FREDERIKSSUND GOLFKLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSSUND GOLFKLUB"

Transkript

1 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl , i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben, heraf var fremmødt 267 og afgivet 104 fuldmagter, i alt 371 stemmer. Formand Leif Tullberg bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Carl Jørgen Clasen som dirigent. Denne blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev nedsat et stemmetællerudvalg besående af: Formand revisor Henrik Bonde Nielsen, Heidi Sonne Nielsen, Jan Lyngsdal, Henning Skaarup og Harry Dalsø. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår herunder beretning, fra diverse udvalg. Formanden henviste til den skriftlige beretning. Men kom med nogle uddybende bemærkninger, til nogle af de vigtigste punkter. Medlemstilgangen i 2008 har ikke været så stor som vi kunne ønske. Dette er et problem for mange golfklubber, idet der ikke er venteliste ret mange steder mere, og dette gør at nye medlemmer søger ind i klubber nærmere deres bopæl. Herudover koster en indgangsbillet til Frederikssund Golf Klub ca. kr ,- det er en meget stor barriere for medlemstilgangen. Hvis vi fjerner denne barriere, eller reducerer den til ca. kr ,- tror vi der vil komme mange flere nye medlemmer til klubben. Medlemsafgangen har stort set været som tidligere år. Nettoafgangen har i 2008 været på 84 medlemmer. Formanden og Baneudvalgsformanden har forhandlet en ny ansættelsesaftale med greenkeeperne. Formanden uddybede hvad problemet var med de gamle aftaler, og orienterede om at den megen afspadsering nu er minimeret. Sponsorudvalget har skiftet formand op til flere gange og er derfor ikke kommet rigtigt i gang i Der er nu en ny formand på posten og udvalget går nu i gang med arbejdet. For at give bestyrelsen nogle værktøjer så den kan føre nogle salgskampagner, for at tilføre klubben flere medlemmer, har bestyrelsen udarbejdet i alt 6 forslag til vedtægtsændringer som skal behandles særskilt. Begynderudvalgets formand Henrik Helt orienterede om, at udvalget nu er klar til en ny sæson, Begyndermapper og undervisningsplaner er stort set færdige. Par-3 banen renoveres og gøres mere tiltrækkende for pay and play spillere. Par-3 banen kan ikke reades men der er udarbejdet en konverteringstabel som er opsat på tavlen i klubhuset. Der afholdes Golfens Dag den. 26. april.

2 Baneudvalgets formand John Gothjelpsen orienterede om at greenkeeperne gør alt for at vi får en sæsonstart med gode green og sommergreens forventes at åbne d. 13. marts. Tak til chefgreenkeeperen og hans folk for en fantastisk indsats i det forløbne år. Debat. Bestyrelsen blev takket for, at informationsniveauet på hjemmeside, bloggen og via mails var blevet hævet, i det forløbne år. Bestyrelsen blev opfordret til at lave nogle flere turneringer hvor alle kan deltage. Der blev stillet spørgsmål til firmaandele. LT svarede at indehavere af firmaandele ikke har flere rettigheder end klubbens medlemmer. Et firma køber en firmaandel til kr ,- denne kan ikke indløses, men udløber efter 10 år. De ,- går altså lige i klubbens kasse. Til en firmaandel er påhæftet 2 spilleretter. En spilleret koster et indskud på kr ,- og et årligt kontingent på kr ,- pr. år. Et firma kan så tage personale/kunder med DGU kort med til Frederikssund Golfklub og spille golf. Herefter var der en livlig debat omkring investeringer og afskrivninger. Der kom flere spørgsmål til afskrivninger og leasing, som nogle mente ikke giver et retvisende billede af regnskabet. Baneudvalgsformand John Gothjelpsen oplyste at man, på grund af investeringer i nye maskiner, kan være en ansat mindre til ca ,- i år. Det vil sige at der i de sidste år er ansat 2 greenkeepere mindre end tidligere år. Hvis greenkeeperne skal arbejde effektivt er det nødvendigt med godt materiel. Når budgettet for baneudvalget laves, bliver der set på hvilke udgifter der har været i det tidligere år, og lægger stigninger på. Vedligeholdelse af maskiner kan vi ikke budgettere korrekt, fordi vi ikke ved hvad der går i stykker i løbet af året. Der er ikke skjult noget, hverken i budget eller regnskab, hvorfor skulle vi det, det er jo jeres forening. Beretningen blev herefter godkendt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kasserer Kirsten Lyngsdal gennemgik det udsendte regnskab, der viste et overskud på ,- mod et budgetteret underskud på kr ,-. Kassereren gennemgik administrations- og udvalgskonti. Herefter var der igen en livlig debat vedr. investeringer kontra leasing. En mente, at leasing er et tegn på, at økonomien er dårlig. Udgiften til banearkitekten burde ikke afskrives over så mange år. Der blev spurgt til hvordan firmaandele var ført i regnskabet. Klubbens revisor Henrik Bonde Nielsen udarbejder notat om dette, der herefter offentliggøres. Baneudvalgsformand John Gothjelpsen oplyste at der havde været afholdt et medlemsmøde med stor tilslutning vedr. den nye plan over banen. Denne plan har vi p.t. ikke råd til at følge, men hvis greenkeeperne alligevel skal ændre noget på banen skal denne plan følges. 2

3 Nogle mente at bestyrelsen fremlagde et sminket regnskab, at der bruges for mange penge og at vore værdier er ved at smuldre og klubben er i en meget presset situation, samt at medlemmerne måtte forstå at vi ikke har en god økonomi. Kassereren svarede at der ikke er skjult noget i regnskabet, og at hun var ked af, at der var mistillid til bestyrelsens arbejde. Regnskabet blev godkendt. 4. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelse og medlemmer. Medlemsforslag nr. 8. Peter Kirketerp Indholdet i vedtægternes 4 fra sætningen For at sikre tilstrækkelig kapital og paragraffen ud, udgår og erstattes med De af klubben udstedte golfandele nedskrives til kr. 0,-. Vedtægterne konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. Forsamlingen pålægger bestyrelsen, snarest muligt efter generalforsamlingen, at meddele indehavere af golfandelene dette skriftligt. Begrundelse: Golfandelene er en væsentlig hindring for at få den nødvendige tilgang til klubben. Såfremt den nødvendige tilgang ikke opnås, og den store afgang fortsætter, må det forudses, at golfandelene alligevel på sigt viser sig at have en værdi på kr. 0. Ved således at afskrive dem allerede nu, har man dog en mulighed for at sikre en god fritid og sport for alle medlemmer i fremtiden. Peter Kirketerp henviste til det åbne brev, der var sendt til bestyrelsen. Det er et stort problem for klubben at få nye medlemmer ind da indgangsbilletten er for dyr. Formanden begrundede, hvorfor bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget. Forslagsstilleren trak forslaget. 3 Forslag nr. 2. Bestyrelsen Forslag til ændring af 4, stk Indeksering. Prisen på andelen fastsættes den 1. april 2009 til pålydende. Prisen kan reguleres, hvis almindelige markedsmæssige vilkår tilsiger det. Den ordinære generalforsamling fastsætter prisen efter indstilling fra bestyrelsen. Formanden begrundede det stillede forslag med, at selv uden den finansielle krise, er det forkert at opretholde en indeksering, da prisen på en andel nærmest er kommet op omkring ,- kr., selv om andelene handles privat mellem ca kr. og kr. Derfor vil bestyrelsen gerne medvirke til at få ordnede forhold, så der bliver en samklang mellem den pris andelene handles til, og den pris den fastsættes til. Når sekretariatet formidler handlerne skal de anvende den officielle pris. Alene af den grund anbefales det at dette ændres. Niels Bundgård mente ikke at det var det det drejede sig om, men at bestyrelsen ville tiltage sig mere magt og dermed tage indflydelse fra medlemmerne. Derefter var der mange indlæg vedr. andelens pris og det tab en nedsættelse til pari ville medføre for det enkelte medlem. Erik Stenbak var forundret over så mistroisk man var overfor bestyrelsen, der udfører et frivilligt arbejde for medlemmerne. Et medlem nævnte at der mangler mennesker på banen, og at andelene kun har en værdi hvis vi har en bane. Et andet medlem sagde, at han var glad for at bestyrelsen viste rettidig omhu, og at han havde tillid til, at bestyrelsen ville få et værktøj til at løse problemerne, ved at vedtage den samlede pakke.

4 Formanden kunne godt forstå at man var ked af at andelen falder i pris, men vi må have nogle nye medlemmer ind i klubben så vi får nogle større kontingentindtægter. Forslaget blev ved skriftlig afstemning vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer, 259 for, 107 imod. Medlemsforslag nr. 10. Niels Bundgaard. Der fremsættes følgende forslag til udformning af FGK vedtægters 4, idet det med kursiv fremhævede udgår og det med fed skrift fremhævede tilføres nuværende vedtægter. 4 Indmeldelse indskud og kontingent. Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelses-blanketten underskrives af forældre en forælder eller værge: Efter bestyrelsens indstilling fastsætter den ordinære generalforsamling størrelsen af indskud for optagelse i klubben og årskontingent for medlemskab gældende fra 1. april samme år for følgende medlemskategorier (aldersgrænserne bestemmes af DGUs regler): 1. Juniorer 4. Pensionister 7. Firmamedlemmer 2. Ungseniorer 5. Hverdagsmedlemmer 8. Par 3 banemedlemmer 3. Seniorer 6. Langdistancemedlemmer 9. Passive Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee og evt. prøvemedlemsskab. Med undtagelse af juniorer betaler alle medlemskategorier indskud. For at sikre tilstrækkelig kapital til fortsat udvikling af golfanlægget køber hvert medlem, med undtagelse af juniorer og ungseniorer, en andel, hvis vilkår fastsættes af generalforsamlingen. Juniorer fritages for køb af andel. Ungseniorer køber ½ andel ved indmeldelse eller overgang fra junior til ungsenior og yderlig ½ andel ved overgang til seniorer. Andelen er at betragte som rente- afdragsfri ansvarlig indskudskapital og er frit omsættelig, dog således at klubben har forkøbsret til den til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kurs, der ikke må være mindre end andelens nominelle pålydende. Ved udmeldelse kan andelen udbydes til salg gennem klubbens sekretariat/kasserer til den af generalforsamlingen fastsatte kurs. Denne formidling sker på basis af en tidsprioriteret salgsliste (længst tid på listen sælges først etc.). Klubben har ikke pligt til at indløse andelen, undtagen i tilfælde af indehaverens død. For klubbens medvirken ved medlemmers afhændelse af andele betales et af bestyrelsen fastsat gebyr. Såfremt der ikke er optaget andele på salgslisten, udsteder klubben nye andele ved optagelse af nye medlemmer. Kursen kan ikke sættes lavere end til pålydende, reguleret med ændringer i nettoprisindekset pr. december måned. Medlemmer, som er optaget i klubben under tidligere særordninger uden køb af andel, men mod betaling af forhøjet indskud på kr , betaler samme kontingent og har samme rettigheder som øvrige medlemmer. Indskud betales ikke tilbage ved udmeldelse af klubben. Begrundelse: Forslaget udgør et modforslag til de af bestyrelsens fremsatte forslag mærket og 5. Definitionen på ansvarlig indskudskapital er lån, der ydes selskab, og som i tilfælde af selskabets konkurs først dækkes efter al anden almindelig gæld. Bestyrelsen foreslår, at tidligere medlemmer, der har ydet klubben et lån, skal have deres tilgodehavende nedskrevet fra nuværende kr pr. andel til kr , der herefter skal opdeles i 2 andele a kr , som de ikke selv må sælge og som ved klubbens eventuelle 4

5 overdragelse til andre, hver skal behæftes med et gebyr på kr , således at en eventuel tilbagebetaling af lånet efter en længere årrække kan andrage kr Yderligere foreslår bestyrelsen, at der fremover optages medlemmer uden anskaffelse af andele, mod betaling af et af bestyrelsen fastsat forhøjet kontingent, der efter en 3 årig periode skal modregnes ved køb af en halv andel. Herudover ønsker bestyrelsen uden om generalforsamlingen selv at fastsætte størrelsen af indskud. Det er uhørt i dansk foreningsregi, at foreningsbestyrelser og ikke generalforsamlinger fastsætter kontingent m.v. Det evt. forhøjede kontingent vil i øvrigt alene komme FGK til gode som et nyt rentefrit lån, der skal hensættes i klubbens regnskab og ikke kan indtægtsføres, med mindre der sker udmeldelse inden 3 år. Et forhøjet kontingent og fremtidig mulighed for køb af ½ andele vil sandsynligvis medføre, at ingen andele vil blive solgt før efter 2012, og at de sidste af de 150+ andele, som sekretæren/klubben allerede har til salg, ikke kan omsættes før tidligst Da nogle ejere formentlig da er afgået ved døden, vil FGK forinden bliver påført udgifter ved indløsning af lånene. Bestyrelsens forslag vil ikke medvirke til at løse klubbens økonomiske krise, og vil af mange blive vurderet som uanstændige. En evt. vedtagelse vil klart medføre, at mange tidligere medlemmer og andre golfspillere med god grund vil sprede en uønsket negativ information om FGK. Nærværende forslag anerkender at udmeldte medlemmer har ydet et rentefrit lån til klubben, og at lånedokumentet uændret kan sælges med klubbens medvirken til minimum nominel værdi eller til andre til den aktuelle markedsværdi. Det erkendes samtidig, at klubben i den nærmeste fremtid ikke vil være i stand til at sælge andele til ud over nominel værdi. Tidligere medlemmer, der har andele til salg, motiveres til selv at finde købere til den pris, de finder mulig. Det fri marked vil gøre det væsentligt billigere for nye medlemmer at komme ind i FGK. Sælgerne behøver på ingen måde at rette sig efter bestyrelsens klart ulovlige beslutning om, at der skal betales et gebyr, når man selv sælger et værdipapir til tredjemand, hvilket yderligere motiverer til salg til nedsat pris. Forslagsstilleren trak forslaget. Forslag nr. 4. a. Bestyrelsen Forslag til ændring af 4 stk. 2 - Bestyrelsen bemyndiges til fastsættelse af indskud. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte størrelsen på indskud for optagelse i klubben. Årskontingent for medlemskab gældende fra 1. april samme år, fastsættes af den ordinære generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen, for følgende medlemskategorier (aldersgrænserne bestemmes af DGU s regler): 1. Juniorer 4. Hverdagsmedlemmer 7. Par 3 banemedlemmer 2. Ungseniorer 5. Langdistancemedlemmer 8. Passive 3. Seniorer 6. Firmamedlemmer Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee og evt. prøvemedlemskab. Formanden begrundede forslaget med, at iflg. vedtægterne fastsætter den ordinære generalforsamling, efter bestyrelsens indstilling, størrelsen på indskud. Indskud er ikke at forveksle med andele. Når man melder sig ind i Frederikssund Golfklub, køber man en andel officielt for kr Derudover skal man betale et indskud på kr ,00. Endvidere skal man betale 3 måneders kontingent. Endvidere skal man evt. betale gebyr, hvis man ikke har spillet golf før til oplæring. Alt i alt ca. kr

6 6 Ved vedtagelse af dette forslag bliver bestyrelsen bemyndiget til selv at fastsætte indskuddets størrelse. Vi går ud i en reklamekampagne umiddelbart efter generalforsamlingen, så nye medlemmer kan komme ind og spille uden at betale indskud og købe en andel for kr Hvad er alternativet lige nu? Der bliver stort set ikke handlet andele. Der er ingen nye medlemmer, derfor skal der ske noget. Giv nu bestyrelsen den bemyndigelse så vi kan komme i gang. Klubben har for første kvartal modtaget 46 udmeldelser netto, og hvis vi ikke gør noget nu så kommer det tal hurtigt over 100 netto udmeldelser, og det betyder at vi kommer til at mangle yderligere kr på driften og det kan vi ikke håndtere uden at skære væsentlig på klubbens standard. Derfor syntes bestyrelsen, at det er vigtigt at muligheden for at kunne tilbyde medlemskab uden at betale indskud i værktøjskassen og har derfor brug for medlemmernes tilsagn. Der var en debat, hvor de fleste mente at man skulle prøve og se om denne model kunne give flere indmeldelser. Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer, 311 for, 4 imod. Forslag nr. 5. Bestyrelsen Forslag til indsættelse af ny bestemmelse i 4 efter stk. 5 Køb af andele og undtagelse herfor. Så længe det samlede antal juniorer, pensionister, ungseniorer, hverdagsmedlemmer, og seniorer ikke overstiger 1300, kan bestyrelsen, med henblik på at sikre tilstrækkelig medlemstilgang, tillade, at nye medlemmer (kategorierne 3, 4, 5,) opnår fuldt medlemskab og spilleret mod erhvervelse af ½ andel, fra den ovenfor nævnte tidsprioriterede salgsliste. Bestyrelsen kan endvidere tillade, at medlemmer optages uden erhvervelse af andel, men mod betaling af et af bestyrelsen fastsaft forhøjet kontingent. Sidstnævnte medlemmer skal inden forløbet af 3 år fra indmeldelsen erhverve halv eller hel andel. Det forhøjede kontingent kan indgå som delvis betaling af andel. Klubbens medlemmer har ret til at erhverve sig hele eller halve andele fra den tidsprioriterede liste. Formanden argumenterede for forslaget. Når det hele kommer til at gå igennem klubben, får vi ordnede forhold. Qua de andre forslag bestyrelsen stiller, bliver der faste priser. Det bliver ikke nødvendigt at sjakre. Det vil sige, at vi også har en mulighed for at sikre folk, at de får deres kr Hvor mange vil være interesseret i at sjakre, når de kan spille i Frederikssund Golfklub fremover for kr Altså faste regulerede priser på andele. Ingen bliver snydt, det går efter tur og vi kan oprette lister på nettet med medlems nr. så sælgerne kan se hvor de står i køen og ingen springer forbi, herudover kan vi måske sætte gebyret lidt ned for der vil blive brugt mindre tid og færre tlf. opkald. Vi vil skrive på bagsiden, når de melder sig ind, at de anerkender til fulde, at klubben til enhver tid kan konvertere deres andel til et indskud (således, at det reelt er et indskud de betaler), hvis/når vi senere på året finder nogle løsninger, så vi ikke også skal kæmpe med de nye medlemmers andele, men umiddelbart kan konvertere disse til indskud. Så er der indmeldelse med halv andel med under aktive medlemmer. Det er hele kernen. I stedet for at man skal have en andel på kr , skal man bare have en på kr Vores argumentation er, at der går rigtig mange rundt i nærområdet, der gerne vil ind og spille golf i Frederikssund Golfklub, hvis de kan komme ind for kr Hver gang vi har 2 inde, kan vi kvitte en andel på listen. Men vi ved godt, at der bliver dobbelt så mange, men det er kun dem på salgslisten der tillades at opdele andelen. Der var en kort debat, hvor de fleste mente at man skulle prøve og se om denne model kunne give flere indmeldelser.

7 Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer, 294 for, og 42 imod. 7 Forslag nr. 3. Bestyrelsen Forslag til ændring af 4 stk. 6. Forslaget blev behandlet sammen med forslag nr. 4 b. om at ordene og er frit omsættelig skulle udgå. Ved udmeldelse af klubben skal andelen udbydes til salg gennem klubbens sekretariat/kasserer til den af generalforsamlingen fastsatte kurs. Dog således, at nærtstående kan handle indbyrdes, uden om salgslisten. Formanden orienterede om, at man gennem det sidste års tid, har set, at handel med andele er ren kaos og hestemarked, og nu er gået helt i stå. Nogen medlemmer sælger igennem klubben, der tager den officielle pris, men andre handler dem til kr , og kr , har resulteret i, at der ikke længere er nogen, der handler med andelen igennem klubben og der sælges meget få privat. Efterspørgslen er forsvundet, og det gør, at der er kaos. Der er p.t. ca. 160 andele på salgslisten. Det blev fremhævet at det var vigtigt for bestyrelsen at dette forslag blev vedtaget, idet det er svært at gå ud med en medlemskampagne hvor man ikke kan oplyse den reelle pris på andelen. Mange medlemmer anbefalede, at man fastholdt muligheden for at medlemmerne kunne sælge andelene privat. Dirigenten konstaterede efter håndsoprækning, at der var åbenbart flertal imod forslaget, der således ikke blev vedtaget. Medlemsforslag nr. 14. Kai Sørensen I 4, indsættes følgende: Andelshaveren kan frit vælge om han/hun ønsker, at stille sig bagerst i salgslisten eller afhænde andelen straks til 70 % af bogførte kurs fratrukket dagsgældende gebyr. Begrundelse. Finansieringen kunne f.eks. ske igennem et banklån og indebære, at klubben vil få en god fortjeneste. Der er sikkert en del, af de udmeldte medlemmer som kunne være interesseret i en sådan aftale. Forslagsstilleren trak forsalget. Forslag nr. 6. Bestyrelsen. Forslag til tilføjelse til 15 for at forøge demokratiet i klubben foreslås det, at der indføres mulighed for urafstemning. Bestyrelsen kan beslutte, at et forslag om vedtægtsændring eller anden væsentlig ændring af klubbens og medlemmernes forhold sendes til urafstemning blandt klubbens aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance. Forslaget er vedtaget, hvis flertallet stemmer for forslaget. Formanden forklarede, at hvis man ser på de sidste 5 års deltagelse i generalforsamlingen, har der været et gennemsnit på 1200 stemmeberettigede medlemmer. Heraf et fremmøde af stemmeberettigede inkl. fuldmagter på et gennemsnit af 165 heraf 2/3 majoritet 112 personer. Dette skal holdes op imod urafstemning, som vil komme til at foregå via internet (vi har over 900 medlemmer der har adgang til internet) det resterende antal kan stemme via brev eller i sekretariatet). En

8 forsigtig vurdering vil være at 50% af de stemme-berettigede medlemmer vil udnytte denne mulighed, og det vil svare til at mindst 600 vil afgive deres stemme, og almindelig flertalsafgørelse vil være 301 stemme. D.v.s., at i fremtidige afgørelser vil der være næsten 3 gange så mange stemmer der bestemmer hvad der skal foregå i Frederikssund Golfklub i forhold til nu ca. 100 personer. Det er bestyrelsens opfattelse at urafstemning er noget af det mest demokratiske man kan operere med. Det har været nævnt at det er alt magt til bestyrelsen i dette forslag men det er ikke rigtigt, der er ingen ændring på nu og før i henhold til vedtægterne skal bestyrelsen indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvorimod medlemmerne skal skaffe 20% af stemmerne for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen ser ikke noget problem i at 20% af medlemmerne kan indkalde til urafstemning. Debat. Der var stor modstand mod dette forslag. Nogle mente ikke, at modellen var gangbar i en idrætsforening. Dirigenten kunne åbenbart konstatere, at det nødvendige flertal for forslagets vedtagelse ikke var til stede. Forslaget blev således ikke vedtaget. 8 Forslag nr. 1. Bestyrelsen Ændring af 8. I konsekvens af, at klubbladet er foreslået ændret fra trykt til elektronisk medie, foreslås de tre første punktummer i 8 ændret til følgende: 8 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske via klubbens internethjemmeside, og ved bekendtgørelse på opslagstavlen i klubhuset eller i særlige tilfælde ved brev, med mindst 10 dages varsel med dagsorden, som indeholder eventuelle forslag. Samtidig foresloges 13, 3. Pkt. ændret til følgende formulering: Det reviderede regnskab og budget indsættes på klubbens internethjemmeside Og på opslagstavlen i klubhuset, senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Der var en kort debat, hvor det blev foreslået at der skulle tilføjes følgende efter www. Frederikssundgolfklub.dk, ved mails til oplyste adresser og ved.. Dirigenten konstaterede ved håndsoprækkelse, at der åbenbart var mere end 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, der således blev vedtaget. Medlemsforslag nr. 7, Peter Kirketerp Indholdet i vedtægternes 4 fra sætningen For at sikre tilstrækkelig kapital og paragraffen ud, udgår og erstattes med De af klubben udstedte golfandele indløses til pari senest ved indehaverens død eller ved indehaverens 75 års fødselsdag, hvad der end måtte komme først. Såfremt klubbens fremtidige økonomi tillader det, kan enhver generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, ved alm. stemmeflerhed beslutte, at golfandelene indløses tidligere ligeledes til pari - efter princippet, at indehavere i længst tid får indløst deres golfandel først. Følgelig konsekvensrettes vedtægterne, hvor påkrævet.

9 Begrundelse: Golfandelene er en væsentlig hindring for at få den nødvendige tilgang til klubben og en meget lille del (p.t. kr ) af det forholdsvis store beløb (p.t. kr ), som nye medlemmer af klubben skal udrede, tilfalder klubben. Såfremt den nødvendige tilgang ikke opnås, og den store afgang fortsætter, må det forudses, at golfandelene på sigt viser sig at have en værdi på kr. 0. Dette forslag vil give mulighed for optagelse af medlemmer til en pris, som kan være meget markedsrettet, og det vil alligevel sikre, at alle medlemmer, som har betalt en golfandel, på et tidspunkt får andelens pålydende tilbage. Forslagsstilleren trak forslaget. Medlemsforslag nr. 3. Knud Bjerre, til indsættelse i 4. Hvis et medlem ved udmeldelse er fyldt 75 år, tilbagekøbes andelen ved udmeldelsens ikrafttræden. Begrundelsen for forslaget er, at det forekommer urimeligt, at et medlem i denne alder skal vente måske flere år på at få sin andel udbetalt. Ikke mindst set på baggrund af, at en mands gennemsnitslevetid ifølge Dansk Statistik er 74,8 år. (1999) Reelt vil det sige, at mange andele i denne medlemskategori allerede er tilbagekøbt på grund af dødsfald. Formanden orienterede om, at det er mange penge og at beløbene til en sådan indløsning af andele skulle tages fra klubbens driftsmidler. Dirigenten kunne efter håndsoprækkelse åbenbart konstatere, at det nødvendige flertal for forslagets vedtagelse ikke var til stede. Forslaget blev således ikke vedtaget. 9 Medlemsforslag nr. 4. Knud Bjerre, til indsættelse i 4. Et allerede udmeldt medlem, der stadig har en andel liggende i klubben, skal kunne indløse sin andel, når han/hun fylder 75 år, uanset om der på det tidspunkt stadig ligger usolgte andele. Tilbagekøbspligt ved dødsfald fortsætter naturligvis. Begrundelsen for forslaget er, at det forekommer urimeligt, at et medlem i denne alder skal vente måske flere år på at få sin andel udbetalt. Ikke mindst set på baggrund af, at en mands gennemsnitslevetid ifølge Dansk Statistik er 74,8 år. (1999) Reelt vil det sige, at mange andele i denne medlemskategori allerede er tilbagekøbt på grund af dødsfald. Forslagsstilleren trak forslaget. Medlemsforslag nr. 2. Knud Bjerre Såfremt generalforsamlingen vedtager nedskrivning af andele, skal medlemmer uden andel til klubben indbetale hver et beløb, der svarer til nedskrivningen af andelsværdien Så vidt jeg ved, vil det p.t. blive et beløb på kr ,00. Begrundelsen for forslaget er, at det forekommer urimeligt, at samtlige medlemmer med andel skal fraskrive sig dette beløb, hvis medlemmer uden andel slipper gratis. Antallet af medlemmer uden anpart er 233. (ultimo december, oplyst af sekretariatet den ) En sådan indbetaling vil altså give klubben kr ,00 og dette beløb ville nemt kunne dække underskuddet i Der er jo budgetteret med et underskud på driften på kr iflg. referat af bestyrelsesmøde den punkt 3a. Dette underskud vil altså blive til et overskud på kr

10 10 Formanden mente ikke, at det var rimeligt at straffe en særlig gruppe af medlemmer. Dirigenten kunne efter håndsoprækkelse åbenbart konstatere, at det nødvendige flertal for forslagets vedtagelse ikke var til stede. Forslaget blev således ikke vedtaget. Medlemsforslag nr. 13. Børge Kristensen. Det foreslås, at nuværende tekst i vedtægternes 4 Medlemmer, som er optaget i klubben under tidligere ordninger uden køb af andel, men mod betaling af forhøjet indskud på kr ,- betaler samme kontingent og har samme rettigheder som øvrige medlemmer. Ændres til: Medlemmer, som er optaget i klubben under tidligere ordninger uden køb af andel, men mod betaling af forhøjet tilskud på kr ,-, betaler 20% højere kontingent end gældende for vedkommendes medlemskategori og har samme rettigheder som øvrige medlemmer. Efter anskaffelse af andel, betaler medlemmerne normalt kontingent og modtager refusion fra klubben på kr ,- Begrundelse. Forslaget fremsættes med den begrundelse, at det på sigt vil stille alle medlemmer lige, og forslaget vil fremme salg af andele og forbedre klubbens anstrengte økonomi. Dirigenten kunne efter håndsoprækkelse åbenbart konstatere, at det nødvendige flertal for forslagets vedtagelse ikke var til stede. Forslaget blev således ikke vedtaget. Medlemsforslag nr. 5. Knud Bjerre. Forslag til ændring af 4: Nuværende tekst: For klubbens medvirken ved medlemmers afhændelse af andele betales et af bestyrelsen fastsat gebyr. Ændres til: For klubbens medvirken ved medlemmers afhændelse af andele betales et af generalforsamlingen fastsat gebyr. Gebyret fastsættes til kr. 250, fra Begrundelse: Det nuværende gebyr på kr er for højt, og da arbejdet i forbindelse med salg er det samme iflg. omhyggelige tidsstudier, om der sælges en andel på kr , kr eller kr. 5000, så måtte gebyrstørrelsen formodes at blive den samme uanset andelens størrelse. Og et gebyr på kr for en andel på kr. 5000??????????. Formanden foreslog at bestyrelsen ville se på beløbsstørrelsen. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer. 203 for og 64 imod. 5. Øvrige forslag fra medlemmerne. Forslag nr. 1. Kim Ernst Følgende forslag indbringes i fællesskab mellem klubbens Dameklub og Herreklub, med det formål at styrke det fælles sociale sammenhold og samvær i golfklubben, også uden for spilletid, til gavn for golfklubbens videre liv. Det foreslås at give: - Dameklubben, på dameklub dagen, henholdsvis - Herreklubben, på herreklub dagen

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub.

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub. Bestyrelsen har blandt andet på baggrund af ændringer i vores tilmeldingssystem udarbejdet følgende forslag til ændringer i vedtægterne for Slangerup Svømmeklub. Generalforsamlingen bedes tage stilling

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: 4447 2124 Fax.: 4447 2128 mail @ vaerloese-golfklub.dk CVR 1761 3782 Til Alle aktive medlemmer over 18 år Dato: 11.11.2016 Emne: Indkaldelse

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965

Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965 Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965 1 Formål. Klubbens navn er Danmarks Veteran Motorcykleklub, forkortet DVM. Hjemsted for DVM er den til enhver tid fungerende formands

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Ikast Golf Klub

Vedtægter for Ikast Golf Klub Vedtægter for Ikast Golf Klub som endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.3.2013 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Ikast Golf Klub. 1.2 Hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere