REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S."

Transkript

1 REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. 1. INDLEDNING Sydbank A/S (CVR nr ) ("Tilbudsgiver" eller "Sydbank") har den 21. november 2013 fremsat et frivilligt offentligt købstilbud ("Købstilbuddet") til aktionærerne i DiBa Bank A/S (CVR nr ) ("DiBa", "Banken" eller "Selskabet"). Selskabets bestyrelse ("Bestyrelsen") har i overensstemmelse med 14 i Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud (Bekendtgørelse nr. 221 af den 10. marts 2010, Bekendtgørelsen ) vurderet Købstilbuddet, herunder konsekvenserne for alle Selskabets interessenter og de øvrige i 14 omtalte forhold. På baggrund af de af Bestyrelsen identificerede fordele og ulemper ved Købstilbuddet og de øvrige forhold, der er beskrevet heri, har Bestyrelsen enstemmigt besluttet at anbefale aktionærerne at acceptere Købstilbuddet. 2. KØBSTILBUDDET Tilbudsgiver tilbyder ifølge Købstilbuddet på visse betingelser at købe alle aktierne i Selskabet (fondskode DK ,"Aktierne") til en kontant pris på 145 kr. pr. Aktie a nominelt 20 kr., svarende til i alt kr. ("Tilbudsprisen") for 100 % af aktierne i Selskabet. Vilkårene for Købstilbuddet fremgår af det tilbudsdokument, som Tilbudsgiver har udarbejdet i henhold til 3, jf. 5 i Bekendtgørelsen, og som blev offentliggjort den 21. november 2013 ("Tilbudsdokumentet"). 3. BAGGRUND 3.1 Introduktion Banken er en lokalbank med base i Næstved og markedsområde på Sjælland og Bornholm. Banken beskæftiger ca. 170 medarbejdere og har ca aktionærer, hvoraf hovedparten samtidig er kunder i Banken. Ingen aktionær ejer mere end 5 % af aktiekapitalen. Banken ejer ca. 2 % egne aktier. Selskabets vedtægter indeholder stemmeretsbegrænsninger, hvorefter ingen aktionær kan afgive flere end 100 stemmer. Banken er en full-service bank inden for privat- og erhvervssegmenterne med fokus på mindre og mellemstore virksomheder samt på privat formuerådgivning (investering, pension og privatbolig) og bilfinansiering. 92 % af kunderne ligger i bankens geografiske nærområde, og de resterende kunder er langt overvejende danske kunder i den internetbaserede bilfinansieringsforretning. Derudover har Banken begrænsede aktiviteter inden for ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsadministration.

2 3.2 Seneste periode og forventninger Siden finanskrisen medførte et historisk dårligt resultat for Banken i 2008, har Bestyrelsen og direktionen målrettet arbejdet på at styrke Bankens basisindtjening, tilpasse omkostningsstrukturen og nedbringe balance og risici. Mange af de opstillede mål er nået, og det betyder, at Bankens risikoprofil er blevet væsentligt ændret, indlånsunderskud er vendt til indlånsoverskud, og basisindtjeningen er blevet styrket. Banken har på baggrund heraf leveret moderate positive resultater i I den netop offentliggjorte delårsrapport for de første tre kvartaler af 2013 har Banken opnået en basisindtjening på 50 mio. kr., et resultat før skat på 26,3 mio. kr. og et resultat efter skat på 18,8 mio. kr. Som også omtalt i selskabsmeddelelse af 11. november 2013 har basisindtjeningen udviklet sig positivt, og Banken forventer således en basisindtjening i niveauet mio. kr. for hele Banken forventer at opnå et resultat før skat i niveauet 30 mio. kr. og et resultat efter skat på 23 mio. kr. for hele Omkostninger til den strukturerede salgsproces er ikke indregnet i forventningerne. Banken har pr. 30. september 2013 opgjort sin solvensprocent til 17,1. Bankens solvensbehov er opgjort til 11,2 %, og den solvensmæssige overdækning er således 5,9 %-point. Den likviditetsmæssige overdækning opgjort i forhold til lov om finansiel virksomhed 152 viser en overdækning på 194,6 % Kapitalforhold Selvom DiBa har opnået ganske gode fremskridt og resultater, så står Banken nu overfor en meget stor udfordring i relation til sit kapitalgrundlag. Banken optog i 2007 supplerende efterstillet kapital på 250,0 mio. kr. og fik i 2009 tilført hybrid kernekapital via statslige lån ydet i forbindelse med Bankpakke II på 160,7 mio. kr. Disse kapitaltilførsler har været afgørende for, at Banken i de forgangne år har kunnet opfylde sit individuelle solvensbehov og aktuelt har en solvensoverdækning. Den statslige hybride kernekapital er imidlertid meget dyr kapital, og indfrielseskursen til staten vil stige yderligere i de kommende år. Det er derfor væsentligt at få indfriet den statslige hybride kernekapital. Fra 2018 vil den statslige hybride kernekapital endvidere ikke kunne medregnes i DiBas kapitalgrundlag, mens indregning af den supplerende kapital allerede vil ophøre fra Det er derfor væsentligt at erstatte både den statslige hybride kernekapital og den supplerende kapital med ny kapital eller gennem indtjening. 2

3 Bestyrelsen vurderer det ikke sandsynligt, at Bankens indtjening vil være tilstrækkelig til at indfri den efterstillede kapital på grundlag af den løbende drift, uden at solvensprocenten kommer under væsentligt pres både på kort og på længere sigt. Den eneste mulighed ville derfor være en refinansiering med ny kapital, som set i lyset af situationen på de danske og internationale låne- og kapitalmarkeder, og i særdeleshed det generelle syn hos långivere og investorer på den danske finansielle sektor, vurderes at ville være vanskelig og ikke attraktiv for Banken Strengere krav til kapitaldækning De kapitalmæssige udfordringer skal bl.a. ses på baggrund af, at der fra og med 2014 sker en gradvis implementering af de nye CRD IV-regler, der er baseret på Basel IIIprincipperne. De nye regler vil indeholde en række skærpelser til de nuværende regler, der for Banken vil resultere i en væsentlig reduktion af den aktuelle solvensoverdækning til et niveau under det af Bestyrelsen fastsatte solvensmål. De nye regler forventes også at indeholde indførelsen af en kontracyklisk- og kapitalkonserverings-buffer. De nye og væsentligt ændrede regler vil samlet set stille højere krav til størrelsen af Bankens egenkapital og kvaliteten af de efterstillede kapitalelementer og således markant øge kravene til Bankens kapitalgrundlag Potentielle nedskrivninger Bankens indtjening og risiko for nedskrivninger afhænger i væsentligt omfang af den generelle økonomiske udvikling i Danmark, herunder udviklingen i kundernes privatøkonomi samt udviklingen på boligejendomsmarkedet i Bankens lokalområde. Banken har en række udlånsengagementer, hvor der er sikkerheder i ejendomme og grunde til udstykning og salg. Faldende priser på ejendomme, såvel erhvervs- som boligejendomme, samt manglende efterspørgsel på byggegrunde, kan medføre en forringelse af de sikkerheder, der ligger til grund for Bankens udlånsportefølje. Når denne udvikling sammenholdes med den økonomiske udvikling i Danmark, er der tillige en risiko for, at visse låntagere i ejendomsbranchen vil opleve et pres på indtjening og likviditet. Fra 2008 til udgangen af 2012 har Bankens nedskrivninger udgjort 567 mio. kr. Efter en periode med meget høje nedskrivninger forventer Banken fremadrettede nedskrivninger på et mere normaliseret sektorniveau. Usikkerheder bl.a. omkring den generelle samfundsmæssige udvikling kan dog påvirke denne forventning negativt, og udviklingen på 3

4 enkelte engagementer kan have en væsentlig indvirkning på Bankens fremadrettede resultater og kapitalgrundlag Indtjeningspotentiale Bankens indtjening vurderes i de kommende år hovedsageligt at kunne forbedres gennem omkostningsreduktioner og effektiviseringer og i mindre grad via omsætningsinitiativer. Der er dog risici knyttet til den fremtidige indtjeningsevne samt risiko for uforudsete nedskrivninger. 3.3 Bestyrelsens vurdering af Bankens strategiske situation Bestyrelsen har løbende vurderet Bankens strategiske position, og på baggrund af den ovenfor skitserede udvikling indledte Bestyrelsen tidligere i 2013 konkrete drøftelser med sin finansielle rådgiver, Deloitte Corporate Finance, med henblik på at afsøge Bankens strategiske muligheder. Analysen af de konkrete muligheder, den indikative investorinteresse og mulige vilkår i den forbindelse viste, at tilførsel af ny egenkapital udefra ikke ville være en nok attraktiv og langtidsholdbar løsning for Banken, dens aktionærer og øvrige primære interessenter. Til gengæld viste analysen, at der var en række banker, som viste betydelig interesse i at byde på Banken. De indikative bud var attraktive og indeholdt en betydelig kurspræmie i forhold til den aktuelle aktiekurs og i forhold til værdien i sammenlignelige banker, hvorfor Bestyrelsen fandt det både ansvarligt og påkrævet at forfølge dette spor nærmere. Det stod også klart for Bestyrelsen, at kombinationen af aktuelle forhold betød, at Banken lige nu står i en særlig gunstig situation i forbindelse med et eventuelt salg af Banken: Skærpede kapitalkrav, øget regulering og indtjeningspres på pengeinstitutter har været medvirkende faktorer til, at en konsolideringsbølge i pengeinstitutsektoren for alvor har taget fart. Bankens størrelse og solide markedsposition på Sjælland og Bornholm gør Banken til en attraktiv og i realiteten en af de få reelle opkøbsmulighed for en større bank, der ønsker en markant styrkelse af sin regionale position på Sjælland og Bornholm. Banken er kommet i en god gænge, har en veldrevet kerneforretning, og der er forventning om et moderat positivt resultat i Scandinotes-forliget er på plads. 4

5 Disse sonderinger førte til, at Bestyrelsen har vurderet, at den værdi, der vil kunne opnås ved et salg til en stærk partner, overstiger de aktionærværdier, som ledelsen ville kunne skabe ved en fortsat drift under de eksisterende ejerforhold eller ved de øvrige mulige strategiske alternativer. På denne baggrund indledte Bestyrelsen en struktureret salgsproces, hvorved et antal potentielle interessenter fik adgang til at foretage en undersøgelse af dele af Bankens virksomhed med henblik på afgivelse af købstilbud. Efter vurdering af vilkårene for de modtagne tilbud indledtes forhandlinger mellem Tilbudsgiver og Bestyrelsen, der har udmøntet sig i det Købstilbud, som nu er fremsat, og som Bestyrelsen anbefaler, at aktionærerne accepterer. Bestyrelsen har blandt andet lagt vægt på: Indholdet af Købstilbuddet, herunder Tilbudsprisen. Sammenlægningen af de to banker sikrer et stærkt fremtidigt fundament, herunder et stærkt kapitalmæssigt fundament, for videreførelsen af aktiviteterne. DiBa og Sydbank udgør et stærkt strategisk match med et begrænset geografisk overlap. Baseret på sin stærke platform vil Sydbank kunne styrke og yderligere udbygge den produkt- og rådgivningspalet, som DiBa i dag tilbyder kunderne, herunder Private Banking og produkter rettet mod erhvervskunder. Sydbank vil naturligvis søge at udnytte de ledelses- og omkostningsmæssige synergier ved fusion af de to banker, men det strategiske match og Sydbanks vækstambitioner betyder, at der i vid udstrækning fortsat vil være behov for Dibas filialnet og medarbejdere. Sydbank vil samle den regionale områdeledelse i Næstved. Sydbank ser klare forretningsmæssige fordele i DiBas forankring og tætte relationer til lokalområdet og ønsker at fastholde dette til glæde for både kunder og lokalsamfund. Den lokale ledelsesmæssige forankring, som har været varetaget af DiBas repræsentantskab, vil blive sikret med fortsat repræsentation i Sydbanks lokalråd og repræsentantskab. Bestyrelsens anbefaling af Købstilbuddet afskærer ikke andre interesserede fra at fremsætte et konkurrerende købstilbud. 5

6 4. TILBUDSGIVER Der henvises til Tilbudsdokumentet for en nærmere beskrivelse af Tilbudsgiver og Sydbank-koncernen. 4.1 Sydbank er i dag en af Danmarks største banker og har afhængigt af kundesegment og forretningstype en markedsandel på mellem 6 og 9 %. Markedsandelen er naturligt størst i de landsdele, hvor Sydbank har sine historiske rødder. Det gælder især i Region Syddanmark. Uden for landets grænser er Sydbank repræsenteret med fem filialer i Tyskland. Forretningsgrundlag Sydbanks forretningsmodel er i korte træk følgende: Sydbank vil fortsætte som en selvstændig bank på egne præmisser. Sydbank er en rådgivningsbank, der ønsker at fremstå som en kompetent, beslu t- ningsdygtig og imødekommende bank. Sydbank ønsker et image, der afspejler, at banken behandler kunderne med respekt ud fra devisen "sig det, som det er". Sydbank tilstræber at lave forretninger med kunderne baseret på langvarige kunderelationer. Sydbanks værdigrundlag Bestyrelsen lægger vægt på Sydbanks værdigrundlag og henviser til beskrivelsen h eraf i Tilbudsdokumentets pkt. 5.3: Sydbanks værdigrundlag understreger, at banken som servicevirksomhed først og fremmest sigter efter at tilfredsstille kundernes behov for finansielle ydelser. Dygtighed og relationer er grundlaget for bankens virke, idet kombinationen af dygtighed og relationer skaber værdi for kunder, medarbejdere og banken. Sydbank møder kunderne med udgangspunkt i holdningen "Hvad kan vi gøre for dig". Privatkunder og mindre erhvervskunder skal opleve Sydbank som en lokalt forankret og tilgængelig samarbejdspartner. Større kunder, herunder private banking-kunder, erhvervsvirksomheder, pengeinstitutter og institutionelle kunder, skal desuden opleve Sydbank som en partner, der via dygtighed, handle- og kapitalkraft imødekommer kundernes behov for bankydelser. Sydbank udbygger fortsat sin bankforretning på det danske marked, blandt andet via etablering af filialer i større byer. På den måde konsoliderer banken sin position som landsdækkende. Den mangeårige tilstedeværelse i Tyskland udbygges også fortsat. Sydbanks organisationsfilosofi tager udgangspunkt i kunde- og forretningsbehov og er baseret på en udstrakt delegering af faglig kompetence og beslutningskraft til de enke l- te kundevendte enheder. Samtidig tilstræbes en rationel administration. Bankens vig- 6

7 tigste ressource og konkurrenceparameter er dygtige, engagerede og resultatorienter e- de medarbejdere, der kan og vil gøre en forskel. 4.2 Tilbudsgivers hoved- og nøgletal 5. VURDERING AF KØBSTILBUDDET, HERUNDER FORDELE OG ULEMPER VED KØBSTILBUDDET Bestyrelsen har vurderet en række faktorer i relation til Købstilbuddet, herunder de nedenfor anførte fordele og ulemper for aktionærerne. Der henvises endvidere til afsnit 3 ovenfor. 5.1 Fordele Efter Bestyrelsens vurdering indebærer Købstilbuddet følgende fordele for aktionærerne: Tilbudsprisen indebærer en overkurs på Aktierne som følger 1 : 7

8 Periode Kurs (DKK) pr. aktie Præmie i forhold til relevant historisk kurs pr. aktie (%) Lukkekursen den 8. November ) 69,0 110,1% Lukkekursen den 9. september 2013 (1 dag før rygter i markedet) 38,5 276,6% Lukkekurs 1 måned før fremsættelse af Købstilbuddet 2) 68,0 113,2% Lukkekurs 3 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet 2) 35,8 305,0% Lukkekurs 6 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet 2) 25,5 468,6% Lukkekurs 12 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet 2) 34,9 315,5% Gennemsnitskurs 2) 1 måned før fremsættelse af Købstilbuddet Gennemsnitskurs 2) 3 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet Gennemsnitskurs 2) 6 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet Gennemsnitskurs 2) 12 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet 67,8 113,9% 51,4 182,0% 46,6 211,0% 40,4 258,7% Alle aktiekurser er i DKK pr. Aktie a nominelt DKK 20. Gennemsnitskurserne er beregnet ud fra omsætningsvægtet handel for aktierne i den anførte periode (alle handler). 1) Sidste børsdag forud for offentliggørelsen af Købstilbuddet 2) Sidste børsdag før relevant dato anvendt, såfremt relevant dato ikke er en børsdag Tilbudskursen på 145 kr. pr. aktie svarer til en præmie på 110 % i forhold til lukkekursen på DiBa-aktien fredag den 8. november 2013 og en præmie på 277 % i forhold til kursen den 9. september 2013, dagen før de første rygter om en eventuel salgsproces nåede markedet. Den tilbudte kurs svarer til en betaling på 1,1 gange indre værdi, hvilket er en præmie på 86 % i forhold til det kurs indre værdi forhold, som sammenlignelige gruppe 3 banker i gennemsnit handles til. Tilbudsprisen vurderes at give aktionærerne en væsentlig større værdiskabelse end ved fortsat drift af Banken i dens nuværende form. Andre strategiske muligheder vurderes ikke at give aktionærerne en tilsvarende værdiskabelse. Købstilbuddet er alene underlagt et begrænset antal betingelser, således som beskrevet i Tilbudsdokumentet. Købstilbuddet er afgivet uden betingelse om efterfølgende due diligence. Købstilbuddet forudsætter ikke ekstern finansiering, og det forhold, at aktionærerne vederlægges kontant, eliminerer usikkerhed omkring værdiansættelse af vederlaget. 8

9 Købstilbuddet sikrer i videst mulige omfang Bankens, medarbejdernes, kundernes og de øvrige interessenters interesser, da ejerskabet til Banken forankres hos en finansielt stærk ejer. 5.2 Ulemper Efter Bestyrelsens vurdering indebærer Købstilbuddet følgende ulemper for aktionærerne: Aktionærerne vil som udgangspunkt blive beskattet af en evt. realiseret fortjeneste, hvis de vælger at sælge deres Aktier. Den skattemæssige konsekvens af en accept af Købstilbuddet afhænger af hver enkelt aktionærs individuelle forhold, og Bestyrelsen anbefaler de enkelte aktionærer at vurdere deres egen skattemæssige stilling og eventuelt rådføre sig med egne professionelle rådgivere. 5.3 Fairness Opinion Bestyrelsen har i forbindelse med sin behandling af Købstilbuddet fra Sydbank indhentet en udtalelse ("Fairness Opinion") dateret 21. november 2013 fra sin finansielle rådgiver, Deloitte Corporate Finance, der under visse forudsætninger og begrænsninger vurderer, at Tilbudsprisen er fair for aktionærerne ud fra et finansielt synspunkt. 5.4 Øvrige overvejelser Tilbudsgivers intentioner i forhold til Banken og dens medarbejdere Bestyrelsen har noteret sig og lægger vægt på Tilbudsgivers intentioner for videreførelse af Banken, således som beskrevet i Tilbudsdokumentet. Tilbudsgiver har oplyst følgende: Sydbank vil ved en sammenlægning med DiBa kunne øge sin konkurrenceevne, særligt i de lokale områder, som DiBa og Sydbank opererer i. Sydbank vil via den øgede lokale tilstedeværelse ved at benytte de bedste kompetencer på medarbejdersiden og ved et udbygget produkt- og serviceudbud fastholde og udbygge relationerne og forretningsomfanget i lokalområderne. Sydbank har en decentral organisationsstruktur, der giver områdeledelse og medarbejderne stor indflydelse på deres hverdag. Denne tilgang har medført såvel absolut som relativ høj medarbejder- og kundetilfredshed. 9

10 I forbindelse med en sammenlægning af Sydbank og DiBa vil en vis reduktion i medarbejderantallet være uundgåelig. Det vurderes, at det samlede medarbejderantal vil blive nednormeret med 40 heltidsansatte i løbet af de første to år efter sammenlægningen. Dette vil i videst muligt omfang ske ved naturlig a f- gang. Sydbank vil altid foretage disse former for tilpasninger med stor respekt for medarbejdernes situation og for den nødvendige lokale forankring. For Sydbank vil en sammenlægning indebære en markant større synlighed og markedsandel i Næstved, og Sydbanks hovedkontor for område Sjælland vil som konsekvens heraf få base i Næstved i DiBas eksisterende hovedkontor. Der vil blive igangsat en proces med henblik på at styrke Sydbanks lokalråd og repræsentantskab med medlemmer fra DiBas repræsentantskab. Det er vigtigt for Sydbank, at der er medlemmer af DiBas repræsentantskab og bestyrelse, der fremadrettet indgår i Sydbanks lokalråd og repræsentantskab. Sydbanks lokalråd arbejder for at fremme bankens integration i lokalområdet og understøtter den lokale forankring. I den forbindelse vil Sydbanks nuværende lokalråd på Sjælland blive udvidet, og der vil blive oprettet et særskilt lokalråd i Næstved. DiBas lokalråd på Bornholm påtænkes videreført Bestyrelsens og direktionens ejerskab Bortset fra Frank Møller Nielsens og Karsten Bjerregaards ejerskab af henholdsvis 245 og aktier i Sydbank har hverken Bestyrelsen eller direktionen i DiBa noget direkte eller indirekte ejerskab i Tilbudsgiver. I Bilag A er anført de Aktier i Banken, som ejes af medlemmer af Bestyrelsen og direktionen samt disses nærtstående. Bestyrelsen og direktionen agter at acceptere Købstilbuddet. Der findes ingen udstedte aktieoptioner. Bestyrelsen modtager ikke nogen betaling eller noget særskilt vederlag i forbindelse med fremsættelsen eller gennemførelsen af Købstilbuddet. Direktionens ansættelseskontrakter indeholder visse fratrædelsesvilkår, som vil kunne blive udløst efter en gennemførelse af Købstilbuddet. 6. SAMMENFATNING På baggrund af Købstilbuddets fordele og ulemper og de øvrige forhold, der er beskr e- vet i denne redegørelse, har Bestyrelsen enstemmigt besluttet at anbefale aktionærerne at acceptere Købstilbuddet. Næstved, den 21. november 2013 Bestyrelsen i DiBa Bank A/S 10

11 Bilag A LISTE OVER AKTIEPOSTER MV. EJET AF MEDLEMMER AF BANKENS BESTYRELSE OG DIREKTION Medlemmerne af Bestyrelsen og direktionen samt disses nærtstående ejer følgende Aktier i DiBa: Navn Antal Aktier Bestyrelse Frank Møller Nielsen 670 Henrik Meding 390 Michael Frederiksen Anders Lorentzen 465 Karsten Bjerregaard 100 Charlotte Galvit 935 Claus Winther Christian Bring Keld Askær 120 Direktion Jesper Lund Wimmer 90 Medlemmerne af Bestyrelsen og direktionen ejer ikke aktieoptioner i DiBa. 11

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S Markedspladsen 15 5600 Faaborg www.sparekassenfaaborg.dk Selskabsmeddelelse den 24. juni 2013 (nr. 10/2013) Tlf.: 6361 1800 Telefax: 6361 1808 Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Selskabsmeddelelse september 2008

Selskabsmeddelelse september 2008 Denne meddelelse er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i købstilbuddet vil nødvendiggøre, at der udstedes et tilbudsdokument, foretages registrering eller andre aktiviteter udover, hvad der følger

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 af Immeo Dansk Holding ApS et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA Købstilbuddet

Læs mere

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank Til Dato: 07.01.2015 Aktionærerne Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Banks bestyrelse og repræsentantskab opfordrer dig til at stemme ja til vedtægtsændringerne på den ekstraordinære

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd.

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd. Selskabsmeddelelse nr. 24-2011/12 29. august 2011 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til dansk ret. Redegørelsen er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Velkomst og baggrund v/ koncernchef Peter Engberg Jensen, Nykredit Nykredit fik en henvendelse Bestyrelse

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget Afgjort den 29. juni Finansministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 114 Folketinget Afgjort den 29. juni Finansministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2016-17 Afgjort den 29. juni 2017 114 Finansministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S

Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S Købstilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument med tilhørende acceptblanket

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

1. INDLEDNING. 1.1 Købstilbuddet

1. INDLEDNING. 1.1 Købstilbuddet Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 (og revideret ved tillæg af 10. august 2015) af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat.

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 31. januar 2011 Vor ref.: Bestyrelsen / direktionen Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2011 Nedjustering, konverteringsmeddelelse og efterfølgende

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 29-04-2014 1 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og bankdirektør Jan Svarre Telekonference, 30. april 2014. 29-04-2014 2 Agenda Regnskabet for 1. kvartal

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 17. juni 2016

TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 17. juni 2016 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 17. juni 2016 Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling Struktureret salgsproces Topsil har iværksat en struktureret salgsproces

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Forretningsmodel Forretningsmodel for vestjysk Bank 2016 2017

Forretningsmodel Forretningsmodel for vestjysk Bank 2016 2017 Forretningsmodel Forretningsmodel for vestjysk Bank 2016 2017 1) Indledning Vestjysk Bank ønsker fortsat at være et pengeinstitut, der, med kunden i centrum, rådgiver privat og erhvervskunder lokalt og

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 21-08-2014 1 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Telekonference 20. august 2014 21-08-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. halvår 2014 Indtjening

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Sydbank-præsentation. DDF-virksomhedsdag 30. maj 2006

Sydbank-præsentation. DDF-virksomhedsdag 30. maj 2006 Sydbank-præsentation 1 Sydbanks værdier og profil - er indeholdt i bankens mission statement Sydbanks blå tråd Banken ønsker af alle målgrupper at blive opfattet som konkurrencedygtig kompetent troværdigt

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Mandag den 19. april 2010, kl. 17.00 Kulturøen, Havnegade 6-10, 5500 Middelfart 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere