Aalborg Universitet. Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel. Publication date: 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel. Publication date: 2007"

Transkript

1 Aalborg Universitet Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Gottschalk, G., Ærø, T., & Rasmussen, M. (2007). Dårlige boliger i landets yderområder: Om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand. Hørsholm: SBI forlag. (SBi; Nr. 2007:08). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: August 28, 2015

2 SBi 2007:08 Dårlige boliger i landets yderområder - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand

3

4 Dårlige boliger i landets yderområder - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand Georg Gottschalk Thorkild Ærø Mikkel Rasmussen SBi 2007:08 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2007

5 Titel Dårlige boliger i landets yderområder Undertitel - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand Serietitel SBi 2007:08 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2007 Forfattere Georg Gottschalk, Thorkild Ærø, Mikkel Rasmussen Sprog Dansk Sidetal 54 Emneord Byfornyelse, landdistrikter ISBN Fotos Udgiver Georg Gottschalk, Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej 15, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: SBi 2007:08, Dårlige boliger i landets yderområder - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand. (2007)

6 Indhold Forord...4 Indledning...5 Sammenfatning og konklusioner...6 Erfaringer fra tre kommuner...16 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen...27 Resultater fra registerundersøgelsen...38 Bilag:...45 Bilag 1: Lov om byfornyelse, lejelovgivningen og boligstøtteloven i forbindelse med dårlige boliger i yderområder...45 Bilag 2: Byggeloven og dårlige boliger i yderområder...48 Bilag 3: Planlovens bestemmelse om kontinuitetsbrud...50 Bilag 4: Det anvendte internetbaserede spørgeskema

7 Forord Forfaldne boliger præget af lav kvalitet, dårlig vedligeholdelse og rod opfattes negativt af de fleste. Variationer i boligstandard accepteres til en vis grad, men hvor forfaldet er omfattende eller breder sig, giver det bekymring og bliver til et fælles anliggende. Denne type forfald kan nemlig med tiden føre til, at et givent område - en landsby, en bydel eller en hel egn, forbindes med denne situation. Området omtales negativt og bedømmes uattraktivt. Det betyder, at potentielle tilflyttere fortsætter videre til andre steder i deres søgning efter en bolig. Boligerne ligger ofte som enkeltbygninger i det åbne land eller i landsbyer, og har det til fælles, at de ikke fungerer på almindelige markedsvilkår. Boligerne kan vanskeligt omsættes som ejerboliger på grund af for lav efterspørgsel og for dårlig stand. Når markedet ikke længere løser problemet gennem almindelig omsætning på grund af manglende efterspørgsel eller lav standard, forfalder boligerne yderligere eller overgår til udlejning. Nogle steder har denne dårlige del af boligmassen åbnet for spekulation i udlejning. Denne del af boligmassen giver kommunerne flere forskellige udfordringer, og en række af landets kommuner har meldt om problemer med de beskrevne boliger. På grundlag af de skitserede forhold og problemstillinger har Statens Byggeforskningsinstitut for Socialministeriet gennemført en undersøgelse, som afrapporteres med denne rapport. Undersøgelsen er gennemført af seniorforsker Georg Gottschalk, forskningschef Thorkild Ærø og stud. scient. soc.. Mikkel Rasmussen. En følgegruppe har bistået SBi undervejs i projektet. Følgegruppens medlemmer har diskuteret problemstillingen, bidraget til afdækning af problemfeltet og herunder hjulpet med indhentning af oplysninger undervejs. Deltagere i følgegruppen var fra Socialministeriet: Charlotte Kruse Lange, Pia Scott Hansen og Allan Pedersen. Fra KL: Jana Eger Schrøder, der senere blev afløst af Erling Rørdam. Fra Miljøministeriet: Jane Kragh Andersen. Fra Erhvervs - og Byggestyrelsen: Lisbeth Jordan og Pernille von Lillienskjold. Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Søren H. Thomsen. Fra Skive Kommune: Arne Kirk. Fra Kuben Byfornyelse Danmark A/S: Søren Garde. SBi vil hermed gerne takke medlemmerne i følgegruppen for deres engagement og indsats. Der skal samtidig lyde en tak til de kommuner, der har bidraget med oplysninger gennem interview og besvarelse af spørgeskema. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Afdelingen for Boliger og Byfornyelse Juli 2007 Thorkild Ærø Forskningschef 4

8 Indledning Undersøgelsens formål Formålet med denne undersøgelse er at vurdere: omfanget og karakteren af boliger af særlig lav kvalitet i landets mere tyndt befolkede områder kommunale erfaringer med problemstillingen i hvilket omfang de eksisterende instrumenter og virkemidler dækker behovet i forhold til at afhjælpe de beskrevne problemstillinger, samt behovet for nye tiltag og forslag til handlemuligheder Undersøgelsens afgrænsning, kilder og metoder Der findes ikke centrale, nationale registeroplysninger, der præcist kan måle omfanget og karakteren af dårlige boliger. Det er derfor valgt at kombinere flere typer af oplysninger og herunder både at søge sagen afdækket i de centrale registre og at søge oplysninger hos udvalgte kommuner. Undersøgelsen bygger på tre kilder: 1. Oplysninger fra udvalgte kommuner afgivet ved hjælp af et Internetbaseret spørgeskema. 180 kommuner blev udvalgt til at få tilsendt spørgeskemaet på grundlag af udtræk fra en database med 20 pct. af landets boliger. 2. Interviews med repræsentanter fra Sallingsund, Morsø og Nakskov Kommuner. Disse kommuner er udvalgt på grundlag af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, hvoraf det fremgår, at netop disse tre kommuner havde relativt mange dårlige boliger af denne type og erfaringer med håndtering af problemstillingen. Sallingsund hører nu under Skive Kommune og Nakskov under Lolland Kommune. 3. Registeroplysninger om Danmarks boliger: type, størrelse, installationer, vurderingspris m.v., og om deres beboere: alder, indkomst, husstandssammensætning m.v. pr Disse oplysninger er samlet i ovennævnte database med 20 pct. af landets boliger. De boliger, der indgår i register-undersøgelsen, er afgrænset til enfamiliehuse og stuehuse til landbrugsejendomme i byer og i landområder med under indbyggere. 5

9 Sammenfatning og konklusioner Problemets karakter Udgangspunktet for undersøgelsen er, at en række af landets kommuner igennem længere tid har meldt om problemer med boliger, der har en særlig lav kvalitet, og som ligger uden for de egentlige byfornyelsesområder. Det er især boliger i det åbne land og i landsbyer, men det kan i nogle tilfælde også være boliger i mindre stationsbyer. Den dårlige kvalitet kan f.eks. bestå i, at der er installationsmangler (manglende toilet, bad eller centralvarme), manglende isolering, fugt eller almindeligt forfald. Det kan også være ejendomme, som er præget af affald og skrammel, der henligger i årevis på grunden. Boligerne kan ofte ikke omsættes som ejerboliger på grund af beliggenheden og den dårlige kvalitet. Nogle af disse dårlige boliger bliver opkøbt af udlejere, der lejer dem ud til husstande med meget små indkomster - fx førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. For at vurdere karakteren af problemerne blev der brugt: En spørgeskemaundersøgelse til en række kommuner. Interviews i tre kommuner, som ifølge spørgeskemaerne i særlig grad havde problemer med sådanne ejendomme. En registerbaseret undersøgelse. Et kortfattet internetbaseret spørgeskema blev sendt til 180 kommuner, som måtte antages at kende til problemer med dårlige boliger uden for de egentlige byfornyelsesområder. I spørgeskemaet kunne kommunerne sætte kryds ud for enkelte, mulige problemer, de kunne have med sådanne boliger. Stort set alle kommunerne angav almindeligt forfald af bygningerne som et af de problemer, de havde. Mellem to tredjedele og tre fjerdedele angav fugt i bygningerne, mangelfuld eller helt manglende isolering, installationsmangler og friarealer opfyldt med affald og skrammel. Direkte nedstyrtningsfare jf. byggeloven - blev kun nævnt som et problem for en fjerdedel af kommunerne. Interviews i tre kommuner (Sallingsund, Morsø og Nakskov) viste, at spekulation i opkøb og udlejning af enfamiliehuse og stuehuse i dårlig stand til kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, som kom rejsende langvejs fra, var et problem. Opkøberne er som regel udenbys udlejere, som har specialiseret sig i dette. Baggrunden er ifølge disse kommuner bl.a. økonomiske forhold, der tvinger ressourcesvage grupper til at finde forholdsvis billige boliger langt fra de store byer. Denne tilflytning af ressourcesvage grupper til dårlige boliger opfatter kommunerne som problematisk. Nogle gange opdeler udlejerne husene i to boliger og lejer dem ud, uden at udlejeren forinden har søgt om byggetilladelse til ombygningen. Nakskov Kommune melder f.eks. om sådanne boliger, der ikke var sikrede tilstrækkeligt mod brand. For lejerne er et af problemerne ofte, at boligerne er mangelfuldt eller helt uisolerede og derfor meget vanskelige og/eller meget dyre at varme op. Hvis de har lejet sig ind i sommerhalvåret, sker det, at de først opdager dette, når det bliver vinter, hvorefter de ser sig nødsaget til at flytte igen. 6

10 I to af de interviewede kommuner: Sallingsund og Morsø Kommuner har man erfaringer med en speciel form for pantebrevsspekulation i forfaldne boliger. Det foregår på følgende måde: Et udenbys selskab køber en forfalden ejendom op på en tvangsauktion til f.eks kr. I den følgende tid handles ejendommen mellem forskellige selskaber til stadigt stigende priser for til sidst at ende med at blive handlet for en pris på måske kr. Købene finansieres ikke med realkreditlån, men med private pantebreve, som sælges til købere, som ikke har set ejendommen. Når pantebrevskøberne ikke får renter og afdrag, begæres det sidste selskab konkurs, og ejerne af pantebrevene mister deres penge. Derefter går ejendommen på tvangsauktion, og det hele kan begynde forfra. Der er sandsynligvis flere kommuner, som har samme erfaringer. Alt i alt kan man om problemets karakter sige, at der er: - problemer med skæmmende, forfaldne, tomme huse eller huse, hvor der ligger affald og skrammel på grunden - problemer med husenes standard som f.eks. installationsforhold, manglende isolering eller fugt - problemer med tilflytning af ressourcesvage grupper til dårlige boliger i lokalsamfundene - problemer med pantebrevsspekulation i forbindelse med køb og salg af huse med lav standard. En del af de tomme, forfaldne huse bruges til dette. Tomme boliger, som ligger i rekreative områder f.eks. med havudsigt, har kommunerne ikke problemer med. De bliver handlet til forholdsvis høje priser og i mange tilfælde brugt til fritidshuse. Problemets omfang I denne undersøgelse ses der på de nuværende problemers omfang og karakter. Der ses således ikke på, hvilke problemer der i fremtiden evt. kan blive med nedlagte landbrug med overflødiggjorte stuehuse og avlsbygninger. Af de nuværende ca beboede stuehuse er der ifølge BBR-registret installationsmangler i ca af de stuehuse, hvor der er oplysninger om installationer i BBR-registret. Det svarer til ca. 6 pct. af disse stuehuse. Omfanget vurderet ud fra kommunernes egne skøn i spørgeskemaundersøgelsen De kommuner, der angav, at de havde problemer med dårlige boliger i landområder og mindre bysamfund, blev bedt om at give et skøn over, hvor mange boliger, det drejede sig om i deres kommune. Ud fra disse oplysninger er det beregnet, at der findes ca til af denne type boliger på landsplan. Heraf er halvdelen udlejede boliger, en fjerdedel ejerboliger og en fjerdedel tomme boliger. Grupper af kommuner, som stadigvæk har problemer, er ifølge spørgeskemaundersøgelsen koncentreret til kommuner omkring Limfjorden, Himmerland, Sønderjylland og de sydlige øer: Ærø, Langeland og Lolland. Omfanget vurderet ud fra registerundersøgelsen Analysen bygger på en database med registeroplysninger pr om 20 pct. af Danmarks boliger: type, størrelse, installationer, vurderingspris m.v., og om deres beboere: alder, indkomst, husstandssammensætning mv. Der er set på enfamiliehuse og stuehuse i byer og landområder med under indbyggere. Der er ca af disse typer huse. I denne del af undersøgelsen er det valgt at definere dårlige boliger eller potentielt dårlige boliger, som kommunen skønsmæssigt kan have problemer 7

11 med, som boliger, hvor kvadratmeterprisen er særlig lav, hvor bygningen er opført før 1960, og hvor boligen er tom eller beboet med husstande med meget lave indtægter. Afhængigt af, hvilke kriterier man vælger i registerundersøgelsen om f.eks. definitionen af lav indkomst, bliver tallet mellem og boliger. Det vil sige mellem en og to procent af enfamiliehusene og stuehusene i byer og landområder med under indbyggere. Alt i alt om skønnet over omfanget Ud fra de to måder at klarlægge antallet på kan man alt i alt sige, at det drejer sig om i størrelsesordenen enfamiliehuse og stuehuse i landområderne og de mindre bysamfund, som kommunerne kan have problemer med. Procentvist er det ikke så mange, men lokalt kan det være en større andel. Morsø Kommune skønner f.eks., at det drejer sig om ca. 5 6 pct. af boligerne i landområderne og i landsbyerne. Der kan også være lokale variationer inden for de enkelte kommuner. F.eks. anslår Sallingsund Kommune, at det drejer sig om ca. 10 pct. i den tidligere stationsby Durup med 400 boliger. Det er hovedsageligt dårligt vedligeholdte ejerboliger, som ifølge kommunen er vanskelige at omsætte. Med tiden vil en del af dem efter kommunens opfattelse formentlig komme til at stå tomme. Typer af problemer kommunerne har grebet ind overfor 180 kommuner fik tilsendt det netbaserede spørgeskema. 128 svarede. 63 af dem angav, at de havde haft - eller stadigvæk har - problemer med dårlige boliger i landområder eller i mindre bysamfund. Det hyppigste problem er almindeligt forfald af ejendommen. Det har to tredjedele af de 63 kommuner grebet ind overfor. Halvdelen har grebet ind overfor fugtproblemer, og en tredjedel har grebet ind overfor friarealer med affald, installationsmangler, mangelfuld eller helt manglende isolering, nedstyrtningsfare og svamp i bygningen. Halvdelen af de boliger, kommunerne havde problemer med, var udlejede boliger, og det gjaldt også halvdelen af de boliger, kommunerne havde grebet ind over for. En fjerdedel af de boliger, kommunerne havde problemer med, var boliger beboet af ejer. Det var imidlertid kun en tiendedel af de boliger, kommunerne have grebet ind overfor, der var beboet af ejer. Kommunerne er naturligt nok tilbageholdende med at gribe ind over for boliger, der er beboet af ejer, men koncentrerer indsatsen om de udlejede og de tomme boliger. Boligerne, der er beboet af ejer, vil mere komme i kommunernes søgelys, når og hvis de senere bliver lejet ud eller står tomme. De mange tomme boliger er et forholdsvist nyt og formentligt voksende problem. Antallet af boliger, kommunerne griber ind over for Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at de kommuner, der har dårlige boliger i landområder, landsbyer og mindre bysamfund, tilsammen griber ind over for ca. 125 boliger om året. I betragtning af, at der er op imod af disse dårlige boliger, og at antallet formentligt er voksende, ser det ikke ud til, at problemerne bliver færre. 8 Kommunernes virkemidler Kommunerne har brugt forskellige virkemidler i forhold til de dårlige boliger. Det mest brugte redskab er byggelovens bestemmelser om, at bebyggelsen eller de ubebyggede arealer skal holdes i forsvarlig og sømmelig stand. Over halvdelen af de adspurgte kommuner har brugt byggeloven som virkemiddel. Hver tredje af kommunerne har brugt kommunalt opkøb. Hver fjerde kommune har brugt boligstøtteloven (afslag på ansøgninger om boligstøtte) og kondemnering.

12 I interviewene i de tre kommuner og i fritekstsvarene til spørgeskemaerne peges der på nogle problemer med - eller usikkerhed - overfor nogle af de virkemidler, der er til rådighed. Der er også forslag til ændringer af eksisterende virkemidler og forslag til nye virkemidler. Det gælder for følgende love og bestemmelser: Byggeloven og lov om landbrugsejendomme Over halvdelen af de kommuner, som har grebet ind over for dårlige enfamiliehuse og stuehuse, har brugt byggelovens bestemmelser om, at bebyggelsen skal holdes i en forsvarlig stand og ikke frembyde fare for beboerne og andre og/eller bestemmelsen om, at ejendommen skal holdes i sømmelig stand. Disse bestemmelser finder nogle af kommunerne for komplicerede, især for små kommuner. F.eks. mener Sallingsund Kommune, at det er et problem i små landsbyer, at begrebet "sømmelig stand" skal forstås relativt. Hvis en enkelt ejendom i landsbyen skiller sig ud ved at være forfalden i sammenligning med de omkringliggende ejendomme, kan kommunen give påbud om istandsættelse efter byggeloven. Men hvis der er en hel række skæmmende bygninger i landsbyen, er der ikke nogle, der skiller sig ud fra de andre. Dermed kan man ikke bruge denne bestemmelse sådanne steder. For så vidt angår ubenyttede, skæmmende stuehuse så har det offentlige også en mulighed for at gribe ind med hjemmel i 9 stk. 4 i lov om landbrugsejendomme. Jordbrugskommissionerne i regionerne kan nemlig ifølge denne bestemmelse give ejeren påbud om inden en fastsat frist at istandsætte sådanne bygninger, så de ikke længere er skæmmende, eller påbud om at nedrive sådanne bygninger. Ifølge 22 stk. 2 i cirkulæret til loven bør kommunerne inddrages i disse vurderinger. Sekretariaterne for de syv jordbrugskommissioner har imidlertid meget begrænsede personaleressourcer til af egen drift at tage sådanne sager op. På årsbasis behandler jordbrugskommissionerne i størrelsesordenen 30 sager. I flere tilfælde har sekretariaterne taget sagerne op efter henvendelser fra utilfredse naboer til de skæmmende bygninger. Kommunerne, som ifølge sagens natur har større lokalkendskab, kan imidlertid også henvende sig til sekretariaterne med dokumentation om problemer med ubenyttede, skæmmende stuehuse (og driftsbygninger), og foreslå, at jordbrugskommissionerne tager disse sager op til vurdering i samarbejde med kommunen. SBi kan derfor anbefale kommunerne at indlede et tættere samarbejde med sekretariaterne for jordbrugskommissionerne. Ved en eventuel senere ændring af byggeloven kunne det inspireret af lov om landbrugsejendomme overvejes at bruge udtrykket, at en ejendom ikke må være "skæmmende". Det er et mere nutidigt udtryk end, at ejendommen skal holdes i "sømmelig" stand. Det kunne også overvejes at gå væk fra den relative betydning af begrebet "sømmelig" i hvert fald i landsbyer og mindre grupper af ejendomme på landet. I lov om landbrugsejendomme kan man godt operere med begrebet en skæmmende bygning, selv om den ligger helt isoleret. Derfor må det også kunne lade sig gøre at vurdere, om en beboelsesejendom på landet ikke er sømmelig uafhængigt af, hvordan de omkringliggende ejendomme ser ud. Det vil muliggøre, at man med byggeloven på én gang kan gribe ind over for flere nærliggende ejendomme, der alle er skæmmende. Det kan fx være i en landsby. Byfornyelsesloven, kondemnering En fjerdedel af de kommuner, som har grebet ind over for dårlige enfamiliehuse og stuehuse, har brugt byfornyelseslovens regler om kondemnering af sundhedsfarlige eller brandfarlige boliger. Kommunen kan samtidigt med 9

13 kondemneringen eller senere give ejeren påbud om at rive ejendommen eller dele deraf ned, når forbuddet mod beboelse er trådt i kraft. Ved påbud om nedrivning har ejeren ret til fuld erstatning med fradrag efter almindelige erstatningsretlige principper for eventuelle økonomiske fordele som følge af nedrivningen samt til at få dækket rimelige udgifter til nedrivning af bygningen og ryddeliggørelse af grunden. Ejeren har dog ikke ret hertil, når nedrivning påbydes, fordi det kondemnerede efter forbuddets ikrafttræden forvolder ulempe for de omboende eller andre, der opholder sig eller færdes i nærheden. Kommunen får 50 pct. refusion af staten til sine udgifter i forbindelse med påbud om nedrivning. Nogle kommuner mener, at reglerne om kondemnering er for komplicerede og/eller utilstrækkelige. Det gælder f.eks., hvis der er tale om fugt og indeklimaproblemer. Flere kommuner har tolket byfornyelseslovens bestemmelser om kondemnering således, at de godt kan kondemnere sundhedsfarlige boliger, som plejer at blive lejet ud, selv om disse boliger på tidspunktet for kondemneringen står tomme. Derved vil kommunerne forhindre, at nogle flytter ind i disse boliger, hvorefter de skal flytte igen, når boligen bliver kondemneret. Kommunen skal i så fald sørge for genhusning af beboerne, hvis de ikke selv forinden har fundet en anden bolig. I henhold til byfornyelsesloven kan en kommune imidlertid kun kondemnere beboede boliger. Socialministeriet udgav i februar 2007 en vejledning om kondemnering. Socialministeriet foreslår her, at kommunerne kontakter ejeren af en sådan sundhedsfarlig, tom bolig og meddeler ham, at kommunen agter at kondemnere boligen i tilfælde af udlejning. Ejeren kan så f.eks. vælge at afhjælpe de kondemnable forhold inden fornyet udlejning. Han kan også vælge at sælge ejendommen. Hvis der i en beboet bolig er nærliggende sundhedsfare for beboerne, kan fristen for kondemneringens ikrafttræden ikke overstige seks måneder. Fristen må ellers ikke normalt overskride 15 år. Mange af de dårlige boliger i landdistrikterne skifter forholdsvist hyppigt lejere (og ejere). Hvis der er tale om sundhedsfare, som ikke er en nærliggende sundhedsfare, har kommunerne i særlige tilfælde mulighed for at bestemme, at forbuddet træder i kraft ved lejeledighed og senest en bestemt dato. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor det, der kondemneres, udgør den eneste bolig på grunden. På den måde har kommunen sikkerhed for, at der ikke flytter nye lejere ind i den kondemnerede lejlighed, når de nuværende lejere flytter. I og med at kondemneringen tinglyses, har eventuelle købere sikkerhed for at få information om dette forhold inden købet. Tilbage står spørgsmålet om tomme, sundhedsfarlige boliger. Efter SBi's opfattelse kan det være en god idé at overveje at ændre kondemneringsbestemmelserne, så det i visse tilfælde blev muligt at nedlægge forbud mod beboelse i sundhedsfarlige boliger, uanset om de er beboede eller ej. Det gælder ikke mindst, hvor der er tale nærliggende fare f.eks. på grund af omfattende fugt -, indeklima - eller skimmelsvampsproblemer og evt. også brandfare. Byfornyelsesloven, de tildelte rammer De tre interviewede kommuner finder de tildelte rammer for byfornyelse alt for små i forhold til behovet. F.eks. havde den tidligere Sallingsund Kommune i de senere år kun en ramme på ca kr. pr. år. 10 Byfornyelsesloven, opkøb af tomme, forfaldne enkeltejendomme En af usikkerhederne har været, om kommunerne kunne opkøbe tomme, forfaldne enkeltejendomme for at rive dem ned eller for at få dem sat i stand. Formålet hermed har i nogle tilfælde været at gribe ind over for disse for-

14 faldne ejendomme og herved at forhindre, at sådanne ejendomme blev opkøbt med henblik på at udleje disse dårlige boliger til tilrejsende husstande med meget lave indkomster. En tredjedel af de kommuner, der har grebet ind over for dårlige boliger, har brugt opkøb som virkemiddel. Nogle kommuner mente imidlertid ikke, at det var i overensstemmelse med kommunalfuldmagten. Da det i forbindelse med undersøgelsen blev klart, at der var en sådan usikkerhed blandt kommunerne, er det blevet klarlagt, at kommunerne med hjemmel i byfornyelseslovens 98, stk. 2, kan beslutte at opkøbe forfaldne ejendomme med henblik på nedrivning eller istandsættelse. Kommunen kan selv stå for disse arbejder, eller den kan videresælge ejendommen til en køber, der forpligter sig til at sætte ejendommen i stand eller til at rive den ned og eventuelt også til at opføre en ny bygning efter retningslinier, der er fastsat i forbindelse med salget. Nakskov Kommune har brugt denne fremgangsmåde i en del tilfælde. Kommunerne kan ikke få 50 pct. statsrefusion til sine nettoudgifter i forbindelse med sådanne opkøb og videresalg af forfaldne enkeltejendomme med henblik på af få problemerne løst i privat regi. SBi mener, at det kunne overvejes, at kommunerne fik statsrefusion til sådanne opkøb med henblik på videresalg til istandsættelse eller nedrivning. Hvis kommunen i stedet for at købe en sådan ejendom giver påbud om kondemnering og nedrivning, så er der statsrefusion til ejerens nedrivningsudgifter. Lejeloven, boligstøtteloven og lov om fremme af energibesparelser i ejendomme Flere kommuner vil gerne hjælpe tilflyttende, lavindkomsthusstande, så de ikke lejer sig ind i dårlige, uisolerede boliger, hvor huslejen er for høj i forhold til boligens kvalitet. I Nakskov og omliggende kommuner, som nu er slået sammen i Lolland Kommune, har man f.eks. haft den praksis at besigtige boligerne, når husstandene søgte om lån til depositum i henhold til boligstøttelovens regler om lån til depositum for private udlejningsejendomme. Det er de såkaldte frivillige lån, som kommunerne selv kan fastsætte regler for. Hvis kommunerne fandt boligerne for ringe, har kommunerne frarådet husstandene at flytte ind og har nægtet at yde lån til depositum. Ifølge lejeloven kan lejeren indbringe størrelsen af huslejen for huslejenævnet. En sag ved nævnet kan imidlertid vare længe, og lejerne af de dårlige boliger flytter hyppigt. Hvis lejeren flytter under sagsbehandlingen, bortfalder sagen. Kommunen kan med hjemmel i boligstøtteloven vælge at indbringe huslejens størrelse for huslejenævnet i forbindelse med tildeling af boligstøtte. Her kan det imidlertid være et problem, at de dårlige boliger hyppigt skifter ejer, så sagerne må starte forfra med de nye ejere som modpart. I følge boligstøtteloven er der også mulighed for, at kommunen ved beregningen af boligstøtten tager udgangspunkt i en lavere leje end den, der er aftalt mellem lejer og udlejer. Dermed bliver boligstøtten mindre, mens huslejen er uændret. Lejeren af en uisoleret bolig, der er meget dyr at varme op, får dermed ingen gavn af, at boligstøtten bliver sat ned. I forbindelse med udlejning af dårligt isolerede boliger træder der i 2008 nogle lovændringer i kraft, der kan sikre kommende lejere bedre mod uforudsete varmeudgifter. Fra og med 1. juli 2008 skal der nemlig i henhold til lov om fremme af energibesparelser i ejendomme foreligge en energimærkning i forbindelse med udlejning af boliger på over 60m 2 bruttoareal. Udlejeren har pligt til at udlevere energimærkningen til lejeren, inden lejemålet indgås. Hvis han ikke gør dette, kan han straffes. Dermed vil kommende lejere have bed- 11

15 re muligheder end i dag for at blive opmærksomme på, at den kommende bolig måske bliver meget vanskelig eller meget dyr at varme op, inden lejekontrakten underskrives. Ifølge bestemmelserne om energimærkning skal der oprettes et register for disse kommende energimærkninger. Som udgangspunkt har udlejeren adgang til oplysningerne om sin egen ejendom, og de lejere, der allerede bor i ejendommen, har ret til at gennemgå energimærkningen, hvis de anmoder om det. SBi mener, at det vil være en stor fordel for kommunerne, hvis de også fik adgang til disse ikke-personfølsomme oplysninger. Dels i forbindelse med rådgivning af potentielle lejere før en evt. indflytning, i forbindelse med overvejelser om lån til indskud og tildeling af boligstøtte og dels på længere sigt - til vurdering af behovet for byfornyelse af udlejningsejendomme. Planloven og boligreguleringsloven, fritidshuse I henhold til planloven kræves der ikke zonetilladelse, når en helårsbolig i landzone overgår til fritidsbolig. I henhold til boligreguleringslovens 50 kan en helårsbolig imidlertid kun overgå til fritidsbolig, hvis det sker efter kommunalbestyrelsens samtykke. I Morsø Kommune er disse beslutninger delegeret til forvaltningen. Forvaltningen i Morsø Kommune har besluttet, at nogle af de tomme boliger, som ligger attraktivt, har fået en sådan tilladelse. De er blevet istandsat og udgør ikke længere noget problem for kommunen ved at være skæmmende. I den tidligere Nakskov Kommune har man givet tilladelse til, at nogle meget små ejendomme på meget små grunde inde i Nakskov by blev fritidshuse, fordi det ikke var realistisk, at de kunne blive til familieboliger. SBi mener, at det i konkrete tilfælde kan være værd at overveje, at lade helårsboliger skifte status til fritidshuse for at sikre, at de bliver vedligeholdt. Planloven, lokalplaner for landsbyer I Morsø Kommune er der ligesom i Nakskov og Sallingsund Kommuner overskud af boliger i landsbyerne. Derfor har kommunen fundet det uheldigt, når udenbys købere har købt enfamiliehuse op i landsbyerne og har opdelt dem i flere boliger til udlejning for ressourcesvage tilrejsende husstande. Kommunens modtræk til dette har været at indføje en bestemmelse i lokalplanerne for landsbyerne om, at der i landsbyerne kun må være én bolig på hver matrikel. Det er en fremgangsmåde, der kan anbefales andre kommuner, der har de samme problemer. Planloven, dårlige boliger i landområderne som tema i kommuneplanrevisionen I henhold til planlovens 23a, stk. 1 og stk. 2 skal kommunerne tage stilling til spørgsmålet om revision af kommuneplanen i første halvdel af den kommunale valgperiode. Og her kan den vælge at fokusere på særlige temaer og særlige områder i kommunen. SBi mener, at for de kommuner, som har mange dårlige boliger i landområderne og de mindre bysamfund, kan det være et godt redskab at tage temaet dårlige boliger i disse dele af kommunen op i kommuneplanstrategien og i en offentlig debat om denne. Efterfølgende kan der udarbejdes retningslinier og rammer for lokalplanlægningen, der sigter på at forbedre de fysiske forhold disse steder. 12 Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affald nr af 13. december 2006)

SBi 2007:08 Dårlige boliger i landets yderområder. - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand

SBi 2007:08 Dårlige boliger i landets yderområder. - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand SBi 2007:08 Dårlige boliger i landets yderområder - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand Dårlige boliger i landets yderområder - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe

Læs mere

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner - Hvad kan man gøre? - Georg Gottschalk, SBi, Aalborg Universitet Emner i undersøgelsen Problemernes karakter og omfang Kommunale erfaringer Gennemgang

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier:

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier: Dato: 06.08.2012 Kontor: Byfornyelse Sagsnr.: 2012-482 Midtvejsevaluering af Indsatspuljen I. Baggrund og formål II. Sammenfatning III. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse IV. Resultater og opgørelse

Læs mere

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden-

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden- Almene boliger Et af de helt store problemer i fremtiden- Køb af ejendomme Forudsætning, frivillige køb inkl. tvangsauktioner Både bolig- og erhvervsejendomme beliggende i byer < 3.000 indbyggere og i

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Bosætning i yderområder

Bosætning i yderområder Bosætning i yderområder Helle Nørgaard og Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut Der er gennem de senere år kommet fokus på bosætning i landets yderområder, både i den generelle debat og i planlægningskredse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Den fulde tekst Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9

29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9 Titel Vejl. af 01-04-2007 til indsats mod affald og faldefærdige bygninger på privat ejendom. En juridisk og praktisk vejledning til den Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2007 Type Vejledning Publiceret

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag Til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ( Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Notatark Sagsnr. 82.21.00-P05-1-14 Sagsbehandler Chris Schmücker og Thomas Frank 20.2.2015 Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Kommuneledelsen har nedsat

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 19 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 21. december 2007 Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER

PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG BYFORNYELSE PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG OG THISTED KOMMUNE 1 INDHOLD Forord side 3 Historien om Vestervig Byfornyelse Aps

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner 0 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland,

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Tilflyttere til yderområder Nørgaard, Helle; Jensen, Jesper Ole; Simon, Carola; Andersen, Hans Skifter

Tilflyttere til yderområder Nørgaard, Helle; Jensen, Jesper Ole; Simon, Carola; Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Tilflyttere til yderområder Nørgaard, Helle; Jensen, Jesper Ole; Simon, Carola; Andersen, Hans Skifter Publication date: 2010 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2013-2015 i Tønder Kommune

STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2013-2015 i Tønder Kommune STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2013-2015 i Tønder Kommune Forslag 22. august 2013 Strategien er affødt af øgede byfornyelsestilsagn i foråret 2013 og har til formål At synliggøre den samlede indsats

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Oversigt over sagsgangen i en skimmelsvampesag...5 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Hjørring Kommune, Plan & Udvikling, september 2008 Indhold Indledning 4 Handlingsplan og strategi

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14. Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere