resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi"

Transkript

1 resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

2 Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs stad, Region Hovedstaden (inklusive Bornholm), Region Sjælland, Københavns Kommune, Frederiksbergs Kommune samt Kommmunekontaktrådene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Ansvarig redaktör: Mikael Stamming Redaktion: Elsebet Fristed och Eva Holmestig, juni 2010 Grafisk design: Mikael Forth Polfoto/Kirchherr: side 1, Pofoto/Stella: side 6, Miklos Szabo: side 8-9, Viktoria Blomberg: side 10-11, istockphoto: side Polfoto/Novo Images: side 14-15, Polfoto/Michael Mohr: side 25, side 17, Sydpol.com: side 18, Viktoria Blomberg: side 20-21, Eva Holmestig: side 22, Miriam Preis: side 23, Scanpix: side 24-25, Polfoto: side 27, istockphoto: side 28, Miklos Szabo: side 31 2

3 indhold 4 Forord 6 Vision och strategi 10 Viden og innovation 14 Kultur og oplevelser 20 En sammanhängande och varierad arbetsmarknad 24 Tillgänglighet och mobilitet Det här är en kortversion av den öresundsregionala utvecklingsstrategin ÖRUS, som Öresundskomiteen antog i maj Kontakta Öresundskomiteens sekretariat på om du är intresserad av att rekvirera den fördjupade versionen. 3

4 FORord Med 3,7 millioner indbyggere er Øresundsregionen en af Nordeuropas mest betydningsfulde og dynamiske regioner. Men Øresundsregionen udsættes for stigende international konkurrence. Det er derfor nødvendigt at arbejde sammen om at skabe øget vækst og dynamik, kun via samarbejde har Öresundsregionen tilstrækkelig med kritisk masse til at kunne konkurrere internationalt. Öresundskomiteen har derfor udarbejdet udarbejdet en udviklingsstrategi for Øresundsregionen (ØRUS). Strategien har et perspektiv helt til Strategien er et aktivt redskab, der revideres årligt for at tage højde for udviklingen og følge op på implementeringen. Dette er en sammenfatning af strategien, mens uddybende materiale om baggrund, tal, udfordringer og strategiske indsatser findes i selve ØRUS. Alle Øresundsregionens mange aktører bør sammen med nationale parter arbejde for, at visionen og udviklingsstrategierne gennemføres. Det er således vigtigt at staterne Danmark og Sverige spiller en aktiv rolle for gennemførslen af ØRUS. 1. juli 2010 er det ti år siden, at trafikken begyndte at flyde over Øresundsbron. Ti år hvor integrationen over Sundet er øget. Men der er behov for øget integration. Målet er bl.a. at fremme et fælles arbejds- og boligmarked og øget udveksling af innovationer, handel, uddannelse, kultur, sport og fritid. Øresundsregionen står nu for cirka 26 procent af Danmarks og Sveriges samlede bruttonationalprodukt. Den faste forbindelse over Femern Bælt fra 2018 giver bedre tilgængelighed mellem Skandinavien og det øvrige Europa, hvilket styrker Øresundsregionen yderligere. I 1993 var Öresundskomiteen eneste øresundsregionale organisation. Komiteen blev initiativtager, mægler, katalysator og drivkraft for samarbejde og integration. Fra 1996 blev adgangen til strukturfondsmidlerne via Interreg II, III og nu IVA tilgængelig. Fortsat brug af Interreg midler har høj prioritet. 4

5 Medicon Valley Alliance er et af de bedste eksempler på øresundsregionalt samarbejde mellem erhvervslivet, universiteterne og universitetshospitalerne inden for Life Science. Mest vidtgående er fusionen af Malmö Havn og Københavns Havn til Copenhagen Malmö Port. Også andre foreninger og interesseorganisationer har fundet søsterorganisationer over Sundet. Men regionen skal have flere videntunge erhvervsklynger. Øresundsregionen skal være en region karakteriseret af grøn vækst, hvor grøn byudvikling og Cleantech er grobund for vækstvirksomheder på tværs af Øresund. ØRUS er en vision og strategi for, hvordan vi sammen indfrier de mange grænseregionale potentialer, der findes i Øresundsregionen. For at ØRUS skal kunne realiseres må alle deltage aktivt. God læsning Jerker Swanstein, Öresundskomiteens ordf. och Regionstyrelsens ordf., Region Skåne, Vibeke Storm Rasmussen, Öresundskomiteens vice ordf. och Regionsrådsformand, Region Hovedstaden, Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune, Ilmar Reepalu, Kommunstyrelsens ordf., Malmö stad, Katarina Erlingson, Regionstyrelsens 1:e vice ordf., Region Skåne, Steen Bach Nielsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland Bent Larsen, Regionsrådsmedlem, Uno Aldegren, Regionstyrelsens 2:e vice ordf., Region Skåne, Henrik Holmer, Formand, KKR Sjælland, Kjeld Hansen, Formand, KKR Hovedstaden Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordf., Helsingborgs stad, Cecilia Brorsson, Kommunalråd, Landskrona stad Mats Helmfrid, Kommunstyrelsens ordf., Lunds kommun Öresundskomiteen - 5

6 6 Vision och strategi

7 År 2020 ska Öresundsregionen vara Europas mest attraktiva och klimatsmarta region tack vare ett effektivt utnyttjande av integrationen och den gränsregionala dynamiken. Detta innebär att regionen år 2020: Är ledande vad gäller klimatvänliga transporter och är ett laboratorium för grön teknologi. Är en lättillgänglig nordisk storstadsregion, baserad på miljövänlig infrastruktur. Utvecklar cleantech och hållbar stadsutveckling så att vi får en öresundsregional EXPO Har en attraktiv, gemensam arbetsmarknad utan hinder så att personer med olika utbildningar och kompetenser får tillträde till regionens alla arbetsplatser, oavsett om färdigheterna har tillägnats i Sverige, Danmark eller andra länder. Är en förebild vad gäller att utnyttja de resurser som arbetskraft med utländsk bakgrund har. Garanterar en överblick över möjligheter, regler och ramar via Öresunddirekt. Är en modellregion vad gäller digital integration med bredband av hög kvalitet. Är en region med ett mångfaldigt kulturliv av hög kvalitet. Är en region som satsar på kultur för, med och av barn och ungdomar. Är en region med internationella arrangemang och är ett populärt turistmål. Har en sammanhängande, konkurrenskraftig utbildningsmarknad som utbildar de bästa studenterna och attraherar utländska studerande och forskare. Är innovationstät med entreprenörer som skapar synergier mellan kunskapsinstitutioner och näringsliv. Är en region där medborgarna utnyttjar hela regionens utbud och potential. 7

8 OECD pekar på två huvudutmaningar vad gäller utvecklingen: Regionen ska etablera ett bra samarbete med de två staterna, med en gemensam dagordning. Här fokuserar ÖRUS på fyra områden: Kunskap och innovation Kultur och upplevelser En sammanhängande och varierad arbetsmarknad Tillgänglighet och mobilitet Utmaningar som attraktivitet, öppenhet, jämställdhet, klimat, hållbarhet, hälsa och livsstil går på tvärs. Målet är att Öresundsregionen år 2020 ska vara en förebild för andra europeiska gränsregioner med en gemensam arbetsmarknad utan hinder som gör det svårare att bo och arbeta på olika sidor av Öresund. ÖRUS är en plattform för det utvecklingsarbete som regionens aktörer ska konkretisera i handlingsplaner. 8

9 För att komma igång snabbt föreslås arbetet inledas snarast möjligt med sex punkter: Att garantera en överblick över möjligheter, regler och ramar via Öresunddirekt. Att skapa en strategi så att regionens kunskapsresurser utnyttjas effektivt för tillväxt. Att ta initiativ till att barn och ungdomar får kunskap om kultur på båda sidorna av Sundet. Att förbättra villkoren så att kreativa företag, konstnärer och kunskapsbaserade företag förenas tvärs över Sundet. Att stärka dialogen med de två staterna om investeringar i vägar, järnvägar, hamnar och flyg. Att utveckla cleantech och hållbar stadsutveckling så att regionen kan få en regional EXPO

10 Viden og innovation Styrkerne indenfor forskning og innovation udnyttes ikke godt nok i Øresundsregionen. Kun en samlet, regional indsats giver tilstrækkelig kritisk masse, til at kunne konkurrere internationalt. Vi har en fleksibel, veluddannet arbejdsstyrke, en effektiv, offentlig sektor og gode forskningsmiljøer. Men regionen er blot en gennemsnitsregion blandt OECD-regioner, hvis man ser på andel af BNP investeret i forskning og udvikling, tiltrækning af udenlandske studerende, forskere og højteknologiske virksomheder. 10

11 Vi skal derfor skabe et fælles øresundsregionalt uddannelsesmarkedet og udnytte udbuddet bedre på begge sider af Øresund. Det giver flere udfordringer: Kvaliteten på mange uddannelser skal hæves, og der skal introduceres nye uddannelser. Samarbejde mellem universiteter og højere læreanstalter skal betale sig, så studerendes bevægelighed over Øresund stiger, og flere udenlandske studerende og forskere søger regionen. Forskningssamarbejde skal gøres lettere. Det kan ske ved: 1. At harmonisere vurderingen af meritter mellem universiteter og højere læreanstalter. 2. At informere bedre om uddannelses- og forskningsmuligheder. 3. At skabe flere grænseoverskridende projekter, praktik, uddannelser og kurser. 4. At Øresundsuniversitetet og staterne gør det muligt at bruge nationale forskningsmidler på den anden side af Sundet. Det vil fremme forskningssamarbejdet evt. via en regional forskningsfond. 11

12 Strategiske indsatser Strategiske områder er innovation indenfor Life Science, Cleantech, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) samt fødevarer. Med forskningsfaciliteterne ESS og Max IV i Lund kan man også styrke materialevidenskab. For at sikre innovation og iværksætteri skal ny viden gøres tilgængelig for virksomhederne. De nye forskningsanlæg kan blive en løftestang. Øresundsregionens væksthuse og forskerparker støtter også iværksætteri og innovationer. Det gælder Scion DTU, Symbion, CAT, IT-Væksthuset 5 te, COBIS, Ideon, Medeon, Minc og VentureLab. Hertil er der regionale vækstråd samt Øresund Entrepreneurship Academy. Alligevel er Danmark og Sverige dårlige til at etablere nye virksomheder sammenlignet med konkurrentlande. Vi har forskellige kompetencer og erfaringer på tværs af Øresund, når det gælder arbejdet med at støtte iværksættere. Vi skal derfor lære af hinanden, og viden skal spredes mere til virksomhederne. Öresundskomiteen skal med regionerne og Øresundsuniversitetet samle berørte organisationer om en fælles strategi for at udnytte videnressourcer mere effektivt. 12

13 De strategiske indsatser er: 1. At styrke triple helix samarbejdet mellem erhvervsliv, forskningsinstitutioner og hospitaler samt offentlige myndigheder. 2. At forbedre systemet så mere forskning bliver kommercialiseret i regionens virksomheder. 3. At sikre at gode erfaringer med at støtte iværksættere deles på tværs af Øresund. 4. At forbedre innovationsraten i etablerede virksomheder bl.a. gennem samarbejde mellem regionale væksthuse om udvikling, og evt. med støtte fra Interreg-midlerne. 5. At sikre at iværksættere og virksomheder udnytter de grænseregionale fordele, bl.a. adgang til større markeder og erfaringer med virksomhed i udlandet. 6. At Copenhagen Capacity, Invest in Skåne og de to stater finder metoder, der letter adgangen til risikovillig kapital. 7. At støtte koordineringen af den øresundsregionale dimension i ESS og MAX IV. 8. At aktørerne i regionen samarbejder om flere test- og demonstrationsanlæg indenfor Cleantech. 9. At Øresundsuniversitetet, staterne og regionerne får flere EU-programmer i regionen som KIC (Knowledge and Innovation Communities). 13

14 Kultur og oplevelser Kultursektoren, oplevelsesindustrien og turisterhvervet vokser kraftigt i betydning. I Danmark og Sverige er der henholdsvis beskæftiget i kulturelle brancher. Øresundsregionens husstande bruger årligt 27 milliarder DKK på kultur. Kultur- og oplevelsesindustrien omfatter kommerciel, kulturel og kunstnerisk virksomhed udført af alt fra kulturproducenter til servicepersoner, fra udøvende kunstnere til eventmakere. Endnu flere parter end i dag skal inviteres til at deltage for at udnytte potentialet. 14

15 15

16 En øresundsstrategi for kultur og oplevelser skal styrke kunstnerisk udfoldelse, udvikling og kulturel mangfoldighed. Det kræver, at man håndterer udfordringerne: Samarbejde på tværs af Øresund må øges inden for regionens stærke kulturbrancher bl.a. medier, film, musik og design. Der skal skabes bedre forudsætninger for forskning, virksomhedsmiljøer, kapital, mentorordninger m.v. for at støtte innovationer og iværksætteri i oplevelsesindustrien. Der skal skabes bedre koordinering af kulturudbuddet og fælles udnyttelse af arenaer og kulturfaciliteter. Den internationale konkurrence om arrangementer og turister stiller krav til, at den offentlige og private sektor samarbejder om global markedsføring. Samarbejder over Øresund på tværs skal bidrage til at styrke kultur til, med og af børn og unge for at opmuntre kreativiteten og sikre, at unge kan blive ambassadører for samarbejde på tværs. Strategiske indsatser Der skal skabes synlighed og global konkurrenceevne ved at forbedre koordinering, prioriteringer og samarbejde i forhold til at tiltrække internationale arrangementer som verdensudstillingen EXPO 2022 og store sportsevents. Vi skal udvikle samarbejdsmodeller, som også styrker regionen i konkurrencen om den voksende internationale turisme. 16

17 17

18 18

19 Der skal gives mulighed for et mangfoldigt kulturliv ved at øge koordineringen af kulturaktiviteter for at få bedre, fælles brug af regionens mange kulturfaciliteter og arenaer. Også samarbejde om Artist in residence -programmer, hvor kulturarbejdere fra hele verden indbydes til at bo, arbejde og udstille skal give mulighed for at samtidens internationale kunst og kultur af højeste kvalitet kommer i kontakt med det lokale kunst- og kulturliv. Der skal skabes stærke kulturelle brancher og støtte til innovation indenfor kulturen ved bl.a. at forbedre vilkårene for at koble kreative virksomheder, kunstnere og vidensbaserede virksomheder, til eksempel i et innovativt virksomhedscenter, hvor kultur er en virksomhedsgren blandt andre. Det kan også ske ved at etablere mentorordninger mellem kulturarbejdere og virksomheder på tværs af Øresund. Øresundsregionens kultur-ressourcer skal synliggøres overfor borgerne og styrke integrationen ved at vi samarbejder om eksisterende arrangementer og udvikler nye fælles kulturprojekter. Det kan dreje sig om det fælles historiske kulturlandskab, cykelløbet Øresund Rundt, broløbet, nye medier og arrangementer, der synliggør de kunstneriske og de multikulturelle ressourcer i regionen. En markant fælles satsning for eksempel gennem skoler og i idrætsklubber skal stimulere at børn og unge tidligt får mulighed for at få kendskab til kulturen på begge sider af Øresund. 19

20 20 En sammanhängande och varierad arbetsmarknad

21 Öresundsregionen ska ha en välfungerande, gemensam arbets- och bostadsmarknad. Men det kräver koordinering. Prognoser ger följande bild: Öresundsregionen kan få en stor arbetskraftsbrist. Bristen kan bidra till ökad konkurrens om arbetskraften mellan Själland och Skåne och skapa flaskhalsar. En gemensam arbetsmarknad kan däremot bidra till att regionen tillmötesgår framtidens behov. De största bristyrkena är nästan desamma på båda sidorna av Sundet behoven kommer i synnerhet att finnas inom hälso-, vård- och utbildningsområdet där specialister och forskare kommer att behövas. Ett öresundsregionalt perspektiv kräver bättre information från myndigheter och att barriärer nedbryts inom lagstiftnings- och utbildningsområdet. Valideringen av svenska och danska utbildningar är ett problem när arbetsgivare jämför ansökningar. Bl.a. har svenska undersköterskor svårt att bli social- og sundhedsassistenter i Danmark. Detta problem finns också inom andra yrkesområden. 21

22 En prioriterad uppgift är också att utveckla den gränsregionala arbetsmarknadsoch utbildningsstatistiken samt analyser och prognoser eftersom utvecklingen skapar utmaningar: Hinder gör det svårt att bo och arbeta på de olika sidorna av Öresund samt för företagare att anställa personer från den andra sidan Sundet. Bättre information ska säkra synlighet om arbetsmarknad, regler och ramar. Tvärgående koordinering ska säkra arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i Öresundsregionen. Folk med olika kompetenser ska ha tillträde till arbetsplatser, oavsett om färdigheterna har tillägnats i Sverige eller Danmark. Man ska lyckas utnyttja den resurs som arbetskraft med utländsk bakgrund utgör. Man ska attrahera i synnerhet forskare och specialister från andra delar av världen. Medborgarna ska uppfatta Öresundsregionen som en enda gemensam arbetsmarknad. 22

23 Strategiska insatser Öresundskomiteen ska med regionala och kommunala aktörer fortsätta att i dialog med de två staterna, Nordiska ministerrådet/gränshinderforum arbeta för att ta bort gränshinder så långt det är möjligt. Det kan göras genom: 1. Att informationstjänsten Øresunddirekt vidareutvecklas. 2. Att skattesystemet, socialförsäkringssystemet och a-kassesystemet anpassas så att arbete och boende på olika sidor av Öresund underlättas. 3. Att göra det möjligt för samma yrkesgrupper med utbildning/kompetens/examen från Sverige respektive Danmark att arbeta i hela regionen. En diskussion om den långsiktiga arbetskraftsförsörjningen måste föras med statliga myndigheter, regioner, kommuner, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt arbetsförmedlingen i Skåne. Initiativet ska samverka med projektet Job og kompetencer i Øresundsregionen. 23

24 24 Tillgänglighet och mobilitet

25 Öresundsregionens tillgänglighet och mobilitet inom trafik och infrastruktur har stora utmaningar. Därför krävs gemensamma insatser med tre övergripande syften: Att komma till och från regionen den internationella tillgängligheten. Att komma runt i regionen den inomregionala tillgängligheten och mobiliteten. Att komma genom regionen regionen som transitområde. Strategin ställer krav på klimatvänliga transporter, hållbar stadsutveckling och grön tillväxt. 25

26 Den internationella tillgängligheten Öresundsregionen har en hög internationell tillgänglighet, i synnerhet tack vare Köpenhamns flygplats Kastrup. Tillgängligheten ska stärkas så att regionen blir attraktiv för internationella företag, projekt och evenemang. Fehmarn bältförbindelsen skapar nya möjligheter och förbindelser till Nordeuropa, Kastrup och resten av Skandinavien via Öresundsbron. Dessa fördelar ska utnyttjas optimalt. Kortare restid mellan Köpenhamn/Malmö och Hamburg, Bremen, Berlin, Göteborg, Oslo och Stockholm med höghastighetståg ger Kastrup ett större upptagningsområde. Den danska och svenska staten bör inleda arbetet om en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. DEN INOMREGIONALA TILLGÄNGLIGHETEN En välfungerande kollektivtrafik ska avlasta vägarna med miljövänliga alternativ som utbyggda cykelvägar och större kapacitet på järnvägen bl. a. genom en ny fast förbindelse över Öresund. Förbindelserna till Köpenhamn och Malmö behöver också uppgraderas och då bör regional tågtrafik kopplas samman över Sundet, för att få snabbare regionaltåg som täcker hela regionen. 26

27 27

28 28

29 Öresundsregionen som transitområde Regionen har stor potential vad gäller östra Östersjöregionens utbyte med västra Europa. Fehmarn bält-förbindelsen stärker den norr- och södergående transportkorridoren, där mer godstransport måste gå via järnväg och fartyg. Transittransportens positiva effekter innebär fler flyg- och färjeförbindelser, terminaler och ökad sjöfart. Utmaningen är att göra transiten värdeskapande. Transitgods kan bearbetas och hanteras och logistikkompetenser kan utvecklas. Modellregion för gröna transporter I EU:s strategi ingår utvecklingen av gröna korridorer. En grön korridor har en hållbar, innovativ logistik, harmoniserade regelverk, en koncentration av godstrafik och effektiva omlastningar. Öresundsregionen kan därför bli en modellregion för gröna transporter. Den digitala infrastrukturen Digital infrastruktur ska också byggas ut genom en bättre, koordinerad satsning (teknik, standarder, priser) med målet att bli världsledande. 29

30 Öresundskomiteen ska i samverkan med regionala och kommunala aktörer fortsätta dialogen med staterna om: 1. Att förbereda en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. 2. Att säkerställa Köpenhamns flygplats Kastrup som storflygplats med bättre konkurrenskraft. 3. Att utvidga och koppla samman kollektivtrafiken på båda sidorna om Öresund och utnyttja Fehmarn bält-förbindelsen. 4. Att få ett tågnät med högre hastigheter och anslutning till Kastrup över Öresundsbron. 5. Att utveckla Öresundsregionen till en modellregion för gröna transporter bl. a. för gods. 6. Att utveckla en regional klimatstrategi. Dessutom ska Öresundskomiteen i samverkan med ansvariga aktörer: Knyta samman regionens ytterområden med dess centrala delar. Införa ett gemensamt pendlarkort som gäller i hela Öresundsregionen. Försöka åstadkomma en gemensam Öresundstaxa för telefoni och IT. 30

31 31

32 Medlemsorganisationerne fra dansk side: Region Hovedstaden Region Sjælland Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Bornholms Regionskommune Kommunekontaktråd Hovedstaden Kommunekontaktråd Sjælland Medlemsorganisationerne fra svensk side: Region Skåne Malmö stad Helsingborgs stad Lunds kommun Landskrona stad Tlf: fax:

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

ØresundsRegional UdviklingsStrategi. Høringsudgave

ØresundsRegional UdviklingsStrategi. Høringsudgave ØresundsRegional UdviklingsStrategi Høringsudgave 2 indhold 4 forord 6 baggrund 8 vision og strategi 12 Øresundsregionens største udfordringer og strategiske indsatser 14 Viden og innovation 17 viden og

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 6.december 2010, kl. 1600 1800 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Pia Kinhult, Region

Læs mere

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott

Öresundskomiteen. Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Öresundskomiteen Møde den 17. maj 2010, kl. 14.00 16.00 i Öresundskomiteens Forretningsudvalg/ Verkställande utskott Fra udvalget deltog: Jerker Swanstein, Region Skåne Vibeke Storm, Rasmussen, Region

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 OKTOBER 2010 kl.10.00-12.30 Hilton Hotel, Kastrup Lufthavn Deltagare: se bilaga 1 Jerker Swanstein hälsade alla välkomna og ønskede lykke til med det videre

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Framtidens järnväg i Helsingborg

Framtidens järnväg i Helsingborg Framtidens järnväg i Helsingborg - stadsutveckling och expansion mot Helsingør Civilingeniør Sten Hansen Planeringschef Håkan Lindström Trafikdage i Aalborg 2006-08-29 Dagens præsentation Håkan Stadsutveckling

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) baggrund, indhold og proces Bilag: 1 Forslag til ramme

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY

THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY KU s analyse af de socio økonomiske strukturer i: THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY Regional udvikling: tillgänglighet, näringsliv og arbejdsmarked Kristian Bothe 2. juli 2013 Seminar Almedalsbiblioteket

Læs mere

KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0

KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0 www.kk.dk KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0 Side 1 Side 2 / Københavnerfortællingen Livskvalitet Vækst - Sundhed - Viden - Miljø/energi - Innovation - Mangfoldighed - Beskæftigelse - Tryghed Afdelingens navn

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Skandinavisk Biogaskonference 8 november 2017 Skive, Danmark Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et EU-program, som støtter projekter mellem danskere, svenskere

Læs mere

Öresundsbrev. Mats Helmfrid: ESS och MAX IV blir positivt för hela Öresundsregionen side 2

Öresundsbrev. Mats Helmfrid: ESS och MAX IV blir positivt för hela Öresundsregionen side 2 juni 2009 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Mats Helmfrid: ESS och MAX IV blir positivt för hela Öresundsregionen side 2 Visionsarbejdet ØRUS er i gang. Hvordan kan vi skabe en fælles dagsorden

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Nordisk Ministerråd Strategier og politik

Nordisk Ministerråd Strategier og politik Strategier og politik Bente Stærk Levnedsmiddelrådgiver, cand.brom. Reykjavik 28. januar 2005 Hvad er Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet ÅRSMAGASIN ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresunds - komiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Læs mere

Öresundsregionen 2045

Öresundsregionen 2045 ÖRIB Öresundsregionens Infrastruktur og Byudvikling Öresundsregionen 2045 Scenarier för trafik och byutveckling Januari 2007 Medverkande Projektledning Charlotte Lindström Annette Klysner Emma Kvistberg

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Side 8 Politisk event: Lyckad debut i Almedalen

Side 8 Politisk event: Lyckad debut i Almedalen ÖRESUNDSBREV AUGUST 2010 Side 3 Topmøde: Historisk møde for Øresundsregionen Side 8 Politisk event: Lyckad debut i Almedalen Side 14 Maxjenny Forslund: Skånske designerdrømme Side 26 Prisar Øresundsbrons

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne d. 12. oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne d. 12. oktober 2016 Referat af bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee d. 12. oktober 2016 Dato 12. oktober 2016 Tid 14:00 16:00 Sted Region Skåne, Dockplatsen 26, Malmö, 6. sal/våning, lokale Øresund.

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Öresundsbrev 2/07 TEMA:

INFRASTRUKTUR. Öresundsbrev 2/07 TEMA: 2/07 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN TEMA: INFRASTRUKTUR Öresundskomiteen bag fælles trafikoplæg til regeringerne i Sverige og Danmark -side 4-5 Vækst forudsætter mobilitet på første klasse

Læs mere

Resultater 2016 Greater Copenhagen-samarbejdet

Resultater 2016 Greater Copenhagen-samarbejdet Resultater 2016 Greater Copenhagen-samarbejdet GCSC-sekretariatet 04.04.2017 Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Öresundsregionen i ögonhöjd

Öresundsregionen i ögonhöjd Strukturbild 2.0 18. juni 2010 Helle Søholt, Partner & Managing Director Öresundsregionen i ögonhöjd 1Introduktion 2Redskap: 3Afprövning Öresundsregionen i ögonhöjd: En argumentation for at byrummene er

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken www.oresundskompass.org 14 integrationsindikatorer Projektet Regionala analyser Øresundskompass har under projektperioden februari 2002 till februari

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

You can have both - International strategi for Københavns Kommune

You can have both - International strategi for Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Bilag 1 You can have both - International strategi for Københavns Kommune 1) Fortællingen om København Det internationale arbejde skal understøtte kommunens fælles fortælling om byen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

GLOBALISERINGEN TVINGER OS TIL AT TÆNKE REGIONALT -side 2

GLOBALISERINGEN TVINGER OS TIL AT TÆNKE REGIONALT -side 2 I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N GLOBALISERINGEN TVINGER OS TIL AT TÆNKE REGIONALT -side 2 Træk erhvervslivet ud til lokalsamfundet -side 5 Samspillet mellem delområderne er

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen

Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Med kreativiteten som drivkraft om kreative bynetværk i Øresundsregionen Konferencen Kreative by-netværk i Øresundsregionen Den Sorte Diamant, d.18. april 2007 Kreative Byer i Hovedstadsområdet Vision

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Öresundsbrev. Folketingets Trafikudvalg og Rikdagens Trafikutskott mødtes med Öresundskomiteen side 12

Öresundsbrev. Folketingets Trafikudvalg og Rikdagens Trafikutskott mødtes med Öresundskomiteen side 12 otober 2009 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Folketingets Trafikudvalg og Rikdagens Trafikutskott mødtes med Öresundskomiteen side 12 Öresundskomiteen på Roadshow hos sine medlemsorganisationer

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere