REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S."

Transkript

1 REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. 1. INDLEDNING Sydbank A/S (CVR nr ) ("Tilbudsgiver" eller "Sydbank") har den 21. november 2013 fremsat et frivilligt offentligt købstilbud ("Købstilbuddet") til aktionærerne i DiBa Bank A/S (CVR nr ) ("DiBa", "Banken" eller "Selskabet"). Selskabets bestyrelse ("Bestyrelsen") har i overensstemmelse med 14 i Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud (Bekendtgørelse nr. 221 af den 10. marts 2010, Bekendtgørelsen ) vurderet Købstilbuddet, herunder konsekvenserne for alle Selskabets interessenter og de øvrige i 14 omtalte forhold. På baggrund af de af Bestyrelsen identificerede fordele og ulemper ved Købstilbuddet og de øvrige forhold, der er beskrevet heri, har Bestyrelsen enstemmigt besluttet at anbefale aktionærerne at acceptere Købstilbuddet. 2. KØBSTILBUDDET Tilbudsgiver tilbyder ifølge Købstilbuddet på visse betingelser at købe alle aktierne i Selskabet (fondskode DK ,"Aktierne") til en kontant pris på 145 kr. pr. Aktie a nominelt 20 kr., svarende til i alt kr. ("Tilbudsprisen") for 100 % af aktierne i Selskabet. Vilkårene for Købstilbuddet fremgår af det tilbudsdokument, som Tilbudsgiver har udarbejdet i henhold til 3, jf. 5 i Bekendtgørelsen, og som blev offentliggjort den 21. november 2013 ("Tilbudsdokumentet"). 3. BAGGRUND 3.1 Introduktion Banken er en lokalbank med base i Næstved og markedsområde på Sjælland og Bornholm. Banken beskæftiger ca. 170 medarbejdere og har ca aktionærer, hvoraf hovedparten samtidig er kunder i Banken. Ingen aktionær ejer mere end 5 % af aktiekapitalen. Banken ejer ca. 2 % egne aktier. Selskabets vedtægter indeholder stemmeretsbegrænsninger, hvorefter ingen aktionær kan afgive flere end 100 stemmer. Banken er en full-service bank inden for privat- og erhvervssegmenterne med fokus på mindre og mellemstore virksomheder samt på privat formuerådgivning (investering, pension og privatbolig) og bilfinansiering. 92 % af kunderne ligger i bankens geografiske nærområde, og de resterende kunder er langt overvejende danske kunder i den internetbaserede bilfinansieringsforretning. Derudover har Banken begrænsede aktiviteter inden for ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsadministration.

2 3.2 Seneste periode og forventninger Siden finanskrisen medførte et historisk dårligt resultat for Banken i 2008, har Bestyrelsen og direktionen målrettet arbejdet på at styrke Bankens basisindtjening, tilpasse omkostningsstrukturen og nedbringe balance og risici. Mange af de opstillede mål er nået, og det betyder, at Bankens risikoprofil er blevet væsentligt ændret, indlånsunderskud er vendt til indlånsoverskud, og basisindtjeningen er blevet styrket. Banken har på baggrund heraf leveret moderate positive resultater i I den netop offentliggjorte delårsrapport for de første tre kvartaler af 2013 har Banken opnået en basisindtjening på 50 mio. kr., et resultat før skat på 26,3 mio. kr. og et resultat efter skat på 18,8 mio. kr. Som også omtalt i selskabsmeddelelse af 11. november 2013 har basisindtjeningen udviklet sig positivt, og Banken forventer således en basisindtjening i niveauet mio. kr. for hele Banken forventer at opnå et resultat før skat i niveauet 30 mio. kr. og et resultat efter skat på 23 mio. kr. for hele Omkostninger til den strukturerede salgsproces er ikke indregnet i forventningerne. Banken har pr. 30. september 2013 opgjort sin solvensprocent til 17,1. Bankens solvensbehov er opgjort til 11,2 %, og den solvensmæssige overdækning er således 5,9 %-point. Den likviditetsmæssige overdækning opgjort i forhold til lov om finansiel virksomhed 152 viser en overdækning på 194,6 % Kapitalforhold Selvom DiBa har opnået ganske gode fremskridt og resultater, så står Banken nu overfor en meget stor udfordring i relation til sit kapitalgrundlag. Banken optog i 2007 supplerende efterstillet kapital på 250,0 mio. kr. og fik i 2009 tilført hybrid kernekapital via statslige lån ydet i forbindelse med Bankpakke II på 160,7 mio. kr. Disse kapitaltilførsler har været afgørende for, at Banken i de forgangne år har kunnet opfylde sit individuelle solvensbehov og aktuelt har en solvensoverdækning. Den statslige hybride kernekapital er imidlertid meget dyr kapital, og indfrielseskursen til staten vil stige yderligere i de kommende år. Det er derfor væsentligt at få indfriet den statslige hybride kernekapital. Fra 2018 vil den statslige hybride kernekapital endvidere ikke kunne medregnes i DiBas kapitalgrundlag, mens indregning af den supplerende kapital allerede vil ophøre fra Det er derfor væsentligt at erstatte både den statslige hybride kernekapital og den supplerende kapital med ny kapital eller gennem indtjening. 2

3 Bestyrelsen vurderer det ikke sandsynligt, at Bankens indtjening vil være tilstrækkelig til at indfri den efterstillede kapital på grundlag af den løbende drift, uden at solvensprocenten kommer under væsentligt pres både på kort og på længere sigt. Den eneste mulighed ville derfor være en refinansiering med ny kapital, som set i lyset af situationen på de danske og internationale låne- og kapitalmarkeder, og i særdeleshed det generelle syn hos långivere og investorer på den danske finansielle sektor, vurderes at ville være vanskelig og ikke attraktiv for Banken Strengere krav til kapitaldækning De kapitalmæssige udfordringer skal bl.a. ses på baggrund af, at der fra og med 2014 sker en gradvis implementering af de nye CRD IV-regler, der er baseret på Basel IIIprincipperne. De nye regler vil indeholde en række skærpelser til de nuværende regler, der for Banken vil resultere i en væsentlig reduktion af den aktuelle solvensoverdækning til et niveau under det af Bestyrelsen fastsatte solvensmål. De nye regler forventes også at indeholde indførelsen af en kontracyklisk- og kapitalkonserverings-buffer. De nye og væsentligt ændrede regler vil samlet set stille højere krav til størrelsen af Bankens egenkapital og kvaliteten af de efterstillede kapitalelementer og således markant øge kravene til Bankens kapitalgrundlag Potentielle nedskrivninger Bankens indtjening og risiko for nedskrivninger afhænger i væsentligt omfang af den generelle økonomiske udvikling i Danmark, herunder udviklingen i kundernes privatøkonomi samt udviklingen på boligejendomsmarkedet i Bankens lokalområde. Banken har en række udlånsengagementer, hvor der er sikkerheder i ejendomme og grunde til udstykning og salg. Faldende priser på ejendomme, såvel erhvervs- som boligejendomme, samt manglende efterspørgsel på byggegrunde, kan medføre en forringelse af de sikkerheder, der ligger til grund for Bankens udlånsportefølje. Når denne udvikling sammenholdes med den økonomiske udvikling i Danmark, er der tillige en risiko for, at visse låntagere i ejendomsbranchen vil opleve et pres på indtjening og likviditet. Fra 2008 til udgangen af 2012 har Bankens nedskrivninger udgjort 567 mio. kr. Efter en periode med meget høje nedskrivninger forventer Banken fremadrettede nedskrivninger på et mere normaliseret sektorniveau. Usikkerheder bl.a. omkring den generelle samfundsmæssige udvikling kan dog påvirke denne forventning negativt, og udviklingen på 3

4 enkelte engagementer kan have en væsentlig indvirkning på Bankens fremadrettede resultater og kapitalgrundlag Indtjeningspotentiale Bankens indtjening vurderes i de kommende år hovedsageligt at kunne forbedres gennem omkostningsreduktioner og effektiviseringer og i mindre grad via omsætningsinitiativer. Der er dog risici knyttet til den fremtidige indtjeningsevne samt risiko for uforudsete nedskrivninger. 3.3 Bestyrelsens vurdering af Bankens strategiske situation Bestyrelsen har løbende vurderet Bankens strategiske position, og på baggrund af den ovenfor skitserede udvikling indledte Bestyrelsen tidligere i 2013 konkrete drøftelser med sin finansielle rådgiver, Deloitte Corporate Finance, med henblik på at afsøge Bankens strategiske muligheder. Analysen af de konkrete muligheder, den indikative investorinteresse og mulige vilkår i den forbindelse viste, at tilførsel af ny egenkapital udefra ikke ville være en nok attraktiv og langtidsholdbar løsning for Banken, dens aktionærer og øvrige primære interessenter. Til gengæld viste analysen, at der var en række banker, som viste betydelig interesse i at byde på Banken. De indikative bud var attraktive og indeholdt en betydelig kurspræmie i forhold til den aktuelle aktiekurs og i forhold til værdien i sammenlignelige banker, hvorfor Bestyrelsen fandt det både ansvarligt og påkrævet at forfølge dette spor nærmere. Det stod også klart for Bestyrelsen, at kombinationen af aktuelle forhold betød, at Banken lige nu står i en særlig gunstig situation i forbindelse med et eventuelt salg af Banken: Skærpede kapitalkrav, øget regulering og indtjeningspres på pengeinstitutter har været medvirkende faktorer til, at en konsolideringsbølge i pengeinstitutsektoren for alvor har taget fart. Bankens størrelse og solide markedsposition på Sjælland og Bornholm gør Banken til en attraktiv og i realiteten en af de få reelle opkøbsmulighed for en større bank, der ønsker en markant styrkelse af sin regionale position på Sjælland og Bornholm. Banken er kommet i en god gænge, har en veldrevet kerneforretning, og der er forventning om et moderat positivt resultat i Scandinotes-forliget er på plads. 4

5 Disse sonderinger førte til, at Bestyrelsen har vurderet, at den værdi, der vil kunne opnås ved et salg til en stærk partner, overstiger de aktionærværdier, som ledelsen ville kunne skabe ved en fortsat drift under de eksisterende ejerforhold eller ved de øvrige mulige strategiske alternativer. På denne baggrund indledte Bestyrelsen en struktureret salgsproces, hvorved et antal potentielle interessenter fik adgang til at foretage en undersøgelse af dele af Bankens virksomhed med henblik på afgivelse af købstilbud. Efter vurdering af vilkårene for de modtagne tilbud indledtes forhandlinger mellem Tilbudsgiver og Bestyrelsen, der har udmøntet sig i det Købstilbud, som nu er fremsat, og som Bestyrelsen anbefaler, at aktionærerne accepterer. Bestyrelsen har blandt andet lagt vægt på: Indholdet af Købstilbuddet, herunder Tilbudsprisen. Sammenlægningen af de to banker sikrer et stærkt fremtidigt fundament, herunder et stærkt kapitalmæssigt fundament, for videreførelsen af aktiviteterne. DiBa og Sydbank udgør et stærkt strategisk match med et begrænset geografisk overlap. Baseret på sin stærke platform vil Sydbank kunne styrke og yderligere udbygge den produkt- og rådgivningspalet, som DiBa i dag tilbyder kunderne, herunder Private Banking og produkter rettet mod erhvervskunder. Sydbank vil naturligvis søge at udnytte de ledelses- og omkostningsmæssige synergier ved fusion af de to banker, men det strategiske match og Sydbanks vækstambitioner betyder, at der i vid udstrækning fortsat vil være behov for Dibas filialnet og medarbejdere. Sydbank vil samle den regionale områdeledelse i Næstved. Sydbank ser klare forretningsmæssige fordele i DiBas forankring og tætte relationer til lokalområdet og ønsker at fastholde dette til glæde for både kunder og lokalsamfund. Den lokale ledelsesmæssige forankring, som har været varetaget af DiBas repræsentantskab, vil blive sikret med fortsat repræsentation i Sydbanks lokalråd og repræsentantskab. Bestyrelsens anbefaling af Købstilbuddet afskærer ikke andre interesserede fra at fremsætte et konkurrerende købstilbud. 5

6 4. TILBUDSGIVER Der henvises til Tilbudsdokumentet for en nærmere beskrivelse af Tilbudsgiver og Sydbank-koncernen. 4.1 Sydbank er i dag en af Danmarks største banker og har afhængigt af kundesegment og forretningstype en markedsandel på mellem 6 og 9 %. Markedsandelen er naturligt størst i de landsdele, hvor Sydbank har sine historiske rødder. Det gælder især i Region Syddanmark. Uden for landets grænser er Sydbank repræsenteret med fem filialer i Tyskland. Forretningsgrundlag Sydbanks forretningsmodel er i korte træk følgende: Sydbank vil fortsætte som en selvstændig bank på egne præmisser. Sydbank er en rådgivningsbank, der ønsker at fremstå som en kompetent, beslu t- ningsdygtig og imødekommende bank. Sydbank ønsker et image, der afspejler, at banken behandler kunderne med respekt ud fra devisen "sig det, som det er". Sydbank tilstræber at lave forretninger med kunderne baseret på langvarige kunderelationer. Sydbanks værdigrundlag Bestyrelsen lægger vægt på Sydbanks værdigrundlag og henviser til beskrivelsen h eraf i Tilbudsdokumentets pkt. 5.3: Sydbanks værdigrundlag understreger, at banken som servicevirksomhed først og fremmest sigter efter at tilfredsstille kundernes behov for finansielle ydelser. Dygtighed og relationer er grundlaget for bankens virke, idet kombinationen af dygtighed og relationer skaber værdi for kunder, medarbejdere og banken. Sydbank møder kunderne med udgangspunkt i holdningen "Hvad kan vi gøre for dig". Privatkunder og mindre erhvervskunder skal opleve Sydbank som en lokalt forankret og tilgængelig samarbejdspartner. Større kunder, herunder private banking-kunder, erhvervsvirksomheder, pengeinstitutter og institutionelle kunder, skal desuden opleve Sydbank som en partner, der via dygtighed, handle- og kapitalkraft imødekommer kundernes behov for bankydelser. Sydbank udbygger fortsat sin bankforretning på det danske marked, blandt andet via etablering af filialer i større byer. På den måde konsoliderer banken sin position som landsdækkende. Den mangeårige tilstedeværelse i Tyskland udbygges også fortsat. Sydbanks organisationsfilosofi tager udgangspunkt i kunde- og forretningsbehov og er baseret på en udstrakt delegering af faglig kompetence og beslutningskraft til de enke l- te kundevendte enheder. Samtidig tilstræbes en rationel administration. Bankens vig- 6

7 tigste ressource og konkurrenceparameter er dygtige, engagerede og resultatorienter e- de medarbejdere, der kan og vil gøre en forskel. 4.2 Tilbudsgivers hoved- og nøgletal 5. VURDERING AF KØBSTILBUDDET, HERUNDER FORDELE OG ULEMPER VED KØBSTILBUDDET Bestyrelsen har vurderet en række faktorer i relation til Købstilbuddet, herunder de nedenfor anførte fordele og ulemper for aktionærerne. Der henvises endvidere til afsnit 3 ovenfor. 5.1 Fordele Efter Bestyrelsens vurdering indebærer Købstilbuddet følgende fordele for aktionærerne: Tilbudsprisen indebærer en overkurs på Aktierne som følger 1 : 7

8 Periode Kurs (DKK) pr. aktie Præmie i forhold til relevant historisk kurs pr. aktie (%) Lukkekursen den 8. November ) 69,0 110,1% Lukkekursen den 9. september 2013 (1 dag før rygter i markedet) 38,5 276,6% Lukkekurs 1 måned før fremsættelse af Købstilbuddet 2) 68,0 113,2% Lukkekurs 3 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet 2) 35,8 305,0% Lukkekurs 6 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet 2) 25,5 468,6% Lukkekurs 12 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet 2) 34,9 315,5% Gennemsnitskurs 2) 1 måned før fremsættelse af Købstilbuddet Gennemsnitskurs 2) 3 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet Gennemsnitskurs 2) 6 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet Gennemsnitskurs 2) 12 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet 67,8 113,9% 51,4 182,0% 46,6 211,0% 40,4 258,7% Alle aktiekurser er i DKK pr. Aktie a nominelt DKK 20. Gennemsnitskurserne er beregnet ud fra omsætningsvægtet handel for aktierne i den anførte periode (alle handler). 1) Sidste børsdag forud for offentliggørelsen af Købstilbuddet 2) Sidste børsdag før relevant dato anvendt, såfremt relevant dato ikke er en børsdag Tilbudskursen på 145 kr. pr. aktie svarer til en præmie på 110 % i forhold til lukkekursen på DiBa-aktien fredag den 8. november 2013 og en præmie på 277 % i forhold til kursen den 9. september 2013, dagen før de første rygter om en eventuel salgsproces nåede markedet. Den tilbudte kurs svarer til en betaling på 1,1 gange indre værdi, hvilket er en præmie på 86 % i forhold til det kurs indre værdi forhold, som sammenlignelige gruppe 3 banker i gennemsnit handles til. Tilbudsprisen vurderes at give aktionærerne en væsentlig større værdiskabelse end ved fortsat drift af Banken i dens nuværende form. Andre strategiske muligheder vurderes ikke at give aktionærerne en tilsvarende værdiskabelse. Købstilbuddet er alene underlagt et begrænset antal betingelser, således som beskrevet i Tilbudsdokumentet. Købstilbuddet er afgivet uden betingelse om efterfølgende due diligence. Købstilbuddet forudsætter ikke ekstern finansiering, og det forhold, at aktionærerne vederlægges kontant, eliminerer usikkerhed omkring værdiansættelse af vederlaget. 8

9 Købstilbuddet sikrer i videst mulige omfang Bankens, medarbejdernes, kundernes og de øvrige interessenters interesser, da ejerskabet til Banken forankres hos en finansielt stærk ejer. 5.2 Ulemper Efter Bestyrelsens vurdering indebærer Købstilbuddet følgende ulemper for aktionærerne: Aktionærerne vil som udgangspunkt blive beskattet af en evt. realiseret fortjeneste, hvis de vælger at sælge deres Aktier. Den skattemæssige konsekvens af en accept af Købstilbuddet afhænger af hver enkelt aktionærs individuelle forhold, og Bestyrelsen anbefaler de enkelte aktionærer at vurdere deres egen skattemæssige stilling og eventuelt rådføre sig med egne professionelle rådgivere. 5.3 Fairness Opinion Bestyrelsen har i forbindelse med sin behandling af Købstilbuddet fra Sydbank indhentet en udtalelse ("Fairness Opinion") dateret 21. november 2013 fra sin finansielle rådgiver, Deloitte Corporate Finance, der under visse forudsætninger og begrænsninger vurderer, at Tilbudsprisen er fair for aktionærerne ud fra et finansielt synspunkt. 5.4 Øvrige overvejelser Tilbudsgivers intentioner i forhold til Banken og dens medarbejdere Bestyrelsen har noteret sig og lægger vægt på Tilbudsgivers intentioner for videreførelse af Banken, således som beskrevet i Tilbudsdokumentet. Tilbudsgiver har oplyst følgende: Sydbank vil ved en sammenlægning med DiBa kunne øge sin konkurrenceevne, særligt i de lokale områder, som DiBa og Sydbank opererer i. Sydbank vil via den øgede lokale tilstedeværelse ved at benytte de bedste kompetencer på medarbejdersiden og ved et udbygget produkt- og serviceudbud fastholde og udbygge relationerne og forretningsomfanget i lokalområderne. Sydbank har en decentral organisationsstruktur, der giver områdeledelse og medarbejderne stor indflydelse på deres hverdag. Denne tilgang har medført såvel absolut som relativ høj medarbejder- og kundetilfredshed. 9

10 I forbindelse med en sammenlægning af Sydbank og DiBa vil en vis reduktion i medarbejderantallet være uundgåelig. Det vurderes, at det samlede medarbejderantal vil blive nednormeret med 40 heltidsansatte i løbet af de første to år efter sammenlægningen. Dette vil i videst muligt omfang ske ved naturlig a f- gang. Sydbank vil altid foretage disse former for tilpasninger med stor respekt for medarbejdernes situation og for den nødvendige lokale forankring. For Sydbank vil en sammenlægning indebære en markant større synlighed og markedsandel i Næstved, og Sydbanks hovedkontor for område Sjælland vil som konsekvens heraf få base i Næstved i DiBas eksisterende hovedkontor. Der vil blive igangsat en proces med henblik på at styrke Sydbanks lokalråd og repræsentantskab med medlemmer fra DiBas repræsentantskab. Det er vigtigt for Sydbank, at der er medlemmer af DiBas repræsentantskab og bestyrelse, der fremadrettet indgår i Sydbanks lokalråd og repræsentantskab. Sydbanks lokalråd arbejder for at fremme bankens integration i lokalområdet og understøtter den lokale forankring. I den forbindelse vil Sydbanks nuværende lokalråd på Sjælland blive udvidet, og der vil blive oprettet et særskilt lokalråd i Næstved. DiBas lokalråd på Bornholm påtænkes videreført Bestyrelsens og direktionens ejerskab Bortset fra Frank Møller Nielsens og Karsten Bjerregaards ejerskab af henholdsvis 245 og aktier i Sydbank har hverken Bestyrelsen eller direktionen i DiBa noget direkte eller indirekte ejerskab i Tilbudsgiver. I Bilag A er anført de Aktier i Banken, som ejes af medlemmer af Bestyrelsen og direktionen samt disses nærtstående. Bestyrelsen og direktionen agter at acceptere Købstilbuddet. Der findes ingen udstedte aktieoptioner. Bestyrelsen modtager ikke nogen betaling eller noget særskilt vederlag i forbindelse med fremsættelsen eller gennemførelsen af Købstilbuddet. Direktionens ansættelseskontrakter indeholder visse fratrædelsesvilkår, som vil kunne blive udløst efter en gennemførelse af Købstilbuddet. 6. SAMMENFATNING På baggrund af Købstilbuddets fordele og ulemper og de øvrige forhold, der er beskr e- vet i denne redegørelse, har Bestyrelsen enstemmigt besluttet at anbefale aktionærerne at acceptere Købstilbuddet. Næstved, den 21. november 2013 Bestyrelsen i DiBa Bank A/S 10

11 Bilag A LISTE OVER AKTIEPOSTER MV. EJET AF MEDLEMMER AF BANKENS BESTYRELSE OG DIREKTION Medlemmerne af Bestyrelsen og direktionen samt disses nærtstående ejer følgende Aktier i DiBa: Navn Antal Aktier Bestyrelse Frank Møller Nielsen 670 Henrik Meding 390 Michael Frederiksen Anders Lorentzen 465 Karsten Bjerregaard 100 Charlotte Galvit 935 Claus Winther Christian Bring Keld Askær 120 Direktion Jesper Lund Wimmer 90 Medlemmerne af Bestyrelsen og direktionen ejer ikke aktieoptioner i DiBa. 11

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2002 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 15/2013 14. november 2013 Delårsmeddelelse, 3.

Læs mere

Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S

Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nuuk, den 19. maj 2004 Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S Den 29. april 2004 meddelte bestyrelserne for GrønlandsBANKEN,

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 128, stk. 2, 128 a, 143, stk. 1, nr. 3, og

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere