Fast driftssted på baggrund af SKM SR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fast driftssted på baggrund af SKM 2013.899 SR"

Transkript

1 Dansk Skattevidenskabelig Forening diskuterer: Fast driftssted på baggrund af SKM SR Ved indlægsholder: Claus Kirkeby Olsen, R&L Niels Winther-Sørensen, PwC

2 Agenda 1. Præsentation af faktum og problemstillingen i SKM SR. (CKO 10 min.) 2. Udviklingen i administrativ praksis (NWS 10 min.) 3. Detaljeret gennemgang af SKM SR fast driftssted efter Hovedreglen og Agentreglen (CKO min.) 4. OECD s kommentarer (NWS 5 min.) 5. Præsentation af strukturer som SKAT måske accepterer (CKO 5 min.) 6. Perspektivering (hvilken betydning får afgørelsen, er afgørelsen rigtig? Kunne SKAT have valgt en anden vej?) (NWS + CKO 10 min.) 7. Spørgsmål (5 min.) 2

3 1. Præsentation af problemstillingen - forenklet Udenlandske investorer udvælger efter benhård konkurrence et dansk investeringsprodukt forvaltet og administreret af et dansk managementselskab. Investeringsproduktet er juridisk organiseret som et dansk K/S, der kun ejer finansielle aktiver, ingen ansatte har og råder heller ikke over et fast sted. Er der fast driftssted efter Hovedreglen eller Agentreglen for udenlandske investorer? Eksterne udenlandske investorer Udland selskab (Udbyder, investerer, administrerer og monitorerer) K/S DK Portefølje af udenlandske ejendomsbaserede værdipapirer Udland 3

4 1. Præsentation af faktum i SKM SR Eksterne investorer (danske og udenlandske) Finansiel Virksomhed A/S 70 % 99,9 % 0,1% co-investment + carry 100 % 30 % Investor board Information K/S Investeringsbeslutninger mv. A/S Komplementar ApS Advice Advisory board Portefølje af udenlandske ejendomsbaserede værdipapirer 4

5 2. Udviklingen i administrativ praksis SKM LR - Faktum Investorer i to amerikanske fonde ville investere gennem dansk K/S. Formålet var at investere kapital i nystartede innovative biotekselskaber primært i Danmark. Investeringer på mellem mio. kr. i ca. 10 biotekselskaber. Tidshorisont på ca. 5 år for hver investering. Hverken K/S eller komplementarselskabet B APS ville have egne ansatte og ville ikke have retlig eller faktisk rådighed over forretningslokaler i Danmark. C ApS ville være investeringsrådgiver og stå for det praktiske og have forretningslokaler i Danmark. SKM LR - Spørgsmål Kan det bekræftes, at investorerne ikke "udøver et erhverv (efter SEL 2 eller DBO art. 7)? Hvis ikke, kan det så bekræftes, at der ikke er fast driftssted? 5

6 2. Udviklingen i administrativ praksis SKM LR - Svar Henset til, at K/S A alene har til formål at erhverve anlægsaktier, kan den udøvede aktivitet ikke anses for at opfylde betingelsen om, at der skal udøves erhverv fra et fast driftssted her i landet. De udenlandske investorer i K/S A vil således ikke være omfattet af begrænset skattepligt efter bestemmelserne i kildeskattelovens 2, stk. 1, litra d, og selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra a, og det er derfor ikke nødvendigt for besvarelsen af det stillede spørgsmål at tage særskilt stilling til, om anlægsaktier principielt vil kunne henføres til et fast driftssted i Danmark eller ej. Efterfølgende diskussion i den skatteretlige litteratur NWS i SU 2002, 370 Som det fremgår af præmisserne, foretog Ligningsrådet i sin besvarelse af spørgsmålene ikke en sådan sondring [mellem udøver et erhverv og fast driftssted ]. Rådet nøjedes med at fastslå, at betingelsen for begrænset skattepligt i medfør af KSL 2, stk. 1, litra d, og SEL 2, stk. 1, litra a, om, at der skal udøves erhverv fra et fast driftssted her i landet, ikke er opfyldt i en situation, hvor aktiviteten i Danmark alene består i at erhverve anlægsaktier. Det er min vurdering, at betingelsen om fast driftssted ikke var opfyldt i den konkrete sag, og at det derfor alene ville have teoretisk interesse at diskutere, om de amerikanske investorer udøvede et erhverv eller ej. 6

7 2. Udviklingen i administrativ praksis SKAT i SKM SR om SKM LR og NWS i SU LR Det er SKAT s opfattelse, at den fortolkning af SKM LR, som den daværende formand for Ligningsrådet giver udtryk for, er korrekt. Vurderingen bag begrundelsen var, at kommanditselskabet ikke havde et fast forretningssted, hvorfor der allerede af den grund ikke forelå et fast driftssted. På baggrund af usikkerheden omkring fortolkningen af afgørelsen, vil SKAT præcisere sin fortolkning af SKM LR i Den juridiske vejledning. Var det virkelig det, NWS gav udtryk for i SU LR? Det er min vurdering, at betingelsen om fast driftssted ikke var opfyldt i den konkrete sag, og at det derfor alene ville have teoretisk interesse at diskutere, om de amerikanske investorer udøvede et erhverv eller ej. 7

8 2. Udviklingen i administrativ praksis To afgørelser fra Skatterådet fra 2010 (SKM SR og SKM SR) Skatteministeriet afviser fast driftssted efter hovedreglen, da investorerne (K/S et m.v.) ikke havde fast forretningssted. Skatteministeriet diskuterer i indstillingerne indgående, om der eventuelt kan være fast driftssted efter Agentreglen (art. 5, stk. 5 og 6). Dette afvises med henvisning til, at de relevante selskaber er uafhængige. 8

9 3. Detaljeret gennemgang af SKM SR Fast driftssted efter Hovedreglen (artikel 5, stk. 1 og 2) Et forretningssted, dvs. en form for fysisk indretning. Forretningsstedet skal være fast, dvs. en form for varighed. Virksomhed udøves for det udenlandske foretagende gennem det faste forretningssted. Fast driftssted efter Agentreglen (artikel 5, stk. 5 og 6) Økonomisk og juridisk afhængig repræsentant. Handler på foretagendets vegne og har, og sædvanligvis udøver, en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn. Observationer Alle betingelser skal være opfyldt for at der er fast driftssted. Er der ikke fast driftssted efter Hovedreglen træder det sekundære kriterium Agentreglen i anvendelse. Denne rækkefølge og logik følges i selve bestemmelsernes ordlyd og tilknyttet litteratur. 9

10 3. Detaljeret gennemgang af SKM SR Er K/S et skattemæssigt transparent? 1. Ved bedømmelse af foretagende? 2. Ved bedømmelse af, om der udøves erhvervsmæssig virksomhed? SKAT mener: Det er K/S et, der er foretagende i relation til artikel 5 - K/S et er ikke transparent på det punkt. Det er K/S ets selvstændige aktivitet, der skal vurderes i forhold til, om der udøves erhvervsmæssig virksomhed, dog ophæves selvstændighedsfiktionen af K/S et, hvis K/S ets aktivitet på stand-alone-basis ikke er tilstrækkelig til at blive bedømt som erhvervsmæssig aktivitet, og investors egen (nærings-)status kan nu få betydning. Observationer Hvis K/S et er foretagende ved læsning af artikel 5, så foreligger der ikke en grænseoverskridende situation og det er ganske enkelt ikke relevant at tale om fast driftssted. Selvstændighedsfiktionen af K/S et bruges ikke konsekvent af SKAT. Ved fastlæggelse af overenskomstfordele for investorerne er K/S et transparent efter intern dansk ret, hvorved det er den enkelte kommanditist egen dbo, der skal anvendes. Nu siger SKAT, at K/S et efter intern dansk ret er foretagendet - hvad gælder? 10

11 3. Detaljeret gennemgang af SKM SR - Hovedreglen Er K/S et foretagendet? K/S et er transparent ved bedømmelse af, om der er fast driftssted i DK for det udenlandske foretagende (investor). Når K/S et er transparent, ejer de udenlandske investorer/foretagender en pro rata andel af alle de aktiver og passiver samt de funktioner, der udføres i K/S et. Er der et fast sted i K/S et, drives K/S ets erhvervsmæssig virksomhed derfra, og er varighedsbetingelsen opfyldt, vil der uanset ejerandel, og uanset den udenlandske investors egen næringsstatus være et fast driftssted i DK! Eksterne udenlandske investorer Udland Medarbejdere, lokaler, produktion, salg (alt hvad der følger ifm. at drive en virksomhed) K/S DK 11

12 3. Detaljeret gennemgang af SKM SR - Hovedreglen K/S et er alene den juridiske skal rundt om et investeringsforum etableret af uafhængige investorer. K/S et ejer kun værdipapirer, har ingen ansatte og har ikke rådighed over lokaler. K/S ets virke gør det muligt at købe sig til alle services uden at K/S et selv har brug for fysiske lokaler. K/S ets investeringsaktivitet er outsourcet til selskabet, dog er det komplementarselskabet, der som en selskabsretlig integreret og uadskillelig del af K/S et indgår i K/S ets investeringsaftaler. Alle aftaler er arm s længde og markedskonforme. Eksterne udenlandske investorer Udland selskab (Udbyder, investerer, administrerer og monitorerer) K/S DK Portefølje af udenlandske ejendomsbaserede værdipapirer 12

13 3. Detaljeret gennemgang af SKM SR - Hovedreglen Fast forretningssted SKAT vurderer, at det forhold, at K/S ets generalforsamling fast afholdes på managementselskabets adresse i sig selv bevirker, at K/S ets har fast forretningssted i DK. SKAT mener, at projektet er udarbejdet, oprettet, forvaltet og styret af den finansielle virksomhed samt partnerkredsen i managementselskabet og komplementarselskabet. selskabet har lokaler og ansatte i DK, og da K/S et (foretagendet) reelt bliver ledet af managementselskabet, komplementarselskabet og partnerkredsen, er det SKAT s opfattelse, at K/S et herigennem har rådighed over et fast sted i Danmark. SKAT ligger afgørende vægt på personsammenfald i de forskellige funktioner og partnerkredsens medinvestering i K/S et. Observationer For at nå til den konklusion tilsidesættes stort set samtlige indgåede aftaler, selskabsetableringer accepteres ikke, og der er nærmest tale om en tilsidesættelse af hele strukturen. K/S et har ikke brug for en fysisk lokalitet der er blot tale om en ejermæssig skal og det er netop det manglende behov for en fysisk lokalitet, der gør, at det ikke er muligt at få et fast sted frem, hvis de indgåede aftaler accepteres. 13

14 3. Detaljeret gennemgang af SKM SR - Hovedreglen TfS H Højesteret har i H taget stilling til, at en advokat, der var medejer af et dansk ejendoms-k/s, og samtidig fungerede som ejendomsadministrator for K/S et ikke udgjorde et fast sted for K/S et, og dermed heller ikke for en udenlandsk investor. SKAT mener, at Højesteret synes at afgøre sagen efter Agentreglen og ikke efter Hovedreglen, hvorfor Højesterets afgørelse ikke har betydning for denne sag. SKAT fastslår selv i sin fremstilling af fast driftssted, at såfremt der ikke forekommer et fast driftssted i relation til Hovedreglen, skal det undersøges om der i stedet opstår fast driftssted efter Agentreglen. Ingen retlig eller faktisk rådden over lokaler K/S et og investorerne råder de facto ikke over og har ikke adgang til lokaler hos managementselskabet. Bagatelagtig ejerandel Der er intet argument i, at en minoritetsejerandel på under 1 %, uden reel ejerindflydelse foretaget af andre juridiske enheder end managementselskabet skal tillægges betydning ved vurdering af, om K/S et ensidige investorerne af den årsag kan siges at have adgang til managementselskabets lokaler. 14

15 3. Detaljeret gennemgang af SKM SR - Hovedreglen SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR Overordnet var konklusionerne, at K/S erne ikke havde rådighed over et fast sted, hvorfor fast driftssted efter Hovedreglen blev opgivet. SKAT fremhæver at der ikke var oplysning om medejerskab fra managementselskabet. I SKM SR var medejerskab anført, men SKAT anfører, at det ikke indgik i afgørelsen, hvilken betydning ejerskabet havde for vurdering af fast driftssted. Observationer SKAT anerkender ikke, at Højesteret kender rækkefølgen for fortolkning af fast driftssted. SKAT tager ikke konsekvensen af, at de i SKM SR og SKM SR var fuldt oplyst om medejerskab, og kom til et andet resultat. SKAT neglierer, at de selv via lovgivning (L /09) om bl.a. carried interest beskatning, har demonstreret at det er helt sædvanligt at der er medejerskab fra management-teamet, og det er en uskreven præmis, når man bedømmer en kapitalfond. SKAT anerkender ikke de gyldigt indgåede aftaler og selskabsstiftelser. SKAT anerkender ikke, at K/S et blot er et investeringsforum, der ikke har brug et fast sted for at udfylde sin aktivitet. SKAT bedømmer K/S et som foretagendet i artikel 5, hvilket synes at gøre det mere enkelt for SKAT at bære K/S et ind i managementselskabets lokaler og virksomhedsudøvelse. 15

16 3. Detaljeret gennemgang af SKM SR - Agentreglen Agentreglen i forhold til komplementarselskabet Komplementarselskabet er et selskabsretligt tvunget organ for et K/S, og kan allerede af den årsag ikke kvalificeres som en agent, hvis komplementarselskabet alene tillægges sædvanlige komplementarfunktioner (visse økonomiske og juridiske beføjelser) i forhold til K/S et. Bedømmes K/S et transparent, er der med sikkerhed ikke noget fuldmagtsforhold i forhold til de udenlandske investorer. Agentreglen i forhold til managementselskabet selskabet har eksisterende forretning og er på ingen måde økonomisk eller juridisk afhængig af hverken investorerne (eller K/S et). selskabet har ikke fuldmagt til at indgå aftaler for hverken investorerne (eller K/S et). Det er managementselskabet, der henvender sig til de udenlandske investorer og spørger om de vil investere i K/S et på samme vilkår som allerede eksisterende investorer first closing har ofte fundet sted. Dette er det omvendte udgangspunkt for etablering af et agentforhold. Observation SKAT sondrer i afgørelsen ikke mellem om det er komplementarselskabet eller managementselskabet der er Agenten. Det er forkert komplementarselskabet kan ikke være det og managementselskabet kan ikke indgå aftaler på vegne af K/S et. SKAT sætter endvidere lighedstegn mellem det løbende management fee og at fuldmagten dermed må anses for sædvanligvis at blive udøvet. 16

17 3. Strukturen i SKM SR Eksterne investorer (danske og udenlandske) Finansiel Virksomhed A/S 70 % 99,9 % 0,1 % co-investment + carry 100 % 30 % Investor board Information K/S Investeringsbeslutninger mv. A/S Portefølje af udenlandske ejendomsbaserede værdipapirer Komplementar ApS Advisory board Advice 17

18 3. Detaljeret gennemgang af SKM SR Hvis der er et fast forretningssted, herunder en agent, drives der så erhvervsmæssig virksomhed? I den konkrete sag var der tale om: Et K/S med 10 års løbetid. K/S et foretager over en 3-årig investeringsperiode investeringer i udenlandske enheder. Efter investering sker der kun monitorering af investeringerne. Alle investeringer holdes til udløb og likvideres. Er den form for investeringsmæssig aktivitet erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand? Indtræder der en ændring når investeringsperioden er afsluttet? 18

19 4. OECD s kommentarer Næste ændring af OECD s modeloverenskomst forventes i 2014 Ændringerne af artikel 5 bygger på input fra bl.a. OECD-arbejde vedrørende Business restructuring + øvrige OECD-diskussioner, IFA 2009, OECD Business and Industry Advisory Committee (BIAC). Discussion draft 12. oktober 2011, Revised proposals 24. oktober Bemærkninger vedrørende fund managers i punkt 124 ff. BEPS 16. januar 2014: OECD publishes comments received on strategies that allegedly result in the artificial avoidance of PE Status. The OECD has now published the only response received following that invitation. The response can be downloaded by clicking on the link below. The OECD is grateful to the commentator for this input which will be discussed at the next meeting of the Focus Group on the Artificial Avoidance of PE Status. Tejas Chandulal Shah 19

20 5. Strukturer som SKAT måske accepterer Eksterne investorer (danske og udenlandske) Finansiel Virksomhed A/S 70 % Investment committee 99,9 % 30 % Godkender investeringsbeslutninger 100 % 0,1 % co-investment + carry Investor board Information K/S Investeringsaftaler underskrives A/S Portefølje af udenlandske ejendomsbaserede værdipapirer Komplementar ApS Advisory board Advice 20

21 5. Strukturer som SKAT måske accepterer Eksterne investorer (danske og udenlandske) Finansiel Virksomhed A/S 70 % 99,9 % 100 % 30 % Investor board Information K/S Investeringsbeslutninger mv. + carry A/S Portefølje af udenlandske ejendomsbaserede værdipapirer Komplementar ApS Advisory board Advice 21

22 5. Strukturer som SKAT måske acceptere Når der er holdt first closing for danske investorer etableres parallel fond for udenlandske investorer uden managements medinvestering. Udenlandske investorer Finansiel Virksomhed A/S 70 % 99,9 % 100 % 30 % Investor board Information K/S II Investeringsbeslutninger mv. + carry A/S Komplementar ApS Advice Advisory board Portefølje af udenlandske ejendomsbaserede værdipapirer 22

23 5. Strukturer som SKAT måske acceptere Danske enheder yder kun rådgivning. Der etableres en udenlandsk kapitalfond og alle investeringsbeslutninger tillægges udenlandske enheder, ligesom beslutningerne træffes i udlandet. Eksterne investorer (danske og udenlandske) Finansiel Virksomhed A/S 70 % 99,9 % 100 % 30 % 0,1 % co-investment + carry Investor board Information Foreign LP Investeringsbeslutninger mv. General partner Ltd. A/S Advice Advisory board Portefølje af udenlandske ejendomsbaserede værdipapirer 23

24 6. Perspektivering Udenlandske investorer vil fravælge danske kapitalfonde, da det kan blive op til 22 % dyrere sammenlignet med andre sammenlignelige investeringsprodukter/tilbud via andre EU-lande! Udenlandske kapitalfonde, der investerer i DK favoriseres. Medierne har mange overskrifter om at Danmark har investeringstørke! Der er ikke noget positivt skatteprovenu i SKAT s fortolkning - tværtimod. Skatterådet havde muligheden for at fastholde mangeårig praksis og sende SKAT tilbage med et budskab om, at de måtte indberette en early warning til Skatteministeren, hvis de mener Danmarks skatteprovenu eroderes ved den nuværende retsstilling. 24

25 7. Spørgsmål Spørgsmål eller kommentarer fra salen. 25

26 Kontaktdetaljer Claus Kirkeby Olsen Skattepartner R&L T: E: Niels Winther-Sørensen Partner, Tax PwC T: E: 26

27

Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder

Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder www.pwc.dk Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder 27. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Velkomst og agenda v/anders Strandet Jepsen Delvis momsfradragsret v/martin Henri Leth With Lønsumsafgift

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Gennemstrømningsselskaber. Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013

Gennemstrømningsselskaber. Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013 Gennemstrømningsselskaber Danmarks Skatteadvokater, 17. maj 2013 AGENDA 1. Indledende bemærkninger 2. De enkelte betingelser 3. Konsekvenser hvis reglen finder anvendelse 4. Perspektivering og sammenfatning

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse

Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse 24 Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse SKAT Af Michael Tell, Ph.D., Juridisk Institut, CBS, og CORIT Advisory P/S Historisk set er danske virksomheders internationalisering

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 af adjungeret professor Søren Rasmussen Landsskatteretten har netop afgjort, at et af landets største og ældste ventureselskaber ikke er næringsskattepligtig af aktier.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Copenhagen Business School 2015 Juridisk Institut Master i Skat studiet Masterprojekt Forfatter: Claus Fetterlein Vejleder: Ole Aagesen Censor: Jesper Wang-Holm

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster Danske Af Peter Koerver Schmidt, ph.d.-stipendiat, CBS, visiting scholar, UC Berkeley, tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt de danske CFC-regler for selskaber

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere