Summarisk vurdering. Dalgas Avenue Aarhus C. Matr.nr. 741 Marselisborg, Århus Grunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Summarisk vurdering. Dalgas Avenue 12 8000 Aarhus C. Matr.nr. 741 Marselisborg, Århus Grunde"

Transkript

1 Summarisk vurdering Dalgas Avenue Aarhus C Matr.nr. 741 Marselisborg, Århus Grunde

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Vurderingsrapport Opdrag Vurderingens formål Vurderingstema Vurderingens forudsætninger Dokumenter Generelle vurderingsprincipper Besigtigelse Specielle forhold Ejendomsrapport Ejendommen Beliggenhed Beskrivelse af bygninger/lokaler Anvendelse Planforhold Miljøforhold Servitutter Offentlig vurdering Udlejningsarealer og markedsleje Ejendomsmarkedet Efterspørgselssituationen på lejemarkedet Efterspørgselssituationen på investeringsmarkedet Ejendomsvurderingen Scenarie 1 Ejendommen som den er og forefindes frigjort for lejere Lejeindtægt Driftsomkostninger Markedsafkast Markedsværdi efter kapitaliseringsmetoden Vurdering Scenarie 2 Delvis nedrivning og med indregning af byggeretter Lejeindtægt Driftsomkostninger Markedsafkast Markedsværdi efter kapitaliseringsmetoden Vurdering Markedsværdi Anbefaling Begrænsninger i opdrag og ansvar Offentliggørelse Kvalifikationer og interessekonflikter... 18

3 1 Vurderingsrapport 1.1 Opdrag Sadolin & Albæk A/S har af jurist Søren Schütze og afdelingschef Hans Peder Larsen på vegne af Aarhus Kommune, Udlejning, Salg og Jorder, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 2, 8260 Viby, (herefter også benævnt klienten) fået i opdrag at udfærdige denne vurdering af følgende ejendom: Matr.nr. 741 Marselisborg, Århus Grunde Adresse Dalgas Avenue 12 Postnr./by 8000 Aarhus C (herefter også benævnt ejendommen). Ejendommen omfatter ifølge lejeoversigten m 2, der anvendes til undervisningsformål m.v. Ifølge tingbogen andrager grundarealet m 2, heraf vej 400 m 2. Der henvises til Bilag 1 til vurderingsrapporten, Ejendomsdata. Vurderingen foretages i overensstemmelse med de europæiske vurderingsstandarder og retningslinjer, udfærdiget af The European Group of Valuers Association (TEGoVA). Vurderingen har til formål at fastslå markedsværdien af ejendommen, dvs. den bedst opnåelige kontante pris, til hvilken et salg af ejendommen vil kunne effektueres uden forbehold og på kontant basis på vurderingstidspunktet i en sædvanlig handel mellem en villig sælger og en interesseret køber. I øvrigt er nærværende vurdering en summarisk vurdering af ejendommen i overensstemmelse med bestemmelserne i Practice Statements and Relevant Guidance Notes indeholdt i RICS Appraisal and Valuation Standards (Version 9), der er udarbejdet af The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Vurderingsdatoen er den 1. november Vurderingens formål Formålet med vurderingen er at fastslå markedsværdien af ejendommen i to scenarier: 1. Ejendommen som den er og forefindes frigjort for lejere 2. Ejendommen som den er og forefindes frigjort for lejere dog med nedrivning af bygning 7-13 og med tillæg for byggeret på vurderingsdatoen, jf. nedenfor, og ud fra det aftalte vurderingstema, jf. pkt. 1.3 nedenfor. Vurderingsrapporten skal udelukkende anvendes til klientens interne brug i forbindelse med ledelsesmæssige overvejelser, og det er således ikke tilladt klienten at offentliggøre eller videregive denne til tredjepart uden tilladelse. 1.3 Vurderingstema Markedsværdien af ejendommen estimeres i overensstemmelse med retningslinjerne anført i Practice Statements and Relevant Guidance Notes, RICS Appraisal and Valuation Standards (Version 9), der er godkendt af både International Valuation Standards Committee (IVSC) og The European Group of Valuers Association (TE- GoVA): 1

4 Markedsværdi er det anslåede beløb, som en ejendom vurderes at kunne sælges til på vurderingsdatoen i en sædvanlig handel mellem en interesseret køber og en villig sælger efter passende markedsføring, hvor parterne er uafhængige af hinanden og har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang, under følgende forudsætninger: At parterne ikke har noget specifikt eller specielt indbyrdes forhold (f.eks. moder- og datterselskaber, eller udlejer og lejer), for så vidt angår ejendommen, der kan påvirke prisen heraf, således at den bliver atypisk for markedet i øvrigt og/eller drives i vejret som følge af et liebhaverelement. Transaktionen til markedsværdi forventes at finde sted mellem uafhængige parter, der hver handler frit og uafhængigt af hinanden. At der forud for vurderingsdatoen er forløbet en rimelig periode til en passende markedsføring af ejendommen til en aftale om pris og vilkår samt til handlens afslutning. Henset til ejendommens karakter og markedsforholdene anslås en rimelig markedsføringsperiode at være måneder. At der ikke tages hensyn til et eventuelt bud fra en potentiel køber med en liebhaverinteresse. Ejendommens markedsleje er også defineret i overensstemmelse med de førnævnte organisationers manualer. Ved markedsleje forstås den leje, som en villig udlejer og en villig lejer ville aftale for det pågældende lejeforhold på vurderingstidspunktet i en sædvanlig transaktion efter forudgående passende markedsføring, hvor parterne har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang. For så vidt angår danske erhvervslejeforhold, finder Erhvervslejelovens 13 anvendelse, hvor markedslejen fastsættes under hensyntagen til aktuelle vilkår, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesmæssig stand. Specielle forhold eller fravigelser Nærværende vurdering er en summarisk vurdering. Omfanget af nærværende summariske vurdering tager endvidere hensyn til klientens specielle vurderingsinstrukser. Klienten har oplyst, at vurderingen skal foretages i to scenarier: 1. Ejendommen som den er og forefindes frigjort for lejere 2. Ejendommen som den er og forefindes frigjort for lejere dog med nedrivning af bygning 7-13 og med tillæg for byggeret. Vurderingen tager i begge scenarier udgangspunkt i en ejendom, der er frigjort for lejere og med udlejning til undervisningsformål på markedsvilkår. I forbindelse med scenarie 2 indgår værdien af byggeretter i forbindelse med nedrivning af bygning Ejendommen er vurderet under den forudsætning, at sælger fraskriver sig ansvaret for jordbundsforhold, miljøbelastning af eksisterende bygninger, herunder forurening og bæreevne samt enhver omkostning til arkæologiske undersøgelser, herunder evt. forsinkelser som følge heraf. Klienten har ligeledes oplyst, at der skal ses bort fra de tinglyste servitutter vedr. tilbagekøbsret, og at der i forbindelse med et salg skal tinglyses en forkøbsret til Aarhus Kommune samt en klausul om, at ejendommen inkl. eventuelt nybyggeri alene må anvendes til undervisningsformål. 1.4 Vurderingens forudsætninger Grundareal og forurening Jordbundsforhold/stabilitet er ikke undersøgt. Vurderingen bygger på den forudsætning, at alle bygninger er opført under passende hensyntagen til de eksisterende jordbundsforhold. 2

5 Der er ikke gennemført undersøgelser eller prøvetagninger eller modtaget nogen informationer fra klienten eller fra anden relevant sagkyndig, der fastslår tilstedeværelse af eller mistanke om forurening eller forureningskilder på det grundareal, hvorpå ejendommen er beliggende (herunder evt. grundvand). Som følge heraf er vurderingen foretaget under forudsætning af, at der ikke er nogle miljømæssige forhold, der kunne have væsentlig indflydelse på vurderingen. I det tilfælde, at klienten ikke kan acceptere denne forudsætning, eller i det tilfælde, at klienten måtte ønske, at det verificeres, at denne forudsætning er korrekt, opfordres klienten til at sørge for alle relevante undersøgelser for efterfølgende at videreformidle resultaterne heraf til Sadolin & Albæk med henblik på eventuel revision af vurderingen. Bygningskonstruktion Der er hverken gennemført en bygningsmæssig gennemgang af ejendommen eller foretaget en afprøvning af installationer, produktionsudstyr eller driftsmateriel med hensyn til funktionalitet. Vi er derfor ude af stand til at bedømme den vedligeholdelsesmæssige stand af bygningssubstansen eller installationerne m.m. Vurderingen tager dog hensyn til alle relevante oplysninger, som er modtaget i denne forbindelse, og eventuelle fejl og mangler, som vi måtte have konstateret i forbindelse med besigtigelsen. Hvis sådanne forhold ikke foreligger, foretages vurderingen imidlertid ud fra en forudsætning om, at der ikke er skjulte mangler, udestående reparationer/udbedringer eller andre forhold, der kan have væsentlig indflydelse på vurderingen. Den eller de dele af ejendommen, som ikke er afdækkede, fritlagte eller frit tilgængelige, er ikke besigtigede. Vurderingen er foretaget under forudsætning af, at disse bygningsdele er i god vedligeholdelsesmæssig stand. Det er ikke undersøgt, hvorvidt der måtte være forekomster af cement med et højt aluminiumindhold, kalciumklorid, asbest eller andre skadelige stoffer. Da der ikke foreligger oplysninger om det modsatte, foretages vurderingen ud fra en forudsætning om, at der ved opførelsen af ejendommen ikke er anvendt materialer eller teknikker, som er konstateret farlige eller mistænkes for at være farlige. Planmæssige forhold Vurderingen foretages under forudsætning af, at ejendommen ikke er omfattet af nogen forslag om vejudvidelse eller ekspropriation eller andet, der kan have betydning for den eksisterende anvendelse af ejendommen. I de gældende planmæssige bestemmelser for anvendelse af ejendommen indgår ingen planer i så henseende. Ejendommen forudsættes at være opført efter gældende planmæssige bestemmelser og at være anvendt i overensstemmelse hermed. Ved vurderingen er det endvidere forudsat, at der foreligger behørig tilladelse til den eksisterende anvendelse af alle bygninger i henhold til gældende lovgivning og planer. Ejerskab og lejeforhold Ejendommen ligger på egen grund, ifølge oplysningerne fra de offentlige registre. Ejendommen vurderes fri for lejere. Endelig forudsættes arealerne at være opmålt efter Bekendtgørelse nr. 311 af den 27. juni Servitutter Det forudsættes, at der for ejendommen kun gælder de adkomster, herunder vejret eller lignende, byrder, servitutter, negative servitutter eller forpligtelser, der er anført i Bilag 2 til vurderingen, Kopi af tingbogsattest. Således forudsættes der ikke at være yderligere forpligtelser eller hæftelser, der har væsentlig indflydelse på ejendommens markedsværdi. 3

6 Prioritering Ejendommen vurderes på kontant basis. Således er hæftelserne, tinglyst på ejendommen, ikke blevet gennemgået. Det forudsættes, at der ikke er udestående finansielle forpligtelser eller gæld i ejendommen andet end en eventuel uafskrevet momsregistreringsforpligtelse, jf. pkt Produktionsudstyr og driftsmateriel Med hensyn til selveje af ejendommen er det sædvanlige ejer/udlejer tilhørende inventar, såsom elevatorer, rulletrapper og centralvarmeanlæg, betragtet som værende en fast bygningsbestanddel, og inventaret indgår således som aktiver i vurderingen af markedsværdien. Produktionsrelateret udstyr og driftsmateriel, såvel som lejers inventar eller særindretninger, er ikke indeholdt i vurderingen. Myndighedsgodkendelse Der forudsættes at foreligge gældende og ubetingede godkendelser fra alle relevante myndigheder, herunder af plan- og bygningsmæssige forhold, ibrugtagningstilladelser og lejergodkendelser. Vi har ikke grund til at antage andet på baggrund af de modtagne dokumenter, men har ikke haft lejlighed til selv at undersøge, hvorvidt denne forudsætning er korrekt. Specielle forudsætninger Det forudsættes, at der ikke foreligger noget bud fra en potentiel liebhaver til ejendommen, jf. pkt Dokumenter Til brug for nærværende vurdering er følgende dokumenter/oplysninger gennemgået: Type Kilde Udstedelsesdato Tingbogsattest Internetbaseret offentligt tinglysningsregister BBR-meddelelse E-nettet Skattebillet Klienten Erhvervslejekontrakt(er) Klienten Flere Bygningstegninger Klienten m.fl. 1.6 Generelle vurderingsprincipper Vurderingen baseres på de oplysninger, der er modtaget fra klienten, dennes eksterne rådgivere samt indhentet fra de offentlige registre, jf. pkt Vi har tillid til, at disse oplysninger er korrekte og fuldstændige, og at der ikke er uoplyste forhold, der kan have væsentlig indflydelse på vurderingen. Det skal understreges, at idet der er tale om en summarisk vurdering, har vi ikke indhentet og undersøgt yderligere dokumenter for den pågældende ejendom end de, der er modtaget fra klienten. Således er bl.a. kommunale ejendomsoplysninger og servitutter ikke undersøgt i forbindelse med nærværende summariske vurdering. Der er ikke taget hensyn til udgifter til realisering eller skattemæssige forpligtelser i forbindelse med en afhændelse eller udvikling af ejendommen, ligesom der ikke er taget højde for købsomkostninger. 4

7 Vi har ikke taget højde for, at der skulle være panthæftelse eller tilsvarende finansiel byrde på eller over ejendommen. Bygningerne antages ikke at være momsregistrerede. En køber af ejendommen forventes at indhente yderligere rådgivning eller en bekræftelse af visse af ovennævnte forhold, før der arbejdes videre mod en erhvervelse. Klienten anbefales derfor at notere de betingelser og det tema, som denne vurdering er udfærdiget på grundlag af. 1.7 Besigtigelse Ejendommen blev besigtiget den 30. september Deltagerne i ejendomsbesigtigelsen var jurist Søren Schütze og afdelingschef Hans Peder Larsen som repræsentanter for ejer af ejendommen og Carsten Gørtz Petersen samt Ole Hjorth som repræsentanter for Sadolin & Albæk. Ejendommen blev besigtiget både indvendigt og udvendigt. Den eller de dele af ejendommen, der ikke er afdækkede, fritlagte eller frit tilgængelige er ikke besigtiget. Vurderingen er foretaget under forudsætning af, at disse bygningsdele er i god vedligeholdelsesmæssig stand. 1.8 Specielle forhold Undertegnede erklærer hermed at handle som eksterne vurderingsmænd, som defineret af The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), og at denne summariske vurdering er foretaget i overensstemmelse med de etiske standarder, formuleret af RICS, der er godkendt af både International Valuation Standards Committee (IVSC) og The European Group of Valuers Association (TEGoVA), samt at vi som vurderingsmænd er fri af enhver direkte eller indirekte interesse i ejendommen eller dennes ejerselskab. Der henvises til RICS hjemmeside, for yderligere informationer og procedurer, herunder muligheden for at klage over denne vurderingsrapport. 5

8 2 Ejendomsrapport 2.1 Ejendommen Ejendommen er, ifølge tingbogen, jf. Bilag 2, matrikuleret under: Matr.nr. 741hg Marselisborg, Århus Grunde med følgende ejer: Aarhus Kommune. Ifølge samme register fik den nuværende ejer tinglyst adkomst til ejendommen den Kilde: Danmarks Miljøportal Ejendommen ligger på egen grund. Ejendommen omfatter en lang række bygninger, der til sammen omfatter i alt m 2, hvoraf 910 m 2 er kælder. Hovedanlægget er undervisningslokalerne opført i 1961, der omfatter lejemålene med AAGE samt Børn & Unge. Det samlede bygningsareal i denne del omfatter i alt m 2 inkl. kælder. Bygningerne er opført i to plan i gule mursten med skifertag. En del af kælderen er belyst som følge af terrænhældning. Bygningerne fremtræder i god stand, men er vanskelige at ombygge til andre formål som følge af faste vægge og en traditionel indretning til undervisningsformål. I den vestlige del af grunden er der opført 4 midlertidige bygninger med et samlet areal på 906 m 2. Bygningerne er opført som pavilloner og fremtræder i dårlig stand. Bygningerne anvendes til undervisningsformål herunder værksteder og mindre undervisningslokaler. Der er ca. 45 parkeringspladser på grunden, og det vurderes at være tilstrækkeligt til den nuværende anvendelse. 6

9 2.2 Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Frederiksbjerg i Aarhus, ca. 1 km fra midtbyen. Kilder: Google Maps og COWI A/S Området er domineret af indfaldsvejen Marselis Boulevard, de store boligområder i Frederiksbjerg-kvarteret og villaerne i Marselis-kvarteret. Der er tale om attraktive boligområder. Ejendommen er velbeliggende i forhold til privat befordring, og der er fornuftig afstand til Banegården. Marselis Boulevard er busbetjent. 2.3 Beskrivelse af bygninger/lokaler Opførelsesår 1961 og Hovedanlæg Dimensioner Teknisk konstruktion/udstyr*) Arealanvendelse/indretning Nuværende anvendelse Parkering Murstensbygninger med skifertag. Del af ejendommen er pavilloner. Opført i op til 2 plan plus delvis kælder. Ingen. Indrettet til undervisningsformål med faste vægge. Indrettet med klasselokaler, gymnastiksal og mindre kontorer. Undervisningsformål. Gode parkeringsmuligheder på terræn. Ca. 45 pladser ved bygningerne. 7

10 Funktionalitet*) Vedligeholdelsesstand*) Velegnet til formålet, men yderst vanskelig at ombygge til andre formål som følge af de faste vægge. Gennemsnitlig. *) Baseret på en summarisk gennemgang og vurdering i forbindelse med ejendomsbesigtigelsen og vel at mærke således ikke udtryk for resultatet af en omfattende teknisk gennemgang, jf. pkt Anvendelse Ejendommen er oprindeligt opført til brug for undervisningsformål. For en specifikation af den nuværende anvendelse af ejendommen henvises til Bilag 3 til vurderingen, Lejeoversigt. 2.5 Planforhold Ejendommen er ikke lokalplanlagt og er i Kommuneplanen omfattet af delområde OF, der er udlagt til offentlige formål. Området er dog udpeget som byomdannelsesområde. Det er således vor vurdering, at det vil være muligt at få tilladelse til yderligere byggeri på ejendommen. Bebyggelsesprocenten udgør 100 for bebyggelsen langs med Marselis Boulevard, og det må forventes at kunne tillades på ejendommen. Med en bebyggelsesprocent på 100 og bevarelse af de bedste og mest regulære bygninger på ejendommen er der en restrummelighed på ca m 2, men det er vor vurdering, at der kun vil kunne etableres ca m 2 på grunden henset til de nuværende bygningers placering og adgangsveje m.v. 2.6 Miljøforhold Ifølge oplysningerne, indeholdt i tingbogsattesten, er ejendommens grundareal ikke registreret som forurenet på vidensniveau 1/2, jf. definitionen nedenfor. Det bemærkes, at manglende registrering ikke er at betragte som en garanti for, at grundarealet ikke er forurenet. I henhold til dansk lovgivning er det de regionale myndigheder, der registrerer forurening. Myndighederne kan på grundlag af faktisk og historisk viden registrere forurening på to vidensniveauer: Vidensniveau 1 (V1) anvendes, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Vidensniveau 2 (V2) anvendes, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Såfremt der, som følge af den historiske anvendelse, ikke er begrundet mistanke om forurening, og såfremt der ikke foretages yderligere undersøgelser, vil regionen ikke registrere grunden som forurenet. Dog kan der, ifølge det kommunale ejendomsoplysningsskema, være lettere forurening på grunden, der som følge af områdeklassificering i henhold til Jordforureningsloven ikke kræver oprydning, såfremt den nuværende anvendelse fortsættes. Sadolin & Albæk er ikke bekendt med, at der på ejendommen skulle være yderligere eller uidentificeret jordforurening. Den potentielle miljørisiko, forbundet med de nuværende aktiviteter på ejendommen, vurderes at være beskeden. 8

11 I henhold til gældende dansk lovgivning er det kun forureneren, der kan holdes ansvarlig for forureningen. Ejeren af ejendommen kan således ikke blive gjort ansvarlig for forureningen og kan af myndighederne ikke pålægges et oprensningskrav. I det tilfælde, at ejeren ønsker at opføre nye bygninger på forurenet grund, kan miljømyndighederne dog kræve de nødvendige oprensningstiltag, enten hvis nybyggeriet er til beboelse eller lignende anvendelse, herunder børneinstitutioner eller offentlig legeplads, eller hvis forureningen skønnes sundhedsfarlig for fremtidige brugere af en bygning på den forurenede grund. 2.7 Servitutter I henhold til tingbogsattesten er der tinglyst de i Bilag 2, Kopi af tingbogsattest, anførte servitutter på ejendommen. Der er tinglyst en række servitutter vedrørende tilbagekøbsret for Aarhus Kommune. Servitutterne forudsættes aflyst af tingbogen og erstattet af en forkøbsret for Aarhus Kommune samt en klausul om, at ejendommen inkl. eventuelt nybyggeri alene må anvendes til undervisningsformål. De resterende servitutter giver ikke valuaren anledning til at antage, at der er yderligere adkomster, herunder vejret eller lignende, byrder, servitutter, negative servitutter eller forpligtelser, som har væsentlig indflydelse på ejendommens markedsværdi. 2.8 Offentlig vurdering Den offentlige vurdering af ejendommen pr. 1. oktober 2013 andrager: Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Udlejningsarealer og markedsleje Udlejningsarealer og markedsleje er, som følger: Areal Årlig markedsleje Lejer Anvendelse m² % kr. kr. pr. m² % Hovedbygning Undervisning Hovedbygning Gymnastik Hovedbygning Undervisning Hovedbygning Lager Pavillion Undervisning parkeringspladser Parkering I ALT Ejendommen er i dag udlejet til Aarhus Academy of Global Education (AAGE), Børne & Unge samt Lilleskolen. Lejeaftalerne er tidsbegrænsede og udløber 31. december 2016 uden yderligere varsel, og der ses bort fra disse lejeaftaler. Lejeaftalernes hovedvilkår Lejeaftalernes hovedvilkår (kvadratmeterleje, indeksering, uopsigelighed) fremgår af Bilag 3 til vurderingen, Lejeoversigt. 9

12 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 3 Ejendomsmarkedet 3.1 Efterspørgselssituationen på lejemarkedet Udlejningsmarkedet for ejendomme til undervisningsformål er forholdsvist smalt sammenlignet med det traditionelle kontormarked, idet der ofte er tale om specialindrettede ejendomme. Efterspørgslen retter sg typisk efter meget bynære beliggenheder med god adgang via offentlig transport. Lejerefterspørgslen efter lokaler med den pågældende beliggenhed vurderes at være fornuftig henset til de massive investeringer, der foretages inden for uddannelsessektoren i disse år. Prismæssigt ligger kontor- og undervisningslokaler forholdsvist tæt, og lejen for førsteklasses kontorlokaler på bedste beliggenhed (primær leje) ligger aktuelt i niveauet kr pr. m 2 p.a., mens den sekundære leje ligger i niveauet kr. 650 pr. m 2 p.a., ekskl. driftsomkostninger. Over de sidste 9 år har lejeudviklingen i området været følgende: Lejepriser, kontor, Inden for Ringgaden, kr. pr. m 2 p.a Primær Sekundær Kilde: Sadolin & Albæk A/S Udviklingen i tomgangen for kontorlokaler i perioden ses af figuren herunder. Tomgang, kontor, Aarhus Kommune 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken Den samlede tomgangsprocent for kontorejendomme er steget markant i siden 2008 og udgjorde godt 12% i begyndelsen af 4. kvartal

13 3.2 Efterspørgselssituationen på investeringsmarkedet Krisen er tilsyneladende endelig ved at slippe sit tag i dansk økonomi, og der ses således en langsom bedring i både Danmark og eurozonen. Fremtidsudsigterne er generelt positive, men markederne forbereder sig på en i historisk sammenhæng beskeden BNP-vækst i størrelsesordenen 1,5-2,0% p.a. over de næste år. Væksten forventes bl.a. at blive drevet af et stigende privatforbrug, der ellers har lidt under de seneste års stagnation. På trods af udsigterne til BNP-vækst forventes fremgangen ikke at bidrage mærkbart til at nedbringe ledigheden. På trods af de lysere økonomiske udsigter har investorernes jagt på sikre afkast de seneste år presset renten på risikofrie investeringer i bund, såsom danske statsobligationer. Renten lå før i tiden på niveau med nettostartafkastet på førsteklasses (prime) investeringsejendomme, dvs. 4,50-5,00%, og derfor oplever vi i dag, at prime investeringsejendomme med høj cash flow-sikkerhed giver et historisk højt løbende afkast i forhold til f.eks. 10-årige statsobligationer. De seneste tendenser, særligt inden for pensionsselskabers investeringsmønstre, tyder på, at investorerne i stigende grad vægter en stærk lejer bundet af en lang lejekontrakt tungere end ejendommens beliggenhed. Dette skyldes, at alternativforrentningen på obligationsmarkedet for modparter med tilsvarende bonitet er blevet kraftigt reduceret i de seneste år. Som følge af lave obligationsrenter kombineret med en relativt lav risiko ved investering i ejendomme forventer institutionelle investorer at øge deres eksponering inden for direkte ejendomsinvesteringer med over 20%, mens disse investorers eksponering i nationale statsobligationer forventes at falde betydeligt. Endvidere er totalafkastet på investeringsejendomme steget støt siden I 2013 tog stigningstakten yderligere til, mens benchmark-afkastet på obligationer faldt. Stigningen i ejendomspriserne er hovedsageligt drevet af øget efterspørgsel efter high street ejendomme, kontordomiciler udlejet på lange kontrakter og boligudlejningsejendomme. Til gengæld har de mere sekundære ejendomme inden for alle segmenter som følge af en fortsat lav investorefterspørgsel ikke oplevet nogen prisstigninger. Generelt opleves der en høj likviditet i markedet, bl.a. som følge af det historisk høje aktieindeks, et øget og stigende placeringsbehov for en lang række investorer samt et begrænset udbud af aktiver med et balanceret risikojusteret afkast. Dette har været medvirkende til, at ejendomsmarkedet har oplevet en stigende efterspørgsel i 2013 i såvel Danmark som globalt. Det danske markeds attraktive karakteristika, såsom en stabil økonomi, relativt høje afkast på sikre investeringsejendomme i forhold til f.eks. London samt det danske realkreditsystem, har betydet, at internationale investorer er blevet mere aktive på markedet. Fra 2012 til 2013 steg deres andel af transaktionsvolumenet således med 5 procentpoint til 45%. Danske investorer dominerer stadig kontorsegmentet med en andel på knap 90%. På grund af den stigende efterspørgsel efter investeringsejendomme blev transaktionsvolumenet for erhvervsog investeringsejendomme større i 2013 end i Denne stigning er bl.a. båret af salget af DONG s hovedsæde og Magasin-bygningen på Kongens Nytorv, hvilket fremhæver markedets fortsatte følsomhed over for tunge enkelttransaktioner. Forventningerne til transaktionsvolumenet de kommende år er positive set ud fra den observerede efterspørgsel, bl.a. på grund af udsigten til et stigende antal internationale investorer med en aktiv porteføljestrategi. Begrænsede alternative placeringsmuligheder for eksisterende ejendomsbesiddere og en næsten fuldendt oprydning i banksektoren gør det dog mere usikkert, om udbuddet følger med. Efterspørgslen fra investorerne har været rettet mod vækstcentrene, der omfatter Hovedstadsområdet, Aarhus og til dels byer som Esbjerg, Aalborg og Odense. En ejendom af den pågældende type og beliggenhed bedømmes at ville appellere til en række ejendomsselskaber samt regionale privatinvestorer, som lægger vægt på ejendommens beliggenhed og rimelige cash flow sikkerhed såfremt der indgås aftale med en stabil og bonitetsstærk lejer. Baseret på Sadolin & Albæks markedskendskab og referencer, ligger nettostartafkastet for førsteklasses (prime) kontorejendomme på bedste beliggenhed (primært nettostartafkast) i dag på ca. 5,0%, mens det typiske nettostartafkast for ejendomme af mere sekundær kvalitet ligger på ca. 6,75%. 11

14 Nettostartafkast, kontor 7% Primær Sekundær 6% 5% 4% Kilde: Sadolin & Albæk A/S 12

15 4 Ejendomsvurderingen Som anført i pkt. 1.2 foretages vurderingen i to scenarier. 4.1 Scenarie 1 Ejendommen som den er og forefindes frigjort for lejere Lejeindtægt Den årlige markedsleje for ejendommen vurderes til kr , jf. Bilag 3a til vurderingen. I denne vurdering er den budgetleje, der er lagt til grund i beregningen, identisk med markedslejen Driftsomkostninger Vi har modtaget dokumentation for de faktiske omkostninger til ejendomsskatter m.v. og har estimeret andre faste budgetomkostninger ud fra et markedskonformt gennemsnit for ejendomme af en tilsvarende karakter. Driftsomkostningsbudgettet, vedlagt som Bilag 4a til denne vurdering, er endvidere baseret på den forudsætning, at lejerne betaler visse forbrugsafgifter m.v. oveni lejeprisen. Driftsomkostningernes budgetterede poster omfatter følgende: Ejendomsskatter og afgifter Renovation Ejendomsforsikring Vand, varme, elektricitet m.v. Rengøring, vicevært o.l. Udvendig vedligeholdelse Ejendomsadministration Ejendomsskatter og afgifter Ifølge skattebilletten andrager ejendomsskatten for 2014 kr Ejendomsskatterne, der opkræves af kommunen, omfatter følgende: Grundskyld, der opkræves på alle bygninger og grundarealer. Beregnes som en procentuel andel af ejendomsværdien som fastsat af myndighederne det foregående år. Dækningsafgift, der opkræves på alle bygninger, hvor erhverv udgør mere end 50% af anvendelsen. Denne afgift beregnes som en procentuel andel af ejendomsværdien fratrukket grundværdien som fastsat af myndighederne det foregående år. Grundskyld og dækningsafgift er fritaget for moms. Renovation m.v. I lighed med ejendomsskatter opkræves renovationsafgiften, herunder rottebekæmpelse m.v., af kommunen. Renovationsafgiften for ejendommen i 2014 er estimeret til kr Ejendomsforsikring Den årlige forsikringspræmie er anslået til kr. 10 pr. m 2, svarende til kr årligt. Vedligeholdelse Den årlige omkostning til udvendig vedligeholdelse af ejendommen skønnes at andrage kr. 50 pr. m 2 udlejningsareal, ekskl. kælder, eller i alt kr

16 Administrationshonorar Administrationen af ejendommen påhviler ejeren. Den årlige omkostning hertil skønnes at andrage 2% af markedslejen, dvs. kr Ejerbetalte driftsomkostninger De budgetterede årlige driftsomkostninger, der ikke kan væltes over på lejerne, vurderes at andrage kr Lejerbetalte driftsomkostninger Ud over en andelsmæssig del af driftsomkostningerne, såsom ejendomsskatter, renovation og forsikring, betaler lejerne for: Indvendig vedligeholdelse Eget forbrug af vand, varme og elektricitet Egen rengøring Markedsafkast Henset til ejendommens beliggenhed sammenholdt med bygningsdesign, bygningsmæssig stand skønnes der at være interesse efter ejendommen i det lokale marked, og investorernes nettostartafkastkrav forventes at ligge i niveauet 6,75-7,0% Markedsværdi efter kapitaliseringsmetoden Kapitaliseringsmetoden er generelt den mest accepterede og anvendte ejendomsvurderingsmodel blandt danske investorer. På basis af de modtagne oplysninger vedrørende driftsomkostninger og lejeforhold, som skitseret ovenfor, sammenstilles følgende driftsbudget og kapitalværdi: Lejeindtægt i alt Ikke- lejerbetalte driftsomkostninger Afkast, kr Nettostartforrentning 6,75% Værdi før justeringer og deposita, kr Tomgang Istandsættelse Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb 0 - Hjemfaldspligt 0 + Byggeretsværdi 0 - Lejetab (rabat, etc.) 0 + Nutidsværdi af overrenting element 0 - Nutidsværdi af underrenting element 0 + Kontante deposita 0 Markedsværdi efter justeringer og deposita, kr Markedsværdi efter justeringer og deposita pr. m² bruttoudlejningsareal, kr De ledige lejebærende arealer forventes at have en tomgangsperiode på 12 måneder, og værdien herfor, som udgør kr , fratrækkes. 14

17 For så vidt angår de tomme lokaler, skal der endvidere fratrækkes istandsættelsesomkostninger. Prisen på istandsættelse fastsættes til kr pr. m 2 eller i alt kr Istandsættelsen vedrører ikke pavillonen samt den del af kælderen, som ikke har dagslys. Der henvises til Bilag 5a til vurderingen Vurdering På baggrund af beregningerne ovenfor vurderes markedsværdien af ejendommen i den nuværende stand ( as is ) og frigjort for lejere til: Kr. 32,3 mio. skriver danske kroner treti to millioner tre hundrede tusinde 00/100 på kontant basis. 4.2 Scenarie 2 Delvis nedrivning og med indregning af byggeretter Lejeindtægt Den årlige markedsleje for ejendommen vurderes til kr , jf. Bilag 3b til vurderingen. I denne vurdering er den budgetleje, der er lagt til grund i beregningen, identisk med markedslejen. Den lavere leje skyldes nedrivning af bygning 7-13, der reducerer det udlejningsbare areal Driftsomkostninger Vi har modtaget dokumentation for de faktiske omkostninger til ejendomsskatter m.v. og har estimeret andre faste budgetomkostninger ud fra et markedskonformt gennemsnit for ejendomme af en tilsvarende karakter. Driftsomkostningsbudgettet, vedlagt som Bilag 4b til denne vurdering, er endvidere baseret på den forudsætning, at lejerne betaler visse forbrugsafgifter m.v. oveni lejeprisen. Driftsomkostningernes budgetterede poster omfatter følgende: Ejendomsskatter og afgifter Renovation Ejendomsforsikring Vand, varme, elektricitet m.v. Rengøring, vicevært o.l. Udvendig vedligeholdelse Ejendomsadministration Ejendomsskatter og afgifter Ifølge skattebilletten andrager ejendomsskatten for 2014 kr Ejendomsskatterne, der opkræves af kommunen, omfatter følgende: Grundskyld, der opkræves på alle bygninger og grundarealer. Beregnes som en procentuel andel af ejendomsværdien som fastsat af myndighederne det foregående år. Dækningsafgift, der opkræves på alle bygninger, hvor erhverv udgør mere end 50% af anvendelsen. Denne afgift beregnes som en procentuel andel af ejendomsværdien fratrukket grundværdien som fastsat af myndighederne det foregående år. Grundskyld og dækningsafgift er fritaget for moms. 15

18 Renovation m.v. I lighed med ejendomsskatter opkræves renovationsafgiften, herunder rottebekæmpelse m.v., af kommunen. Renovationsafgiften for ejendommen i 2014 er estimeret til kr Ejendomsforsikring Den årlige forsikringspræmie er anslået til kr. 10 pr. m 2, svarende til kr årligt. Vedligeholdelse Den årlige omkostning til udvendig vedligeholdelse af ejendommen skønnes at andrage kr. 50 pr. m 2 udlejningsareal, ekskl. kælder, eller i alt kr Administrationshonorar Administrationen af ejendommen påhviler ejeren. Den årlige omkostning hertil skønnes at andrage 2% af markedslejen, dvs. kr Ejerbetalte driftsomkostninger De budgetterede årlige driftsomkostninger, der ikke kan væltes over på lejerne, vurderes at andrage kr Lejerbetalte driftsomkostninger Ud over en andelsmæssig del af driftsomkostningerne, såsom ejendomsskatter, renovation og forsikring, betaler lejerne for: Indvendig vedligeholdelse Eget forbrug af vand, varme og elektricitet Egen rengøring Markedsafkast Henset til ejendommens beliggenhed sammenholdt med bygningsdesign, bygningsmæssig stand skønnes der at være interesse efter ejendommen i det lokale marked, og investorernes nettostartafkastkrav forventes at ligge i niveauet 6,75-7,0% Markedsværdi efter kapitaliseringsmetoden Kapitaliseringsmetoden er generelt den mest accepterede og anvendte ejendomsvurderingsmodel blandt danske investorer. På basis af de modtagne oplysninger vedrørende driftsomkostninger og lejeforhold, som skitseret ovenfor, sammenstilles følgende driftsbudget og kapitalværdi: 16

19 Lejeindtægt i alt Ikke- lejerbetalte driftsomkostninger Afkast, kr Nettostartforrentning 6,75% Værdi før justeringer og deposita, kr Tomgang Istandsættelse Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb 0 - Nedrivning Byggeretsværdi Lejetab (rabat, etc.) 0 + Nutidsværdi af overrenting element 0 - Nutidsværdi af underrenting element 0 + Kontante deposita 0 Markedsværdi efter justeringer og deposita, kr Markedsværdi efter justeringer og deposita pr. m² bruttoudlejningsareal, kr De ledige lejebærende arealer forventes at have en tomgangsperiode på 12 måneder, og værdien herfor, som udgør kr , fratrækkes. For så vidt angår de tomme lokaler, skal der endvidere fratrækkes istandsættelsesomkostninger. Prisen på istandsættelse fastsættes til kr pr. m 2 eller i alt kr Der skal fratrækkes omkostninger til nedrivning af bygning 7-13 med et samlet areal på m 2. Omkostningen estimeres til 500 kr. pr. m 2 svarende til i alt kr. Endeligt skal værdien af de etagemeter byggeret tillægges. Byggeretsværdien er estimeret til ca kr. pr. etagemeter ved anvendelse til undervisningsformål, hvorved den samlede værdi af byggeretterne udgør kr. Der henvises til Bilag 5b til vurderingen Vurdering På baggrund af beregningerne ovenfor vurderes markedsværdien af ejendommen i den nuværende stand ( as is ) og frigjort for lejere samt med nedrivning af bygning 7-13 og tillæg af byggeretsværdi til: Kr. 36,8 mio. skriver danske kroner treti seks millioner otte hundrede tusinde 00/100 på kontant basis. 4.3 Markedsværdi Pa baggrund af de opstillede scenarier kan den gennemsnitlige markedsværdi af ejendommen beregnes til ca. Kr. 34,3 mio. til 34,7 mio. skriver danske kroner treti fire millioner tre hundrede tusinde treti fire millioner syv hundrede tusinde 00/100 på kontant basis ekskl. moms. 17

20 5 Anbefaling Ingen særlig anbefaling skønnes påkrævet. 6 Begrænsninger i opdrag og ansvar Sadolin & Albæk A/S anerkender og accepterer sit generelle og professionelle ansvar over for klienten i henhold til dette opdrag og erklærer, at denne summariske vurdering er foretaget i overensstemmelse med RICS Appraisal and Valuation Standards (Version 9), der er godkendt af både International Valuation Standards Committee (IVSC) og The European Group of Valuers Association (TEGoVA). Sadolin & Albæk kan af tredjemand ikke holdes ansvarlig for indholdet af nærværende vurdering. For en nærmere redegørelse for de forudsætninger, der er lagt til grund ved udarbejdelsen af denne summariske vurdering, henvises til pkt. i vurderingsrapporten. Sadolin & Albæk kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler på grund af fejlagtige, tilbageholdte eller unøjagtige oplysninger omkring de forhold, der er relevante for udarbejdelsen af denne summariske vurdering. 7 Offentliggørelse Nærværende summariske vurdering er udarbejdet udelukkende med klientens interne brug for øje og må kun blive offentliggjort eller videregivet til tredjepart, hvis der foreligger en udtrykkelig aftale med Sadolin & Albæk i så henseende. Videreformidling til klientens rådgiver Advokat John Bjerre Andersen og Statsforvaltningen kan ske uden indhentning af forudgående aftale. 8 Kvalifikationer og interessekonflikter Nærværende summariske vurdering er foretaget i overensstemmelse med de RICS vurderingsstandarder, RICS Appraisal and Valuation Standards (Version 9), der til enhver tid er gældende på tidspunktet for indgåelse af denne vurderingsaftale. Efter bedste overbevisning har Sadolin & Albæk ikke tidligere medvirket ved et salg eller en vurdering af ejendommen. Undertegnede, direktør, partner og MRICS Carsten Gørtz Petersen og Ole Hjorth, Sadolin & Albæk A/S, Palægade 2-4, 1261 København K, erklærer hermed at handle som eksterne vurderingsmænd og at være fri for enhver økonomisk eller anden interesse i sagen, som med rette kan forventes at have indflydelse på evnen til at give en uafhængig og neutral meningstilkendegivelse i forbindelse med nærværende vurdering. København, den 4. december 2014 Sadolin & Albæk A/S Carsten Gørtz Petersen Direktør, partner og MRICS Ole Hjorth Manager, Cand.silv., MRICS 18

VURDERINGSRAPPORT. Dalgas Avenue 12 8000 Aarhus C. Aarhus Kommune. Vurderingsdato den 1. november 2014

VURDERINGSRAPPORT. Dalgas Avenue 12 8000 Aarhus C. Aarhus Kommune. Vurderingsdato den 1. november 2014 VURDERINGSRAPPORT Dalgas Avenue 12 8000 Aarhus C Aarhus Kommune Vurderingsdato den 1. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENFATNING 2 VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT UDFØRT ARBEJDE OG INFORMATIONSGRUNDLAG

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19. EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19. EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19 EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø Samlet areal: 4493 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 12.08.2002 Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56. EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand. Appr.dato: 04.05.2009.

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56. EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand. Appr.dato: 04.05.2009. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56 EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand Samlet areal: 251972 m2 9525 m2 Appr.dato: 04.05.2009 Landsejerlav: Karlstrup By, Karlstrup Matrikelnummer:

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02 EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde Samlet areal: 51645 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.04.2004 Landsejerlav: Skovlunde By, Skovlunde Matrikelnummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10 EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg Samlet areal: 6126 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 02.09.1994 Landsejerlav: Buddinge Matrikelnummer: 0015fd

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS

INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS Sag 16244 ØSTERGADE 3, 6500 VOJENS Salgspris kontant: 8.300.000 kr. - fradrag 1 års tomgangsleje -103.850 kr. Reguleret købspriskontant 8.196.150 kr. Bruttoleje

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32. EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding. Appr.dato: 30.09.2014.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32. EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding. Appr.dato: 30.09.2014. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32 EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding Samlet areal: 45069 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 30.09.2014 Landsejerlav: Harte By, Harte Matrikelnummer: 0012b

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder.

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder. VURDERINGSRAPPORT Tinghusvej 10A-10B, 3480 Fredensborg. Arealer: Boligareal 712 m² Kælder 256 m² Grundareal 898 m² Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af

Læs mere

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA UDKAST Sag 16031 STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG Salgspris kontant: Efter nærmere aftale Samlet bruttoetageareal i h.t. BBR ca. 5.250 m² Grundareal i

Læs mere

Kontor komplekser i Esbjerg

Kontor komplekser i Esbjerg Kontor komplekser i Esbjerg Sag 114012 TIL SALG Esbjerg - Bavnehøjvej 6-12 To markante og velbeliggende komplekser Nær Esbjerg Havn, centrum samt motorvejsafkørsel Udlejet til flere lejere Gode parkeringsforhold

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 315.752

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Vurderingsrapport 041414MH. Sag. Kontor, lager og industri. Adresse: Vurderingsrapporten udarbejdet for: Ejendommen er vurderet til:

Vurderingsrapport 041414MH. Sag. Kontor, lager og industri. Adresse: Vurderingsrapporten udarbejdet for: Ejendommen er vurderet til: Vurderingsrapport Kontor, lager og industri Sag 041414MH Adresse: Viborgvej 792A, 8471 Sabro Vurderingsrapporten udarbejdet for: Finn S. Ejendomme V ApS Ejendommen er vurderet til: Kr. 8.000.0000 Sag:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02 EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande Samlet areal: 10644 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.11.2013 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008ag

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 16.04.2015 11:19:20. EJENDOM: Adresse: Mørkhøj Parkalle 5 2860 Søborg. Appr.dato: 18.07.2012.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 16.04.2015 11:19:20. EJENDOM: Adresse: Mørkhøj Parkalle 5 2860 Søborg. Appr.dato: 18.07.2012. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 16.04.2015 11:19:20 EJENDOM: Adresse: Mørkhøj Parkalle 5 2860 Søborg Samlet areal: 54326 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 18.07.2012 Landsejerlav: Mørkhøj Matrikelnummer: 0001mu

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 Jernbanegade 2 A og B, 6740 Bramming Velbeliggende udlejningsejendom med beboelse og erhverv Pris kontant kr. 1.975.000 Afkast 1. år, anslået 10,2 % Årlig lejeindtægt

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 - SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål Beliggende i midtbyen Tæt på alt Ingen lejer God stor grund Parkering er etableret Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 DEAS ERHVERV

Læs mere

Investeringsejendom i Esbjerg

Investeringsejendom i Esbjerg Salgsopstilling Investeringsejendom i Esbjerg Sag 114002 Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V Udlejet til Semco Maritime A/S Består af kontor- og lagerfaciliteter Fremstår flot, fleksibelt og indbydende

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 112992 TIL SALG Kolding - Kokbjerg 29b Beliggende i attraktivt erhvervsområde Kort afstand til motorvej Gode parkeringsmuligheder Fuldt udlejet Kontantpris kr. 17.925.000

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072 SALGSOPSTILLING Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder Ørnevej 5, 4700 Næstved Sag ERH15072 Ejendommen er facaderenoveret med nye fuger Fuld kælder med fjernvarme, vaskerum m.v. 3 væreles lejligheder

Læs mere

TORVET 7, 6100 HADERSLEV

TORVET 7, 6100 HADERSLEV TORVET 7, 6100 HADERSLEV EJENDOMMEN: Ejendommen, der er fredet, menes opført omkring ca. 1680, og fremtræder i velvedligeholdt stand. Stueetagen er udlejet til cafe og spiserestaurant, og har i 1998 gennemgået

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010 Signaturforklaring KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/35688 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde

Læs mere

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 23.04.2012 09:42:27

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

Kontor og lagerejendom

Kontor og lagerejendom Salgsopstilling Kontor og lagerejendom Sag 24565 Klokkestøbervej 25, 5230 Odense M Beliggende i godt erhvervsområde Synlig beliggenhed 2 lejemål, hvoraf det ene er ledigt for køber Kontantpris kr. 2.750.000

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen. Gl.Torv 3, 4200 Slagelse.

SALGSPROSPEKT. Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen. Gl.Torv 3, 4200 Slagelse. SALGSPROSPEKT Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen Gl.Torv 3, 4200 Slagelse Sag ERH14119 3 lejemål, to er udlejet - ét er p.t. ledigt... Butik i stueplan,

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05 EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording Samlet areal: 429671 m2 Heraf vej: 6890 m2 Appr.dato: 01.07.1992 Landsejerlav: Over Julianehede, Engesvang Matrikelnummer:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 Bytoften 20, 6710 Esbjerg V Hjerting Bycenter - butikscenter i attraktiv forstad til Esbjerg Pris kontant: Kr. 21.000.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

Gladsaxe Ringvej 51A, 2720 Herlev SALGSOPSTILLING 2014

Gladsaxe Ringvej 51A, 2720 Herlev SALGSOPSTILLING 2014 Gladsaxe Ringvej 51A, 2720 Herlev SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kort over ejendommen Beliggenhed Ejendommen er beliggende syd for Ringvej B3, vest for Motorringvejen og afgrænses i øvrigt af den sydvestlige

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08. {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.08.2015 09:35:06 EJENDOM: Adresse: Kastetvej 127, 3. TV. 9000 Aalborg Samlet areal: 273 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170.

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170. SALGSPROSPEKT Holmensvej 10, 3600 Frederikssund Sag 94500010004 Investeringsejendom beliggende i udbygget erhvervsområde Tæt på omfartsvej . Mægler: Palle Andersen Dato: 5. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

Præstøvej 111, 4700 Næstved

Præstøvej 111, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Velholdt kontorejendom med synlig beliggenhed Præstøvej 111, 4700 Næstved Sag ERH15008 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 11. september 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Præstøvej

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

Odensevej 51, 5600 Faaborg SALGSOPSTILLING 2014

Odensevej 51, 5600 Faaborg SALGSOPSTILLING 2014 Odensevej 51, 5600 Faaborg SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Sygehuset er beliggende midt i byen med ca. 1.200 meter til den ældste del af byen og havnen. Grunden er beliggende

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom med gåafstand til hovedgaden. Tornevangsvej 88, 3460 Birkerød Sag 1145-1

SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom med gåafstand til hovedgaden. Tornevangsvej 88, 3460 Birkerød Sag 1145-1 ½- DEAS Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 info@deaserhverv.dk - www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Attraktiv erhvervsejendom med gåafstand til hovedgaden Tornevangsvej 88,

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Salgsopstilling Investeringsejendom på gågaden i Kolding Østergade 22-24, 6000 Kolding Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved.

SALGSOPSTILLING. Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved. SALGSOPSTILLING Beliggenhed - beliggenhed - beliggenhed... 289 m² fuldmuret erhvervsejendom. Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved Sag ERH15051 Med lidt opdatering - kan du få en super moderne og funktionel erhvervsejendom

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 12.06.2015 12:14:22. EJENDOM: Adresse: Højgårdsvej 4 8600 Silkeborg. Appr.dato: 26.04.2006.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 12.06.2015 12:14:22. EJENDOM: Adresse: Højgårdsvej 4 8600 Silkeborg. Appr.dato: 26.04.2006. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.06.2015 12:14:22 EJENDOM: Adresse: Højgårdsvej 4 8600 Silkeborg Samlet areal: 75291 m2 Heraf vej: 3868 m2 Appr.dato: 26.04.2006 Landsejerlav: Voel By, Voel Matrikelnummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:54. EJENDOM: Adresse: Karstoftvej 6 7330 Brande. Appr.dato: 04.06.2009.

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:54. EJENDOM: Adresse: Karstoftvej 6 7330 Brande. Appr.dato: 04.06.2009. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:24:54 EJENDOM: Adresse: Karstoftvej 6 7330 Brande Samlet areal: 336389 m2 421 0009ay 24685 m2 0036 3580 0018u 69575 m2 0018r 39638 m2 0009q 112971 m2 421 0016p 5372

Læs mere

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved SALGSOPSTILLING 177 m² ejerlejlighed til erhverv - fri for lejemål. Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved Sag ERH15105 God erhvervsejerlejlighed - beliggende i hyggelig handelsgade Her god gående trafik

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Erhvervsejendom på 380 m² i stueplan og 100 m² kælder Stor parkeringsplads til ca. 15 biler - lige foran ejendommen.

SALGSOPSTILLING. Erhvervsejendom på 380 m² i stueplan og 100 m² kælder Stor parkeringsplads til ca. 15 biler - lige foran ejendommen. SALGSOPSTILLING Erhvervsejendom på 380 m² i stueplan og 100 m² kælder Stor parkeringsplads til ca. 15 biler - lige foran ejendommen. Refsnæsvej 6, 4700 Næstved Sag ERH10011 Også tilkørsel til garage/kælder

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Salgsopstilling Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 Treldevej 86, 7000 Fredericia Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 9.995.000

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 TIL SALG Fredericia - Treldevej 86 Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 8.000.000 1.

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Præstemosevej 7B, Asminderød, 3480 Fredensborg. Sag 94500010996

SALGSPROSPEKT. Præstemosevej 7B, Asminderød, 3480 Fredensborg. Sag 94500010996 SALGSPROSPEKT Præstemosevej 7B, Asminderød, 3480 Fredensborg Sag 94500010996 2 store lagerhaller samt administrationsafsnit Kan anvendes til værkstedsvirksomhed, lettere industri og lager Gode tilkørselsforhold

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 057

SALGSPROSPEKT Sag nr. 057 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 057 Rolfsgade 100, 6700 Esbjerg VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I INDRE BY Pris kontant: Kr. 5.650.000 Afkast 1. år, anslået: 6 % Boligareal: 435 m 2 Erhvervsareal:

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012

SALGSPROSPEKT. Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 SALGSPROSPEKT Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 Valbygårdsvej 33, 2500 Valby Sag 5032 Parkerings med plads til 9 biler Indeholder 2 store kontorlejemål

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Mårkærvej 11, 2630 Taastrup

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Mårkærvej 11, 2630 Taastrup Ejendomsmæglere, Valuarer, MDE, og Chartered Surveyors, MRICS Salgsprospekt for investeringsejendommen Mårkærvej 11, 2630 Taastrup Fuldt udlejet og fuldt afskrivningsberettiget investeringsejendom udbydes

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

SALGSOPSTILLING. 800 m² lastvorgnsgarage/-værksted 9 porte - grav på 20 meter - lift m.v. Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle.

SALGSOPSTILLING. 800 m² lastvorgnsgarage/-værksted 9 porte - grav på 20 meter - lift m.v. Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle. SALGSOPSTILLING 800 m² lastvorgnsgarage/-værksted 9 porte - grav på 20 meter - lift m.v. Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle Sag ERH15020 Kontor, køkken, omklædning og toiletter Den ene port er adskilt fra

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Investeringsejerlejlighed

Investeringsejerlejlighed Investeringsejerlejlighed Udlejet til Fakta Sag I1110-18 TIL SALG Vodskov - Springvandspladsen 5, Vester Hassing Solid lejer Beliggende i flot ejendom opført i 2006 Gode parkeringsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Velbeliggende investeringsejendom

Velbeliggende investeringsejendom Salgsopstilling Velbeliggende investeringsejendom Velholdt, nyere ejendom Sag 10S1077 Jættevej 50, 4100 Ringsted Beliggende i udbygget erhvervsområde syd-øst for Ringsted Facade ud til Haslevvej - indfaldsvej

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672 SALGSPROSPEKT Industrivej 13, 7000 Fredericia Sag 10672 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Industrivej 13 7000 Fredericia Matr.nr. 67 ao Fredericia

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Investeringsejendom Salg

Investeringsejendom Salg andersen ERHVERV Investeringsejendom Salg Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Sag S-10446 Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,1 % Afskrivningsberettiget Fuldt udlejet investeringsejendom Ejendom

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Kontor og lagerejendom

Kontor og lagerejendom Kontor og lagerejendom Sag 24565 TIL SALG Odense M - Klokkestøbervej 25 Beliggende i godt erhvervsområde Synlig beliggenhed Mulighed for at opdele ejendommen i 2 lejemål Kontantpris kr. 1.975.000 Etageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter

SALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter - Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland

Læs mere

DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES

DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES Sag 11747 Dronningborg Allé 2, 8930 Randers NØ. Salgspris kontant: Bruttoleje inkl. tomgangsleje: 17.000.000 kr. 2.396.450 kr. Ejendommen er opført

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde - LASSEN ERHVERV OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119 Hans Jensens Vej 1, 6771 Gredstedbro Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde Samlet bygningsareal: 1.741 m 2 Grundareal: 4.682 m 2 15 moderne lejligheder

Læs mere

Firmadomicil i Aabybro

Firmadomicil i Aabybro Firmadomicil i Aabybro Ejendom med mange anvendelsesmuligheder Sag K1401-30 TIL LEJE Aabybro - Industrivej 22 Lejemålet fremstår i god og præsentabel stand Attraktive lejevilkår Der er gode til- og frakørelsesforhold

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Vestgrønningen 9, 2791 Dragør Sags-nr. 2006-141 A Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7 2791 Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs 1. Vurderingens tema og formål Tema:

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 Stationsvej 3, 6830 Nørre Nebel ERHVERVSEJENDOM MED VILLA Pris kontant: Kr. 1.450.000 Årlig lejeindtægt: Anslået kr. 160.000 Erhvervsareal: 277 m 2 Boligareal:

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8 LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 087 Skolegade 39, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med stort parkeringsareal i centrum Erhvervsareal: 760 m 2 Kælderareal: 105 m 2 Grundareal: 1.166 m 2 23 parkeringspladser

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Erhvervs- og boligejendom Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 Unik beliggenhed på torvet over for

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 Nørregade 15 A-F, 6740 Bramming Udlejningsejendom med central beliggenhed i Bramming Pris kontant: Kr. 12.000.000 Afkast 1. år, anslået: 7,2% Årlig lejeindtægt

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 55, 9000 Aalborg SALGSOPSTILLING FEB 2015

Sohngårdsholmsvej 55, 9000 Aalborg SALGSOPSTILLING FEB 2015 Sohngårdsholmsvej 55, 9000 Aalborg SALGSOPSTILLING FEB 2015 Side 2 Beliggenhed Ejendommen ligger i et område med uddannelsesinstitutioner og boliger med en dejlig stor park som nabo. Fra ejendommen er

Læs mere