Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende dele af loven forventes sat i kraft"

Transkript

1 Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og at der derfor er indført en række nye begreber. Ny definition af koncernbegrebet, som ligger tæt op ad koncerndefinitionen i årsregnskabsloven og de internationale regnskabsstandarder. Kapitel 2 Anmeldelse og registrering 2 ugers anmeldelsesfrist også ved stiftelse af selskaber Der skal fremover som udgangspunkt ske digital registrering på selskabsområdet i det omfang, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udviklet it-registreringsløsninger. Da der fremover i et selskab kan tales norsk, svensk eller engelsk i bestyrelsen og på generalforsamlingen, kan dokumenter indsendt som dokumentation herfor også indsendes på disse sprog. Dokumenter, der skal være offentligt tilgængelige, f.eks. vedtægter, stiftelsesdokumenter, erklæringer udarbejdet af vurderingsmænd, skal dog fortsat indsendes på dansk. De nærmere regler herom vil fremgå af den nye anmeldelsesbekendtgørelse. Årsrapporter er ikke omfattet af selskabsloven og skal derfor også fortsat indsendes på dansk. Kapitel 3 Stiftelse Reglerne om stiftelse af et aktieselskab forenkles, så de kommer på linie med, hvad der gælder for anpartsselskaber. Stiftelsen kan foretages i én arbejdsgang. Kravet om konstituerende generalforsamling og udarbejdelse af tegningslister er ophævet. Mulighed for stiftelse frem i tid sættes endnu ikke i kraft. Minimumskravet til selskabskapitalen for anpartsselskaber bliver kr. For aktieselskaber videreføres det nuværende krav om en kapital på kr. Selskabs ledelse skal fortsat løbende sikre, at selskabet har et tilstrækkeligt kapitalberedskab. Mulighed for alene at indbetale 25 pct., således at den resterende andel af selskabskapitalen skal indbetales på anfordring bliver ikke sat i kraft. Reglerne om efterstiftelse (betydelige erhvervelser i indtil 2 år efter selskabets stiftelse) begrænses til kun at gælde aktieselskaber og kun for stiftere. Adgang til at undlade vurderingsberetning ved indskud af visse aktiver ved stiftelse og efterstiftelse sættes endnu ikke i kraft. Det samme gælder reglerne om mulighed for at indskyde en bestemmende kapitalpost i et andet kapitalselskab med tilbagevirkende regnskabsmæssig kraft. Kapitel 4 Kapitalandele m.v. De gældende regler om bl.a. omsættelighedsbegrænsninger, tingslig beskyttelse af rettigheder samt de generelle sikringsakter videreføres. Der gives mulighed for at udstede stykandele, og mulighederne for at lave stemmeretsforskelle udvides.

2 Reglerne om indberetning til et offentligt tilgængeligt ejerregister og muligheden for at føre selskabets ejerbog i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system sættes endnu ikke i kraft. Kapitel 5 Omsættelighedsbegrænsninger og indløsning De gældende regler om tvangsindløsning videreføres, men præciseres. Reglerne om amortisation tilpasses de generelle regler om kapitalnedsættelser. Kapitel 6 Generalforsamling Direktivet om aktionærrettigheder implementeres. Der indføres en registreringsdato for offentligt handlede aktieselskaber, dvs. en dato, der er skæringsdag for, hvem der må deltage og stemme på generalforsamlingen og i hvilket omfang. I aktieselskaber indføres en udtrykkelig frist for, hvornår en aktionær har ret til at få et forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling med på dagsordenen. Der indføres mulighed for at give tidsubegrænsede fuldmagter til andre end selskabets ledelse. Med hensyn til selskabets ledelse videreføres begrænsningen på 12 måneder og fuldmagten til selskabets ledelse skal være generalforsamlingsspecifik. Det fastslås, at aftaler mellem kapitalejerne ikke er selskabsretligt bindende for kapitalselskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Der indføres bestemmelser, der fastslår, at generalforsamlingen som udgangspunkt holdes på dansk, og udtrykkeligt regulerer, med hvilke flertal det kan besluttes, at generalforsamlingen kan holdes på andre sprog end dansk. Lignende indføres for dokumenter, der udarbejdes til generalforsamlingens brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen. Anpartsselskaber vil ikke kunne fastsætte mindre vedtagelseskrav til vedtægtsændringer end de i loven foreskrevne. Kapitel 7 - Selskabets ledelse Der åbnes op for, at både aktie- og anpartsselskaber kan vælge frit mellem de ledelsesmodeller, som i dag er kendte i de lande, som Danmark sædvanligvis sammenligner sig med. Det vil fremover som efter gældende ret være muligt at etablere sig med en direktion og en bestyrelse men også med en en direktion og et tilsynsråd. Hvis et selskab vælger at have en bestyrelse, kan direktionen udpeges enten blandt bestyrelsens medlemmer eller eksternt. Et anpartsselskab kan vælge kun at have en direktion. Reglerne om ledelsens pligt til at orientere generalforsamlingen indenfor 6 måneder, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital, videreføres. I anpartsselskaber indtræder pligten allerede, hvis egenkapitalen udgør mindre end kr. Kapitel 8 - Medarbejderrepræsentation De gældende regler om medarbejderrepræsentation videreføres i vidt omfang, men mange af dem skal fremover kunne fraviges i enighed mellem ledelse og medarbejdere. Medarbejdere i selskabers filialer kan fremover deltage i valg til ledelsen. Et moderselskabs generalforsamling skal kunne træffe beslutning om, at medarbejdere i udenlandske datterselskaber skal kunne deltage i valg til koncernrepræsentation. Dan-

3 ske medarbejdere er altid sikret mindst én koncernrepræsentant, og to, hvis de udgør mere end 10 pct. af de medarbejdere, der kan deltage i valget. Kapitel 9 - Revision og granskning De gældende regler om revisors og granskningsmænds mulighed for at få information til brug for deres hverv videreføres og præciseres. Kapitel 10 Kapitalforhøjelser med den besluttende generalforsamling. Der gives nyt mulighed for at bemyndige ledelsen til at udstede konvertible obligationer for et beløb, der overstiger halvdelen af selskabskapitalen. Adgang til at undlade vurderingsberetning ved indskud af visse aktiver ved kapitalforhøjelse sættes endnu ikke i kraft. Kapitel 11 - Kapitalafgang med den besluttende generalforsamling. Bemyndigelse til ledelsen til at udbetale ekstraordinært udbytte skal ikke længere fremgå af vedtægterne. Ved udlodning af ekstraordinært udbytte de første 6 måneder efter balancedagen i årsrapporten, er der i anpartsselskaber ikke krav om mellembalance ved udbetaling af ekstraordinært udbytte, og i aktieselskaber kan ledelsen selv vurdere, om balancen fra seneste årsrapport kan benyttes som mellembalance. Efter 6 måneder skal der udarbejdes en mellembalance. Adgang til at undlade vurderingsberetning ved udlodning af visse aktiver ved udlodning af udbytte og ved kapitalnedsættelse i værdier sættes endnu ikke i kraft. Kreditorernes frist for at gøre deres krav gældende i forbindelse med kapitalnedsættelser nedsættes endnu ikke fra 3 mdr. til 4 uger og reglen om, at automatisk gennemførelse af kapitalnedsættelser sættes heller ikke i kraft. Kapitel 12 - Egne kapitalandele Der bliver mulighed for at erhverve egne kapitalandele indenfor de frie reserver, dvs. de samme midler, der allerede i dag kan anvendes til udbytte. Dermed ophæves det gældende forbud for anpartsselskaber mod at erhverve egne anparter, og aktieselskaber får mulighed for at erhverve egne aktier udover den gældende grænse på 10 pct. af kapitalen. Der er fortsat krav om, at generalforsamlingen skal bemyndige ledelsen til at erhverve egne kapitalandele. Kapitel 13 - Økonomisk bistand til erhvervelse af kapitalandele Det gældende forbud mod lån til ejere, ledelse m.v. videreføres. De nye regler om adgang til selvfinansiering sættes endnu ikke i kraft.

4 Antallet af moderselskaber, der kan modtage lovlige moderselskabslån er blevet udvidet med lande, der er omfattet af OECD s klassificering 0 og 1, eksempelvis amerikanske moderselskaber. Kapitel 14 - Opløsning Der sker en skærpelse af den tidligere ledelses pligt til at bistå likvidator samtidig med, at selskabets tidligere revisor kan afsættes. Det bliver muligt at foretage á conto udlodning mod betryggende sikkerhed i forbindelse med en sådan udlodning. Reglerne om en særlig selskabs- eller regnskabssagkyndig afskaffes. Kapitel 15 - Fusion og spaltning. med en fusion eller spaltning. Muligheden for at fravælge plan og kreditorerklæring sættes endnu ikke i kraft. Der gives mulighed for at en fusion eller spaltning, hvor samtlige de deltagende selskaber er anpartsselskaber, kan gennemføres straks, hvis vurderingsmandserklæringen om kreditorernes stilling konkluderer, at kreditorerne er tilstrækkeligt sikrede. Kapitel 16 - Grænseoverskridende fusioner og spaltninger De gældende regler er som udgangspunkt videreført uændret. Reglerne om muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved grænseoverskridende fusion sættes endnu ikke i kraft. Kapitel 17 - Omdannelse De gældende regler om omdannelse videreføres, men beskrives mere udførligt. Visse af forenklinger i forhold til fusionsreglerne er også indført med hensyn til omdannelse af andelsselskaber med begrænset ansvar (a.m.b.a.) til aktieselskaber Muligheden for at fravælge kreditorerklæringen sættes endnu ikke i kraft. Kapitel 18 - Overtagelsestilbud De gældende regler videreføres Kapitel 19 Filialer En række indsendelseskrav for filialer, der er filialer af selskaber med hjemsted i et EUeller EØS-land, lempes. Der bliver mulighed for at genregistrere en filial, der er f.eks. er slettet pga. manglende indsendelse af regnskab, hvis det forhold, der har ført til sletningen, ikke længere er til stede. Reglerne om filialers mulighed for at have binavne sættes endnu ikke i kraft.

5 Kapitel 20 - Statslige aktieselskaber De særlige regler for statslige aktieselskaber ændres således, at datterselskaber af statslige aktieselskaber fremover ikke længere skal følge lovens særlige regler om statslige aktieselskaber, samtidig med at moderselskabet skal anlægge en koncernbetragtning ved meddelelse om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for koncernens fremtid, medarbejdere, aktionærer eller kreditorer. Er der tale om et aktieselskab, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land, fritages selskabet for at følge lovens særlige regler for statslige aktieselskaber. Kapitel 21 - Partnerselskaber De gældende regler om partnerselskaber videreføres. Kapitel 22 - Erstatning Der ændres ikke på den gældende culpanorm, men ledelsens ansvar præciseres i en række tilfælde ved, at loven og bemærkningerne indeholder konkrete handlepligter eller forhold, som ledelsen bør overveje i konkrete situationer. Der gives mulighed for, at domstolene i en konflikt mellem to aktionærer kan bestemme, at domstolene kan påbyde en aktionær sælge sine kapitalandele. Der har hidtil kun været mulighed for at en aktionær kan kræve sig indløst. Kapitel 23 - Straf De gældende strafbestemmelser videreføres i vidt omfang, men det sikres, at der er straf for overtrædelse af de bestemmelser, der indeholder konkrete handlepligter. Kapitel 24 Klageadgang De gældende regler om klageadgang videreføres. Derudover skal visse af de offentliggørelser, der i dag skal ske i Statstidende, endnu et stykke tid fortsat offentliggøres i Statstidende.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. WWW.PLESNER.COM Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Vedtægter for Danske Bank A/S Bankens navn, virksomhed, hjemsted og koncernsprog Stk. 1. Bankens navn er Danske Bank A/S. 1. Stk. 2. Bankens hjemsted er Københavns kommune. 2. Stk. 1. Banken driver bankvirksomhed

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere