Danske Banks salg af aktier i PBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Banks salg af aktier i PBS"

Transkript

1 Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/ /fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet fra november 2000 om at sælge 17,7 pct. af aktierne i PBS. Danske Bank ønsker i den forbindelse at udskille visse aktiviteter fra den del af PBS, hvorfra de skal sælge en aktieandel. Dette er i overensstemmelse med tilsagnet, idet det dog er en forudsætning, at Danske Bank og Konkurrencestyrelsen er enige om, at de dele, der udskilles fra PBS, ikke er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen. 2. Forslaget indebærer en opdeling af PBS i tre dele. 3. For såvidt angår den første del (PBS Holding I), som bl.a. indeholder edb-serviceprodukterne, som ligger til grund for clearingen, Dankort og BetalingsService mv., opfylder Danske Bank efter styrelsens vurdering tilsagnet ved at sælge sine aktier til Nationalbanken. Aftalen om overdragelsen er betinget bl.a. af konkurrencemyndighedernes godkendelse. 4. For aktiviteterne i den anden del (PBS Holding II) finder Danske Bank, at de opfylder betingelsen om ikke at være væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen. Det drejer sig om lønprodukterne i PBS Multidata, ejendomsadministration i PBS Finans, fakturaprodukterne i e faktura og aktiviteterne omkring en digital signatur i det såkaldte PKI-selskab, der er et konsortium, som for tiden deltager i et udbud under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 5. Det er styrelsens indstilling at tilslutte sig denne vurdering dog ikke for e faktura, idet styrelsen ikke finder, at Danske Bank har godtgjort, at det opfylder den nævnte betingelse. Produktet er endnu ikke markedsført, og der har ikke vist sig nogen alternativer til det produkt, som pengeinstitutterne i fællesskab arbejder på gennem PBS. 6. I den tredje del af PBS (PBS Holding III), som indeholder aktiviteterne omkring de internationale betalingskort, skal Danske Bank ligeledes nedbringe sin aktieandel. 7. For såvidt angår aktierne i PBS Holding I opfylder salget til Nationalbanken kravet i tilsagnsaftalen. Nationalbanken har en særlig interesse i disse dele af PBS, som er kernen i infrastrukturen og grundlaget for en sikker og effektiv betalingsformidling. Nationalbanken har fremhævet sin interesse i at sikre en fælles, åben infrastruktur, som er tilgængelig for alle. Salget til Nationalbanken opfylder derved hensigten med tilsagnet. Dels begrænses Danske Banks stemmeindflydelse på infrastrukturen som forudsat til det niveau, der var gældende forud for fusionen. Dertil kommer, at placeringen af 17,7 pct. af aktierne hos en anden part end de pengeinstitutter, der er kunder hos PBS, i sig selv betyder et øget incitament til at holde

2 omkostninger og priser i PBS nede. Endelig har Nationalbanken en ganske særlig interesse i at sikre effektive infrastrukturløsninger. Konklusion 8. Konkurrencestyrelsen er enig med Danske Bank i, at de aktiviteter, som planlægges placeret i PBS Holding II, ikke er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen, bortset fra aktiviteterne i e faktura. 9. Danske Bank skal nedbringe sin aktieandel i de dele af PBS Holding II, der omfatter e faktura, men behøver ikke reducere sin aktieandel i de øvrige dele af dette holdingselskab. 10. Konkurrencestyrelsen har endvidere ingen indvendinger mod, at Nationalbanken køber den andel af aktierne i PBS Holding I, som Danske Bank skal sælge. Sagsfremstilling Indledning 11. I forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og Real Danmark den 8. november 2000 afgav Danske Bank bl.a. tilsagn om inden en nærmere fastsat frist at nedbringe sin andel af den samlede aktie- og stemmebeholdning i PBS Holding A/S (PBS) fra 43,6 pct. til maksimalt 25,9 pct. 12. Tilsagnet har følgende ordlyd: Danske Bank forpligter sig til at sælge en del af den samlede aktie- og stemmebeholdning i PBS Holding A/S, så beholdningen herefter maksimalt udgør 25,9 pct. af kapitalen og af stemmerne i PBS Holding A/S. Forpligtelsen for Danske Bank til maksimalt at besidde 25,9 pct. af aktie- og stemmebeholdningen i PBS Holding A/S gælder også for bankens andele i de virksomheder, som måtte overtage eksisterende aktiviteter fra PBS-koncernen, uanset om en sådan virksomhed er koncernforbunden med PBS Holding A/S. Salget sker på vilkår af, at ingen af de pågældende køberes aktie- og stemmebeholdning i PBS Holding A/S herefter overstiger 25,9 pct. Forpligtelsen til at sælge en del af den samlede aktie- og stemmebeholdning gælder dog ikke for dele af PBS, som måtte blive udskilt af PBS Holding A/S, og som Danske Bank og Konkurrencestyrelsen er enige om ikke er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen. 13. Ved opfyldelsen af tilsagnet vil Danske Banks ejerandel svare til bankens oprindelige ejerandel i PBS før fusionen. Før fusionen ejede Danske Bank 25,9 pct. af aktierne i PBS og BG Bank 17,7 pct. På nuværende tidspunkt (og inden frasalget) ejer Danske Bank således 43,6 pct. af aktiebeholdningen i PBS, mens Nordea ejer 27,6 pct. Herved ejer de to store banker tilsammen 71,2 pct. af aktierne i PBS. 14. Til gennemførelsen af de nødvendige strukturelle ændringer, som frasalget vil kræve, er der nedsat et udvalg af pengeinstitutter, som (i fortsættelse af en række tidligere forslag) har fremlagt Forslag til ny PBS-struktur plan A II. Forslaget bygger på en spaltning af de eksisterende PBSselskaber i tre koncerner (PBS Holding I, PBS Holding II og PBS Holding III).

3 15. Dankortet er allerede pr. 1. januar det vil sige forud for plan A II - udskilt fra PBS i et selvstændigt selskab (Dankort A/S), hvor reglerne og betingelserne for tilslutning, udvikling og drift af dankortet bestemmes 1. Danske Bank skal inden for den vedtagne frist nedbringe aktieandelen i Dankort A/S til 25,9 pct. 16. Det fremlagte forslag (Plan A II) er baseret på Konkurrencestyrelsens tilkendegivelser i et notat af 21. februar 2002 om, hvilke aktivitetsområder i et tidligere fremlagt forslag, der efter styrelsens opfattelse er/ikke er omfattet af tilsagnet. 17. Formålet med dette notat er at redegøre for forslaget til ny PBS-struktur, herunder i hvilket omfang de foreslåede strukturelle ændringer indebærer, at Danske Banks fusionstilsagn kan anses for opfyldt. I den sammenhæng har Konkurrencestyrelsen foretaget en vurdering af, om de aktiviteter, som indgår i holdingselskaberne i den foreslåede nye PBS-struktur, er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen. Er dette ikke er tilfældet, skal Danske Bank ikke nedbringe sin ejerandel i det pågældende selskab. 18. For overskuelighedens skyld gives der indledningsvis en kort beskrivelse af PBS, som virksomheden ser ud i dag, og en overordnet beskrivelse af betalingsformidlingsstrukturen her i landet. PBS i dag 19. PBS består af et holdingselskab og en række datterselskaber. PBS Holding er koncernens moderselskab med det primære formål at eje aktier i datterselskaberne. PBS-koncernen havde i 2001 en omsætning på 1,99 mia. kr. og gav et overskud på 309 mio. kr. PBS nuværende koncernstruktur 20. I selskaberne under PBS Holding indgår en lang række aktiviteter. I PBS Danmark indgår blandt andet BetalingsService og OverførselsService, mens lønprodukterne er placeret i PBS Multidata. PBS Data er serviceleverandør af en lang række edb-ydelser (bl.a. vedrørende betalingskort, lønsystemer og BetalingsService). PBS Finans forestår ejerskab af den ejendom, hvorfra PBS-koncernen udøver sine aktiviteter, mens PBS International varetager aktiviteter vedrørende kortindløsning for de internationale kort og udstedelse af Eurocard. De enkelte aktiviteter, som er relevante i nærværende sammenhæng, vil blive uddybet nærmere i det følgende. 21. PBS ejes af ca. 140 pengeinstitutter i Danmark. PBS ejer og har udviklet centrale dele af den danske betalingsinfrastruktur. Aktiebesiddelse i PBS Pengeinstitut Ejerandel \% Danske Bank 43,6

4 Nordea 27,6 Jyske Bank 4,95 Sydbank 3,82 Spar Nord 3,33 Amtssparekassen Fyn 1,40 Arbejdernes Landsbank 1,14 Skandinaviska Enskilda Banken 1,10 Øvrige 13,06 I alt 100,00 Kilde: PBS. 22. PBS ledes af en bestyrelse på 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt et antal lovpligtige medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Medlemmerne skal være medlemmer af aktionærernes direktioner eller medlemmer af direktionerne i aktionærernes moderselskaber. 23. Alle aktionærer i PBS har stemmeret, idet ethvert aktiebeløb på 1 kr. giver en stemme. Aktier kan kun overdrages til andre pengeinstitutter. Sker overdragelsen til et pengeinstitut, som ikke er aktionær i PBS, har de eksisterende aktionærer forkøbsret. 24. Alle anliggender på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal, bortset fra visse forslag (vedtægtsændringer, opløsning eller fusion), som kræver repræsentation af og vedtagelse med 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital. 25. Aktionærer med mindst 12½ pct. af det samlede mulige stemmeantal skal vælge 1 bestyrelsesmedlem. Sådanne aktionærer kan dog maksimalt vælge 2 bestyrelsesmedlemmer hver. Grupper af aktionærer, der tilsammen råder over 12 ½ pct. af den stemmeberettigede aktiekapital kan vælge 1 bestyrelsesmedlem. Ændringer i vedtægterne om udpegning af bestyrelsesmedlemmer m.v. kræver, at ¾ af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages af ¾ af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Betalingsformidlingsinfrastrukturen 26. Betalingsformidling er af central betydning i et moderne samfund. Det er derfor vigtigt for samfundsøkonomien, at betalinger kan ske på enkel og effektiv vis. 27. De vigtigste betalingsinstrumenter formidler betaling fra en pengeinstitutkonto til en anden. Eksempler herpå er checks, Dankort og BetalingsService, som alle flytter penge fra debitor til kreditors konto. 28. Kontantbetaling spiller fortsat en vigtig rolle; især ved betaling af små beløb, men ITudviklingen har medført, at elektronisk formidling af betaling har fået en dominerende rolle i

5 samfundet. Betaling med papirbaserede giro, check, bankoverførsler mv. er i høj grad blevet erstattet af nye betalingsformer baseret på elektronisk formidling. De vigtigste formidlingsinstrumenter for de betalinger, der gennemføres mellem husholdninger, virksomheder, myndigheder mv., er således dankort- og andre betalingskorttransaktioner og de elektroniske regningsbetalingsprodukter (f.eks. BetalingsService og kontooverførsel via home-banking). Hertil kommer nye betalingsformer så som elektroniske fakturaer med derpå følgende elektronisk pengeoverførsel og Danske Banks netbetaling. 29. Betalingsformidlingsinfrastrukturen bliver herved et spørgsmål om, hvordan pengeinstitutterne indbyrdes har aftalt at gennemføre de grundlæggende kontooverførsler og sende de tilknyttede oplysninger til de involverede parter (debitor, kreditor og deres pengeinstitutter). 30. Infrastrukturen består både af en fysisk (hardware, ledninger mv.) og en ikke-fysisk del (aftalerne i Finansrådet, knowhow i PBS mv.). Betalingsformidlingen i Danmark er bygget op om én fællesejet fysisk infrastruktur og baserer sig på aftaler, der alle er indgået i Finansrådet og/eller PBS. Det er derfor afgørende for pengeinstitutterne at have adgang til begge dele for at kunne drive pengeinstitutvirksomhed i konkurrence med de andre pengeinstitutter på markedet. PBS fremtidige struktur 31. Pengeinstitutterne har foreslået en opdeling af PBS-selskaberne i 3 koncerner (PBS Holding I, PBS Holding II og PBS Holding III). Strukturen i selskaberne skal være følgende: PBS Holding I skal overordnet vedrøre infrastruktur og skal bestå af de selskaber, der er særligt væsentlige for betalingsformidlingsstrukturen. Dette omfatter følgende datterselskaber og aktiviteter: PBS Data (serviceleverandørydelser (til kortprodukter, BetalingsService og løn), PIprodukter 2 og clearing), PBS Danmark (BetalingsService, erhvervsprodukter, opkrævningsservice). Herunder henhører datterselskabet PBS Danmønt med aktiviteten Danmønt, Content Billing. Herunder henhører datterselskabet CoinClick (forudbetalt betaling og mikrobetaling). PBS Holding II skal bestå af følgende datterselskaber og aktiviteter: PBS Multidata (lønprodukter), PBS Finans (ejerskab af den ejendom, hvorfra Holding I, II og III driver virksomhed, herunder levering af lokalefaciliteter til de øvrige deltagere i den nuværende og fremtidige PBS-koncern), e faktura (indeholdende aktiviteten af samme navn), PKI-selskab (digitale signaturydelser). PBS Holding III skal bestå af datterselskabet PBS International (kortindløsning, Eurocard og kortudstedelse). Frasalg, forkøbsret, bestyrelse m.v.

6 32. Den endelige organisering i hver af de tre koncerner overlades til de respektive bestyrelser, som herefter skal foretage den nødvendige afvejning af hensynet til størst mulig fokusering på de enkelte forretningsområder overfor fordelene ved en enhedsorganisation. Det er således ikke afklaret, om medarbejderne skal ansættes i holdingselskaberne eller i datterselskaberne. Det ligger dog fast, at der skal være et vist samspil mellem de enkelte holdingselskaber. For eksempel skal PBS Finans mod opkrævning af husleje levere lokalefaciliteter til samtlige holding- og datterselskaber i PBSkoncernen, mens PBS Data skal forestå databehandling for bl.a. PBS Danmark og PBS Multidata m.v. (men ikke for PBS Finans). Endvidere skal PBS Data fortsat forestå databehandling for eksterne kunder. 33. Danske Bank lægger til grund, at aktiviteterne i PBS Holding I og PBS Holding III er af væsentlig betydning for betalingsformidlingsinfrastrukturen. Danske Bank vil derfor nedbringe sin aktiebeholdning i PBS Holding I og PBS Holding III med 17, 7 pct. til 25,9 pct. ved salg af aktiviteter til en trediepart (som ikke er den samme). PBS Holding II skal herefter omfatte de selskaber, hvor Danske Banks fulde ejerandel på 43,6 pct. af aktiebeholdningen efter bankens opfattelse kan opretholdes. 34. Fælles for alle holdingselskaberne er, at de skal drives kommercielt. PBS Holding I, II og III må fremover kun ejes af pengeinstitutter (for PBS Holding II s vedkommende dog kun frem til 1. januar 2006), og de eksisterende aktionærer skal have en lignende forkøbsret til aktier som i PBS i dag. 35. Holdingselskabernes frasalg af deres respektive datterselskaber vil kunne ske med et flertal på 2/3 blandt aktionærerne og med en forkøbsret til aktionærerne i det pågældende holdingselskab. Salg af PBS Multidata kan dog frem til 1. januar 2006 kun ske med et flertal på ¾. 36. I PBS Holding I og de 100 pct.-ejede datterselskaber udvides antallet af aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer permanent fra 8 til 9, mens der i PBS Holding II og III foreslås regler om bestyrelsessammensætning og valg svarende til kravene til PBS bestyrelse. 37. Serviceleverandøraftaler mellem PBS Data og de øvrige selskaber vil kun kunne ophæves med et flertal på ¾ i de respektive selskabers bestyrelse indtil 1. januar Endvidere vil et flertal ikke kunne blokere for udvikling af produkterne det vil sige, at pengeinstitutter, som f.eks. ønsker en særlig udvikling for deres Dankort, kan få imødekommet et sådant ønske, herunder at PBS Data kan levere udvikling af de ønskede faciliteter på almindelige forretningsmæssige vilkår. I øvrigt indføres der for BetalingsService en bestemmelse om, at ændring af provision og betaling for decentral produktion kræver et flertal på ¾ i bestyrelsen for PBS Danmark. Aktiviteterne i PBS Holding II 38. Som nævnt finder Danske Bank (i lighed med Konkurrencestyrelsen), at aktiviteterne i PBS Holding I og PBS Holding III er af væsentlig betydning for betalingsformidlingsinfrastrukturen. Danske Bank har derfor indgået en foreløbig aftale om at sælge 17,7 pct. af aktiebeholdningen i Holding I og har tilkendegivet, at man vil nedbringe aktiebeholdningen i samme omfang i Holding III. 39. I det følgende er det derfor alene relevant at uddybe aktiviteterne i datterselskaberne under Holding II til brug for vurderingen af, om disse aktiviteter er væsentlige for

7 betalingsformidlingsinfrastrukturen. Herved må der lægges vægt på, hvilken rolle disse aktiviteter spiller for et pengeinstitut med et almindeligt, bredt produktsortiment, samt om aktiviteterne tilbydes af andre, konkurrerende virksomheder. 40. PBS Holding II består af PBS Multidata, PBS Finans og e faktura. Hertil kommer PKIselskabet, som endnu ikke er stiftet, men som i givet fald vil komme til at bestå af et konsortium (PBS, Kommunedata og DMdata), såfremt konsortiet vinder Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings udbud af digital signatur. Selskaberne er som nævnt placeret i Holding II ud fra det overordnede princip, at alle kommercielle selskaber i PBS-koncernen, som leverer ydelser, der ikke er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen, skal placeres her. PBS Multidata 41. PBS Multidata skal varetage det forretningsmæssige ansvar for forretningsområdet løn, herunder forretningsudvikling og salg. Der er tale om to forskellige systemer til lønoverførsel og lønregistrering; DataLøn (for virksomheder mellem ansatte) og MultiLøn (over 100 ansatte). Selskabet er indehaver af rettighederne til lønsystemerne, mens systemudvikling, drift/forvaltning og service udliciteres; principielt i et frit marked men i en periode til PBS Data (Holding I). Selskabets kunder vil være arbejdsgivere og partnere med virksomhedssystemer. 42. Danske Bank har henvist til, at Konkurrencestyrelsen i sit notat af 21. februar 2002 om, hvilke aktivitetsområder der efter styrelsens opfattelse er/ikke er omfattet af fusionstilsagnet, har tilkendegivet, at forretningsområdet løn ikke er af væsentlig betydning for betalingsformidlingsinfrastrukturen, hvorfor tilsagnet ikke finder anvendelse. 43. Danske Bank har herudover givet en række begrundelser til støtte for dette synspunkt. Det er blandt andet oplyst, at der er en række aktuelle konkurrenter til PBS Multidata (bl.a. Bankernes EDB Central (BEC), Lessor A/S, Jyske Bank (staten) m.fl). Flere pengeinstitutter har således gennem flere år tilbudt deres erhvervskunder BEC-Lønservice i stedet for PBS lønsystemer. 44. Banken har endvidere henvist til, at edb-systemløn i relation til bank- og sparekasseloven anses som anden virksomhed end traditionel pengeinstitutvirksomhed (accessorisk virksomhed). Aktiviteterne i PBS Multidata kan derfor ikke anses for en nødvendig forudsætning for at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet. Hertil kommer, at produkterne i PBS Multidata efter bankens opfattelse under ingen omstændigheder kan betegnes som infrastrukturydelser. PBS Finans 45. PBS Finans ejer den ejendom, hvorfra den nuværende PBS-koncern drives og de fremtidige holdingselskaber skal drive virksomhed. Danske Bank har qua placeringen i PBS Holding II vurderet, at ejendomsdrift ikke er en aktivitet, som bør betegnes som væsentlig for betalingsformidlingsinfrastrukturen. 46. Ifølge banken er PBS domicil i Ballerup således en almindelig kontorejendom med tilhørende edb-faciliteter og kantine, hvorfor der uden problemer kan findes tilsvarende brugbare kontorejendomme andre steder i landet. Banken har endvidere henvist til, at en række andre store virksomheder som f.eks. Nordea Danmark og IBM har deres hovedsæder placeret i lejede lokaler

8 hos ikke-koncernforbundne ejere, ligesom f.eks. IBM og DMdata har placeret deres tekniske installationer i lejede lokaler. 47. Endelig har banken henvist til, at Nationalbanken ved købet af aktieposten på 17,7 pct. efter det oplyste har tilkendegivet, at man ikke har ønsket at binde kapital i fast ejendom. 48. Ejendomsværdien udgjorde ved seneste offentlige vurdering 350 mio. kr. Der foreligger ifølge Danske Bank på nuværende tidspunkt ingen egentlig aftale om fastsættelse af leje. En lejeaftale vil dog blive baseret på markedsmæssige vilkår, ligesom kontrol med overholdelsen af disse principper vil indgå som et naturligt led i revisors revision af selskaberne. Lejen vil derfor svare til markedslejen for tilsvarende lokaler i området og vil blive underlagt årlig regulering. Lejen forventes således at komme til at ligge på et niveau, der svarer til, hvad Told & Skat har lagt til grund for ejendomsværdien i området. e faktura 49. e faktura er et softwareprogram, der sælges til erhvervsvirksomheder. Der er tale om et kommunikationsprogram, der gør det muligt at udveksle oplysninger elektronisk forud for selve betalingen. Hvorledes betaling rent faktisk gennemføres afhænger derimod af, hvilke systemer betaleren gør brug af. Der er derfor ikke nødvendigvis knyttet en elektronisk betaling til brugen af produktet. Udvekslingen af fakturaer foregår efter bilateral aftale mellem virksomhederne og uden mellemkomst af pengeinstitutterne, ligesom virksomhedernes brug af e faktura ikke udløser transaktionsgebyrer til pengeinstitutterne. Produktet er endnu under udvikling, og næsten alle pengeinstitutter her i landet deltager heri. I sin endelige form vil produktet fremstå som et PBSprodukt. 50. Banken har sammenlignet e fakturas betydning for den elektroniske betalingsformidling med kuvertens betydning for den papirbaserede betalingsformidling. PKI-selskab 51. PKI-selskab er endnu ikke stiftet, men vil såfremt et konsortium bestående af PBS, Kommunedata og DMdata vinder Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings udbud af digital signatur indgå under PBS Holding II som et delejet datterselskab (70 pct.). Danske Banks salg af aktier i Holding I til Nationalbanken 52. Aktieposten i PBS Holding I er den 12. december 2002 ved en foreløbig aftale solgt til Nationalbanken. Købet er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Aftalen skal ligeledes godkendes af PBS generalforsamling. Dette skyldes reglerne om aktieoverdragelse i PBS, idet Nationalbanken ikke opfylder kravene om i forvejen at eje aktier i PBS og at være pengeinstitut. 53. Nationalbanken har henvist til, at det er vigtigt at bevare den fælles, åbne infrastruktur på betalingsformidlingsområdet. Dette kan købet af aktier fra Danske Bank være med til at sikre, idet Danske Bank samtidig har tilkendegivet, at den fortsat er indstillet på at anvende infrastrukturen. Derudover fremgår af udkastet til aftale om aktieoverdragelse, at parterne er enige om i fællesskab at arbejde for en afkastpolitik i de selskaber, hvori der overdrages aktier, herunder PBS Holding I.

9 Det betyder, at parterne forpligter sig til at arbejde for en fælles afkastpolitik gældende for eksempelvis edb-ydelserne fra det nuværende PBS Data, PI-produkterne og BetalingsService. Vurdering 54. Fusionstilsagnet indebærer, at Danske Bank skal sælge aktier i PBS-Holding, så ejerandelen svarer til Danske Banks ejerandel før fusionen på 25,9 pct. 55. Baggrunden for tilsagnet var for det første at sikre, at Danske Bank ikke via fusionen fik større indflydelse i PBS end hidtil. Herved reduceres risikoen for, at afgørelser i PBS fremover træffes på en måde, der diskriminerer mellem aktørerne og dermed forvrider konkurrencen. 56. Det blev for det andet tillagt vægt, at et salg til andre af en del af Danske Banks aktieandel ville virke effektivitetsfremmende, idet det ville øge incitamentet til at holde lave priser for PBS salgsprodukter og et fortsat pres for udvikling af infrastrukturen. 57. Det skyldes, at Danske Banks andel af aktiekapitalen (25,9 pct.) derved ville blive væsentlig lavere end bankens brugerandel af PBS s produkter (40-50 pct.). Dermed ville der blive et større pres for at sikre lave priser på PBS produkter. Hvis PBS priser skulle blive højere end nødvendigt, ville Danske Bank nemlig på den ene side komme til at bidrage uforholdsmæssigt til PBS overskud og dermed til et øget afkast for de øvrige aktionærer. De øvrige aktionærer ville også få en betydelig interesse i høj effektivisering og lave priser, idet det derved ville blive mindre attraktivt for Danske Bank at udbyde lignende ydelser. Hvis PBS priser mv. ikke fortsat var konkurrencedygtige sammenlignet med andre serviceudbyderes, ville der være en nærliggende risiko for, at Danske Bank ville flytte sine transaktioner enten til bankens egne datacentraler eller udenlandske serviceudbydere. Og det ville føre til, at der blev færre transaktioner til at dække de faste omkostninger i PBS. 58. Dette incitament til intern priskontrol må tillægges særlig vægt, fordi PBS infrastrukturydelser er rettet mod en bestemt kreds af kunder, nemlig pengeinstitutterne og praktisk taget ingen uden for denne kreds. Såfremt alle pengeinstitutterne kom til at betale ensartet høje priser for at benytte PBS, ville de uden konkurrencemæssig risiko kunne overvælte denne omkostning i salgspriserne over for deres slutkunder - forbrugerne og virksomhederne. 59. Dansk Banks tilsagn over for rådet, indeholder ikke nogen klausul, om at rådet konkret skal godkende køber, men der er opstillet visse vilkår. Således skal køber være uafhængig af Danske Bank, og købers aktie- og stemmeandel må ikke ved erhvervelsen af aktierne overstige 25,9 pct. 60. Disse betingelser opfyldes ved at sælge til Nationalbanken, ligesom et salg til Nationalbanken i øvrigt opfylder formålet med tilsagnet. Nationalbanken har således en uafhængig interesse i at sikre effektive infrastrukturydelser og i at infrastrukturen holdes åben for alle. 61. Salget af aktier i Dankort A/S rejser ikke spørgsmål til drøftelse, og der er heller ikke anledning til at overveje aktiesalget i PBS Holding III, hvor der endnu ikke er fundet en løsning. Aktiviteterne i Holding II

10 62. Tilsagnet gælder ikke for de dele af PBS, som måtte blive udskilt, og som Danske Bank og Konkurrencestyrelsen er enige om ikke er væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen. 63. Sagen adskiller sig bevisbyrdemæssigt fra normale konkurrencesager, idet det er Danske Bank, der skal begrunde, hvorfor en aktivitet ikke er af væsentlig betydning for betalingsformidlingsinfrastrukturen og Konkurrencestyrelsen skal være enig heri. 64. De aktiviteter, som Danske Bank finder ikke er af væsentlig betydning for betalingsformidlingsinfrastrukturen er placeret i PBS Holding II. Det skal derfor drøftes, om styrelsen kan tilslutte sig denne vurdering af aktiviteterne. Er dette tilfældet, kan Danske Bank beholde sin ejerandel på 43,6 pct. i Holding II. 65. Ved vurderingen af, hvilke dele af PBS, der kan anses for væsentlige eller ikke-væsentlige for betalingsformidlingsinfrastrukturen, vil det afgørende være, om de ydelser (produkter), som PBS tilbyder, er væsentlige for et almindeligt pengeinstituts sortiment og konkurrencemuligheder, og om der eksisterer reelle konkurrenter og herved reelle alternativer på det danske marked til PBS ydelser, således at et sådant pengeinstitut ikke er afhængig af de af PBS udbudte ydelser. PBS Multidata 66. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at forretningsområdet løn indeholdt i PBS Multidata ikke er en væsentlig del af betalingsformidlingsinfrastrukturen. Dette svarer til Konkurrencestyrelsens tilkendegivelse i Notat af 21. februar 2002 over for Danske Bank. 67. Lønsystemer er vigtige produkter for arbejdsgivere m.v. Pengeinstitutterne kan opnå en indtjening ved at have disse produkter i deres produktudbud, og de fleste almindelige pengeinstitutter forhandler eller formidler lønprodukter. Det er imidlertid ikke nødvendigt, at produktet stammer fra PBS Multidata. Der findes konkurrerende produkter på markedet, som pengeinstitutterne kan henvise deres virksomhedskunder til. Således forhandler en del banker BEC s lønssystem. Jyske Bank kører statens lønadministration. 68. Det er også muligt for konkurrerende lønsystemer, herunder også andre end BEC, at gøre brug af den eksisterende betalingsformidlingsinfrastruktur, når lønnen skal overføres til lønmodtagernes konti, f.eks. en almindelig bankoverførsel. 69. Det kan anføres, at PBS Multidata s lønsystemer indtager en dominerende stilling. Hertil bemærkes dog, at vurderingen af PBS lønprodukters markedsstilling beror på, hvilket konkret marked, der vurderes. Multidatas lønsystemer spiller således en begrænset rolle for offentlige arbejdsgivere og formentlig også for større virksomheder. Det er over for styrelsen gjort gældende, at PBS produkt, DataLøn, har en klart dominerende stilling over for private virksomheder med op til 100 ansatte. 70. Distributionen gennem pengeinstitutterne spiller en betydelig rolle for lønprodukternes konkurrenceevne over for mindre virksomheder, men de bekræfter ikke, at f.eks. Dataløn er en vigtig del af betalingsformidlingsinfrastrukturen. Dataløns høje markedsandel må således snarere tilskrives, at produktet formidles gennem langt de fleste pengeinstitutter og herunder de største, medens f.eks. BECs lønsystem alene forhandles gennem en afgrænset kreds på ca. 30 mindre og mellemstore pengeinstitutter.

11 71. I forlængelse heraf bemærkes, at lønsystemer anses for accessorisk virksomhed for pengeinstitutter, hvilket betyder, at det er en med pengeinstitutvirksomhed beslægtet aktivitet, men ikke en kerneaktivitet. 72. Det er derfor Konkurrencestyrelsens vurdering, at lønprodukterne i PBS Multidata ikke er en væsentlig del af betalingsformidlingsinfrastrukturen. Der er herved lagt vægt på, at der er en række andre udbydere af lønprodukter/konkurrenter på markedet, hvorfor et pengeinstitut uden særlige vanskeligheder kan klare sig uden lønprodukter fra PBS Multidata. Dette gælder uanset PBS Multidatas høje markedsandel på konkret afgrænsede markeder. PBS Finans 73. Formålet med PBS Finans er at eje den ejendom, hvorfra den nuværende PBS-koncern og de fremtidige holdingselskaber driver virksomhed. Danske Bank har anført en række begrundelser for, hvorfor ejerskab af ejendommen ikke bør anses for væsentligt for betalingsformidlingsinfrastrukturen, herunder særligt, at der er tale om almindelig kontorejendom, som nemt kan erstattes af en anden ejendom. 74. Dette giver Konkurrencestyrelsen anledning til følgende bemærkninger: Ejendomsdrift og kantinedrift er i almindelighed ikke aktiviteter, der har med betalingsformidling at gøre. Formålet med fusionstilsagnet er imidlertid at sikre, at Danske Bank ikke får større indflydelse i PBS end før fusionen, samt at sikre en sammensætning af ejerkredsen til PBS, der fremmer effektiviteten i infrastrukturen. 75. Besiddelse af en aktiepost på 43,6 pct. af den ejendom, hvorfra en virksomhed med PBS størrelse og tekniske funktioner drives, giver mulighed for at øve indflydelse på en række beslutninger, som på kort sigt kan få afledt betydning for driften af det nuværende og fremtidige PBS. Besiddelse af en sådan andel af ejerskabet kan derfor i det konkrete tilfælde ikke uden videre afskrives som værende af ikke-betydning for betalingsformidlingsinfrastrukturen. 76. På baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder at en række andre virksomheder med tilsvarende teknisk tunge installationer ligeledes drives fra lejede lokaler, finder Konkurrencestyrelsen dog, at denne risiko ikke kan tillægges vægt. Der er således grund til at antage, at PBS (Holding I) uden uforholdsmæssigt store omkostninger ville kunne drives fra egnede lejede lokaler, hvis Danske Bank via sin aktiepost på 43,6 pct. i holdingselskabernes domicil forsøgte at påvirke driften af aktiviteterne under PBS Holding I og PBS Holding III. Hertil kommer de oplysninger, der foreligger om de fremtidige lejevilkår. Det må således lægges til grund, at lejen vil blive baseret på markedsmæssige vilkår; dvs. at lejen vil svare til markedslejen for tilsvarende lokaler i området og vil blive underlagt årlig regulering som anført. 77. Konkurrencestyrelsen kan derfor efter omstændighederne erklære sig enig med Danske Bank i, at ejerskabet af PBS-koncernens ejendom ikke kan anses som en væsentlig del af betalingsformidlingsinfrastrukturen. Placeringen af ejendommen i PBS Finans under PBS Holding II kan derfor bibeholdes, således at Danske Bank ikke skal nedbringe sin aktiepost med 17,7 pct. e faktura

12 78. e faktura skal når produktet er færdigt udviklet fungere som en elektronisk betalingsanmodning. Konkurrencestyrelsen bekendt er der p.t. ikke tilsvarende produkter under udvikling. 79. Da produktet endnu ikke er markedsført, er det ikke muligt at vurdere eller forudsige, hvor mange virksomheder, som vil efterspørge det, og om der vil være konkurrerende alternativer. Allerede af den grund kan Konkurrencestyrelsen ikke tilslutte sig, at produktet ikke er væsentligt for betalingsformidlingsinfrastrukturen. Dertil kommer, at flere forhold taler imod, at e faktura kan placeres som datterselskab under PBS Holding II, således at Danske Bank ikke skal nedbringe sin ejerandel af aktiebeholdningen på 43,6 pct. heri. 80. Dels er der tale om et produkt, der i sin udformning og anvendelse knytter sig tæt til begrebet betalingsformidlingsprodukter. Herudover er der angiveligt tale om det første produkt af sin slags på markedet. Det er indtil nu udviklet efter fælles ønske fra pengeinstitutter, og der er som nævnt ingen uden for pengeinstitutternes kreds, der har markedsført noget tilsvarende. Herved tyder meget på, at produktet tillægges væsentlig betydning af pengeinstitutterne, ligesom der i hvert fald indtil nu ikke har vist sig lignende alternativer. 81. Henset til udgangspunkt i fusionstilsagnet; nemlig at Danske Banks aktieandel på 43,6 pct. skal nedbringes, med mindre Danske Bank og Konkurrencestyrelsen er enige om, at forudsætningerne for at undtage konkrete produkter er til stede, kan Danske Bank på baggrund af de konkrete forhold vedrørende e faktura efter Konkurrencestyrelsens opfattelse ikke bibeholde sin aktiebeholdning på 43,6 pct. i et selskab med produktet e faktura. PKI-selskab 82. Placeringen af PKI-selskab i PBS-Holding II giver ikke Konkurrencestyrelsen anledning til indvendinger. Styrelsen lægger herved vægt på, at der er tale om deltagelse i et konsortium med Kommunedata og DMdata med henblik på afgivelse af fælles bud i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings udbud af digital signatur. 83. Produktet - digital signatur - er utvivlsomt væsentligt for et almindeligt pengeinstitut, idet det allerede indgår i de hjemmebanker, som de fleste banker tilbyder deres kunder. Disse drives dog ikke af PBS. 84. I det omfang konsortiet tildeles ordren, vil der i øvrigt være tale om et produkt, der samfundsmæssigt skal anvendes langt bredere end ved betalingsformidling. 85. PKI-selskabets placering i PBS Holding II kan derfor bibeholdes. Samlet konklusion 86. Placeringen af PBS Multidata, PBS Finans og PKI-selskab under PBS Holding II kan bibeholdes, således at Danske Bank ikke skal nedbringe sin aktiepost i disse dele af PBS med 17,7 pct.

13 87. Danske Bank skal nedbringe sin aktiebeholdning på 43,6 pct. i den del af PBS, der omfatter e faktura. 1 Rådet er tidligere orienteret om dette, jf. Konkurrencerådets afgørelse af 30. januar 2002: Dankort A/S 2 PI=pengeinstitut.

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Journal nr. 3:1120-0301-153/ke/Fødevarer og finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt sine vedtægter og aktionæroverenskomst

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for LEF NET A/S

Vedtægter for LEF NET A/S Vedtægter for LEF NET A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LEF NET A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Rudkøbing Kommune. 2 Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 VEDTÆGTER FOR HOFOR Vand Holding A/S CVR-nr. 34 60 73 97 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er HOFOR Vand Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling 1 af 9 21-06-2012 11:53 Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling Journal nr.2:8032-196/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Rådet skal tage stilling til Finansrådets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Furesø Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S W:\44102\147236\000005.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Rebild Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOLLAND ENERGI HOLDING A/S April 2014

VEDTÆGTER FOR LOLLAND ENERGI HOLDING A/S April 2014 22. april 2014 Dok. nr. D14-019163 Sagsnr. 11-0005 VEDTÆGTER FOR LOLLAND ENERGI HOLDING A/S April 2014 Lolland Energi Holding A/S cvr.nr. 28 65 42 00 Side 1/5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Lolland Energi

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S 209.713 1 1.1. Selskabets navn er KNI A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under navnene Pilersuisoq A/S (KNI A/S) og PolarOil A/S (KNI A/S). 1.2. Selskabets

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 VEDTÆGTER FOR HOFOR Spildevand Holding A/S CVR-nr. 34 88 74 11 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er HOFOR Spildevand

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S BILAG 1 TIL PROSPEKT V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Selskabets navn er Vattenfall Vindkraft Hagesholm A/S. Selskabets hjemstedskommune er

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

Vedtægter for Sparekassen Fyn A/S

Vedtægter for Sparekassen Fyn A/S Vedtægter for Sparekassen Fyn A/S Vedtægter 20150324 Side 1 Selskabets navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er Sparekassen Fyn A/S. Dets hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune. Selskabet driver tillige

Læs mere

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR 26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 05 62 65 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. SELSKABETS NAVN HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S CVR-nr. 32 05 93 25 Navn 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Vedtægterne i PBS Holding A/S

Vedtægterne i PBS Holding A/S 1 af 6 03-07-2012 12:34 Vedtægterne i PBS Holding A/S Journal nr. 3:1120-0388-89/bjs/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. PBS Holding A/S har anmeldt sine vedtægter med anmodning

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S ("Selskabet"). 1.2 Selskabets binavne er

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S (Selskabet). 1.2 Selskabets binavne er Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170554 20. september 2016 VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Udkast til reviderede Vedtægter

Udkast til reviderede Vedtægter Udkast til reviderede Vedtægter VEDTÆGTER for Lån & Spar Bank A/S CVR nr. 13 53 85 30 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank 1. Konstituering, formål I henhold til lov om finansiel virksomhed 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 19. maj 2011 Claus Høeg Madsen Partner UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S Ref 5300319 Dok 926361 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Datterselskabsanliggender... 4 5.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn... 1 2. Hjemsted... 1 3. Formål... 1 4. Bankens kapital... 2 5. Bankens aktier... 2 6. Bankens ledelse... 2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere