Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele."

Transkript

1 Vedtægter Maj 2015

2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen Merkur (Merkur Andelskasse), Merkur, Den Almennyttige Andelskasse (Merkur Andelskasse), Andelskassen Trion, (Merkur Andelskasse), Trion Andelskasse, (Merkur Andelskasse), Den Almennyttige Andelskasse (Merkur Andelskasse) Formål 2 Andelskassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed. Andelskassen skal under udøvelsen af sin virksomhed særligt arbejde med at yde og formidle lån til frie almennyttige initiativer. Grundlaget for andelskassens virksomhed er gensidig hjælp og ikke økonomisk vinding. Andelskassen virker ud fra impulser fra antroposofien og vil arbejde for at virkeliggøre samfundets tregrening. Indlån 3 Den enkelte indskyder kan fremsætte ønske om at få sit indskud udlånt til bestemte almennyttige initiativer. Den endelige afgørelse herom træffes af bestyrelse og direktion. Andelskapital 4 Stk. 1. Andelskapitalen er på 122 mio. kr. og er fuldt indbetalt. Andelene udstedes i DKK i fold af DKK og i EURO i fold af 250 EURO. Stk. 2. Nytegning af andelskapital finder sted løbende. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre stk. 1 under hensyn til andelskapitalens størrelse til enhver tid. Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. 5 Enhver af andelskassens indskydere og låntagere og i øvrigt enhver, der ser noget berettiget i andelskassens arbejde og formål, kan tegne andele. Andelshaverne hæfter kun med den tegnede andelskapital. 6 Stk. 1. Andelene noteres på navn. Andelene kan overdrages ved arv, gave eller salg. Salg sker til den af andelskassen fastsatte kurs. Overdragelsen skal noteres i andelskassen for at være gyldig. Stk. 2. Andelene kan indløses hos andelskassen, såfremt der samtidig udstedes nye andele for mindst samme kursværdi. Er dette ikke muligt, må indløsning afvente tilstrækkelig nyudstedelse, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Med henblik på at smidiggøre indløsningen, jf. stk. 2, er bestyrelsen bemyndiget til at udstede en ramme for indløsning af andele, uden at der samtidig sker nyudstedelse. Ved udstedelsen af en sådan ramme må andelskassens ansvarlige kapital ikke derved nedbringes mere, end at den ansvarlige kapital til enhver tid opfylder lovgivningens krav, samt at den ansvarlige kapital derudover mindst udgør: - lovgivningens krav til kapitaldækning udtrykt i procentpoint med tillæg af 2 procentpoint og 1

3 - det af andelskassen opgjorte solvensbehov udtrykt i procentpoint med tillæg af 2 procentpoint. Andelshaverne har ikke krav på, at bestyrelsen udnytter sin bemyndigelse, da en udnyttelse sker efter en samlet vurdering af andelskassens kapitalsituation. Stk. 4. Andelene giver intet udbytte, ud over hvad der fremgår af 7. 7 Stk. 1. Nytegning, overdragelse og indløsning af andele sker til en kurs, som fastsættes pr. 31. december med udgangspunkt i andelskapitalen og indeståendet på kursreguleringsfonden, jf. 21, stk. 4: (Andelskapital + indestående på kursreguleringsfond) * 100 Andelskapital Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for køb, salg og indløsning af andele samt retningslinier for afregningskursen året igennem baseret på resultater og forventninger. 7a. Stk. 1. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå aftale om hybrid kernekapital (kapitalindskud) med konverteringsret til andelskapital. Den hybride kernekapital må maksimalt udgøre det beløb, der kan medregnes til kernekapitalen i.h.t. lovgivningen på tegningstidspunktet. Stk. 2. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at beslutte de kapitalforhøjelser, som er fornødne for at gennemføre konverteringen. Stk. 3. Bemyndigelsen udløber den 13. april Bemyndigelsen kan forlænges ved beslutning på en generalforsamling. Stk. 4. De nærmere vilkår for optagelse af hybrid kernekapital fastsættes af bestyrelsen, herunder at renten kan være helt eller delvist afhængig af årets overskud. Stk. 5. En indskyder af hybrid kernekapital i andelskassen opnår ingen særlig retsstilling, herunder ikke retsstilling som andelshaver, hvis generalforsamlingen træffer beslutning om et eller flere af følgende forhold, inden indskyderen har konverteret den hybride kernekapital til andelskapital: Kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye konvertible gældsbreve (herunder hybrid kernekapital), opløsning, fusion eller spaltning. Andelskassens ledelse 8 Andelskassens anliggender varetages af 1. Generalforsamlingen 2. Repræsentantskabet 3. Bestyrelsen 4. Direktionen Generalforsamlingen 2

4 9 Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april. Generalforsamlingen afholdes i Danmark efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på andelskassens hjemmeside, samt ved brev eller elektronisk post til andelshaverne. Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab, jf Valg af medlemmer til repræsentantskabet jf Valg af revision. 7. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen, repræsentantskabet eller andelshavere. 8. Eventuelt. Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Forslagene skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Stk. 5. Kandidater til repræsentantskabet anmeldes skriftligt til bestyrelsen inden 15. januar med angivelse af kandidatens navn og adresse. Kandidaten skal være andelshaver på anmeldelses-tidspunktet og skal foreslås af bestyrelsen eller af en stiller, der skal være en anden andelshaver. Navne på kandidater og deres stillere skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Stk. 6. Ved valg til repræsentantskabet kan hver fremmødt andelshaver eller fuldmagtshaver stemme på op til 3 kandidater. 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisorerne finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne og/eller 1/4 af andelshaverne fremsætter motiveret begæring herom. Indkaldelse finder sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal angives i indkaldelsen, der sker efter reglerne i 9, stk Stk. 1. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed. Stk. 2. Til forandring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte og repræsenterede stemmer for ændringerne. Ved ændring af 2 og 11 kræves desuden bestyrelsens og repræsentantskabets enstemmige indstilling. Stk. 3. Til beslutning om andelskassens frivillige opløsning kræves, at 4/5 af samtlige andelshavere stemmer herfor. Har 4/5 af de fremmødte og 3

5 repræsenterede andelshavere på en generalforsamling stemt for andelskassens opløsning uden at udgøre 4/5 af samtlige andelshavere, kan beslutning om opløsning træffes på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 4/5 af de fremmødte og repræsenterede stemmer for opløsningen og uden hensyn til antallet af fremmødte/repræsenterede andelshavere. 12 Stk. 1. En andelshaver kan møde med en skriftlig og dateret fuldmagt fra en anden andelshaver og afgive stemme for denne. Ingen kan møde med fuldmagt fra mere end een. Dog kan bestyrelsen modtage fuldmagt fra et ubegrænset antal andelshavere. En fuldmagt har kun gyldighed til een generalforsamling. Stk. 2. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Repræsentantskabet 13 Stk. 1. Repræsentantskabet består af mindst 20 og højst 25 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen blandt andelshaverne. Hvert år afgår de 5 repræsentantskabsmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes seneste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Hvis et repræsentantskabsmedlem afgår ved døden eller udtræder uden at være på valg, indgår medlemmets plads i optællingen af de 5 pladser, der er på valg. Genvalg kan finde sted. Det skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, hvilke repræsentantskabsmedlemmer, der afgår og hvilke, der genopstiller, samt hvilke personer, der nyopstilles til repræsentantskabet, jf. 9, stk. 5. Stk. 2. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, jf. 16. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om principperne for bestyrelsens honorering. 14 (udgået) 15 Stk. 1. Repræsentantskabet bestemmer selv sin forretningsorden. Stk. 2. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I særlige tilfælde kan beslutning træffes ved skriftlig eller telegrafisk afstemning, såfremt intet medlem fremsætter indsigelse herimod. Bestyrelsen 16 Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 6 og højst 9 medlemmer. Heraf vælger repræsentantskabet 6 medlemmer blandt andelshaverne, hvoraf mindst 5 skal være medlemmer af repræsentantskabet. Hvert år afgår 2 af disse medlemmer. Blandt de 2 afgående medregnes bestyrelsesmedlemmer, der afgår som følge af udtræden af repræsentantskabet eller udtræder efter eget ønske. Derudover finder princippet om længstfungerende og eventuel lodtrækning, jf. 13, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Dog skal bestyrelsesmedlemmer afgå senest 4 år efter de pågældendes seneste valg. Genvalg kan finde sted. Indtræder vakance i løbet af en funktionsperiode og antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer 4

6 derved bringes under 6, vælger repræsentantskabet et nyt medlem. Udtræden af repræsentantskabet medfører udtræden af bestyrelsen, jf. dog stk. 1, 2. punkt. Stk. 2. Mindst ét af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal besidde kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision med henblik på at opfylde lovgivningens bestemmelser om revisionsudvalg. Stk. 3. Beslutter andelskassens medarbejdere sig for at benytte muligheden for medarbejderrepræsentation, jf. aktieselskabslovens bestemmelser herom, vælges 3 bestyrelsesmedlemmer af og blandt medarbejderne. Valgbare er medarbejdere, der i 12 måneder før valget har været ansat i andelskassen. Der vælges tilsvarende 3 suppleanter. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen. 17 Stk. 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, idet formanden og næstformanden dog skal vælges blandt de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede, dog således at halvdelen af de repræsentantskabsvalgte medlemmer altid skal være til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder de almindelige principper for andelskassens ledelse og drift og fastsætter i en instruks, i hvilket omfang direktionen kan disponere på alle væsentlige aktivitetsområder uden bestyrelsens forudgående medvirken. Direktionen 18 Stk. 1. Direktionen ansættes af bestyrelsen og har den daglige ledelse af andelskassen. Stk. 2. Direktionen ansætter og afskediger andelskassens øvrige personale. Stk. 3. Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret. Tegningsregler 19 Stk. 1. Andelskassen tegnes af enten to medlemmer af bestyrelsen i forening eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller to direktører i forening. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 5

7 Revision 20 Regnskabet revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Vælges mere end én revisor, skal de efterfølgende enten være statsautoriserede eller registrerede. Revisorerne vælges af generalforsamlingen. Årsregnskab og overskudsanvendelse 21 Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Resultatopgørelse og status offentliggøres på andelskassens hjemmeside. Stk. 2. Efter bestyrelsens indstilling træffer generalforsamlingen beslutning om fordeling af årets nettooverskud efter dækning af eventuelle underskud fra tidligere år. Efter bestyrelsens indstilling træffer generalforsamlingen beslutning om det herefter disponible beløb. Stk. 3. Overskud og andre reserver, der er skabt indtil 31. december 1998, henlægges til den frie reservefond. Disse midler må ikke udloddes til andelshaverne eller overføres til kursreguleringsfonden. Stk. 4. Af overskud efter 31. december 1998, henlægges et beløb til en kursreguleringsfond. Beløbet beregnes som: Årets overskud efter skat * (årets gennemsnitlige andelskapital + indestående på kursreguleringsfond primo året) Årets samlede gennemsnitlige egenkapital ekskl. årets resultat Den gennemsnitlige kapital opgøres som gennemsnittet af kapitalen ultimo hvert kvartal. Stk. 5. Det resterende overskud overføres til den fri reservefond. Stk. 6. Eventuelt underskud fordeles efter samme retningslinier som overskud, jf. stk. 4 og 5. Herved kan indeståendet på kursreguleringsfonden blive negativt, hvilket medfører, at kursen på andelene bliver mindre end 100. Stk. 7. En del af det i stk. 5 nævnte resterende overskud kan alternativt overføres til en særlig Merkur-fond, der er stiftet af andelskassen som en selvstændig juridisk enhed til varetagelse af almennyttige formål. Tavshedspligt 22 Ingen til andelskassen knyttet person må give oplysning til uvedkommende om forhold vedkommende bliver bekendt med gennem sin tilknytning til andelskassen. Opløsning 23 Hvis andelskassens opløses, skal dens nettoformue (fri reservefond, jf. 21, stk. 3 og 5) anvendes til almennyttige formål efter repræsentantskabets bestemmelse. 6

8 Overgangsregler 24 Stk. 1. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer og tilføjelser til vedtægterne, som måtte kræves af offentlige myndigheder, som betingelse for stadfæstelse. Stk. 2. Med andele, der efter de vedtægter, der var gældende frem til 14. april 2012, blev betegnet A-andele, forholdes på følgende måde: 1) A-andelene konverteres til andele efter nærværende vedtægt inden 1. juli ) Konverteringen sker til den kurs, som på konverteringstidspunktet er fastsat i henhold til 7. 3) Andelskapital, der ikke ved konverteringen kan berettige til mindst én ny andel, herunder splitter, udbetales kontant, med mindre andelshaveren ønsker at indbetale det manglende beløb. Foranstående vedtægter er vedtaget på Merkur, Den Almennyttige Andelskasses generalforsamling den 12. oktober 1985 i Hjørring og efter bemyndigelse ændret af bestyrelsen den 26. oktober Efterfølgende ændret på ordinær generalforsamling i Aalborg den 16. marts 1991, på ordinær generalforsamling i Århus den 26. marts 1994, på ordinær generalforsamling i Lading den 5. april 1997, på ordinær generalforsamling i Odense den 21. marts 1998, på ordinær generalforsamling i København den 13. marts 1999, på ordinær generalforsamling i København den 20. marts 2004, på ordinær generalforsamling i Århus den 12. marts 2005, på ordinær generalforsamling i København den 18. marts 2006 og på ordinær generalforsamling i København den 29. marts Bestyrelsen har tilrettet størrelsen af den aktuelle andelskapital i 4 på sit møde den 28. august Vedtægterne er efterfølgende ændret på ordinær generalforsamling i Odense den 28. marts 2009 og på ordinær generalforsamling i Århus den 10. april Bestyrelsen har tilrettet størrelsen af den aktuelle andelskapital i 4 på sit møde den 11. juni Vedtægterne er efterfølgende ændret på ordinær generalforsamling i København den 9. april 2011, på ordinær generalforsamling i Aalborg den 14. april 2012, på ordinær generalforsamling i Odense den 13. april 2013 og på ordinær generalforsamling i Aarhus den 12. april Bestyrelsen har tilrettet størrelsen af den aktuelle andelskapital i 4 på sit møde den 23. maj Bestyrelsen har tilrettet størrelsen af den aktuelle andelskapital i 4 på sit møde den 20. marts Vedtægterne er efterfølgende ændret på ordinær generalforsamling i København den 21. marts

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes 7 til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere