Budget og Arbejdsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget og Arbejdsplan"

Transkript

1 Drifts- og Administrationsafdelingen og Arbejdsplan 28. december 2011 og Regnskab side 1

2 1. Administrationschefens redegørelse..... side 3 2. Chef og Sekretariat. 3. Sikringsteknik, Kommandørgården og Liselund... side 7 side Personalekontoret. side og Regnskabskontoret side Publikumsservice.... side Sikring og Intern Service side 33 SIS ledelse og sekretariat... side 33 Servicegruppen... side 36 Rengøring.. side 38 Vagten ved Nationalmuseet.... side IT enheden... side Bygningsdrift og Energihusholdning side Bilag..... side 53 Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 2

3 1 Administrationschefens redegørelse 1.1 Drifts- og Administrationsafdelingens mission og vision Drifts- og Administrationsafdelingen varetager en stor del af de administrative, bygnings-, sikrings-, og driftsmæssige opgaver på Nationalmuseet og fungerer i stor udstrækning som serviceorganisation for Nationalmuseets afdelinger, enheder og medarbejdere. Drifts- og Administrationsafdelingen lægger stor vægt at sikre en løbende udvikling af afdelingens arbejdsopgaver. Bl.a. ved at inddrage brugerne i en løbende dialog omkring løsningen af afdelingens arbejdsopgaver. Med udgangspunkt i Nationalmuseets mission og vision, er brugerinddragelsen derfor et vigtigt omdrejningspunkt i Drifts- og Administrationsafdelingens mission og vision Drifts- & Administrationsafdelingens mission og vision: Mission: Drifts- og Administrationsafdelingen medvirker til at gennemføre Nationalmuseets overordnede målsætning, ved at sikre, at de nødvendige administrative, bygnings-, sikrings-, og driftsmæssige rammer er tilstede og ved at medvirke til at formidle museets viden og samlinger til publikum. Vision: Drifts- og Administrationsafdelingen vil i samarbejde med afdelingens interessenter sætte nye kvalitetsstandarder og -mål for afdelingens virke, så brugerne oplever, at afdelingens varetagelse af arbejdsopgaverne løbende forbedres. Medarbejderne er afdelingens væsentligste aktiv. Drifts- og Administrationsafdelingen lægger vægt på, at medarbejderne trives og er involveret i såvel i udformningen som varetagelsen af arbejdsopgaverne i afdelingen. Ledelse i afdelingen indebærer derfor, at der fokuseres på: Brugernes tilfredshed med afdelingens ydelser Involvering og udvikling blandt afdelingens medarbejdere Samarbejde med afdelingens partnere Udvikling af afdelingens strategier og ydelser i fællesskab med medarbejdere og brugere. 1.2 Drifts- og Administrationsafdelingens organisering og ledelse Drifts- og Administrationsafdelingen er pr sammensat af nedenstående seks enheder og et sekretariat: Personalekontoret - og Regnskabskontoret Publikumsservice Sikring og Intern Service (SIS) Bygningsdrift IT enheden. Administrationschefen er afdelingens chef og leder afdelingen i samråd med lederne for afdelingens enheder. Afdelingens ledere Afdelingens ledelse er pr sammensat af følgende medarbejdere: Administrationschef Jes Gjørup, afdelingens chef og leder af sekretariatet. Leder af Sikringsteknik; John Fristeen Leder af Personalekontoret; Jane Felding Leder af - og Regnskabskontoret; NN Leder af Publikumsservice; Karin Andreasen Leder af Sikring og Intern Service; museumsforvalter Jørgen Søndergaard-Møller Leder af IT; Steen Weidemann Leder af Bygningsdrift og Energihusholdning; driftsingeniør Jan Birk Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 3

4 Møder i ledergruppen mv. Afdelingens arbejde koordineres bl.a. på møder i ledergruppen. Møderne afholdes månedligt. I disse møder deltager foruden afdelingens chef og enhedsledere endvidere sikringschefen, personalefuldmægtig, HR-medarbejder, budgetfuldmægtig og administrationschefens sekretær. Afdelingens chef afholder herudover møde med de enkelte enheders ledere to gange i kvartalet og med alle medarbejdere i de enkelte enheder tre gange årligt. Møde Frekvens Deltagere Indhold/emner Ledergruppemøder Hver måned Afd. chef, enhedsledere, sikringschefen, personalefuldmægtig, HR-medarbejder, budget-fuldmægtig og administrationschefens sekretær Information og intern koordination Enhedsledermøde 2 gange i kvartalet Afd. chef og enhedsleder Information og koordination. Målopfyldelse Fremdriftsmøde 3 gange årligt Afd. chef og enhedens medarbejdere Information og koordination. 1.3 Drifts- og Administrationsafdelingens arbejdsområder og hovedopgaver Afdelingens basisopgaver Fordelt efter hovedformål varetager Drifts- og Administrationsafdelingen følgende opgaver: Generel ledelse og administration Drifts- og Administrationsafdelingen varetager Nationalmuseets centrale økonomistyrings-, regnskabs- og personaleadministrative opgaver og planlægning og sekretariatsbistand til direktionsmøderne. Afdelingen forvalter museets fælles udgifter og indtægter. Hjælpefunktioner Afdelingen varetager en række fælles hjælpefunktioner herunder: driften af museets centrale IT-installationer, Intern post og service, Administratoropgaver for hele museets ESDH-system AV-service, samt administration og vedligeholdelse af telefonanlæg. Bygningsmæssig drift Det er afdelingens opgave at løse rengørings- og service- og mindre håndværksopgaver, samt at sørge for driften af de mange tekniske anlæg, der indgår i den meget store bygningsmasse (mere end etage-m²). Endelig står afdelingen for den løbende vedligeholdelse af museets driftsbygninger og udendørs arealer. Formidling Afdelingen varetager drift og udvikling af museets mødecentervirksomhed, museumsbutik, informationsskranke og tilstedeværelse i samlingerne. Registrering Afdelingen medvirker til at etablere grundlaget for den elektroniske genstandsdokumentation ved at udvikle og stille systemer til rådighed for museets samlingsforvaltende afdelinger Bevaring Afdelingen har ansvaret for sikringen af museets bygninger mod brand, indbrud og hærværk. Dette sikres ved såvel opsyns- og vagttjeneste, teknisk overvågning som skalsikring. Rammeaftale Målene, der forventes at blive fastlagt via museets rammeaftale -2015, og som det forventes, at afdelingen realiserer eller deltager i realiseringen af, omhandler: Nye formidlingsplatforme og det Digitale Nationalmuseum. Hovedmuseumsrollen Bevaring bygning af nye magasiner. Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 4

5 Ud over målene fra strategien er målene for Drifts- og Administrationsafdelingen i tilkommet via mål fra: Afdelingschefens kontrakt Museets interne projekter Hertil kommer mål, der er opstillet udenfor ovenstående kontrakter på foranledning af direktøren eller af afdelingens chef, herunder resultatmål, der vedrører udviklingen af afdelingens basisopgaver og kvalitetsmålsætninger. I forhold til den daglige ledelse af afdelingen kan initiativerne omsættes i følgende basisopgaver og mål, der gælder alle enheder og grupper: 1.4 Drifts- og Administrationsafdelingens planer for Mål fra afdelingschefkontrakten Sags alias. Mål Fris t Output i Nye magasiner Forbedring af ledelsesrapportering til direktionen Bevillingsmæssigt grundlag for byggeri 3 ledelses rapporteringer om året i form af fremdriftsrapporter til direktionen fra afdelingerne. An svar lig JGJ Status v. planårets begyndelse Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Basisresultatmål/ kvalitetsmål Sags alias. Mål Frist Output i 9990xxxx Rapportering til afdelingschefen 3 gange årligt afleverer alle enheder en fremdriftsrapport til afdelingschefen indeholdende: Kommenteret status for indfrielse af 1) resultat mål, 2) kvalitetsmål, 3) afspadserings-regnskab 4) fraværs- og ferie-status og 5) økonomi og forventet regnskab. Rapporten afleveres senest 3 uger efter afslutningen af et kvartal. Rapporten danner herudover udgangspunkt for enheds- og gruppeledernes information til medarbejderne om arbejdsresultaterne i enheden Tre fremdriftsrapporter fra hver enkelt enhedsleder i afdelingen. Ansvar lig Enhedsledere Status v. planårets begyndels e Videreført fra sidste års arbejdsplan som planlagt. Bemærknin ger vedr. målopfyldelsen Drifts- og Administrationsafdelingen planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på afdelingens mål, projekter samt basisopgaver år Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra NM s rammeaftale/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsledere) Kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 5

6 1.4.4 Arbejdstid fordelt på afdelingens mål, projekter, basisopgaver samt formål i Formål Timer I alt Mål fra NM s rammeaftale/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsledere) Kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Drifts- og Administrationsafdelingens budget Drifts- og Administrationsafdelingens budget for fordeler sig på en bevilling til lønudgifter på 44,388 mio. kr. opdelt på bevilling til løn fordelt til enhederne på 42,445 mio. kr. (inkl. pulje til lønforbedringer, resultatløn og timeløn) og 1,411 mio. kr. til rådighedsløn, kontorelev og pulje til godtgørelse af åremålskontrakter. Afdelingen har en samlet driftsbevilling på 57,329 mio. kr. hvoraf 51,769 mio. kr. er særskilte bevillinger, til dækning af bl.a. ejendomsskatter forbrugsafgifter til el, vand og varme, selvforsikring mv., og 5,559 mio. kr. er til fordeling til de enkelte enheders driftsbevillinger til dækning af beklædning, kontorhold, kurser mv. Den samlede bevilling indeholder også en række supplerende finansieringskilder fra forretningsområderne Afdelingen forventer indtægter på 12,399 mio. kr. i, som kommer fra bl.a. butiksdrift, overhead, forpagtningsafgifter og huslejer. Heraf bidrager forretningsområderne med et overskud til fællesskabet. Afdelingsbudget 2011 Drifts- og administrationsafdelingen Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1. Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat 110. Almindelig virksomhed Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 6

7 2 Chef og Sekretariat Drifts og Administrationsafdelingen 2.1 Chef og Sekretariats mission og vision Mission: Sekretariatet betjener administrationschefen og afdelingens ledelse i alle relevante sager. Vision: At sikre den stadige udvikling af en effektiv og stabil driftsorganisation, samt at fastholde og udvikle et godt samarbejdsforhold til afdelingens interessenter. 2.2 Chef og Sekretariats arbejdsområder og hovedopgaver Hovedformålet Generel ledelse og administration Afdelingsledelse. Koordination af arbejdet med kvalitetsudvikling i afdelingen. Koordination af arbejdet med arbejdsmiljø og ydre miljø på museet. Koordination af sikringsarbejdet på museet. ESDH-journalarbejde for hele afdelingen. Administrator-opgaven for hele museets ESDH-system. Planlægning af bygningsrenoveringsarbejder i samarbejde med den kongelige bygningsinspektør. Hovedformålet Bygningsmæssig drift Vedligeholdelse af belysning i udstillings- og fællesområder. Bygningsvedligeholdelse af Liselund Slot og Kommandørgården. Arbejdsopgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af museets tekniske anlæg vedrørende forsyning med el, varme, vand og ventilation efter aftale med Bygningsdrift. Hovedformålet Bevaring Snedker sørger for vedligeholdelse af museets låse og dør-system. Tilsyn med brandadskillelser. Elektrikerne sørger for drift og vedligeholdelse af museets AIA, ABA, ITV og radioanlæg Enhedens basisopgaver Generel ledelse og administration Basisaktiviteter Afdelingsledelse - Administrationschefen leder afdelingen i samarbejde med enhedsledere og samarbejdsudvalg, efter fælles strategi fastlagt i direktionen og forvalter direktionens beslutninger i afdelingen. Sekretariat for administrationschefen samt ESDH-journalansvarlig for afdelingen, og ESDHadministratoropgaven for hele museet. Kontakt til Kulturministeriets departement. Alle henvendelser fra departementet besvares hurtigst muligt og altid inden tidsfrist. Et godt samarbejde med departementet er meget højt prioriteret. Ledelse og koordination af arbejdet med arbejdsmiljø og ydre miljø på museet. 2.3 D&A s sekretariats arbejdsområder og hovedopgaver Mål fra Nationalmuseets rammeaftale/handlingsplan Sags alias Mål Frist Output i Projekt ansvarlig Magasinbyggeri: Igangsættelse af byggeri. Bistand vedr. byggesags økonomi til BA. I samarbejde med B&R. D&A/JGJ Status v. planårets begyndelse Videreført Bemærkninge r vedr. målopfyldelse n Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 7

8 2.3.2 Mål fastsat af direktion/afdelingschef Sags alias. Mål Frist Output i Projekt ansvarlig? Flytning af musikmuseet Bistand vedr. økonomi og byggesag. I samarbejde med B&R? Omorganisering af arbejdsmiljøorganisationen i forhold til ny arbejdsmiljølov Organisation og udvalg er operative (fungerer allerede) JGJ JGJ Status v. planårets begyndelse Påbegyndt i efteråret 2011 Påbegyndt efterår Mål fra Nationalmuseets rammeaftale/handlingsplan Sags alias Mål Frist Output i Projektansvarlig Status (v. A- planårets begyndelse Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsledere) Sags alias Mål Frist Output i Projektansvarlig Status (v. A- planårets begyndelse Bemærkninger vedr. målopfyldelsen Kvalitetsmål i relation til basisopgaver Sags alias (Del-) Mål Frist Output i Projek t ansvar lig Kvalitetsmål for arbejdsmiljøarbejdet. Hurtig og kompetent opfølgning på alle rapporterede sikkerhedshændelser løbende Telefoniske henvendelser og mails besvares senest efterfølgende arbejdsdag (ved komplicerede sager vil et endeligt svar følge senere). Anmeldelser af arbejdsskader behandles inden for 3 arbejdsdage (såfremt daglig arbejdsmiljøkoordinator har alle relevante oplysninger. Målet gælder for Nationalmuseet interne sagsbehandling). ysa Status (v. A-planårets begyndelse). videreført Bemærkninger vedr. mål opfyldelsen 2.4 D&A s sekretariats planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på museets mål, samt basisopgaverår Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra NM sa rammeaftale/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsleder) Kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 8

9 2.4.1 Arbejdstid fordelt på enhedens mål, projekter, basisopgaver samt hovedformål i Hovedformål Timer I alt Mål fra NM s rammeaftale/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsleder) Kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Personaleoversigt Årlig arbejdstid Navn Administrationschef Jes Gjørup Kontorfuldmægtig Noe Qureshi Arbejdsmiljøkoordinator Yngve Asplund Total Chef og Sekretariats budget Sekretariatet i Drifts- og Administrationsafdelingen har i en bevilling til løn på Enheden har en driftsbevilling på i alt kr. Puljerne til lønforbedringer og resultatløn ligger under administrationschefens budget. Administrationschefen har besluttet at lave en reserve pulje til at dække uforudsete udgifter i afdelingen ved at inddrage enkelte overførsler fra 2009 og 2010, puljen udgør kr. Drift i alt for enheden bliver derfor kr. Enheden administrerer en række særskilte bevillinger (fælles midler), kr. som dækker over museets udgifter til arbejdsmiljø, kr. til netværksordning, kr. til sikring, direktionens øremærkede udgifter, kr. til selvforsikring og kr. til bygningsvedligeholdelse. Hertil skal lægges en overførsel fra 2010 på kr. til udskudte bygningsvedligehold. Enhedsbudget 4011 Enhed Chef og Sekretariat Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 9

10 4011 Enhed Chef og Sekretariat (i kr.) Sag Direktionens lønbevilling til fastansatte på md. løn Direktionens lønbevilling til timeløn 0 Direktionens bevilling til driftsudgifter Fællesudgifter Direktionens bevillinger i alt Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn: Bevillinger med bindende tilsagn i alt Til rådighed for udgiftsbudgettet i alt Udgiftsbudget Lønbudget Direktionens lønbevilling til fastansatte på md. løn Direktionens lønbevilling til timeløn Lønbudget iø.: Supplerende finansieringskilder m./uden bindende tilsagn: 0 0 Løn i alt Driftsbudget Direktionens bevilling til driftsudgifter: Udgifter til anskaffelser af IT 0 Udgifter til andre anskaffelser med værdi over kr. 0 Udgifter til øvrig drift Direktionens bevilling til driftsudgifter i alt Fællesudgifter: Driftsbudget iø. (finansieret af kilder m/u bindende tilsagn): Udgifter til anskaffelser af IT 0 Udgifter til andre anskaffelser med værdi over kr. 0 Udgifter til øvrig drift 0 Driftsbudget iø. i alt 0 Drift i alt Udgifter ialt Resultat 0 Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 10

11 3 Sikringsteknik og Liselund 3.1 Sikringsteknik og Liselund mission og vision Mission: Sikringsteknik betjener administrationschefen med alle relevante sikringstekniske arbejder samt almindelig drift af Liselund. Vision: At sikre den stadige udvikling af en effektiv og stabil driftsorganisation, samt at fastholde og udvikle et godt samarbejdsforhold til afdelingens interessenter. 3.2 Sikringsteknik og Liselunds arbejdsområder og hovedopgaver i. Hovedformålet Bygningsmæssig drift Vedligeholdelse af belysning i udstillings- og fællesområder. Bygningsvedligeholdelse af Liselund Slot. Hovedformålet Bevaring Snedker sørger for vedligeholdelse af museets låse og dør-system. Tilsyn med brandadskillelser. Elektrikerne sørger for drift og vedligeholdelse af museets AIA, ABA, ITV og radioanlæg. Bygningsmæssig drift Elektrikerne vedligeholder belysning i udstillings- og fællesområder. Snedkerne deltager i mindre vedligeholdelsesarbejder i udstillings- og fællesområder Sikringschefen har det daglige driftsmæssige ansvar for vedligeholdelse af bygninger, herunder interiør, og haveanlæg på Liselund Slot, ændringer eller tilføjelser til bygninger eller haveanlæg mv. løses i samarbejde med Danmarks Nyere Tid. Bevaring De sikringstekniske medarbejdere varetager drift og tilsyn med museets sikringsmæssige installationer, herunder kontakten til museets leverandør af sikrings- og overvågningsmæssige ydelser. Information af museets medarbejdere om sikringsforhold (enkeltvise arrangementer). Afholdelse af brandbekæmpelseskurser og undervisning i sikringsmæssige forhold på museet. Ændringer eller tilføjelser til bygninger eller haveanlæg mv. løses i samarbejde med Danmarks Nyere Tid. Sikringschefen rådgiver i sikringsspørgsmål vedrørende udlån af museets genstande og yder rådgivning til museer i forbindelse med sikringsmæssige spørgsmål. Sikringschefen varetager herudover tilsynet med Liselund Slot, herunder det sikringsmæssige ansvar og ledelsen af det tilknyttede personale. 3.3 Sikringsteknik og Liselunds planer for Sags alias (Del-) Mål Frist Output i Løbende udskiftning af lyskilder Alle defekte lyskilder i udstillingerne skal så vidt muligt skiftes inden for en til to arbejdsdag efter at opsynsgrupperne har meddelt defekten. Alle defekte indbygningslamper (nød- og panikbelysning) repareres inden for to arbejdsdage efter defekten er meddelt. løbende Overholdelse af kvalitetsmål Projekt ansvarli g Status v. A- planårets begyndelse Videreført Bemærknin ger vedr. målopfyldels en Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 11

12 Alle defekte lyskilder i øvrige områder skal skiftes inden for to arbejdsdage efter at afdelingen har meddelt defekten Løbende vedligeholdelse af AIA og ABA anlæggene. Alle alarmanlæg skal være afprøvet og serviceret i løbet af kalenderåret. Alle defekte komponenter skal udskiftes inden for et arbejdsdøgn efter at defekten er konstateret Døre og låse. Alle døre og låse skal være afprøvet og serviceret i løbet af et kalenderår. Alle defekte låse og døre skal udskiftes inden for et arbejdsdøgn efter defektens konstatering Drift- og vedligeholdelse af bygninger og haveanlæg på Liselund Løbende Overholdelse af kvalitetsmål Løbende Overholdelse af kvalitetsmål løbende Overholdse af kvalitetsmål Videreført Videreført Videreført Enhedens basisopgaver Driftsarbejder og publikumsbetjening på Liselund. Vedligeholdelse af belysningsanlæg, alle alarmsystemer, samt alt låsearbejde på museets bygninger i hovedstadsområdet Kvalitetsmål i relation til basisopgaver Daglig konstant daglig opfølgning på basisopgaver. Vedligeholdelse af alle anlæg ifølge plan. 3.4 Sikringstekning og Liselunds planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på museets mål, samt basisopgaverår Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra NM sa rammeaftale/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsleder) Kvalitetsmål 0 Mål i alt 0 Enhedens projekter Basisopgaver I alt Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 12

13 3.5 Personaleoversigt Årlig arbejdstid Navn Sikringschef John Fristeen Elektriker Niels Poul Spenner Elektriker Perry Elgård Jensen Elektriker Niels V. Bundgaard Snedker Anders Nielsen Snedker Lars Kiehn Servicemedarbejder Gunner Steen Nielsen (L) 244 Servicemedarbejder Poul Abel (F) Liselund Forvalter Bo Feldvoss Specialarbejder Erling Larsen 814 Kenneth Petersen (F) 814 Omvisere Liselund 780 Total Sikringstekniks budget Sikringsteknik har i en bevilling til løn på kr. og en bevilling til drift på i alt kr. Enheden administrerer en særskilt bevilling (fælles midler) på kr. til sikring af Musikmuseet, dette beløb er en del af den samlede bevilling til sikring som findes under administrationschefens enhed. Enhedsbudget 4012 Enhed Sikringsservice Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 13

14 3.7 Liselunds budget Liselund har i en bevilling til løn på kr. og en bevilling til timeløn på kr. Enheden har en driftsbevilling på i alt kr. Enheden har en driftsbevilling fra Vordingborg kommune på kr. I alt har enheden en driftsbevilling på kr. Liselund afleverer indtægter svarende til kr. til fælles kassen. Enhedsbudget 4014 Enhed Liselund Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 14

15 4 Personalekontoret 4.1 Personalekontorets mission og vision Mission: Personalekontoret varetager museets løn- og personaleadministration og deltager i formuleringen og udmøntningen af museets personale-, kompetenceudviklings- og lønpolitik. Vision: Personalekontoret skal servicere sine brugere professionelt og medvirke til at gøre museet til en attraktiv arbejdsplads. 4.2 Personalekontorets arbejdsområder og hovedopgaver Personalekontoret varetager museets løn- og personaleadministration samt visse kompetenceudviklingsaktiviteter Personalekontoret bistår endvidere afdelingerne/enhederne med råd og vejledning på samme områder. Personalekontoret medvirker til at formulere og udmønte museets personalepolitik og lønpolitik. Personalekontoret medvirker til at gennemføre museets udviklingsprojekter inden for personaleområdet. 4.3 Personalekontorets planer for Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsledere) Sags alias Mål Frist Output i Projekt ansvarlig Lene Pedersen Videreført fra 2011 Evaluering og evt. Charlotte Videreført revision af Toftedal og fra 2011 Kompetenceudviklingsstra Maria Kapsalitegien Ibsen Charlotte Toftedal og Maria Kapsali- Ibsen Alle personalesager oprettet i ESDH Evaluering og evt. revision af personalepolitikker Evaluering og evt. revision af personalepolitikker Evaluering og evt. revision af personalepolitikker Strategiarbejde Gennemførelse af aktiviteter vedr. fokusområdet generationsskifte Status (v. A- planåret s begynde lse Evaluering og evt. revision af Kommunikationspolitikke n I løbet af skal følgende politikker evalueres og evt. revideres: Den overordnede personalepolitik Politik om fleksibelt arbejdsliv Rygepolitikken Politik mv. om sygefravær Kompetenceudviklingspol itik Jane Felding og Charlotte Toftedal Jane Felding og Charlotte Toftedal Ledelseskonference Afholdes i september Jane Felding og Charlotte Toftedal Nyt mål Videreført fra 2011 Nyt mål Bemærkning er vedr. målopfyldels en Gennemføres i samarbejde med Kompetenceudv alget Gennemføres i samarbejde med Forbedringsudva lget Gennemføres i samarbejde med Personalepolitisk Styregruppe Gennemføres i samarbejde med Personalepolitisk Styregruppe Gennemføres i samarbejde med arbejdsgruppen Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 15

16 Evaluering og evt. revision af MUSkonceptet Jane Felding, Charlotte Toftedal og Maria Kapsali- Ibsen Charlotte Toftedal og Maria Kapsali Charlotte Toftedal og Maria Kapsali- Ibsen Jane Felding + relevante medarbejdere i kontoret Revision af God ledelse på Nationalmuseet Udarbejdelse af Lederudviklingssamtale koncept Opfølgning på Trivselsundersøgelse Gennemførelse af projekt Udvikling af projektkulturen Evaluering af projekthåndbogen Projektledelse i forbindelse med projekt Udvikling af museumsvært-rollen Jane Felding og Charlotte Toftedal Jane Felding og Charlotte Toftedal Jane Felding og Charlotte Toftedal Opstart ultimo /pri mo 2013 Projekthåndbogen skal evalueres og evt. revideres Projektet gennemføres i samarbejde med Niels Brock Fokus på e-læring Implementeringen af Campus har givet nye muligheder for brug af e- læring Intranet Det kommende Intranet skal have relevante oplysninger om personalepolitikker, personaleadministration mv. Revision af personalehåndbogen I forbindelse med indførelse af Intranet bør Personalehåndbogen revideres Ibsen Charlotte Toftedal Charlotte Toftedal Jane Felding og Maria Kapsali Ibsen Nyt mål Nyt mål Nyt mål Nyt mål Nyt mål Nyt mål Videreført fra 2011 Nyt mål Nyt mål Nyt mål om ledelsesudviklin g Gennemføres i samarbejde med arbejdsgruppen om ledelsesudviklin g Gennemføres i samarbejde med arbejdsgruppen om ledelsesudviklin g Gennemføres i samarbejde med Personalepolitisk Styregruppe Gennemføres i samarbejde med Forbedringsudva lget Gennemføres i samarbejde med Kompetenceudv alget Gennemføres i samarbejde med Forbedringsudva lget Gennemføres i samarbejde med Publikumsservic e Gennemføres i samarbejde med Kompetenceudv alget Enhedens basisopgaver Hovedformål: Generel ledelse og administration Personalekontoret varetager museets overordnede personale- og lønadministration. Personalekontoret varetager endvidere den daglige personaleadministration for Museumsdirektøren, Forsknings- og Formidlingsafdelingen, Bevaringsafdelingen samt Drifts- og Administrationsafdelingen. Med hensyn til de opgaver, som vedrører museets regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelse henvises til museets regnskabsinstruks og løninstruks. Sagsbehandling vedrørende løn og personaleforhold Ansættelser, stillingsændringer, løbende lønanvisning (timer, ydelse, tillæg/fradrag) enten via ØSC eller HR-løn, afskedigelser, beskæftigelsesordninger, orlov, fraværsregistreringer mv. Bistand til ledere Personalekontoret bistår afdelingschefer, enheds- og gruppeledere med at udføre deres personaleledelsesfunktion gennem information og konkret bistand i forbindelse med løsning af personalesager. Personalekontoret vil sikre, at museets ledere til stadighed er orienteret om Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 16

17 relevante regler, politikker mv. Dette vil bl.a. ske ved afholdelse af 2 halvårlige informationsmøder for museets ledere. Ny løn Personalekontoret forestår i samarbejde med afdelingerne implementering af ny løn og bistår ved forhandlinger om tillæg. Personalekontoret bistår direktionen og afdelingerne, således at der opnås en hensigtsmæssig styring af pulje- og øvrige lønsumsmidler. Lønpolitik Personalekontoret deltager aktivt i forbindelse med udmøntning af museets lønpolitik og de lokale lønaftaler. Samarbejde mellem museets tillidsrepræsentanter og Personalekontoret Afholdelse af informationsmøder for museets tillidsrepræsentanter om personaleadministrative og retlige emner samt andre aktuelle emner efter behov. Personalepolitik Personalekontoret bidrager til udviklingen af museets personalepolitik. Det sker bl.a. ved, at Personalekontoret i samarbejde med Personalepolitisk Styregruppe udarbejder oplæg til Hovedsamarbejdsudvalget om personalepolitiske emner samt deltager i gennemførelsen og implementeringen heraf. Kompetenceudvikling Personalekontoret bidrager til den overordnede koordinering og idéudvikling af kompetenceudviklingen på museet og har desuden ansvar for at yde faglig bistand, processtøtte og coaching til ledere, enheder og medarbejdere som et led i medarbejderudviklingen på museet. Kontoret varetager endvidere arrangement og administration af interne kurser i Campus i samarbejde med Kompetenceudvalget under HSU. Kvalitetsarbejde Personalekontoret bidrager med analyser og sammenligninger (benchmark) af trivselsundersøgelser og ledervurderinger på museet. Personalekontoret bidrager med opfølgning af resultaterne af Trivselsundersøgelser/LV. Hovedsamarbejdsudvalget Personalekontoret varetager sekretariatsfunktionen for Hovedsamarbejdsudvalget. Museets kolleganetværk Personalekontoret bistår styregruppen for kolleganetværket med sekretariatsopgaver. Personalekontorets leder og HR-konsulenten er medlemmer af styregruppen. Abonnement hos Falck Healthcare (sagsalias ) og kr. til øvrige personalepolitiske aktiviteter i alt kr. (fællesudgift). Formidling Personalekontoret varetager web-redaktionen af afdelingens web-sider på museets hjemmeside. Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 17

18 4.4 Personalekontorets planer opgjort i arbejdstid Arbejdstid fordelt på enhedens resultatmål, projekter samt basisopgaver år Overslag Overslag Overslag Timer Mål fra NM s resultatkontrakt/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsleder) Kompetenceudvikling Basismål/kvalitetsmål Mål i alt Enhedens projekter Basisopgaver I alt Arbejdstid fordelt på enhedens mål, projekter, basisopgaver samt hovedformål i 2011 Hovedformål Timer I alt Mål fra NM s resultatkontrakt/handlingsplan Mål fastsat af direktion/afdelingschef (og enhedsleder) 1800 Kompetenceudvikling 300 Basismål/kvalitetsmål Mål i alt 2100 Enhedens projekter Basisopgaver I alt Personaleoversigt Årlig arbejdstid Navn Leder af Personalekontoret Jane 1628 Felding Fuldmægtig Maria Kapsali-Ibsen 1628 HR-konsulent Charlotte Toftedal 1628 Kontorfuldmægtig Karsten 1628 Wittchen Ekspeditionssekretær Kirsten Dalby 1628 Kontorfuldmægtig Dorthe Varnike 1628 Kontorfuldmægtig Lene Pedersen 1628 Kontorelev Martha Riis Pedersen 1153 Timelønnede 200 Total Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 18

19 4.6 Personalekontorets budget Personalekontoret har i en bevilling til løn på og timeløn på kr. i alt kr. Enheden har en driftsbevilling på i alt kr. Enheden administrerer ikke særskilte bevillinger (fælles midler). Enhedsbudget 4021 Enhed Personalekontoret Samlet oversigt over budgetterne for indtægter og udgifter Delr. 1 Almindelig virksomhed (1.000 kr.) Finansiering af udgiftsbudgettet Bevillinger givet af direktionen Supplerende finansieringskilder med bindende tilsagn Supplerende finansieringskilder uden bindende tilsagn I alt til rådighed for udgiftsbudgettet Udgiftsbudget Direktionens bevillinger til løn Lønbudget iø Direktionens bevillinger til drift Direktionens bevillinger til fællesudgifter Driftsbudget iø I alt udgifter Resultat delr. 1 Almindelig virksomhed Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 19

20 5 og Regnskab og Regnskabskontorets mission og vision Mission: - og Regnskabskontoret støtter ledelsen i den overordnede økonomistyring af Nationalmuseet. Kontoret har det administrative ansvar for Nationalmuseets bevillinger, regnskaber og økonomisystemer og yder vejledning og bistand til museets afdelinger/ enheder i alle økonomiske spørgsmål. Vision: - og Regnskabskontoret varetager en effektiv administration af Nationalmuseets økonomi, som opfylder kravene om korrekt information om Nationalmuseets økonomiske forhold til museets ledelse, Kulturministeriet, Rigsrevisionen og Økonomistyrelsen og Regnskabskontorets arbejdsområder og hovedopgaver Udarbejdelse af bidrag til de årlige bevillingslove. Ansvar for at regnskabsførelsen sker efter de i love og cirkulærer givne regler. Økonomisk vejledning og bistand til enhederne. Udarbejdelse af museets overordnede budgetter, foretage overordnede budgetopfølgninger i overensstemmelse med gældende bevillinger på finansloven og resultatkontrakt. Sekretariatsbetjening af direktionen i.fb.m. udarbejdelsen af museets årsrapport. Ansvarlig for udarbejdelse af museets retningslinjer for udformningen af det årlige arbejdsplansystem samt varetagelse af den overordnede koordination heraf mellem afdelingerne. Kontoret koordinerer desuden D&A s - samt museumsdirektørens og direktionens budget- og arbejdsplaner i samarbejde med relevante enheder. Udarbejdelse af oplæg til direktionen om økonomistyringen af museets økonomi, herunder oplæg til beslutninger om disponering af museets bevillinger til likviditet og omkostninger. Sekretariatsbetjening af direktionen i.fb.m. forberedelse og forhandling af Nationalmuseets rammeaftale samt opfølgning herpå. Sekretariatsbetjening af direktionens arbejde, mødeplanlægning, udarbejdelse af dagsordener og referater til direktionsmøderne m.v. Besvarelse af henvendelser fra andre offentlige myndigheder, herunder specielt Kulturministeriets departement (folketingsspørgsmål etc.). Vejledning i form af kursustilbud til enheder/medarbejder om den økonomiske forvaltning. Ansvarlig for samarbejde med ØSC angående økonomisystem og videreformidler relevant information fra ØSC. Er ansvarlig for administrationen af museets e-flowsystemer (IndFak), rejseafregningssystem (RejsUd) og ØS-LDV. Forvalte aftaler om ejendomsadministration. - og Regnskabskontoret yder generel økonomisk vejledning til enhederne. Det konkrete ansvar og arbejde med udarbejdelse af budgetter og arbejdsplaner samt bidrag til årsrapport og formålsrapporter ligger i enhederne/ afdelingerne. Ansvaret for den daglige planlægning og afrapportering er enhedernes ansvar. 5.3 og Regnskabskontorets planer for og Regnskabskontoret har i 2011 sagt farvel til en medarbejder, samtidig med at enheden fortsat skulle implementere nye systemer i form af IndFak og RejsUd. vil derfor, i hovedsagen, gå med at konsolidere implementeringen af disse nye systemer, herunder oplæring og support af enhederne i brugen af disse. Enheden har meldt en ny sagsfordelingsliste ud til hele huset, som følge af nedskæringen. Denne skal evt. justeres i løbet af, således at arbejdsfordelingen bliver optimal internt i enheden og eksternt overfor museets enheder og afdelinger. Arbejdsplan Drifts- og Administrationsafdelingen Side 20

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012

Nationalmuseet. Museumsdirektørens og Direktionens. Budget og Arbejdsplan 2012 Nationalmuseet Museumsdirektørens og Direktionens Budget og Arbejdsplan 2012 1 1 Museumsdirektørens redegørelse... 3 1.1 Nationalmuseets mission og vision... 3 1.1.1 Museets ledelsesmæssige indsats...

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION 15 4. CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Rejseafregning 4C Kundeerfaringer Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Erfaring med implementering af RejsUd i statens institutioner Præsentation ved Baswares Brugerforum 12./13. oktober 2011 Præsentationen

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Projektfaser/-aktiviteter

Projektfaser/-aktiviteter Projektfaser/-aktiviteter (1) Fase 1 Fase 2 Fase 3 - Opsøgende virksomhedsbesøg - Uddannelsesplanlægning - Planlægning/igangsættelse af uddannelsesforløb Konsortiernes resultatkontrakt ---------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere