Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj"

Transkript

1 LÆS BLANDT ANDET: Afdelingsbestyrelserne siger ja Tryghedsgaranti træder i kraft efter sommer Skema A og økonomien Moskéforeningen anbefaler et ja Husk beboermøder Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj Arkitekt Jan W. Hansens bud på tegning af 1000 nye arbejdspladser på Bentesvej/Edwin Rahrs Vej Indstik om Helhedsplanen til Gellerupparken og Toveshøj Maj 2011 helhedsplanen

2 Ansvarshavende redaktør for indstik: Keld Albrechtsen - næstformand foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening Dette indstik udgives i forbindelse med Helhedsplanen. Beboerne i Gellerupparken og på Toveshøj skal mandag d. 30. og tirsdag d. 31. maj til beboermøder om Helhedsplanen. Her skal der stemmes om Skema A, så der kan sendes en ansøgning om støtte til Landsbyggefonden. Det er foreningen, der sammen med ad hoc udvalget for Helhedsplanen og de to afdelingsbestyrelser i Gellerupparken og Toveshøj udgiver dette indstik. Ad hoc udvalget: Keld Albrechtsen Torben Overgaard Helle Hansen Ali Khalil Henning Bay Thomsen Herman Nielsen Lars Bro Sleiman Abdallah Jomaa Layout: Jesper Krogh, tlf Korrektur: Sebastian Adorján Dyhr, tlf Tryk: Uni Tryk A/S Beboermøder Toveshøj: Gellerupparken: Mandag d. 30. maj 2011 kl i Beboerhuset Laden, Edwin Rahrs Vej 6B Afdelingsbestyrelsen vil være behjælpelig med oversættelse. Tirsdag d. 31. maj 2011 kl i Globus 1, Gudrunsvej 3A Der er tyrkisk, arabisk og somalisk tolk med til mødet. På møderne vil økonomien i Helhedsplanen blive gennemgået, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål. 3 Vi siger ja Vigtigt at I kommer til beboermøderne. 4 Finansiering af Helhedsplanen 349 mio.kr. i renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. INDHOLD 6 Forbundet af Islamiske Foreninger anbefaler ja til Helhedsplanen Ingen ændringer i forhold til sidst. 6 Fase 1-initiativer i forbindelse med Helhedsplanen Nogle initiativer er allerede gennemført. 7 Tryghedsgarantien Garantien træder i kraft efter sommerferien. 7 Vejføring gennem Gudrunvej Berørte beboere omfattet af tryghedsgarantien. 8 Procedurer ved beboermøderne Kun beboere i de berørte afdelinger kan stemme. 2 - Helhedsplanen juni 2011

3 Vi siger ja Afdelingsbestyrelserne opfordrer beboerne til at komme og stemme af journalist Marianne Stenberg Mandag og tirsdag i næste uge skal beboerne i Gellerupparken og på Toveshøj igen stemme om Helhedsplanen. Denne gang skal de godkende hele økonomien for planen, så der kan sendes en ansøgning om støtte til Landsbyggefonden. Ali, Anett og Helle er ikke i tvivl. De vender tommelfingeren opad og opfordrer her alle beboere om at møde op og give et ja. Det er lige så vigtigt denne gang, som det var i december. Hvis ikke beboerne godkender økonomien (Skema A), så bliver det svært at få den forand ring og de forbedringer, som området trænger til, siger Anett S. Christiansen, formand for afdelingsbestyrelsen på Toveshøj. I Gellerupparken er afdelingsformand Helle Hansen og næstformand Ali Khalil enige om at opfordre alle afdelingens beboere til at møde op til beboermødet. Det er en vigtig afstemning for os alle. På mødet er der mulighed for at komme og stille spørgsmål og få svar på, hvad Skema A-ansøgningen er, og hvad den kommer til at betyde, fortæller Helle Hansen, der sammen med Ali Khalil har siddet i ad hoc gruppen og i flere år har fulgt arbejdet med Helhedsplanen. Tryghedsgarantien hurtig i kraft Det har været en lang proces med mange møder, mange svære beslutninger og hårde forhandlinger. Efter at beboerne i december sagde ja til de overordnede principper i Helhedsplanen, har vi især været optaget af at sikre, at Tryghedsgarantien kan træde i kraft snarest muligt, så alle de beboere, der bliver direkte berørt af planen på grund af nedrivningerne, får den bedst mulige behandling og hjælp til at finde den bedst mulige løsning, når de engang skal flytte, siger Helle Hansen. Beboerhus, selskabslokale og Moské Helle Hansen opfordrer sammen med Ali Khalil beboerne til at stemme ja: Hel hedsplanen er et stort plus for Gel lerupparkens beboere. Vi får mulighed for at få gennemført mange af de ønsker, som vi har hørt beboerne ef terspørge på beboermøderne år efter år. Vi får hævet standarden på vores lejligheder. Vi får et stort beboerhus, der blandt andet kommer til at rumme et selskabslokale, som man kan holde fester i. Og vi får ombygget nogle af vores lejligheder, så vi får et mere varieret lejlighedsudbud, siger Ali Khalil. Og så kommer der også arbejdspladser til området, og bygaden kommer til at give området meget mere liv. Endelig åbner Helhedsplanen jo også op for, at der kan blive bygget en moske i Gellerup, hvilket jo er et af de største ønsker blandt vores beboere med muslimsk baggrund, siger Helle Hansen. Sundhedshus og ældreboliger Anett på Toveshøj ser frem til opførelsen af et stort aktivitets- og sundhedshus i forbindelse med Helhedsplanen. Beboerne har længe ønsket et sundhedshus altså nogle bedre fælles faciliteter i form af et hus med aktiviteter af forskellig art og måske med en kiosk, som området i dag mangler siger Anett S. Christiansen og tilføjer Med helhedsplanen kan vi også få de ældreboliger/plejeboliger, som området idag mangler. Anett har talt med en del beboere i de boliger, som skal omdannes til ældre-/plejeboliger og har været meget optaget af, at disse beboere bliver hørt og får hjælp i denne proces. Tryghedsgarantien skal være i orden, og de berørte beboere skal have al den hjælp og vejledning, de har brug for siger Anett. Toveshøj for alle Anett S. Christiansen opfordrer beboerne til at møde op til beboermødet på Toveshøj og stemme ja til Helhedsplanen. Man skal møde op, hvis man vil gøre området bedre, støtte områdets udvikling og sikre gode vilkår for børnene og familierne men også for de ældre beboere, så beboersammensætningen bliver så nuanceret som muligt. Både unge og gamle det giver den bedste grobund for fællesskab og aktiviteter. På den måde kan Toveshøj blive et endnu bedre sted at bo, siger Anett S. Christiansen, der også fremhæver, at der også i planen er lagt op til, at boligernes standard vil blive hævet til glæde for beboerne. Jeg håber, at rigtig mange møder op til beboermødet. Er man i tvivl, så er mødet en god chance for at få svar på spørgsmål, siger Anett S. Christiansen. Helhedsplanen juni

4 Finansiering af Helhedsplanen 349 millioner kr. fra Landsbyggefonden Brabrand Boligforening har fået reserveret 349 millioner kroner i Landsbyggefonden i renoveringsstøtte, som er penge, boligforeningen kan råde over ved at indsende et skema A. I skema A skal der blandt andet redegøres for de overordnede økonomiske linjer i planen. Det er indsendelse af skema A for Helhedsplanen, der stemmes om til beboermøderne den 30. og 31. maj. Hvis beboerne stemmer ja til denne indstilling, kan boligforeningen søge om de 349 millioner kroner Dette vil ikke være muligt med et nej til planen. 2 x 62,5 millioner kroner fra Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune Ud over de 349 millioner kroner fra Landsbyggefonden bidrager Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune hver med 62,5 millioner kroner Aarhus kommunen har yderligere fået adgang til 21 millioner kroner til områdefornyelse. Det er i repræsentantskabet i Brabrand Boligforening besluttet, at boligforeningens bidrag skal dækkes ved jordsalg, således at det ikke kommer til at betyde huslejestigninger. Salg af jord til værdi af 240 millioner kroner Boligforeningen og afdelingerne kan ikke umiddelbart på nuværende tidspunkt beholde provenuet ved jordsalg, eftersom den nuværende lovgivning kræver, at et eventuelt nettooverskud ved salg skal gå til Landsbyggefonden og til ekstraordinær indfrielse af lån i afdelingen. Ny salgslov Der arbejdes derfor på en ny salgslov, der gør det muligt for afdelinger at beholde et nettoprovenu ved salg af jord i forbindelse med gennemførsel af Helhedsplaner i området. Det nye lovforslag er fremsat og har været sendt til høring og forventes derfor vedtaget inden for den nærmeste fremtid. Brabrand Boligforening har politisk løfte om, at lovforslaget forventes vedtaget, hvis det skulle ske et regeringsskifte. Overskuddet bliver i afdelingen Lovforslaget berører alene udsatte boligområder, og det er en forudsætning, at der er en godkendt Helhedsplan i området, for at afdelingen kan beholde provenuet. Derfor åbner Helhedsplanen op for, at det er muligt at sælge jorden, og at afdelingerne selv kan beholde nettooverskuddet, hvis beløbet føres ind i arbejdet med Helhedsplanen i området. Jorden har ingen salgsværdi i dag Jordarealerne i Gellerupparken og Toveshøj har i dag ingen værdi, da de er udlagt til grønne områder. Hvis Helhedsplanen godkendes, forpligtiges Aarhus Kommune til at lave et kommunalplantillæg for området, så der åbnes op for bebyggelse på de arealer, der er udlagt til grønne områder. Elementer i Helhedsplanen Pris (1000 kr.) Beboerhus i Gellerupparken Aktivitetshus/sundhedshus Toveshøj Omdannelse af 1-vær. lejligheder i Gellerupparken og Toveshøj inkl. genhusning Sikkerhedsforanstaltninger, herunder dørlås og videoovervågning Bygaden Øvrig infrastruktur Bypark Nedrivning, genhusning og tomgangsleje af 3 blokke (A11, A12 og A14) Omdannelse, genhusning og tomgangsleje af 2 blokke (A9 og A10) Omdannelse, genhusning og tomgangsleje af 1 blok (A21) Tryghedsgaranti Nye p-pladser ifbm. nedlægning af eksisterende ved Gundrunsvej Skraldsug og ledninger der skal flyttes Projektudvikling Brabrand boligforening ( ) Drift af projekt frem til Allerede disponeret - herunder fase 1 initiativerne Samlede omkostninger Helhedsplanen juni 2011

5 Helhedsplanen giver jorden salgsværdi Et salg af jordarealerne forventes at indbringe en samlet sum på 240 millioner kroner, hvoraf jorden i Gellerupparken udgør 110 millioner kroner, jorden på Toveshøj 50 millioner kroner og foreningens jord 80 millioner kroner Vedtagelse af Helhedsplanen er en forudsætning for kommunalplanstillæg og derfor også for jordens salgsværdi på 240 millioner kroner Omkostningerne i Helhedsplanen Nedenfor (side 4) ses en oversigt, der viser omkostningerne forbundet med at realisere de vigtigste hovedelementer i Helhedsplanen. På beboermøderne er det denne oversigt, I som beboere skal forholde jer til og godkende, hvis I ønsker, at boligforeningen skal indsende ansøgningen om de 349 millioner kroner til Landsbyggefonden. provenu = overskud Nye puljer med midler til udsatte områder I boligaftalen af november 2010 er der blevet frigjort puljer med nye mid ler til udsatte områder. De nye pul jer skal være med til at styrke det al mene byggeris konkurrenceevne og bi drage til at afhjælpe og forebygge pro blemer i de udsatte områder. I forbind else med arbejdet med Helhedsplanen i Gellerupparken og Toveshøj vil Brabrand Boligforening forsøge at få del i de nye midler i Landsbyggefonden. Beløbene i de nye puljer fordeler sig som vist nedenfor. Investeringsramme til renovering: 2.64 milliarder kr. årligt i perioden Ekstraordinær forhøjelse af in ve steringsrammen til renovering: 2.5 mia. kr. i mia. kr. i mia. kr. i 2013 Kapitaltilførsel til nedrivninger: 500 mio. kr. over perioden Infrastrukturændringer: 150 mio. kr. årligt i perioden Boligsocial indsats: 440 mio. kr. årligt i perioden Finanslovsaftalen 2011 åbner også op for nye midler til udsatte boligområder, hvor der er afsat følgende beløb; Videoovervågning: 10 mio. kr. Støtte til forældreprogrammer samt fritids- og kulturtilbud m.v.: 80 mio. kr. Flyttetilskud: 20 mio. kr. Fremskudte jobcentre: 20 mio. kr. helhedsplanens tidslinie * Vi er i forhandling med Århus Kommune om opførelse af ældreboliger på Toveshøj Helhedsplanen juni

6 Forbundet af Islamiske Foreninger anbefaler ja til Helhedsplanen af Sami Saïdana Jeg vil som formand for Forbundet af Islamiske Foreninger endnu en gang anbefale beboerne i Gellerupparken og på Toveshøj at møde op til beboermøderne den 30. og den 31. maj. På beboermøderne finder den endelige godkendelse af Helhedsplanen sted, når de overordnede økonomiske rammer for projektet skal godkendes. Forbundet af Islamiske Foreninger vil ligesom sidste gang anbefale beboerne at stemme ja til Helhedsplanen, da der ikke er foretaget ændringer som gør, at foreningen ikke kan bakke fuldstændig op om projektet. På beboermøderne i december stemte et flertal af beboerne i Gellerupparken og Toveshøj ja til Helhedsplanen for området. Vi opfordrer derfor beboerne til endnu en gang at komme til møderne i maj og tilkendegive deres ja til planen, så den bliver endeligt godkendt. Et ja til Helhedsplanen vil fortsat give mulighed for en moske i Gellerupområdet. Jeg håber derfor, at beboerne i Gellerupparken og på Toveshøj endnu en gang vil komme og afgive deres stemme til fordel for Helhedsplanen. Fase 1-initiativer i forbindelse med Helhedsplanen bedre belysning og oprydning i de grønne områder er allerede gennemført I øjeblikket arbejdes der på at gennemføre endnu et fase 1-initiativ, hvor der laves et gennembrud fra Ringvejen til Gudrunsvej for at åbne området mere for resten af byen. I forbindelse hermed anlægges der samtidig en stigennemgang ved Globus1, der skal give beboerne en nemmere adgang til Ringvejen. Af andre fase 1-initiativer, der arbejdes med i øjeblikket, kan nævnes opsætning af spots/belysning på udvalgte steder, som er udsatte placeringer i forhold til kriminalitet. Nye idéer Af nye idéer til fase 1-initiativer, er der blandt andet ønske om multibaner i områderne. Gellerupparken har ønske om to multibaner, hvor den ene placeres ved Dortesvej og den anden ved Bentesvej. Toveshøj ønsker en multibane placeret ved Laden. Multibanerne skal give områdets unge mulighed for blandt andet at spille fodbold og basket. Hvis det besluttes, at multibanerne skal anlægges, kan arbejdet opstartes til sommer. 6 - Helhedsplanen juni 2011 Gennemførte tiltag Af gennemførte fase 1-initiativer kan nævnes, at beplantningen i områderne er blevet beskåret betydeligt for at åbne området mere, samtidig med at der er opsat ekstra belysning for at sikre en større tryghed for beboerne, når de færdes i områderne. Derudover har Gellerupparken fået anlagt en grusbane med tilhørende lysanlæg, så banen også kan bruges om aftenen, ligesom Toveshøj har fået anlagt en motionslegeplads til gavn for områdets børn. Derudover har der været afholdt diverse kulturelle aktiviteter med blandt andet en nabo- og grundlovsfest. Gravko er ved at lave hul i volden ind til Globus1

7 Tryghedsgarantien Garantien træder i kraft efter sommerferien af journalist Marianne Stenberg Tryghedsgarantien træder i kraft, så snart Skema A er godkendt hos Landsbyggefonden umiddelbart efter sommerferien. Vi beskriver her, hvordan garantien kommer til at fungere i praksis. Bolig af samme størrelse og stand Ingen beboere skal fraflytte området mod deres vilje. Bor du i en af de blokke, der skal nedrives eller omdannes, vil du blive tilbudt en anden bolig i området af samme størrelse og stand. Du bliver ikke tilbudt en bolig, der er i ringere stand, end det du bor i i dag. Tværtimod. Bor du og din familie i dag i en nedslidt lejlighed, vil vi sikre, at I flytter til en lejlighed, der er i bedre stand end den, I har i dag. Vil du hellere flytte fra området og få en bolig et andet sted i byen, vil vi hjælpe dig med det. Flyttehjælp Vi hjælper dig med at flytte dine møbler og ting til din nye lejlighed. Vi bestiller og betaler et flyttefirma, som udleverer flyttekasser til dig. Du pakker så dine ting ned og mærker kasserne med stue, køkken, værelse m.m. Flyttefirmaet flytter dine møbler og kasser til din nye lejlighed og placerer kasserne i de værelser, som du har markeret på kasserne. De stiller dine møbler op igen, og du pakker selv ud. Er du ældre eller handicappet, vil vi sørge for ekstra hjælp. Nyistandsat lejlighed Den nye lejlighed, du flytter ind i, er som minimum almindelig pænt vedligeholdt, og huslejen er den samme, som den du boede i. Boligforeningen har fået lavet en prøvelejlighed, så beboere kan se, hvordan en nyistandsat lejlighed kan se ud, og få at vide, hvor meget mere man skal betale i husleje. Du kan vælge at få den nye lejlighed totalt istandsat med nye gulve, fodlister, nymalede vægge samt nyt køkken. Brabrand Boligforening finansierer istandsættelsen af den nye lejlighed, og du betaler en huslejeforhøjelse. Nyt køkken Hvis du har købt et nyt køkken, og det er finansieret af Brabrand Boligforening, så betaler du en forhøjet husleje. Når du flytter, skylder du ikke mere på det køkken. Du kan vælge at få et nyt køkken i den nye lejlighed mod igen at betale en forhøjet husleje præcis som i den gamle lejlighed. Du kommer altså ikke til at betale for de to nye køkkener. Kan det bedre betale sig at flytte det nye køkken fra den gamle lejlighed med til den nye lejlighed, er det også muligt. Indskud Det indskud, du har i den gamle lejlighed, flyttes med til den nye lejlighed på uændrede vilkår. Betaler du af på lån til indskud i den gamle lejlighed, videreføres dette blot til den nye lejlighed. Forbedringer i boligen Har du udført forbedringer i den lejlighed, du skal flytte fra, så får du dem godtgjort, hvis de hører ind under råderetten, og de er godkendt af Brabrand Boligforening. Er de endnu ikke godkendt af boligforeningen, opfordrer vi dig til at kontakte din varmemester. Ingen tvinges væk Brabrand Boligforening garanterer, at der er boliger nok til de beboere, der ønsker at blive boende i området. Der er altså ingen beboere, der bliver Vejføring gennem Gudrunvej berørte beboere omfattet af tryghedsgarantien Som det blev fremlagt på beboermøderne i december, skal der laves et hul igennem blokken ved Gudrunsvej for at give plads til en vej igennem området. Dette laves som en del af den nye infrastruktur i området. Det er endnu ikke præcist besluttet, hvilke lejligheder, det drejer sig om, da der stadig arbejdes med hele planen for infrastrukturen. Beboere i de berørte lejligheder vil ligesom beboere i blokke, der påvirkes af nedrivning eller omdannelse, være omfattet af tryghedsgarantien. Det betyder blandt andet, at beboerne i de berørte lejligheder vil blive varslet minimum et år før, de skal flytte fra lejligheden, og vil få hjælp til selve flytningen. Helhedsplanen juni

8 Procedurer ved beboermøderne omhandlende Helhedsplanen Kun beboere i de berørte afdelinger kan stemme - husk sundhedskort Ligesom ved de sidste beboermøder i december 2010 vedrørende Helhedsplanen, vil de samme procedurer være gældende i forbindelse med de nye beboermøder om Helhedsplanen den 30. og 31. maj. Læs derfor nedenstående for en opsummering af, hvordan beboermøderne kommer til at foregå. Kun beboere kan stemme Vi i Brabrand Boligforening vil sikre os, at det kun er beboerne i Gellerupparken og på Toveshøj, der har mulighed for at stemme til beboermøderne, og dermed være med til at beslutte, om Helhedsplanen skal gennemføres i området. Derfor skal alle beboere, der ønsker at deltage i beboermøderne, medbringe deres sundhedsbevis (sygesikringsbevis) og vise det ved indgangen, hvorefter den første beboer fra en husstand vil få udleveret et valgkort og de efterfølgende et deltagerkort. Hvordan foregår afstemningen? Alle lejligheder ligegyldig størrelse har to stemmer. Den første person fra husstanden over 15 år får udlevet et valgkort, svarende til to stemmer. And re beboere fra samme husstand vil få udleveret et deltagerkort som bevis på, at de er beboere og derfor har ret til at deltage i mødet. Inden afstemningen ombyttes valgkortet til to stemmeseddler, som derefter kan fordeles mellem beboere på den pågældende adresse. Når beboerne skal stemme, skal de vise deres stemmeseddel ved indgangen til valglokalet, hvorefter de inde i valglokalet får udleveret stemmekort svarende til antallet af afleverede stemmeseddler, dog maksimalt to. I valglokalet vil der være opstillet stemmerum med forhæng, så alle har mulighed for at afgive deres stemme anonymt. Stemmerkort vil derefter blive afleveret i en forseglet urne. Jeg har mistet mit sundhedsbevis Hvis du som beboer skulle have mistet dit sundhedsbevis eller lige er flyttet, så det ikke er den rigtige adresse, som er på kortet, kan du inden beboermøderne henvende dig i udlejningen i Brabrand Boligforenings administration, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand. Her kan du få udleveret dokumentation på, at du er beboer, hvis du viser gyldig legitimation eksempelvis pas eller kørekort. Denne dokumentation vises ved indgangen i stedet for sundhedskortet. Beboere uden sundhedskort eller dokumentation vil ikke have mulighed for at få udleveret stemmekort til mødet og kan derfor ikke være med i afstemningen. Så husk at medbringe dette, hvis du vil sikre, at din stemme bliver hørt. Gæster Personer, der ikke er beboere i Gellerupparken og Toveshøj, men som ønsker at deltage i møderne, vil få udleveret et gæstekort med navn. Gæsterne vil blive placeres i et område af salen for sig selv, og vil derfor ikke have mulighed for at sidde blandt beboerne. Gæsternes tilstedeværelse skal godkendes af de fremmødte beboere, inden mødet påbegyndes. Hvis beboerne ikke godkender gæsternes tilstedeværelse, vil disse blive bedt om at forlade mødet, inden der fortsættes. Beboere fra henholdsvis Gellerupparken og Toveshøj er velkomne på hinandens beboermøder, men vil blive betragtet som gæster på hinandens møde. Det vil sige, at beboere fra Gellerupparken vil være gæster til beboermødet i Toveshøj og få udleveret gæstekort, og omvendt gælder det også, at hvis beboere i Toveshøj ønsker at deltage i Gellerupparkens beboermøde, vil det være som gæster. Mødets indhold På møderne vil der først være en gennemgang af de overordnede linjer i skema A, der skal anvendes i forbindelse med indsendelse af ansøgningen til Landsbyggefonden om de 349 mio. kr. I den forbindelse vil også økonomien i Helhedsplanen blive gennemgået sammen med tryghedsgarantien og dennes igangsættelse. Efter gennemgangen vil der være mulighed for, at beboerne kan stille og få besvaret spørgsmål. Møderne afsluttes med, at beboerne stemmer om indstillingen fra afdelingsbestyrelserne. Når alle har afgivet deres stemmer, vil et stemmeudvalg optælle stemmerne, og resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort samme aften. Der vil være tolke til stedet under hele mødet, der taler arabisk, tyrkisk og somalisk, som blandt andet vil være behjælpelige med at oversætte, hvad dirigenten siger, dele af præsentationen, hvis det er nødvendigt, spørgsmål fra beboerne m.m..

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Gellerup.nu. Dicte jammer i Gellerup. Haibe - de første er ansat. Sami - tættere på moskeen. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere

Gellerup.nu. Dicte jammer i Gellerup. Haibe - de første er ansat. Sami - tættere på moskeen. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Sami - tættere på moskeen 3 Dicte jammer i Gellerup 10 Haibe - de første er ansat Gellerup.nu 5 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Gellerup.nu. Berit ny i Laden. Amal - ny ambassadør. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Allan til tops med lektiehjælp

Gellerup.nu. Berit ny i Laden. Amal - ny ambassadør. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Allan til tops med lektiehjælp t skræppebladet Vi er en del af Skræppebladet Amal - ny ambassadør 3 Allan til tops med lektiehjælp 3 Berit ny i Laden Gellerup.nu 10 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Adnan fik fritidsjob

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

skræppebladet nr. nov. 2013

skræppebladet nr. nov. 2013 Brabrand Boligforening søger et dream-team - side 3 Ny medredaktør på Skræppebladet - side 6 Pearl - kvinde med soul i Søvangen - side 8 Bingo-banko og masser af sild - side 10 t 3 6 8 10 09 nr. nov. 2013

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

SKRÆPPE BLADET JUBILÆUM I SENIORBOFÆLLESSKAB. Mølleparken fejrede 10-års jubilæum. Efterårets afdelingsmøder - se side 15

SKRÆPPE BLADET JUBILÆUM I SENIORBOFÆLLESSKAB. Mølleparken fejrede 10-års jubilæum. Efterårets afdelingsmøder - se side 15 J U L I 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET JUBILÆUM I SENIORBOFÆLLESSKAB Mølleparken fejrede 10-års jubilæum Efterårets afdelingsmøder - se side 15 N U M M E R 6 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig.

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig. Højt hurra for højstyrkebeton - side 3 Esbjerg fortæller om boligsocialt arbejde - side 5 Folketingsmedlem er flyttet til Gellerup - side 6 Afdelingerne - side 14 t 3 5 6 14 nr. 9 nov. 2012 skræppebladet

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Gellerupparkens Beboerhåndbog 2012/2013

Gellerupparkens Beboerhåndbog 2012/2013 husk at gemme Gellerupparkens Beboerhåndbog 2012/2013 Gellerupparkens vision Gellerupparken er en levende bydel præget af åbenhed, tryghed og mangfoldighed, hvor der er plads til alle. Beboerne i Gellerupparken

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

skræppebladet nr. juli 2015

skræppebladet nr. juli 2015 Holmstrups 40-års jubilæum fejret med maner - side 4 Højt humør i Højriisparken - side 6 Kunstværket, der forsvandt i Sonnesgården - side 12 Efterårets ordinære afdelingsmøder - side 19 t 4 6 12 19 Ny

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015 Kontant repræsentantskabsmøde - side 4 Forsvarsministeren læser også Skræppebladet - side 9 Boligsocialt arbejde skal tænkes på langt sigt - side 12 Verdens mest berejste pølsevogn - side 15 t 4 9 12 15

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere