Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007"

Transkript

1 Center for Skov, Landskab og Planlægning Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 Berit Kaae og Karen Sejr Arbejdsrapport Skov & Landskab nr københavns universitet

2 Rapportens titel Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 Forfattere Berit Kaae og Karen Sejr Serie Arbejdsrapport Skov & Landskab nr Rapporten publiceres udelukkende elektronisk på ISBN Udgiver Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet Hørsholm Kongevej Hørsholm Tlf E-post: Bedes citeret Kaae, B. & Sejr, K., 2007: Brugerundersøgelse for Skov & Landskab Arbejdsrapport Skov & Landskab nr Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet, Frederiksberg. Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse I salgs- eller reklameøjemed er eftertryk og citering af rapporten samt anvendelse af navnet Skov & Landskab kun tilladt efter skriftlig tilladelse Skov & Landskab er et selvstændigt center for forskning, undervisning, formidling og rådgivning vedr. skov, landskab og planlægning ved Københavns Universitet

3 Forord Det er relevant for en institution som Skov & Landskab løbende at evaluere, om den forskning og formidling, der gennemføres, er i balance med det, som de mange forskellige brugergrupper har behov for. Denne undersøgelse er derfor den fjerde brugerundersøgelse siden I 1995 blev der lavet en kort Brugerundersøgelse af Forskningscentrets Videntjeneste 1995, der primært var rettet mod formidlingen gennem de tre Videntjenester. Undersøgelsen blev fulgt op med en bredere Forskningscentret for Skov & Landskab Kundeanalyse, der blev udført at Lykke og Nedergaard Analyseinstitut A/S i Undersøgelsen var rettet mod en vurdering af hele Forskningscentrets forskning og formidling. I 2002 gennemførte Skov & Landskab selv en kundeanalyse, som opfølgning på analysen, idet der var utilfredshed med 1998-analysens metoder, omkostninger og manglende adgang til analyseresultaterne. I 2006 blev det besluttet at lave en ny undersøgelse af Skov & Landskab denne gang med fokus på Videntjenesten og formidlingen, idet der pågår et arbejde omkring fornyelse af Videntjenesten. Brugerundersøgelsen indgår som et af flere input i denne proces, idet der bl.a. også er gennemført en række fokusgruppeinterviews forud for spørgeanalysen. Ideer og problemer identificeret i disse interviews er indarbejdet i spørgeskemaet. Undersøgelsen blev gennemført i vinteren 2006, og vi vil gerne takke de 400 personer, der deltog i undersøgelsen og hermed bidrager til fornyelsen af Skov & Landskabs Videntjeneste til gavn for brugerne. Januar 2007, Berit Kaae Seniorforsker Karen Sejr Informationsmedarbejder 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 6 FORMÅL MED UNDERSØGELSERNE... 6 MÅLGRUPPE... 7 Resultater af eksterne fokusgruppeinterviews... 8 METODE... 8 UDSAGN FRA FOKUSGRUPPEMØDER... 8 INPUT TIL SPØRGEUNDERSØGELSE Metode for spørgeskemaundersøgelserne Metode for spørgeskemaundersøgelserne Udvikling af spørgeskemaer Udvælgelse af deltagere Udsendelsesprocedure Svarprocent Bortfald og repræsentativitet Sammenlignelighed med 2002-undersøgelsen Baggrundsprofil af deltagerne FORDELING PÅ VIDENTJENESTER ALDER KØN ANSÆTTELSESFORM PRIMÆRE ARBEJDSOMRÅDE RÅDGIVNING SOM DEL AF ARBEJDSFUNKTION UDDANNELSE Resultater KENDSKAB TIL SKOV & LANDSKABS NUVÆRENDE FORMIDLINGSTILBUD VIGTIGHED AF ANDRE KILDER TIL FAGLIG VIDEN ADGANG TIL INTERNETTET BRUG AF INTERNETTET Enighed Sammenligning med 1998 og 2002-undersøgelserne Besvarelser opdelt på Videntjenester Ansættelsesforhold Opdelt på Videntjenester Ansættelsesforhold Forslag til nye emner for Videnblade UDSAGN OM SKOV & LANDSKABS RAPPORTER Enighed Ansættelsesforhold BETYDNING AF RAPPORTERNES KVALITET Ansættelsesforhold Forslag til nye emner for rapporterne UDSAGN OM SKOV & LANDSKABS FAGLIGE ARRANGEMENTER Enighed Ansættelsesforhold BETYDNING AF S&LS FAGLIGE ARRANGEMENTERS KVALITET Ansættelsesforhold UDSAGN OM SKOV & LANDSKABS HJEMMESIDE Enighed BETYDNING AF HJEMMESIDENS KVALITET Ansættelsesforhold FORSLAG OG ØNSKER TIL SKOV & LANDSKABS HJEMMESIDE HOLDNINGER TIL MULIGHEDER FOR FORNYELSE AF VIDENTJENESTEN FORSLAG ELLER IDEER TIL FORNYELSE AF VIDENTJENESTEN NYE ELEMENTER I FORMIDLINGEN ENIGHED I UDSAGN OM SKOV & LANDSKABS FAGLIGE AKTIVITETER Sammenligning med 1998 og 2002 undersøgelserne Ansættelsesforhold

5 BETYDNING AF SKOV & LANDSKABS FAGLIGE AKTIVITETER SERVICEN I SKOV & LANDSKAB Enighed Opdelt på Videntjenester Ansættelsesforhold BETYDNING AF SERVICE Opdelt på Videntjenester Ansættelsesforhold ÅRSAGER TIL IKKE AT ABONNERE PÅ SKOV & LANDSKABS VIDENTJENESTE Sammenligning med tidligere undersøgelser Baggrundsvariable Konklusion Bilag 1: Spørgeguide for fokusgrupper vedr. Videntjenesten Bilag 2: Møde i det Rådgivende Udvalg for Park og Landskab, Skov & Landskab, 7. september Bilag 3: Spørgeskema til abonnenter Bilag 4: Spørgeskema til ikke-abonnenter

6 Indledning Skov & Landskab har siden sidste undersøgelse i 2002 været igennem yderligere fusionsprocesser. Det daværende centersamarbejde med dele af KVLs Institut for Økonomi Skov og Landskab samt Skovskolen blev i 2004 formaliseret ved, at Skov & Landskab fusionerede med den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole som et 31 institut ved KVL. Ved samme lejlighed blev centret udvidet med Danidas Skovfrøcenter. Pr. 1. januar 2007 er KVL fusioneret med Københavns Universitet og Skov & Landskab er nu et center under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (tidligere KVL) på Københavns Universitet. Denne sidste fusion er dog først trådt i kraft efter spørgeundersøgelsens gennemførelse. Set i lyset af disse mange omstillinger, nye brugerbehov som følge af bl.a. Strukturreformens ændringer af arbejdsopgaver samt nye formidlingsmuligheder, har det været relevant at undersøge brugernes ønsker og behov i forhold til Videntjenestens aktiviteter og formidling. I forsommeren 2006 indledtes derfor et arbejde omkring fornyelse af Skov & Landskabs Videntjeneste. Et arbejde der har til formål at afdække eksterne og interne ønsker til udvikling af Videntjenesten samt at afdække tilfredsheden med Videntjenesten i dag og herefter at komme med forslag til forbedringer og fornyelser af Videntjenesten. En del af dette arbejde har resulteret i, at der er gennemført: En brugerundersøgelse af Skov & Landskab med fokus på formidling og Videntjenesten. En interessentanalyse baseret på interviews med udvalgte primære interessenter og samarbejdspartnere. Fokusgruppeinterviews med abonnenter på Videntjenesterne. Fokusgruppeinterviews med primære interne aktører. Herudover er fornyelsen af Videntjenesten taget op som diskussionspunkt på møde den 7. september i det Rådgivende Udvalg for Park og Landskab. Notat fra dette møde er vedlagt som bilag. Formål med undersøgelserne Formålet med fokusgruppeinterviews Formålet med at gennemføre fokusgruppeinterviews er at få en direkte dialog med brugerne af Videntjenesten abonnenterne om deres brug, ønsker til forbedringer og fremtidig udvikling af Videntjenesten. Konkrete forslag og ønsker er herefter blevet indarbejdet i den brede spørgeundersøgelse for at få afdækket, hvorvidt forslagene har interesse og kan vinde genklang i et mere bredt forum. Intentionen var at gennemføre fire interviews med ca. 6 abonnenter fra hver af de nuværende fire Videntjenester. Det har dog kun været muligt at gennemføre to interviews med i alt 7 abonnenter. 6

7 Formålet med spørgeskemaundersøgelsen Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at undersøge den samlede gruppe af abonnenters tilfredshed med Skov & Landskab med fokus på Videntjenesten og den nuværende formidling, samt undersøge interessen for en række fornyelsesmuligheder og nye formidlingsmuligheder alt sammen med henblik på at sikre brugerne den bedst mulige service. Endvidere er det formålet så vidt muligt at sammenligne udviklingen over tid og se, om nogle af de problemer, der blev påpeget i de tidligere brugerundersøgelser, nu er løst. Også abonnenternes ønsker og interesse for en række mere fremadrettede tiltag indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen af abonnenter omfatter mere specifikt spørgsmål om: Brugertilfredsheden med Skov & Landskabs nuværende formidlingstilbud. Brug og vigtighed af andre kilder til indhentning af faglig viden. Anvendelsen af den elektroniske og papirversionen af Videntjenesten. Adfærd ved modtagelse af elektroniske nyhedsbreve. Tilfredshed med og betydning af Skov & Landskabs Videnblade. Tilfredshed med og betydning af Skov & Landskabs Rapporter. Tilfredshed med og betydning af Skov & Landskabs faglige arrangementer. Tilfredshed med og betydning af Skov & Landskabs hjemmeside. Interesse for en række muligheder for fornyelse af Videntjenesten. Interesse for forskellige nye elementer i formidlingen. Brugertilfredsheden med Skov & Landskabs faglige og formidlingsmæssige aktiviteter generelt. Brugertilfredsheden med Skov & Landskabs service. En række baggrundsvariable. Undersøgelsen af ikke-abonnenter omfatter følgende: Kendskab til og tilfredshed med Skov & Landskabs nuværende formidlingstilbud. Brug og vigtighed af andre kilder til indhentning af faglig viden. Årsager til ikke at abonnere på Skov & Landskabs Videntjeneste. Emner som Skov & Landskabs formidling ikke dækker godt nok i dag. Interesse for en række muligheder for fornyelse af Videntjenesten. Interesse for forskellige nye elementer i formidlingen. Brugertilfredsheden med Skov & Landskabs faglige og formidlingsmæssige aktiviteter generelt. En række baggrundsvariable. Målgruppe Målgruppen, der skal bruge resultaterne af undersøgelserne, er primært Skov & Landskabs Videntjeneste og ledelse, men også mere indirekte alle medarbejdere. Resultaterne kan bruges til at forbedre både det faglige indhold, formidlingen og servicen over for brugerne. 7

8 Resultater af eksterne fokusgruppeinterviews Metode Der er gennemført to fokusgruppeinterviews med i alt 7 eksterne deltagere á 2 timers varighed. Interviewene er gennemført med konsulentbistand fra Jens Gorm Hansen fra Orbicon, der har udarbejdet spørgeguide og ledet fokusgruppeinterviewene. Den 13. september 2006 blev der afholdt fokusgruppemøde med repræsentanter fra Videntjenesterne for Park og Landskab samt Planlægning af By og Land. Her deltog fire abonnenter. Herudover deltog konsulent Jens Gorm Hansen, redaktør for Videntjenesten for Park og Landskab / projektleder Karen Sejr samt redaktør for Videntjenesten for Planlægning af By og Land, Trine Agervig Carstensen. Den 15. september 2006 blev der afholdt fokusgruppemøde med repræsentanter fra Videntjenesten for Skovbrug. Her deltog tre abonnenter. Herudover deltog konsulent Jens Gorm Hansen, redaktørerne for Videntjenesten for Skovbrug, Kjell Suadicani samt projektleder Karen Sejr. Det har ikke været muligt at gennemføre interview med abonnenter på Videntjenesten for Pyntegrønt pga. manglende tid fra abonnenternes side. Det vurderes dog, at deltagere fra Skovbrug til dels også kan repræsentere synspunkter fra Pyntegrøntssektoren. Udsagn fra fokusgruppemøder Udsagn fra fokusgruppemøder afholdt den 13. og 15. september 2006 er opsamlet i følgende hovedpunkter: Sådan bruger jeg Videntjenesten Bruger den til at holde sig orienteret og gengive essensen af relevante Videnblade i fagbladet Grønt Miljø. Går tit tilbage til rapporter. Anlægsgartnerne bruger det ikke. I vores virksomhed (stor) bliver Videnbladene sendt i cirkulation. Vi har 2-3 bibliotekarer der sørger for det. Videnbladene er 3-6 måneder om at nå rundt. Det er langsomt og nyhedsværdien går tabt. På trods af det ses Videntjenesten som vigtig kilde til at få opdateret sin viden. Ved ikke om de har et elektronisk abonnement. Der er 10 medarbejdere på den interne cirkulationsliste der får Videnblade. Bruger Videntjenesten i forhold til konkrete projekter. Går også tilbage og søger i databasen. Jeg bruger Videnbladene som inspiration frem for et opslagsværk der skal løse konkrete problemer. Man får indtryk af, hvad der rører sig. Det er spændende, når undersøgelserne handler om erfaringer fra andre lande. Det får man ikke andre steder. Det er godt at de findes på papir man kan tage dem med hjem. Videnbladene en luksus - glæder mig til at få dem med posten, vende sig væk fra computeren 8

9 og bruge en ½ eller en hel time på læse dem. Bruger ikke den elektroniske Videntjeneste det er svært at finde rundt. Der er ikke nogen intern cirkulation. Kan godt finde på at kopiere et Videnblad til en kollega, hvis der er et aktuelt projekt som hun mener kan have glæde af Videnbladet. Bruger Videntjenesten til at løse konkrete problemer. Bruger Videntjenesten i papirudgaven har det utrolig godt med papir. En elektronisk henvendelse gør at man måske ikke lige får det brugt eller læst. Bruger det mindre efter, man er gået over til udelukkende at have et elektronisk abonnement. I forbindelse med dette møde har jeg dog kigget den elektroniske Videntjeneste igennem og synes at særlig søgefunktionen er god. Mit generelle indtryk af Videntjenesten Videntjenesten er en faglig opdatering en slags forsikring. Videntjenesten er et meget troværdigt produkt. Videntjenesten er god den skal bare gøres mere effektiv og dynamisk. Styrken ved Videntjenesten er dens troværdighed. I har ingen konkurrenter på jeres kerneområder. Videntjenesten skal være mere operativ. Det er et utrolig vigtigt for Skovbruget med en fælles base som Videntjenesten tilbyder. Læser det ikke så meget efter det er blevet elektronisk. Den elektroniske søgefunktion er dog en berigelse i forhold til papirudgaven. Det er en ulempe at målgruppen er så bred inden for skovbruget. Det er besværligt / en barriere med password der skal bare være adgang Videnbladene bør ligge direkte i mailboksen, så man kan sende dem rundt (sådan fungerer det allerede) Hvor får jeg ellers min viden fra Jeg får min Viden via nettet. Man kan jo søge på alt. Megen viden stilles til rådighed via nettet og det er gratis. Jeg får mest viden via mit eget netværk. Jeg abonnerer også på SL-nyt. Tjekker SL s hjemmeside af og til. Netværk, telefonisk udveksling af erfaringer med kollegaer, Det synes vi om Videnbladene Drop papirudgaven af Videnbladene det samme gælder pdf-filer erstat med Html Videntjenesten adskiller sig fra andre services netop ved stadig at komme på papir det er godt. Det er svært at slå op i mappesystemet. Det kan være svært at finde oplysninger i Videnbladene, da man skal igennem en lang beskrivelse før man kommer frem til konklusionen pointen. Videnbladenes kvalitet svinger meget. Det kan skyldes, at det er forskerne selv der skriver Videnbladene. De mangler en journalistisk 9

10 bearbejdning. Især i de tekniske Videnblade er formidlingen ikke i top. Lav en kort beskrivelse og en lidt længere beskrivelse (der igen henviser til en evt. rapport). Sæt flere links ind både til SL s egne publikationer og til eksterne hjemmesider og publikationer. By og Lands Videnblade er mere artikelprægede. Det fungerer godt. Kan godt lide at Videnbladene ikke er artikelprægede, men faktaprægede. Engang var Videnbladene tit baseret på research omkring et særligt aktuelt emne. Nu er det et afsluttet forskningsprojekt der resulterer i Videnblade. Videnbladene er ikke udelukkende baseret på baggrund af forskningsmæssige resultater. Der fremkommer også holdninger og antagelser. Lad andre - eksterne bidrage med viden Videnbladene er unikke pga af deres solide faglige kvalitet. Hvis kvaliteten daler, bliver de uinteressante og falder i kategori med en række produkter Det virker som om, at Videnbladene bliver tyndere og tyndere og mindre handlingsanvisende. Videnbladene fungere som orientering da de kommer sent på grund af den interne cirkulation. En af begrænsningerne på papirvidenblade er længden af Videnblade. Det er en ulempe at den er statisk. Forslag til udvikling Indgå partnerskaber med institutioner/organisationer der ligner Skov & Landskab f.eks. Byplanlaboratoriet. Samarbejd med andre og lad også Videntjenesten omfatte områder, hvor Skov & Landskab ikke er eksperter. Slå det hele sammen til en samlet vidensportal. Det virker som om at opdelingen i Videntjenesten tager udgangspunkt i den interne afdelingsstruktur. Hos abonnenterne er grænserne mere flydende. Gør det muligt at krydse af ud for sine interesseområder (som i Dansk Landbrugsrådgivning) Lav en gruppering a la: Generel ny viden og konkrete anvisninger Gør det muligt at købe en årspakke, hvor man får årets videnblade og rapporter i en samlet pakke. Det letter administrationen både for abonnenter og hos jer. Det er vigtigt at fastholde niveauet i formidlingen at det er funktionærer man henvender sig til. Pas på at I ikke sætter jer mellem to stole. Forslag til markedsføring Gør mere reklame for Videntjenesten der er mange der slet ikke kender den. Brug de kontakter, I allerede har i de andre serier til at få nye abonnenter. 10

11 Henvend jer til universiteterne der uddanner planlæggere de skal lære Videntjenesten at kende. Der er et generationsskifte på vej blandt planlæggerne. Ring til plancheferne i de 98 kommuner (eller tag rundt til nogle af de kommuner der ikke abonnerer). Husk også at markedsføre Videntjenesten overfor eksisterende abonnenter. Gør Videntjenesten gratis i en periode som reklame. Gør enkelte Videnblade gratis i en periode som reklame. Udvælg et eller flere Videnblade som kan forventes at have bred interesse i målgruppen og markedsfør det i sammenhæng med en 3 måneders gratis prøveperiode. Tilbudet kan f.eks. sendes til alle der abonnerer på SL s nyhedsbrev. Få tænkt Skov- og Naturstyrelsens Skovinfo sammen med Videntjenesten for Skovbrug. Forslag til nye tiltag Indførsel af chatroom / weblogs / netværk: Hvis man vil etablere nye netværk er det vigtigt at gøre sig helt klart, hvad det præcis skal bruges til. Der findes allerede mange netværk. Lad netværkene opstå spontant. Lad det blot være en mulighed. Weblogs kan fungere som feedback til forskerne. Weblogs kan bruges i forhold til nye projekter, som kommunikation forskerne i mellem. Forskerne skal ikke være centrum i netværket. Finasiering af Videntjenesten via reklamer: Ingen reklamer i Videntjenesten det er det gode ved den. Kan godt leve med reklameblokke. Man kan ikke blande reklame sammen med statsfinansieret forskning det vil gøre Videntjenesten useriøs Informationen bliver uvildig, hvis man indfører reklamer. Det svækker troværdigheden, hvis f.eks. en Videnblad om gødskning står side om side med en reklame fra en gødningsfirma. Sammenlægning af Videntjenesterne God idé at slå det sammen det skal bare stadig være målrettet God idé at slå Pyntegrønt og Skovbrug sammen. Det er ikke nødvendigvis så godt at slå dem alle sammen. Om kurserne De er dyre. Det er svært at få betalt. (By og Land) Kurserne skal have en nyhedsværdi Dårlig idé med workshops-lignende kurser, hvis de koster det samme som almindelige kurser. Man betaler for selv at lave halvdelen af arbejdet. (By og Land) Bruges til at blive opdateret og til netværkspleje Temadage er godt. 11

12 Det er svært at få tid, derfor kan ½ dags seminarer være en god idé. Deltager ikke selv i kurser. Der er ikke mange penge til det. Bruger selv Dansk Byplanlaboratoriums kurser og Landinspektørernes kurser. Deltager i kurser, men mest i sin funktion af redaktør på Grønt Miljø. Der er mange om udbuddet. Deltager hvert år i Åbent land konferencen, hvor jeg netværker og kommer for at høre det nyeste. Om rådgivningen Nogle af respondenterne er slet ikke klar over at det findes. Har brugt det enkelte gange. Vi bruger den lidt. Kommentarer til nyhedsbrevet - følgebrevet Nyhedsbrevet fungerer fint. Inspiration til et godt nyhedsbrev: Det må gerne udkomme hver 14. dag (hvis der ellers er noget relevant at formidle) To nyhedsbreve om måneden: Et med nye Videnblade og et med korte nyheder, kurser o.l. Lav en kort beskrivelse af Videnbladene. Maks. en mail hver 14. dag men det er også fint. Jeg ser det aldrig, da det kun er selve Videnbladene der bliver sendt rundt. Sådan kan det blive mere attraktivt at abonnere Lav en rabatordning det er nødvendigt (pt. er der et sort marked for passwords) Indfør prisdifferentiering (afhængig af kundetype og størrelse) Slå serierne sammen: En Videntjeneste der indeholder det hele Indfør temaabonnementer Der skal være bedre adgang Det skal være billigere at abonnere De private skovejere bør have et særligt tilbud Forslag til nye målgrupper Planlæggere - Fysisk planlægning i kommuner og private konsulent virksomheder Private skovejere Hobby-pyntegrøntsdyrkere Hobby-folk med interesse i skov, have og natur (f.eks. Danmarks Naturfredningsforening) Andre kommentarer Videntjenesten for By og Land virker ret storby-orienteret. Papir er oldnordisk. Fremtiden er elektronisk, søgefunktioner er essentiel, og viden er gratis (Park og Landskab) Mere handlingsorienterede Videnblade om skovbrug i kortere form folk har mindre og mindre tid til læsning. 12

13 Forbindelsen mellem forskning og praksis er svag i skovbrugssektoren. Forskerne skal komme ud til praktikerne. Skovdyrkerforeningen har selv en hjemmeside med dyrkningsnyt, hvor der publiceres aktuel viden i kort form. Input til spørgeundersøgelse Fokusgruppeinterviewene har givet anledning til at få afdækket holdninger til følgende: Sammenlægning af de fire Videntjenester Sammenlægning af Videntjenesterne for Pyntegrønt og Skovbrug Sammenlægning af Videntjenesterne for Park og Landskab samt Planlægning af By og Land Tværgående abonnementer Prisdifferentiering i forhold til virksomhedens størrelse Delvis finansiering af Videntjenesterne gennem reklamer Papirvidenblade contra en ren elektronisk Videntjeneste At der kommer nyheder oftere fra Videntjenesten Interviewene har desuden medført at der er blevet spurgt til interessen for følgende: Film / DVD med instruktioner Adgang til forskellige elektroniske værktøjer Etablering af weblogs / diskussionsforum Formidling af forskning ol. fra andre institutioner Temaserier Input til udvikling af Videntjenesten Fokusgruppemøderne har været en god anledning til at få indsigt i brugen af Videntjenesten i forskellige virksomheder. Det har været en god metode til at få afdækket, hvordan man rent faktisk og praktisk distribuerer Videnblade internt i virksomhederne, hvordan man deler viden på vidt forskellige måder i de enkelte virksomheder samt givet idéer til videreudvikling af Videntjenesten. En udvikling og fornyelse der først og fremmest angår brugervenlighed og tilgængelighed samt markedsføring af Videntjenesten ikke blot til potentielle abonnenter men også de nuværende abonnenter. 13

14 Metode for spørgeskemaundersøgelserne Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaundersøgelser af henholdsvis abonnenter på Skov & Landskabs Videntjeneste og en mindre gruppe ikkeabonnenter indenfor fagområdet. Undersøgelserne er gennemført i perioden 21. november december, Udvikling af spørgeskemaer Spørgeskemaet til abonnenter blev udviklet på baggrund af det tidligere skemaer fra 2002 men suppleret med en lang række spørgsmål rettet mere specifikt mod Videntjenestens formidling og med fremadrettede spørgsmål om en række muligheder for fornyelse af Videntjenesten samt nye elementer i formidlingen og bl.a. elektronisk nyhedsformidling m.m. De centrale spørgsmål blev udviklet og udvalgt gennem møder med bl.a. redaktørerne af de fire Videntjenester. En række generelle spørgsmål fra 2002-undersøgelsen indgår og er så vidt muligt bevaret i deres gamle form for at kunne være sammenlignelige. Spørgeskemaet til abonnenter findes i Appendiks 3. Til ikke-abonnenterne blev der udviklet et særligt spørgeskema, der indeholder de mere generelle spørgsmål og baggrundsdata fra abonnentundersøgelsen, samt spørgsmål om årsager til, at de ikke abonnerer på Videntjenesten. Spørgeskemaet til ikke-abonnenter findes i Appendiks 4. Da Videntjenesten siden 2002-undersøgelsen i høj grad er blevet elektronisk baseret, blev det valgt at udsende et elektronisk spørgeskema i programmet SurveyXact. Omkring 45 abonnenter, der ikke har , fik tilsendt et papirspørgeskema og en frankeret svarkuvert med posten. Udvælgelse af deltagere Deltagerne i undersøgelsen er alle abonnenter i de fire Videntjenester. Herudover blev der udvalgt i alt 160 ikke-abonnenter ud fra en fordeling på 40 for hver af de fire Videntjenesters fagområde. Udsendelsesprocedure Den 21. november, 2006 blev der udsendt en mail til abonnenter om undersøgelsen med et link til selve spørgeskemaet. 45 abonnenter uden fik tilsendt et papirbaseret spørgeskema og en frankeret svarkuvert. De 160 ikke-abonnenter modtog den 13. december en følg og et andet kortere spørgeskema, med spørgsmål om bl.a. årsager til, at de ikke abonnerer på Videntjenesten. Mails og følgebreve forklarer undersøgelsens formål og den gavn brugerne vil have af at svare. Endvidere blev der udlovet en præmie som motivation i form at et gavekort til et weekendkroophold eller et abonnement til et fitnesscenter efter eget valg. Den 1. december og den 13. december blev der udsendt en mail til abonnenter med påmindelse om undersøgelsen samt link til spørgeskemaet til dem, der ikke havde besvaret spørgeskemaet. Papirabonnenter modtog en påmindelse den 14. december. For ikke-abonnenter blev der sendt påmindelser den 18. december med link til spørgeskemaet. 14

15 Den 22. december udtrak Santosh Rayamaihi, der er ph.d.-studerende på Skov & Landskab og fra Nepal, en vinder, der som lovet har fået direkte besked og modtaget et gavekort på et kroophold efter eget valg. Svarprocent Som det ses i tabel 1, var der 52 af de oprindeligt 856 mailede/udsendte abonnenter, der udgik pga. bl.a. adresseforandringer og lukkede postkasser især som følge af strukturreformen, eller fordi de var bortrejst, på barsel, sygemeldt eller af anden grund ikke kunne modtage skemaet. I alt kunne 804 personer derfor reelt deltage i undersøgelsen. Der kom samlet 364 besvarede spørgeskemaer retur, mens skemaer returneret tomme henregnes som ikke-besvarelser. Dette giver en samlet svarprocent på 45 % for undersøgelsen blandt abonnenter. Tabel 1: Fordelingen af udsendte skemaer for abonnenter, frafald, resterende antal, modtagne skemaer og svarprocent på de to udsendelsesformer. Elektronisk spørgeskema Papir spørgeskema I alt Antal skemaer sendt Frafald Antal efter frafald Modtagne skemaer (3 elektroniske) Svarprocent 46 % 41 % 45 % Tabel 2: Fordelingen af udsendte skemaer for abonnenter, frafald, resterende antal, modtagne skemaer og svarprocent på de enkelte Videntjenester. Videntjenesten for Skovbrug Videntjenesten for Pyntegrønt Videntjenesten for Park og Landskab Videntjenesten for Planlægning af By og Land Ikkeabonnenter Abonnementer i alt i videntjeneste Frafald Antal efter frafald Modtagne svar Svar-procent pr. Videntjeneste 42 % 37 % 47 % 48 % 26 % Som det fremgår af tabel 2, varierer svarprocenterne indenfor de fire Videntjenester fra %, mens den er 26 % for ikke-abonnenter. 15

16 For ikke-abonnentundersøgelsen var der et frafald på 25 af de 162 udsendte spørgeskemaer pga. nedlagte s samt at tre viste sig at være abonnenter. Der indkom 36 af de 137 mulige svar, hvilket giver en svarprocent på 26 %. Dette er lavere end i 2002-undersøgelsen, hvor svarprocenten blandt ikke-abonnenter var 35 %. En årsag kan være en mindre omhyggelig udvælgelse af relevante ikke-abonnenter. Samlet set er svarprocenten ikke høj. Til sammenligning er den dog højere end de 40 %, der deltog i 1995-undersøgelsen, men mindre end de 57 %, der besvarede 1998-undersøgelsen og de 53 % i 2002 undersøgelsen. En af årsagerne til den lave svarprocent vurderes at være, at den blev gennemført i december, hvor mange har travlt op til jul (juletræssæsonen) og ved årets afslutning, hvor der ofte er travlt med afsluttende aktiviteter, og for amter og kommuners vedkommende travlhed med at forberede strukturændringerne. Her kan let være en del døde mailadresser, hvor der ikke har været tilkoblet et autosvar, så vi kunne se, at skemaet ikke nåede modtageren. En anden årsag til den relativt lave svarprocent kan være, at undersøgelsen er internetbaseret og at det måske kan være lettere at hoppe over en end et papirskema, der ligger på skrivebordet med en frankeret svarkuvert. Bortfald og repræsentativitet Der findes ikke baggrundsdata for den gruppe, der ikke har besvaret undersøgelsen. Det er derfor vanskeligt at vurdere både bortfaldet og repræsentativiteten - dvs., om dem, der ikke har svaret, adskiller sig væsentligt fra dem, der har svaret, og hvorvidt besvarelserne derved er repræsentative. For ikke-abonnenter er det sandsynligt, at det er deltagere, der er særligt interesserede i Skov & Landskabs viden, rådgivning og formidling, der har svaret. Det kan dog både være, fordi de er tilfredse eller utilfredse. Da svarprocenten er ret lav blandt ikke-abonnenter, bør resultaterne fra denne gruppe ikke overfortolkes, men primært være et indspil til resultaterne blandt abonnenterne. Databehandling Data fra de internetbaserede spørgeskemaerne er direkte indtastet af brugerne til en central database hos Surveyxact (Rambøll). De indkomne papirskemaer er indtastet manuelt i denne database. Herefter er data hjemtaget i digitalt format og overført til SPSS (Statistical Package for Social Sciences), hvor databehandlingen er foretaget. Data fra spørgeskemaerne er analyseret i SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version Generelt i hele rapporten nævnes kun forskelle, når de er statistisk signifikante med en sikkerhed på 95 % eller mere (signifikansniveau (p-værdi) <0,05). Sammenhænge med sociodemografiske variable er markeret tre grader af signifikans: Sammenhænge med *** viser meget markante sammenhænge (p under eller lig med 0,001), ** angiver markante sammenhænge (0,001 < p mindre eller lig med 0,010), mens * angiver knap så markante sammenhænge (0,010 < p < 0,050). Når intet er 16

17 angivet, er sammenhængen uden signifikant forskel ( p lig med eller over 0,050). Det skal fremhæves, at analyser som disse er af deskriptiv/komparativ karakter og påviser forskelle, men ikke siger noget om årsag og virkning. I henhold til gældende registerlovgivning vil de ark, der sammenkæder IDnummer med navn og adresse på deltagerne i undersøgelsen, blive destrueret. Sammenlignelighed med 2002-undersøgelsen Undersøgelsen af Videntjenesten lapper kun delvist ind over den mere generelle 2002-undersøgelse. Det er muligt at sammenligne følgende spørgsmål med 2002 undersøgelsen: Spørgsmål 5 (delvis) om Videnbladene. Spørgsmål 14 om en række generelle udsagn om Skov & Landskab. Spørgsmål 15 om servicen i Skov & Landskab. De fleste sociodemografiske variable. 17

18 Baggrundsprofil af deltagerne Fordeling på Videntjenester I undersøgelsen fik alle abonnenter fra de fire Videntjenester en henvendelse enten pr. mail eller pr. brev. Mange abonnerer på flere Videntjenester og tilsammen er der 1520 abonnementer (se tabel 2 side 15). De indkomne 364 besvarelser dækker således over 626 abonnementer (41 % af alle abonnementerne). Modsat de tidligere undersøgelser, er abonnenter ikke placeret i kun én Videntjeneste, men i alle dem, som de abonnerer på. Det er derfor ikke umiddelbart muligt statistisk at beregne, om der er forskel i holdninger på denne variabel. Forskelle kan ses på graferne, men bør ikke overfortolkes, da de ikke er statistisk dokumenterede. Alder Som det ses på figur 1, ligger respondenterne i undersøgelsen især i alderen omkring 30 til godt 60 år med en gennemsnitsalder på 49 år. Til sammenligning var aldersgennemsnittet i 2002-undersøgelsen på 46 år Alder Frequency Alder Figur 1: Aldersfordelingen af respondenter i besvarelserne (n = 300). 18

19 Tabel 3: Aldersfordelingen af de 364 respondenter i fire aldersgrupper (n = 364). Alder Antal % Under 35 år år år år og derover Ikke svaret I alt % Aldersfordelingen i grupper for hele undersøgelsen fremgår af tabel 3. Når man opdeler alder i forhold til abonnementer på de enkelte Videntjenester (tabel 4), er der kun ret små forskelle i aldersspredningen. og Land har tendens til at ligge lidt højere (gns. 53 år) end de øvrige. Ikke-abonnenterne var gennemsnitligt 47 år, dvs. stort set det samme som blandt abonnenterne. Tabel 4: Aldersfordelingen på abonnenter på hver af de fire Videntjenester, samlet for alle abonnenter samt ikke-abonnenter (n = 874). Videntjenesten for Skovbrug Videntjenesten for Pynte-grønt Videntjenesten for Park og Landskab 25 (8 %) 105 (35 %) 87 (29 %) 30 (10 %) 55 Videntjenesten for Planlæg-ning af By og Land 2 (4 %) 11 (21 %) 23 (43 %) 8 (15 %) 9 Samlet de 4 Videntjenester Ikkeabonnenter Under 35 år 12 (8 %) 10 (8 %) 25 (7 %) 5 (14 %) år (29 %) (33 %) (35 %) (31 %) år (36 %) (33 %) (30 %) (19 %) 60 år og derover (10 %) (8 %) (10 %) (17 %) Ikke svaret (16 %) (18 %) (18%) (17 %) (18 %) (19 %) I alt (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) Gns. Af dem der har svaret 49 år 48 år 48 år 53 år 49 år 47 år 19

20 Køn Som det fremgår af tabel 5, er der især mange mænd blandt deltagerne i undersøgelsen (64 %), mens der kun er 19 % kvinder, og 17 % ikke har angivet deres køn. Dette afspejler primært, at de fagområder, som Skov & Landskab henvender sig til, traditionelt er ret mandsdominerede. Andelen er kvinder er dog steget svagt siden 2002 fra 17 % til 19 %. Tabel 5: Kønsfordelingen af de 541 respondenter (n = 364). Køn Antal % Kvinder % Mænd % Ikke svaret % I alt % Når man opdeler køn i forhold til abonnementer på de enkelte Videntjenester (tabel 6), er der derimod ret markante kønsforskelle. Videntjenesterne for Skovbrug og Pyntegrønt er meget mandsdominerede med % mænd og kun 2-7 % kvinder. Videntjenesten for Park og Landskab har 20 % kvinder, mens kvinder udgør 36 % af abonnenterne på og Land. Blandt ikke-abonnenter er der 25 % kvinder og 56 % mænd, mens 19 % ikke har svaret på spørgsmålet. Tabel 6: Kønsfordelingen på abonnenter på hver af de fire Videntjenester, samlet for alle abonnenter samt ikke-abonnenter (n = 364). Kvinder 10 (7 %) Mænd 112 (78 %) Ikke svaret 22 (15 %) I alt 144 (100 %) 3 (2 %) 102 (80 %) 22 (17 %) 127 (100 %) (18 %) 302 (100 %) Videntjenesten for Skovbrug Videntjenesten for Pynte-grønt Videntjenesten for Park og Landskab 61 (20 %) 188 (62 %) 53 Videntjenesten for Planlæg-ning af By og Land 19 (36 %) 25 (47 %) 9 (17 %) 53 (100 %) 68 (19 %) 234 (64 %) 62 (17 %) 364 (100 %) Samlet de 4 Videntjenester Ikkeabonnenter 9 (25 %) 20 (56 %) 7 (19 %) 36 (100 %) 20

Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007

Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 Center for Skov, Landskab og Planlægning Brugerundersøgelse for Skov & Landskab 2007 Berit Kaae og Karen Sejr Arbejdsrapport Skov & Landskab nr. 19-2007 københavns universitet Rapportens titel Brugerundersøgelse

Læs mere

University of Copenhagen. Brugerundersøgelse for Skov & Landskab Kaae, Berit Charlotte. Publication date: 2003

University of Copenhagen. Brugerundersøgelse for Skov & Landskab Kaae, Berit Charlotte. Publication date: 2003 university of copenhagen University of Copenhagen Brugerundersøgelse for Skov & Landskab Kaae, Berit Charlotte Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Center for Skov, Landskab og Planlægning

Center for Skov, Landskab og Planlægning Center for Skov, Landskab og Planlægning Interessentundersøgelse blandt S&L s studerende samt kandidater med 3 års anciennitet Bestyrelsesmøde nr. 20, d. 14.3.2008 Morten Kvistgaard WWW.Evaluators.EU Disposition

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk www.dmi.dk DMI 12. september 2008 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen har kørt

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller AUGUST 17 Nydanskeres holdninger til kønsroller 1. Hovedpointer Indvandreres og efterkommeres holdninger til kønsroller adskiller

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner Spørgeskema Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi Skovgaard

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Analysenotat Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Dansk Erhverv har i februar 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalpolitikere. Undersøgelsen omhandler blandt

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE METODISKE BEMÆRKNINGER 3 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere