Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget"

Transkript

1 Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget Framlagt av generalsekreteraren 1 juni

2

3 Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget Framlagt av generalsekreteraren 1 juni ANP :749

4 Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget Framlagt av generalsekreteraren 1 juni ANP :749 Nordisk Ministerråd, København Tryk: Aka-print A/S, Århus Oplag: 1000 Printed in Denmark Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K DK-1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Telefax (+45) Telefax (+45) Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneområder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal behandles. Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87 medlemmer. Nordisk Råd er initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene.

5 Indholdsfortegnelse Forord... 8 A - Planer for virksomhedsåret Indledning Overordnede temaer Andre temaer B - Budget Indledning Større ændringer på budgetpostniveau Udviklingen i udisponerede midler Flerårig planleggingsramme for Nordisk Ministerråd Flerårig planlægningsramme fordelt på sektorer Budgettets udvikling i perioden Budgettets indtægter Fordringer på landene Betalingsordningen for højere uddannelser Indbetalinger fra landene Sammenstilling af budget 2005 og Budgettets fordeling på forskellige budgetpostkategorier 2005 og Forklaringer til budgetstruktur og budgetpostkategorier Udgifter som ikke er direkte aktivitet og projekt relaterede Overføring og sammenlægning af budgetposter Tabel med alle budgetposter Det nordiske budget ud fra et ligestillingsperspektiv Frivilligsektoren og andre modtagere, som ikke er offentlige eller private virksomheter Indsatser for børn og unge Minsterrådets samlede nærområdeaktiviteter Forskningsindsatser Budgetposter hvor fælles informationsaktiviteter er en væsentlig del Kulturpolitik Generel indledning Generelle kulturindsatser Børn og unge

6 Film og medier Kunstområdet Nordiske kulturhuse Andre kultursatsninger Uddannelses- og forskningssamarbejdet Utbildnings-, og forskningspolitik Generelle forsknings- og uddannelsesindsatser Politikudvikling m.v Mobilitets- og støtteprogrammer Institution Forskning: projekter og programmer Institutioner IT-Ministerråd Miljø- og ressourcepolitik samt nærområderne Nærområdene og arktis Energi Miljøsamarbejdet Regionalpolitik Transport Jord- og skovbrug, fiskeri og levnedsmidler Jord- og skovbrug Fiskeri Levnedsmidler Velfærds- og erhvervspolitik Arbejdsmarked og arbejdsmiljø Social- og helse Jämställdhet Narkotikasamarbejde Næring Økonomi- og finanspolitik Byg- og bolig Konsument Lovgivning på justitssektorens område Sekretariat og andre fællesaktiviteter

7 Bilag 1: Flerårig planlægningsramme, samlet Bilag 2: Budgettet konverteret til EURO

8 Forord Härmed överlämnas mitt förslag till budget för Nordiska ministerrådet Förslaget utgår från de direktiv som fastställdes av de nordiska samarbetsministrarna den 22 januari. Budgeten har därefter diskuterats av ämbetsmannakommittéerna på de olika fackområdena. Budgeten utgår från de prioriteringar för det nordiska samarbetet som 2001 fastställdes i Ny nordisk dagsorden. Inom denna ram återspeglar budgeten den allt starkare europeiska anknytning som också det nordiska samarbetet utvecklar. Under förnyas samarbetet med Estland, Lettland och Litauen respektive Nordvästryssland, inte minst i ljuset av de baltiska ländernas EU-medlemskap. Budgetförslaget är på dessa områden preliminärt i avvaktan på nya riktlinjer för samarbetet med länderna i Nordens närområden. Ett mera preciserat ställningstagande kommer att kunna tas när de nordiska samarbetsministrarna fastställer den slutgiltiga budgeten vid årets slut. Köpenhamn den 1. juni Per Unckel Generalsekreterare 8

9 A - Planer for virksomhedsåret

10 Indledning A - Planer for virksomhedsåret 2005 A - Planer for virksomhedsåret 2005 Indledning Retning og rammer for nordisk ministerråd Nordisk Ministerråds budget skal understøtte arbejdet med at nå de politiske mål for det nordiske samarbejde, som regeringerne tillægger prioritet. Budgettet præges derfor såvel af videreførelse af tidligere igangsat aktivitet som iværksættelse af ny indsats eller forskydning af vægten mellem forskellige samarbejdsformål. Budgetlægningsprocessen inddrager aktivt de forskellige ministerråd, embedsmandskomitéer samt Nordisk Råd. Denne tilrettelæggelse bidrager til gennemsigtighed i processen - sammen med forhåndsangivelse af centrale budgetforudsætninger. Budgetlægningen er lige så fleksibel, som der er politisk vilje til at prioritere. De overordnede prioriteringer blev lagt i Ny Nordisk Dagsorden (2001) og kommer til udtryk gennem samarbejdsministrenes tværgående beslutninger og gennem de enkelte ministerråds strategier og handlingsplaner. I denne forbindelse er udvidelsen af den Europæiske Union med 10 nye medlemslande fra 1. maj den største enkelthændelse i de senere år, som sætter nye betingelser også for det nordiske samarbejde såvel det nordiske samarbejde i sig selv som i dets relationer til omverdenen. Derfor er den nordiske dagsorden hele tiden under proaktiv tilpasning. Dette har konsekvenser for budgettet. Væsentlige pejlinger af den ny, accelererende internationalisering af både politiske og økonomiske relationer blev manifesteret i Nordisk Ministerråds (samarbejdsministrenes) strategiske satsninger i Ny Nordisk Dagsorden. Behovet for øget samarbejde på regionalt plan blev yderligere fremhævet i Norden en samarbejdende region (2002), mens et samlet retningsgivende syn på nordisk samarbejde i et nyt, samlet Europa blev angivet i Det Internationale Norden nordisk samarbejde i europæisk ramme (2003). I forlængelse heraf pågår en reformulering af retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med de nye baltiske EU-medlemslande Estland, Letland og Litauen - henholdsvis med Nordvest- Rusland. Også det nordiske samarbejde mod vest er i fokus, Vest-Norden i det nordiske samarbejde (2003). En række fokuseringer kan fremhæves. I september 2003 enedes Samarbejdsministrene om et sæt vejledende retningslinjer - Det Internationale Norden nordisk samarbejde i europæisk ramme - for den fortsatte udvikling af Nordisk Ministerråds samarbejdsvirksomhed i relation til Nordens hele omverden, med primær anledning af den forventede udvidelse af den Europæiske Union (EU). Nu er udvidelsen en realitet. Fra 1. maj omfatter EU i alt 25 lande, heraf 10 nye medlemslande fra Centraleuropa og Baltikum. EU udgør i enhver henseende en afgørende politisk rammebetingelse for det nordiske samarbejde, uanset om der fokuseres på det indrenordiske samarbejde eller på nordisk samarbejde med Estland, Letland og Litauen respektive Nordvest- Rusland eller med andre parter. Et centralt aspekt i den forstærkede omverdensorientering består i at etablere et tættere og i den udstrækning det vurderes hensigtsmæsigt mere struktureret samarbejde med andre internationale organisationer, som er aktive i det nordlige Europa. I direkte sammenhæng med den nye europæiske situation arbejder Nordisk Ministerråd med en intensivering af samspillet med EU og med en konsekvensjustering af samarbejdet med Nordens nærområde. Intensiveringen af samspillet med EU falder i forlængelse af statsministrenes samrådspraksis (den såkaldte Imatra-model, besluttet 2001) samt enkelte fagministerråds særlige tradition for samnordisk 10

11 Overordnede temaer A - Planer for virksomhedsåret 2005 rådslagning om EU-spørgsmål. Der findes ikke én bestemt model for det nordiske sektorsamarbejde med EU. Derfor udveksles erfaringer gennem netværk og i form af Sekretariatets formidling af, hvorledes EUsamarbejdet på ministermøde-niveau bedst forberedes og struktureres, under hensyn til det enkelte fagområdes særpræg. I 2003 afgav Nordisk Ministerråd på baggrund af invitation fra EU-Kommissionen bidrag til Kommissionen vedrørende Nordisk Ministerråds rolle i gennemførelsen af Handlingsplan for den Nordlige Dimension (NDAP). Nordisk Ministerråds udspil bidrog væsentligt til EUhandlingsplanen, hvilket yderligere er synligt i sekretariatets statusrapport, april Nordiska ministerrådets genomförande av den andra handlingsplanen för Nordliga Dimensionen Dialogen mellem Nordisk Ministerråd og EU-Kommissionen er under udvikling på flere planer, ofte uformelt og netværkspræget. Fokus er på udvikling af samarbejde inden for nærmere afgrænsede områder (projekter, programmer, partnerskaber f.eks. vedrørende grænseregionalt samarbejde, folkesundhed og livskvalitet, eller samarbejde om nøgleelementer i informationssamfundets udvikling i Nordeuropa, Northern edimension ). Samtidig er sigtet, at der på basis af konkret projektsamarbejde etableres et langt mere integreret samvirke mellem Nordisk Ministerråd og EU-Kommissionen på områder, hvor det fællesnordiske samarbejde kan komplementere og understøtte landenes interesser, f.eks. på forskningsområdet i form af bestræbelserne på at etablere et fremstående, fællesnordisk rum for forskning og højere uddannelse. Overordnede temaer Ny nordisk dagsorden, nye strategiske satsninger Nye Strategiske Satsninger (2001) udpeger fem prioriterede satsningsområder: 1. Teknologisk udvikling, særligt informationssamfundets spørgsmål samt nordisk spidsforskning 2. Velfærd inkl. nordboers rettigheder og muligheder for at leve, arbejde, studere i et andet nordisk land, samt demografi- og migrationsspørgsmål 3. Det indre marked i Norden inkl. samarbejde for at fjerne grænsehindringer 4. Samarbejdet med nabolande og naboregioner 5. Miljø og holdbar udvikling Neden for omtales eksempler på, hvorledes hver af de fem prioriteringer følges op gennem konkret samarbejdsvirksomhed, som samtidig er tyngdepunkter i den pågående internationale orientering af det nordiske samarbejde: Forskning og innovation i Norden Arbejdet med at virkeliggøre et fælles nordisk uddannelses- og forskningsrum pågår intensivt med sigte på, at de nordiske lande kan udnytte deres komparative fordele og derved udbygge Nordens internationale konkurrenceposition ikke mindst inden for EU. En såkaldt hvidbog om det fremtidige nordiske forsknings- og innovations-samarbejde (2003) ligger til grund. Udviklingen af nordisk spidsforskning er længst fremme på det naturvidenskabelige område i form af pilotprojekt ( ). Et nordisk spidsforskningscenter omfatter netværk af forskningsgrupper på højt kvalitetsniveau (virtuelt center) eller en højkvalificeret, anerkendt forskningsenhed, som hver især kan tilbyde forskere gunstige betingelser. En særskilt undersøgelse af de samnordiske forskningsinstitutioner dannede grundlag for Ministerrådets beslutning (2003) om at de fællesnordiske budgetressourcer fremover primært skal anvendes som 11

12 Overordnede temaer A - Planer for virksomhedsåret 2005 incitament for at nationale institutioner og netværk arbejder nordisk, dvs. med områder, som prioriteres af Nordisk Ministerråd. I konsekvens heraf er et betydeligt antal samnordiske forskningsprægede institutioner under omlægning til nationale enheder, forankret i domicillandets forskningsmiljø. Udfordringen i næste fase bliver at føre ledende nordiske forskningsfinancierer sammen for at finde nordisk synergi på grundlag af nationale prioriteringer. Parallelt hermed arbejdes der på det næringspolitiske område med at reformere tilrettelæggelsen af det nordiske innovationssamarbejde. Sigtet er, at et samlet syn på forskning & innovation kan maksimere effekten/nytten for både forsknings- og anvendelses-miljøerne, såvel i et nationalt som et nordisk perspektiv. Forandringen af den fællesnordiske politik for forskning og innovation skal resultere i, at de nordiske lande og hele Østersøområdet bliver en stærk vækstregion i Europa. Velfærdsstaten demografi og migration Velfærdsundersøgelser, også i Nordisk Ministerråds regi, viser, at de nordiske lande har bemærkelsesværdigt ensartede samfundsstrukturer og velfærdsstatslige kendetegn. Synet på individet og familien er i alt væsentligt overensstemmende og det samme gælder forholdet mellem individets og samfundets ansvar. Finansieringen af velfærdsordninger er altovervejende offentlig og skattebetalt. Men dermed står de nordiske lande også over for dybtgående udfordringer af beslægtet karakter. De nordiske lande står under et indre demografisk pres i form af vigende folketal og en relativ aldring af befolkningen. Dette stiller spørgsmål ved samfundenes langsigtede evne til at videreudvikle velfærdsstaten. Tilgang af kvalificeret arbejdskraft udefra kan bidrage positivt. Men samtidig indebærer globaliseringen et ydre pres på de nordiske samfund, blandt andet som følge af øget migration samt ændring i de sikkerhedspolitiske betingelser. Det igangværende velfærdsforskningsprogram kulminerer i , og det er vigtigt at opnået indsigt finder anvendelse. Det drejer sig dels om at forstå de nordiske lande i et europæisk perspektiv, dels at indkredse de afgørende behov og muligheder for tilpasning af den nordiske model, således at de nordiske lande fortsat kan ligge i front internationalt og samtidig styrke den nordiske kulturidentitet og samfundsform. Et led heri vil være særskilte oplæg til debat og indsats for formidling af forskningsresultater, herunder aktiv anvendelse af elektroniske medier. Meget vil også kunne læres af forskelle mellem de nordiske lande. Et grænseløst Norden Trods mange års arbejde med at fjerne grænsebarrierer bl.a. gennem nordiske traktater/konventioner vedrørende sociale, uddannelses- og arbejdsmarkedsmæssige forhold m.v., består der fortsat væsentlige grænsehindringer mellem de nordiske lande. Hindringerne har betydning både for individer, familier og virksomheder, som ønsker at være aktiv på tværs af grænserne i Norden. Det indre marked i Norden kan gennem bedre udnyttelse af sine komparative fordele gå endnu længere end generelt i EU - og skabe en særlig vækstregion i Europa. Under det svenske formandskab i 2003 iværksattes en omfattende indsats for at fjerne bestående grænsehindringer mellem de nordiske lande. I spidsen for indsatsen indtrådte formandskabets særlige repræsentant, fhv. statsminister Poul Schlüter, som ved Nordisk Råds session i oktober 2003 aflagde beretning om de resultater, som var opnået indtil da. Samtidig blev det understreget, at Nordisk Ministerråd ville fortsætte indsatsen med uformindsket styrke under det islandske formandskab i - med den særlige repræsentant knyttet til Samarbejdsministrene. 12

13 Overordnede temaer A - Planer for virksomhedsåret 2005 De grænsebarrierer, som hidtil er blevet fjernet eller formindsket har i første række drejet sig om forhold, der har direkte betydning for den enkelte nordiske borger, som ønsker at bo, arbejde eller studere i et andet nordisk land. Parallelt med denne indsats sættes i fokus på grænsehindringer i Norden, som har særlig betydning for virksomheder og næringsdrivende. De nordiske lande er et udvidet hjemmemarked for hovedparten af brancher i Norden. Bl.a. er det indre-nordiske omfang af fusioner og virksomhedsopkøb omfattende og voksende. Effekten er velfærdsfordele. På alle områder er fjernelse af grænsebarrierer afgørende. Iværksættelse af denne ny indsats samt intensiv opfølgning af de hidtidige problemområder indebærer, at Nordisk Ministerråd i 2005 forventer at opretholde en samlet grænsepolitisk indsats på det nuværende høje aktivitetsniveau og baseret på en videreførelse af de seneste års budgetniveau, hvor det grænsepolitiske arbejde har været højt prioriteret i de berørte ministerråd og på overordnet, tværgående plan. Det er derfor afgørende, at bestræbelserne følges op også i de kommende år i landene og inden for Nordisk Ministerråd gennem proaktiv indsats afpasset efter hvert enkelt områdes særlige forhold og betydning. Ny retning for nærområdeindsatsen Nye retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med dels de nye baltiske EU-medlemslande, dels med Nordvest-Rusland vil gælde både for de forskellige ministerråds og de samnordiske institutioners samarbejde med myndigheder/partnere i disse lande. Når de nye retningslinjer er klarlagt, ventes de implementeret sideløbende med at nuværende samarbejdsprogrammer udløber i En særskilt nydannelse så dagens lys i i form af aftalen mellem de nordiske og de baltiske regeringer om et fremtidigt fuldt medlemskab for de baltiske lande i Nordisk Investeringsbank (NIB). Den fællesnordiske indsats i nærområderne vil fortsat have til formål at komplettere de nationale indsatser og skabe nordisk nytte ved at bidrage til en stabil udvikling i nærområderne gennem styrkelse af demokrati og værdifællesskab, udvikle regulerede markedsøkonomier samt understøtte mulighederne for bæredygtig udvikling. Med Estland, Letland og Litauen forventes i stigende grad et almindeligt myndighedssamarbejde - på lige fod, også hvad angår finansiering. På statsministrenes anmodning videreføres en vurdering af, hvorvidt andre samnordiske institutioner kan være egnede for et eventuelt baltisk medlemskab. Samlet set har disse indsatser til formål at skabe et dybere nordisk-baltisk politisk fællesskab. Det fremtidige samarbejde med Nordvest-Rusland skal lægges til rette efter de særlige hensyn, som gør sig gældende bl.a. for de forskellige russiske regioner, fra Murmansk i nord over St. Petersborg til Kaliningrad som særlig økonomisk zone og enklave i syd, inden for EU. Nordisk Ministerråd er fortsat interesseret i at etablere et informationskontor i Kaliningrad, såfremt de russiske myndigheder åbner mulighed herfor. Det nordiske samarbejde - først og fremmest med NV-Rusland - kan ses som integrerede dele af Nordisk Ministerråds bidrag til mål og handlingsplaner inden for EU s Nordlige Dimension. Nordisk Ministerråd tilbyder her en koordinerende indsats i relation til andre aktører, bl.a. gennem de nordiske informationskontorer. Eksempelvis varetager kontoret i St. Petersborg samordning af Nordisk Ministerråds aktiviteter på børn/unge-, social/helse-, narkotika- og ligestillingsområdet med partnerskabet for folkesundhed og livskvalitet inden for EU s nordlige dimension. Bæredygtig udvikling næste skridt Det nordiske samarbejde for bæredygtig udvikling har siden 2001 fundet sted inden for rammerne af den tværsektorielle strategi Bæredygtig udvikling En ny kurs for Norden (BU). Strategien omfatter 20- årige mål og mere kortsigtede, konkrete mål og indsatser inden for 6 fagområder hhv. tværfaglige 13

14 Andre temaer A - Planer for virksomhedsåret 2005 Andre temaer områder for perioden til og med. I 2003 færdiggjordes bl.a. et pionérarbejde med formulering og accept af et sæt operationelle indikatorer, hvormed den faktiske udvikling i Norden kan måles i relation til målene for bæredygtighed. Indikatorudviklingen og -anvendelsen skal gøre det muligt at træffe styrende politiske beslutninger og at fastholde et politisk ansvar. Samtidig kan indikatorerne tjene til påvirkning af det internationale samarbejde i videre forstand. Allerede ved Ministerrådets godkendelse af bæredygtighedsstrategien i 2001 blev det forudset, at strategien skulle revideres i løbet af få år dels for at gøre brug af de første erfaringer, dels for at supplere strategien på områder, som i første omgang blev udeladt. I perioden har en vidtrækkende revision og supplering af strategien fundet sted herunder er sociale og økonomiske parametre inddraget i bæredygtighedspolitikken, dvs. forhold, som har en væsentlig anden karakter end den miljømæssige kerne, hvorom strategiudviklingen tog sin begyndelse. Helhedsorienteringen stiller store krav til opfølgning og faktisk udførelse, såfremt strategiens politiske troværdighed skal sikres. Den reviderede strategi træder i kraft i Den politiske iværksættelse af strategien sker gennem de berørte fagministerråd og beror på, at den praktiske indsats sker i landene på regeringernes initiativ. Den samnordiske strategi for bæredygtig udvikling har hidtil vakt interesse internationalt, bl.a. ved topmødet i Johannesburg i september 2002 og i arbejdet med miljø og bæredygtighed inden for den Europæiske Union (EU). Den reviderede strategi bør på tilsvarende måde kunne stimulere andre lande og regioner internationalt til en mere bæredygtig udvikling. Kultursamarbejdet en vej til fællesskab Det nordiske samarbejde i Nordisk Ministerråd omfatter et bredt spektrum af mål. Dette gælder ikke mindst det nordiske kultursamarbejde, som hører blandt de mest rodfæstede indre-nordiske samarbejdsområder med vægt på kulturel mangfoldighed inden for en nordisk identitetsforståelse - kulturen som vej til fællesskab. Blandt redskaberne har støtteordninger hidtil spillet en betydelig rolle. Med den hastige økonomiske globalisering og internationalisering af relationer også gennem migration har det nordiske kultursamarbejde en central opgave med at understøtte de nordiske folks særpræg, men samtidig - udadvendt at bidrage til at styrke det samarbejdende Europa gennem dets kulturelle mangfoldighed. Derfor pågår udformning af en ny handlingsplan for Nordisk Ministerråds kulturengagement samt forberedelse af en samlet revision og ændring af støtteordninger på dette område. Andre prioriteringer Andre fællesnordiske politiske prioriteringer er for eksempel kønspolitik/ligestilling mellem kønnene, mobilitet for børn og unge, uddannelses- og holdningspåvirkende aktiviteter, identitetsdannelse og sprogfællesskab i Norden, fremme af Vest-Norden i det nordiske samarbejde, herunder nordisk samarbejde med naboer til Vest-Norden, kvalitet i sundhedsvæsenet, anvendelse af informationsteknologi på social- og sundhedsområdet, bevarelse af genressourcer, trafiksikkerhed, sikre fødevarer og mange andre hensyn. Det efterfølgende budget viser en særdeles bred variation i samarbejdsområder. En spredning af givne ressourcer på mange formål kan medføre risici for, at det nordiske samarbejde taber reel gennemslagskraft på det enkelte indsatsområde. Der kan være grund til nærmere politisk overvejelse af denne problemstilling. Samtidig må det erindres, at der ikke uden videre er tale om ækvivalens mellem forskellige aktiviteters ressourcetildeling og deres politiske betydning. Eller sagt med andre ord gennem et eksempel: Finansiering af et nordisk minister-netværk (et fagministerråd) kræver i 14

15 Andre temaer A - Planer for virksomhedsåret 2005 sig selv begrænsede ressourcer, mens drift af en fællesnordisk institution med et vist antal medarbejdere normalt vil forudsætte et betydeligt budgetgrundlag. Den politiske prioriteringsopgaves kerne består i at skulle sammenligne usammenlignelige størrelser. En fokusering vil normalt kunne synliggøre valgmuligheder og fremme politisk stillingtagen. 15

16 B. Budget

17 Større ændringer på budgetpostniveau B - Budget 2005 B - Budget 2005 Indledning Budgettet for 2005 indebærer en videreføring af aktivitetsrammen for og er ialt 817,517 MDKK i priser. Samtidig er det fastlagt et likviditetsbudget på 807,517 MDKK, som er 10 MDKK lavere end aktivitetsrammen på 817,517 MDKK. De 10 MDKK som ikke indbetales, indebærer en fordring på landene med et tilsvarende beløb. Prioriteringerne i årets budget er foretaget med udgangspunkt i Nordisk Råds rekommandationer, Ny Nordisk Dagsorden samt de prioriteringer som er konsekvenser af landenes ordførerprogrammer. Ministerrådets strategiske initiativer og midler til omprioeritering er videreført fra budgettet, og udgør i ,182 TDKK. Disse midler skal principelt anvendes til engangsindsatser. Beslutninger om anvendelse til formål af mere varig karakter skal også omhandle den fremtidige finansiering. Budgettet for 2003 blev udarbejdet for første gang efter den nye budgetproces, der blev vedtaget i Den nye beslutningsproces har i første omgang medført et mere konkret budgetdirektiv med økonomiske sektorrammer, en stærkere involvering fra sektorernes beslutningsorganer, fordybet budgetdialog med Nordisk Råd, og i mindre grad ændringer i udformningen af budgetdokumentet sammenlignet med tidligere budgetår. Budgettet for 2005 er udarbejdet i overensstemmeelse med den nye beslutningsproces. I budgettet findes særlige økonomiske redegørelser for områderne, ligestilling i Nordisk Ministerråds budget, samarbejde med frivilligsektoren, børn & unge, ministerrådets samlede nærområdeaktiviteter samt budgetmidler vedrørende information om det nordiske samarbejde. Baggrunden er den store opmærksomhed disse områder har fået igennem sin tværsektorielle karakter. Herudover vises der en oversigt med forskningsprogrammernes planlagte udvikling, pga. deres fremtidige bindinger i budgetsammenhæng. Større ændringer på budgetpostniveau I budgettet er der stigninger på budgetposter som tilsammen beløber sig til totalt 70,851 TDKK. Nedenfor vises en tabel med de største stigninger fordelt på de respektive budgetposter. Der er også vist de største reduktioner og hvilke budgetposter de henfører sig til. Til sammenligning var forandringerne i - budgettet på 38,274 TDKK. Større ændringer på budgetpostniveau (-prisniveau) Budget Budget Stigninger 2005 Ændring Nordens hus i Reykjavik Nordens hus på Färöarna Nordens institut på Åland Nordens institut på Grönland (NAPA) Dispositionsmedel-Utbildning och forskning Politikudvikling voksnes læring Nordiske spidsforskningsenheder, globala förändringar

18 Større ændringer på budgetpostniveau B - Budget Nordisk Forskningssamarbejde Nordisk videnskabelig information Forskningsprogram NORDUnet Stipendieordninger Arktisk samarbeidsprogram Ny pulje Prosjektvirksomhet i Baltikum Handlingsplan for Nordvest Russland Nordiskt institutt for kvinde og kønsforsk. (NIKK) Expo Nordisk InnovationsCenter Andre mindre øgninger 265 Sum stigninger Budget Budget Reduktioner 2005 Ændring Strategiske og kulturpolitiske satsinger Nordiskt skolsamarbete (NSS) Styringsgruppen for Voksnes Læring (SVL) Ledn.gruppen för högre utbildning- HÖGUT Nordiska forskningspolitiska rådet (FPR) Nordisk forskningsprogram om køn och våld Nordisk forskningsprogram om språkteknologi Nordisk komitè for Bioetikk Udviklingsprojektet NORDUnet Nordens Folkliga Akademi (NFA) Nord. samarbetsorgan för vetenskaplig information Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) Demokrati och medborgarpolitik Kulturförmedling Bärkraftig resurshushållning Nordjobb Projektmedel Jämställdhet Nordtest Andre mindre reduktioner -236 Sum reduktioner Ud af de samlede ændringer på ca. 70 MDKK udgør ændringer på budgetposter på Nærområderne og Uddannelse og Forskning den største del. På uddannelses- og forskningsområdet skyldes ændringerne en omorgansering af redskaber fra institutioner til, dels politikudvikling f.eks. Netværk for voksnes læring og til dels forskningsaktiviteter, som led i opfølgningen på NORIA rapporten. Omorganiseringen er et led 18

19 Udviklingen i udisponerede midler B - Budget 2005 i den sidste del af implementeringen af ministerrådets beslutning i 2003 om, at de nordiske institutioner inden for uddannelses- og forskningssektoren enten skulle lukkes, som det var tilfældet for Nordinfo og NFA, eller skulle overføres til nationalt ansvar. På Nærområderne er ændringerne en konsekvens af den forventede omstrukturering af aktiviterter som følge af Estlands, Letlands og Lithauens medlemsskab af EU fra 1. maj. Et bidrag til Nordiske Ministerråds beslutningsgrundlag foreligger i form af den netop afsluttede evaluering af Ministerrådets nærområdeaktiviteter. I denne forbindelse pågår forberedelser af nye retningsslinier for Nordisk Ministerråds fremtidige samarbejde med de nye baltiske EU-lande henholdsvis med Rusland. De nye retningslinier vil danne grundlag for en begyndende omlægning i løbet af Udviklingen i udisponerede midler Udisponerede midler ved udgangen af året

20 Flerårig planleggingsramme for Nordisk Ministerråd B - Budget 2005 Udisponerede midler ultimo Sektor Endring 2002 Endring 2003 Endring (TDKK) Kultursamarbeidet (NMR) Nordisk Kulturfond Utbildning och forskning IT-ministerråd Nærområderne Energi Miljö Ekonomi Regionalpolitik Transport Jord- och skogsbruk Fiskeri Arbetsmarknad och -miljö Social- och hälsovård Jämställdhet Narkotikasamarbejde Välfärdsinitiativ Näring Bygg- og bolig Konsument Levnedsmidler Lagstiftning Øvrig virksomhet SUM Udisponerede midler er defineret som midler, hvor det ikke er foretaget en beslutning om anvendelse til et bestemt formål. Udisponerede midler kan alene forekomme under projektmidler og støtteordninger. Projektmidler og støtteordninger udgør totalt ca. 55 % af ministerrådets budget. I detailbudgettet under hver sektor viser rubrikken Disp03/Bud 03 for budgetposter med projektmidler, hvor stor en andel af 2003-bevillingen, som er blevet disponeret i budgetåret 2003, under forudsætning af, at tidligere års midler allerede er disponeret. I fastlæggelse af bevillingsniveau for budgetpostene er omfanget af udisponerede midler fra sidste kendte regnskabsår og evt. erfaringer fra tidligere år for den respektive budgetpost anvendt. Dette er en led i Ministerrådets bestræbelser på at reducere omfanget af udisponerede midler. Tilbage fra 2003 har målet været, at maksimalt 5 % af de midler som planlægges til projekter og støtteordninger overføres udisponeret til næste budgetår. Anvendt på budgettet for 2005 medfører dette maksimalt ca. 41 MDKK i udisponerede midler. I løbet af er de udisponerede midler i ministerrådet reduceret med 7,5 MDKK eller ca. 38%, men fra til 2005 er der sket en mindre stigning i de udisponerede midler på ca. 18 %, som har brudt de seneste års faldende tendens. Af det totale budget udgør de udisponerede midler ca. 1,6 %, og ligger således stadig komfortabelt under Ministerrådets målsætning om 5 %. Flerårig planleggingsramme for Nordisk Ministerråd Den flerårige planlægningsramme viser i et 3 års perspektiv, hvordan budgettet udvikler sig, hvis forudsatte forhold på budgetteringstidspunktet videreføres i budgetoverslagsårene (BO-årene). Det må understreges, at der er tale om en teknisk fremskrivning og ikke en politisk omprioritering. Der tages således ikke nogen stilling til hvordan midler, som bliver til rådighed, skal anvendes. Udover de midler 20

Nordiska ministerrådet Planer och budget 2005

Nordiska ministerrådet Planer och budget 2005 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2005 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2005 ANP 2004:791 Nordiska ministerrådet - Planer och budget 2005 ANP 2004:791 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

Læs mere

Nordiska ministerrådet DELTAGERLISTE MØDE I NORDISK MINISTERRÅD EMBEDSMANDSKOMMITTEEN DEN 1. NOVEMBER 2006, KØBENHAVN

Nordiska ministerrådet DELTAGERLISTE MØDE I NORDISK MINISTERRÅD EMBEDSMANDSKOMMITTEEN DEN 1. NOVEMBER 2006, KØBENHAVN Nordiska ministerrådet DELTAGERLISTE MØDE I NORDISK MINISTERRÅD EMBEDSMANDSKOMMITTEEN DEN 1. NOVEMBER 2006, KØBENHAVN Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org DANMARK FINLAND FÄRÖARNA GRÖNLAND

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2009 ANP 2010:761 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2009 ANP 2010:761 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2134-1

Læs mere

Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007

Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Fremlagt af Generalsekretæren 2. juni 2006 ANP 2006:740 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Fremlagt af Generalsekretæren 2. juni

Læs mere

NSK/MR-SAM BESLUTNING

NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM 26-27.10.05 Nordisk Ministerråd godkender, med forbehold for de nationale parlamenters godkendelse, vedlagte budget for år på totalt 815,894 MDKK (2005 -prisniveau). Ministerrådet

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsregnskab for 2011

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsregnskab for 2011 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2011 Nordisk ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2011 ANP 2012:760 Nordisk ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2011 ISBN

Læs mere

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 541 TRYKSAG 457 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Læs mere

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2008 sammanfattning

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2008 sammanfattning Nordiska ministerrådet Planer och budget 2008 sammanfattning Indholdsfortegnelse 3 4 6 6 7 8 9 12 13 20 21 21 22 23 24 Planer och budget 2008 Statsministrenes sommermøde i Punkaharju Finansiering af globaliseringsinitiativerne

Læs mere

1. Forord... 9. 2. Nordisk samarbejde 2006... 10. 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20

1. Forord... 9. 2. Nordisk samarbejde 2006... 10. 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20 Inholdsfortegnelse 1. Forord... 9 2. Nordisk samarbejde... 10 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20 4. Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Regnskab for år... 21 5. Oversigt over de

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Planer og budget 2016 sammenfatning

Nordisk Ministerråd. Planer og budget 2016 sammenfatning Nordisk Ministerråd Planer og budget sammenfatning 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse 5 Planer og budget 6 Budgettets totalramme og budgettet fordelt på budgetsektorer 9 Hovedlinjer i budget 9 Ministerrådenes

Læs mere

Nordisk samarbejde 2005

Nordisk samarbejde 2005 Nordisk samarbejde Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed ANP 2006:760 Nordisk samarbejde Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed ANP 2006:760 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1385-4

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested. Til stede

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested. Til stede Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat 11.

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget, Christiansborg 1240 København K.

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2013 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2010-2013 samt prioriteringerne

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Planer och budget 2008

Planer och budget 2008 Nordiska ministerrådet Planer och budget ANP 2007:747 Nordiska ministerrådet Planer och budget ANP 2007:747 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007 ISBN 978-92-893-1574-6 Tryck: Scanprint as, Århus 2007

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010 Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 22. september 2010 Mødested Malmö, Sverige Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Nordisk Ministerråd Strategier og politik

Nordisk Ministerråd Strategier og politik Strategier og politik Bente Stærk Levnedsmiddelrådgiver, cand.brom. Reykjavik 28. januar 2005 Hvad er Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna

Læs mere

STRATEGIPLAN 2014-2018

STRATEGIPLAN 2014-2018 STRATEGIPLAN 2014-2018 Strategiplan for Nordisk Sprogkoordination 2014-2018 indholdsfortegnelse Baggrund...3 Om strategien...3 Strategiens overordnede politiske rammer...4 Vision og mission...5 Overordnede

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed årsregnskab for 2007

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed årsregnskab for 2007 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed årsregnskab for 2007 ANP 2008:740 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed årsregnskab for 2007 ANP 2008:740 Nordisk Ministerråd, København 2008 ISBN 978-92-893-1755-9

Læs mere

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 ISBN 978-92-893-4047-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4054-0 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-741

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordic funding instruments Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordisk Ministerråd består af samarbejdsministrene og 10 fagministerråd (MR) for de forskellige sektorer som støttes af 16 embedsmandskomitéer

Læs mere

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Foredrag holdt ved Nordisk Medicinaldirektørmøde i Tórshavn 23. august 2005 Af Høgni Debes Joensen Jeg er blevet anmodet om at levere et kort indlæg om NOMESKO

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde.

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tlf. +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. MR-lag, 2005-1, dok. 9, bil.1.

Læs mere

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 ISBN 978-92-893-4596-5 (PRINT) ISBN 978-92-893-4597-2

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for arbejdsliv, EK-A Mødetid 3. oktober 2007 Mødested Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, København K, mødelokale F Store Strandstræde 18 DK-1255

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Förslag till Nordiska ministerrådets Planer och budget 2006

Förslag till Nordiska ministerrådets Planer och budget 2006 Förslag till Nordiska ministerrådets Planer och budget Framlagt av generalsekreteraren 1 juni 2005 ANP 2005:733 Förslag till Nordiska ministerrådets Planer och budget Framlagt av generalsekreteraren 1

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Nordplus Junior Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Indholdsfortegnelse 1. Programmet...2 1.1 Overordnet formål for alle Nordisk Ministerråds mobilitets- og støtteprogrammer

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Nordisk samarbejde med fokus på samarbejde med naboer i vest og det arktiske område. Jeg vil indledningsvist

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 30. september 2008 Mødested Hotel Scandic Plaza, Umeå Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2011

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2011 Nordiska ministerrådet Planer och budget Nordiska ministerrådet Planer och budget ANP 2010:778 Nordiska ministerrådet Planer och budget ANP 2010:778 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2010 ISBN 978-92-893-2160-0

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Af Anita Vium - direkte telefon: OPTAGELSESFORHANDLINGERNE SKRIDER FREM

Af Anita Vium - direkte telefon: OPTAGELSESFORHANDLINGERNE SKRIDER FREM \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\maj-2001\ost-a-05-01.doc Af Anita Vium - direkte telefon: 3355 7724 OPTAGELSESFORHANDLINGERNE SKRIDER FREM Forhandlingerne om de østeuropæiske ansøgerlandes optagelse i EU skrider

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen!

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen! NOTAT Nordisk Ministerråd Til Kopi Fra Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne NEF 25 år 21. oktober 2010 10-01731-1 GS tale ved NEFs 25 års jubilæum

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Det fællesnordiske kultursamarbejde Handlingsplan for 2010 2012

Det fællesnordiske kultursamarbejde Handlingsplan for 2010 2012 Det fællesnordiske kultursamarbejde Handlingsplan for 2010 2012 MÅL OG VISION Det fællesnordiske kultursamarbejde udgør en stærk helhed. Samarbejdet har stor indflydelse på sin omverden og afspejler det

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for December 2009

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for December 2009 Notat til Statsrevisorerne om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen af Nordisk Råd,

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK GODKENDT REFERAT FRA MØDE I EMBEDSMANDSKOMITÈEN FOR MILJØSPØRGSMÅL, (EK-M), KØBENHAVN DEN 18 FEBRUAR 2002 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Ministeren 27-09-2013 Statsrevisorerne

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere