Baggrundsnotat. Beskrivelse af momssystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat. Beskrivelse af momssystemet"

Transkript

1 Baggrundsnotat Beskrivelse af momssystemet Indledning Danmark har en enhedsmoms på 25 pct. på næsten alle varer og tjenester. Hovedparten af momsprovenuet kommer fra privatforbrug, som udgør ca. 55 pct. Investeringer tegner sig for ca pct., råstofanvendelse fra erhverv udgør omkring 25 pct., hvoraf ca. 11 pct. stammer fra offentlige erhverv. Den resterende del af momsprovenuet stammer fra den offentlige sektor. Selvom det danske momssystem er kendetegnet ved en enhedsmomssats er der enkelte varer og ydelser, for hvilke der er en nedsat momssats. Disse er aviser, hvor der er tale om en nulmomssats, og kunstneres førstegangssalg af egne kunstværker, hvor momssatsen reelt er 5 pct., mens der stadig er fuldt fradrag for moms af indkøbte varer og ydelser. Herudover er der en række varer og ydelser, der er fritaget fra moms, hvilket betyder, at der ikke betales moms ved salg af varen eller ydelsen, til gengæld er der heller ikke fradrag for moms af indkøbte varer og ydelser. Der er forskellige begrundelser for disse fritagelser og en del af fritagelserne har baggrund i EU-regler. Det danske momssystem er baseret på fælles EU-momsregler, som er gældende i alle 27 medlemslande. En række momsfritagelser er obligatoriske for medlemslandene, såsom hospitalsbehandling, lægevirksomhed, social forsorg og bistand, skoleundervisning m.m. En ændring af disse fritagelser vil kræve tilslutning fra samtlige 27 medlemslande. Derudover findes der også en række undtagelser, som medlemslandene har fået lov til at beholde, fordi de havde disse undtagelser, da de gik ind i EU, eller allerede var i kraft i medlemslandende, da sjette momsdirektiv trådte i kraft i Disse undtagelser afviger fra det almindelige momssystem og varierer fra medlemsstat til medlemsstat. En medlemsstat som benytter en sådan særlig undtagelse, kan altid vælge at anvende momssystemets almindelige regler, men har man først givet afkald på en særregel, kan man ikke genindføre den. Endelig findes der en række varer og ydelser, som medlemslandene kan vælge at belægge med en nedsat momssats, eksempelvis fødevarer.

2 Side 2 af Nedenfor følger en gennemgang af de eksisterende danske momsfritagelser, herunder overvejelser om provenu. Tabel 1. Provenuvirkninger ved afskaffelse af momsfritagelser mv. Afsnit Umiddelbar provenuvirkning (mio. kr.) Varig provenuvirkning (mio. kr.) 2) Entre ved amatørsportsarrangementer - - 3) Forfatter og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed - - 4) Levering af fast ejendom, når der er tale om nye ejendomme samt byggegrunde ) Ejendomsadministration ) Ydelser i direkte tilknytning til bisættelser ) Rejsebureauvirksomhed m.m ) Turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed ) Personbefordring, korrigeret ) Særordning for kunstnere (nedsat grundlag) ) Særordning for kunstnere (omsætningsgrænse) ) Særordning for indførsel af kunst mv ) Særordning for blinde ) Nulsats for aviser I alt Anm.: Den umiddelbare provenuvirkning er den direkte provenuvirkning før tilbageløb i 2015 (ekskl. adfærd). Den varige provenuvirkning er angivet før tilbageløb I det følgende beskrives de danske særregler (jf underafsnit A). Momsen startede som en almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift) på varer og visse ydelser, men blev i 1978 ved gennemførelsen af EF s 6. momsdirektiv udvidet til en generel momspligt for varer og ydelser bortset fra enkelte ydelser, som eksplicit er fritaget i momsloven. I underafsnit B beskrives kort virkningerne af at ophæve særreglen. En afskaffelse af de danske særregler har helt overordnet den fordel, at momssystemet bliver mere neutralt, idet de danske regler i højere grad vil være i overensstemmelse med formålet med EU s momsregler. For så vidt angår provenuskønnene (jf. underafsnit C) stammer disse fra de årlige reguleringer af Danmarks indbetaling af moms til EU s egne indtægter. Alle medlemsstater indbetaler til egne indtægter ud fra EU s momsregler. Momsgrundlaget

3 Side 3 af reguleres imidlertid for den enkelte medlemsstats særregler, således at særregler ikke reducerer medlemsstatens indbetaling af egne indtægter. Provenutallene er derfor behæftet med en betydelig usikkerhed. I de oplyste provenutal er der foretaget modregning af statens provenutab som følge af bortfald af lønsumsafgift, da det er forudsat, at virksomhedernes lønsumsafgiftspligt bortfalder, hvis deres aktivitet gøres momspligtig. 2. Entré ved amatørsportsarrangementer Fritagelsen for moms af entré ved sportsarrangementer skal ses i sammenhæng med fritagelsen for moms for ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere. Fritagelsen omfatter dog ikke arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere, fodboldkampe dog kun, når der deltager professionelle på begge hold. Fritagelsen gælder således kun for amatørsportsarrangementer. Entréindtægter ved sportsarrangementer med professionelle sportsudøvere er allerede i dag momspligtige. B. Virkninger ved en afskaffelse Klubberne vil som andre momsregistrerede skulle føre momsregnskab, angive og afregne moms, såfremt deres årlige momspligtige omsætning overstiger kr. Klubbernes indtægter fra kontingenter og velgørende arrangementer vil stadig være momsfritagne. Samlet vil klubberne således både skulle administrere momspligtige og moms fritagne indtægter. Moms på billetterne vil alt andet lige fordyre amatørsportsarrangementer, idet salget sker til endelige forbrugere, hvilket vil medføre færre tilskuere. Det kan også tænkes, at momsen medfører lavere priser før moms. I begge tilfælde vil det medføre færre indtægter i sportsklubberne. De samlede provenumæssige konsekvenser og konsekvenserne for idrætsklubberne i alt er dog noget mere usikre, da momspligten i et eller andet omfang bør suppleres med fradragsret for købsmoms i klubberne. Alt efter den konkrete afgrænsning af denne, kan de samlede provenumæssige konsekvenser muligvis blive negative.

4 Side 4 af Der er primært to årsager til at købsmomsen kan overstige værdien af salgsmomsen. 1) For det første er der typisk en meget ringe værditilvækst i amatørsportsklubber. 2) For det andet vil klubberne fortsat have store momsfritagne indtægter fra kontingent, velgørende arrangementer mv. 3. Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed er fritaget for moms. Fritagelsen gælder de udøvendes aktiviteter, hvilket vil sige selve frembringelsen af et værk til illustration omfatter fritagelsen mere konkret bl.a.: selvstændig journalistisk bearbejdelse af et emne og anmeldelse af produkter og bøger, foredragsvirksomhed m.v. skrivning af bøger illustratorers salg af egne tegninger og gengivelsesrettigheder tegneres salg af tegninger til aviser, bogomslag m.v. (Reklame-, mønster og modetegninger er dog momspligtige) manuskripter til slægtsbøger lavet af en slægtsforsker oversættelsesvirksomhed når oversættelsen er fri således at der sker en vis gendigtning af teksten (direkte oversættelse af f.eks. teknisk og kommercielt materiale er derimod momspligtig) honorarer til udøvende musikere (både egentlige koncerter og sølvbryllupsmusik). B. Virkningerne ved en afskaffelse En ophævelse vil medføre administrative byrder på linje med andre momspligtige virksomheder, idet det vil medføre pligt til at udarbejde momsregnskab, angive og afregne moms, hvilket disse virksomheder ikke har gjort hidtil. Skøn over de provenumæssige konsekvenser er forbundet med usikkerhed. Det vurderes, at provenugevinsten ved en ophævelse vil være meget beskeden på grund af følgende: 1. En væsentlig del af salget går til momspligtige virksomheder (der er moms på koncertbilletter, cd er, bøger, aviser mv.). Moms på salget til momspligtige virksomheder vil isoleret set medføre et provenutab, da virksomhederne i alle led i modsætning til nu vil få fradragsret for indgående moms.

5 Side 5 af En del af det salg, der går direkte til endeligt forbrug, vil falde inden for omsætningsgrænsen på kr. 3. En del af omsætningen på dette område må antages at blive udført sort, hvis aktiviteterne pålægges moms. En ophævelse af fritagelsen bør ses i sammenhæng med ophævelse af særordningerne for kunstnere henholdsvis for indførsel af kunst m.v., se nedenfor under punkterne 10 og Levering af fast ejendom nye ejendomme og byggegrunde Omfattet af den obligatoriske momsfritagelse er: Levering af bygninger eller dele heraf med tilhørende jord, dog ikke når leveringen sker inden første indflytning, og Levering af en ubebygget fast ejendom, dog ikke byggegrunde, uanset om den er byggemodnet. Danmark har valgt at fritage al levering af fast ejendom, men kan således inden for EU s rammer vælge at indføre momspligt på: levering af bygninger eller dele heraf med tilhørende jord, når levering finder sted inden første indflytning, og levering af byggegrunde Som fast ejendom anses såvel grundstykket samt træer, avl på roden, hegn, brønde, anlæg og bygningstilbehør, så længe det er grundfaste konstruktioner og således anbragt på grunden eller bygningen. Som eksempler på sædvanligt bygningstilbehør kan nævnes varmeanlæg til rumopvarmning, olietanke til varmeanlæg, faste ventilatorer i forbindelse med rumventilation og sprinkleranlæg. Som fast ejendom anses også eksempelvis parkeringspladser, vindmøller, transformatorstationer og broer. Sideløbende særregel vedr. frivillig registrering: Af hensyn til momsens neutralitet (muligheden for at momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort den betalte købsmoms af udgifter, der kan henføres til momspligtige aktiviteter) findes der mulighed for frivillig registrering for køb og opførsel m.v. af fast ejendom samt byggemodning af jord med henblik på salg til en registreret virksomhed. Efter disse regler kan den virksomhed, der køber eller opfører ejendommen få momsen af de dertil henførbare udgifter godtgjort mod at den momsregistrerede køber, der overtager ejendommen, anvender ejendommen

6 Side 6 af til momspligtige formål og påtager sig den reguleringsforpligtelse, der vil påhvile ejendommen. En reguleringsforpligtelse vil sige, at der skal ske regulering af det foretagne momsfradrag, såfremt der sker en ændret anvendelse af ejendommen indenfor en periode på 10 år fra momspligtige til ikke-momspligtige formål. Disse regler har samme momsmæssige effekt som var der moms på levering af fast ejendom til momsregistrerede virksomheder til brug for disses momspligtige formål. Sideløbende særregel vedr. pålægsmoms af byggeydelser: Hvor levering af fast ejendom er momsfritaget, er alle byggeydelser på jord, bygninger og anden fast ejendom derimod momspligtige. Det betyder, at opførelse, ombygning, modernisering, reparation og vedligeholdelse af bygninger, lokaler og anden fast ejendom er omfattet af momspligten. Endvidere er jordbearbejdning, udgravning, pilotering og planering momspligtig. Af hensyn til ønsket om at undgå konkurrencefordrejning mellem momsfrit salg af fast ejendom og momspligtigt salg af byggeydelser, findes der regler for beregning af moms på byggeri m.v. for egen regning, den såkaldte pålægsmoms eller byggemoms. Nærmere om momsgrundlaget: Det momsgrundlag virksomheden skal afregne pålægsmoms af, er virksomhedens almindelige salgspris for en tilsvarende leverance til tredjemand (også kaldet normalværdien). Hvis en almindelig salgspris ikke findes, skal virksomheden beregne moms af en kalkuleret salgspris, der består af indkøbs- eller fremstillingsprisen og den avance, der i almindelighed indgår ved levering af varer og ydelser af den pågældende art. Ikke desto mindre er der stadig visse elementer i forbindelse med salg af fast ejendom, som fortsat er omfattet af fritagelsen: a. ubebyggede grunde b. nyopførte erhvervsmæssigt solgte enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse, for så vidt angår den af sælgeren opnåede fortjeneste samt de priselementer, der ikke er afgiftsbelagte c. nyopførte bygninger, der er bygget for og solgt af bygherrer til de afgiftsfrie sektorer, for så vidt angår de samme fortjeneste- og priselementer som nævnt under pkt. b. Den pris, som køber betaler for den færdige nye ejendom, er altså ikke den pris, der indeholder 100 pct. grundpris og 25 pct. moms heraf. Tanken bag det hele er, at den samlede levering til køberen af den færdige nye ejendom rummer to dele,

7 Side 7 af dels en momspligtig byggeydelse, hvis værdi skal pålægges moms, og dels levering af momsfritaget fast ejendom, hvis værdi ikke skal momses. For så vidt angår salget af grunddelen vil moms på salget medføre nedvæltning af momsen. Virksomheder, der for egen regning opfører fast ejendom med henblik på fx salg, kan fuldt ud fradrage købsmomsen af de materialer, som de anvender til opførslen og købsmomsen af de omkostninger, der indgår i kalkulationen og købsmomsen af materialer. Er virksomheden frivillig registreret for køb og opførsel af fast ejendom med henblik på salg til registreret virksomhed, kan virksomheden fradrage pålægsmomsen som købsmoms. B. Virkninger ved en afskaffelse Ved en afskaffelse af momsfritagelsen vil der skulle udarbejdes momsregnskab mv. på linie med andre momsregistrerede virksomheder. En ophævelse af momsfritagelsen for salg af fast ejendom, inden første indflytning, og salg af byggegrunde (nye ejendomme), ville desuden få den konsekvens, at reglerne om beregning af pålægsmoms af disse leverancer bør ophøre for at undgå dobbeltmoms. Det må formodes, at den ekstra salgsmoms (den moms der er på værditilvæksten i form af den avance der lægges på salget af ejendommen) vil blive overvæltet på køberen. Er køberen en privatperson eller ikke momsregistreret virksomhed, vil momsen ikke kunne fratrækkes og vil derfor være en indtægt for staten. Ejendommen vil blive dyrere, hvilket må forventes at reducere efterspørgslen efter nye ejendomme. Da prisen på gamle ejendomme som udgangspunkt påvirkes af prisen på nye ejendomme (ejendommene er i direkte konkurrence med hinanden på markedet), vil en højere pris på nye ejendomme smitte af på prisen for gamle ejendomme til gavn for ejerne af disse. Er køberen en momsregistreret virksomhed, ville momsen kunne fratrækkes af købsvirksomheden dette ville ikke medføre et provenu til staten. Det skal tilføjes, at i det omfang køber er momsregistreret, må det forudsættes, at sælger med de nugældende regler lader sig frivillig momsregistrere for køb og opførelse med henblik på salg for at lade fradragsretten komme køber til gode. Dermed vil der i disse situationer reelt ikke være nogen forskel. En ophævelse vil medføre et skønnet merprovenu på ca. 900 mio. kr. Beregningerne er baseret på tal fra Der er nogen usikkerhed forbundet med skønnet, da ejendoms- og byggebranchen er konjunkturfølsom.

8 Side 8 af Ejendomsadministration Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er en obligatorisk momsfritagelse. Danmark har valgt tillige at fritage ejendomsadministration. Momsfritagelsen omfatter administration af fast ejendom mod vederlag. Vederlaget kan f.eks. være et bestemt beløb pr. lejlighed. I forbindelse med f.eks. momsfri udlejning af lejeboliger vil der som oftest være tilknyttet en ejendomsadministrator, der tager sig af ejendommens administration som et hele. Der forekommer også ejendomsadministration af ejerboliger. En ejendomsadministrator udfører typisk bl.a. følgende opgaver: Fører regnskab over ejendommens indtægter og udgifter herunder indberetning til Grundejernes investeringsfond og udfærdiger eventuelt varmeog skatteregnskab for ejendommen. Står for den løbende udlejning, udfærdiger lejekontrakter, opkræver leje, sørger for at rykke i tilfælde af manglende betaling og tager skridt til fogedforretning, hvis påkrav ikke giver resultat. Drager omsorg for, at reparations- og vedligeholdelsesarbejder udføres på ejendommen, samt for betaling heraf. Administrator betaler også regninger for skat, brændsel, vand, el mv. Administrator ansætter og afskediger samt betaler vicevært, varmemester m.fl. samt træffer mere væsentlige dispositioner vedrørende ejendommens renholdelse. Under administrators ansættelse og afskedigelse af vicevært, varmemester m.fl. henhører tillige administrators instruktion/ledelse af de pågældende (inspektøropgaver) og administrators tilvejebringelse af viceværtsafløser under ferie, sygdom og lign. Derimod er f.eks. viceværtarbejde mod vederlag ikke en af de opgaver, som administrator kan udføre som momsfritaget ejendomsadministration Ejendomsadministration kan udføres uden at der forekommer et vederlag herfor mellem to parter. Det er tilfældet, når en udlejer udfører ejendomsadministration vedrørende egne ejendomme og omkostningerne hertil indregnes i den momsfrie husleje. Disse egne ydelser pålægges derfor ikke moms. Hvis ejendomsadministration mod vederlag gøres momspligtig, vil det således ikke i sig selv medføre moms på disse egne ejendomsadministrationsydelser. Dette vil generelt give udlejere et momsmæssigt incitament til selv at udføre ejendomsadministration uden moms i stedet for at købe ydelsen med moms, som ikke er fradragsberettiget.

9 Side 9 af Hvis ejendomsadministration mod vederlag gøres momspligtig, har Danmark ifølge artikel 27 i momssystemdirektivet dog mulighed for også at opkræve moms af ejendomsadministration af egne ejendomme med henblik på at modvirke konkurrenceforvridning (pålægsmoms). Det er en betingelse, at Momsudvalget i EU høres. B. Virkninger ved en afskaffelse Indførelse af momspligt for ejendomsadministration mod vederlag sammen med moms af ejendomsadministration af egne ejendomme (pålægsmoms) har den fordel, at momssystemet bliver mere neutralt. Eventuel pålægsmoms på ejendomsadministration af egne ejendomme vil give anledning til øgede administrative byrder for virksomhederne. Hvis der indføres momspligt for ejendomsadministration uden at der skal moms på ejendomsadministration af egne ejendomme, vil dette give udlejere momsmæssigt incitament til selv at udføre ejendomsadministration uden moms i stedet for at købe ydelsen med moms, som ikke er fradragsberettiget. Dette vil være konkurrenceforvridende. Det er skønnet, at en ophævelse af fritagelsen vil medføre et merprovenu på ca. 180 mio. kr., hvis der indføres momspligt for ejendomsadministration mod vederlag sammen med pålægsmoms af ejendomsadministration af egne ejendomme. Såfremt der ikke lægges pålægsmoms på ejendomsadministration vil der være konkurrenceforvridning mellem administration af fremmede og egne ejendomme. Det forudsættes dermed, at momssystemdirektivets artikel 27 kan anvendes til at lægge pålægsmoms på administration af egne ejendomme. 6. Ydelser i direkte tilknytning til bisættelser Danmark har valgt at fortsætte med sin momsfritagelse for ydelser, der er i direkte tilknytning til bisættelser. En bedemandsforretning skal dermed ikke betale moms af salg af sine ydelser i forbindelse med en bisættelse, men har heller ikke fradrag for momsudgifter på sine indkøb. Den er derimod lønsumsafgiftspligtig.

10 Side 10 af Som ydelser, der anses leveret i direkte tilknytning til bisættelser, betragtes udlejning af gravsted og kapel, erhvervelse og fornyelse af retten til et gravsted, ligbrænding, gravning og tilkastning af grav, nedsætning af urne, flytning af kister og urner, ligbæring, ligvognskørsel, klokkeringning samt orgelspil og anden musik og sang i kapellet. Endvidere er ordning af papirer og assistance i forbindelse med bisættelse omfattet af bestemmelsen. Bestemmelsen omfatter kun tjenesteydelser, og der skal således betales moms i forbindelse med levering af varer mv. i tilknytning til bisættelser, f.eks. kiste, ligklæder, lys i kirken, blomster til udsmykning, trykte sange og lign. Der skal endvidere betales moms af betaling for anlæg, tilplantning, vedligeholdelse og grandækning af gravsteder. Der er dog fradrag for afgift ved anskaffelses- og driftsudgifter ved rustvogne, jf. en Landsskatterets kendelse om bedemænds delvise fradragsret for anskaffelsesog driftsudgifterne til en rustvogn. B. Virkninger ved en afskaffelse Ophæves særreglen vil de danske momsregler være i overensstemmelse med formålet med EU s momsregler på dette punkt. Det synes ulogisk, at man i dag sondrer mellem de forskellige bisættelsesprodukter ingen moms på den sidste køretur i rustvognen, men fuld moms på kisten. En ophævelse af fritagelsen, således at der kommer fuld moms på ydelserne, vil fordyre de ydelser, der er omfattet af fritagelsen i dag. Idet det er privatpersoner, der køber ydelserne vil der ikke være fradragsret for momsudgiften. Da bedemandsforretningerne allerede i dag vant til at håndtere moms på varer som kister, blomster m.v. kan fuld momspligt reelt blive opfattet som en lettelse, fordi virksomheden slipper for at opgøre en delvis fradragsret. En bisættelse er en samlet pakke indeholdende både ydelser og varer. Merprovenuet ved en ophævelse af fritagelsen skønnes at udgøre ca. 25 mio. kr. 7. Rejsebureauvirksomhed m.m. Danmark har valgt at fortsætte med sin momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed. Ved et rejsebureau forstås som udgangspunkt en rejsearrangør. Ved rejsebu-

11 Side 11 af reauvirksomhed forstås især organisering af rejser, hvor rejsebureauet i eget navn leverer ydelser, navnlig persontransport og indkvartering, der præsteres direkte overfor den rejsende, men hvor disse ydelser udføres af andre virksomheder (f.eks. flyselskaber og hoteller). Rejsearrangører, som udelukkende fungerer som formidlere, omfattes ikke af fritagelsen for rejsebureauer. Hvis momsfritagelsen for rejsebureuvirksomhed ophæves i sin helhed, vil det betyde, at rejsebureauerne typisk omfattes af momspligten i henhold til særordningen for rejsebureauer i momssystemdirektivet. Ifølge særordningen for rejsebureauer beregnes momsen ved margenbeskatning. Salgsmomsen beregnes således af et momsgrundlag, som udgøres af forskellen mellem det samlede beløb uden moms, som den rejsende betaler for rejsen til bureauet, og bureauets faktiske udgifter, inkl. evt. moms, vedrørende leverancer fra andre virksomheder, når disse leverancer kommer den rejsende til gode. Bureauet vil på normal vis kunne fradrage moms af indkøb vedrørende egne momspligtige aktiviteter. Ifølge særordningen gælder der dog nulsats vedrørende rejser til lande udenfor EU og rejser mellem lande udenfor EU. For rejser såvel indenfor som udenfor EU skal der foretages en opdeling af momsgrundlaget, således at der kun betales moms af den del, der vedrører rejser, som må henføres til EU. Momsregistrerede virksomheder, som ved køb af erhvervsmæssige rejser betaler moms til rejsebureauer (på grundlag af margenbeskatning), vil kunne fradrage momsen efter de almindelige momsfradragsregler. B. Virkninger ved en afskaffelse Indførelse af rejsebureaumoms har den fordel, at momssystemet bliver mere neutralt, herunder at de momsregistrerede virksomheder ikke længere skal belastes med indirekte moms og lønsumsafgift, når de køber rejsebureauydelser. Rejsebureaumomsen vil kun betyde administrative byrder på rejsebureauer nogenlunde på linje med dem, som gælder for andre momspligtige dog under forudsætning af, at der udformes forenklede momsregler, således at moms ikke skal opgøres for den enkelte rejsende.

12 Side 12 af 21 En ophævelse af fritagelsen vil overvejende sandsynligt fordyre salg, inkl. moms, af rejser indenfor EU til andre end de momsregistrerede virksomheder Det er sandsynligt, at rejserne udenfor EU omvendt bliver lidt billigere, da der her gælder nulsats, og det er forudsat, at lønsumsafgiften på rejsebureauvirksomhed ophæves. En ophævelse af fritagelsen skønnes at medføre et merprovenu på ca. 125 mio. kr. 8. Turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed Danmark har valgt at fortsætte med sin fritagelse for turistkontorers oplysningsog informationsvirksomhed. Turistkontorer kan dog vælge at være momspligtige af eventuelle vederlag for deres oplysnings- og informationsvirksomhed, jf. en Landsskatteretskendelse i 2006, der fastslog, at fritagelsen ikke er i overensstemmelse med EU s momsregler. Turistkontorer kan således benytte den danske fritagelsesbestemmelse, men de kan også støtte ret på EU s momsdirektiv og vælge at være momspligtige. Nogle turistkontorer er allerede momsregistreret i dag. Fritagelsen gælder kun turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed, og derfor er turistkontorer momspligtige af fx udlejning af cykler og lignende, salg af varer og ydelser på loppemarkeder, ved sommerfester mv., som de arrangerer til fordel for foreningens almindelige oplysningsvirksomhed samt af annonceindtægter i turistbrochurer. B. Virkninger ved en afskaffelse De danske momsregler vil blive bragt i overensstemmelse med EU s momsregler på dette punkt og man vil få ligestillet de turistkontorer, der i dag er momsfri med de turistkontorer, som har valgt at blive momsregistreret i overensstemmelse med EU-reglerne. Afskaffelse af momsfritagelsen medfører, at der skal udarbejdes momsregnskab, - angivelser, -indbetalinger m.m. på linie med andre momsregistrerede virksomheder. Men som det fremgår af beskrivelsen må det antages, at der er meget få eller ingen turistkontorer, der er 100 pct. momsfritaget, idet de også vil have en vis grad af momspligtige aktiviteter. Med andre ord er turistkontorerne allerede i dag vant til at håndtere moms og derfor kan momspligt på deres oplysnings- og informationsvirksomhed opfattes som en administrativ lettelse, idet de slipper for at håndtere delvis fradragsret.

13 Side 13 af 21 Ved momspligt slipper turistkontorerne derudover også for at håndtere lønsumsafgiften En ophævelse af fritagelsen skønnes at medføre et merprovenu på op til ca. 30 mio. kr. 9. Personbefordring Omfattet af momsfritagelsen er al indenrigs personbefordring uanset transportform, dvs. sejlads og flyvning samt befordring med cykel (såkaldte rickshaws), tog, taxa og bus, dog ikke andet erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel. I henhold til direktivet er transport af medfølgende bagage og transportmidler også omfattet af momsfritagelsen for personbefordring. Indføres der moms på personbefordring i Danmark, skal transport af medfølgende bagage og transportmidler således også gøres momspligtig. Medfølgende bagage er i dag omfattet af momsfritagelsen, medmindre der opkræves særskilt betaling herfor. I praksis vil transporten af bagage som oftest kun blive pålagt moms, hvis den netop sker uledsaget. Momsfritagelsen omfatter i henhold til praksis også medfølgende transportmidler, når transporten sker til og fra udlandet. Er der tale om indenrigstransport, opkræves der imidlertid moms heraf (fx biler, motorcykler, cykler og busser på indenrigs færgeoverfarter). Transport af syge og tilskadekomne personer er i henhold til direktivet underlagt en obligatorisk momsfritagelse, når transporten foregår med transportmidler, der er specielt indrettet hertil, og foretages af behørigt anerkendte organer. Disse slags befordringer skal således fortsat være momsfrie, selvom der indføres momspligt på almindelig personbefordring. Personbefordring er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Dette gælder dog ikke for virksomheder, der er overvejende offentlig finansieret og for befordring direkte til og fra udlandet. Ved indførsel af momspligt bortfalder lønsumsafgiftspligten. B. Virkninger ved en afskaffelse

14 Side 14 af Ophør af fritagelsen for personbefordring vil fordyre befordringen for borgerne, mens momspligtige virksomheder vil have en fordel, idet de vil kunne fradrage momsen og dermed opleve et nettoprisfald. Det må forventes, at der skal udarbejdes en kompensationsordning i det mindste for dele af den kollektive trafik. En sådan kompensationsordning skal være i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Mange transportvirksomheder har i dag delvis fradragsret, da de både har momsfri personbefordring og momspligtig personbefordring (turistbuskørsel), momspligtig godstransport, momspligtigt salg af varer om bord, reklameindtægter, salg af fx reparationsydelser, reservedele og olie til andre virksomheder. Ved indførsel af fuld momspligt på personbefordring vil disse virksomheder fremover ikke skulle operere med flere fradragsprocenter. Alle flyselskaber ligestilles for så vidt angår indenrigspersonbefordring i forhold til i dag, hvor de flyselskaber, der flyver over 55 % i udenrigsfart har 0-sats på indenrigsflyvningerne, mens andre flyselskaber ikke har fradragsret for moms af indkøb. Transportvirksomhederne vil ikke længere have incitament til at bruge egne værksteder mv., idet de får fradragsret for moms af reparationsydelser mv. købt fra en anden virksomhed. Dette vil løse konkurrenceforvridningsproblemet, som i dag findes især i relation til tog og busser. Færgeselskaberne vil ikke længere være tilbøjelige til at lave kunstig prisfastsættelse for at begrænse momsbetalingen. I dag kan de sætte prisen på de momsfrie passagerer højt, mens prisen for den momspligtige biloverførsel sættes lavt. Korrektionerne for fly er bl.a. baseret på udmeldinger fra luftfartselskabet og lufthavne om erhvervsandel på 75 på indenrigsflyvning. For taxi er korrektionen bl.a. baseret op foreløbige sammenligninger af forbrugerundersøgelsen og nationalregnskabet. Der er moms på brobilletter. Ved opfør af momsfritagelsen ligestilles færgeoverfarter og brooverfarter derved momsmæssigt. Der findes en aftale om, at priserne på transport over Storebælt skal være tilnærmelsesvis lige høje, hvilket betyder, at en del af færgeruter (fx Spodsbjerg Tårs) får statstilskud. En ophævelse af momsfritagelsen for personbefordring med færge kan derfor bevirke, at statstilskuddet skal øges.

15 Side 15 af De nuværende afgrænsningsproblemer mellem momsfri rutekørsel med bus og anden momspligtig buskørsel forsvinder ved en indførsel af moms på al buskørsel. Skævvridningen fra lønsumsafgiften, der kun betales af virksomheder, som ikke overvejende er offentlig finansieret, ophører. De administrative byrder vedr. afregningen af lønsumsafgiften ophører. En stor del af branchen er i forvejen (delvis) momspligtige, så byrden med at afregne moms af hele omsætningen er ikke tilsvarende større. Private og erhvervskunder uden fradragsret for moms (banker, forsikringsselskaber, visse foreninger, sundhedssektoren) får dyrere personbefordring. Der erindres dog om, at forvridningen i forhold til det almindelige momssystem fjernes, når der lægges moms på personbefordring. Ønsker man at undgå prisstigninger i den kollektive offentlige trafik, kan man overveje en kompensation i medfør af takststigningsloftet, der er fastsat ved lov. Ved færge- og flybefordring til Bornholm foretages transporten delvist i internationalt farvand, hvilket ikke er momspligtigt. Ophæves momsfritagelsen, vil virksomheder med befordring til Bornholm få nye administrative omkostninger. Den umiddelbare direkte provenugevinst ved at lægge moms på personbefordring skønnes til ca. 4 mia. kr. Tallet er bl.a. skønnet under forudsætning af, at de offentlige tilskud til busser og tog gøres momspligtige, og at den offentlige transport ikke kompenseres. Hvis den offentlige transport skal kompenseres og der tages højde for, at en væsentlig del af omsætningen for indenrigsflyvning og taxikørsel bliver betalt af momspligtige kunder og det offentlige, bliver det direkte merprovenu reduceret til ca. 500 mio. kr. Ca. 60 pct. af provenuet vedrører den kollektive transport med bus og tog. De resterende 40 pct. vedrører personbefordring med fly, færge og taxi. Taxi alene udgør omkring 30 pct.. Hvis det beregningsteknisk forudsættes, at inputandel og lønsumsafgift er ens for alle former for persontransport, vil en kompensation til busser og tog således skulle udgøre omkring 2,4 mia. kr., og det direkte provenu vil herefter være ca. 1,6 mia. kr.

16 Side 16 af Dette nettoprovenu skal korrigeres for, at en væsentlig del af persontransporten ikke går til endeligt forbrug hos private kunder. En væsentlig del af både taxi- og flybefordring bliver betalt af momspligtige erhverv, der vil få fradragsret for momsen. Momspligt på dette salg vil afskaffe den nuværende indirekte akkumulerede moms. Dertil kommer, at det offentlige betaler for en væsentlig del af taxikørslen, og den offentlige sektor vil derfor selv komme til at indbetale en betydelig del af et eventuelt momsprovenu. Det har ikke været muligt at fremskaffe statistik over fordelingen af kunderne for fly og taxi. Men på baggrund af foreløbige undersøgelser skønnes det, at korrektioner for betaling fra momspligtige virksomheder og den offentlige sektor samt korrektioner for transport til Bornholm (noget af transporten foregår i internationalt og dermed momsfrit farvand/luftrum) tilsammen at reducere den direkte provenueffekt fra taxier og fly med omkring 2/3. Den korrigerede umiddelbare provenuvirkning kan således anslås til ca. 500 mio. kr. 10. Særordning for kunstnere nedsat grundlag og særlig omsætningsgrænse Kunstnere eller disses arvinger kan ved førstegangssalg af kunstnerens egne kunstgenstande momsberigtige de pågældende genstande på er reduceret grundlag svarende til 20 pct. af momsgrundlaget. Endvidere skal der ikke ske registrering og betales moms af kunstneres eller disses arvingers førstegangssalg af kunstnerens egne kunstgenstande, når salget hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger kr. Der skal alene betales moms af det salg, som finder sted efter registreringspligtens indtræden. Når registreringspligten er indtrådt, er virkningen af særordningen for en kunstner eller dennes arvinger, at der ved salg af kunstgenstande reelt bliver opkrævet 5 pct. moms. Reglerne gælder kun for kunstnere bosat i Danmark. 610 B. Virkninger ved en afskaffelse Ophæves særordningen fordyres kunstneres og disses arvingers salg af kunstgenstande. Der erindres dog om, at forvridningen i forhold til det almindelige momssystem fjernes, når der lægges moms på salget. Hvis særordningen ophæves bliver salget fuldt momspligtigt, når den årlige omsætning overstiger den generelle om-

17 Side 17 af sætningsgrænse på kr. og den moms der skal betales bliver 25 pct. mod i dag 5 pct. Der vil fortsat være momsfradrag for udgifterne på indkøb såsom lærreder, maling og andre materialer. Grundet det lave momsgrundlag udbetales der i dag en del negativ moms til kunstnere med en omsætning over de kr., fordi de har fuldt momsfradrag, men kun afregner moms af det reducerede momsgrundlag (svarende til 5 pct. moms). En ophævelse af disse særordninger vil give en administrativ byrde til de kunstnere som har en omsætning under den gældende omsætningsgrænse, men med en omsætning på over kr. årligt, idet de skal udarbejde momsregnskab og angive og afregne moms. Merprovenuet ved at ophæve særreglen om det reducerede momsgrundlag for kunstnere skønnes at udgøre omkring 200 mio. kr. Merprovenuet ved at ophæve den særlige omsætningsgrænse for kunstnere skønnes at udgøre 5 mio. kr. Provenuskønnene er relativt usikre. 11. Særordning for indførsel af kunst m.v. Ved indførsel af kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter fra steder uden for EU er momsgrundlaget lig med toldværdien tillagt eventuel told og andre afgifter og omkostninger, der er foranlediget af indførslen, reduceret til 20 pct. Ved kunstgenstande forstås: 1. Malerier, tegninger og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, samt originale stik, tryk og litografier 2. Originale skulpturer, uanset materialets art, udført af kunstneren, herunder afstøbninger af skulpturer i et antal på højst otte eksemplarer kontrolleret af kunstneren eller dennes arvinger 3. Tapisserier og vægtekstiler udført i hånden på grundlag af kunstnerens originale tegninger, såfremt der ikke findes mere end otte eksemplarer af hver 4. Keramiske unika udført af kunstneren og signeret af denne 5. Emaljearbejder på kobber udelukkende udført i hånden i et antal på højst otte eksemplarer, som nummereres og signeres af kunstneren eller af

18 Side 18 af kunstnernes atelier, bortset fra bijouterivarer og guld- og sølvsmedearbejder 6. Fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer, uanset formater og underlag Ved samlerobjekter forstås: 1. Frimærker, stempelmærker, førstedagskuverter, helsager og lign., makulerede eller umakulerede 2. Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter Ved antikviteter forstås: 1. Genstande, der er over 100 år gamle Definitioner og afgrænsninger er ikke udtømmende. B. Virkninger ved en afskaffelse Såfremt man ophæver særordningen for kunstnere for så vidt angår det reducerede momsgrundlag, kan (det er muligt, at EU-Kommissionen vil mene, at man ikke kun kan, men skal) man også ophæve det reducerede momsgrundlag for indførsel af kunstgenstande. Bestemmelsen vedrørende indførsel omfatter dog mere, idet den også omfatter samlerobjekter og antikviteter. En sådan ophævelse vil medføre en fordyrelse af indførslen af sådanne varer, men man ligestiller samtidig indenlandsk solgt kunst med kunst, der indføres fra tredjelande for så vidt angår beregningen af momsgrundlaget. Provenuet vurderes at være af ikke nævneværdig størrelse. 12. Særordning for blinde Der skal ikke betales moms af blindes salg af varer og ydelser, når salget ikke overstiger årligt. Blinde kan altså sælge for indtil kr. uden pligt til at lade sig momsregistrere, angive og betale moms.

19 Side 19 af Blinde kan dog vælge at blive registreret alligevel. Det vil f.eks. være en fordel, hvis de for det meste sælger til momsregistrerede virksomheder. C. Virkninger ved en afskaffelse Hvis særordningen ophæves bliver de blinde momspligtige og skal derfor afregne moms af deres salg, men de får dog samtidig mulighed for at fradrage momsudgifterne på deres indkøb. I det omfang de blinde har indkøb i forbindelse med deres momspligtige aktiviteter, vil dette fradrag reducere den fordyrelse på 25 pct., der ellers vil ske ved salget af deres varer og ydelser. Ophæves særordningen vil blinde med et salg over beløbsgrænsen på kr. derfor få øgede administrative byrder i form af udarbejdelse af momsregnskab, momsangivelser og afregning af momsen. For at fjerne særordningen taler, at ordningen og dens hensyn synes forældet grundet udviklingen af tekniske hjælpemidler. Derudover kan påpeges, at andre handicapgrupper såsom døve, stumme m.fl. ikke er privilegerede med en tilsvarende særstilling, og dermed skal betale moms, såfremt de ønsker at være selvstændige. Det bemærkes, at ved indkomstbeskatning beskattes alle uanset handicap. Merprovenuet skønnes at udgøre ca. 3 mio. kr. 13. Nulsats for aviser Danmark har valgt at fortsætte med nulsatsen på aviser. Ved nulsats er der fuldt fradrag for momsudgifterne på indkøb, mens der ikke skal betales moms af salget i modsætning til en momsfritaget virksomhed, som heller ikke skal betale moms af sit salg, men som så heller ikke har fradrag for sine momsudgifter. Nulsatsen gælder levering af aviser, der normalt udkommer med mindst et nummer månedligt. Fritagelsen gælder også udbringningsgebyr for aviser og den avance kiosker, supermarkeder m.fl. opnår ved deres salg af aviser. Aviser er den eneste type vare, som sælges på det indenlandske marked, der er omfattet af den fordelagtige nulsats. Ved afgørelsen af, om en publikation i momsmæssig henseende kan anses for en avis, lægges vægt på, at følgende forudsætninger er opfyldt:

20 Side 20 af om publikationen primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof om den henvender sig til en videre (almen) kreds af læsere om den behandler et bredt emneområde. Derudover kan der tages hensyn til: om den anses for at fremtræde som avislignende i teknisk og typografisk henseende (papirkvalitet, tryk, layout m.v.) om den sælges i løssalg eller kun til abonnenter oplagets størrelse om redaktionen er godkendt til at uddanne journalister. Med andre ord omfatter nulsatsen kun trykte aviser og ikke net-aviser eller on-line nyheder, som anses for at være en momspligtig elektronisk ydelse. Trykte aviser har altså en fordel i forhold til momspligtige tidsskrifter og netaviser/on-line nyheder. De sidstnævnte er dog typisk gratisydelser eller omfattet af et abonnement for en trykt avis (nulsats). De trykte gratisaviser, som må formodes at være overvejende finansieret ved salg af annoncer og reklamer til momsregistrerede virksomheder, som fradrager momsen på indkøb, vil kun i begrænset omfang være momsbelastet. B. Virkninger ved en afskaffelse Først og fremmest erindres om, at forvridningen i forhold til det almindelige momssystem fjernes, når der lægges moms på trykte aviser eller med andre ord fjernes det statstilskud på ca. 1,2 mia. kr., som branchen nyder godt af i dag (udover de ca. 400 mio. kr. som modtages i distributionsstøtte). En afskaffelse af nulsatsen og dermed indførelse af 25 pct. moms på salget af aviser kan væltes over i avispriserne eller ned i produktionsomkostningerne og dermed reduceres overskud og/eller lønninger m.v. En nedvæltning i lønningerne skal dog ses i sammenhæng med en samlet skattereform, hvor nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst vil kompensere evt. lavere lønninger indenfor branchen, samtidig er det sandsynligt, at den indirekte støtte i form af nulsatsen allerede kan være nedvæltet i lønninger m.v.

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) 2008/1 LSF 203 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-211-0009 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og udvidet lønsumsafgift for den

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 62 O 8. april 2005 Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Spørgsmål 118: Ministrene bedes, som

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt J.nr. 2009-211-0009. Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 203 Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Efter høring Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

KØBSMOMSKOMPENSATION. Omdannelse til puljeordning fra Wifi: Konference_AP // 1Avocado. Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014

KØBSMOMSKOMPENSATION. Omdannelse til puljeordning fra Wifi: Konference_AP // 1Avocado. Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014 KØBSMOMSKOMPENSATION Omdannelse til puljeordning fra 2014 Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014 Wifi: Konference_AP // 1Avocado DAGSORDEN 1. Den nugældende ordning og dens økonomiske betydning

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4. 1.1. Problemformulering... 5. 1.2. Projektdesign... 6. 1.3. Metode...

Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4. 1.1. Problemformulering... 5. 1.2. Projektdesign... 6. 1.3. Metode... 2008 Byggemoms Vejleder: John Engsig Laura Venborg Aalborg Universitet 17-12-20082008 Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering...

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen Merete Andersen Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen, Merete Andersen & Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift 4. udgave/1.

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Momsmæssige aspekter ved ejendomsadministration. v/advokat Tine Seehausen

Momsmæssige aspekter ved ejendomsadministration. v/advokat Tine Seehausen Momsmæssige aspekter ved ejendomsadministration v/advokat Tine Seehausen Program Generelt om momspligtens omfang og hjemmelsgrundlag Systemmomsdirektivets art 371 & bilag X Momslovens 13 stk. 1. nr. 8

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 7 Offentligt. 8. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 7 Offentligt. 8. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 7 Offentligt 8. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32 - Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder

6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder Moms Forlaget Andersen 6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, Ernst & Young P/S rune.groendahl@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende lønsumsafgiftspligtige virksomheder

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik - Moms Moms på egen og fremmed administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige (omfattet af

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Formiddagsmøde om momskompensationsordningen

Formiddagsmøde om momskompensationsordningen Formiddagsmøde om momskompensationsordningen Robert Hinnerskov, Isobro Morten Espenhain Bunch, Deloitte Jesper Rasmussen, Deloitte Christian Dalmose Pedersen, Deloitte 20. maj 2014 Program 9:00-9:30 Morgenmad

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Afgifter først og fremmest på varer med lav efterspørgselselasticitet. Varer som er nære substitutter bør beskattes ens

Afgifter først og fremmest på varer med lav efterspørgselselasticitet. Varer som er nære substitutter bør beskattes ens Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 7: Afgifter af varer og tjenester 7.1 Hensyn til afgiftsfastsættelse I fastsættelsen af afgifter findes en række ofte modsatrettede hensyn Fiskalt hensyn Afgifter

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 29. januar

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 29. januar Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt J.nr. 2007-418-0385 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 154-157 af 29. januar 2007. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: SKATTEMINISTERIET Departementet Afgifter 20. februar 2008 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen af

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Generelle regler Indtægtsdækket virksomhed Underleverandør af undervisning Byggeri Byggemoms Omvendt betalingspligt Finansieringsbidrag

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Stk. 2. Ved levering af varer i form af overførsel til et andet EU-land er afgiftsgrundlaget indkøbsprisen eller fremstillingsprisen, jf. stk. 1..

Stk. 2. Ved levering af varer i form af overførsel til et andet EU-land er afgiftsgrundlaget indkøbsprisen eller fremstillingsprisen, jf. stk. 1.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0001 Udkast 24. august 2007 Forslag til Lov om ændring af momsloven (Ændrede momsregler for levering af og til fly og

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere