samtidig er løsningerne fleksible, idet der anvendes standard- Bedre kommunikation på tværs Et af de projekter der især har arbejdet med at lave en bedre kommunikation på tværs af institutioner og

20 20 løsninger, hvilket gør det muligt for systemleverandører - til kommuner, sygehuse og praktiserende læger over hele landet - at udvikle løsningerne, så denne kommunikationsform kan udbredes til resten af landet. For den berørte borger betyder projektet en langt mere helhedsorienteret indsats f.eks. i forbindelse med indlæggelse på sygehus, og dermed en bedre og mere sammenhængende behandling. Et andet projekt som har potentialet til i meget høj grad at lette kommunikationen på tværs af institutioner og sektorer er Billed- og Datamanagement System til Aalborg Sygehus. Projektet giver adgang til digitale røntgenbilleder i princippet når og hvor - som helst fra fx. en standard PC'er eller en PDA er. Løsningen Easywiz er meget billigere end hidtil anvendte systemer, samtidigt med at den giver mulighed for betydelige arbejdsgangsrationaliseringer (sparede ressourcer på håndtering af røntgenbilleder). Løsningen rummer en lang række andre fordele: Den kræver næsten ingen uddannelse (15 minutters introduktion); flere kan arbejde på de samme røntgenbilleder samtidigt; røntgenbilleder bliver ikke længere væk, og systemet kan integreres med alle andre åbne IT-systemer som f.eks. EPJ. Løsningen som er baseret på Linux-software - rummer en høj grad af sikkerhed, og giver naturligvis kun adgang til autoriserede personer. Projektet blev implementeret på Aalborg Sygehus, og har været så stor en succes, at Nordjyllands Amt har efter udbudsforretning valgt løsningen til resten af amtets sygehuse. Inden for en overskuelig fremtid vil lægerne - f.eks. via deres PDA er - på Aalborg Sygehus trådløst kunne få adgang til røntgenbilleder, og hermed er kommunikationsmulighederne ift. andre læger/sygehuse - og ikke mindst patienterne - blevet markant forbedret. Bedre kommunikation på sygehuset En række DDN-projekter har arbejdet med at forbedre kommunikationen på sygehuse på forskellig vis. I denne sammenhængende kan specielt to projekter nævnes, henholdsvis projekterne Det Digitale Sygehus og Præhospital indsats. Projektet Det Digitale Sygehus er et stort og omfattende IT-projekt, hvis primære mål kort fortalt er, at få sygehusets (Fredrikshavn-Skagen Sygehus) forskellige eksisterende og i forbindelse med projektet - nye ITsystemer til at kommunikere sammen. Dermed er data i langt højere grad blevet tilgængelig overalt.

21 21 Adgangen til tidstro data er endvidere med til at kvalificere beslutningsgrundlaget for det enkelte patientforløb, og dermed sikre en både bedre og mere sammenhængende patientbehandling. Projektet er i udpræget grad et organisationsprojekt, samtidigt med at projektet som sidegevinst har medført et kompetenceløft for personalet, ikke kun med hensyn til IT-kompetence, men også mht. faglige kompetencer. Handelshøjskolen i Århus står for effektvurderingen. For Booking og Diabetes er der udkommet rapporter, men effektvurdering af EPJ er endnu ikke afsluttet. At sygehusbehandling med stor fordel kan begyndes før selv indlæggelsen, er projektet Præhospital indsats (PHI) et godt eksempel på. Projektet understøtter ved hjælp af IT kommunikationen mellem sygehus og ambulance, således at relevant data kan udveksles hurtigst muligt. Dette giver dels mulighed for en bedre behandling på skadesstedet (redderne kan få vigtig medicinske data på den tilskadekomne samt kommunikere med hospitalslægerne, og kan dermed tilpasse for-behandlingen optimalt) og dels kan behandlingen på sygehuset forberedes hurtigere og bedre. Projektet har bevirket et kompetenceløft for redderne og sygehuspersonale samt har medvirket til at kvalitetssikre den nye paramedicineruddannelse. Rent teknisk har projektet etableret et GPRS baseret IP netværk, der fungerer som et forlænget sygehus netværk (hvilket ved projektets start var unikt), hvor sikkerheden er optimeret, og hvor funktionaliteten er på niveau med sygehuset standardiserede netværk. Der arbejdes videre med projektet med henblik på at modne det igennem en række yderligere driftstestfaser, hvor efter det forventes at blive ført videre først i hele Nordjyllands Amt og siden hen som et tilbud til alle landets amter. Bedre kommunikation mellem patient/borger og sundhedssektoren DDN-projekterne på sundhedsområdet har også beskæftiget sig med kommunikationen mellem patient/- borger og sundhedssektoren. Dette være sig både mht. direkte kommunikation, hvor patienten løbende afgiver helbredsmæssige oplysninger, og indirekte ved automatisk overførsel af sundhedsdata (monitorering). Sidstnævnte er projektet Fjernovervågning af hjertepatienter et godt eksempel på. Ca. halvdelen af de indlæggelser der vedrører hjerterytmeforstyrrelse, kan i stedet ligeså

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Virksomhedsberetning 2002

Virksomhedsberetning 2002 Virksomhedsberetning 2002 1 Virksomhedsberetning 2002 Udgivet juni 2003 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Brohuset Vesterbro 102 9000 Aalborg Tlf.: 72 14 66 81 E-mail: fyrtaarn@nja.dk

Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Brohuset Vesterbro 102 9000 Aalborg Tlf.: 72 14 66 81 E-mail: fyrtaarn@nja.dk Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Brohuset Vesterbro 102 9000 Aalborg Tlf.: 72 14 66 81 E-mail: fyrtaarn@nja.dk www.det-digitale-nordjylland.dk Virksomhedsberetning 2001 Udgivet juni 2002 af bestyrelsen

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Nyhedsbrev nr.1, 2002. Godt nytår! Det er lang tid siden, vi er kommet med et nyhedsbrev, så vi har mange emner med denne gang:

Nyhedsbrev nr.1, 2002. Godt nytår! Det er lang tid siden, vi er kommet med et nyhedsbrev, så vi har mange emner med denne gang: Nyhedsbrev nr.1, 2002 Godt nytår! Det er lang tid siden, vi er kommet med et nyhedsbrev, så vi har mange emner med denne gang: Besøg - besøg - besøg hos jer DDN-InfoCenter Netværksseminar for DDN-projektpartnere

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere