Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011"

Transkript

1 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer var repræsenteret. Der foretoges: 1) Valg af dirigent. Povl Thue Kristensen blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede uden indsigelse, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i.h.t. vedtægternes 5. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Klubbens formand Aase Møller-Hansen, bød velkommen og aflagde beretning om det forløbne år. Formandens beretning er vedlagt som bilag. Formandens beretning berørte bl.a. følgende punkter: Køb af golfbaneanlægget, nye fritspilningsregler for begyndere, etablering af flexmedlemsskaber, klubber i klubben, junior og eliteafdelingen, G7- samarbejde, protræner, baneservice, banen, sponsorudvalget, fondsudvalget, økonomi, klubhuset, nye medlemmer og ikke mindst bestyrelsens visioner. Formandens beretning blev taget til efterretning. 3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab Fremlæggelse af drifts- og anlægsbudget for Klubbens kasserer John Senger startede med at gøre opmærksom på at medlemstallet er stagnerende, idet klubben blot har mistet 10 medlemmer i.f.t. sidste år. Klubben har nu 899 medlemmer, hvoraf 830 har spilleret på stor bane. Klubben har 134 passive medlemmer, som nu forhåbentlig får mulighed for at blive flex-medlemmer. Klubben har stabile greenfeeindtægter. Der var fremgang på 18-hullers banen, men ikke på par 3 banen. Klubben er meget afhængig af sponsorindtægterne, der har været gode på trods af finanskrisen. Der har været en stram omkostningsstyring. Generelt må konstateres, at Alssund Golfklub har en sund økonomi.

2 Side 2 af 7 Derefter fremlagde kassereren det reviderede regnskab. Årets resultat blev et overskud på kr mod budgetteret overskud på kr Afskrivningerne var på kr ,-. Egenkapitalen er på mod kr året før. Der har været en positiv udvikling i likviditeten på kr Kommentarer fra salen: Der blev spurgt om de samlede udgifter til ejendomsmæglere i forbindelse med købet af anlægget. John Senger svarede, at vi har betalt ca. kr i alt. Der blev spurgt, om der kunne spares noget ved at golfbox blev lukket ned om vinteren. John Senger svarede, at det kan ikke lade sig gøre, da golfbox er andet end tidsbestilling, nemlig også handicap-regulering og medlemsstyring. Golfbox koster kr på årsbasis. Der blev spurgt, om klubben lavede en regnskabsmæssig sammenligning med øvrige golfklubbers regnskaber. John Senger svarede, at golfklubber er meget forskellige, hvorfor det er vanskeligt at lave sådanne sammenligninger, men der bliver hentet andre regnskaber og sammenlignet bedst muligt. Der blev spurgt til ejendomsskatten for John Senger svarede, at klubben har fået tilsagn fra Sønderborg Kommune om fritagelse for 2011, men kan ikke få tilsagn på forhånd for Desuden er DGU i gang med at påvirke de offentlige instanser, da det er uforståeligt, at det kun er golfklubber, der skal betale ejendomsskat, og ikke øvrige idrætsklubber. John Senger orienterede om, at klubben nu vil forsøge at få nedbragt grundlaget for ejendomsskatteberegningen, der i dag er på ca. 24 mio. kr., og anlægget er købt for den bestående værdi på knap 4. mio., så den samlede værdi p.t. er på kr Derefter godkendte Generalforsamlingen det reviderede regnskab.

3 Side 3 af 7 4) Fastsættelse af kontingent og indskud for 2011 Kassereren gennemgik budgettet for Der er budgetteret med et overskud på kr ,-, under forudsætning af, at bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse bliver vedtaget. Øvrige forudsætninger er et stabilt medlemstal, mindre nedgang i sponsorindtægterne og planlagte investeringer fordelt på MASKINER: Rotorklipper, Teestedsklipper + Groomer og gødningsspreder ialt kr EJENDOM: Greenkeeperkontor (APV), Greenkeepergård (miljø), isolering af loft, 1. sal og modernisering af køkken - ialt kr Udviklingen i likviditeten vil være et minus på kr Kommentarer fra salen, der berørte budgettet: Der blev spurgt om klubben opererede med et overskudsprovenu i forbindelse med hjemtagelse af lån til køb af golfbaneanlægget. John Senger meddelte, at det gør klubben ikke. Bestyrelsen foreslår følgende: Ny GL. Juniorer (<=18 år) kr (kr ) Ynglinge (19-23 år) kr (kr ) Ungseniorer m/indskud(24-29 år) Kr (kr ) Ungseniorer u/indskud (24-29 år) kr (kr ) Seniorer (>=30 år) kr (kr ) Longdistance kr (kr ) Passive kr. 350 Optagelse på venteliste kr. 125 Prøvemedlemmer kr (kr ) Indskud kr Indmeldelsesgebyr kr John Senger viste en søjle over kontingenter i Sønderjylland, hvoraf fremgår, at Alssund er en af de billigste klubber, også efter kontingentforhøjelsen. Kommentarer fra salen: Der blev spurgt om årsagen til at kontingent til prøvemedlemmer var nedsat fra kr til kr John Senger svarede, at det er gjort af konkurrencemæssige hensyn og for at få flere medlemmer.

4 Side 4 af 7 Det samlede forslag til fastsættelse af kontingent, indskud og indmeldelsesgebyr for 2011 blev sat under afstemning og vedtaget. 5) Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen havde rettidigt fremsat en række forslag til vedtægtsændringer og i sammenhæng hermed forslag til kontingentfastsættelse for nye medlemskategorier. Forslagene var grupperet således: Forslag 1: Ændring af vedtægternes 2, 13 og 17 se bilag 1. Forslag 2: Ændring af vedtægternes 3 se bilag 2. Forslag 3: Oprettelse af nye medlemskategorier se bilag 3. Forslag 4: Ændring af vedtægternes 4 se bilag 4. Forslagenes fulde ordlyd fremgik af de til forslagene knyttede bilag, der var bekendtgjort sammen med indkaldelsen. Formanden motiverede forslagene og oplyste herunder bl.a., at de var udformet i samarbejde med DGU s jurist. Dirigenten oplyste, at de forslag der indeholdt vedtægtsændringer krævede vedtagelse med kvalificeret majoritet, jfr. vedtægternes 16. Dirigenten gennemgik de under forslag 1 foreslåede ændringer af vedtægternes 2, 13 og 17. De foreslåede ændringer blev vedtaget med den fornødne majoritet. Dirigenten gennemgik den under forslag 2 foreslåede ændring af vedtægternes 3. Den foreslåede ændring blev vedtaget med den fornødne majoritet. Dirigenten gennemgik det under forslag 3 fremsatte forslag om oprettelse af tre nye medlemskategorier med tilhørende kontingentfastsættelse. Forslaget blev vedtaget som fremsat således: A. Flexmedlemskab som defineret i forslaget og med kontingent i 2011 på kr ,00. B. Seniormedlemskab u/indskud som defineret i forslaget og med kontingent som seniorkontingent m/indskud + kr ,00 (kontingent 2011: kr.

5 Side 5 af ,00) C. Sandkassegolfermedlemskab som defineret i forslaget og med kontingent i 2011 på kr. 500,00. Dirigenten gennemgik det under forslag 4 fremsatte forslag til ændring af vedtægternes 4, såfremt forslagene under forslag 3A og 3B blev vedtaget. Forslaget blev vedtaget med den fornødne majoritet. 6) Forslag fra medlemmerne. Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne. 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Følgende var på valg: Aase Møller-Hansen (modtager genvalg) Sven-Erik Vad (modtager genvalg) Bente Hagbo Larssen (modtager genvalg) Bestyrelsen foreslog de nævnte genvalgt. Der fremkom ikke yderligere forslag. Alle 3 blev genvalgt. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at den samlede bestyrelse udgøres af: Aase Møller-Hansen Sven-Erik Vad Bente Hagbo Larssen Preben Grinsted Bjarne Peter Wulf Preben Mylliin John Senger 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen. Som suppleanter blev foreslået og genvalgt: 1) Michael Aundal 2) Hans Åge Snitker. I nævnte rækkefølge.

6 Side 6 af 7 9) Valg af revisor. Kristian Ladefoged blev foreslået og genvalgt. 10) Evt. Anne Marie Bjerre spurgte om formålet med at spille skiftevis hul 1 og hul 10 på lige og ulige uger. Det har givet stor forvirring Årsagen var, at der skulle være et jævnt slid på hele banen, men virkningen har ikke været til stede p.g.a. vejrliget. Inga Gernhøfer bad klubben om at undersøge muligheden for aflåsning/opbevaring af golfbilerne, så de kunne blive forsikret. Bjarne Peter Wulf vil undersøge sagen. Christa Staffe spurgte om det kunne være rigtigt, at håndboldspilleren Lars Christiansen spillede frit på banen uden kontingentbetaling. John Senger svarede, at det er korrekt. Dette er gjort for at vi kan benytte Lars til markedsmæssige formål. Vi har bare ikke været for gode til at benytte ham. Det vil vi forsøge at gøre bedre. Solveig Thede bad om at vore scorekort blev mere tydelige. Hun har set, at i Odense er scorekortene væsentlig bedre. John Senger vil undersøge det nærmere. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Mødet sluttede kl. 21,00. Referent: Bente Hagbo Larssen Dirigent: Povl Thue Kristensen

7 Side 7 af 7 I bestyrelsen:

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere