Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl Ændret til kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Ingen. Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Torben Frost, Torben Nielsen, Torkil Christensen, Vibeke Rindom åben

2 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 09-oktober-2002 Indholdsfortegnelse 146. Godkendelse af dagsorden Ansøgning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget Ansøgning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget Ligningsredegørelse 2001/ Anlægsbevilling - Låneoptagelse til indskud i Landsbyggefonden Regulativ for husholdningsaffald Budget 2003 og overslagsårene Spørgetid Bilagsliste åben

3 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 09-oktober-2002 Side Godkendelse af dagsorden. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Godkendt Ansøgning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget J.nr.: Sagsid.: Initialer: man Åben sag Folkeoplysningsudvalgsmedlem Jørn Hansen har skriftligt meddelt Egebjerg Kommune, at han ikke længere ønsker at være medlem af folkeoplysningsudvalget. Han anmoder altså kommunalbestyrelsen om lov til at udtræde af folkeoplysningsudvalget. Ifølge lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 (om folkeoplysningsloven) hedder det i 35 stk. 3: Om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser, som er fastsat i lov om kommunale valg. I den kommunale valglov hedder det i 103 stk 1: Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemsskabet. Og i 103 stk 2 hedder det: Afgørelse om. hvorvidt en anmodning efter stk 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen. Jørn Hansen`s begrundelse for at udtræde af udvalget kan ikke umiddelbart legitimeres i valglovens 103 stk 1. For Jørn Hansen er valgt en personlig suppleant, som er klar til at indtræde i folkeoplysningsudvalget. Suppleanten er: Lisbet Jensen, Åkildevej 29, 5762 V. Skerninge. Kommunaldirektørens indstilling Efter folkeoplysningsloven er Kommunalbestyrelsen ankeinstans over for afgørelser, truffet af Folkeoplysningsudvalget. Man kan være enig eller uenig i indholdet af Kommunalbestyrelsens afgørelser som ankeinstans. Man kan derimod ikke begrunde et ønske om at udtræde af

4 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 09-oktober-2002 Side 143 Folkeoplysningsudvalget ved at henvise til, at Kommunalbestyrelsen har anvendt sin legitime ret som ankemyndighed. På baggrund heraf vil det være særdeles betænkeligt, såfremt Kommunalbestyrelsen accepterer den givne begrundelse. En sådan accept ville i øvrigt også kunne få afsmittende virkning i andre sager vedr. borgerligt ombud. Det indstilles således at afslå anmodningen om at udtræde af Folkeoplysningsudvalget. Bilag: Ansøger om udtræden af Folkeoplysningsudvalget. (69755) Anmodning om udtræden godkendt med 14 stemmer mod 3 (liste T) Ansøgning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget J.nr.: A15 Sagsid.: Initialer: man Åben sag Folkeoplysningsudvalgsmedlem Kurt Sorknæs har skriftligt meddelt Egebjerg Kommune, at han ikke længere ønsker at være medlem af folkeoplysningsudvalget. Han anmoder altså kommunalbestyrelsen om lov til at udtræde af folkeoplysningsudvalget. Ifølge lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 (om folkeoplysningsloven) hedder det i 35 stk. 3: Om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser, som er fastsat i lov om kommunale valg. I den kommunale valglov hedder det i 103 stk 1: Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemsskabet. Og i 103 stk 2 hedder det: Afgørelse om. hvorvidt en anmodning efter stk 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen. Kurt Sorknæs`s begrundelse for at udtræde af udvalget kan ikke umiddelbart legitimeres i valglovens 103 stk 1. For Kurt Sorknæs er valgt en personlig suppleant, som er klar til at indtræde i folkeoplysningsudvalget. Suppleant for Kurt Sorknæs er : Kirsten Henningsen, Assensvej 311, 5771 Stenstrup. Kommunaldirektørens indstilling Efter folkeoplysningsloven er Kommunalbestyrelsen ankeinstans over for afgørelser, truffet af Folkeoplysningsudvalget. Man kan være enig eller uenig i indholdet af Kommunalbestyrelsens afgørelser som ankeinstans. Man kan derimod ikke begrunde et ønske om at udtræde af

5 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 09-oktober-2002 Side 144 Folkeoplysningsudvalget ved at henvise til, at Kommunalbestyrelsen har anvendt sin legitime ret som ankemyndighed. På baggrund heraf vil det være særdeles betænkeligt, såfremt Kommunalbestyrelsen accepterer den givne begrundelse. En sådan accept ville i øvrigt også kunne få afsmittende virkning i andre sager vedr. borgerligt ombud. Det indstilles således at afslå anmodningen om at udtræde af Folkeoplysningsudvalget. Bilag: Udtræden af folkeoplysningsudvalget (68844) Anmodning om udtræden godkendt med 14 stemmer mod 3 (liste T) 149. Ligningsredegørelse 2001/2002 J.nr.: K07 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Skatteafdelingen fremsender Redegørelse for ligningsplanperioden /. Vedlagt: - Redegørelse dok nr Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendt.

6 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 09-oktober-2002 Side Anlægsbevilling - Låneoptagelse til indskud i Landsbyggefonden 2002 J.nr.: Ø20 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en anlægsbevilling indtægt som låneoptagelse til indskud i landsbyggefonden vedr. Seniorbofællesskab kr Støttecenter kr I budgettet for 2002 er der vedr. seniorbofællesskabet budgetlagt følgende Indskud i landsbyggefonden kr Grundsalg og byggemodning kr Låneoptagelse kr der er ikke budgetlagt indskud og låneoptagelse vedrørende støttecenteret. De faktiske tal som nu kendes bliver Seniorbofællesskab Indskud i Landsbyggefonden kr Grundsalg og byggemodning kr Låneoptagelse kr Støttecenter Indskud i Landsbyggefonden kr Låneoptagelse kr Renter og afdrag på lån vedrørende støttecenter er finansieres af driftrammen til centeret afsat på konto 05. Låneoptagelse er budgetlagt som et 20 arrigt lån. Da der nu er tale om et væsentlig lavere lån - samt at der er mulighed for et lavere forrentet lån - anbefaler økonomiafdelingen at lånet optages som et 10 arrigt lån til en variabel rente p.t. på ca. 3,5% - idet de budgetlagte renter og afdrag vil kunne dække udgifterne til et sådant lån. Tilretning af budgetbeløbene vedrørende indskud i landsbyggefonden, låneoptagelse samt renter og afdrag, foretages i forbindelse med budgetopfølgningen på konto 07 og 08 i november /. Vedlagt: Bevillingsskema - dok Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

7 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 09-oktober-2002 Side 146 Godkendt Regulativ for husholdningsaffald J.nr.: P24. Sagsid.: Initialer: hew Åben sag I fortsættelse af samarbejdet med Svendborg Kommune på affaldsområdet hvor der har været afholdt fælleslicitation på indsamling af husholdningsaffald, skal regulativet for husholdningsaffald ændres således at det omfatter begge kommuner. Tidligere er fællesregulativet for erhvervsaffald godkendt. I fremlagte regulativ er der tale om ændringer dels som følge af tidligere beslutninger på dagrenovationsområdet i Egebjerg Kommunes teknik- og miljøudvalg og dels af redaktionel art for at sikre, at begge kommuner (Egebjerg og Svendborg) er repræsenteret. Indstilling: Forslaget til Regulativ for husholdningsaffald indstilles til kommunalbestyrelsen med ikrafttrædelse den 1. januar Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at foretage fremtidige revisioner i bilagene til regulativet. Bilag: Fællesregulativ husholdningsaffald (64177) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles. Godkendt.

8 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 09-oktober-2002 Side Budget 2003 og overslagsårene J.nr.: S02 Sagsid.: Initialer: Åben sag Indstilling af budget 2003 samt overslagsårene Tidligere udleveret: (Fremsendt pr. post) - Generelle bemærkninger m.m. til budgetforslag 2003: dok. nr dok. nr / / dok. nr dok. nr dok. nr dok. nr Tidligere udleveret Bemærkninger fra flg. områder - Egebjerg Musikskole dok Hundstrup Fritidshus dok Egebjerg Musikskoles støtteforening dok De indkomne bemærkninger lægges indtil budgettet er vedtaget - løbende ind på Egebjerg Kommunes hjemmeside under punktet Budget Økonomiudvalgets beslutning den Budgetforslaget indstilles til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den , idet Skatteprocent fastsættes til 22,20 (2002 = 22,20) Kirkeskatteprocent fastsættes til 1,25 (2002 = 1,25) Grundskyldspromille fastsættes til 6,0 (2002 = 6,0) Takster fastsættes i henhold til takstblad. Ændringsforslag skal indgives skriftligt til borgmesterkontoret senest tirsdag, den kl Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Orla Hansen

9 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 09-oktober-2002 Side 148 Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen indgår i det videre arbejde. Enighed om budgetforslagets og budgetoverslagenes overgang til 2. behandling. (Ændringsforslag m/kommentarer fra NBL modtaget på kombest. møde den ligger i sagen dok ) Til Økonomiudvalgets møde den forelå følgende ændringsforslag fra 1. Løsgænger Niels Bo Lauridsen - dok A, B, C og V - dok T. - dok Tekniske ændringsforslag - dok Endvidere dok nr udarbejdet på baggrund af budgetforlig A,B,C og V Økonomiudvalgets beslutning den De retligt indsendte ændringsforslag oversendes til Kommunalbestyrelsen til 2. behandling, idet det indstilles, at der anvendes den statsgaranterede budgetteringsmodel../. Vedlagt: - Ændringsforslag dok.nre / / / / Notat af vedr. tekniske ændringsforslag - dok nr Afstemningsskemaer - dok. nr Der er indgået flg. bemærkninger, som er lagt på kommunens hjemmeside: - Bestyrelsen for Egebjerg Musikskole dok Tina Nystrøm vedr. Egebjerg Musikskole dok Hovedudvalget dok Lise-Lotte Tilsted m.fl.: Hundstrup Fritidshus / Daginstitutionen Filippahuset - dok Morten Nielsen vedr. Egebjerg Musikskole dok Socialrådgiverklubben ved Egebjerg Kommune dok Bjarne Korsgaard m.fl. vedr. Egebjerg Musikskole dok Sara Nystrøm m.fl. vedr. Egebjerg Musikskole dok Peter Yde Frostholm vedr. Fremtidsvisioner dok HK-klubben ved Egebjerg Kommune dok Hundstrup sogneforening (under stiftelse)vedr. Hundstrup Fritidshus dok Ungdomsskolebestyrelsen dok Bruger- & pårørenderåd vedr. lukning af dagcentret ved Ollerup Plejehjem - dok Marianne Sørensen vedr. Egebjerg Musikskole dok Hanne Barfod vedr. ide for fremtiden / spareforslag dok Ældrerådet vedr. lukning af dagcentret + besparelser i køkkenet på Ollerup Plejehjem. dok Helle Bottos vedr. Egebjerg Musikskole dok Kirsten Hemmingsen vedr. Egebjerg Musikskole dok

10 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 09-oktober-2002 Side Åge Nielsen forslag til besparelser / øgede indtægter dok Tekniske serviceledere v/carsten Damm ang. nedlæggelse af den Tekniske Servicelederstilling ved Hundstrup fritidshus dok Bo Hemmingsen vedr. Egebjerg Musikskole dok Forældrerepræsentanterne i Kirkeby Børnehaves bestyrelse dok Forældrebestyrelsen ved Bøgehaven dok Hjemmeplejens Fælles MED dok Bestyrelsen v/filippahuset dok Musikskolens støtteforening - dok MED-udvalg v/filippahuset dok Egebjerg Musikskole dok Lene Jensen m.fl. vedr. Egebjerg Musikskole dok Mette J. Hartung vedr. Egebjerg Musikskole dok MED-udvalg på Egebjerg Rådhus dok Samrådet for Fynske Musikskoler dok Skolebestyrelsen v/bymarkskolen dok Skolebestyrelsen v/kirkeby skole dok Daginstitutionernes medarbejdere dok De samvirkende invalideorganisationer dok MED-udvalget v/kirkeby Børnehave dok Daginstitutionernes TR og MED-repræsentanter - dok Dagplejebestyrelsen dok Talsmandsgruppen for medarbejderne på daginstitutionsområdet dok Forældrebestyrelsen i Reginahaven dok Talsmandsgruppen for medarbejderne på daginstitutionsområdet dok Lise Lotte Tilsted kommentarer til budgetforlig dok Fællestillidsmanden for daginstitutionspædagogerne dok Medarbejderne i daginstitutionerne dok Tillidsrepræsentanterne v/vester Skerninge og Stenstrup skoler dok Reginahaven dok Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen v/kirkeby Skole- dok Forældre til børn i daginstitutioner dok MED-udvalget v/stenstrup skole dok Skolebestyrelsen v/stenstrup skole dok Forældrebestyrelsen v/mariehønen dok Kirkeby skole s lærere, børnehaveklasseleder og pædagoger dok Ledelsesgruppen på Stenstrup skole dok Hovedudvalget dok HK-chefer på Rådhuset dok Forældre til børn i daginstitutionen Kirkeby børnehave dok Oasen v/stenstrup skole dok Underskriftsindsamling vedr. besparelser og faglige dage i daginstitutionerne dok Forældre til børn på Kirkeby skole dok Bymarkskolens personale dok Stenstrup skoles lærere og børnehaveklasseledere dok IAU-HUSET v/mogens Buch Olsen - dok

11 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 09-oktober-2002 Side Skatteprocent fastsættes til 22,2 - Kirkeskatteprocent fastsættes til 1,25 - Grundskyldspromille fastsættes til 6,0 - Takster fastsættes i henhold til takstblad. - Den statsgaranterede budgetteringsmodel anvendes Spørgetid. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Ingen skriftlige spørgsmål indgået. Ældresagen afleverer brev til skriftlig besvarelse.

12 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 09-oktober-2002 Side i

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere