Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland"

Transkript

1 1 Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester Bent Brown, Hjørring, Kommuneforeningen Fhv. rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet Formand Svend Erik Lang, LO/RAR Direktør Richard Byrdal, DA Bestyrelsesformand Poul Lauritsen, NOVI

2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Projekterne ved vejs ende Kompetence og uddannelse Kunst og kultur IT i det offentlige Digital Forvaltning Digitalt demokrati IT-sundhed IT-erhverv IT-infrastruktur Følgeforskningen Formidling Administration og tilsyn med projekter Årsregnskab Administrationsregnskab Projektregnskab Revisionspåtegning Bilag Oversigt over udbetalinger til de enkelte projekter i

3 3

4 4

5 5 Forord Det digitale Nordjylland har med udgangen af 2003 afsluttet sin 4-årige projektperiode. De 89 projekter, der blev igangsat henover perioden, har inden for de fire overordnede temaer, frembragt betydelige resultater og erfaringer, der ikke kun vil komme Nordjylland, men også resten af Danmark til gode. Hvert enkelt projekt har både hver især og samlet set bidraget til at demonstrere mulighederne i netværkssamfundet i forhold til borgerne, virksomhederne og det offentlige. Der er her tale om konkrete løsninger og erfaringer, der i stor udstrækning er i tråd med nationale initiativer, og som derfor også har et stort udbredelsespotentiale. Ikke kun på regionalt og nationalt plan har der været stor bevågenhed omkring totalforsøget, men bestyrelsen har gennem projektperioden også konstateret en stigende interesse og anerkendelse af Det Digitale Nordjylland ikke mindst i EUsammenhænge. Flere af projekterne er således indgået i forskellige samarbejder og netværk i EU-regi. At Det Digitale Nordjylland har haft en effekt for den nordjyske region er bestyrelsen ikke i tvivl om dette vidner bl.a. projekternes positive slutrapporter om det er derfor med stor fortrøstning at bestyrelsen ser frem til den endelig evaluering af det samlede totalforsøg i september For Nordjylland er projektperioden slut men regionen betragter sig forsat som Det Digitale Nordjylland, og bestyrelsen har ved udgangen af 2003 sikret, at den regionale ITudvikling forsat vil være i front i Nordjylland. Orla Hav Amtsborgmester Bestyrelsesformand for Det Digitale Nordjylland

6 6

7 7 Indledning Det Digitale Nordjyllands virksomhedsberetning beretter om væsentlige milepæle, resultater og aktiviteter i 2003, dels for de igangsatte projekter og dels for totalforsøget som helhed. Endvidere berettes om formidlings- og synliggørelsesopgaver både i og uden for regionen samt om aktiviteter, der på forskellig vis har været med til at understøtte totalforsøget og de igangsatte projekter. Virksomhedsberetningens sidste del er koncentreret om økonomien og tilsynet med projekterne. Oplysninger om baggrund, formål og organisering af Det Digitale Nordjylland kan findes dels i virksomhedsberetningen for 2000 og dels på hjemmesiden, hvor også alle projekter og andre aktiviteter er beskrevet.

8 Projekterne ved vejs ende Det Digitale Nordjylland har gennem 5 projektkonkurrencer over perioden igangsat 89 projekter, fordelt således: Vinderprojekter Udbudsrunder og temaer Antal Støttebeløb Projektsum projekter mio. kr. mio. kr. Udbudsrunde 2000: IT-erhverv, IT-infrastruktur, Kompetence & udd. og Digital Forvaltning Udbudsrunde 1/2001: Kompetence & udd. + e-demokrati Udbudsrunde 2/2001: IT-sundhed Udbudsrunde3/2001: SMV er i det globale samfund Udbudsrunde 4/2002: Kunst, kultur oplevelser og IT i netværkssamfundet Totaler Projekterne gik i 2003 ind i den sidste fase, en fase hvor der bl.a har været lagt vægt på at sikre forankring og videreførelse af projekterne i en mere permanent form. I afsnittene nedenfor redegøres for de mange resultater og erfaringer fra projekterne samt de fremtidige perspektiver herfor.

9 9 Kompetence og uddannelse Kompetence og uddannelse har været et af de fire hovedtemaer under Det Digitale Nordjylland og har været genstand for to projektkonkurrencer. Den første havde et bredt fokus og var centreret om indsatsområderne IT i undervisningen, IT på arbejdsmarkedet, IT i fritid og kultur samt IT som velfærdsfremmer. 21 projekter fik i 2000 tildelt støtte inden for temaet. Det følgende udbud i 2001 var koncentreret omkring børn og unge læring i netværkssamfundet og IT-ressourcesvage voksne. Efter dette udbud fik i alt 16 projekter tildelt støtte. Gymnasierne er forberedte til den nye reform På flere niveauer og i forskellige uddannelsesinstitutioner er der blevet arbejdet med IKT og nye læringsformer og skabt nye resultater og draget nye erfaringer. Det gælder både på ungdomsuddannelser, på universitet og på området for efterog videreuddannelse. Storskalaprojektet Pædgagogisk anvendelse af IT i gymnasierne har i særlig grad udnyttet mulighederne i den fælles kommunikationsplatform som styrings- og formidlingsværkstøj både i forhold til undervisningsplanlægning, til videndeling af bl.a. undervisningsmaterialer og til administrative formål. Dette gælder såvel på den enkelte skole som for samarbejdet på tværs af skolerne, sidstnævnte er dog ikke fuldt udnyttet, men vil i forbindelse med den nye gymnasiereform have skabt et grundlag for videreudvikling. Ligeledes har man anvendt platformen i forbindelse med de mange faglige pædagogiske delprojekter, der dels har givet brugbare resultater inden for de enkelte fag på tværs af skolerne og dels resultater og erfaringer inden for tværfaglige områder. De intentioner der er lagt op til i den nye gymnasiereform om bl.a. nye læringsformer og større tværfaglighed er de nordjyske gymnasier således godt forberedte til og vil også kunne skabe bedre brobygning til de videregående uddannelser, hvis pædagogiske form netop er rettet mode disse nye læringsformer. IT-ressourcesvage Det kan være svært at se hvordan de stadigt øgede krav til kompetenceudvikling kan honoreres af alle. En stor

10 10 gruppe risikerer at sakke bagud, fordi deres basale kompetencer ift. livslang læring er yderst begrænsede. Krav om også at mestre IKT og blive borger i netværkssamfundet, kan derfor synes uoverkommelig for en meget stor gruppe danskere. Flere projekter har haft fokus på problemstillinger omkring voksne med læse/stave vanskeligheder dette er ikke uvæsentligt set i lyset af det store antal der findes inden for denne målgruppe (på landsplan ca i 2003). Projektet E-læring med fortåelse har haft to store udfordringer dels er der tale om en svag målgruppe i almindelig uddannelsessammenhæng og dels mht. IT-færdigheder generelt og fjernundervisning i særdeleshed. Projektet har understøttet en strategi om at lære sig at lære, der netop er væsentlig for denne målgruppe. Taleinstituttet, der har stået for projektet, forventer at man kan tilbyde FVU (forberedende voksenundervisning) som fjernundervisning i efteråret Også helt marginale handicapgrupper har haft bevågenhed i Det Digitale Nordjylland - helt i tråd med regeringens handlingsplan for handicappede (2003). Projektet Det nære netværkssamfund har sat fokus på gruppen af hjerneskadede unge, der er en meget udsat og svag gruppe ikke kun i IT-mæssig sammenhæng. Der er udviklet et intranetsystem, der indeholder aktiviteter og planer, der er målrettet den enkelte unge beboer. Samtidig hermed er der tilknyttet forskellige typer af kompenserende hjælpemidler ved anvendelse af computeren. Beboerene anvender systemet til daglig støtte til at holde styr på forskellige typer af aftaler og gøremål. Det har for mange givet ro og overblik, større selvtillid samt overskud til at beskæftige sig med nye ting. Også for de ansatte har projektet haft stor betydning. Systemet er blevet en del af dagligdagen så det nu er et fælles pædagogisk redskab for hele institutionen og har givet fælles metoder til at støttet den enkelte beboers udvikling. Projektet Ansigt til ansigt har haft kommunikationshandicappede nærmere betegnet afasiramte som målgruppe. Med det formål at lade genoptræningen af den afasiramte foregå i eget hjem, har man udviklet et videokonferencesystem, hvor der både har været mulige for synkron og asynkron kommunikation. Deltagerne har kunnet selvtræne ved hjælp af forskellige undervisningsprogrammer og har samtidig kunnet få hjælp af både pårørende og lærerne på Taleinstituttet. Det er den høje grad af flexibilitet i læringssituationen, der har været en medvirkende årsag til projektets succes.

11 11 Kunst og kultur Den sidste udbudsrunde i 2002 havde Kunst, kultur, oplevelse og IT i netværkssamfundet som tema. Formålet var at fremme dels den digitale kulturelle formidling og dels at fremme den kulturelle indholdsproduktion. 11 projekter fik i 2002 tildelt støtte. Udvidelse af oplevelsesrummet med IT På Skagens By- og egnsmuseum har man i samarbejde med AM Production i projektet Personlig Digital Museumsformidling givet de besøgende mulighed for at få del i de mange sidehistorier om de udstillede genstand, som det ikke er muligt af pladshensyn at udstille. Ved anvendelse af trådløs kommunikation og PDA ere udvides oplevelsesrummet således og de multimediale muligheder er i stor udstrækning udnyttet i fortællingerne, idet der både kan findes lyd, animationer, videoklip, billeder etc. Også projektet ZOO-media anvender den trådløse teknologi sammen med infostandere opstillet i haven. Her er der mulighed for at få både animationer, billeder og oplysninger om dyrene. Infostanderne kan betjenes af alle aldersgrupper og handicappede og kan ydermere hæves og sænkes så de passer til den besøgende. Blue tags holder styr på de mange børn, idet den trådløse teknologi også anvendes til at søge efter forsvundne børn. Virtuel rejse i kulturlandskabet Alle 29 museer i Nordjylland er gået sammen om storskalaprojektet Den virtuelle kulturrejse kulturrejsen.dk. I tidstemaer fortælles historier om den Nordjyske kultur og historie på tværs af de enkelte museers samlinger og viden. Her findes en blanding af tekster, animationer, fotos og illustrationer og man kan således dykke ned i en enkelt hændelse eller histo-

12 12 rie uanset hvilket museeum, der har formidlet den. Der har været store udfordringer for projektet undervejs. Kulturprojekterne inden for DDN har ligesom andre IT-projekter har måttet sande at sådanne projekters succes og gennemførelse ikke kun handler om at få teknologien på plads, men mindst ligeså meget om at ændre kulturer, omlægge arbejdsgange og rutiner og se nye muligheder for at gøre vante opgaver på nye måder. Det er særlig arbejdet omkring formidlingsformer og de muligheder og udfordringer, som IT giver for at gøre formidlingen interaktiv og flerdimensionel og hvor der er er fokus på oplevelse og den gode historie.

13 13 IT i det offentlige Et af Det Digitale Nordjyllands fire hovedtemaer er Digital Forvaltning, og fokus har her været på anvendelsen af IT i det offentlige i bred forstand. Vinderprojekterne fra første udbudsrunde (1/2000) dækkede især forvaltning forstået i traditionel forstand som den papirbaserede sagsbehandling, der foregår i kommuner/amter (disse projekter omtales nedenfor under Digital forvaltning ). Derfor blev der efterfølgende afholdt to udbudsrunder, hvis undertemaer fokuserede på hhv. Digitalt demokrati ( Styrk demokratiet med IT IT og deltagelse, 1/2001) og ITsundhed ( Digital forvaltning - borgeren og det digitale social-, sundheds- og sygehusvæsen, 2/2001). I alt syv projekter blev udvalgt efter den første udbudsrunde. Digital Forvaltning IT-arkitektur Inden for det seneste års tid er ITarkitektur kommet på den nationale digital forvaltnings-dagsorden. Flere DDN-projekter har arbejdet med IT-arkitektur, og særligt projektet Den Digitale Amtsgård har specifikt arbejdet med udviklingen af en åben serviceorienteret IT-arkitektur. Den Digitale Amtsgård er et af største Digital Forvaltnings projekter under Det Digitale Nordjylland. Projektet består af en lang række delprojekter, hvoraf IT-arkitekturdelen har udgjort en helt central forudsætning for realiseringen af mange andre af projektets delprojekter.

14 14 Udviklingen af IT-arkitekturen i Den Digitale Amtsgård har skullet honorere to centrale styringsopgaver: at få teknikken til at hænge sammen på tværs af de mange anvendelsesområder, at sikre en rettidig levering af de fælles tjenester, der skal anvendes på tværs af flere områder. Derfor har man etableret en åben ITarkitektur med veldefinerede grænseflader, hvor data og regler/logik kan anvendes på tværs af systemer og anvendelsesområder. Den nye ITarkitektur er kendetegnet ved åbenhed, sikkerhed, fleksibilitet og skalerbarhed (rapport herom kan downloades på Nordjyllands Amts hjemmeside Udviklingen af IT-arkitekturen i Den Digitale Amtsgård er helt på linie med den af Videnskabsministeriet udsendte Hvidbog om IT-arkitektur (2003). På basis af denne IT-arkitektur har Den Digitale Amtsgård realiseret en lang række andre delprojekter (f.eks. mht. selvbetjeningsløsninger; digital signatur; GIS og meget mere, se nedenfor eller på Af andre DDN-projekter, der har arbejdet med IT-arkitektur i relation til digital forvaltning kan f.eks. nævnes Det Aktive Aalborgkort og Din Åbne Kommune (se nedenfor eller på hhv. og Digital kommunikation Med E-dagen den 1. september 2003 markerede den offentlige sektor i Danmark, at digital kommunikation er vejen frem. I den forbindelse spiller digital signatur en helt central rolle, når fortrolige - og evt. juridisk bindende - dokumenter skal udveksles. Dette område har flere DDNprojekter arbejdet med siden Bl.a har Din Åbne Kommune udviklet en døgnåben selvbetjeningsløsning, hvor digital signatur anvendes i kommunikationen mellem den enkelte borger og kommune, og Den Digitale Amtsgård har ligeledes implementeret selvbetjeningsløsninger med digital signatur. I relation til digital signatur skal her dog især nævnes DDN-projektet På vej mod det åbne digitale rådhus (projektet kaldes også Se din skattesag). Som nævnt indledningsvist har såvel den teknologiske udvikling som den politiske dagsorden på visse punkter løbende ændret sig, og det gælder i særdeleshed mht. digital signatur. Da På vej mod det åbne digitale rådhus påbegyndtes i slutningen af 2000, var der ingen planer om en national digital signatur løsningsmodel (kom først på plads i slutningen af 2002), ligesom erfaringerne med digital signatur var forholdsvis begrænsede. Både mht. brugerven-

15 15 lighed og funktionalitet (f.eks. mht. at installationen skal være let og mht. udviklingen af fuldmagt til tredjemand) har På vej mod det åbne digitale rådhus bidraget med værdifulde erfaringer, hvilket bl.a. er kommet den nationale digital signatur løsningsmodel tilgode. Konkret blev digital signatur i projektet anvendt til at give interesserede borgere med en verserende skattesag mulighed for elektronisk at følge - og selvbetjene - denne. Erfaringerne fra projektet kan bl.a. læses på I arbejdet med digital signatur har flere af DDN-projekterne haft fordel af gensidig erfaringsudveksling. I lyset heraf og ikke mindst i forlængelse af den nationale edag - har Det Digitale Nordjylland igangsat initiativet Nordjyske edage (se side 33). Selvbetjeningsløsninger elektronisk sagsbehandling Når man talte om digital forvaltning i 2000, var fokus på front end, altså på at udvikle løsninger, der på den ene eller anden måde direkte kunne betjene borgerne elektronisk, men samtidig var der også fokus på at gøre sagsbehandlingen elektronisk ( back office ). Dette afpejles i de forskellige DDN-projekter som f.eks.: landzoneadministration. Nogle af disse selvbetjeningsløsninger anvender interaktive kort (GIS) samt digital signatur. I forbindelse med disse selvbetjeningsløsninger har Den Digitale Amtsgård udviklet og implementeret internetbaserede elektroniske (XML) blanketter. Amterne i Danmark har besluttet sig for at lave et pilotprojekt baseret på denne blanketløsning, således at der i perioden 15. april april 2005 etableres en fælles blanketbase og at der i den forbindelse udvikles og implementeres en række selvbetjeningstjenester. Det er så meningen, at erfaringerne herfra skal tilrettelægges så den endelige løsning, herunder blanketbasen, udvides til at dække alle amternes forvaltningsområder. Den Digitale Amtsgård har i høj grad også arbejdet på de indre linier med henblik på at etablere en elektronisk sagsbehandling, hvilket bl.a. ses af den udviklede og implementerede medarbejderportal (adgang til vidensdeling, arbejdsværktøjer, elektroniske selvbetjeningsydelser, projektfaciliteter mv.) og delprojekterne vedr. digital sagsstyring og digitale skadeanmeldelser. For yderligere information se Den Digitale Amtsgård har udviklet en række selvbetjeningsløsninger mht. f.eks. ansøgninger vedr.: opgravningstilladelser; vejnabosager; tilskud via EU-ordningen om MiljøVenlig Jordbrug; vandindvinding; drikkevandstilladelser; og

16 16 Et andet af de helt store Digital Forvaltnings projekter under Det Digitale Nordjylland er projektet Din Åbne Kommune. Projektet har i tre forskellige kommuner etableret en døgnåben elektronisk offentlig borgerservice i første omgang omfattende 18 borgerservices (udvalgt på grundlag af en brugerinteresseundersøgelse). Når først borgeren har identificeret sig ved hjælp af sin digital signatur, har borgeren mulighed for at betjene sig selv på ovennævnte områder; følge egne sager, og kommunikere med kommunen. Projektet har lagt vægt på integrationen til de bagvedliggende systemer, således at borgeren kun skal afgive oplysningerne én gang til kommunen. Desværre har projektet ikke kunnet få teknisk adgang til alle de bagvedliggende fagsystemer, men der korresponderes fortsat med fagsystemleverandørerne om at få denne adgang. For yderligere information se En anden form for selvbetjeningsløsning har projektet Det Aktive Aalborgkort etableret. Her har borgerene ikke alene fået stillet diverse GIS-'services' til rådighed, men projektet har også sammenkædet traditionelle geografiske informationer (som f.eks. kommune - og lokalplaner) med en lang række statistiske informationer (fra f.eks. kommunen og fra Danmarks Statistik). Hertil kommer, at man har valgt en IT-arkitektur der muliggør, at de udviklede 'serivces' let kan intergreres i kommunes øvrige - herunder fremtidige - elektroniske serviceydelser. På den måde udgør "Det Aktive Aalborgkort" med andre ord en "fremtidssikret" GIS-serviceløsning, der vil være en integreret del af Aalborg Kommunes fremtidige informationsportal. For yderligere information se

17 17 Digitalt demokrati I første udbudsrunde var der kun ét projekt, der eksplicit omhandlede demokrati-aspektet, nemlig projektet som er et nationalt - og internationalt - præmieret delprojekt af Den Digitale Amtsgård. På den baggrund efterspurgte Det Digitale Nordjylland i begyndelsen af 2001 derfor projekter med fokus på Borgerdeltagelse og demokratisk debat (borgerinddragelse) og Demokratiske muligheder i digital forvaltning (gennemsigtelighed). I alt fem forskellige projekter blev udvalgt, og de har arbejdet med forskellige demokrati-aspekter. Borgerinddragelse Tre af de fem demokrati-projekter har især fokuseret på aspekter omkring borgerinddragelses. Projektet Den [inter]aktive borger har udviklet et IT-understøttet værktøj, der kan støtte dialogprocesser mellem borgere og medarbejdere om ønsker, værdier mv, samt et IT-redskab, som kan gøre dialogen lettere og demokratiet smidigere i hvertilfælde for de digitaliserede borgere. Samtidig skulle det udviklede IT-redskab også lette intern projektstyring i forbindelse med de forskellige dialogprocesser. Projektet har måttet konstatere, at ikke alle borgere har den fornødne IT-parathed, og at det udviklede IT-værktøj skal indgå i et bredere koncept, hvor interesserede organisationer også klædes på med hensyn til de organisatoriske, politiske og kulturelle aspekter. Der arbejdes fortsat videre på at udvikle en salgsbar løsning til både ind- og udland. Læs mere herom på og Det digitale demokrati er et omfangsrigt projekt bestående af en række delprojekter. Den overordnede målsætningen for projektet som helhed har været - ved hjælp af IT - at engagere flere borgere i det lokale demokrati; at udvikle borgernes kompetencer til at anvende IT, og at indhente ny viden om de demokratiske potentialer i IT. Projektet har satset bredt, og netop dette forhold har ifølge projektet skabt en større synlighed og synergieffekt, end hvis man blot havde koncentreret sig om ét del-element. Af projektets delprojekter kan f.eks. nævnes: landets første fuldt digitale kommuneplan med tilhørende digital for-proces og efterfølgende digital høringsfase, forsøg med at skabe åbenhed i forvaltning og de demokratiske processer gennem digital debat og chat sessions mm. (se evt.

18 18 lokalt demokrati- og lærings projekt (Ulsted by og Ulsted Skole, herunder del-projektet Digital Ungdomspolitik ). Del-projektet har involveret lokale projektgrupper og Aalborg Universitet, del-projekt vedr. opkvalificering af IT-ressourcesvage voksne i forskellige lokalsamfund. For så vidt angår IT s betydning for de demokratiske processer, konkluderer projektet, at det er muligt at få flere til at deltage i de demokratiske processer via Internettet, og at digitalt demokrati er en del af det fremtidige netværkssamfund i hvertfald i Hals Kommune. Men at erfaringerne fra projektperioden viser også, at det bestemt ikke er ligegyldigt under hvilke former og betingelser det digitale demokrati får lov at udfolde sig. Læs evt. mere om projektet på: eller på Gennemsigtelighed Nogle af DDN-projekterne har fokuseret på gennemsigteligheds-aspektet. Projektet Digital demokrati i det åbne land tager i modsætning til mange andre projekter afsæt i "det åbne land". Idéen bag projektet er at give både borgere og virksomheder en bedre service samt kommunerne et IT-administrationsværktøj i forbindelse med administrationen af vandløb i det åbne land. Det nyudviklede IT-administrationsværktøj hedder VandløbsGIS, og det kan registrere informationer for både punkter, streger og flader. VandløbsGIS er udviklet i MapInfo, men der er aftaler om udvikling i ArcView. Perspektiverne i VandløbsGIS; de tilhørende hjemmesider og WebGIS, er mange især når kommunerne først

19 19 kommer godt i gang med at anvende VandløbsGIS en: mulighed for en mere enkel og effektiv administration; mulighed for udveksling af data mellem kommuner indbyrdes og videre til amterne; mulighed for administration af alle naturtyper; mulighed for bedre overblik i forbindelse med indsatsplaner i større vandområder; og mulighed for hurtigere, nemmere og mere informativ kontakt/information til borgerne. IT-sundhed Det tredje og sidste udbud under hovedtemaet Digital Forvaltning vedrørte IT-sundhed ( Digital forvaltning - borgeren og det digitale social-, sundheds- og sygehusvæsen, 2/2001). Udbudsrunden efterspurgte projekter, der medfører en bedre og mere sammenhængende behandling (gerne på tværs af institutioner og sektorer); projekter der giver patienternes/borgerne adgang til - og indsigt i - informationer på sundhedsområdet samt projekter der giver en mere effektiv ressourceudnyttelse. Dette kan naturligvis gøres på mange måder, men overordnet set handler det i høj grad om kommunikation, hvilket også afspejles i de i alt 9 DDNprojekter, som har beskæftiget sig med IT på sundhedsområdet. sektorer er projektet Udveksling af informationer i sundhedssektoren. I forbindelse med ældre der modtager hjemmehjælp har projektet etableret en elektroniske kommunikationsudveksling mellem Aalborg Kommune, Aalborg Sygehus og de praktiserende læger. Projektet er nyskabende, idet det er første gang, at der etableres direkte elektronisk kontakt mellem praktiserende læger og hjemmeplejens personale. Desuden er den interaktive kommunikation mellem plejepersonalet på sygehus og hjemmeplejen blevet væsentligt øget og forbedret. Den elektroniske kommunikation har haft indflydelse på de hidtidige arbejdsgange. Oplysninger afgives - og indhentes - nu direkte af det berørte personale. Dermed er det lykkedes at skabe et kommunikationsnetværk, hvor oplysningerne er til rådighed, når det passer ind i de enkelte samarbejdspartneres arbejdsrytmer. Det har resulteret i konkrete besparelser på hjemmesygeplejeområdet. Samtidig er løsningerne fleksible, idet der anvendes standard- Bedre kommunikation på tværs Et af de projekter der især har arbejdet med at lave en bedre kommunikation på tværs af institutioner og

20 20 løsninger, hvilket gør det muligt for systemleverandører - til kommuner, sygehuse og praktiserende læger over hele landet - at udvikle løsningerne, så denne kommunikationsform kan udbredes til resten af landet. For den berørte borger betyder projektet en langt mere helhedsorienteret indsats f.eks. i forbindelse med indlæggelse på sygehus, og dermed en bedre og mere sammenhængende behandling. Et andet projekt som har potentialet til i meget høj grad at lette kommunikationen på tværs af institutioner og sektorer er Billed- og Datamanagement System til Aalborg Sygehus. Projektet giver adgang til digitale røntgenbilleder i princippet når og hvor - som helst fra fx. en standard PC'er eller en PDA er. Løsningen Easywiz er meget billigere end hidtil anvendte systemer, samtidigt med at den giver mulighed for betydelige arbejdsgangsrationaliseringer (sparede ressourcer på håndtering af røntgenbilleder). Løsningen rummer en lang række andre fordele: Den kræver næsten ingen uddannelse (15 minutters introduktion); flere kan arbejde på de samme røntgenbilleder samtidigt; røntgenbilleder bliver ikke længere væk, og systemet kan integreres med alle andre åbne IT-systemer som f.eks. EPJ. Løsningen som er baseret på Linux-software - rummer en høj grad af sikkerhed, og giver naturligvis kun adgang til autoriserede personer. Projektet blev implementeret på Aalborg Sygehus, og har været så stor en succes, at Nordjyllands Amt har efter udbudsforretning valgt løsningen til resten af amtets sygehuse. Inden for en overskuelig fremtid vil lægerne - f.eks. via deres PDA er - på Aalborg Sygehus trådløst kunne få adgang til røntgenbilleder, og hermed er kommunikationsmulighederne ift. andre læger/sygehuse - og ikke mindst patienterne - blevet markant forbedret. Bedre kommunikation på sygehuset En række DDN-projekter har arbejdet med at forbedre kommunikationen på sygehuse på forskellig vis. I denne sammenhængende kan specielt to projekter nævnes, henholdsvis projekterne Det Digitale Sygehus og Præhospital indsats. Projektet Det Digitale Sygehus er et stort og omfattende IT-projekt, hvis primære mål kort fortalt er, at få sygehusets (Fredrikshavn-Skagen Sygehus) forskellige eksisterende og i forbindelse med projektet - nye ITsystemer til at kommunikere sammen. Dermed er data i langt højere grad blevet tilgængelig overalt.

21 21 Adgangen til tidstro data er endvidere med til at kvalificere beslutningsgrundlaget for det enkelte patientforløb, og dermed sikre en både bedre og mere sammenhængende patientbehandling. Projektet er i udpræget grad et organisationsprojekt, samtidigt med at projektet som sidegevinst har medført et kompetenceløft for personalet, ikke kun med hensyn til IT-kompetence, men også mht. faglige kompetencer. Handelshøjskolen i Århus står for effektvurderingen. For Booking og Diabetes er der udkommet rapporter, men effektvurdering af EPJ er endnu ikke afsluttet. At sygehusbehandling med stor fordel kan begyndes før selv indlæggelsen, er projektet Præhospital indsats (PHI) et godt eksempel på. Projektet understøtter ved hjælp af IT kommunikationen mellem sygehus og ambulance, således at relevant data kan udveksles hurtigst muligt. Dette giver dels mulighed for en bedre behandling på skadesstedet (redderne kan få vigtig medicinske data på den tilskadekomne samt kommunikere med hospitalslægerne, og kan dermed tilpasse for-behandlingen optimalt) og dels kan behandlingen på sygehuset forberedes hurtigere og bedre. Projektet har bevirket et kompetenceløft for redderne og sygehuspersonale samt har medvirket til at kvalitetssikre den nye paramedicineruddannelse. Rent teknisk har projektet etableret et GPRS baseret IP netværk, der fungerer som et forlænget sygehus netværk (hvilket ved projektets start var unikt), hvor sikkerheden er optimeret, og hvor funktionaliteten er på niveau med sygehuset standardiserede netværk. Der arbejdes videre med projektet med henblik på at modne det igennem en række yderligere driftstestfaser, hvor efter det forventes at blive ført videre først i hele Nordjyllands Amt og siden hen som et tilbud til alle landets amter. Bedre kommunikation mellem patient/borger og sundhedssektoren DDN-projekterne på sundhedsområdet har også beskæftiget sig med kommunikationen mellem patient/- borger og sundhedssektoren. Dette være sig både mht. direkte kommunikation, hvor patienten løbende afgiver helbredsmæssige oplysninger, og indirekte ved automatisk overførsel af sundhedsdata (monitorering). Sidstnævnte er projektet Fjernovervågning af hjertepatienter et godt eksempel på. Ca. halvdelen af de indlæggelser der vedrører hjerterytmeforstyrrelse, kan i stedet ligeså

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland DDN-Mapping Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland 2 Præsentationen kommer ind på. 1 Hvorfor DDN 2 3 Foreløbige resultater af kortlægningen Perspektiver for videreudvikling og samarbejde

Læs mere

1.- 2. juni 2004 Aalborg Kongres & Kultur Center

1.- 2. juni 2004 Aalborg Kongres & Kultur Center 1.- 2. juni 2004 Aalborg Kongres & Kultur Center Fremtidens netværkssamfund? Hør om resultater & erfaringer fra Det Digitale Nordjylland og vær med til at debattere den digitale fremtid Det Digitale Nordjylland

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Virksomhedsberetning 2002

Virksomhedsberetning 2002 Virksomhedsberetning 2002 1 Virksomhedsberetning 2002 Udgivet juni 2003 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Fra klasserum til projektrum med IKT /maj 02/1 Hvad vi vil præsentere

Fra klasserum til projektrum med IKT /maj 02/1 Hvad vi vil præsentere Fra klasserum til projektrum med IKT /maj 02/1 Hvad vi vil præsentere Lidt om baggrunden Vores udgangspunkt og model Rapporten om det virtuelle gymnasium Vores bud på handling En lille demonstration Problemer

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Vision om digitale signaturer i Danmark

Vision om digitale signaturer i Danmark Vision om digitale signaturer i Danmark Yih-Jeou Wang kontorchef, IT-sikkerhedskontoret IT- og Telestyrelsen, Danmark Ministerrådet for informationsteknologi (MR-IT) Konferencen Demokratiets fremtid i

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere