Boligforeningen Give, afd Amager og Vestervænget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget."

Transkript

1 MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl , på Kursuscenter Hjemmet, Thyregod med følgende dagsorden: Mødet afsluttes med smørrebrød. 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. 2. Afdelingsbestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab for 2012 til orientering. 4. Fremlæggelse af afdelingens budget for 2014 til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Britta H. Sørensen og Conny Jacobsen, som begge modtager genvalg. 7. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 8. Eventuelt. Afdelingsbestyrelsesformand Jens Bork bød velkommen til mødet og takkede for det flotte fremmøde. Ad. pkt. 1 Valg af dirigent. Karsten Sørensen blev valgt til dirigent og konstaterede at mødet var lovligt varslet og indkaldt. Lars Todbjerg-Hansen blev valgt til referent, og Hanne Gylling og Ingrid Bek-Jensen blev valgt til stemmeudvalg. Ad. pkt. 2 - Afdelingsbestyrelsens beretning. Afdelingsformanden Jens Bork aflagde mundtlig beretning som følger: Beretning Amager Vestervænget den 17. september 2013 Nye Køkkener Der har længe været ønske om nye køkkener fra beboer på Vestervænget, da der var mange køkkener der var meget nedslidte. I starten af 2012 gik afdelingsbestyrelsen i samarbejde med driftslederen, i gang med at undersøge markedet for køkkener, hvor vi besøgte flere producenter. Det absolutte bedste tilbud fik vi fra Domea indkøb der bl.a. havde en indkøbsaftale med Svane køkkener. Svane køkkener gav et tilbud vi ikke kunne sige nej til, boligforeningen har arbejdet sammen med svane køkkener før i andre afdelinger. Efter at vi havde fået sat to prøvekøkkener op, var der stor interesse for at se de nye køkkener, der var stor interesse få ny køkken bland beboerne. På Vestervænget er der PT skiftet godt 40 køkkener. Beboeren fik mulighed for at financierer køkkener via kollektiv råderet med max kr. som skal finansieres over 15. år med kreditforeningslån. Beboer på Amager har spændte fulgt med i processen med nye køkkener på Vestervænget, køkkenudskiftningen på Amager er netop ved og starte

2 op, der er i skrivende stund ca. 10 husstande der ønsker udskiftning, men der kommer sikkert flere. 5. års eftersyn efter renoveringen på Vestervænget. I slutningen af 2012 var der fem års eftersyn efter den store renovering i 2007, med nyt tag og badeværelser i de store lejligheder. Efter så stor en renovering kommer der fejl og mangler frem, som skal udbedres, det har dog været svært at få fat i nogle af håndværkerne, da der er mange der er lukket under krisen. Men det lykket at få det udbedret som var på listen. Dansk Røde Kors Sidste halvdel af 2012 var det meget sløjt med udlejningen, vi havde to lejligheder der kørte i tomgang, som det var meget svært at finde lejere til. Dansk Røde Kors havde gang i en proces for at udsluse flygtningefamilier, da vi havde ledig kapacitet blev vi enige med Dansk Røde Kors om at de kunne leje tre lejligheder. Aftalen med Dansk Røde Kors gælder et år og skal snart genforhandles. Hede Danmark I 2012 lavede vi aftale med Hede Danmark om at holde de grønne områder på Amager Vestervænget, det har vist sig at vi ikke er helt enige om standarten på hvordan de grønne områder skal holdes. ved udløb af 2013 har vi opsagt aftalen med Hede Danmark, boligforeningen vil selv ansætte en grøn mand fra januar Amager træer Træerne ud mod ringvejen er blevet fjernet, i stedet er der blevet plantet kirsebærtræer. Der er blevet fjerne nogle af de store træer langs stien ind mod det gamle Amager Malet Skurer Alle skurene på Amager er blevet malet, hvilket var hårdt tiltrængt, det var malerfirmaet Armin Wistisen der malede skurene. På Vestervænget har vi fået malet skurene, her var vi så heldig at en beboer stillede sig til rådighed for at få skurene malet, et kæmpe stykke arbejde vi er super taknemlige for, også her var det hårdt tiltrængt at få skurene malet. Containerplads På Vestervænget har der længe været problemer med en stor affaldscontainer, der stod træls placeret på parkeringspladsen. For at få løst problemer var der en gruppe beboer der stillede sig til rådighed for at få etableret en ny containerplads ved fælleshuset. En super flot plads, hvor vi mangler at få sat hegn omkring, så må det hvis være på plads med en indvielsesfest. Igen en stor tak til de der brugte kræfter og energi, på at få pladsen etableret. Antenne I 2012 var et år hvor der blev brugt meget energi på at diskutere antenne og speciel den måde vi betalte antennebidraget i forhold til de pakker vi kunne se, det var Domea der stod for opkrævningen. Det er lykkedes at få

3 Stofa, hvor vi for signalet fra, til at stå for opkrævningen pr. 1. januar 2013, det virker til at fungere fint, her er det muligt at betale kvartalvis og ændre tv pakke løbende. Løsningen med Stofa er vi glade for, da den gamle løsning gav stor utilfredshed. Tak Til Kontoret og personale for godt samarbejde og tak til bestyrelseskollegaer for rigtig godt samarbejde, det har været meget at se til i 2012 Tak til beboere for støtten og de mange gode snak det bliver til i løbet af året. Vi har indtryk af at langt de fleste beboer på Amager og Vestervænget er rigtig glade for at bo der, og det glæder os se at beboerne er så gode til at hjælpe og støtte hinanden Mange tak til alle. Jens Bork Ad. pkt. 3 - Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab for 2012 til orientering. Lars Todbjerg-Hansen fremlægger årsregnskabet, som udviser et overskud på 212,272 kr., hvilket må sige at være tilfredsstillende. Overskuddet skyldes primært, at udgifterne til nettokapitaludgifter er mindre end budgetteret, samt at det afsatte beløb til uforudsete udgifter ikke er brugt fuldt ud. Herudover er renteindtægterne større end budgetteret. Dette modsvares delvist af større udgifter til almindelig vedligeholdelse end budgetteret. Regnskabet godkendes på afdelingsmødet. Der blev forspurgt, hvorfor Domea s administrationsudgift igennem 5 år er steget betydeligt. Boligforeningen betaler et grundbidrag til Domea, men har sammentidigt mulighed for at tilkøbe sig nogle tillægsydelser, derfor vil der være variationer år for år. Derudover er der også i administationsbeløbet indeholdt et beløb til dispositionsfonden og arbejdskapitalbridrag som er kontoer som boligforeningen selv administrere. I 2008 fik Boligforeningen en rabat på prisen for det første år hos Domea. I 2009 ligger der en betydelig tillægsydelse for sammenlægning af Amager/Vestervænget. I 2010 falder prisen lidt. I 2011 stiger prisen fordi ejendomsadministration pålægges moms. Udklip fra BL: Nye regler om moms på ejendomsadministration I forbindelse med skattereformen er der også sket ændringer i reglerne for betaling af moms. Det indebærer bl.a., at den hidtidige momsfritagelse for ejendomsadministration bortfaldt fra 1. januar 2011.

4 Der skal således pålignes moms, når ejendomsadministration udføres af andre end boligorganisationen selv. I alle de tilfælde, hvor en boligorganisation køber en administrationsydelse i en anden organisation, er denne ydelse momspligtig. Det gælder også i kontrakter mellem datterselskaber og deres "moderorganisation". Kun boligorganisationer med egen administration friholdes for moms af administrationen. Ad. pkt. 4 Fremlæggelse af afdelingens budget for 2014 til godkendelse. Lars Todbjerg-Hansen indleder med at meddele, at huslejen anbefales forhøjet med 2,49 %. Dette skyldtes vi i 2012 brugte kr. til vedligeholdelse og henlæggelserne var kun kr. og i 2013 forventer vi at bruge kr. i vedligeholdelse og vi henlægger kun kr. Da man på længere sigt ikke kan bruge flere penge end der henlægges, skal henlæggelserne styrkes. Ved håndsoprækning godkender afdelingsmødet budgettet for Ad. pkt. 5 - Indkomne forslag. Forslag 1 punkt. 1: Forslag til hækhøjde på Amager. Det foreslås at den nuværende begrænsning på hækhøjden ophæves, således at den enkelte beboer individuelt kan bestemme højden på den, til beboelsen, tilhørende hæk, dog maksimalt 180 cm, svarende til maksimalhøjden på havehegn. Det skal dog forsat være overladt til administrationen at fastsætte den endelige højde (her tænkes primært på klipning). Afstemningsresultat: 3 stemte for og 9 stemte imod. Forslag nedstemt. Forslag 1. punkt 2: Såfremt der ikke kan opnås et flertal for ovenstående, stilles der et ændringsforslag, gående på at det skal være op til flertallet i sammenhængende række af boliger, at fastsætte en fælles højde for hækkene, dog maksimalt op til 180 cm. Afstemningsresultat: 12 stemte for og 1 stemte imod. Forslag vedtaget.

5 Forslag 2: Forslag om etablering af legeplads på Amager. Det forslås at der etableres en ny legeplads på arealet over for fælleshuset på Amager (ved springvandet), da den eksisterende bestående af to gynger og et fodboldmål, dels næppe kvalificerer sig til at være en legeplads, dels har en uhensigtsmæssig placering. Ved at anlægge en ny legeplads på den nævnte placering vil man i højere grad tilgodese brugerne af fælleshuset og nye legeredskaber vil glæde både børnefamilier, samt de besøgene børn/børnebørn/oldebørn. Efter en længere varende dialog blev det besluttet, at der nedsættes et udvalg der skal arbejde med forskellige forslag/prisniveauer, hvorefter forslagene skal vises på et afdelingsmøde, hvor det så skal til afstemning. Ad. pkt. 6 - Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Britta H. Sørensen og Conny Jacobsen, der begge modtager genvalg. Følgende personer ønskede at stille op: Britta H. Sørensen Conny Jacobsen Leif Jensen Hans Jensen Ved skriftlig afstemning vælges Britta H. Sørensen og Conny Jacobsen til bestyrelsen, mens Leif Jensen vælges som 1. suppleant og Hans Jensen som 2. suppleant Ad. pkt. 7 - Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. Punktet blev behandlet under pkt. 6. Ad. pkt. 8 Eventuelt. En beboer havde ønsket, at få belyst Råderet og boligjobordning samt evt. tilbagebetaling ved evt. fraflytning. Der er 2 muligheder under råderet Kollektiv råderet, Her er det boligforeningen der finansiering hele beløbet og beboeren betaler så over huslejen og hvis beboer så fraflytter boligen koster det ikke beboerne noget, da råderetsbeløbet følger boligen.

6 Individuel råderet, Her er det beboeren der står finansiering af beløbet og i dette tilfælde aftaler beboer og boligforeningen, hvor mange år det finansierede beløb afvikles over. Bolig Job ordningen: Regeringen har valgt at genindføre håndværkerfradraget så det gælder hele 2013 og Sommerhuse og fritidshuse er også en del af den nye aftale. Hvor meget kan du få i tilskud? Bolig Job tilskuddet gives i form af et fradrag i din skat(årsopgørelse). Fradraget har en derfor en skatteværdi på ca. 33 %, hvilket betyder at når du bestiller lønarbejde for kr. 300 får du kr. 100 tilbage i tilskud, i form af mindre betalt skat pga. fradraget. Der gives maksimalt et fradrag kr pr. person i hustanden. Dette betyder at en hustand med 2 voksne maksimalt kan få et tilskud på kr hvis de har fået udført lønarbejde for kr eller derover. Der blev forespurgt om, hvornår hullerne i asfalten på Amager bliver udbedret. Der er bestilt udbedring her i efteråret. Der er et stort ønske om carporte på Vestervænget og der er pt. 5 beboer på venteliste til carport. Vi ser på sagen, men det er vigtigt, at vi kan holde prisen på sammen niveau som de eksisterende carporte. Hækken nede i område ved Johanne Bach er ved at gå ud. Vi besigtiger hækken. Jens Bork søgte beboer som ville være behjælpelig med opstart af beboerblad. Er der nogen der ønsker at bidrage skal I henvende jer til Jens Bork. Der var mange punkter under eventuelt der kun berørte den enkelte beboer og disse fejl/mangler er videregivet til ejendomsmesteren. Formanden takker bestyrelsen og de fremmødte for deltagelsen. Mødet afsluttet kl. ca Karsten Sørensen Dirigent Jens Bork - Formand Give, den 23. september 2013 Lars Todbjerg-Hansen.

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere