FREDERIKSSUND GOLFKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSSUND GOLFKLUB"

Transkript

1 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl , i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben, heraf var fremmødt 267 og afgivet 104 fuldmagter, i alt 371 stemmer. Formand Leif Tullberg bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Carl Jørgen Clasen som dirigent. Denne blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev nedsat et stemmetællerudvalg besående af: Formand revisor Henrik Bonde Nielsen, Heidi Sonne Nielsen, Jan Lyngsdal, Henning Skaarup og Harry Dalsø. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne regnskabsår herunder beretning, fra diverse udvalg. Formanden henviste til den skriftlige beretning. Men kom med nogle uddybende bemærkninger, til nogle af de vigtigste punkter. Medlemstilgangen i 2008 har ikke været så stor som vi kunne ønske. Dette er et problem for mange golfklubber, idet der ikke er venteliste ret mange steder mere, og dette gør at nye medlemmer søger ind i klubber nærmere deres bopæl. Herudover koster en indgangsbillet til Frederikssund Golf Klub ca. kr ,- det er en meget stor barriere for medlemstilgangen. Hvis vi fjerner denne barriere, eller reducerer den til ca. kr ,- tror vi der vil komme mange flere nye medlemmer til klubben. Medlemsafgangen har stort set været som tidligere år. Nettoafgangen har i 2008 været på 84 medlemmer. Formanden og Baneudvalgsformanden har forhandlet en ny ansættelsesaftale med greenkeeperne. Formanden uddybede hvad problemet var med de gamle aftaler, og orienterede om at den megen afspadsering nu er minimeret. Sponsorudvalget har skiftet formand op til flere gange og er derfor ikke kommet rigtigt i gang i Der er nu en ny formand på posten og udvalget går nu i gang med arbejdet. For at give bestyrelsen nogle værktøjer så den kan føre nogle salgskampagner, for at tilføre klubben flere medlemmer, har bestyrelsen udarbejdet i alt 6 forslag til vedtægtsændringer som skal behandles særskilt. Begynderudvalgets formand Henrik Helt orienterede om, at udvalget nu er klar til en ny sæson, Begyndermapper og undervisningsplaner er stort set færdige. Par-3 banen renoveres og gøres mere tiltrækkende for pay and play spillere. Par-3 banen kan ikke reades men der er udarbejdet en konverteringstabel som er opsat på tavlen i klubhuset. Der afholdes Golfens Dag den. 26. april.

2 Baneudvalgets formand John Gothjelpsen orienterede om at greenkeeperne gør alt for at vi får en sæsonstart med gode green og sommergreens forventes at åbne d. 13. marts. Tak til chefgreenkeeperen og hans folk for en fantastisk indsats i det forløbne år. Debat. Bestyrelsen blev takket for, at informationsniveauet på hjemmeside, bloggen og via mails var blevet hævet, i det forløbne år. Bestyrelsen blev opfordret til at lave nogle flere turneringer hvor alle kan deltage. Der blev stillet spørgsmål til firmaandele. LT svarede at indehavere af firmaandele ikke har flere rettigheder end klubbens medlemmer. Et firma køber en firmaandel til kr ,- denne kan ikke indløses, men udløber efter 10 år. De ,- går altså lige i klubbens kasse. Til en firmaandel er påhæftet 2 spilleretter. En spilleret koster et indskud på kr ,- og et årligt kontingent på kr ,- pr. år. Et firma kan så tage personale/kunder med DGU kort med til Frederikssund Golfklub og spille golf. Herefter var der en livlig debat omkring investeringer og afskrivninger. Der kom flere spørgsmål til afskrivninger og leasing, som nogle mente ikke giver et retvisende billede af regnskabet. Baneudvalgsformand John Gothjelpsen oplyste at man, på grund af investeringer i nye maskiner, kan være en ansat mindre til ca ,- i år. Det vil sige at der i de sidste år er ansat 2 greenkeepere mindre end tidligere år. Hvis greenkeeperne skal arbejde effektivt er det nødvendigt med godt materiel. Når budgettet for baneudvalget laves, bliver der set på hvilke udgifter der har været i det tidligere år, og lægger stigninger på. Vedligeholdelse af maskiner kan vi ikke budgettere korrekt, fordi vi ikke ved hvad der går i stykker i løbet af året. Der er ikke skjult noget, hverken i budget eller regnskab, hvorfor skulle vi det, det er jo jeres forening. Beretningen blev herefter godkendt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kasserer Kirsten Lyngsdal gennemgik det udsendte regnskab, der viste et overskud på ,- mod et budgetteret underskud på kr ,-. Kassereren gennemgik administrations- og udvalgskonti. Herefter var der igen en livlig debat vedr. investeringer kontra leasing. En mente, at leasing er et tegn på, at økonomien er dårlig. Udgiften til banearkitekten burde ikke afskrives over så mange år. Der blev spurgt til hvordan firmaandele var ført i regnskabet. Klubbens revisor Henrik Bonde Nielsen udarbejder notat om dette, der herefter offentliggøres. Baneudvalgsformand John Gothjelpsen oplyste at der havde været afholdt et medlemsmøde med stor tilslutning vedr. den nye plan over banen. Denne plan har vi p.t. ikke råd til at følge, men hvis greenkeeperne alligevel skal ændre noget på banen skal denne plan følges. 2

3 Nogle mente at bestyrelsen fremlagde et sminket regnskab, at der bruges for mange penge og at vore værdier er ved at smuldre og klubben er i en meget presset situation, samt at medlemmerne måtte forstå at vi ikke har en god økonomi. Kassereren svarede at der ikke er skjult noget i regnskabet, og at hun var ked af, at der var mistillid til bestyrelsens arbejde. Regnskabet blev godkendt. 4. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelse og medlemmer. Medlemsforslag nr. 8. Peter Kirketerp Indholdet i vedtægternes 4 fra sætningen For at sikre tilstrækkelig kapital og paragraffen ud, udgår og erstattes med De af klubben udstedte golfandele nedskrives til kr. 0,-. Vedtægterne konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. Forsamlingen pålægger bestyrelsen, snarest muligt efter generalforsamlingen, at meddele indehavere af golfandelene dette skriftligt. Begrundelse: Golfandelene er en væsentlig hindring for at få den nødvendige tilgang til klubben. Såfremt den nødvendige tilgang ikke opnås, og den store afgang fortsætter, må det forudses, at golfandelene alligevel på sigt viser sig at have en værdi på kr. 0. Ved således at afskrive dem allerede nu, har man dog en mulighed for at sikre en god fritid og sport for alle medlemmer i fremtiden. Peter Kirketerp henviste til det åbne brev, der var sendt til bestyrelsen. Det er et stort problem for klubben at få nye medlemmer ind da indgangsbilletten er for dyr. Formanden begrundede, hvorfor bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget. Forslagsstilleren trak forslaget. 3 Forslag nr. 2. Bestyrelsen Forslag til ændring af 4, stk Indeksering. Prisen på andelen fastsættes den 1. april 2009 til pålydende. Prisen kan reguleres, hvis almindelige markedsmæssige vilkår tilsiger det. Den ordinære generalforsamling fastsætter prisen efter indstilling fra bestyrelsen. Formanden begrundede det stillede forslag med, at selv uden den finansielle krise, er det forkert at opretholde en indeksering, da prisen på en andel nærmest er kommet op omkring ,- kr., selv om andelene handles privat mellem ca kr. og kr. Derfor vil bestyrelsen gerne medvirke til at få ordnede forhold, så der bliver en samklang mellem den pris andelene handles til, og den pris den fastsættes til. Når sekretariatet formidler handlerne skal de anvende den officielle pris. Alene af den grund anbefales det at dette ændres. Niels Bundgård mente ikke at det var det det drejede sig om, men at bestyrelsen ville tiltage sig mere magt og dermed tage indflydelse fra medlemmerne. Derefter var der mange indlæg vedr. andelens pris og det tab en nedsættelse til pari ville medføre for det enkelte medlem. Erik Stenbak var forundret over så mistroisk man var overfor bestyrelsen, der udfører et frivilligt arbejde for medlemmerne. Et medlem nævnte at der mangler mennesker på banen, og at andelene kun har en værdi hvis vi har en bane. Et andet medlem sagde, at han var glad for at bestyrelsen viste rettidig omhu, og at han havde tillid til, at bestyrelsen ville få et værktøj til at løse problemerne, ved at vedtage den samlede pakke.

4 Formanden kunne godt forstå at man var ked af at andelen falder i pris, men vi må have nogle nye medlemmer ind i klubben så vi får nogle større kontingentindtægter. Forslaget blev ved skriftlig afstemning vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer, 259 for, 107 imod. Medlemsforslag nr. 10. Niels Bundgaard. Der fremsættes følgende forslag til udformning af FGK vedtægters 4, idet det med kursiv fremhævede udgår og det med fed skrift fremhævede tilføres nuværende vedtægter. 4 Indmeldelse indskud og kontingent. Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelses-blanketten underskrives af forældre en forælder eller værge: Efter bestyrelsens indstilling fastsætter den ordinære generalforsamling størrelsen af indskud for optagelse i klubben og årskontingent for medlemskab gældende fra 1. april samme år for følgende medlemskategorier (aldersgrænserne bestemmes af DGUs regler): 1. Juniorer 4. Pensionister 7. Firmamedlemmer 2. Ungseniorer 5. Hverdagsmedlemmer 8. Par 3 banemedlemmer 3. Seniorer 6. Langdistancemedlemmer 9. Passive Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee og evt. prøvemedlemsskab. Med undtagelse af juniorer betaler alle medlemskategorier indskud. For at sikre tilstrækkelig kapital til fortsat udvikling af golfanlægget køber hvert medlem, med undtagelse af juniorer og ungseniorer, en andel, hvis vilkår fastsættes af generalforsamlingen. Juniorer fritages for køb af andel. Ungseniorer køber ½ andel ved indmeldelse eller overgang fra junior til ungsenior og yderlig ½ andel ved overgang til seniorer. Andelen er at betragte som rente- afdragsfri ansvarlig indskudskapital og er frit omsættelig, dog således at klubben har forkøbsret til den til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kurs, der ikke må være mindre end andelens nominelle pålydende. Ved udmeldelse kan andelen udbydes til salg gennem klubbens sekretariat/kasserer til den af generalforsamlingen fastsatte kurs. Denne formidling sker på basis af en tidsprioriteret salgsliste (længst tid på listen sælges først etc.). Klubben har ikke pligt til at indløse andelen, undtagen i tilfælde af indehaverens død. For klubbens medvirken ved medlemmers afhændelse af andele betales et af bestyrelsen fastsat gebyr. Såfremt der ikke er optaget andele på salgslisten, udsteder klubben nye andele ved optagelse af nye medlemmer. Kursen kan ikke sættes lavere end til pålydende, reguleret med ændringer i nettoprisindekset pr. december måned. Medlemmer, som er optaget i klubben under tidligere særordninger uden køb af andel, men mod betaling af forhøjet indskud på kr , betaler samme kontingent og har samme rettigheder som øvrige medlemmer. Indskud betales ikke tilbage ved udmeldelse af klubben. Begrundelse: Forslaget udgør et modforslag til de af bestyrelsens fremsatte forslag mærket og 5. Definitionen på ansvarlig indskudskapital er lån, der ydes selskab, og som i tilfælde af selskabets konkurs først dækkes efter al anden almindelig gæld. Bestyrelsen foreslår, at tidligere medlemmer, der har ydet klubben et lån, skal have deres tilgodehavende nedskrevet fra nuværende kr pr. andel til kr , der herefter skal opdeles i 2 andele a kr , som de ikke selv må sælge og som ved klubbens eventuelle 4

5 overdragelse til andre, hver skal behæftes med et gebyr på kr , således at en eventuel tilbagebetaling af lånet efter en længere årrække kan andrage kr Yderligere foreslår bestyrelsen, at der fremover optages medlemmer uden anskaffelse af andele, mod betaling af et af bestyrelsen fastsat forhøjet kontingent, der efter en 3 årig periode skal modregnes ved køb af en halv andel. Herudover ønsker bestyrelsen uden om generalforsamlingen selv at fastsætte størrelsen af indskud. Det er uhørt i dansk foreningsregi, at foreningsbestyrelser og ikke generalforsamlinger fastsætter kontingent m.v. Det evt. forhøjede kontingent vil i øvrigt alene komme FGK til gode som et nyt rentefrit lån, der skal hensættes i klubbens regnskab og ikke kan indtægtsføres, med mindre der sker udmeldelse inden 3 år. Et forhøjet kontingent og fremtidig mulighed for køb af ½ andele vil sandsynligvis medføre, at ingen andele vil blive solgt før efter 2012, og at de sidste af de 150+ andele, som sekretæren/klubben allerede har til salg, ikke kan omsættes før tidligst Da nogle ejere formentlig da er afgået ved døden, vil FGK forinden bliver påført udgifter ved indløsning af lånene. Bestyrelsens forslag vil ikke medvirke til at løse klubbens økonomiske krise, og vil af mange blive vurderet som uanstændige. En evt. vedtagelse vil klart medføre, at mange tidligere medlemmer og andre golfspillere med god grund vil sprede en uønsket negativ information om FGK. Nærværende forslag anerkender at udmeldte medlemmer har ydet et rentefrit lån til klubben, og at lånedokumentet uændret kan sælges med klubbens medvirken til minimum nominel værdi eller til andre til den aktuelle markedsværdi. Det erkendes samtidig, at klubben i den nærmeste fremtid ikke vil være i stand til at sælge andele til ud over nominel værdi. Tidligere medlemmer, der har andele til salg, motiveres til selv at finde købere til den pris, de finder mulig. Det fri marked vil gøre det væsentligt billigere for nye medlemmer at komme ind i FGK. Sælgerne behøver på ingen måde at rette sig efter bestyrelsens klart ulovlige beslutning om, at der skal betales et gebyr, når man selv sælger et værdipapir til tredjemand, hvilket yderligere motiverer til salg til nedsat pris. Forslagsstilleren trak forslaget. Forslag nr. 4. a. Bestyrelsen Forslag til ændring af 4 stk. 2 - Bestyrelsen bemyndiges til fastsættelse af indskud. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte størrelsen på indskud for optagelse i klubben. Årskontingent for medlemskab gældende fra 1. april samme år, fastsættes af den ordinære generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen, for følgende medlemskategorier (aldersgrænserne bestemmes af DGU s regler): 1. Juniorer 4. Hverdagsmedlemmer 7. Par 3 banemedlemmer 2. Ungseniorer 5. Langdistancemedlemmer 8. Passive 3. Seniorer 6. Firmamedlemmer Bestyrelsen fastsætter takster for greenfee og evt. prøvemedlemskab. Formanden begrundede forslaget med, at iflg. vedtægterne fastsætter den ordinære generalforsamling, efter bestyrelsens indstilling, størrelsen på indskud. Indskud er ikke at forveksle med andele. Når man melder sig ind i Frederikssund Golfklub, køber man en andel officielt for kr Derudover skal man betale et indskud på kr ,00. Endvidere skal man betale 3 måneders kontingent. Endvidere skal man evt. betale gebyr, hvis man ikke har spillet golf før til oplæring. Alt i alt ca. kr

6 6 Ved vedtagelse af dette forslag bliver bestyrelsen bemyndiget til selv at fastsætte indskuddets størrelse. Vi går ud i en reklamekampagne umiddelbart efter generalforsamlingen, så nye medlemmer kan komme ind og spille uden at betale indskud og købe en andel for kr Hvad er alternativet lige nu? Der bliver stort set ikke handlet andele. Der er ingen nye medlemmer, derfor skal der ske noget. Giv nu bestyrelsen den bemyndigelse så vi kan komme i gang. Klubben har for første kvartal modtaget 46 udmeldelser netto, og hvis vi ikke gør noget nu så kommer det tal hurtigt over 100 netto udmeldelser, og det betyder at vi kommer til at mangle yderligere kr på driften og det kan vi ikke håndtere uden at skære væsentlig på klubbens standard. Derfor syntes bestyrelsen, at det er vigtigt at muligheden for at kunne tilbyde medlemskab uden at betale indskud i værktøjskassen og har derfor brug for medlemmernes tilsagn. Der var en debat, hvor de fleste mente at man skulle prøve og se om denne model kunne give flere indmeldelser. Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer, 311 for, 4 imod. Forslag nr. 5. Bestyrelsen Forslag til indsættelse af ny bestemmelse i 4 efter stk. 5 Køb af andele og undtagelse herfor. Så længe det samlede antal juniorer, pensionister, ungseniorer, hverdagsmedlemmer, og seniorer ikke overstiger 1300, kan bestyrelsen, med henblik på at sikre tilstrækkelig medlemstilgang, tillade, at nye medlemmer (kategorierne 3, 4, 5,) opnår fuldt medlemskab og spilleret mod erhvervelse af ½ andel, fra den ovenfor nævnte tidsprioriterede salgsliste. Bestyrelsen kan endvidere tillade, at medlemmer optages uden erhvervelse af andel, men mod betaling af et af bestyrelsen fastsaft forhøjet kontingent. Sidstnævnte medlemmer skal inden forløbet af 3 år fra indmeldelsen erhverve halv eller hel andel. Det forhøjede kontingent kan indgå som delvis betaling af andel. Klubbens medlemmer har ret til at erhverve sig hele eller halve andele fra den tidsprioriterede liste. Formanden argumenterede for forslaget. Når det hele kommer til at gå igennem klubben, får vi ordnede forhold. Qua de andre forslag bestyrelsen stiller, bliver der faste priser. Det bliver ikke nødvendigt at sjakre. Det vil sige, at vi også har en mulighed for at sikre folk, at de får deres kr Hvor mange vil være interesseret i at sjakre, når de kan spille i Frederikssund Golfklub fremover for kr Altså faste regulerede priser på andele. Ingen bliver snydt, det går efter tur og vi kan oprette lister på nettet med medlems nr. så sælgerne kan se hvor de står i køen og ingen springer forbi, herudover kan vi måske sætte gebyret lidt ned for der vil blive brugt mindre tid og færre tlf. opkald. Vi vil skrive på bagsiden, når de melder sig ind, at de anerkender til fulde, at klubben til enhver tid kan konvertere deres andel til et indskud (således, at det reelt er et indskud de betaler), hvis/når vi senere på året finder nogle løsninger, så vi ikke også skal kæmpe med de nye medlemmers andele, men umiddelbart kan konvertere disse til indskud. Så er der indmeldelse med halv andel med under aktive medlemmer. Det er hele kernen. I stedet for at man skal have en andel på kr , skal man bare have en på kr Vores argumentation er, at der går rigtig mange rundt i nærområdet, der gerne vil ind og spille golf i Frederikssund Golfklub, hvis de kan komme ind for kr Hver gang vi har 2 inde, kan vi kvitte en andel på listen. Men vi ved godt, at der bliver dobbelt så mange, men det er kun dem på salgslisten der tillades at opdele andelen. Der var en kort debat, hvor de fleste mente at man skulle prøve og se om denne model kunne give flere indmeldelser.

7 Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer, 294 for, og 42 imod. 7 Forslag nr. 3. Bestyrelsen Forslag til ændring af 4 stk. 6. Forslaget blev behandlet sammen med forslag nr. 4 b. om at ordene og er frit omsættelig skulle udgå. Ved udmeldelse af klubben skal andelen udbydes til salg gennem klubbens sekretariat/kasserer til den af generalforsamlingen fastsatte kurs. Dog således, at nærtstående kan handle indbyrdes, uden om salgslisten. Formanden orienterede om, at man gennem det sidste års tid, har set, at handel med andele er ren kaos og hestemarked, og nu er gået helt i stå. Nogen medlemmer sælger igennem klubben, der tager den officielle pris, men andre handler dem til kr , og kr , har resulteret i, at der ikke længere er nogen, der handler med andelen igennem klubben og der sælges meget få privat. Efterspørgslen er forsvundet, og det gør, at der er kaos. Der er p.t. ca. 160 andele på salgslisten. Det blev fremhævet at det var vigtigt for bestyrelsen at dette forslag blev vedtaget, idet det er svært at gå ud med en medlemskampagne hvor man ikke kan oplyse den reelle pris på andelen. Mange medlemmer anbefalede, at man fastholdt muligheden for at medlemmerne kunne sælge andelene privat. Dirigenten konstaterede efter håndsoprækning, at der var åbenbart flertal imod forslaget, der således ikke blev vedtaget. Medlemsforslag nr. 14. Kai Sørensen I 4, indsættes følgende: Andelshaveren kan frit vælge om han/hun ønsker, at stille sig bagerst i salgslisten eller afhænde andelen straks til 70 % af bogførte kurs fratrukket dagsgældende gebyr. Begrundelse. Finansieringen kunne f.eks. ske igennem et banklån og indebære, at klubben vil få en god fortjeneste. Der er sikkert en del, af de udmeldte medlemmer som kunne være interesseret i en sådan aftale. Forslagsstilleren trak forsalget. Forslag nr. 6. Bestyrelsen. Forslag til tilføjelse til 15 for at forøge demokratiet i klubben foreslås det, at der indføres mulighed for urafstemning. Bestyrelsen kan beslutte, at et forslag om vedtægtsændring eller anden væsentlig ændring af klubbens og medlemmernes forhold sendes til urafstemning blandt klubbens aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance. Forslaget er vedtaget, hvis flertallet stemmer for forslaget. Formanden forklarede, at hvis man ser på de sidste 5 års deltagelse i generalforsamlingen, har der været et gennemsnit på 1200 stemmeberettigede medlemmer. Heraf et fremmøde af stemmeberettigede inkl. fuldmagter på et gennemsnit af 165 heraf 2/3 majoritet 112 personer. Dette skal holdes op imod urafstemning, som vil komme til at foregå via internet (vi har over 900 medlemmer der har adgang til internet) det resterende antal kan stemme via brev eller i sekretariatet). En

8 forsigtig vurdering vil være at 50% af de stemme-berettigede medlemmer vil udnytte denne mulighed, og det vil svare til at mindst 600 vil afgive deres stemme, og almindelig flertalsafgørelse vil være 301 stemme. D.v.s., at i fremtidige afgørelser vil der være næsten 3 gange så mange stemmer der bestemmer hvad der skal foregå i Frederikssund Golfklub i forhold til nu ca. 100 personer. Det er bestyrelsens opfattelse at urafstemning er noget af det mest demokratiske man kan operere med. Det har været nævnt at det er alt magt til bestyrelsen i dette forslag men det er ikke rigtigt, der er ingen ændring på nu og før i henhold til vedtægterne skal bestyrelsen indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvorimod medlemmerne skal skaffe 20% af stemmerne for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen ser ikke noget problem i at 20% af medlemmerne kan indkalde til urafstemning. Debat. Der var stor modstand mod dette forslag. Nogle mente ikke, at modellen var gangbar i en idrætsforening. Dirigenten kunne åbenbart konstatere, at det nødvendige flertal for forslagets vedtagelse ikke var til stede. Forslaget blev således ikke vedtaget. 8 Forslag nr. 1. Bestyrelsen Ændring af 8. I konsekvens af, at klubbladet er foreslået ændret fra trykt til elektronisk medie, foreslås de tre første punktummer i 8 ændret til følgende: 8 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske via klubbens internethjemmeside, og ved bekendtgørelse på opslagstavlen i klubhuset eller i særlige tilfælde ved brev, med mindst 10 dages varsel med dagsorden, som indeholder eventuelle forslag. Samtidig foresloges 13, 3. Pkt. ændret til følgende formulering: Det reviderede regnskab og budget indsættes på klubbens internethjemmeside Og på opslagstavlen i klubhuset, senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Der var en kort debat, hvor det blev foreslået at der skulle tilføjes følgende efter www. Frederikssundgolfklub.dk, ved mails til oplyste adresser og ved.. Dirigenten konstaterede ved håndsoprækkelse, at der åbenbart var mere end 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, der således blev vedtaget. Medlemsforslag nr. 7, Peter Kirketerp Indholdet i vedtægternes 4 fra sætningen For at sikre tilstrækkelig kapital og paragraffen ud, udgår og erstattes med De af klubben udstedte golfandele indløses til pari senest ved indehaverens død eller ved indehaverens 75 års fødselsdag, hvad der end måtte komme først. Såfremt klubbens fremtidige økonomi tillader det, kan enhver generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, ved alm. stemmeflerhed beslutte, at golfandelene indløses tidligere ligeledes til pari - efter princippet, at indehavere i længst tid får indløst deres golfandel først. Følgelig konsekvensrettes vedtægterne, hvor påkrævet.

9 Begrundelse: Golfandelene er en væsentlig hindring for at få den nødvendige tilgang til klubben og en meget lille del (p.t. kr ) af det forholdsvis store beløb (p.t. kr ), som nye medlemmer af klubben skal udrede, tilfalder klubben. Såfremt den nødvendige tilgang ikke opnås, og den store afgang fortsætter, må det forudses, at golfandelene på sigt viser sig at have en værdi på kr. 0. Dette forslag vil give mulighed for optagelse af medlemmer til en pris, som kan være meget markedsrettet, og det vil alligevel sikre, at alle medlemmer, som har betalt en golfandel, på et tidspunkt får andelens pålydende tilbage. Forslagsstilleren trak forslaget. Medlemsforslag nr. 3. Knud Bjerre, til indsættelse i 4. Hvis et medlem ved udmeldelse er fyldt 75 år, tilbagekøbes andelen ved udmeldelsens ikrafttræden. Begrundelsen for forslaget er, at det forekommer urimeligt, at et medlem i denne alder skal vente måske flere år på at få sin andel udbetalt. Ikke mindst set på baggrund af, at en mands gennemsnitslevetid ifølge Dansk Statistik er 74,8 år. (1999) Reelt vil det sige, at mange andele i denne medlemskategori allerede er tilbagekøbt på grund af dødsfald. Formanden orienterede om, at det er mange penge og at beløbene til en sådan indløsning af andele skulle tages fra klubbens driftsmidler. Dirigenten kunne efter håndsoprækkelse åbenbart konstatere, at det nødvendige flertal for forslagets vedtagelse ikke var til stede. Forslaget blev således ikke vedtaget. 9 Medlemsforslag nr. 4. Knud Bjerre, til indsættelse i 4. Et allerede udmeldt medlem, der stadig har en andel liggende i klubben, skal kunne indløse sin andel, når han/hun fylder 75 år, uanset om der på det tidspunkt stadig ligger usolgte andele. Tilbagekøbspligt ved dødsfald fortsætter naturligvis. Begrundelsen for forslaget er, at det forekommer urimeligt, at et medlem i denne alder skal vente måske flere år på at få sin andel udbetalt. Ikke mindst set på baggrund af, at en mands gennemsnitslevetid ifølge Dansk Statistik er 74,8 år. (1999) Reelt vil det sige, at mange andele i denne medlemskategori allerede er tilbagekøbt på grund af dødsfald. Forslagsstilleren trak forslaget. Medlemsforslag nr. 2. Knud Bjerre Såfremt generalforsamlingen vedtager nedskrivning af andele, skal medlemmer uden andel til klubben indbetale hver et beløb, der svarer til nedskrivningen af andelsværdien Så vidt jeg ved, vil det p.t. blive et beløb på kr ,00. Begrundelsen for forslaget er, at det forekommer urimeligt, at samtlige medlemmer med andel skal fraskrive sig dette beløb, hvis medlemmer uden andel slipper gratis. Antallet af medlemmer uden anpart er 233. (ultimo december, oplyst af sekretariatet den ) En sådan indbetaling vil altså give klubben kr ,00 og dette beløb ville nemt kunne dække underskuddet i Der er jo budgetteret med et underskud på driften på kr iflg. referat af bestyrelsesmøde den punkt 3a. Dette underskud vil altså blive til et overskud på kr

10 10 Formanden mente ikke, at det var rimeligt at straffe en særlig gruppe af medlemmer. Dirigenten kunne efter håndsoprækkelse åbenbart konstatere, at det nødvendige flertal for forslagets vedtagelse ikke var til stede. Forslaget blev således ikke vedtaget. Medlemsforslag nr. 13. Børge Kristensen. Det foreslås, at nuværende tekst i vedtægternes 4 Medlemmer, som er optaget i klubben under tidligere ordninger uden køb af andel, men mod betaling af forhøjet indskud på kr ,- betaler samme kontingent og har samme rettigheder som øvrige medlemmer. Ændres til: Medlemmer, som er optaget i klubben under tidligere ordninger uden køb af andel, men mod betaling af forhøjet tilskud på kr ,-, betaler 20% højere kontingent end gældende for vedkommendes medlemskategori og har samme rettigheder som øvrige medlemmer. Efter anskaffelse af andel, betaler medlemmerne normalt kontingent og modtager refusion fra klubben på kr ,- Begrundelse. Forslaget fremsættes med den begrundelse, at det på sigt vil stille alle medlemmer lige, og forslaget vil fremme salg af andele og forbedre klubbens anstrengte økonomi. Dirigenten kunne efter håndsoprækkelse åbenbart konstatere, at det nødvendige flertal for forslagets vedtagelse ikke var til stede. Forslaget blev således ikke vedtaget. Medlemsforslag nr. 5. Knud Bjerre. Forslag til ændring af 4: Nuværende tekst: For klubbens medvirken ved medlemmers afhændelse af andele betales et af bestyrelsen fastsat gebyr. Ændres til: For klubbens medvirken ved medlemmers afhændelse af andele betales et af generalforsamlingen fastsat gebyr. Gebyret fastsættes til kr. 250, fra Begrundelse: Det nuværende gebyr på kr er for højt, og da arbejdet i forbindelse med salg er det samme iflg. omhyggelige tidsstudier, om der sælges en andel på kr , kr eller kr. 5000, så måtte gebyrstørrelsen formodes at blive den samme uanset andelens størrelse. Og et gebyr på kr for en andel på kr. 5000??????????. Formanden foreslog at bestyrelsen ville se på beløbsstørrelsen. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer. 203 for og 64 imod. 5. Øvrige forslag fra medlemmerne. Forslag nr. 1. Kim Ernst Følgende forslag indbringes i fællesskab mellem klubbens Dameklub og Herreklub, med det formål at styrke det fælles sociale sammenhold og samvær i golfklubben, også uden for spilletid, til gavn for golfklubbens videre liv. Det foreslås at give: - Dameklubben, på dameklub dagen, henholdsvis - Herreklubben, på herreklub dagen

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere