ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen, Flemming Eskildsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Christian Sonne Schmidt Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetstatus Budgetforslag 2013 på økonomiudvalgets eget område Fursund Hallen - garantistillelse til tidligere meddelt lånetilsagn Durup Idræts- og svømmehal - ansøgning om omlægning af obligationslån Salling Hallen - ansøgning om låneomlægning Ansøgning fra Thise Udviklingsselskab støtte til Thise Bypark Låneportefølje i CHF Markedsføring af Skive Kommune gennem eliteidrætten Indgåelse af kontrakt om indsamling af dagrenovation m.v Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. BUDGETSTATUS 2013 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At økonomiudvalget godkender de foreliggende tekniske ændringer, jf. bilag. At der udmeldes budgetrammer for den skattefinansierede drift på 2.707,2 mio. kr., jf. bilag. At økonomiudvalget godkender det foreliggende samlede budgetforslag for SAGSFREMSTILLING Hidtidig forløb. I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 7. august 2012 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2013 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 19. juni 2012 en foreløbig status for budget Der er i budgetoplægget foretaget pris- og lønfremskrivning svarende til KL s udmelding reduceret med ¾% i henhold til budgetvedtagelsen Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 21. februar 2012 bl.a. besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2013 på 1 %, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance. Økonomiudvalget har endvidere besluttet, at der fremsendes ansøgninger om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner og den sociale særtilskudspulje. Der kan forventes svar fra ministeriet ultimo august Aktuel budgetstatus. Indtægter. Der forudsættes indtil videre vækst i skatteindtægter og indtægter fra tilskud og udligning svarende til den udmeldte statsgaranti. En vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget for vil kunne foretages ultimo august, når der for 2011 forventes at være indberettet ca. 99% af skatteyderne. Indtil da er der taget udgangspunkt i den statsgaranterede vækst. Endelig vurdering af skatteindtægter og indbyggertal vil kunne foretages senest i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget. Jf. aftalen mellem regeringen og KL er der endvidere forudsat følgende for de kommunale indtægter: Bloktilskuddet er løftet i 2013 med et ekstraordinært engangstilskud på 3 mia. kr. Skive Kommunes andel heraf er 25 mio. kr. Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner efter ansøgning er på 400 mio. kr. i 2013 og Der er i forlængelse af udligningsreformen afsat en social særtilskudspulje på 400 mio. kr. Tildeling sker efter ansøgning. SIDE 2

4 Der forudsættes uændret skat for kommunerne under ét. Der er i forbindelse med justeringen af udligningssystemet afsat en ramme til skatteforhøjelser på 250 mio. kr. uden modregning til staten efter ansøgning. Forhøjelsen finansieres af en tilsvarende skattenedsættelse for kommuner med et beskatningsniveau på over landsgennemsnittet, idet der etableres en tilskudsordning, hvor med 75%, 50%, 50% og 25% af provenutabet i perioden I henhold til aftalen mellem regeringen og KL er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af aftalen for serviceudgifterne i budgettet for 2013 og yderligere 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdensen af den aftalte ramme for anlægsudgifterne i budgettet for For Skive Kommune er det betingede bloktilskud på i alt 33,8 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i indtægterne. Driftsudgifter. Fagudvalgene har tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 20,9 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. til service og 18,9 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet. Herefter kan de samlede skattefinansierede driftsudgifter opgøres til 2.707,2 mio. kr. Ændringerne vedrører primært: Mindreudgift til busdrift på 1,7 mio. kr. som følge af Midttrafiks budgetforslag. Merudgifter på Teknik- og miljøudvalgets områder på 0,4 mio. kr. til afledt drift vedr. byråds beslutninger, mindreindtægter ved Glyngøre og Fur Havne samt mindreindtægter fra Fur Færgen. Merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet på 2,9 mio. kr. i overensstemmelse med KL s udmelding om forventningerne til Merindtægt fra ældreboliger ved Marienlyst på 1,2 mio. kr., der modsvares af merudgifter til renter og afdrag med samme beløb. En overflytning af 2,2 mio. kr. fra drift til anlæg til implementering og konvertering af nyt administrativt it-system. Der er mindreudgifter til lovændringer på netto 0,4 mio. kr. Der er merudgifter til vandplaner, grøn vækst m.v. på 0,9 mio. kr., bortfald af egenbetaling ved kunstig befrugtning med 0,9 mio. kr. og tabt arbejdsfortjeneste på familieområdet med 0,4 mio. kr. Endvidere er der mindreudgifter vedr. særligt dyre enkeltsager mv. på familieområdet med 1,7 mio. kr. og til porto mv. som følge af lov om offentlig digital post med 0,9 mio. kr. Bloktilskuddet er reduceret med 3,5 mio. kr. som følge af lovændringer. Der er således en manko på 3,1 mio. kr., hvilket kan henføres til ændringen vedr. særligt dyre enkeltsager, hvor bloktilskuddet bl.a. reduceres som følge af reduktion af refusionsindtægten for særligt dyre enkeltsager. Skive kommune har imidlertid forholdsvis færre indtægter fra refusionsordningen. Til overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet er udgifterne reduceret med 18,9 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. til forsikrede ledige og 12,9 mio. kr. på øvrige overførselsudgifter. Fra 2012 til 2013 er udgifterne herefter reduceret med 6,9 mio. kr., idet der forlods var indarbejdet merudgifter på 12,0 mio. kr. til primært førtidspensioner. Beskæftigelsestilskuddet er reduceret med 11,0 mio. kr. excl. provenuet som følge af beskæftigelsesordningen med 6,1 mio. kr. Bloktilskuddet til øvrige områder er forøget med 11,0 mio. kr. Finansieringsmæssigt er der herefter en manko på forsikrede ledige med 5,0 mio. kr. og et merprovenu på øvrige områder med 11,9 mio. kr., i alt et merprovenu på 6,9 mio. kr. Serviceudgifterne er i budgetoplægget ca. 22 mio. kr. under servicerammen, svarende til en realvækst på godt 1% under den aftalte realvækst mellem regeringen og KL. Anlæg. Der er forudsat skattefinansierede nettoanlægsudgifter på 65,8 mio. kr. i Kvalitetsfondsmidlerne til borgernær anlæg på skoler, dagpasning, ældre og idræt er i regeringsaftalen på 2 mia. kr. Skive Kommunes andel heraf er på 16,9 mio. kr., svarende til det der er indarbejdet i bloktilskuddet i det aktuelle budgetforslag. Der forudsættes tilsvarende kommunal egenfinansiering, således at der forudsættes borgernære anlægsudgifter på 33,8 mio. kr. SIDE 3

5 Såfremt kommunen ikke overholder det aftalte niveau for borgernær anlæg skal der foretages deponering af halvdelen af forskellen mellem rammen og det budgetterede. Af de samlede forudsatte anlægsudgifter på netto 65,8 mio. kr. er der følgende bevillingsmæssige bindinger: 5,0 mio. kr. til Søby-Højslev Hallen (borgernær). 5,0 mio. kr. til nyt SIK klubhus i Egeris (borgernær) 2,2 mio. kr. til IT konvertering og implementering. 1,9 mio. kr. til byfornyelse i Søndergade/Skive, Durup og Selde. 2,2 mio. kr. til it-systemer. Der er således bevillingsmæssige bindinger på 16,3 mio. kr. Rammen for borgernær anlæg er som nævnt 33,8 mio. kr., således at der forudsættes udgifter på 23,8 mio. kr. ud over de projekter der er givet bevilling til. Der er bevillingsmæssige bindinger på 16,3 mio. kr. samt en forudsætning om budgettering med yderligere 23,8 mio. kr. til borgernær anlæg, i alt 40,1 mio. kr. bundet til projekter eller borgernær anlæg. Herefter resterer der 25,7 mio. kr. Fagudvalgene sikrer, at rådighedsbeløb afsat i overslagsårene i det vedtagne budget for 2012 indgår i prioriteringen af anlæg. Ved budgetseminaret vil der skulle foretages nyprioritering af anlæg. Forsyning. Budgetforslaget på forsyningsområdet, der omfatter renovation, viser et overskud på driften på 3,4 mio. kr. og udgifter til anlæg på 4,8 mio. kr., svarende til et underskud på 1,4 mio. kr. i alt i I henhold til gældende regler skal kommunen, såfremt der budgetteres med overskud på forsyningsområdet, deponere et beløb svarende til overskuddet i en 2-årig periode fra 1. januar Lån. Der er budgetteret med udgifter til renter på 17,3 mio. kr., 37,3 mio. kr. i afdrag på lån og 9,6 mio. kr. i låneoptagelse. Den forudsatte låneoptagelse vedrører 5,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 2,9 mio. kr. til byfornyelse og 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser. Skive Kommune søger endvidere om låneadgang til borgernær anlæg, jf. Økonomiudvalgets beslutning. Svar fra ministeriet kan forventes ultimo august Den variable forrentning er forudsat til 2,5%. Status for den økonomiske balance. Budgetforslaget giver anledning til en forbedring af likviditeten med 15,3 mio. kr. i forhold til Økonomiudvalgets møde d. 19. juni 2012, idet likviditetsforbruget er ændret fra tidligere 29,2 mio. kr. til nu 13,9 mio. kr., specificeret således (mio. kr.): Likviditetsforbrug pr ,2 Merindtægter fra indkomstskatter 28,8 Modregning i bloktilskud -29,3 Justering ift. udligningsreform -1,4 SIDE 4

6 Indbyggertal: fald med yderligere 57-2,0 Reduktion i beskæftigelsestilskud -12,4 Lovændringer -2,6 Forøgelse af bloktilskud/udligning i øvrigt 17,5 Ændring i indtægter i alt -1,4 Aktivitetsbestemt medfinansiering -2,9 Marienlyst, indtægter=renter og afdrag 1,2 Overførselsindkomster 12,9 Forsikrede ledige 6,0 Drift -> anlæg 2,2 Lovændringer, service mv. 0,7 Driftsudgifter i alt 20,1 Anlæg overført fra drift -2,2 Renter og afdrag, Marienlyst -1,2 Likviditetsforbrug, ny -13,9 I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 200 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 7 mio. kr. årligt. Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. KL har endvidere forudsat en realvækst i serviceudgifterne på 0%. Dertil kommer en mindreindtægt fra bloktilskuddet, som følge af at udgangspunktet for realvækstopgørelsen nu er det vedtagne budget 2012 og ikke som tidligere forudsat den aftalte ramme, der lå 2,5 mia. kr. højere. KL har forudsat bloktilskud til borgernær anlæg i overslagsårene i lighed med 2013 med 17 mio. kr. Anlægsniveauet for 2014 og 2015 er således igen løftet med 17 mio. kr. Resultatopgørelsen viser et ordinært driftsresultat på 83 mio. kr., jf. resultatopgørelsen, mod 90 mio. kr. i henhold til den økonomiske politiks mål, idet det ordinære driftsresultat i 2013 er forhøjet med 25 mio. kr. fra det ekstraordinære bloktilskud på 3,0 mia. kr. Der en betydelig ubalance i overslagsårene med behov for forbedringer af det ordinære driftsresultat med mio. kr. årligt. Den gennemsnitlige 12 måneders likviditet er ultimo juni 2012 på 242 mio. kr. og der forventes et tilsvarende niveau ved udgangen af Niveauet er således over den økonomiske politiks mål på 113 mio. kr. Som følge af etableringen af Udbetaling Danmark kan der dog forventes en reduktion i likviditeten med 56 mio. kr. i Der vil således kun i begrænset omfang kunne budgetteres med et likviditetstræk i 2013 og de følgende år, hvis målet for likviditeten skal holdes. Budget 2013 viser p.t. et likviditetstræk på knap 14 mio. kr. og i de følgende år et likviditetstræk på mellem 25 og 68 mio. kr. Henset til likviditetstrækket i 2013 kombineret med en grundlæggende ubalance i overslagsårene som følge af et stort underskud på den ordinære drift, et betydeligt likviditetstræk og et lavt anlægsniveau er det vigtigt, at der fra 2013 foretages driftsreduktioner med henblik på at forbedre den økonomiske balance. Det videre forløb: I henhold til budgetproceduren foretager fagudvalgene prioritering af drift og anlæg medio august med henblik på forelæggelse for budgetseminaret d august SIDE 5

7 Måned August Aktivitet Status budget 2013 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, herunder møde med HovedMED Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2013 Oktober 2. behandling af budget 2013 Der vil til økonomiudvalgets møde d. 21. august blive forelagt et program for budgetseminaret, der afholdes d august Umiddelbart efter økonomiudvalgets møde d. 21. august 2012 vil der endvidere blive udsendt en model til budgetsimulering, der kan anvendes i forbindelse med den politiske prioritering i budget JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatopgørelse og driftsudgifter, budgetforslag 2013 SIDE 6

8 2. BUDGETFORSLAG 2013 PÅ ØKONOMIUDVALGETS EGET OMRÅDE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At de prioriterede forslag til beredskabskatalog, driftsudvidelser og anlæg fremsendelse til budgetseminariet. SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren for 2013 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret d august Budgetforslaget på økonomiudvalgets eget område vedrører: Indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Driftsudgifter for den politiske organisation, administrationen samt by- og landsbyudvikling. Renter, afdrag og låneoptagelse. Finansforskydninger, herunder indskud i Landsbyggefond. Der er følgende bemærkninger til budgetforslaget for de nævnte hovedområder. Indtægter fra skatter og tilskud. Indtægterne er budgetteret med 2.807,7 mio. kr. fordelt med 1.823,2 mio. kr. til skatter og 984,5 mio. kr. til tilskud/udligning. Budgetteringen er baseret på statsgarantien, jf. den generelle sag om budgetstatus Driftsudgifter. Budgetforslaget udgør 274,5 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 3,9 mio. kr. som følge af følgende forhold: Der er overført udgifter fra puljen til trepartsmidler med 0,8 mio. kr. til uddannelse på det pædagogiske område til Børne- og Familieudvalget. Der er overført it-udgifter fra drift til anlæg med 2,2 mio. kr. til konvertering og implementering af nyt administrativt it-system. Udgiften til porto og materialer er reduceret med 0,9 mio. kr. som følge af lov om offentlig digital post. Renter, afdrag og låneoptagelse. I budgetforslaget er der indarbejdet 17,3 mio. kr. i renteudgifter, 37,3 mio. kr. i afdrag på lån og 9,6 mio. kr. i låneoptagelse. Den forudsatte låneoptagelse vedrører 5,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 2,9 mio. kr. til byfornyelse og 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser. Den variable forrentning er forudsat til 2,5%. Finansforskydninger, herunder indskud i Landsbyggefond. Under finansforskydninger er der indarbejdet en udgift til indskud i Landsbyggefond på 0,8 mio. kr. og en udgift til afdrag på kommunens gæld til spildevand mv. på 1,4 mio. kr. Prioriteringsmateriale. I henhold til budgetproceduren foretager fagudvalgene prioritering af drift og anlæg medio august med henblik på forelæggelse for budgetseminaret d august SIDE 7

9 Beredskabsforslag. Økonomiudvalget har i februar 2012 besluttet, at der skal udarbejdes beredskabsforslag på 1%. Det svarer på økonomiudvalgets område til kr. Der er udarbejdet følgende forslag: kr. i forbindelse med ophævelse af visionspuljen kr. til møder, rejser, repræsentation for kommunalbestyrelsen kr. under fælles formål under politisk organisation kr. i rammebesparelse på administrationen. Forslagene har været forelagt Rådhus MED i mødet d. 26. juni. Driftsønsker. Der er udarbejdet følgende forslag til driftsønsker: kr. således at der ikke overgås til Open Source kr. til videooptagelse af byrådsmøder. Endvidere foreslås vækstpuljen forlænget til med 3,0 mio. kr. årligt. Anlægsforslag. Der er udarbejdet følgende forslag til anlæg: 1,6 mio. kr. til opgradering af Skive Kommunes hjemmeside i ,5 mio. kr. til bydelspuljen årligt. 3,0 mio. kr. til landsbypuljen årligt. 0,5 mio. kr. til Fjordstien i ,0 mio. kr. til grøn vækstpulje i JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Økonomiudvalgets drifts- og anlægsforslag SIDE 8

10 3. FURSUND HALLEN - GARANTISTILLELSE TIL TIDLIGERE MEDDELT LÅNE- TILSAGN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Forvaltningen indstiller ÅBENT At Økonomiudvalget godkender, at kommunen afgiver garantistillelse overfor KommuneKredit på tidligere afgivne lånetilsagn SAGSFREMSTILLING Byrådet gav i februar 2010 tilladelse til, at bestyrelsen for Fursund Hallen kunne optage /omlægge et lån, så bestyrelsen kunne indfri det eksisterende lån på 1,2 mill. Kr. og optage et nyt lån på 2,4 mill. Kr. over maks. 25 år. I april måned 2012 søgte bestyrelsen for Fursund Hallen om at det tidligere modtagne lånetilsagn blev forhøjet med kr til 1,4 mill. Kr. Dette godkendte byrådet på sit møde den 29. maj I ovennævnte sagsforløb har forvaltningen desværre ikke været opmærksom på, at det eksisterende lån og det nye lån var fra KommuneKredit og derfor krævede afgivelse af lånegaranti fra Skive Kommune. Skive Kommune er som låntager i KommuneKredit automatisk medlem af foreningen KommuneKredit og derved forpligtet til at hæfte solidarisk sammen med alle Kommune- Kredits nuværende og kommende medlemmer for foreningens gæld og øvrige forpligtelser, og derfor kræves garantistillelse. Skive Kommune indestår herved som selvskyldnerkautionist for rigtig og skadesløs betaling af de forpligtelser, som Fursund Hallen har påtaget sig ved nærværende gældsbrev Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget afgiver garantistillelse overfor KommuneKredit på tidligere afgivne lånetilsagn til bestyrelsen for Fursund Hallen JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 9

11 4. DURUP IDRÆTS- OG SVØMMEHAL - ANSØGNING OM OMLÆGNING AF OBLIGATIONSLÅN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller ÅBENT At At Økonomiudvalget giver tilladelse til låneomlægning med samme restgæld og samme løbetid Økonomiudvalget afgiver garantistillelse overfor KommuneKredit SAGSFREMSTILLING Bestyrelsen for Durup Idræts- og Svømmehal søger om tilladelse til at omlægge obligationslån hos KommuneKredit. Lånet har en restgæld pr. 28. december 2012 på kr ,20 og en restløbetid på 19,5 år. Det nye lån er på samme restgæld som eksisterende lån og med samme løbetid. Ifølge forslaget fra KommuneKredit vil den samlede besparelse udgøre ca. kr i lånets restløbetid. Besparelsen ønskes i første omgang brugt til styrkelse af hallens driftsøkonomi. I maj måned 2012 søgte bestyrelsen om tilladelse til at optage et langfristet lån til 2. etape af renoveringen. Når/hvis lånet bevilges, ønskes omlægningsbesparelsen anvendt til delvis betaling af renter og afdrag på nye lån Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget giver tilladelse til låneomlægning med samme restgæld og samme løbetid og der gives garantistillelse til KommuneKredit. Skive Kommune er som låntager i KommuneKredit automatisk medlem af foreningen KommuneKredit og derved forpligtet til at hæfte solidarisk sammen med alle Kommune- Kredits nuværende og kommende medlemmer for foreningens gæld, og derfor kræves garantistillelse. Skive Kommune indestår herved som selvskyldnerkautionist for rigtig og skadesløs betaling af de forpligtelser, som Durup Idræts- og Svømmehal har påtaget sig ved nærværende gældsbrev JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 10

12 5. SALLING HALLEN - ANSØGNING OM LÅNEOMLÆGNING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller At At Økonomiudvalget giver tilladelse til låneomlægning med samme restgæld og samme løbetid Økonomiudvalget godkender garantistillelse overfor KommuneKredit SAGSFREMSTILLING Bestyrelsen for Salling Hallerne søger om tilladelse til at omlægge obligationslån hos KommuneKredit. Lånene har en restgæld pr. 28. december 2012 på henholdsvis kr ,76 og kr ,5 og en restløbetid på henholdsvis 9,5 år og 11,5 år. Det nye lån er på samme festgæld som eksisterende lån og med samme løbetid. Ifølge forslaget fra KommuneKredit vil den samlede besparelse udgøre ca. kr i lånets restløbetid. Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget giver tilladelse til låneomlægning med samme restgæld og samme løbetid og der gives garantistillelse til KommuneKredit. Skive Kommune er som låntager i KommuneKredit automatisk medlem af foreningen KommuneKredit og derved forpligtet til at hæfte solidarisk sammen med alle Kommune- Kredits nuværende og kommende medlemmer for foreningens gæld, og derfor kræves garantistillelse. Skive Kommune indestår herved som selvskyldnerkautionist for rigtig og skadeløs betaling af de forpligtelser, som Salling Hallerne har påtaget sig ved nørværende gældsbrev. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 11

13 6. ANSØGNING FRA THISE UDVIKLINGSSELSKAB STØTTE TIL THISE BY- PARK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget ÅBENT INDSTILLING Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal ydes støtte til projektet Bypark i Thise og herunder, om støtten skal ydes ved, at kommunen køber grund og stiller den til rådighed for projektet. SAGSFREMSTILLING Thise Udviklingsselskab har i vedlagte brev søgt om et tilskud på kr til køb af en grund i Thise eller om, at kommunen køber grunden og stiller den til rådighed for projektet. Det er planen at anlægge en bypark på grunden i centrum af Thise. Det er oplyst i ansøgningen, at Thise oplever en stor turistmæssig tilgang, og at en bypark både vil være til gavn for lokale og turister. JURA (herunder lovgrundlag) Kommunalfuldmagten ØKONOMI Finansiering af Visionspuljen. Visionspuljen: Overført fra 2011: kr Budget for kr. 1,9 mill. pr. år. Rest fra budget for 2012: kr BILAG Ansøgning fra Thise Udviklingsselskab støtte til Thise Bypark SIDE 12

14 7. LÅNEPORTEFØLJE I CHF Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 13

15 8. MARKEDSFØRING AF SKIVE KOMMUNE GENNEM ELITEIDRÆTTEN Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 14

16 9. INDGÅELSE AF KONTRAKT OM INDSAMLING AF DAGRENOVATION M.V. Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 15

17 SIDE 16

18 SAMLET BILAGSLISTE Budgetstatus 2013 Resultatopgørelse og driftsudgifter, budgetforslag 2013 Budgetforslag 2013 på økonomiudvalgets eget område Økonomiudvalgets drifts- og anlægsforslag Ansøgning fra Thise Udviklingsselskab støtte til Thise Bypark Ansøgning fra Thise Udviklingsselskab støtte til Thise Bypark SIDE 1

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 30. september 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere