.å Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen. Medlemmer. Indskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".å Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen. Medlemmer. Indskud"

Transkript

1 Side I VEDT,ItrGTER FOR ANDEL SBOLIGFORENINGEN ELVERPARKEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Elverparken. (1.2) Foreningens hjemsted er i Herlev kommune..å Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 8 co, Herlev, Ved Elverparken I - 16, 2730Herlev. $1 $2 ;' Medlemmer Indskud $3 (3.1) Sorn andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages seniorer, der er fyldt 55 år (dog blot den ene i et par) og er uden hjernmeboende børn, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. Generalforsamlingen er - med ahnindelig sirnpelt flertal, jfr. $ 25, stk. 1, og cf $ 25, stk. 2 - berettiget til at rneddele dispensation for bestemmelsen for så vidt angår hjernrneboende børn. (3.2) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. (3.3) Ved flytte ind forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helarsbeboelse for sig og sin husstand. Q.4) Hver andelshaver må ikke benytte mere end 6n bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdorn, institutionsanbringelse, forretningsrejse, ferieophold eller lignende. s4 (4.1) Indskud udgør etbeløb, svarende til kr. for hver af 10 boliger på109 m2yedelverparken 1, 3, 4, 6,7,9, 10, 13, 14 og kr. for hver af 6 boliger på 86 rn?yed Elverparken2, 5,8, 17,12 og 15. (4.2) Indskuddet skal indbetales kontant

2 Side 2 $s Hæftelse (5.1) Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen jf. dog stk. 2. (5.2) For de lan i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller handpant i ejerpantebrev i foreningens ejendonl hæfter andelshaverne uanset stk. I personligt og pro rata efter deres andel i formuers såfremt kreditor har taget forbehold herom. (5.3) En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. I og stk.2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. $6 Andel (6.1) Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til de oprindelige indskud for andelene, jfr. $ 4.1. (6.2) Andelen kan belånes i overenssternmelse rned regletne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens $ 4a.Der kan ikke gives transport i et tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at rnodtage og kvittere for afregningen af tilgodehavendet efter en overdragelse. (6.3) Andelen kan kuri overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningens vedtægter ($ 13-19). (6.4) For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder på navn. Bortkornrner andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. $7 Bolig a;ftale (7.1) Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager artdet, an' vendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. (7.2) En bolig må udelukkende benyttes til beboelse. $8 Bolig afgift (8.1) Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen. (S.2) Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes efter følgende principper:

3 Side 3 A) Alle prioritetsydelser, herunder men ikke begrænset til renter, afdragog bidrag, på realkreditlån, banklån m.v. fordeles således. 86 m2 : 5,565Yo 109 nl : 6,661%o B) Øwige driftsudgifter fordeles således: 86ftJ : 5,75Yo l09 t* : 6,55Yo C) Udgifter/afgifter til el, vand, vandafledning, varme og antennetilslutning betales individuelt og sker opkrævning ikke direkte fra forsyningsselskaberne overfor den enkelte andelshaver, foretages opkrævning heraf hos den enkelte andelshaver. (S.3) Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling af leje. $e Å Vedligeholdelse (9.1) En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenb orde. En andelshavers vedli geholdel se spli gt ornfatter også forringelse, sollt skyldes slid og ælde. (9.2) En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede haveareal. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelse af havearealet for fælles- eller egne hegn. (9.3) En zurdelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. (9.4) Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure samt fælles anlæg. (9.5) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens :udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. $ 21. Forandringer (10.1) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, medmindre forandringen er anmeldt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden 3 uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, s10

4 Side 4 indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. (10.2) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure eller til at opsætte eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om forandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesser. (10.3) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrift er. (10.4) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. $11 Fremleje (11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre, medrnindre han/hun er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3. (11.2) En andelshaver er berettiget til at frernleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, sorn kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdorn, institutionsanbringelse, forretningsrejse, ferieophold eller lignende for en begrænset periode på nonnalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflyning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svieende salg. Bestyrelsen skal godkende fiemlejetageren og betingelseme for frernlej emålet. (11.3) Fremleje I -låni længere tid end 3 måneder af enkelte værelser kræver bestyrelsens tilladelse. $12 Husorden (12.1) Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. (12.2) Det er ikke tilladt at holde husdyr. På trods heraf er det dog tilladt at holde førerhund. Bestyrelsen er dog berettiget til - i enighed - at dispensere herfor. s13 Overdragelse (13.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med $ Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse skal

5 Side 5 (t3.2) A) E) F) G) skriftlig godkendelse herfor gives senest 3 uger efter, at overdragelsen er forelagt bestyrelsen til godkendelse' Andelen overføres efter følgende rækkefulge, idet opmærksomheden henledes på bestemmelserne i $$ l8 og 19: Aodt" andelshavere har fortrinsret til overtagelse af andelen og bopælsretten til den fraflyttende andelshavers lejlighed, dog forudsat at den således indflyttende andelshaver overdrager egen andel samt brugsret til egen andel, og således at den lejlighed frigøres til overdragelse. I tilfælde af konkurrence omkring overtagelse af andel har andelshavere fortrinsret efter anciennitet (indflytningsdato) og i tilfælde af konkunence også på dette punkt, sker der lodtrækning mellem de interesserede. Note: Generalforsamlingen er enige om, at alle, som indjlytter andelsboligforeningens hase første gang i sommeren 2005 hør samme/ens anciennitet uønset den præcise indflytningsdato' Vedtaget enstemmigt på generalforsømlingsmøde 30- marts B) Personer optaget fra ventelisten fra Herlev Seniorboligforening 2002, og soltl melcler sig til denne venteliste senest pr. L juli Ventelisten administreres af bestyrelsen, der er berettiget til at opkræve gebyr for optagelse og fortsat placering på listen' C) Børn af anclelshavere opførl på venteliste. Hver andelshaver kan kun indstille et bam til listen. I tilfælde af konlanrrence omkring overtagelse af anclel har andelshavere fofirinsret efter anciennitet (ildflytlingsdato) og i tilfælde af konkurrence også på dette punkt, sker der lodtrækning rnellern de interesserede. D) Personer, der er optaget på venteliste efter atvære t/ldt 55 år, og soln er bosiddende i Herlev Kommune. Ventelisten aclninistreres af bestyrelsen, der er berettiget til at opkræve gebyr for optagelse og fortsat placering på listen. Personer, der indstilles efter bestyrelsens valg' Til den, der indstilles af den fraflyttede andelshaver' Personer, der er optaget på venteliste under B), C) eller D) kan maximalt to gange afslå en tilbudt andelsbolig. Efter andet afslag flyttes vedkommende sidst på venteliste D). Ventelistepersoner kan tilkendegive at de alene ønsker en bolig på 86 rn2 eller l09m2.i så fald tilbydes de kun den ønskede boligstørrelse, at de p.t. ikke er boligsøgende. I så fald bliver de ikke tilbudt en ledig bolig Hvis de i forbindelse med den årlige betaling skriftlig tilkendegiver, at de er boligsøgende, indtræder de på deres plads på ventelisten. $14 Pris (14.1) Prisen for andel skal godkendes afbestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter $ 14.2 Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retning slinier.

6 Side 6 A) Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalfoisamlingen for tiden indtil næste arlige generalforsamling. Aod.l"nt pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven o g i øwig! under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre alctiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En andelshaver er uanset den af generalforsamlingen fastsatte pris berettiget til at beregne sig ru*" pris for andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt, jf. andelsbo ligforenings-lovens regler herom. B) Værdien af forbedringer, jf $ 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdifoningelse på grund af alder og slitage. Såfremt andelshaveren under byggeriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt fothøiet vederlag for installationer, såsom køkken, skabe og fliser' opgøres og afskrives det særskilt betalte vederlag som ovenfor anførtc) Den fraflyttede anclelshaver kan ikke beregne sig noget vederlag for forbedring og beplantning m.v. af det til boligen knyttede haveareal. D) Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. E) Såfrenrt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller rnangelfuld beregnes pristillæg respektiv prisnedslag under hensyn hertil. E fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de (14.2) Værcliansættelse og fradrag efter stk. I litra B - værd iforingel se skurver, d er er fastlagt af Andel sb oli gforeningerne s F ælle srepræ sentation som vej I ed ende. Anskaffel se sprisen for eget arbejcle ansættes til den svendeløn, excl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret med harde hvidevarer eller husholdningsmaskiner, der tilhører andelsboligforeningerq men skal vedligeholdes og fornyes af andelshaveren, beregnes tillæg respektive nedslag efter litra E under hensyn til maskinernes alder og forventede normal levetid. (14.3) Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sætte til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afuise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øwige aftalte vilkår. (I4.4) Fastsættelse af prisen for forbedring, inventar ogløsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. Den konkrete opgørelse og vurdering foretages af en af bestyrelsen udpeget vurderingsmand, som fastsætter prisen for forbedringer, vedligeho ldelse, særligt tilpasset inventar o g \øsøte samt

7 Side 7 nedslag/tillæg for mangelfuld/særlig god vedlig-eholdelsestilstand' Udgiftln til inderingsmand afholdes af den tilflyttende andelshaver (køber). (14.5) iat"*t der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse afpris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller -nedslag for vedligeho ldelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår' og soll udleges uf aoa"kuotigforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftråuttd"n skal in*alae parteme til besigtigelse og udarbejde en å'deringsr apport,hvor priiberegningen specificeres og begrundes. voldgiftsmutrd.ttr vurdering er endelig og bindende for alle partefue. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmel*". iou hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges 6n part fuldt-ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fret medhold ved voldgiften. $ls Fremgangsmåde (15.1) Mellern overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale,der forsyner *id bestyrelsens påtegning orn godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af aldelsboligforeningens vecltægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilli'g af overdragelsessumtnens beregning rned specifikat-ion af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, sårnt eventuelt piistillæ g eller nedslag for vedligeholdelsesstand' Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf' (15.2) Alle vilkår for overdragelsen sk bestemnte, at overdragelsen ska Foreningen kan hos overdrager (15.3) Overdrfielsessummen skal senest to uger føt overtagelsesdagen indbetafis kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver' (15.4) Båtyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver ' bereitiget til at tilbagehotde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift o g eft erbet ahng af vatmeudgifter o. lign' Såfremt afregninå sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. (15.5) Snaresl mutgt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inveitar ogløsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Såfremt "rhu"*"r"r, forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan

8 Side 8 bestyrelsen" hvis forlangendet skønnes rimelig, tilbageholde et tilsvarende belab ved afregningentil overdrageren, således at beløbet furst udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er åstslaet, hvem det tilkommer. (15.6) Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. s16 (16.1) Andelsboligforeningen giver ikke garantier for lån til hel eller delvis finansiering af ov erdragelsessummen. $17 Ubenyttede boliger (17.1) Har en andelshaver ikke, inden I måned efter at være fraflyttet sin bolig, givet meddelelse om at ville afhænde sin andel, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, jfr. i øwigt $ 13, og de vilkår oveftagelsen skal ske på, hvorefter afi'egning finder sted somanført i $ 15. $18 Dødsfald (18.1) I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle, eller med hvem andelshaveren har haft fælles husstand i 2 år, være berettiget til at fortsætte rnedlernskab og beboelse af boligen. (18.2) Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller sarnlever, jf $ 18.1, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan overdragelsen afandelen ske til et barn af afdøde, såfrernt barnet i øvrigt opfylder betingelseme for optagelse i foreningen. Efterlader andelshaveren ikke bøm, eller disse ikke vil benytte deres ret til indtræden, skal zurdelen overdrages ifølge reglerne herom i $ 13. (18.3) Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder $$ tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder $$ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra $ 15 stk 3-6 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut, dog phnær foreningen har et udækket tilgodehavende mod boet. (18.4) Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3-måneders dagen for dødsåldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i $ 15.

9 Side 9 $1e Samlivsophævelse (19.1) Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den afparterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. (19.2) Reglen i stk. I finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øwig!, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst de seneste 2 ån før samlivsophævelsen. (19.3) Ved ægtefælles fortsættelse af medlemsskab og beboelse af boligen skal begge æglefæller være forpligtet til atlade fortsættende æg!efælle overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til $ 19 stk. 2 finder $$ tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles overtagelse geffiem ægtefælleskifte finder $$ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra $ 15 stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut. $20 Opsigelse (20.1) En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligeq men kan alene udtræde efter reglerne i $$ om overførsel afandelen. $21 Eksklusion (21. 1) I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen: A) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver att. B) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. $ 9. C) Såfrenrt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere. D) Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en støne pris end godkendt af bestyrelsen. E) Såfremt en andelshaver gw sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet. (21.2) Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i $ 17.

10 Side 10 s22 Ledige boliger (22.1) I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig^, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter $ 17, $ 18 etter $ 21, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver gå frem efter reglerne i 5 r:.2 A - G. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen. 7 Generalforsamling Indkaldelse rr.y. $23 (23.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. izz.zj Den ordinære generalforsamling aftroldes hvert år inden 3 måneder efter regnskabsårets udlzb med fulgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning. 3) Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkeldelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5) Forslag. 6) Valg. 7) Eventuelt. (2i.3) Ekstraordinær generalforsarnling aflroldes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller Il4 af andelshaverne eller aclministrator foflanger det rned angivelse af dagsorden. s24 (24.1) Generalforsarnlingen indkalcles skrifttigt rned 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. (24.2) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen' (24.3) Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfrernt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage føt genetalforsamlingen er giort bekendt med, at det kommer til behandling. (24.4) Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigl husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgangtil at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. (24.5) Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægiefælie eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden

11 Side 11 å\ Flertal Dirigent m.v. Bestyrelse andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive en stefirme i henhold til fuldmagt. s2s (25.1) Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret. (25.2) Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 10o%, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der overstiget l0%o af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 213 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 213 af jaog nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på rnindst 213 af ia og nej sternmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget efldeligt vedtages med et flertal på mindst 213 ia og nej Stemrner, ualset fivor mange sternner der er repræsenteret. (25.3) Ændring af vedtægternes $ 5 kræver dog sarntykj<e fra de kreditorer overfor hvem andelshaverne hæfter personlie. (25.4) Forslag orn salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på flrindst 314 af santlige mulige stetnmer. Er ikke rnindst 314 af samtlige rnulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal pil314 af cle repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny geneialforsamling, og på deme kan da forslaget endeligt vedtages med et flerlal på rnindst 314 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. $26 (26.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. (26.2) Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og formanden eller næstformanden. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstille s andelshaverne senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse. s27 (27.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udfure generalforsamlingens beslutninger. (27.2) Bestyrelsen har ret til uden forelæggelse på en generalforsamling at konvertere de af foreningen optagne lån.

12 Side 12 ) Bestyrelsesmedlemmer Møder Tegningsret Administration $28 (28.1) Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. (28.2) Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. (28.3) De øwige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, såiedes at halvdelen afbestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. (25.4) Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge' (28.5) Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges een person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted. (28.6) Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog undtaget af formanden, jfr. $ (28.7) Såfrernt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelseri for tiden indtil næste ordinære generalforsarnlilg. Ved formandens fi'atræden ftingerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfrenrt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver rnindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. $2e (29.1) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfrernt han eller en pefson, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. (29.2) Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af hele bestyrelsen. (29.3) I øwrgt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. $30 (30.1) Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. $31 (31.1) Generalforsamlingen kan vælge en advokat til som administrator at forestå ejendommens almindelige o g jwidiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

13 Side 13? (31.2) Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetagerbestyrelsenejendgmryensadministration,ogreglernei nærvjrend. t*' r og 4 fittd"r da anvendelse' kassebeholdning hog.9t bestyrelsesmedlem (31.3) Borrset tu "i -irrarå.r.ur ror"rrirrg"å-*ialer indsættes nå Jærskr{ k::a i et pengeinstitut eller i Ci.oU?ot, au n]oittttt konto der kun skal kunne foretages hævning fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbet;fid;t ".J""oorr.rift til foreningen være sig boligafgift' leje' indbetaling", i"øtui"aeke nied overdra[else afandele eller andet' skal ske Oiret<totit en sådan konto' fuesom også modtagne checks og post-anvit"ilgtt tft4 iniyjtes direkte på en sådan konto' (31.4) Bestyrelsen;; h"1, eller delvis overlade bogføring, opkrævning af boligafgift,'"*ååærre af lønningsregnskab.og ud etaling af faste (periodiske) betalinger, til et penleinstit* eller et statsautoriseret eller registåå r.uiiiorrsfirmå. Iået omfang en sådan overladelse ikke eruk",,;di;"rtvr"rr"n af sin midte vælge en regnskabsføret, der er *råii;fjlågholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber o g Periodiske udbetalinger' (31.5) Sorn sikkerh.a ør bestfrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for for"rhger, anåelshaverne og tredjernand,,tegner foreningen sædvaniig ;;;;_ ;t besvigelsesforsikring. Forsikringssunlmens størrelse skal oplyses i en note til årsregnskabet' $32 Regnskab (32.1)Foreningensårsregnskabskaludarbejdesioverensstenrnrelserned god regnsk"b Jif;iinderskrives ai adrninistrator og hele bestyrelsen' Regnskabsåreterkalenderåret.Førsteregnskabsårløberfrastiftelsen tit 3l' decernber 2005' ^ regnskabet. (32.3) Hvert år medtages i resultatopgørelsen et beløb til henlæggelse i en rond som;;?iis post. Fonden-kanrefter?:TJilI#' sen Beløbets siønelse fastsættes hvert fonden opsparede beløb kan ikke elsværdien. $33 Revision (33.1)Generalforsamlingenvælgerenstatsautoriseretellerregistreret revisor t' "tl""iazre årsrågnskabet. Revisor skal føre revisions- Protokol.

14 Side 14 $34 (34.1) Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til driftsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Opløsning $3s (35.1) Opløsning ved likvidation forestås afto likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. (35.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsarnling den29' aprll 2004 medooatit g"t vedtagetpå generalforsamlingerne 30. marts 2005 og 1. marts Konsekvensrettelser, opdatering og redigering forelagt generalforsarnlingen 11. marts I bestyrelsen: Bjarne Rahbek (forrnand), Ole Mortensen, Arne Severinsen, Birthe Bang og Gullnar Willumsen Sorn dirigent:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP M ØDERET FOR HØJESTERET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP Advokaterne Greve Midtby Center 2 A, 2670 Greve, Tlf. +45 43 90 50 80 - Fax. +45 43 90 46 36

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926.

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. V E D T Æ G T E R for BOLIGFORENINGEN MARIENLUND AF 1926 1 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. 1.2. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Navn og hjemsted 2 2.1.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN WAGNSBORG FREDERIKSBERG Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Wagnsborg. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. Formål (2.1)

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG Marts 1998 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højvang (1.2) Foreningens hjemsted er i Purhus kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET N a v n o g h j e m s t e d... 3 F o r m å l... 3 M e d l e m m e r... 3 I n d s k u d... 4 H æ f t e l s e... 4 A n d e l... 4 B o l i g a f t a l e... 5 B o l i g a f

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen VEDTÆGTER for Asgård Andelsboligforeningen 30. marts 2008 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Asgård 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Skive kommune. Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Andelsboligforeningen. Vedtægter. for A/B Steenstrups Allé 13 m. fl.

Andelsboligforeningen. Vedtægter. for A/B Steenstrups Allé 13 m. fl. Andelsboligforeningen Steenstrups Allé 13 m.fl. Vedtægter for A/B Steenstrups Allé 13 m. fl. beliggende Steenstrups Allé 13-17, 1924 Frederiksberg C Rosenørns Allé 27 A, 1970 Frederiksberg C Rosenørns

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter AF MARTS 2008 FOR. Andelsboligforeningen. Seniorbo Resenbro. Skærbækvej 23 A M. 8600 Silkeborg

Vedtægter AF MARTS 2008 FOR. Andelsboligforeningen. Seniorbo Resenbro. Skærbækvej 23 A M. 8600 Silkeborg Vedtægter AF MARTS 2008 FOR Andelsboligforeningen Seniorbo Resenbro Skærbækvej 23 A M 8600 Silkeborg Indledning På foreningens generalforsamling den 31. marts 2005 blev det besluttet, at ændre vores vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Revideret den 7. april 2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj... 1 VEDTÆGTER for ABF Tippethøj... 4 Navn og hjemsted... 4 Formål...

Læs mere

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 i V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 151 / Horsensgade 1. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 15. januar 2010 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B /

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov.

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov. Vedtægter for Andelsboligforeningen Ravndalen II 9310 Vodskov. 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ravndalen II. 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. 2 Formål 2.1

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Mølleparken I Trige

A/B Mølleparken I Trige VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE (rev. Maj 2009) Side 1 Indholdsfortegnelse : 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. 7. Boligaftale. 8.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer.

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer. A B G U N L Ø G Snorresgade 1-3; Gunløgsgade 2-16 Isafjordsgade 10-12; Bergthorasgade 1-11 A/B GUNLØG Formand: Henrik Tingleff Gunløgsgade 14 st. tv. 2300 København S Tlf.: 88 38 86 20 Fax: 32 95 92 20

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen "Lille Grundet".

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lille Grundet. Vedtægter for Andelsboligforeningen "Lille Grundet". Vedtaget i 1987 med ændringer af 13. august 1993, 28. februar 1995, 26. oktober 2006, 19. februar 2008 og 25. februar 2009 Indhold 1 Navn og hjemsted...

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND Jens Glavind jg@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk www.lr-p.dk Journalnr.: 161526-JG/AB Dato: 18.12.2014 II VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22,

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN BYRUMGAARD III, FREJLEV

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN BYRUMGAARD III, FREJLEV 1 Navn og hjemsted VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN, 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Byrumgaard III, Frejlev. 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere