Budget og Arbejdsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget og Arbejdsplan"

Transkript

1 Drifts- og Administrationsafdelingen og Arbejdsplan 28. december 2011 og Regnskab side 1

2 1. Administrationschefens redegørelse..... side 3 2. Chef og Sekretariat. 3. Sikringsteknik, Kommandørgården og Liselund... side 7 side Personalekontoret. side og Regnskabskontoret side Publikumsservice.... side Sikring og Intern Service side 33 SIS ledelse og sekretariat... side 33 Servicegruppen... side 36 Rengøring.. side 38 Vagten ved Nationalmuseet.... side IT enheden... side Bygningsdrift og Energihusholdning side Bilag..... side 53 Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 2

3 1 Administrationschefens redegørelse 1.1 Drifts- og Administrationsafdelingens mission og vision Drifts- og Administrationsafdelingen varetager en stor del af de administrative, bygnings-, sikrings-, og driftsmæssige opgaver på Nationalmuseet og fungerer i stor udstrækning som serviceorganisation for Nationalmuseets afdelinger, enheder og medarbejdere. Drifts- og Administrationsafdelingen lægger stor vægt at sikre en løbende udvikling af afdelingens arbejdsopgaver. Bl.a. ved at inddrage brugerne i en løbende dialog omkring løsningen af afdelingens arbejdsopgaver. Med udgangspunkt i Nationalmuseets mission og vision, er brugerinddragelsen derfor et vigtigt omdrejningspunkt i Drifts- og Administrationsafdelingens mission og vision Drifts- & Administrationsafdelingens mission og vision: Mission: Drifts- og Administrationsafdelingen medvirker til at gennemføre Nationalmuseets overordnede målsætning, ved at sikre, at de nødvendige administrative, bygnings-, sikrings-, og driftsmæssige rammer er tilstede og ved at medvirke til at formidle museets viden og samlinger til publikum. Vision: Drifts- og Administrationsafdelingen vil i samarbejde med afdelingens interessenter sætte nye kvalitetsstandarder og -mål for afdelingens virke, så brugerne oplever, at afdelingens varetagelse af arbejdsopgaverne løbende forbedres. Medarbejderne er afdelingens væsentligste aktiv. Drifts- og Administrationsafdelingen lægger vægt på, at medarbejderne trives og er involveret i såvel i udformningen som varetagelsen af arbejdsopgaverne i afdelingen. Ledelse i afdelingen indebærer derfor, at der fokuseres på: Brugernes tilfredshed med afdelingens ydelser Involvering og udvikling blandt afdelingens medarbejdere Samarbejde med afdelingens partnere Udvikling af afdelingens strategier og ydelser i fællesskab med medarbejdere og brugere. 1.2 Drifts- og Administrationsafdelingens organisering og ledelse Drifts- og Administrationsafdelingen er pr sammensat af nedenstående seks enheder og et sekretariat: Personalekontoret - og Regnskabskontoret Publikumsservice Sikring og Intern Service (SIS) Bygningsdrift IT enheden. Administrationschefen er afdelingens chef og leder afdelingen i samråd med lederne for afdelingens enheder. Afdelingens ledere Afdelingens ledelse er pr sammensat af følgende medarbejdere: Administrationschef Jes Gjørup, afdelingens chef og leder af sekretariatet. Leder af Sikringsteknik; John Fristeen Leder af Personalekontoret; Jane Felding Leder af - og Regnskabskontoret; NN Leder af Publikumsservice; Karin Andreasen Leder af Sikring og Intern Service; museumsforvalter Jørgen Søndergaard-Møller Leder af IT; Steen Weidemann Leder af Bygningsdrift og Energihusholdning; driftsingeniør Jan Birk Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 3

4 Møder i ledergruppen mv. Afdelingens arbejde koordineres bl.a. på møder i ledergruppen. Møderne afholdes månedligt. I disse møder deltager foruden afdelingens chef og enhedsledere endvidere sikringschefen, personalefuldmægtig, HR-medarbejder, budgetfuldmægtig og administrationschefens sekretær. Afdelingens chef afholder herudover møde med de enkelte enheders ledere to gange i kvartalet og med alle medarbejdere i de enkelte enheder tre gange årligt. Møde Frekvens Deltagere Indhold/emner Ledergruppemøder Hver måned Afd. chef, enhedsledere, sikringschefen, personalefuldmægtig, HR-medarbejder, budget-fuldmægtig og administrationschefens sekretær Information og intern koordination Enhedsledermøde 2 gange i kvartalet Afd. chef og enhedsleder Information og koordination. Målopfyldelse Fremdriftsmøde 3 gange årligt Afd. chef og enhedens medarbejdere Information og koordination. 1.3 Drifts- og Administrationsafdelingens arbejdsområder og hovedopgaver Afdelingens basisopgaver Fordelt efter hovedformål varetager Drifts- og Administrationsafdelingen følgende opgaver: Generel ledelse og administration Drifts- og Administrationsafdelingen varetager Nationalmuseets centrale økonomistyrings-, regnskabs- og personaleadministrative opgaver og planlægning og sekretariatsbistand til direktionsmøderne. Afdelingen forvalter museets fælles udgifter og indtægter. Hjælpefunktioner Afdelingen varetager en række fælles hjælpefunktioner herunder: driften af museets centrale IT-installationer, Intern post og service, Administratoropgaver for hele museets ESDH-system AV-service, samt administration og vedligeholdelse af telefonanlæg. Bygningsmæssig drift Det er afdelingens opgave at løse rengørings- og service- og mindre håndværksopgaver, samt at sørge for driften af de mange tekniske anlæg, der indgår i den meget store bygningsmasse (mere end etage-m²). Endelig står afdelingen for den løbende vedligeholdelse af museets driftsbygninger og udendørs arealer. Formidling Afdelingen varetager drift og udvikling af museets mødecentervirksomhed, museumsbutik, informationsskranke og tilstedeværelse i samlingerne. Registrering Afdelingen medvirker til at etablere grundlaget for den elektroniske genstandsdokumentation ved at udvikle og stille systemer til rådighed for museets samlingsforvaltende afdelinger Bevaring Afdelingen har ansvaret for sikringen af museets bygninger mod brand, indbrud og hærværk. Dette sikres ved såvel opsyns- og vagttjeneste, teknisk overvågning som skalsikring. Rammeaftale Målene, der forventes at blive fastlagt via museets rammeaftale -2015, og som det forventes, at afdelingen realiserer eller deltager i realiseringen af, omhandler: Nye formidlingsplatforme og det Digitale Nationalmuseum. Hovedmuseumsrollen Bevaring bygning af nye magasiner. Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 4

5 Ud over målene fra strategien er målene for Drifts- og Administrationsafdelingen i tilkommet via mål fra: Afdelingschefens kontrakt Museets interne projekter Hertil kommer mål, der er opstillet udenfor ovenstående kontrakter på foranledning af direktøren eller af afdelingens chef, herunder resultatmål, der vedrører udviklingen af afdelingens basisopgaver og kvalitetsmålsætninger. I forhold til den daglige ledelse af afdelingen kan initiativerne omsættes i følgende basisopgaver og mål, der gælder alle enheder og grupper: 1.4 Drifts- og Administrationsafdelingens planer for Mål fra afdelingschefkontrakten Sags alias. Mål Fris t Output i Nye magasiner Forbedring af ledelsesrapportering til direktionen Bevillingsmæssigt grundlag for byggeri 3 ledelses rapporteringer om året i form af fremdriftsrapporter til direktionen fra afdelingerne. An svar lig JGJ Status v. planårets begyndelse Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Basisresultatmål/ kvalitetsmål Sags alias. Mål Frist Output i 9990xxxx Rapportering til afdelingschefen 3 gange årligt afleverer alle enheder en fremdriftsrapport til afdelingschefen indeholdende: Kommenteret status for indfrielse af 1) resultat mål, 2) kvalitetsmål, 3) afspadserings-regnskab 4) fraværs- og ferie-status og 5) økonomi og forventet regnskab. Rapporten afleveres senest 3 uger efter afslutningen af et kvartal. Rapporten danner herudover udgangspunkt for enheds- og gruppeledernes information til medarbejderne om arbejdsresultaterne i enheden Tre fremdriftsrapporter fra hver enkelt enhedsleder i afdelingen. Ansvar lig Enhedsledere Status v. planårets begyndels e Videreført fra sidste års arbejdsplan som planlagt. Bemærknin ger vedr. målopfyldelsen Drifts- og Administrationsafdelingen planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på afdelingens mål, projekter samt basisopgaver år Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra NM s rammeaftale/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsledere) Kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 5

6 1.4.4 Arbejdstid fordelt på afdelingens mål, projekter, basisopgaver samt formål i Formål Timer I alt Mål fra NM s rammeaftale/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsledere) Kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Drifts- og Administrationsafdelingens budget Drifts- og Administrationsafdelingens budget for fordeler sig på en bevilling til lønudgifter på 44,388 mio. kr. opdelt på bevilling til løn fordelt til enhederne på 42,445 mio. kr. (inkl. pulje til lønforbedringer, resultatløn og timeløn) og 1,411 mio. kr. til rådighedsløn, kontorelev og pulje til godtgørelse af åremålskontrakter. Afdelingen har en samlet driftsbevilling på 57,329 mio. kr. hvoraf 51,769 mio. kr. er særskilte bevillinger, til dækning af bl.a. ejendomsskatter forbrugsafgifter til el, vand og varme, selvforsikring mv., og 5,559 mio. kr. er til fordeling til de enkelte enheders driftsbevillinger til dækning af beklædning, kontorhold, kurser mv. Den samlede bevilling indeholder også en række supplerende finansieringskilder fra forretningsområderne Afdelingen forventer indtægter på 12,399 mio. kr. i, som kommer fra bl.a. butiksdrift, overhead, forpagtningsafgifter og huslejer. Heraf bidrager forretningsområderne med et overskud til fællesskabet. Afdelingsbudget 2011 Drifts- og administrationsafdelingen Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1. Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat 110. Almindelig virksomhed Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 6

7 2 Chef og Sekretariat Drifts og Administrationsafdelingen 2.1 Chef og Sekretariats mission og vision Mission: Sekretariatet betjener administrationschefen og afdelingens ledelse i alle relevante sager. Vision: At sikre den stadige udvikling af en effektiv og stabil driftsorganisation, samt at fastholde og udvikle et godt samarbejdsforhold til afdelingens interessenter. 2.2 Chef og Sekretariats arbejdsområder og hovedopgaver Hovedformålet Generel ledelse og administration Afdelingsledelse. Koordination af arbejdet med kvalitetsudvikling i afdelingen. Koordination af arbejdet med arbejdsmiljø og ydre miljø på museet. Koordination af sikringsarbejdet på museet. ESDH-journalarbejde for hele afdelingen. Administrator-opgaven for hele museets ESDH-system. Planlægning af bygningsrenoveringsarbejder i samarbejde med den kongelige bygningsinspektør. Hovedformålet Bygningsmæssig drift Vedligeholdelse af belysning i udstillings- og fællesområder. Bygningsvedligeholdelse af Liselund Slot og Kommandørgården. Arbejdsopgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af museets tekniske anlæg vedrørende forsyning med el, varme, vand og ventilation efter aftale med Bygningsdrift. Hovedformålet Bevaring Snedker sørger for vedligeholdelse af museets låse og dør-system. Tilsyn med brandadskillelser. Elektrikerne sørger for drift og vedligeholdelse af museets AIA, ABA, ITV og radioanlæg Enhedens basisopgaver Generel ledelse og administration Basisaktiviteter Afdelingsledelse - Administrationschefen leder afdelingen i samarbejde med enhedsledere og samarbejdsudvalg, efter fælles strategi fastlagt i direktionen og forvalter direktionens beslutninger i afdelingen. Sekretariat for administrationschefen samt ESDH-journalansvarlig for afdelingen, og ESDHadministratoropgaven for hele museet. Kontakt til Kulturministeriets departement. Alle henvendelser fra departementet besvares hurtigst muligt og altid inden tidsfrist. Et godt samarbejde med departementet er meget højt prioriteret. Ledelse og koordination af arbejdet med arbejdsmiljø og ydre miljø på museet. 2.3 D&A s sekretariats arbejdsområder og hovedopgaver Mål fra Nationalmuseets rammeaftale/handlingsplan Sags alias Mål Frist Output i Projekt ansvarlig Magasinbyggeri: Igangsættelse af byggeri. Bistand vedr. byggesags økonomi til BA. I samarbejde med B&R. D&A/JGJ Status v. planårets begyndelse Videreført Bemærkninge r vedr. målopfyldelse n Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 7

8 2.3.2 Mål fastsat af direktion/afdelingschef Sags alias. Mål Frist Output i Projekt ansvarlig? Flytning af musikmuseet Bistand vedr. økonomi og byggesag. I samarbejde med B&R? Omorganisering af arbejdsmiljøorganisationen i forhold til ny arbejdsmiljølov Organisation og udvalg er operative (fungerer allerede) JGJ JGJ Status v. planårets begyndelse Påbegyndt i efteråret 2011 Påbegyndt efterår Mål fra Nationalmuseets rammeaftale/handlingsplan Sags alias Mål Frist Output i Projektansvarlig Status (v. A- planårets begyndelse Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsledere) Sags alias Mål Frist Output i Projektansvarlig Status (v. A- planårets begyndelse Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Kvalitetsmål i relation til basisopgaver Sags alias (Del-) Mål Frist Output i Projek t ansvar lig Kvalitetsmål for arbejdsmiljøarbejdet. Hurtig og kompetent opfølgning på alle rapporterede sikkerhedshændelser løbende Telefoniske henvendelser og mails besvares senest efterfølgende arbejdsdag (ved komplicerede sager vil et endeligt svar følge senere). Anmeldelser af arbejdsskader behandles inden for 3 arbejdsdage (såfremt daglig arbejdsmiljøkoordinator har alle relevante oplysninger. Målet gælder for Nationalmuseet interne sagsbehandling). ysa Status (v. A-planårets begyndelse). videreført Bemærkninger vedr. mål opfyldelsen 2.4 D&A s sekretariats planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på museets mål, samt basisopgaverår Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra NM sa rammeaftale/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsleder) Kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 8

9 2.4.1 Arbejdstid fordelt på enhedens mål, projekter, basisopgaver samt hovedformål i Hovedformål Timer I alt Mål fra NM s rammeaftale/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsleder) Kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Personaleoversigt Årlig arbejdstid Navn Administrationschef Jes Gjørup Kontorfuldmægtig Noe Qureshi Arbejdsmiljøkoordinator Yngve Asplund Total Chef og Sekretariats budget Sekretariatet i Drifts- og Administrationsafdelingen har i en bevilling til løn på Enheden har en driftsbevilling på i alt kr. Puljerne til lønforbedringer og resultatløn ligger under administrationschefens budget. Administrationschefen har besluttet at lave en reserve pulje til at dække uforudsete udgifter i afdelingen ved at inddrage enkelte overførsler fra 2009 og 2010, puljen udgør kr. Drift i alt for enheden bliver derfor kr. Enheden administrerer en række særskilte bevillinger (fælles midler), kr. som dækker over museets udgifter til arbejdsmiljø, kr. til netværksordning, kr. til sikring, direktionens øremærkede udgifter, kr. til selvforsikring og kr. til bygningsvedligeholdelse. Hertil skal lægges en overførsel fra 2010 på kr. til udskudte bygningsvedligehold. Enhedsbudget 4011 Enhed Chef og Sekretariat Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 9

10 4011 Enhed Chef og Sekretariat (i kr.) Sag Direktionens lønbevilling til fastansatte på md. løn Direktionens lønbevilling til timeløn 0 Direktionens bevilling til driftsudgifter Fællesudgifter Direktionens bevillinger i alt Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn: Bevillinger med bindende tilsagn i alt Til rådighed for udgiftsbudgettet i alt Udgiftsbudget Lønbudget Direktionens lønbevilling til fastansatte på md. løn Direktionens lønbevilling til timeløn Lønbudget iø.: Supplerende finansieringskilder m./uden bindende tilsagn: 0 0 Løn i alt Driftsbudget Direktionens bevilling til driftsudgifter: Udgifter til anskaffelser af IT 0 Udgifter til andre anskaffelser med værdi over kr. 0 Udgifter til øvrig drift Direktionens bevilling til driftsudgifter i alt Fællesudgifter: Driftsbudget iø. (finansieret af kilder m/u bindende tilsagn): Udgifter til anskaffelser af IT 0 Udgifter til andre anskaffelser med værdi over kr. 0 Udgifter til øvrig drift 0 Driftsbudget iø. i alt 0 Drift i alt Udgifter ialt Resultat 0 Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 10

11 3 Sikringsteknik og Liselund 3.1 Sikringsteknik og Liselund mission og vision Mission: Sikringsteknik betjener administrationschefen med alle relevante sikringstekniske arbejder samt almindelig drift af Liselund. Vision: At sikre den stadige udvikling af en effektiv og stabil driftsorganisation, samt at fastholde og udvikle et godt samarbejdsforhold til afdelingens interessenter. 3.2 Sikringsteknik og Liselunds arbejdsområder og hovedopgaver i. Hovedformålet Bygningsmæssig drift Vedligeholdelse af belysning i udstillings- og fællesområder. Bygningsvedligeholdelse af Liselund Slot. Hovedformålet Bevaring Snedker sørger for vedligeholdelse af museets låse og dør-system. Tilsyn med brandadskillelser. Elektrikerne sørger for drift og vedligeholdelse af museets AIA, ABA, ITV og radioanlæg. Bygningsmæssig drift Elektrikerne vedligeholder belysning i udstillings- og fællesområder. Snedkerne deltager i mindre vedligeholdelsesarbejder i udstillings- og fællesområder Sikringschefen har det daglige driftsmæssige ansvar for vedligeholdelse af bygninger, herunder interiør, og haveanlæg på Liselund Slot, ændringer eller tilføjelser til bygninger eller haveanlæg mv. løses i samarbejde med Danmarks Nyere Tid. Bevaring De sikringstekniske medarbejdere varetager drift og tilsyn med museets sikringsmæssige installationer, herunder kontakten til museets leverandør af sikrings- og overvågningsmæssige ydelser. Information af museets medarbejdere om sikringsforhold (enkeltvise arrangementer). Afholdelse af brandbekæmpelseskurser og undervisning i sikringsmæssige forhold på museet. Ændringer eller tilføjelser til bygninger eller haveanlæg mv. løses i samarbejde med Danmarks Nyere Tid. Sikringschefen rådgiver i sikringsspørgsmål vedrørende udlån af museets genstande og yder rådgivning til museer i forbindelse med sikringsmæssige spørgsmål. Sikringschefen varetager herudover tilsynet med Liselund Slot, herunder det sikringsmæssige ansvar og ledelsen af det tilknyttede personale. 3.3 Sikringsteknik og Liselunds planer for Sags alias (Del-) Mål Frist Output i Løbende udskiftning af lyskilder Alle defekte lyskilder i udstillingerne skal så vidt muligt skiftes inden for en til to arbejdsdag efter at opsynsgrupperne har meddelt defekten. Alle defekte indbygningslamper (nød- og panikbelysning) repareres inden for to arbejdsdage efter defekten er meddelt. løbende Overholdelse af kvalitetsmål Projekt ansvarli g Status v. A- planårets begyndelse Videreført Bemærknin ger vedr. målopfyldels en Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 11

12 Alle defekte lyskilder i øvrige områder skal skiftes inden for to arbejdsdage efter at afdelingen har meddelt defekten Løbende vedligeholdelse af AIA og ABA anlæggene. Alle alarmanlæg skal være afprøvet og serviceret i løbet af kalenderåret. Alle defekte komponenter skal udskiftes inden for et arbejdsdøgn efter at defekten er konstateret Døre og låse. Alle døre og låse skal være afprøvet og serviceret i løbet af et kalenderår. Alle defekte låse og døre skal udskiftes inden for et arbejdsdøgn efter defektens konstatering Drift- og vedligeholdelse af bygninger og haveanlæg på Liselund Løbende Overholdelse af kvalitetsmål Løbende Overholdelse af kvalitetsmål løbende Overholdse af kvalitetsmål Videreført Videreført Videreført Enhedens basisopgaver Driftsarbejder og publikumsbetjening på Liselund. Vedligeholdelse af belysningsanlæg, alle alarmsystemer, samt alt låsearbejde på museets bygninger i hovedstadsområdet Kvalitetsmål i relation til basisopgaver Daglig konstant daglig opfølgning på basisopgaver. Vedligeholdelse af alle anlæg ifølge plan. 3.4 Sikringstekning og Liselunds planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på museets mål, samt basisopgaverår Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra NM sa rammeaftale/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsleder) Kvalitetsmål 0 Mål i alt 0 Enhedens projekter Basisopgaver I alt Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 12

13 3.5 Personaleoversigt Årlig arbejdstid Navn Sikringschef John Fristeen Elektriker Niels Poul Spenner Elektriker Perry Elgård Jensen Elektriker Niels V. Bundgaard Snedker Anders Nielsen Snedker Lars Kiehn Servicemedarbejder Gunner Steen Nielsen (L) 244 Servicemedarbejder Poul Abel (F) Liselund Forvalter Bo Feldvoss Specialarbejder Erling Larsen 814 Kenneth Petersen (F) 814 Omvisere Liselund 780 Total Sikringstekniks budget Sikringsteknik har i en bevilling til løn på kr. og en bevilling til drift på i alt kr. Enheden administrerer en særskilt bevilling (fælles midler) på kr. til sikring af Musikmuseet, dette beløb er en del af den samlede bevilling til sikring som findes under administrationschefens enhed. Enhedsbudget 4012 Enhed Sikringsservice Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 13

14 3.7 Liselunds budget Liselund har i en bevilling til løn på kr. og en bevilling til timeløn på kr. Enheden har en driftsbevilling på i alt kr. Enheden har en driftsbevilling fra Vordingborg kommune på kr. I alt har enheden en driftsbevilling på kr. Liselund afleverer indtægter svarende til kr. til fælles kassen. Enhedsbudget 4014 Enhed Liselund Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 14

15 4 Personalekontoret 4.1 Personalekontorets mission og vision Mission: Personalekontoret varetager museets løn- og personaleadministration og deltager i formuleringen og udmøntningen af museets personale-, kompetenceudviklings- og lønpolitik. Vision: Personalekontoret skal servicere sine brugere professionelt og medvirke til at gøre museet til en attraktiv arbejdsplads. 4.2 Personalekontorets arbejdsområder og hovedopgaver Personalekontoret varetager museets løn- og personaleadministration samt visse kompetenceudviklingsaktiviteter Personalekontoret bistår endvidere afdelingerne/enhederne med råd og vejledning på samme områder. Personalekontoret medvirker til at formulere og udmønte museets personalepolitik og lønpolitik. Personalekontoret medvirker til at gennemføre museets udviklingsprojekter inden for personaleområdet. 4.3 Personalekontorets planer for Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsledere) Sags alias Mål Frist Output i Projekt ansvarlig Lene Pedersen Videreført fra 2011 Evaluering og evt. Charlotte Videreført revision af Toftedal og fra 2011 Kompetenceudviklingsstra Maria Kapsalitegien Ibsen Charlotte Toftedal og Maria Kapsali- Ibsen Alle personalesager oprettet i ESDH Evaluering og evt. revision af personalepolitikker Evaluering og evt. revision af personalepolitikker Evaluering og evt. revision af personalepolitikker Strategiarbejde Gennemførelse af aktiviteter vedr. fokusområdet generationsskifte Status (v. A- planåret s begynde lse Evaluering og evt. revision af Kommunikationspolitikke n I løbet af skal følgende politikker evalueres og evt. revideres: Den overordnede personalepolitik Politik om fleksibelt arbejdsliv Rygepolitikken Politik mv. om sygefravær Kompetenceudviklingspol itik Jane Felding og Charlotte Toftedal Jane Felding og Charlotte Toftedal Ledelseskonference Afholdes i september Jane Felding og Charlotte Toftedal Nyt mål Videreført fra 2011 Nyt mål Bemærkning er vedr. målopfyldels en Gennemføres i samarbejde med Kompetenceudv alget Gennemføres i samarbejde med Forbedringsudva lget Gennemføres i samarbejde med Personalepolitisk Styregruppe Gennemføres i samarbejde med Personalepolitisk Styregruppe Gennemføres i samarbejde med arbejdsgruppen Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 15

16 Evaluering og evt. revision af MUSkonceptet Jane Felding, Charlotte Toftedal og Maria Kapsali- Ibsen Charlotte Toftedal og Maria Kapsali Charlotte Toftedal og Maria Kapsali- Ibsen Jane Felding + relevante medarbejdere i kontoret Revision af God ledelse på Nationalmuseet Udarbejdelse af Lederudviklingssamtale koncept Opfølgning på Trivselsundersøgelse Gennemførelse af projekt Udvikling af projektkulturen Evaluering af projekthåndbogen Projektledelse i forbindelse med projekt Udvikling af museumsvært-rollen Jane Felding og Charlotte Toftedal Jane Felding og Charlotte Toftedal Jane Felding og Charlotte Toftedal Opstart ultimo /pri mo 2013 Projekthåndbogen skal evalueres og evt. revideres Projektet gennemføres i samarbejde med Niels Brock Fokus på e-læring Implementeringen af Campus har givet nye muligheder for brug af e- læring Intranet Det kommende Intranet skal have relevante oplysninger om personalepolitikker, personaleadministration mv. Revision af personalehåndbogen I forbindelse med indførelse af Intranet bør Personalehåndbogen revideres Ibsen Charlotte Toftedal Charlotte Toftedal Jane Felding og Maria Kapsali Ibsen Nyt mål Nyt mål Nyt mål Nyt mål Nyt mål Nyt mål Videreført fra 2011 Nyt mål Nyt mål Nyt mål om ledelsesudviklin g Gennemføres i samarbejde med arbejdsgruppen om ledelsesudviklin g Gennemføres i samarbejde med arbejdsgruppen om ledelsesudviklin g Gennemføres i samarbejde med Personalepolitisk Styregruppe Gennemføres i samarbejde med Forbedringsudva lget Gennemføres i samarbejde med Kompetenceudv alget Gennemføres i samarbejde med Forbedringsudva lget Gennemføres i samarbejde med Publikumsservic e Gennemføres i samarbejde med Kompetenceudv alget Enhedens basisopgaver Hovedformål: Generel ledelse og administration Personalekontoret varetager museets overordnede personale- og lønadministration. Personalekontoret varetager endvidere den daglige personaleadministration for Museumsdirektøren, Forsknings- og Formidlingsafdelingen, Bevaringsafdelingen samt Drifts- og Administrationsafdelingen. Med hensyn til de opgaver, som vedrører museets regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelse henvises til museets regnskabsinstruks og løninstruks. Sagsbehandling vedrørende løn og personaleforhold Ansættelser, stillingsændringer, løbende lønanvisning (timer, ydelse, tillæg/fradrag) enten via ØSC eller HR-løn, afskedigelser, beskæftigelsesordninger, orlov, fraværsregistreringer mv. Bistand til ledere Personalekontoret bistår afdelingschefer, enheds- og gruppeledere med at udføre deres personaleledelsesfunktion gennem information og konkret bistand i forbindelse med løsning af personalesager. Personalekontoret vil sikre, at museets ledere til stadighed er orienteret om Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 16

17 relevante regler, politikker mv. Dette vil bl.a. ske ved afholdelse af 2 halvårlige informationsmøder for museets ledere. Ny løn Personalekontoret forestår i samarbejde med afdelingerne implementering af ny løn og bistår ved forhandlinger om tillæg. Personalekontoret bistår direktionen og afdelingerne, således at der opnås en hensigtsmæssig styring af pulje- og øvrige lønsumsmidler. Lønpolitik Personalekontoret deltager aktivt i forbindelse med udmøntning af museets lønpolitik og de lokale lønaftaler. Samarbejde mellem museets tillidsrepræsentanter og Personalekontoret Afholdelse af informationsmøder for museets tillidsrepræsentanter om personaleadministrative og retlige emner samt andre aktuelle emner efter behov. Personalepolitik Personalekontoret bidrager til udviklingen af museets personalepolitik. Det sker bl.a. ved, at Personalekontoret i samarbejde med Personalepolitisk Styregruppe udarbejder oplæg til Hovedsamarbejdsudvalget om personalepolitiske emner samt deltager i gennemførelsen og implementeringen heraf. Kompetenceudvikling Personalekontoret bidrager til den overordnede koordinering og idéudvikling af kompetenceudviklingen på museet og har desuden ansvar for at yde faglig bistand, processtøtte og coaching til ledere, enheder og medarbejdere som et led i medarbejderudviklingen på museet. Kontoret varetager endvidere arrangement og administration af interne kurser i Campus i samarbejde med Kompetenceudvalget under HSU. Kvalitetsarbejde Personalekontoret bidrager med analyser og sammenligninger (benchmark) af trivselsundersøgelser og ledervurderinger på museet. Personalekontoret bidrager med opfølgning af resultaterne af Trivselsundersøgelser/LV. Hovedsamarbejdsudvalget Personalekontoret varetager sekretariatsfunktionen for Hovedsamarbejdsudvalget. Museets kolleganetværk Personalekontoret bistår styregruppen for kolleganetværket med sekretariatsopgaver. Personalekontorets leder og HR-konsulenten er medlemmer af styregruppen. Abonnement hos Falck Healthcare (sagsalias ) og kr. til øvrige personalepolitiske aktiviteter i alt kr. (fællesudgift). Formidling Personalekontoret varetager web-redaktionen af afdelingens web-sider på museets hjemmeside. Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 17

18 4.4 Personalekontorets planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på enhedens resultatmål, projekter samt basisopgaver år Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra NM s resultatkontrakt/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsleder) Kompetenceudvikling Basismål/kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Arbejdstid fordelt på enhedens mål, projekter, basisopgaver samt hovedformål i 2011 Hovedformål Timer I alt Mål fra NM s resultatkontrakt/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsleder) 1800 Kompetenceudvikling 300 Basismål/kvalitetsmål Mål i alt 2100 Enhedens projekter Basisopgaver I alt Personaleoversigt Årlig arbejdstid Navn Leder af Personalekontoret Jane 1628 Felding Fuldmægtig Maria Kapsali-Ibsen 1628 HR-konsulent Charlotte Toftedal 1628 Kontorfuldmægtig Karsten 1628 Wittchen Ekspeditionssekretær Kirsten Dalby 1628 Kontorfuldmægtig Dorthe Varnike 1628 Kontorfuldmægtig Lene Pedersen 1628 Kontorelev Martha Riis Pedersen 1153 Timelønnede 200 Total Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 18

19 4.6 Personalekontorets budget Personalekontoret har i en bevilling til løn på og timeløn på kr. i alt kr. Enheden har en driftsbevilling på i alt kr. Enheden administrerer ikke særskilte bevillinger (fælles midler). Enhedsbudget 4021 Enhed Personalekontoret Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 19

20 5 og Regnskab og Regnskabskontorets mission og vision Mission: - og Regnskabskontoret støtter ledelsen i den overordnede økonomistyring af Nationalmuseet. Kontoret har det administrative ansvar for Nationalmuseets bevillinger, regnskaber og økonomisystemer og yder vejledning og bistand til museets afdelinger/ enheder i alle økonomiske spørgsmål. Vision: - og Regnskabskontoret varetager en effektiv administration af Nationalmuseets økonomi, som opfylder kravene om korrekt information om Nationalmuseets økonomiske forhold til museets ledelse, Kulturministeriet, Rigsrevisionen og Økonomistyrelsen og Regnskabskontorets arbejdsområder og hovedopgaver Udarbejdelse af bidrag til de årlige bevillingslove. Ansvar for at regnskabsførelsen sker efter de i love og cirkulærer givne regler. Økonomisk vejledning og bistand til enhederne. Udarbejdelse af museets overordnede budgetter, foretage overordnede budgetopfølgninger i overensstemmelse med gældende bevillinger på finansloven og resultatkontrakt. Sekretariatsbetjening af direktionen i.fb.m. udarbejdelsen af museets årsrapport. Ansvarlig for udarbejdelse af museets retningslinjer for udformningen af det årlige arbejdsplansystem samt varetagelse af den overordnede koordination heraf mellem afdelingerne. Kontoret koordinerer desuden D&A s - samt museumsdirektørens og direktionens budget- og arbejdsplaner i samarbejde med relevante enheder. Udarbejdelse af oplæg til direktionen om økonomistyringen af museets økonomi, herunder oplæg til beslutninger om disponering af museets bevillinger til likviditet og omkostninger. Sekretariatsbetjening af direktionen i.fb.m. forberedelse og forhandling af Nationalmuseets rammeaftale samt opfølgning herpå. Sekretariatsbetjening af direktionens arbejde, mødeplanlægning, udarbejdelse af dagsordener og referater til direktionsmøderne m.v. Besvarelse af henvendelser fra andre offentlige myndigheder, herunder specielt Kulturministeriets departement (folketingsspørgsmål etc.). Vejledning i form af kursustilbud til enheder/medarbejder om den økonomiske forvaltning. Ansvarlig for samarbejde med ØSC angående økonomisystem og videreformidler relevant information fra ØSC. Er ansvarlig for administrationen af museets e-flowsystemer (IndFak), rejseafregningssystem (RejsUd) og ØS-LDV. Forvalte aftaler om ejendomsadministration. - og Regnskabskontoret yder generel økonomisk vejledning til enhederne. Det konkrete ansvar og arbejde med udarbejdelse af budgetter og arbejdsplaner samt bidrag til årsrapport og formålsrapporter ligger i enhederne/ afdelingerne. Ansvaret for den daglige planlægning og afrapportering er enhedernes ansvar. 5.3 og Regnskabskontorets planer for og Regnskabskontoret har i 2011 sagt farvel til en medarbejder, samtidig med at enheden fortsat skulle implementere nye systemer i form af IndFak og RejsUd. vil derfor, i hovedsagen, gå med at konsolidere implementeringen af disse nye systemer, herunder oplæring og support af enhederne i brugen af disse. Enheden har meldt en ny sagsfordelingsliste ud til hele huset, som følge af nedskæringen. Denne skal evt. justeres i løbet af, således at arbejdsfordelingen bliver optimal internt i enheden og eksternt overfor museets enheder og afdelinger. Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 20

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012 Nationalmuseet Museumsdirektørens og Direktionens Budget og Arbejdsplan 2012 1 1 Museumsdirektørens redegørelse... 3 1.1 Nationalmuseets mission og vision... 3 1.1.1 Museets ledelsesmæssige indsats...

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

24. februar 2015 Bilag 1 til Samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og KL om Danskernes Digitale Bibliotek Håndtering af DDB-sekretariatets snitflader med Kulturstyrelsen i praksis Indledning Dette

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Procesbevillingsnævnet December 2015 - 2 Jobprofiler for kontorfunktionærer ved Procesbevillingsnævnet

Læs mere

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv.

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Center for Intern Service Virksomhedsplan 2016 Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Indhold 1. Intern Service organisering, hovedopgaver mv.... 2 1.1 Organisationsdiagram...

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!!

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5  ') #!# 6) %!#!# ) * * % )* )!! !"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!! )7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!'

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN november 2003 1. Formål. Stk. 1. Vedtægtens formål er at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvforvaltning har

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: I december 2009 blev der i henhold til HR-strategien nedsat flere projekt-/arbejdsgrupper

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR NOTAT Bilag 3 Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR September 2006 22-09-2006 Sagsnr. 322871 Dokumentnr. 1950932 I løbet af de seneste knap 10 år er der skabt et fælles grundlag for ledelse

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION 15 4. CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere