Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret"

Transkript

1 Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd :34:04

2 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor medlemmernes biler er forsikrede, samt formidle forsikringer i henhold til lov om Forsikringsformidling. 3 Medlemskab Som medlem kan optages alle bilejere og faste brugere, som er tjenstgørende og ikke tjenstgørende officerer i Forsvaret og ved Redningsberedskabet, kadetter ved officersskolerne, Reserveofficerer under Hovedorganisationen for personel af Reserven i Danmark (HPRD) samt de pågældendes ægtefæller og børn, såfremt de i øvrigt opfylder GFs betingelser for at blive forsikret. Såfremt særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen dog dispensere fra disse regler. Der er tilknyttet et medlemskab pr. bilforsikring. 4 Ophævelse af medlemskab Medlemskabet af klubben ophører samtidig med bilforsikringens ophør, uanset dette skyldes medlemmets opsigelse af forsikringen eller GF s opsigelse af forsikringen, hvortil medlem skabet er tilknyttet. Medlemskabet kan opsiges af bestyrelsen, såfremt medlemmet ikke overholder bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutninger samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at opsige et medlem, som handler til skade for foreningen. 5 Indskud Medlemmerne betaler et indskud på kr. 100 pr. forsikret bil. Indskuddet forrentes ikke. Klubben køber aktier i GF Medlemskabet a/s for indskudsbeløbene. Aktierne tilhører klubben. Udtræder et medlem af klubben, tilbagebetales indskud efter anmodning. Har et afgået medlem ikke inden 3 år efter datoen for medlemskabets ophør anmodet om tilbagebetaling af indskud, tilfalder dette klubben. 6 Hæftelse Medlemmerne hæfter ikke personligt, men alene med deres indskud for klubbens forpligtelser. k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd :34:04

3 7 Kontingent Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et årskontingent pr. forsikret bil, der fastsættes af klubbens generalforsamling. 8 Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, som skal behandles. Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens kontor de fuldstændige forslag, der skal behandles, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige den af bestyrelsen og forretningsfører under skrevne årsrapport med revisionens påtegning. 9 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 5. Fastsættelse af klubkontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts. 10 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når 1/10 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom over for bestyrelsen med angivelse af, hvilke emner, der ønskes behandlet. Når bestyrelsen har modtaget anmodning om ekstraordinær generalforsamling, skal denne holdes senest 5 uger efter begæringen er modtaget. k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd :34:04

4 11. Afstemning på generalforsamling De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre denne vedtægt bestemmer andet. Medlemmerne har 1 stemme pr. bil, der er forsikret i GF. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max. med 3 stemmer. Der kan kun stemmes om forslag, der er optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og klubformanden. 12 Valg af bestyrelse Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 3 medlemmer er på valg de lige år og 2 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vælges en bestyrelsessuppleant, som er på valg hvert år. 13 Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen har, under ansvar over for generalforsamlingen, ledelsen af klubbens anliggende. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. Bestyrelsen holder møder efter behov og i øvrigt, når mindst et af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Møderne indkaldes af formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura. 14 Tegningsregel Klubben tegnes af bestyrelsens formand, næstformand eller af 2 andre medlemmer af bestyrelsen. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver dog mindst 3 be styrelsesmedlemmers underskrift. k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd :34:04

5 15 Økonomi Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen og revisionen overvåger, at klubbens midler er anbragt på en betryggende måde. Bortset fra de i driften bundne beløb skal midlerne være anbragt på følgende måde: I værdipapirer udstedt af anerkendte danske finansielle institutioner, indskud i danske banker eller sparekasser, i fast ejendom, hvori klubben har eller påtænker at have klubkontor samt i øvrigt efter bestyrelsens beslutning i aktier eller på anden betryggende måde. 16 Skadereserve/fordeling af overskud Der kan efter bestyrelsens bestemmelse oprettes en skadereserve med det formål at udelukke eller begrænse risikoen for, at klubben efter et skademæssigt belastende år skal optage lån til dækning af underskuddet. Bestyrelsen bemyndiges til at tilbageholde en del af overskuddet i det enkelte år og henlægge dette som skadereserve. Det er klubbens bestyrelse, der afgør om og i hvilket omfang, bemyndigelsen skal anvendes. Bemyndigelsen begrænses dog således, at der højst må henlægges halvdelen af et års overskud og højst et beløb svarende til 10% af årets præmieindtægt. Overskud på mindre end 10% af årets præmieindtægt kan dog henlægges fuldt ud. Den samlede skadereserve må ikke overstige 35% af seneste års præmieindtægt. De henlagte midler skal forblive indestående hos og forrentes af GF Forsikring a/s, indtil de efter klubbestyrelsens bestemmelse skal anvendes efter deres formål. De henlagte skadereserver kan alene anvendes til hel eller delvis betaling af et års underskud eller til forhøjelse af det overskud, der udbetales ved bonuschecken og beregnes ud fra den bilpræmie, det enkelte medlem har indbetalt for hele eller dele af det forudgående skadeår. Medlemmer har ikke i forbindelse med evt. udtræden af klubben særlige krav på udbetaling af andele af skadereserven. Overskud under 3% eller under 25 kr. udbetales ikke, men henlægges til efterfølgende års regnskab. 17 Revision Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af en generalforsamlingsvalgt kritisk revisor. Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år. k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd :34:04

6 18 Ændring af klubbens vedtægter Klubbens vedtægter kan kun ændres, hvis ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget. 19 Opløsning af klubben Beslutning om opløsning af klubben træffes, hvis ¾ af klubbens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og hvis ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer for forslaget. Forslag om opløsning skal angive, hvem klubbens formue skal tilfalde. Er ¾ af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, men stemmer ¾ af de på generalfor sam lingen repræsenterede for forslaget, kan en ny generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot ¾ af de repræsenterede stemmer for. Den nye generalforsamling må tidligst afholdes 2 uger efter den første og skal afholdes senest 6 uger efter. Begge generalforsamlinger kan indkaldes samtidig. Opløsning varetages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer, der skal påse, at klub bens aktiver realiseres bedst muligt. Alle aktier i GF medlemskabet a/s skal afregnes til en af GF Medlemskabet a/s anvist køber. Når alle aktiver er realiserede, og alle fordringer mod klubben er betalt, afholdes en ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af likvidationsregnskabet, hvorefter udlodning af formue finder sted. Når dette er sket, er klubben opløst. k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd :34:04

7 Nærværende reviderede vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret er vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling med efterfølgende ændringer: 16. april, 1998 vedr. skadereserve (16) 23. april, 2003 vedr. medlemskab ( 3) 22. april, 2004 vedr. skadereserve ( 16) 24. april, 2008 vedr. valgår og skadereserve ( 4 og 16) 22. april, 2010 vedr. alle paragraffer 13. april, 2011 vedr. medlemsnavn, medlemskontingent og revision ( 3, 7 og 17) k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd :34:04

8 GF - Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vestergade 20, 1. sal, sidebygningen, 4600 Køge Tlf Fax k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd :34:05

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere