Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus"

Transkript

1 Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen, Mikael Smed Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Præsentation af Erhvervsdirektøren Orientering fra formanden og direktøren - 7. april Budget Vækstplan for dansk turisme Udpegning til styregruppe i Citymanagerprojektet Lokalisering af Vordingborg Destinationsudvikling Samarbejdsaftalerne på erhvervs- og turismeområdet Orientering om RegLabs Årskonference Orientering om proces for erhvervspolitikken Eventuelt...14 Bilagsoversigt...15 Underskriftsside...16

3 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Præsentation af Erhvervsdirektøren Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Pr. 1. april tiltræder Bent Bischoff som Direktør for Vordingborg Erhverv. Den nye erhvervsdirektør præsenteres for udvalget og giver en kort beskrivelse af hans forventninger til det fremadrettede samarbejde. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen om Vordingborg erhverv tages til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering fra formanden og direktøren - 7. april 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling Formanden og direktøren orienterer om diverse emner: KL s Erhvervskonference 2014: Vækst i Danmark en fælles udfordring. Konferencen afholdes den 12. maj 2014 i Industriens Hus. Bilag: vedlagt Bilag: 1 Åben KL's Erhvervskonference.pdf 41289/14 Indstilling Til orientering. Beslutning i Erhvervsudvalget den Asger D. Andersen tilmeldes. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Budget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Heidi Persson Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Procedure og tidsplan for budget Sagsfremstilling Den overordnede tidsplan for arbejdet med budget blev godkendt 19. februar 2014 i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Af den fremgår det, at fagudvalgene på møderne i april måned skal starte på budgetbehandlingen. Denne sag handler ikke om de konkrete budgetrammer, da de først behandles i udvalget for Økonomi, Planlægnings- og Udvikling 14. april 2014 og dermed vil indgå i budgetsagen på udvalgenes møder i maj. Sagen handler om hvilke interessenter udvalget vil inddrage, og hvordan udvalget vil inddrage dem. Herudover eventuelle budgetanalyser, der er ved at blive udarbejdet, kommende reduktioner og ændrede prioriteringer i udvalgets budget. Det vil sige en indledende drøftelse og planlægning af det kommende budgetarbejde. Interessenter Erhvervsudvalget skal fastlægge hvilke interessenter der skal inddrages i arbejdet med udvalgets budget inden udvalgets møde 3. juni 2014 og hvordan. Erhvervsudvalget skal drøfte og fastlægge proces for dialogmøder, skriftlige høringer eller andre former for inddragelse af interessenterne. Administrationen oplyser, at der de foregående år ikke været afholdt dialogmøder og inddraget interessenter i forbindelse med budgetlægning på de områder, som nu er placeret under Erhvervsudvalget. Reduktionspulje på 20 mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på mødet 18. marts 2014 godkendt en fordeling af reduktionspuljen på 20 mio. kr. på udvalgenes rammer. Erhvervsudvalgets andel af reduktionen er kr. som skal udmøntes indenfor udvalgets samlede ramme. Udvalget skal drøfte fordeling og prioritering i udmøntningen af reduktionen. Drøftelserne vil indgå i administrationens videre arbejde med konkrete forslag til udmøntning af reduktionen. På udvalgets møder i maj og juni vil reduktionsforslag blive præsenteret, således at budgetrammerne kan overholdes i Budgetrammer i øvrigt Som nævnt ovenfor er udvalgsrammerne ikke godkendt og udmeldt endnu. Denne oversigt er derfor lavet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2014 tillagt de bevillingsbeslutninger der er truffet frem til 1. marts Oversigten er lavet for at give udvalget en indikation af hvordan budgetrammen udvikler sig fra 2014 til 2015, altså om befolkningsudviklingen eller tidligere beslutninger betyder, at budgettet skal tilpasses. Tallene i oversigten indeholder ikke den reduktion på kr. som er beskrevet ovenfor. Som det fremgår af oversigten reduceres udvalgets budgetramme med 1.6 mio. kr.. Dette skyldes primært tidsbegrænsede projektbevillinger, som afsluttes i Politikområd Regnskab 2013 Korr. Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budget- Overslag 2017 Budgetoverslag

6 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget e Budgetram me 1 Budgetram me 2 Ikke oplyst, idet erhvervsudval get først er nedsat fra For de udvalg som er ændret pr. 1. januar 2014 er regnskab 2013 justeret til så det kan sammenlignes med budgetårene. Udvalget har mulighed for at omprioritere og eller foreslå nye tiltag finansieret indenfor udvalgets ramme. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt konkrete forslag til udvidelser eller reduktioner, men udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen vil arbejde videre med. Bilag: 1 Åben Forslag til fordeling af reduktionspulje på 20 mio.kr. i budget 2015.pdf 42576/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at der ikke afholdes dialogmøder og inddrages interessenter i forbindelse med budgetlægningen udvalget drøfter hvordan reduktionspuljen kan udmøntes indenfor udvalgsrammen med henblik på administrativ udarbejdelse af konkrete reduktionsskemaer Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Vækstplan for dansk turisme Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Regeringens vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi har udarbejdet en Vækstplan for dansk turisme, der giver en række anbefalinger til hvordan dansk turisme kan vende udviklingen med et nedadgående besøgstal for udenlandske turister og hvilke indsatser og styrkepositioner, der rent strategisk bør arbejdes videre med i de kommende år. Endelig peger vækstplanen på en anderledes organisering af den offentlige turismefremme end tilfældet er i dag. Vækstplanens overordnede vision om vækst og beskæftigelse er følgende: 1. Dansk turisme skal være kvalitetsturisme 2. Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges og tiltrække flere turister fra Kina og Rusland 3. Kyst- og naturturismen skal udvikles og tiltrække nye turister fra vores nabolande 4. Turismefremmeindsatsen skal organiseres bedre og samordnes efter en samlet national strategi, så der kommer større skala og gennemslagskraft af de investerede midler Her skønnes det, at især punkterne 1 og 3 har interesse for Vordingborg Kommune. Den overordnede strategi i vækstplanen går ud på at kunne tilbyde turisterne et bedre forhold mellem pris og kvalitet, hvor en god kvalitetsmæssig oplevelse og service, vil kunne opveje en højere pris sammenlignet med mange af vores nabolande. Her er det ifølge vækstteamet nødvendigt med et løft af det danske serviceniveau, hvis målsætningen om et bedre turismeprodukt skal nås. Regeringens vækstteam peger specifikt på, at der skal ske en uddannelses- og kompetenceudvikling af medarbejderne inden for turismen, hvor vækstplan DK har afsat 1 mia. kr. til kompetenceløft i Den digitale markedsføring, information og muligheder for elektronisk booking bør udbygges med en styrkelse af den digitale infrastruktur i hele landet bl.a. i form af større udbredelse af bredbånds- og mobildækning i sommerhusområderne. Af andre interessante indsatsområder nævnes et øget fokus på at udvikle cykelturismen i Danmark og det anbefales at udbygge den tilbudsvifte, der knytter sig til cykelturismen. Vækstteamet peger bl.a. på, at udlandets store interesse for det nordiske køkken i højere grad bør udbredes til turistområderne i Danmark. Endelig peges på at kystturismen bør udvikle flere produktpakker, hvor turisterne i højere grad kan kombinere de forskellige natur- og kulturtilbud. Vækstteamet afslutter med at anbefale, at der oprettes et nationalt turismeforum, der skal samordne statslige, regionale og kommunale turismeindsatser. Der etableres tillige 3 udviklingsselskaber for hhv. Kyst- og Naturturisme, Erhvervs- og mødeturisme samt for Storbyturisme. Aktiviteterne i Kyst- og Naturturismeselskabet opdeles i en Vestkystdel og en Østkystdel. Det nationale Center for Kystturisme nedlægges fra Overordnet er det positivt, at udviklingen af kyst- og naturturismen styrkes og at der er fokus på at højne kvaliteten af turismeproduktet herunder at styrke den digitale infrastruktur. Det vurderes, at vækstplanens satsning på kvalitetsturisme er i meget fin tråd med Vordingborg Kommunes styrkepositioner og målsætninger på turismeområdet. Vækstplanens initiativer vil endvidere indgå i samarbejdsaftalen for det ny turismeselskab Vordingborg Destinationsudvikling. Beslutning i Erhvervsudvalget den Udsat. Supplerende dagsorden til erhvervsudvalgets møde den Vedlagt udkast til Vordingborg Kommunes skrivelse i forbindelse med kommentarer til Regeringens Vækstplan for dansk turisme 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Økonomi Økonomistaben har ingen yderligere kommentarer Bilag: 1 Åben Vækstplan for dansk turisme /14 2 Åben Brev til Erhvervs- og Vækstministeriet vedr Vækstplan og FARØ.docx 41484/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at vækstplanen drøftes, der med Erhvervsudvalget som afsender udarbejdes en skrivelse, hvor Vordingborg Kommune bifalder anbefalingerne i vækstplanen omkring kvalitetsturisme, uddannelses- og kompetenceløftet af turismemedarbejdere, satsningen på cykelturisme og styrkelsen af bredbånds- og mobildækningen i sommerhusområder. Skrivelsen sendes til Folketingets medlemmer i Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalget samt Udvalget for Landdistrikter og Øer. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt, dog skal udfordringer med planloven medtages. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Udpegning til styregruppe i Citymanagerprojektet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udvikling - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Citymanagerprojektets formål er at styrke den koordinerede indsats omkring events og at etablere et målrettet samarbejde mellem handelsforeningerne i de tre købstæder og øvrige kulturaktører og interessenter, så effekten af de midler, som Vordingborg Kommune investerer i events, branding mv. øges. I den forbindelse udpegede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 13. juni 2013 en styregruppe, som skal varetage den overordnede styring af citymanagerprojektet og sikre projektets forankring blandt de involverede aktører. Styregruppen fik mulighed for selv at vælge 3 personer der kan bidrage til arbejdet i styregruppen og anmoder Erhvervsudvalget om at udpege 2 medlemmer til styregruppe. Møderne finder sted typisk onsdag morgen klokken én gang om måneden. Indstilling Administrationen indstiller, at Erhvervsudvalget udpeger 2 medlemmer til styregruppen for citymanagerprojektet Beslutning i Erhvervsudvalget den Thorbjørn Kolbo og Yvette Espersen er udpeget. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Lokalisering af Vordingborg Destinationsudvikling Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Møn Sydsjællands Turistforening har fået bevilget kr. fra Fanefjord Sparrekasses Fond til at indrette et nyt moderne turistkontor på 501 m2 i Sukkerfabrikken i Stege. Ansøgningen til fonden skyldes et fælles ønske fra Turistforeningen, Vordingborg Destinationsudvikling og Feriepartner Møn om at skabe et mere oplevelsesbaseret turistkontor i Stege med større salgsareal, mere lagerplads og bedre mødefaciliteter. Som led i drøftelserne mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Destinationsudvikling omkring den fremtidige lokalisering i Stege, har en lokalisering på Sukkerfabrikken blandt andet været på tale. Der har været afholdt et møde mellem Sukkerfabrikken, Vordingborg Kommune, Vordingborg Destinationsudvikling og Møn Sydsjælland Turistforening omkring de nærmere betingelser for et privat lejemål i Sukkerfabrikken. Ligeledes har forskellige forslag fra Vordingborg Kommunes administrations side om at lokalisere Vordingborg Destinationsudvikling i andre kommunale bygninger været drøftet men er blevet afvist af både destinationsselskabet og Feriepartner Møn. Bygningen som huser Vordingborg Destinationsudvikling og Stege Turistbureau er ejet af Vordingborg Kommune. Den årlige leje i Sukkerfabrikken er på det vurderede lejemål er på kr. excl. moms og driftsudgifter, hvilket giver en samlet m2 pris på knap 560 kr. netto. Administrationen vurderer, at en fraflytning fra de eksisterende lokaler til Sukkerfabrikken på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssig. Det skyldes, at Vordingborg Kommune er i dialog med forskellige aktører, kommuner og samarbejdspartnere omkring mulige samarbejde og organisering på turismeområdet. Indtil dette arbejde er afsluttet anbefaler administrationen, at Vordingborg Destinationsudvikling indtil videre bliver på den nuværende lokation. Økonomi Økonomisekretariatet har ingen yderligere kommentarer. Indstilling Administrationen indstiller, at Vordingborg Destinationsudvikling indtil videre forbliver i lokalerne på Stege turistbureau på de nuværende betingelser Beslutning i Erhvervsudvalget den Anbefales. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Samarbejdsaftalerne på erhvervs- og turismeområdet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelsen af en samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og hhv. Vordingborg Destinationsudvikling og Vordingborg Erhverv for 2014 og 2015, skal der ske en drøftelse af hvilke overordnede politiske pejlemærker og opgaver, der bør være styrende for de 2 samarbejdsaftaler og evt. tidshorisonten for hver af aftalerne. På samme vis bør der også ske en drøftelse af, hvilke pejlemærker, der kan være for de reserverede puljer til henholdsvis turisme- og erhvervsområdet, der er afsat under Udviklingspuljen. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de overordnede politiske pejlemærker og opgaver for de 2 samarbejdsaftaler, samt for de reserverede puljemidler til henholdsvis turisme- og erhvervsområdet. Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering om RegLabs Årskonference 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling RegLab indbyder foreningens medlemmer til årskonference 2014 den 8. maj Temaet på dette års konference vil være en evaluering af den hidtidige erhvervsindsats og samspillet med erhvervsfremmesystemet. Drøftelsen sker på baggrund af danske og udenlandske evalueringer af erhvervsfremmeindsatsen. Eksempler på spørgsmål på konferencen er: Hvad virker i erhvervspolitikken? Hvad er god erhvervs- og innovationsfremme set fra brugerne? Hvad kan vi i Danmark gøre bedre i forhold til at understøtte initiativer inden for erhverv og innovation? Nye muligheder i Innovationsfonden og i den kommende strukturfondsperiode Som medlem af foreningen RegLab deltager Vordingborg Kommune gratis på konferencen. Det bemærkes, at der er møde i Erhvervsudvalget kl. 16 samme dag, som årskonferencen finder sted. Bilag: 1 Åben Program for RegLabs Årskonference 2014.pdf 40991/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter en evt. deltagelse på RegLabs Årskonference Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering om proces for erhvervspolitikken Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling I forhold til den tidligere drøftelse af processen for en ny erhvervspolitik er den overordnede tidsplan for processen følgende. Afholdelse af fælles erhvervskonference med Vordingborg Erhvervsforening den 13. maj, med fokus på formuleringen af politiske målsætninger i forhold til de 5 udvalgte temaer. Dannelse af de 5 arbejdsgrupper annonceres på konferencen, hvor de konkrete mødedage offentliggøres og bemandingen af de enkelte arbejdsgrupper finder sted. Arbejdsgrupperne træder i arbejdstøjet umiddelbart efter konferencen og der udarbejdes et endeligt udkast til politiske målsætninger for de 5 temaer. Med udgangspunkt i konferencen og arbejdsgruppernes arbejde udarbejdes et udkast til en ny erhvervspolitik, der behandles i Erhvervsudvalget den 10. juni. Udvalgets bemærkninger indarbejdes i et nyt udkast til en erhvervspolitik, der sendes i høring fra den 27. juni 29. august. Arbejdsgrupperne indkaldes igen i forbindelse med at udarbejde konkrete initiativer, der understøtter de politiske målsætninger i erhvervspolitikken (september primo oktober) De konkrete initiativer samles i en handlingsplan, der vedlægges en endelig politisk godkendelse af ny erhvervspolitik og handlingsplan i november (Erhvervsudvalget, ØPU, med endelig vedtagelse i KB den 27. november). Overordnet arbejdes der på at formulere politiske målsætninger frem til 29. august for derefter at arbejde på at finde konkrete initiativer, der kan understøtte de politiske målsætninger. Den brede inddragelse finder både sted i forbindelse med erhvervskonferencen den 13. maj og i høringsperioden der løber fra 27. juni 29. august. Arbejdsgrupperne er med til at kvalificere de politiske målsætninger før sommerferien og de konkrete erhvervspolitiske initiativer efter sommerferien. Det overordnede program for erhvervskonferencen er skitseret nedenfor. Konferencen finder sted tirsdag den 13. maj 2014, kl i VU Hallen i Vordingborg. Efter velkomsten fra borgmesteren vil der være oplæg fra formanden for Erhvervsudvalget, formanden for Vordingborg Erhvervsforening samt fra en ekstern oplægsholder. Efter oplæggene skal der ske en åben drøftelse af de 5 temaer i erhvervspolitikken. Der er opstillet 5 borde for hvert af de 5 temaer i erhvervspolitikken. Bordene bemandes med en bordformand (politiker) og en administrativ medarbejder (referent). Der er 3 runder á 20 minutter, hvor konferencens deltagere kan cirkulere eller blive siddende. Præsentation af de 3 væsentligste politiske indsatsområder fremlægges af hver bordformand. Afrunding af borgmesteren med annoncering af mødedatoer for de 5 arbejdsgrupper. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Udgifterne til konferencen vil blive finansieret fra Erhvervskontoen. Indstilling Administrationen indstiller, at processen tages til efterretning. at udvalget udpeger de 5 bordformænd til erhvervskonferencen den 13. maj Beslutning i Erhvervsudvalget den Konferencen flyttes til den 21. maj Der åbnes op for input i arbejdsfasen. Bordformænd blev udpeget til: Globalisering og innovation: Yvette Espersen Kompetenceudvikling: Laura Sø Virksomheder og iværksættere: Asger Diness Andersen Detailhandel: Thorbjørn Kolbo Turisme: Mikael Smed 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling. Beslutning i Erhvervsudvalget den Intet. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Bilagsoversigt 2. Orientering fra formanden og direktøren - 7. april KL's Erhvervskonference.pdf (41289/14) 3. Budget Forslag til fordeling af reduktionspulje på 20 mio.kr. i budget 2015.pdf (42576/14) 4. Vækstplan for dansk turisme 1. Vækstplan for dansk turisme. (10628/14) 2. Brev til Erhvervs- og Vækstministeriet vedr Vækstplan og FARØ.docx (41484/14) 8. Orientering om RegLabs Årskonference Program for RegLabs Årskonference 2014.pdf (40991/14) 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Underskriftsside Asger Diness Andersen Laura Sø Thorbjørn Kolbo Yvette Espersen Mikael Smed 16

18 Bilag: 2.1. KL's Erhvervskonference.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41289/14

19

20

21

22

23 Bilag: 3.1. Forslag til fordeling af reduktionspulje på 20 mio.kr. i budget 2015.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42576/14

24

25

26 Bilag: 4.1. Vækstplan for dansk turisme. Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 07. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10628/14

27 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014

28

29 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014

30

31 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG DANSK TURISME SKAL VÆRE KVALITETSTURISME VÆKSTEN I STORBY- OG ERHVERVSTURISMEN SKAL ØGES KYST- OG NATURTURISMEN SKAL UDVIKLES BEDRE ORGANISERING AF TURISMEFREMMEINDSATSEN... 35

32

33 SAMMENFATNING Turismen og oplevelsesøkonomien er et væksterhverv for Danmark. Turismen i Danmark skaber årligt en omsætning på omkring 82 mia. kr. og fuldtidsjob. Turismen og oplevelsesøkonomien er med til at få det danske samfund til at hænge sammen. Næsten alle de arbejdspladser, der skabes som følge af turismen er servicearbejdspladser, som er fordelt i alle dele af landet. Et kendetegn ved den turismeskabte beskæftigelse er, at der også skabes job til den kortuddannede del af befolkningen og job til mange nydanskere. Turismen bidrager dermed bredt til vækst og velfærd i hele det danske samfund. Danmark har i forhold til vores nabolande et relativt stort turismeerhverv. Væksten i dansk turisme er imidlertid i de senere år gået i stå. Fra har Danmark oplevet en tilbagegang i den udenlandske turisme, mens Europa som helhed er gået frem. Danmark har således tabt markedsandele til konkurrenterne i Europa. Denne udvikling dækker dog over et todelt billede. På den ene side er der vækst i storbyog erhvervsturismen, mens der er et betydeligt fald i kyst- og naturturismen. Fx har turismen i København i perioden oplevet en vækst på ca. 35 procent, mens den gennemsnitlige vækst for turismen i sammenlignelige europæiske storbyer har været på ca. 29 procent. Hvis Danmark skal have en større del af væksten i storby- og erhvervsturismen og vende udviklingen i kyst- og naturturismen, er der behov for at styrke turismeindsatsen. Prisen på turismeydelser er globalt set et vigtigt konkurrenceparameter, men da Danmark hverken kan eller vil konkurrere på løn og arbejdsforhold med lande som fx Bulgarien eller Thailand, må konkurrenceevnen på turismeområdet baseres på andre parametre som gode oplevelser, høj kvalitet og god service. Danmarks styrkepositioner skal gøres synlige for at udnytte potentialerne i den internationale turisme, hvor turisterne fra de nye vækstmarkeder som fx Rusland og Kina markerer sig i stigende grad. På den ene side skal de umiddelbare potentialer og styrkepositioner inden for storbyturisme og erhvervsturisme udnyttes. På den anden side skal der arbejdes med de styrkepositioner og grundlæggende produktmæssige udfordringer, der findes inden for kystturismen og i relation til vores nærmarkeder, herunder særligt det store tyske marked. En central udfordring og et indsatsområde, der går på tværs af både storbyturisme, erhvervsturisme og kyst- og naturturisme er at løfte det danske serviceniveau og den danske servicekultur. Det er regeringens holdning, at der bredt inden for turismeområdet skal arbejdes på at styrke service og kvalitet, så turisterne oplever, at de får value for money. Vækstteamet for Turisme og Oplevelsesøkonomi har anbefalet, at der etableres en stærk organisering og en samlet national strategi. Turismeindsatsen skal tilrettelægges, så der kommer en større effekt af de midler, der anvendes. Der skal større skala på indsatsen, og der skal ske en bedre samordning af de mange initiativer. Regeringen vil sammen med regionerne og kommunerne skabe en bedre organisering af turismefremmeindsatsen. 7

34 Turismen er et internationalt konkurrenceudsat erhverv, og regeringen er derfor opmærksom på at arbejde for at styrke dansk turismes internationale konkurrenceevne og rammevilkår. Med Vækstplan DK er selskabsskatten blevet sat ned for at gøre det mere attraktivt at investere og drive virksomhed i Danmark. Derudover sker der med virkning fra 1. januar 2014 en forøgelse af momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger i Danmark fra 50 til 75 procent. De ændrede fradragsregler vil styrke det danske turismeerhverv med i alt 220 mio. kr. årligt i 2014 og frem. Samtidig har regeringen valgt at udvide BoligJobOrdningen til udover helårshuse fremover at gælde sommerhuse, fritidshuse og flexboliger samt at udvide perioden til at gælde hele 2013 og Sommerhusejere eller lejere af fritidshuse kan nu også få tilskud til servicearbejde og renovationsarbejde i boligen. At man som turist og forretningsrejsende mødes af en nem og smidig proces for ansøgning om visum har også betydning for dansk turismes konkurrenceevne. Regeringen har besluttet at indføre en Red Carpet ordning, der indebærer en mere smidig adgang til visum for forretningsrejsende. Derudover vil der ske en justering af de danske rejsebureau- og turistordninger, som bl.a. betyder, at rejsebureauer i bl.a. Kina og Rusland kan akkrediteres uanset om de samarbejder med et akkrediteret rejsebureau eller en akkrediteret hotelkæde/sommerhusudlejningskæde i Danmark. Det betyder, at en større gruppe af turister får nemmere adgang til visum til Danmark. Visionen for vækstplanen er: Dansk turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod 2020 opnå vækstrater på mindst samme niveau, som forventes i de øvrige europæiske lande. Vækstplanen er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra Vækstteamet for Turisme og Oplevelsesøkonomi, og med bidrag fra en bred kreds af interessenter fra dansk turisme og oplevelsesøkonomi. Vækstplanen skal skabe grundlag for at opnå ovenstående vision om vækst og beskæftigelse i erhvervet. 1. Dansk turisme skal være kvalitetsturisme. 2. Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges og tiltrække flere turister fra bl.a. Kina og Rusland. 3. Kyst- og naturturismen skal udvikles og tiltrække nye turister fra vores nabolande. 4. Turismefremmeindsatsen skal organiseres bedre og samordnes efter en samlet national strategi, så der kommer større skala og gennemslagskraft af de investerede midler. Hvis dansk turisme og oplevelsesøkonomi frem mod 2020 opnår vækstrater på samme niveau, som forventes i de øvrige europæiske lande, betyder det ifølge VisitDenmarks prognoser en stigning på ca. 4 mia. kr. i turismeomsætningen i 2020 i forhold til Vækstplanen vil således over de kommende år understøtte, at der vil kunne ske en beskæftigelsesforøgelse i dansk turisme og oplevelsesøkonomi med flere tusinde job. 8

35 Indsatsområder og initiativer i vækstplanen Dansk turisme skal være kvalitetsturisme 1. Der udvikles en standard for dansk kvalitetsturisme 2. Partnerskab om at drive og udvikle den digitale turismeinfrastruktur 3. Udvikling af en online bookingplatform Denmark Direct 4. Evaluering af mulighederne for at udbrede kommunale hotspots til flere kommuner 5. Uddannelses- og kompetenceniveauet i bl.a. turismeerhvervet skal løftes 6. Udveksling af viden mellem turismeerhvervet og de videregående uddannelser fremmes 7. Turismeerhvervet bliver et indsatsområde for GTS- og erhvervsfremmesystemet 8. Tiltrækning af flere udenlandske turismeinvesteringer til Danmark Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges 9. Udvikling af det danske kulturturismeprodukt rettet mod et internationalt publikum 10. Styrket indsats for at tiltrække flere kinesiske og russiske turister 11. Fremme omtalen af Danmark i udlandet 12. Internationale events skal sætte Danmark på verdenskortet Kyst- og naturturismen skal udvikles 13. Udvikling af dansk kystturisme på Vestkysten og omkring Østersøen 14. Naturen skal udnyttes mere aktivt som del af turismeproduktet, herunder de nye nationalparker 15. Udvikling af cykelturisme af international klasse 16. Turisternes tilfredshed med madoplevelser skal øges 17. Styrke småskalaturisme på øer og i landområder 18. Styrkelse af den generelle digitale infrastruktur, herunder bedre bredbånds- og mobildækning i sommerhusområder 19. Forenkling af regler Bedre organisering af turismefremmeindsatsen 20. Etablering af et nationalt turismeforum 21. Styrkelse af udviklingsindsatsen for Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme 22. Fælles national turismestrategi 23. Bedre muligheder for langsigtet strategisk markedsføring 9

36 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG 10

37 2011 skabte dansk turisme en samlet omsætning på 82,4 mia. kr. Heraf stod udenlandske turister for 34,1 mia. kr., hvilket svarer til 3,6 procent af Danmarks eksportind- I tægter. Inklusiv afledte effekter står turismeforbruget bag, hvad der svarer til knap fuldtidsstillinger i Danmark, hvilket svarer til 4,3 procent af den samlede beskæftigelse. Det er arbejdspladser, som er stedbundne og ikke kan udflyttes til andre lande. Danmark har et stærkt udgangspunkt med næsten ligeså mange udenlandske turister som Sverige og Norge tilsammen. Turismen skaber job til et højt antal ufaglærte, folk med en kortere uddannelse og nydanskere sammenlignet med det samlede danske erhvervsliv. I turismen er der i gennemsnit ansat 57 procent ufaglærte, mens det tilsvarende tal for det samlede erhvervsliv er ca. 35 procent. Dansk turisme dækker over en bred gruppe af erhverv. Det gælder bl.a. de traditionelle turismeerhverv som hoteller, konferencecentre, campingpladser, ferieboliger, rejsebureauer og restauranter. Turismen giver derudover omsætning til en række erhverv, fx transport og detailhandel, hvor virksomhedens primære drift ikke nødvendigvis er turismerelateret. Oplevelsesøkonomien betegner bredt en række oplevelseserhverv som fx kulturoplevelser, gastronomiske oplevelser, forlystelser og sportsbegivenheder, hvor turismen står for en central del af omsætningen i disse erhverv, men hvor der også er dele af omsætningen, som ikke er direkte turismerelateret. Erhvervsområder der indgår i dansk turisme og oplevelsesøkonomi Overnatningssteder, herunder hoteller, konferencecentre, ferieboliger, campingpladser mv. Transportvirksomheder, herunder togtransport, rutebuskørsel, metro, taxikørsel, turistkørsel, søtransport, ruteflyvning, biludlejning mv. Rejseservice, herunder rejsebureauer, rejsearrangører og reservationstjenester mv. Restauranter og øvrige udskænkningssteder mv. Kultur og forlystelser, herunder museer, zoologiske haver, sportsbegivenheder, forlystelsesparker, lystbådehavne og andre forlystelser og fritidsaktiviteter. Derudover breder turisternes forbrug sig også til øvrige erhverv, herunder fødevareindustrien, benzin og andre brændselsprodukter, fremstillingsindustrien og detail- og engroshandel. 11

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Martin skabte Nordic Aviation Capital

Martin skabte Nordic Aviation Capital Pris DKK 48,00 (inkl. moms) OKTOBER KVARTAL 2014 14. ÅRG. NR. 35 Martin skabte Nordic Aviation Capital og blev milliardær! Med hovedsæde i Billund dirigerer Martin Møller Nielsen i dag verdens største

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere