Danske Banks salg af aktier i PBS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Banks salg af aktier i PBS"

Transkript

1 Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/ /fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet fra november 2000 om at sælge 17,7 pct. af aktierne i PBS. Danske Bank ønsker i den forbindelse at udskille visse aktiviteter fra den del af PBS, hvorfra de skal sælge en aktieandel. Dette er i overensstemmelse med tilsagnet, idet det dog er en forudsætning, at Danske Bank og Konkurrencestyrelsen er enige om, at de dele, der udskilles fra PBS, ikke er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen. 2. Forslaget indebærer en opdeling af PBS i tre dele. 3. For såvidt angår den første del (PBS Holding I), som bl.a. indeholder edb-serviceprodukterne, som ligger til grund for clearingen, Dankort og BetalingsService mv., opfylder Danske Bank efter styrelsens vurdering tilsagnet ved at sælge sine aktier til Nationalbanken. Aftalen om overdragelsen er betinget bl.a. af konkurrencemyndighedernes godkendelse. 4. For aktiviteterne i den anden del (PBS Holding II) finder Danske Bank, at de opfylder betingelsen om ikke at være væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen. Det drejer sig om lønprodukterne i PBS Multidata, ejendomsadministration i PBS Finans, fakturaprodukterne i e faktura og aktiviteterne omkring en digital signatur i det såkaldte PKI-selskab, der er et konsortium, som for tiden deltager i et udbud under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 5. Det er styrelsens indstilling at tilslutte sig denne vurdering dog ikke for e faktura, idet styrelsen ikke finder, at Danske Bank har godtgjort, at det opfylder den nævnte betingelse. Produktet er endnu ikke markedsført, og der har ikke vist sig nogen alternativer til det produkt, som pengeinstitutterne i fællesskab arbejder på gennem PBS. 6. I den tredje del af PBS (PBS Holding III), som indeholder aktiviteterne omkring de internationale betalingskort, skal Danske Bank ligeledes nedbringe sin aktieandel. 7. For såvidt angår aktierne i PBS Holding I opfylder salget til Nationalbanken kravet i tilsagnsaftalen. Nationalbanken har en særlig interesse i disse dele af PBS, som er kernen i infrastrukturen og grundlaget for en sikker og effektiv betalingsformidling. Nationalbanken har fremhævet sin interesse i at sikre en fælles, åben infrastruktur, som er tilgængelig for alle. Salget til Nationalbanken opfylder derved hensigten med tilsagnet. Dels begrænses Danske Banks stemmeindflydelse på infrastrukturen som forudsat til det niveau, der var gældende forud for fusionen. Dertil kommer, at placeringen af 17,7 pct. af aktierne hos en anden part end de pengeinstitutter, der er kunder hos PBS, i sig selv betyder et øget incitament til at holde

2 omkostninger og priser i PBS nede. Endelig har Nationalbanken en ganske særlig interesse i at sikre effektive infrastrukturløsninger. Konklusion 8. Konkurrencestyrelsen er enig med Danske Bank i, at de aktiviteter, som planlægges placeret i PBS Holding II, ikke er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen, bortset fra aktiviteterne i e faktura. 9. Danske Bank skal nedbringe sin aktieandel i de dele af PBS Holding II, der omfatter e faktura, men behøver ikke reducere sin aktieandel i de øvrige dele af dette holdingselskab. 10. Konkurrencestyrelsen har endvidere ingen indvendinger mod, at Nationalbanken køber den andel af aktierne i PBS Holding I, som Danske Bank skal sælge. Sagsfremstilling Indledning 11. I forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og Real Danmark den 8. november 2000 afgav Danske Bank bl.a. tilsagn om inden en nærmere fastsat frist at nedbringe sin andel af den samlede aktie- og stemmebeholdning i PBS Holding A/S (PBS) fra 43,6 pct. til maksimalt 25,9 pct. 12. Tilsagnet har følgende ordlyd: Danske Bank forpligter sig til at sælge en del af den samlede aktie- og stemmebeholdning i PBS Holding A/S, så beholdningen herefter maksimalt udgør 25,9 pct. af kapitalen og af stemmerne i PBS Holding A/S. Forpligtelsen for Danske Bank til maksimalt at besidde 25,9 pct. af aktie- og stemmebeholdningen i PBS Holding A/S gælder også for bankens andele i de virksomheder, som måtte overtage eksisterende aktiviteter fra PBS-koncernen, uanset om en sådan virksomhed er koncernforbunden med PBS Holding A/S. Salget sker på vilkår af, at ingen af de pågældende køberes aktie- og stemmebeholdning i PBS Holding A/S herefter overstiger 25,9 pct. Forpligtelsen til at sælge en del af den samlede aktie- og stemmebeholdning gælder dog ikke for dele af PBS, som måtte blive udskilt af PBS Holding A/S, og som Danske Bank og Konkurrencestyrelsen er enige om ikke er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen. 13. Ved opfyldelsen af tilsagnet vil Danske Banks ejerandel svare til bankens oprindelige ejerandel i PBS før fusionen. Før fusionen ejede Danske Bank 25,9 pct. af aktierne i PBS og BG Bank 17,7 pct. På nuværende tidspunkt (og inden frasalget) ejer Danske Bank således 43,6 pct. af aktiebeholdningen i PBS, mens Nordea ejer 27,6 pct. Herved ejer de to store banker tilsammen 71,2 pct. af aktierne i PBS. 14. Til gennemførelsen af de nødvendige strukturelle ændringer, som frasalget vil kræve, er der nedsat et udvalg af pengeinstitutter, som (i fortsættelse af en række tidligere forslag) har fremlagt Forslag til ny PBS-struktur plan A II. Forslaget bygger på en spaltning af de eksisterende PBSselskaber i tre koncerner (PBS Holding I, PBS Holding II og PBS Holding III).

3 15. Dankortet er allerede pr. 1. januar det vil sige forud for plan A II - udskilt fra PBS i et selvstændigt selskab (Dankort A/S), hvor reglerne og betingelserne for tilslutning, udvikling og drift af dankortet bestemmes 1. Danske Bank skal inden for den vedtagne frist nedbringe aktieandelen i Dankort A/S til 25,9 pct. 16. Det fremlagte forslag (Plan A II) er baseret på Konkurrencestyrelsens tilkendegivelser i et notat af 21. februar 2002 om, hvilke aktivitetsområder i et tidligere fremlagt forslag, der efter styrelsens opfattelse er/ikke er omfattet af tilsagnet. 17. Formålet med dette notat er at redegøre for forslaget til ny PBS-struktur, herunder i hvilket omfang de foreslåede strukturelle ændringer indebærer, at Danske Banks fusionstilsagn kan anses for opfyldt. I den sammenhæng har Konkurrencestyrelsen foretaget en vurdering af, om de aktiviteter, som indgår i holdingselskaberne i den foreslåede nye PBS-struktur, er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen. Er dette ikke er tilfældet, skal Danske Bank ikke nedbringe sin ejerandel i det pågældende selskab. 18. For overskuelighedens skyld gives der indledningsvis en kort beskrivelse af PBS, som virksomheden ser ud i dag, og en overordnet beskrivelse af betalingsformidlingsstrukturen her i landet. PBS i dag 19. PBS består af et holdingselskab og en række datterselskaber. PBS Holding er koncernens moderselskab med det primære formål at eje aktier i datterselskaberne. PBS-koncernen havde i 2001 en omsætning på 1,99 mia. kr. og gav et overskud på 309 mio. kr. PBS nuværende koncernstruktur 20. I selskaberne under PBS Holding indgår en lang række aktiviteter. I PBS Danmark indgår blandt andet BetalingsService og OverførselsService, mens lønprodukterne er placeret i PBS Multidata. PBS Data er serviceleverandør af en lang række edb-ydelser (bl.a. vedrørende betalingskort, lønsystemer og BetalingsService). PBS Finans forestår ejerskab af den ejendom, hvorfra PBS-koncernen udøver sine aktiviteter, mens PBS International varetager aktiviteter vedrørende kortindløsning for de internationale kort og udstedelse af Eurocard. De enkelte aktiviteter, som er relevante i nærværende sammenhæng, vil blive uddybet nærmere i det følgende. 21. PBS ejes af ca. 140 pengeinstitutter i Danmark. PBS ejer og har udviklet centrale dele af den danske betalingsinfrastruktur. Aktiebesiddelse i PBS Pengeinstitut Ejerandel \% Danske Bank 43,6

4 Nordea 27,6 Jyske Bank 4,95 Sydbank 3,82 Spar Nord 3,33 Amtssparekassen Fyn 1,40 Arbejdernes Landsbank 1,14 Skandinaviska Enskilda Banken 1,10 Øvrige 13,06 I alt 100,00 Kilde: PBS. 22. PBS ledes af en bestyrelse på 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt et antal lovpligtige medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Medlemmerne skal være medlemmer af aktionærernes direktioner eller medlemmer af direktionerne i aktionærernes moderselskaber. 23. Alle aktionærer i PBS har stemmeret, idet ethvert aktiebeløb på 1 kr. giver en stemme. Aktier kan kun overdrages til andre pengeinstitutter. Sker overdragelsen til et pengeinstitut, som ikke er aktionær i PBS, har de eksisterende aktionærer forkøbsret. 24. Alle anliggender på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal, bortset fra visse forslag (vedtægtsændringer, opløsning eller fusion), som kræver repræsentation af og vedtagelse med 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital. 25. Aktionærer med mindst 12½ pct. af det samlede mulige stemmeantal skal vælge 1 bestyrelsesmedlem. Sådanne aktionærer kan dog maksimalt vælge 2 bestyrelsesmedlemmer hver. Grupper af aktionærer, der tilsammen råder over 12 ½ pct. af den stemmeberettigede aktiekapital kan vælge 1 bestyrelsesmedlem. Ændringer i vedtægterne om udpegning af bestyrelsesmedlemmer m.v. kræver, at ¾ af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages af ¾ af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Betalingsformidlingsinfrastrukturen 26. Betalingsformidling er af central betydning i et moderne samfund. Det er derfor vigtigt for samfundsøkonomien, at betalinger kan ske på enkel og effektiv vis. 27. De vigtigste betalingsinstrumenter formidler betaling fra en pengeinstitutkonto til en anden. Eksempler herpå er checks, Dankort og BetalingsService, som alle flytter penge fra debitor til kreditors konto. 28. Kontantbetaling spiller fortsat en vigtig rolle; især ved betaling af små beløb, men ITudviklingen har medført, at elektronisk formidling af betaling har fået en dominerende rolle i

5 samfundet. Betaling med papirbaserede giro, check, bankoverførsler mv. er i høj grad blevet erstattet af nye betalingsformer baseret på elektronisk formidling. De vigtigste formidlingsinstrumenter for de betalinger, der gennemføres mellem husholdninger, virksomheder, myndigheder mv., er således dankort- og andre betalingskorttransaktioner og de elektroniske regningsbetalingsprodukter (f.eks. BetalingsService og kontooverførsel via home-banking). Hertil kommer nye betalingsformer så som elektroniske fakturaer med derpå følgende elektronisk pengeoverførsel og Danske Banks netbetaling. 29. Betalingsformidlingsinfrastrukturen bliver herved et spørgsmål om, hvordan pengeinstitutterne indbyrdes har aftalt at gennemføre de grundlæggende kontooverførsler og sende de tilknyttede oplysninger til de involverede parter (debitor, kreditor og deres pengeinstitutter). 30. Infrastrukturen består både af en fysisk (hardware, ledninger mv.) og en ikke-fysisk del (aftalerne i Finansrådet, knowhow i PBS mv.). Betalingsformidlingen i Danmark er bygget op om én fællesejet fysisk infrastruktur og baserer sig på aftaler, der alle er indgået i Finansrådet og/eller PBS. Det er derfor afgørende for pengeinstitutterne at have adgang til begge dele for at kunne drive pengeinstitutvirksomhed i konkurrence med de andre pengeinstitutter på markedet. PBS fremtidige struktur 31. Pengeinstitutterne har foreslået en opdeling af PBS-selskaberne i 3 koncerner (PBS Holding I, PBS Holding II og PBS Holding III). Strukturen i selskaberne skal være følgende: PBS Holding I skal overordnet vedrøre infrastruktur og skal bestå af de selskaber, der er særligt væsentlige for betalingsformidlingsstrukturen. Dette omfatter følgende datterselskaber og aktiviteter: PBS Data (serviceleverandørydelser (til kortprodukter, BetalingsService og løn), PIprodukter 2 og clearing), PBS Danmark (BetalingsService, erhvervsprodukter, opkrævningsservice). Herunder henhører datterselskabet PBS Danmønt med aktiviteten Danmønt, Content Billing. Herunder henhører datterselskabet CoinClick (forudbetalt betaling og mikrobetaling). PBS Holding II skal bestå af følgende datterselskaber og aktiviteter: PBS Multidata (lønprodukter), PBS Finans (ejerskab af den ejendom, hvorfra Holding I, II og III driver virksomhed, herunder levering af lokalefaciliteter til de øvrige deltagere i den nuværende og fremtidige PBS-koncern), e faktura (indeholdende aktiviteten af samme navn), PKI-selskab (digitale signaturydelser). PBS Holding III skal bestå af datterselskabet PBS International (kortindløsning, Eurocard og kortudstedelse). Frasalg, forkøbsret, bestyrelse m.v.

6 32. Den endelige organisering i hver af de tre koncerner overlades til de respektive bestyrelser, som herefter skal foretage den nødvendige afvejning af hensynet til størst mulig fokusering på de enkelte forretningsområder overfor fordelene ved en enhedsorganisation. Det er således ikke afklaret, om medarbejderne skal ansættes i holdingselskaberne eller i datterselskaberne. Det ligger dog fast, at der skal være et vist samspil mellem de enkelte holdingselskaber. For eksempel skal PBS Finans mod opkrævning af husleje levere lokalefaciliteter til samtlige holding- og datterselskaber i PBSkoncernen, mens PBS Data skal forestå databehandling for bl.a. PBS Danmark og PBS Multidata m.v. (men ikke for PBS Finans). Endvidere skal PBS Data fortsat forestå databehandling for eksterne kunder. 33. Danske Bank lægger til grund, at aktiviteterne i PBS Holding I og PBS Holding III er af væsentlig betydning for betalingsformidlingsinfrastrukturen. Danske Bank vil derfor nedbringe sin aktiebeholdning i PBS Holding I og PBS Holding III med 17, 7 pct. til 25,9 pct. ved salg af aktiviteter til en trediepart (som ikke er den samme). PBS Holding II skal herefter omfatte de selskaber, hvor Danske Banks fulde ejerandel på 43,6 pct. af aktiebeholdningen efter bankens opfattelse kan opretholdes. 34. Fælles for alle holdingselskaberne er, at de skal drives kommercielt. PBS Holding I, II og III må fremover kun ejes af pengeinstitutter (for PBS Holding II s vedkommende dog kun frem til 1. januar 2006), og de eksisterende aktionærer skal have en lignende forkøbsret til aktier som i PBS i dag. 35. Holdingselskabernes frasalg af deres respektive datterselskaber vil kunne ske med et flertal på 2/3 blandt aktionærerne og med en forkøbsret til aktionærerne i det pågældende holdingselskab. Salg af PBS Multidata kan dog frem til 1. januar 2006 kun ske med et flertal på ¾. 36. I PBS Holding I og de 100 pct.-ejede datterselskaber udvides antallet af aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer permanent fra 8 til 9, mens der i PBS Holding II og III foreslås regler om bestyrelsessammensætning og valg svarende til kravene til PBS bestyrelse. 37. Serviceleverandøraftaler mellem PBS Data og de øvrige selskaber vil kun kunne ophæves med et flertal på ¾ i de respektive selskabers bestyrelse indtil 1. januar Endvidere vil et flertal ikke kunne blokere for udvikling af produkterne det vil sige, at pengeinstitutter, som f.eks. ønsker en særlig udvikling for deres Dankort, kan få imødekommet et sådant ønske, herunder at PBS Data kan levere udvikling af de ønskede faciliteter på almindelige forretningsmæssige vilkår. I øvrigt indføres der for BetalingsService en bestemmelse om, at ændring af provision og betaling for decentral produktion kræver et flertal på ¾ i bestyrelsen for PBS Danmark. Aktiviteterne i PBS Holding II 38. Som nævnt finder Danske Bank (i lighed med Konkurrencestyrelsen), at aktiviteterne i PBS Holding I og PBS Holding III er af væsentlig betydning for betalingsformidlingsinfrastrukturen. Danske Bank har derfor indgået en foreløbig aftale om at sælge 17,7 pct. af aktiebeholdningen i Holding I og har tilkendegivet, at man vil nedbringe aktiebeholdningen i samme omfang i Holding III. 39. I det følgende er det derfor alene relevant at uddybe aktiviteterne i datterselskaberne under Holding II til brug for vurderingen af, om disse aktiviteter er væsentlige for

7 betalingsformidlingsinfrastrukturen. Herved må der lægges vægt på, hvilken rolle disse aktiviteter spiller for et pengeinstitut med et almindeligt, bredt produktsortiment, samt om aktiviteterne tilbydes af andre, konkurrerende virksomheder. 40. PBS Holding II består af PBS Multidata, PBS Finans og e faktura. Hertil kommer PKIselskabet, som endnu ikke er stiftet, men som i givet fald vil komme til at bestå af et konsortium (PBS, Kommunedata og DMdata), såfremt konsortiet vinder Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings udbud af digital signatur. Selskaberne er som nævnt placeret i Holding II ud fra det overordnede princip, at alle kommercielle selskaber i PBS-koncernen, som leverer ydelser, der ikke er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen, skal placeres her. PBS Multidata 41. PBS Multidata skal varetage det forretningsmæssige ansvar for forretningsområdet løn, herunder forretningsudvikling og salg. Der er tale om to forskellige systemer til lønoverførsel og lønregistrering; DataLøn (for virksomheder mellem ansatte) og MultiLøn (over 100 ansatte). Selskabet er indehaver af rettighederne til lønsystemerne, mens systemudvikling, drift/forvaltning og service udliciteres; principielt i et frit marked men i en periode til PBS Data (Holding I). Selskabets kunder vil være arbejdsgivere og partnere med virksomhedssystemer. 42. Danske Bank har henvist til, at Konkurrencestyrelsen i sit notat af 21. februar 2002 om, hvilke aktivitetsområder der efter styrelsens opfattelse er/ikke er omfattet af fusionstilsagnet, har tilkendegivet, at forretningsområdet løn ikke er af væsentlig betydning for betalingsformidlingsinfrastrukturen, hvorfor tilsagnet ikke finder anvendelse. 43. Danske Bank har herudover givet en række begrundelser til støtte for dette synspunkt. Det er blandt andet oplyst, at der er en række aktuelle konkurrenter til PBS Multidata (bl.a. Bankernes EDB Central (BEC), Lessor A/S, Jyske Bank (staten) m.fl). Flere pengeinstitutter har således gennem flere år tilbudt deres erhvervskunder BEC-Lønservice i stedet for PBS lønsystemer. 44. Banken har endvidere henvist til, at edb-systemløn i relation til bank- og sparekasseloven anses som anden virksomhed end traditionel pengeinstitutvirksomhed (accessorisk virksomhed). Aktiviteterne i PBS Multidata kan derfor ikke anses for en nødvendig forudsætning for at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet. Hertil kommer, at produkterne i PBS Multidata efter bankens opfattelse under ingen omstændigheder kan betegnes som infrastrukturydelser. PBS Finans 45. PBS Finans ejer den ejendom, hvorfra den nuværende PBS-koncern drives og de fremtidige holdingselskaber skal drive virksomhed. Danske Bank har qua placeringen i PBS Holding II vurderet, at ejendomsdrift ikke er en aktivitet, som bør betegnes som væsentlig for betalingsformidlingsinfrastrukturen. 46. Ifølge banken er PBS domicil i Ballerup således en almindelig kontorejendom med tilhørende edb-faciliteter og kantine, hvorfor der uden problemer kan findes tilsvarende brugbare kontorejendomme andre steder i landet. Banken har endvidere henvist til, at en række andre store virksomheder som f.eks. Nordea Danmark og IBM har deres hovedsæder placeret i lejede lokaler

8 hos ikke-koncernforbundne ejere, ligesom f.eks. IBM og DMdata har placeret deres tekniske installationer i lejede lokaler. 47. Endelig har banken henvist til, at Nationalbanken ved købet af aktieposten på 17,7 pct. efter det oplyste har tilkendegivet, at man ikke har ønsket at binde kapital i fast ejendom. 48. Ejendomsværdien udgjorde ved seneste offentlige vurdering 350 mio. kr. Der foreligger ifølge Danske Bank på nuværende tidspunkt ingen egentlig aftale om fastsættelse af leje. En lejeaftale vil dog blive baseret på markedsmæssige vilkår, ligesom kontrol med overholdelsen af disse principper vil indgå som et naturligt led i revisors revision af selskaberne. Lejen vil derfor svare til markedslejen for tilsvarende lokaler i området og vil blive underlagt årlig regulering. Lejen forventes således at komme til at ligge på et niveau, der svarer til, hvad Told & Skat har lagt til grund for ejendomsværdien i området. e faktura 49. e faktura er et softwareprogram, der sælges til erhvervsvirksomheder. Der er tale om et kommunikationsprogram, der gør det muligt at udveksle oplysninger elektronisk forud for selve betalingen. Hvorledes betaling rent faktisk gennemføres afhænger derimod af, hvilke systemer betaleren gør brug af. Der er derfor ikke nødvendigvis knyttet en elektronisk betaling til brugen af produktet. Udvekslingen af fakturaer foregår efter bilateral aftale mellem virksomhederne og uden mellemkomst af pengeinstitutterne, ligesom virksomhedernes brug af e faktura ikke udløser transaktionsgebyrer til pengeinstitutterne. Produktet er endnu under udvikling, og næsten alle pengeinstitutter her i landet deltager heri. I sin endelige form vil produktet fremstå som et PBSprodukt. 50. Banken har sammenlignet e fakturas betydning for den elektroniske betalingsformidling med kuvertens betydning for den papirbaserede betalingsformidling. PKI-selskab 51. PKI-selskab er endnu ikke stiftet, men vil såfremt et konsortium bestående af PBS, Kommunedata og DMdata vinder Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings udbud af digital signatur indgå under PBS Holding II som et delejet datterselskab (70 pct.). Danske Banks salg af aktier i Holding I til Nationalbanken 52. Aktieposten i PBS Holding I er den 12. december 2002 ved en foreløbig aftale solgt til Nationalbanken. Købet er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Aftalen skal ligeledes godkendes af PBS generalforsamling. Dette skyldes reglerne om aktieoverdragelse i PBS, idet Nationalbanken ikke opfylder kravene om i forvejen at eje aktier i PBS og at være pengeinstitut. 53. Nationalbanken har henvist til, at det er vigtigt at bevare den fælles, åbne infrastruktur på betalingsformidlingsområdet. Dette kan købet af aktier fra Danske Bank være med til at sikre, idet Danske Bank samtidig har tilkendegivet, at den fortsat er indstillet på at anvende infrastrukturen. Derudover fremgår af udkastet til aftale om aktieoverdragelse, at parterne er enige om i fællesskab at arbejde for en afkastpolitik i de selskaber, hvori der overdrages aktier, herunder PBS Holding I.

9 Det betyder, at parterne forpligter sig til at arbejde for en fælles afkastpolitik gældende for eksempelvis edb-ydelserne fra det nuværende PBS Data, PI-produkterne og BetalingsService. Vurdering 54. Fusionstilsagnet indebærer, at Danske Bank skal sælge aktier i PBS-Holding, så ejerandelen svarer til Danske Banks ejerandel før fusionen på 25,9 pct. 55. Baggrunden for tilsagnet var for det første at sikre, at Danske Bank ikke via fusionen fik større indflydelse i PBS end hidtil. Herved reduceres risikoen for, at afgørelser i PBS fremover træffes på en måde, der diskriminerer mellem aktørerne og dermed forvrider konkurrencen. 56. Det blev for det andet tillagt vægt, at et salg til andre af en del af Danske Banks aktieandel ville virke effektivitetsfremmende, idet det ville øge incitamentet til at holde lave priser for PBS salgsprodukter og et fortsat pres for udvikling af infrastrukturen. 57. Det skyldes, at Danske Banks andel af aktiekapitalen (25,9 pct.) derved ville blive væsentlig lavere end bankens brugerandel af PBS s produkter (40-50 pct.). Dermed ville der blive et større pres for at sikre lave priser på PBS produkter. Hvis PBS priser skulle blive højere end nødvendigt, ville Danske Bank nemlig på den ene side komme til at bidrage uforholdsmæssigt til PBS overskud og dermed til et øget afkast for de øvrige aktionærer. De øvrige aktionærer ville også få en betydelig interesse i høj effektivisering og lave priser, idet det derved ville blive mindre attraktivt for Danske Bank at udbyde lignende ydelser. Hvis PBS priser mv. ikke fortsat var konkurrencedygtige sammenlignet med andre serviceudbyderes, ville der være en nærliggende risiko for, at Danske Bank ville flytte sine transaktioner enten til bankens egne datacentraler eller udenlandske serviceudbydere. Og det ville føre til, at der blev færre transaktioner til at dække de faste omkostninger i PBS. 58. Dette incitament til intern priskontrol må tillægges særlig vægt, fordi PBS infrastrukturydelser er rettet mod en bestemt kreds af kunder, nemlig pengeinstitutterne og praktisk taget ingen uden for denne kreds. Såfremt alle pengeinstitutterne kom til at betale ensartet høje priser for at benytte PBS, ville de uden konkurrencemæssig risiko kunne overvælte denne omkostning i salgspriserne over for deres slutkunder - forbrugerne og virksomhederne. 59. Dansk Banks tilsagn over for rådet, indeholder ikke nogen klausul, om at rådet konkret skal godkende køber, men der er opstillet visse vilkår. Således skal køber være uafhængig af Danske Bank, og købers aktie- og stemmeandel må ikke ved erhvervelsen af aktierne overstige 25,9 pct. 60. Disse betingelser opfyldes ved at sælge til Nationalbanken, ligesom et salg til Nationalbanken i øvrigt opfylder formålet med tilsagnet. Nationalbanken har således en uafhængig interesse i at sikre effektive infrastrukturydelser og i at infrastrukturen holdes åben for alle. 61. Salget af aktier i Dankort A/S rejser ikke spørgsmål til drøftelse, og der er heller ikke anledning til at overveje aktiesalget i PBS Holding III, hvor der endnu ikke er fundet en løsning. Aktiviteterne i Holding II

10 62. Tilsagnet gælder ikke for de dele af PBS, som måtte blive udskilt, og som Danske Bank og Konkurrencestyrelsen er enige om ikke er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen. 63. Sagen adskiller sig bevisbyrdemæssigt fra normale konkurrencesager, idet det er Danske Bank, der skal begrunde, hvorfor en aktivitet ikke er af væsentlig betydning for betalingsformidlingsinfrastrukturen og Konkurrencestyrelsen skal være enig heri. 64. De aktiviteter, som Danske Bank finder ikke er af væsentlig betydning for betalingsformidlingsinfrastrukturen er placeret i PBS Holding II. Det skal derfor drøftes, om styrelsen kan tilslutte sig denne vurdering af aktiviteterne. Er dette tilfældet, kan Danske Bank beholde sin ejerandel på 43,6 pct. i Holding II. 65. Ved vurderingen af, hvilke dele af PBS, der kan anses for væsentlige eller ikke-væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen, vil det afgørende være, om de ydelser (produkter), som PBS tilbyder, er væsentlige for et almindeligt pengeinstituts sortiment og konkurrencemuligheder, og om der eksisterer reelle konkurrenter og herved reelle alternativer på det danske marked til PBS ydelser, således at et sådant pengeinstitut ikke er afhængig af de af PBS udbudte ydelser. PBS Multidata 66. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at forretningsområdet løn indeholdt i PBS Multidata ikke er en væsentlig del af betalingsformidlingsinfrastrukturen. Dette svarer til Konkurrencestyrelsens tilkendegivelse i Notat af 21. februar 2002 over for Danske Bank. 67. Lønsystemer er vigtige produkter for arbejdsgivere m.v. Pengeinstitutterne kan opnå en indtjening ved at have disse produkter i deres produktudbud, og de fleste almindelige pengeinstitutter forhandler eller formidler lønprodukter. Det er imidlertid ikke nødvendigt, at produktet stammer fra PBS Multidata. Der findes konkurrerende produkter på markedet, som pengeinstitutterne kan henvise deres virksomhedskunder til. Således forhandler en del banker BEC s lønssystem. Jyske Bank kører statens lønadministration. 68. Det er også muligt for konkurrerende lønsystemer, herunder også andre end BEC, at gøre brug af den eksisterende betalingsformidlingsinfrastruktur, når lønnen skal overføres til lønmodtagernes konti, f.eks. en almindelig bankoverførsel. 69. Det kan anføres, at PBS Multidata s lønsystemer indtager en dominerende stilling. Hertil bemærkes dog, at vurderingen af PBS lønprodukters markedsstilling beror på, hvilket konkret marked, der vurderes. Multidatas lønsystemer spiller således en begrænset rolle for offentlige arbejdsgivere og formentlig også for større virksomheder. Det er over for styrelsen gjort gældende, at PBS produkt, DataLøn, har en klart dominerende stilling over for private virksomheder med op til 100 ansatte. 70. Distributionen gennem pengeinstitutterne spiller en betydelig rolle for lønprodukternes konkurrenceevne over for mindre virksomheder, men de bekræfter ikke, at f.eks. Dataløn er en vigtig del af betalingsformidlingsinfrastrukturen. Dataløns høje markedsandel må således snarere tilskrives, at produktet formidles gennem langt de fleste pengeinstitutter og herunder de største, medens f.eks. BECs lønsystem alene forhandles gennem en afgrænset kreds på ca. 30 mindre og mellemstore pengeinstitutter.

11 71. I forlængelse heraf bemærkes, at lønsystemer anses for accessorisk virksomhed for pengeinstitutter, hvilket betyder, at det er en med pengeinstitutvirksomhed beslægtet aktivitet, men ikke en kerneaktivitet. 72. Det er derfor Konkurrencestyrelsens vurdering, at lønprodukterne i PBS Multidata ikke er en væsentlig del af betalingsformidlingsinfrastrukturen. Der er herved lagt vægt på, at der er en række andre udbydere af lønprodukter/konkurrenter på markedet, hvorfor et pengeinstitut uden særlige vanskeligheder kan klare sig uden lønprodukter fra PBS Multidata. Dette gælder uanset PBS Multidatas høje markedsandel på konkret afgrænsede markeder. PBS Finans 73. Formålet med PBS Finans er at eje den ejendom, hvorfra den nuværende PBS-koncern og de fremtidige holdingselskaber driver virksomhed. Danske Bank har anført en række begrundelser for, hvorfor ejerskab af ejendommen ikke bør anses for væsentligt for betalingsformidlingsinfrastrukturen, herunder særligt, at der er tale om almindelig kontorejendom, som nemt kan erstattes af en anden ejendom. 74. Dette giver Konkurrencestyrelsen anledning til følgende bemærkninger: Ejendomsdrift og kantinedrift er i almindelighed ikke aktiviteter, der har med betalingsformidling at gøre. Formålet med fusionstilsagnet er imidlertid at sikre, at Danske Bank ikke får større indflydelse i PBS end før fusionen, samt at sikre en sammensætning af ejerkredsen til PBS, der fremmer effektiviteten i infrastrukturen. 75. Besiddelse af en aktiepost på 43,6 pct. af den ejendom, hvorfra en virksomhed med PBS størrelse og tekniske funktioner drives, giver mulighed for at øve indflydelse på en række beslutninger, som på kort sigt kan få afledt betydning for driften af det nuværende og fremtidige PBS. Besiddelse af en sådan andel af ejerskabet kan derfor i det konkrete tilfælde ikke uden videre afskrives som værende af ikke-betydning for betalingsformidlingsinfrastrukturen. 76. På baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder at en række andre virksomheder med tilsvarende teknisk tunge installationer ligeledes drives fra lejede lokaler, finder Konkurrencestyrelsen dog, at denne risiko ikke kan tillægges vægt. Der er således grund til at antage, at PBS (Holding I) uden uforholdsmæssigt store omkostninger ville kunne drives fra egnede lejede lokaler, hvis Danske Bank via sin aktiepost på 43,6 pct. i holdingselskabernes domicil forsøgte at påvirke driften af aktiviteterne under PBS Holding I og PBS Holding III. Hertil kommer de oplysninger, der foreligger om de fremtidige lejevilkår. Det må således lægges til grund, at lejen vil blive baseret på markedsmæssige vilkår; dvs. at lejen vil svare til markedslejen for tilsvarende lokaler i området og vil blive underlagt årlig regulering som anført. 77. Konkurrencestyrelsen kan derfor efter omstændighederne erklære sig enig med Danske Bank i, at ejerskabet af PBS-koncernens ejendom ikke kan anses som en væsentlig del af betalingsformidlingsinfrastrukturen. Placeringen af ejendommen i PBS Finans under PBS Holding II kan derfor bibeholdes, således at Danske Bank ikke skal nedbringe sin aktiepost med 17,7 pct. e faktura

12 78. e faktura skal når produktet er færdigt udviklet fungere som en elektronisk betalingsanmodning. Konkurrencestyrelsen bekendt er der p.t. ikke tilsvarende produkter under udvikling. 79. Da produktet endnu ikke er markedsført, er det ikke muligt at vurdere eller forudsige, hvor mange virksomheder, som vil efterspørge det, og om der vil være konkurrerende alternativer. Allerede af den grund kan Konkurrencestyrelsen ikke tilslutte sig, at produktet ikke er væsentligt for betalingsformidlingsinfrastrukturen. Dertil kommer, at flere forhold taler imod, at e faktura kan placeres som datterselskab under PBS Holding II, således at Danske Bank ikke skal nedbringe sin ejerandel af aktiebeholdningen på 43,6 pct. heri. 80. Dels er der tale om et produkt, der i sin udformning og anvendelse knytter sig tæt til begrebet betalingsformidlingsprodukter. Herudover er der angiveligt tale om det første produkt af sin slags på markedet. Det er indtil nu udviklet efter fælles ønske fra pengeinstitutter, og der er som nævnt ingen uden for pengeinstitutternes kreds, der har markedsført noget tilsvarende. Herved tyder meget på, at produktet tillægges væsentlig betydning af pengeinstitutterne, ligesom der i hvert fald indtil nu ikke har vist sig lignende alternativer. 81. Henset til udgangspunkt i fusionstilsagnet; nemlig at Danske Banks aktieandel på 43,6 pct. skal nedbringes, med mindre Danske Bank og Konkurrencestyrelsen er enige om, at forudsætningerne for at undtage konkrete produkter er til stede, kan Danske Bank på baggrund af de konkrete forhold vedrørende e faktura efter Konkurrencestyrelsens opfattelse ikke bibeholde sin aktiebeholdning på 43,6 pct. i et selskab med produktet e faktura. PKI-selskab 82. Placeringen af PKI-selskab i PBS-Holding II giver ikke Konkurrencestyrelsen anledning til indvendinger. Styrelsen lægger herved vægt på, at der er tale om deltagelse i et konsortium med Kommunedata og DMdata med henblik på afgivelse af fælles bud i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings udbud af digital signatur. 83. Produktet - digital signatur - er utvivlsomt væsentligt for et almindeligt pengeinstitut, idet det allerede indgår i de hjemmebanker, som de fleste banker tilbyder deres kunder. Disse drives dog ikke af PBS. 84. I det omfang konsortiet tildeles ordren, vil der i øvrigt være tale om et produkt, der samfundsmæssigt skal anvendes langt bredere end ved betalingsformidling. 85. PKI-selskabets placering i PBS Holding II kan derfor bibeholdes. Samlet konklusion 86. Placeringen af PBS Multidata, PBS Finans og PKI-selskab under PBS Holding II kan bibeholdes, således at Danske Bank ikke skal nedbringe sin aktiepost i disse dele af PBS med 17,7 pct.

13 87. Danske Bank skal nedbringe sin aktiebeholdning på 43,6 pct. i den del af PBS, der omfatter e faktura. 1 Rådet er tidligere orienteret om dette, jf. Konkurrencerådets afgørelse af 30. januar 2002: Dankort A/S 2 PI=pengeinstitut.

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE VEDTÆGTER I FJERNVARME HORSENS A.M.B.A.

NOTAT VEDRØRENDE VEDTÆGTER I FJERNVARME HORSENS A.M.B.A. NOTAT VEDRØRENDE VEDTÆGTER I FJERNVARME HORSENS A.M.B.A. I forbindelse med den påtænkte fusion af Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.A. og Horsens Varmeværk A.m.b.A. til det fælles A.m.b.A. har det været

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj 2015 1 Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen.

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S

V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI V E D T Æ G T E R for GRUNDKORT FYN A/S CVR-nr. Error! Not a valid filename.

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST 29 06 12 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1 Vedtægter 13. januar31. marts 2015 CVR-nr. 30828712 Side 1 Bankens navn, hjemsted og formål: 1. Bankens navn er Nordjyske Bank A/S. Bankens hjemsted er FrederikshavnAalborg kommune. Dens formål er at drive

Læs mere

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse.

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse. Bestyrelsen foreslår at der foretages følgende rettelser og ændringer i foreningens vedtægter. Ændringer i en ordlyd er markeret med gult og afsnit der slettes er markeret med rød/gennemstreget. Ad 2 Ad

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere