Summarisk vurdering. Dalgas Avenue Aarhus C. Matr.nr. 741 Marselisborg, Århus Grunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Summarisk vurdering. Dalgas Avenue 12 8000 Aarhus C. Matr.nr. 741 Marselisborg, Århus Grunde"

Transkript

1 Summarisk vurdering Dalgas Avenue Aarhus C Matr.nr. 741 Marselisborg, Århus Grunde

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Vurderingsrapport Opdrag Vurderingens formål Vurderingstema Vurderingens forudsætninger Dokumenter Generelle vurderingsprincipper Besigtigelse Specielle forhold Ejendomsrapport Ejendommen Beliggenhed Beskrivelse af bygninger/lokaler Anvendelse Planforhold Miljøforhold Servitutter Offentlig vurdering Udlejningsarealer og markedsleje Ejendomsmarkedet Efterspørgselssituationen på lejemarkedet Efterspørgselssituationen på investeringsmarkedet Ejendomsvurderingen Scenarie 1 Ejendommen som den er og forefindes frigjort for lejere Lejeindtægt Driftsomkostninger Markedsafkast Markedsværdi efter kapitaliseringsmetoden Vurdering Scenarie 2 Delvis nedrivning og med indregning af byggeretter Lejeindtægt Driftsomkostninger Markedsafkast Markedsværdi efter kapitaliseringsmetoden Vurdering Markedsværdi Anbefaling Begrænsninger i opdrag og ansvar Offentliggørelse Kvalifikationer og interessekonflikter... 18

3 1 Vurderingsrapport 1.1 Opdrag Sadolin & Albæk A/S har af jurist Søren Schütze og afdelingschef Hans Peder Larsen på vegne af Aarhus Kommune, Udlejning, Salg og Jorder, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 2, 8260 Viby, (herefter også benævnt klienten) fået i opdrag at udfærdige denne vurdering af følgende ejendom: Matr.nr. 741 Marselisborg, Århus Grunde Adresse Dalgas Avenue 12 Postnr./by 8000 Aarhus C (herefter også benævnt ejendommen). Ejendommen omfatter ifølge lejeoversigten m 2, der anvendes til undervisningsformål m.v. Ifølge tingbogen andrager grundarealet m 2, heraf vej 400 m 2. Der henvises til Bilag 1 til vurderingsrapporten, Ejendomsdata. Vurderingen foretages i overensstemmelse med de europæiske vurderingsstandarder og retningslinjer, udfærdiget af The European Group of Valuers Association (TEGoVA). Vurderingen har til formål at fastslå markedsværdien af ejendommen, dvs. den bedst opnåelige kontante pris, til hvilken et salg af ejendommen vil kunne effektueres uden forbehold og på kontant basis på vurderingstidspunktet i en sædvanlig handel mellem en villig sælger og en interesseret køber. I øvrigt er nærværende vurdering en summarisk vurdering af ejendommen i overensstemmelse med bestemmelserne i Practice Statements and Relevant Guidance Notes indeholdt i RICS Appraisal and Valuation Standards (Version 9), der er udarbejdet af The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Vurderingsdatoen er den 1. november Vurderingens formål Formålet med vurderingen er at fastslå markedsværdien af ejendommen i to scenarier: 1. Ejendommen som den er og forefindes frigjort for lejere 2. Ejendommen som den er og forefindes frigjort for lejere dog med nedrivning af bygning 7-13 og med tillæg for byggeret på vurderingsdatoen, jf. nedenfor, og ud fra det aftalte vurderingstema, jf. pkt. 1.3 nedenfor. Vurderingsrapporten skal udelukkende anvendes til klientens interne brug i forbindelse med ledelsesmæssige overvejelser, og det er således ikke tilladt klienten at offentliggøre eller videregive denne til tredjepart uden tilladelse. 1.3 Vurderingstema Markedsværdien af ejendommen estimeres i overensstemmelse med retningslinjerne anført i Practice Statements and Relevant Guidance Notes, RICS Appraisal and Valuation Standards (Version 9), der er godkendt af både International Valuation Standards Committee (IVSC) og The European Group of Valuers Association (TE- GoVA): 1

4 Markedsværdi er det anslåede beløb, som en ejendom vurderes at kunne sælges til på vurderingsdatoen i en sædvanlig handel mellem en interesseret køber og en villig sælger efter passende markedsføring, hvor parterne er uafhængige af hinanden og har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang, under følgende forudsætninger: At parterne ikke har noget specifikt eller specielt indbyrdes forhold (f.eks. moder- og datterselskaber, eller udlejer og lejer), for så vidt angår ejendommen, der kan påvirke prisen heraf, således at den bliver atypisk for markedet i øvrigt og/eller drives i vejret som følge af et liebhaverelement. Transaktionen til markedsværdi forventes at finde sted mellem uafhængige parter, der hver handler frit og uafhængigt af hinanden. At der forud for vurderingsdatoen er forløbet en rimelig periode til en passende markedsføring af ejendommen til en aftale om pris og vilkår samt til handlens afslutning. Henset til ejendommens karakter og markedsforholdene anslås en rimelig markedsføringsperiode at være måneder. At der ikke tages hensyn til et eventuelt bud fra en potentiel køber med en liebhaverinteresse. Ejendommens markedsleje er også defineret i overensstemmelse med de førnævnte organisationers manualer. Ved markedsleje forstås den leje, som en villig udlejer og en villig lejer ville aftale for det pågældende lejeforhold på vurderingstidspunktet i en sædvanlig transaktion efter forudgående passende markedsføring, hvor parterne har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang. For så vidt angår danske erhvervslejeforhold, finder Erhvervslejelovens 13 anvendelse, hvor markedslejen fastsættes under hensyntagen til aktuelle vilkår, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesmæssig stand. Specielle forhold eller fravigelser Nærværende vurdering er en summarisk vurdering. Omfanget af nærværende summariske vurdering tager endvidere hensyn til klientens specielle vurderingsinstrukser. Klienten har oplyst, at vurderingen skal foretages i to scenarier: 1. Ejendommen som den er og forefindes frigjort for lejere 2. Ejendommen som den er og forefindes frigjort for lejere dog med nedrivning af bygning 7-13 og med tillæg for byggeret. Vurderingen tager i begge scenarier udgangspunkt i en ejendom, der er frigjort for lejere og med udlejning til undervisningsformål på markedsvilkår. I forbindelse med scenarie 2 indgår værdien af byggeretter i forbindelse med nedrivning af bygning Ejendommen er vurderet under den forudsætning, at sælger fraskriver sig ansvaret for jordbundsforhold, miljøbelastning af eksisterende bygninger, herunder forurening og bæreevne samt enhver omkostning til arkæologiske undersøgelser, herunder evt. forsinkelser som følge heraf. Klienten har ligeledes oplyst, at der skal ses bort fra de tinglyste servitutter vedr. tilbagekøbsret, og at der i forbindelse med et salg skal tinglyses en forkøbsret til Aarhus Kommune samt en klausul om, at ejendommen inkl. eventuelt nybyggeri alene må anvendes til undervisningsformål. 1.4 Vurderingens forudsætninger Grundareal og forurening Jordbundsforhold/stabilitet er ikke undersøgt. Vurderingen bygger på den forudsætning, at alle bygninger er opført under passende hensyntagen til de eksisterende jordbundsforhold. 2

5 Der er ikke gennemført undersøgelser eller prøvetagninger eller modtaget nogen informationer fra klienten eller fra anden relevant sagkyndig, der fastslår tilstedeværelse af eller mistanke om forurening eller forureningskilder på det grundareal, hvorpå ejendommen er beliggende (herunder evt. grundvand). Som følge heraf er vurderingen foretaget under forudsætning af, at der ikke er nogle miljømæssige forhold, der kunne have væsentlig indflydelse på vurderingen. I det tilfælde, at klienten ikke kan acceptere denne forudsætning, eller i det tilfælde, at klienten måtte ønske, at det verificeres, at denne forudsætning er korrekt, opfordres klienten til at sørge for alle relevante undersøgelser for efterfølgende at videreformidle resultaterne heraf til Sadolin & Albæk med henblik på eventuel revision af vurderingen. Bygningskonstruktion Der er hverken gennemført en bygningsmæssig gennemgang af ejendommen eller foretaget en afprøvning af installationer, produktionsudstyr eller driftsmateriel med hensyn til funktionalitet. Vi er derfor ude af stand til at bedømme den vedligeholdelsesmæssige stand af bygningssubstansen eller installationerne m.m. Vurderingen tager dog hensyn til alle relevante oplysninger, som er modtaget i denne forbindelse, og eventuelle fejl og mangler, som vi måtte have konstateret i forbindelse med besigtigelsen. Hvis sådanne forhold ikke foreligger, foretages vurderingen imidlertid ud fra en forudsætning om, at der ikke er skjulte mangler, udestående reparationer/udbedringer eller andre forhold, der kan have væsentlig indflydelse på vurderingen. Den eller de dele af ejendommen, som ikke er afdækkede, fritlagte eller frit tilgængelige, er ikke besigtigede. Vurderingen er foretaget under forudsætning af, at disse bygningsdele er i god vedligeholdelsesmæssig stand. Det er ikke undersøgt, hvorvidt der måtte være forekomster af cement med et højt aluminiumindhold, kalciumklorid, asbest eller andre skadelige stoffer. Da der ikke foreligger oplysninger om det modsatte, foretages vurderingen ud fra en forudsætning om, at der ved opførelsen af ejendommen ikke er anvendt materialer eller teknikker, som er konstateret farlige eller mistænkes for at være farlige. Planmæssige forhold Vurderingen foretages under forudsætning af, at ejendommen ikke er omfattet af nogen forslag om vejudvidelse eller ekspropriation eller andet, der kan have betydning for den eksisterende anvendelse af ejendommen. I de gældende planmæssige bestemmelser for anvendelse af ejendommen indgår ingen planer i så henseende. Ejendommen forudsættes at være opført efter gældende planmæssige bestemmelser og at være anvendt i overensstemmelse hermed. Ved vurderingen er det endvidere forudsat, at der foreligger behørig tilladelse til den eksisterende anvendelse af alle bygninger i henhold til gældende lovgivning og planer. Ejerskab og lejeforhold Ejendommen ligger på egen grund, ifølge oplysningerne fra de offentlige registre. Ejendommen vurderes fri for lejere. Endelig forudsættes arealerne at være opmålt efter Bekendtgørelse nr. 311 af den 27. juni Servitutter Det forudsættes, at der for ejendommen kun gælder de adkomster, herunder vejret eller lignende, byrder, servitutter, negative servitutter eller forpligtelser, der er anført i Bilag 2 til vurderingen, Kopi af tingbogsattest. Således forudsættes der ikke at være yderligere forpligtelser eller hæftelser, der har væsentlig indflydelse på ejendommens markedsværdi. 3

6 Prioritering Ejendommen vurderes på kontant basis. Således er hæftelserne, tinglyst på ejendommen, ikke blevet gennemgået. Det forudsættes, at der ikke er udestående finansielle forpligtelser eller gæld i ejendommen andet end en eventuel uafskrevet momsregistreringsforpligtelse, jf. pkt Produktionsudstyr og driftsmateriel Med hensyn til selveje af ejendommen er det sædvanlige ejer/udlejer tilhørende inventar, såsom elevatorer, rulletrapper og centralvarmeanlæg, betragtet som værende en fast bygningsbestanddel, og inventaret indgår således som aktiver i vurderingen af markedsværdien. Produktionsrelateret udstyr og driftsmateriel, såvel som lejers inventar eller særindretninger, er ikke indeholdt i vurderingen. Myndighedsgodkendelse Der forudsættes at foreligge gældende og ubetingede godkendelser fra alle relevante myndigheder, herunder af plan- og bygningsmæssige forhold, ibrugtagningstilladelser og lejergodkendelser. Vi har ikke grund til at antage andet på baggrund af de modtagne dokumenter, men har ikke haft lejlighed til selv at undersøge, hvorvidt denne forudsætning er korrekt. Specielle forudsætninger Det forudsættes, at der ikke foreligger noget bud fra en potentiel liebhaver til ejendommen, jf. pkt Dokumenter Til brug for nærværende vurdering er følgende dokumenter/oplysninger gennemgået: Type Kilde Udstedelsesdato Tingbogsattest Internetbaseret offentligt tinglysningsregister BBR-meddelelse E-nettet Skattebillet Klienten Erhvervslejekontrakt(er) Klienten Flere Bygningstegninger Klienten m.fl. 1.6 Generelle vurderingsprincipper Vurderingen baseres på de oplysninger, der er modtaget fra klienten, dennes eksterne rådgivere samt indhentet fra de offentlige registre, jf. pkt Vi har tillid til, at disse oplysninger er korrekte og fuldstændige, og at der ikke er uoplyste forhold, der kan have væsentlig indflydelse på vurderingen. Det skal understreges, at idet der er tale om en summarisk vurdering, har vi ikke indhentet og undersøgt yderligere dokumenter for den pågældende ejendom end de, der er modtaget fra klienten. Således er bl.a. kommunale ejendomsoplysninger og servitutter ikke undersøgt i forbindelse med nærværende summariske vurdering. Der er ikke taget hensyn til udgifter til realisering eller skattemæssige forpligtelser i forbindelse med en afhændelse eller udvikling af ejendommen, ligesom der ikke er taget højde for købsomkostninger. 4

7 Vi har ikke taget højde for, at der skulle være panthæftelse eller tilsvarende finansiel byrde på eller over ejendommen. Bygningerne antages ikke at være momsregistrerede. En køber af ejendommen forventes at indhente yderligere rådgivning eller en bekræftelse af visse af ovennævnte forhold, før der arbejdes videre mod en erhvervelse. Klienten anbefales derfor at notere de betingelser og det tema, som denne vurdering er udfærdiget på grundlag af. 1.7 Besigtigelse Ejendommen blev besigtiget den 30. september Deltagerne i ejendomsbesigtigelsen var jurist Søren Schütze og afdelingschef Hans Peder Larsen som repræsentanter for ejer af ejendommen og Carsten Gørtz Petersen samt Ole Hjorth som repræsentanter for Sadolin & Albæk. Ejendommen blev besigtiget både indvendigt og udvendigt. Den eller de dele af ejendommen, der ikke er afdækkede, fritlagte eller frit tilgængelige er ikke besigtiget. Vurderingen er foretaget under forudsætning af, at disse bygningsdele er i god vedligeholdelsesmæssig stand. 1.8 Specielle forhold Undertegnede erklærer hermed at handle som eksterne vurderingsmænd, som defineret af The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), og at denne summariske vurdering er foretaget i overensstemmelse med de etiske standarder, formuleret af RICS, der er godkendt af både International Valuation Standards Committee (IVSC) og The European Group of Valuers Association (TEGoVA), samt at vi som vurderingsmænd er fri af enhver direkte eller indirekte interesse i ejendommen eller dennes ejerselskab. Der henvises til RICS hjemmeside, for yderligere informationer og procedurer, herunder muligheden for at klage over denne vurderingsrapport. 5

8 2 Ejendomsrapport 2.1 Ejendommen Ejendommen er, ifølge tingbogen, jf. Bilag 2, matrikuleret under: Matr.nr. 741hg Marselisborg, Århus Grunde med følgende ejer: Aarhus Kommune. Ifølge samme register fik den nuværende ejer tinglyst adkomst til ejendommen den Kilde: Danmarks Miljøportal Ejendommen ligger på egen grund. Ejendommen omfatter en lang række bygninger, der til sammen omfatter i alt m 2, hvoraf 910 m 2 er kælder. Hovedanlægget er undervisningslokalerne opført i 1961, der omfatter lejemålene med AAGE samt Børn & Unge. Det samlede bygningsareal i denne del omfatter i alt m 2 inkl. kælder. Bygningerne er opført i to plan i gule mursten med skifertag. En del af kælderen er belyst som følge af terrænhældning. Bygningerne fremtræder i god stand, men er vanskelige at ombygge til andre formål som følge af faste vægge og en traditionel indretning til undervisningsformål. I den vestlige del af grunden er der opført 4 midlertidige bygninger med et samlet areal på 906 m 2. Bygningerne er opført som pavilloner og fremtræder i dårlig stand. Bygningerne anvendes til undervisningsformål herunder værksteder og mindre undervisningslokaler. Der er ca. 45 parkeringspladser på grunden, og det vurderes at være tilstrækkeligt til den nuværende anvendelse. 6

9 2.2 Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Frederiksbjerg i Aarhus, ca. 1 km fra midtbyen. Kilder: Google Maps og COWI A/S Området er domineret af indfaldsvejen Marselis Boulevard, de store boligområder i Frederiksbjerg-kvarteret og villaerne i Marselis-kvarteret. Der er tale om attraktive boligområder. Ejendommen er velbeliggende i forhold til privat befordring, og der er fornuftig afstand til Banegården. Marselis Boulevard er busbetjent. 2.3 Beskrivelse af bygninger/lokaler Opførelsesår 1961 og Hovedanlæg Dimensioner Teknisk konstruktion/udstyr*) Arealanvendelse/indretning Nuværende anvendelse Parkering Murstensbygninger med skifertag. Del af ejendommen er pavilloner. Opført i op til 2 plan plus delvis kælder. Ingen. Indrettet til undervisningsformål med faste vægge. Indrettet med klasselokaler, gymnastiksal og mindre kontorer. Undervisningsformål. Gode parkeringsmuligheder på terræn. Ca. 45 pladser ved bygningerne. 7

10 Funktionalitet*) Vedligeholdelsesstand*) Velegnet til formålet, men yderst vanskelig at ombygge til andre formål som følge af de faste vægge. Gennemsnitlig. *) Baseret på en summarisk gennemgang og vurdering i forbindelse med ejendomsbesigtigelsen og vel at mærke således ikke udtryk for resultatet af en omfattende teknisk gennemgang, jf. pkt Anvendelse Ejendommen er oprindeligt opført til brug for undervisningsformål. For en specifikation af den nuværende anvendelse af ejendommen henvises til Bilag 3 til vurderingen, Lejeoversigt. 2.5 Planforhold Ejendommen er ikke lokalplanlagt og er i Kommuneplanen omfattet af delområde OF, der er udlagt til offentlige formål. Området er dog udpeget som byomdannelsesområde. Det er således vor vurdering, at det vil være muligt at få tilladelse til yderligere byggeri på ejendommen. Bebyggelsesprocenten udgør 100 for bebyggelsen langs med Marselis Boulevard, og det må forventes at kunne tillades på ejendommen. Med en bebyggelsesprocent på 100 og bevarelse af de bedste og mest regulære bygninger på ejendommen er der en restrummelighed på ca m 2, men det er vor vurdering, at der kun vil kunne etableres ca m 2 på grunden henset til de nuværende bygningers placering og adgangsveje m.v. 2.6 Miljøforhold Ifølge oplysningerne, indeholdt i tingbogsattesten, er ejendommens grundareal ikke registreret som forurenet på vidensniveau 1/2, jf. definitionen nedenfor. Det bemærkes, at manglende registrering ikke er at betragte som en garanti for, at grundarealet ikke er forurenet. I henhold til dansk lovgivning er det de regionale myndigheder, der registrerer forurening. Myndighederne kan på grundlag af faktisk og historisk viden registrere forurening på to vidensniveauer: Vidensniveau 1 (V1) anvendes, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Vidensniveau 2 (V2) anvendes, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Såfremt der, som følge af den historiske anvendelse, ikke er begrundet mistanke om forurening, og såfremt der ikke foretages yderligere undersøgelser, vil regionen ikke registrere grunden som forurenet. Dog kan der, ifølge det kommunale ejendomsoplysningsskema, være lettere forurening på grunden, der som følge af områdeklassificering i henhold til Jordforureningsloven ikke kræver oprydning, såfremt den nuværende anvendelse fortsættes. Sadolin & Albæk er ikke bekendt med, at der på ejendommen skulle være yderligere eller uidentificeret jordforurening. Den potentielle miljørisiko, forbundet med de nuværende aktiviteter på ejendommen, vurderes at være beskeden. 8

11 I henhold til gældende dansk lovgivning er det kun forureneren, der kan holdes ansvarlig for forureningen. Ejeren af ejendommen kan således ikke blive gjort ansvarlig for forureningen og kan af myndighederne ikke pålægges et oprensningskrav. I det tilfælde, at ejeren ønsker at opføre nye bygninger på forurenet grund, kan miljømyndighederne dog kræve de nødvendige oprensningstiltag, enten hvis nybyggeriet er til beboelse eller lignende anvendelse, herunder børneinstitutioner eller offentlig legeplads, eller hvis forureningen skønnes sundhedsfarlig for fremtidige brugere af en bygning på den forurenede grund. 2.7 Servitutter I henhold til tingbogsattesten er der tinglyst de i Bilag 2, Kopi af tingbogsattest, anførte servitutter på ejendommen. Der er tinglyst en række servitutter vedrørende tilbagekøbsret for Aarhus Kommune. Servitutterne forudsættes aflyst af tingbogen og erstattet af en forkøbsret for Aarhus Kommune samt en klausul om, at ejendommen inkl. eventuelt nybyggeri alene må anvendes til undervisningsformål. De resterende servitutter giver ikke valuaren anledning til at antage, at der er yderligere adkomster, herunder vejret eller lignende, byrder, servitutter, negative servitutter eller forpligtelser, som har væsentlig indflydelse på ejendommens markedsværdi. 2.8 Offentlig vurdering Den offentlige vurdering af ejendommen pr. 1. oktober 2013 andrager: Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Udlejningsarealer og markedsleje Udlejningsarealer og markedsleje er, som følger: Areal Årlig markedsleje Lejer Anvendelse m² % kr. kr. pr. m² % Hovedbygning Undervisning Hovedbygning Gymnastik Hovedbygning Undervisning Hovedbygning Lager Pavillion Undervisning parkeringspladser Parkering I ALT Ejendommen er i dag udlejet til Aarhus Academy of Global Education (AAGE), Børne & Unge samt Lilleskolen. Lejeaftalerne er tidsbegrænsede og udløber 31. december 2016 uden yderligere varsel, og der ses bort fra disse lejeaftaler. Lejeaftalernes hovedvilkår Lejeaftalernes hovedvilkår (kvadratmeterleje, indeksering, uopsigelighed) fremgår af Bilag 3 til vurderingen, Lejeoversigt. 9

12 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 3 Ejendomsmarkedet 3.1 Efterspørgselssituationen på lejemarkedet Udlejningsmarkedet for ejendomme til undervisningsformål er forholdsvist smalt sammenlignet med det traditionelle kontormarked, idet der ofte er tale om specialindrettede ejendomme. Efterspørgslen retter sg typisk efter meget bynære beliggenheder med god adgang via offentlig transport. Lejerefterspørgslen efter lokaler med den pågældende beliggenhed vurderes at være fornuftig henset til de massive investeringer, der foretages inden for uddannelsessektoren i disse år. Prismæssigt ligger kontor- og undervisningslokaler forholdsvist tæt, og lejen for førsteklasses kontorlokaler på bedste beliggenhed (primær leje) ligger aktuelt i niveauet kr pr. m 2 p.a., mens den sekundære leje ligger i niveauet kr. 650 pr. m 2 p.a., ekskl. driftsomkostninger. Over de sidste 9 år har lejeudviklingen i området været følgende: Lejepriser, kontor, Inden for Ringgaden, kr. pr. m 2 p.a Primær Sekundær Kilde: Sadolin & Albæk A/S Udviklingen i tomgangen for kontorlokaler i perioden ses af figuren herunder. Tomgang, kontor, Aarhus Kommune 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken Den samlede tomgangsprocent for kontorejendomme er steget markant i siden 2008 og udgjorde godt 12% i begyndelsen af 4. kvartal

13 3.2 Efterspørgselssituationen på investeringsmarkedet Krisen er tilsyneladende endelig ved at slippe sit tag i dansk økonomi, og der ses således en langsom bedring i både Danmark og eurozonen. Fremtidsudsigterne er generelt positive, men markederne forbereder sig på en i historisk sammenhæng beskeden BNP-vækst i størrelsesordenen 1,5-2,0% p.a. over de næste år. Væksten forventes bl.a. at blive drevet af et stigende privatforbrug, der ellers har lidt under de seneste års stagnation. På trods af udsigterne til BNP-vækst forventes fremgangen ikke at bidrage mærkbart til at nedbringe ledigheden. På trods af de lysere økonomiske udsigter har investorernes jagt på sikre afkast de seneste år presset renten på risikofrie investeringer i bund, såsom danske statsobligationer. Renten lå før i tiden på niveau med nettostartafkastet på førsteklasses (prime) investeringsejendomme, dvs. 4,50-5,00%, og derfor oplever vi i dag, at prime investeringsejendomme med høj cash flow-sikkerhed giver et historisk højt løbende afkast i forhold til f.eks. 10-årige statsobligationer. De seneste tendenser, særligt inden for pensionsselskabers investeringsmønstre, tyder på, at investorerne i stigende grad vægter en stærk lejer bundet af en lang lejekontrakt tungere end ejendommens beliggenhed. Dette skyldes, at alternativforrentningen på obligationsmarkedet for modparter med tilsvarende bonitet er blevet kraftigt reduceret i de seneste år. Som følge af lave obligationsrenter kombineret med en relativt lav risiko ved investering i ejendomme forventer institutionelle investorer at øge deres eksponering inden for direkte ejendomsinvesteringer med over 20%, mens disse investorers eksponering i nationale statsobligationer forventes at falde betydeligt. Endvidere er totalafkastet på investeringsejendomme steget støt siden I 2013 tog stigningstakten yderligere til, mens benchmark-afkastet på obligationer faldt. Stigningen i ejendomspriserne er hovedsageligt drevet af øget efterspørgsel efter high street ejendomme, kontordomiciler udlejet på lange kontrakter og boligudlejningsejendomme. Til gengæld har de mere sekundære ejendomme inden for alle segmenter som følge af en fortsat lav investorefterspørgsel ikke oplevet nogen prisstigninger. Generelt opleves der en høj likviditet i markedet, bl.a. som følge af det historisk høje aktieindeks, et øget og stigende placeringsbehov for en lang række investorer samt et begrænset udbud af aktiver med et balanceret risikojusteret afkast. Dette har været medvirkende til, at ejendomsmarkedet har oplevet en stigende efterspørgsel i 2013 i såvel Danmark som globalt. Det danske markeds attraktive karakteristika, såsom en stabil økonomi, relativt høje afkast på sikre investeringsejendomme i forhold til f.eks. London samt det danske realkreditsystem, har betydet, at internationale investorer er blevet mere aktive på markedet. Fra 2012 til 2013 steg deres andel af transaktionsvolumenet således med 5 procentpoint til 45%. Danske investorer dominerer stadig kontorsegmentet med en andel på knap 90%. På grund af den stigende efterspørgsel efter investeringsejendomme blev transaktionsvolumenet for erhvervsog investeringsejendomme større i 2013 end i Denne stigning er bl.a. båret af salget af DONG s hovedsæde og Magasin-bygningen på Kongens Nytorv, hvilket fremhæver markedets fortsatte følsomhed over for tunge enkelttransaktioner. Forventningerne til transaktionsvolumenet de kommende år er positive set ud fra den observerede efterspørgsel, bl.a. på grund af udsigten til et stigende antal internationale investorer med en aktiv porteføljestrategi. Begrænsede alternative placeringsmuligheder for eksisterende ejendomsbesiddere og en næsten fuldendt oprydning i banksektoren gør det dog mere usikkert, om udbuddet følger med. Efterspørgslen fra investorerne har været rettet mod vækstcentrene, der omfatter Hovedstadsområdet, Aarhus og til dels byer som Esbjerg, Aalborg og Odense. En ejendom af den pågældende type og beliggenhed bedømmes at ville appellere til en række ejendomsselskaber samt regionale privatinvestorer, som lægger vægt på ejendommens beliggenhed og rimelige cash flow sikkerhed såfremt der indgås aftale med en stabil og bonitetsstærk lejer. Baseret på Sadolin & Albæks markedskendskab og referencer, ligger nettostartafkastet for førsteklasses (prime) kontorejendomme på bedste beliggenhed (primært nettostartafkast) i dag på ca. 5,0%, mens det typiske nettostartafkast for ejendomme af mere sekundær kvalitet ligger på ca. 6,75%. 11

14 Nettostartafkast, kontor 7% Primær Sekundær 6% 5% 4% Kilde: Sadolin & Albæk A/S 12

15 4 Ejendomsvurderingen Som anført i pkt. 1.2 foretages vurderingen i to scenarier. 4.1 Scenarie 1 Ejendommen som den er og forefindes frigjort for lejere Lejeindtægt Den årlige markedsleje for ejendommen vurderes til kr , jf. Bilag 3a til vurderingen. I denne vurdering er den budgetleje, der er lagt til grund i beregningen, identisk med markedslejen Driftsomkostninger Vi har modtaget dokumentation for de faktiske omkostninger til ejendomsskatter m.v. og har estimeret andre faste budgetomkostninger ud fra et markedskonformt gennemsnit for ejendomme af en tilsvarende karakter. Driftsomkostningsbudgettet, vedlagt som Bilag 4a til denne vurdering, er endvidere baseret på den forudsætning, at lejerne betaler visse forbrugsafgifter m.v. oveni lejeprisen. Driftsomkostningernes budgetterede poster omfatter følgende: Ejendomsskatter og afgifter Renovation Ejendomsforsikring Vand, varme, elektricitet m.v. Rengøring, vicevært o.l. Udvendig vedligeholdelse Ejendomsadministration Ejendomsskatter og afgifter Ifølge skattebilletten andrager ejendomsskatten for 2014 kr Ejendomsskatterne, der opkræves af kommunen, omfatter følgende: Grundskyld, der opkræves på alle bygninger og grundarealer. Beregnes som en procentuel andel af ejendomsværdien som fastsat af myndighederne det foregående år. Dækningsafgift, der opkræves på alle bygninger, hvor erhverv udgør mere end 50% af anvendelsen. Denne afgift beregnes som en procentuel andel af ejendomsværdien fratrukket grundværdien som fastsat af myndighederne det foregående år. Grundskyld og dækningsafgift er fritaget for moms. Renovation m.v. I lighed med ejendomsskatter opkræves renovationsafgiften, herunder rottebekæmpelse m.v., af kommunen. Renovationsafgiften for ejendommen i 2014 er estimeret til kr Ejendomsforsikring Den årlige forsikringspræmie er anslået til kr. 10 pr. m 2, svarende til kr årligt. Vedligeholdelse Den årlige omkostning til udvendig vedligeholdelse af ejendommen skønnes at andrage kr. 50 pr. m 2 udlejningsareal, ekskl. kælder, eller i alt kr

16 Administrationshonorar Administrationen af ejendommen påhviler ejeren. Den årlige omkostning hertil skønnes at andrage 2% af markedslejen, dvs. kr Ejerbetalte driftsomkostninger De budgetterede årlige driftsomkostninger, der ikke kan væltes over på lejerne, vurderes at andrage kr Lejerbetalte driftsomkostninger Ud over en andelsmæssig del af driftsomkostningerne, såsom ejendomsskatter, renovation og forsikring, betaler lejerne for: Indvendig vedligeholdelse Eget forbrug af vand, varme og elektricitet Egen rengøring Markedsafkast Henset til ejendommens beliggenhed sammenholdt med bygningsdesign, bygningsmæssig stand skønnes der at være interesse efter ejendommen i det lokale marked, og investorernes nettostartafkastkrav forventes at ligge i niveauet 6,75-7,0% Markedsværdi efter kapitaliseringsmetoden Kapitaliseringsmetoden er generelt den mest accepterede og anvendte ejendomsvurderingsmodel blandt danske investorer. På basis af de modtagne oplysninger vedrørende driftsomkostninger og lejeforhold, som skitseret ovenfor, sammenstilles følgende driftsbudget og kapitalværdi: Lejeindtægt i alt Ikke- lejerbetalte driftsomkostninger Afkast, kr Nettostartforrentning 6,75% Værdi før justeringer og deposita, kr Tomgang Istandsættelse Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb 0 - Hjemfaldspligt 0 + Byggeretsværdi 0 - Lejetab (rabat, etc.) 0 + Nutidsværdi af overrenting element 0 - Nutidsværdi af underrenting element 0 + Kontante deposita 0 Markedsværdi efter justeringer og deposita, kr Markedsværdi efter justeringer og deposita pr. m² bruttoudlejningsareal, kr De ledige lejebærende arealer forventes at have en tomgangsperiode på 12 måneder, og værdien herfor, som udgør kr , fratrækkes. 14

17 For så vidt angår de tomme lokaler, skal der endvidere fratrækkes istandsættelsesomkostninger. Prisen på istandsættelse fastsættes til kr pr. m 2 eller i alt kr Istandsættelsen vedrører ikke pavillonen samt den del af kælderen, som ikke har dagslys. Der henvises til Bilag 5a til vurderingen Vurdering På baggrund af beregningerne ovenfor vurderes markedsværdien af ejendommen i den nuværende stand ( as is ) og frigjort for lejere til: Kr. 32,3 mio. skriver danske kroner treti to millioner tre hundrede tusinde 00/100 på kontant basis. 4.2 Scenarie 2 Delvis nedrivning og med indregning af byggeretter Lejeindtægt Den årlige markedsleje for ejendommen vurderes til kr , jf. Bilag 3b til vurderingen. I denne vurdering er den budgetleje, der er lagt til grund i beregningen, identisk med markedslejen. Den lavere leje skyldes nedrivning af bygning 7-13, der reducerer det udlejningsbare areal Driftsomkostninger Vi har modtaget dokumentation for de faktiske omkostninger til ejendomsskatter m.v. og har estimeret andre faste budgetomkostninger ud fra et markedskonformt gennemsnit for ejendomme af en tilsvarende karakter. Driftsomkostningsbudgettet, vedlagt som Bilag 4b til denne vurdering, er endvidere baseret på den forudsætning, at lejerne betaler visse forbrugsafgifter m.v. oveni lejeprisen. Driftsomkostningernes budgetterede poster omfatter følgende: Ejendomsskatter og afgifter Renovation Ejendomsforsikring Vand, varme, elektricitet m.v. Rengøring, vicevært o.l. Udvendig vedligeholdelse Ejendomsadministration Ejendomsskatter og afgifter Ifølge skattebilletten andrager ejendomsskatten for 2014 kr Ejendomsskatterne, der opkræves af kommunen, omfatter følgende: Grundskyld, der opkræves på alle bygninger og grundarealer. Beregnes som en procentuel andel af ejendomsværdien som fastsat af myndighederne det foregående år. Dækningsafgift, der opkræves på alle bygninger, hvor erhverv udgør mere end 50% af anvendelsen. Denne afgift beregnes som en procentuel andel af ejendomsværdien fratrukket grundværdien som fastsat af myndighederne det foregående år. Grundskyld og dækningsafgift er fritaget for moms. 15

18 Renovation m.v. I lighed med ejendomsskatter opkræves renovationsafgiften, herunder rottebekæmpelse m.v., af kommunen. Renovationsafgiften for ejendommen i 2014 er estimeret til kr Ejendomsforsikring Den årlige forsikringspræmie er anslået til kr. 10 pr. m 2, svarende til kr årligt. Vedligeholdelse Den årlige omkostning til udvendig vedligeholdelse af ejendommen skønnes at andrage kr. 50 pr. m 2 udlejningsareal, ekskl. kælder, eller i alt kr Administrationshonorar Administrationen af ejendommen påhviler ejeren. Den årlige omkostning hertil skønnes at andrage 2% af markedslejen, dvs. kr Ejerbetalte driftsomkostninger De budgetterede årlige driftsomkostninger, der ikke kan væltes over på lejerne, vurderes at andrage kr Lejerbetalte driftsomkostninger Ud over en andelsmæssig del af driftsomkostningerne, såsom ejendomsskatter, renovation og forsikring, betaler lejerne for: Indvendig vedligeholdelse Eget forbrug af vand, varme og elektricitet Egen rengøring Markedsafkast Henset til ejendommens beliggenhed sammenholdt med bygningsdesign, bygningsmæssig stand skønnes der at være interesse efter ejendommen i det lokale marked, og investorernes nettostartafkastkrav forventes at ligge i niveauet 6,75-7,0% Markedsværdi efter kapitaliseringsmetoden Kapitaliseringsmetoden er generelt den mest accepterede og anvendte ejendomsvurderingsmodel blandt danske investorer. På basis af de modtagne oplysninger vedrørende driftsomkostninger og lejeforhold, som skitseret ovenfor, sammenstilles følgende driftsbudget og kapitalværdi: 16

19 Lejeindtægt i alt Ikke- lejerbetalte driftsomkostninger Afkast, kr Nettostartforrentning 6,75% Værdi før justeringer og deposita, kr Tomgang Istandsættelse Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb 0 - Nedrivning Byggeretsværdi Lejetab (rabat, etc.) 0 + Nutidsværdi af overrenting element 0 - Nutidsværdi af underrenting element 0 + Kontante deposita 0 Markedsværdi efter justeringer og deposita, kr Markedsværdi efter justeringer og deposita pr. m² bruttoudlejningsareal, kr De ledige lejebærende arealer forventes at have en tomgangsperiode på 12 måneder, og værdien herfor, som udgør kr , fratrækkes. For så vidt angår de tomme lokaler, skal der endvidere fratrækkes istandsættelsesomkostninger. Prisen på istandsættelse fastsættes til kr pr. m 2 eller i alt kr Der skal fratrækkes omkostninger til nedrivning af bygning 7-13 med et samlet areal på m 2. Omkostningen estimeres til 500 kr. pr. m 2 svarende til i alt kr. Endeligt skal værdien af de etagemeter byggeret tillægges. Byggeretsværdien er estimeret til ca kr. pr. etagemeter ved anvendelse til undervisningsformål, hvorved den samlede værdi af byggeretterne udgør kr. Der henvises til Bilag 5b til vurderingen Vurdering På baggrund af beregningerne ovenfor vurderes markedsværdien af ejendommen i den nuværende stand ( as is ) og frigjort for lejere samt med nedrivning af bygning 7-13 og tillæg af byggeretsværdi til: Kr. 36,8 mio. skriver danske kroner treti seks millioner otte hundrede tusinde 00/100 på kontant basis. 4.3 Markedsværdi Pa baggrund af de opstillede scenarier kan den gennemsnitlige markedsværdi af ejendommen beregnes til ca. Kr. 34,3 mio. til 34,7 mio. skriver danske kroner treti fire millioner tre hundrede tusinde treti fire millioner syv hundrede tusinde 00/100 på kontant basis ekskl. moms. 17

20 5 Anbefaling Ingen særlig anbefaling skønnes påkrævet. 6 Begrænsninger i opdrag og ansvar Sadolin & Albæk A/S anerkender og accepterer sit generelle og professionelle ansvar over for klienten i henhold til dette opdrag og erklærer, at denne summariske vurdering er foretaget i overensstemmelse med RICS Appraisal and Valuation Standards (Version 9), der er godkendt af både International Valuation Standards Committee (IVSC) og The European Group of Valuers Association (TEGoVA). Sadolin & Albæk kan af tredjemand ikke holdes ansvarlig for indholdet af nærværende vurdering. For en nærmere redegørelse for de forudsætninger, der er lagt til grund ved udarbejdelsen af denne summariske vurdering, henvises til pkt. i vurderingsrapporten. Sadolin & Albæk kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler på grund af fejlagtige, tilbageholdte eller unøjagtige oplysninger omkring de forhold, der er relevante for udarbejdelsen af denne summariske vurdering. 7 Offentliggørelse Nærværende summariske vurdering er udarbejdet udelukkende med klientens interne brug for øje og må kun blive offentliggjort eller videregivet til tredjepart, hvis der foreligger en udtrykkelig aftale med Sadolin & Albæk i så henseende. Videreformidling til klientens rådgiver Advokat John Bjerre Andersen og Statsforvaltningen kan ske uden indhentning af forudgående aftale. 8 Kvalifikationer og interessekonflikter Nærværende summariske vurdering er foretaget i overensstemmelse med de RICS vurderingsstandarder, RICS Appraisal and Valuation Standards (Version 9), der til enhver tid er gældende på tidspunktet for indgåelse af denne vurderingsaftale. Efter bedste overbevisning har Sadolin & Albæk ikke tidligere medvirket ved et salg eller en vurdering af ejendommen. Undertegnede, direktør, partner og MRICS Carsten Gørtz Petersen og Ole Hjorth, Sadolin & Albæk A/S, Palægade 2-4, 1261 København K, erklærer hermed at handle som eksterne vurderingsmænd og at være fri for enhver økonomisk eller anden interesse i sagen, som med rette kan forventes at have indflydelse på evnen til at give en uafhængig og neutral meningstilkendegivelse i forbindelse med nærværende vurdering. København, den 4. december 2014 Sadolin & Albæk A/S Carsten Gørtz Petersen Direktør, partner og MRICS Ole Hjorth Manager, Cand.silv., MRICS 18

Salgsprospekt. Bøgeskovparken 20 28 og 197 231 8260 Viby J. Udlejningsprospekt. Velbeliggende boligudlejningsejendom. Rådhuspladsen i Aarhus midtby.

Salgsprospekt. Bøgeskovparken 20 28 og 197 231 8260 Viby J. Udlejningsprospekt. Velbeliggende boligudlejningsejendom. Rådhuspladsen i Aarhus midtby. Salgsprospekt Bøgeskovparken 20 28 og 197 231 8260 Viby J Velbeliggende boligudlejningsejendom i Viby kun ca. 6 km fra Rådhuspladsen i Aarhus midtby. Udlejningsprospekt Ejendommen er opført i 2000 og består

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56. EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand. Appr.dato: 04.05.2009.

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56. EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand. Appr.dato: 04.05.2009. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.05.2015 16:25:56 EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 2680 Solrød Strand Samlet areal: 251972 m2 9525 m2 Appr.dato: 04.05.2009 Landsejerlav: Karlstrup By, Karlstrup Matrikelnummer:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 Nørregade 41, 6280 Højer Udlejningsejendom med 9 lejligheder Pris kontant: Kr. 250.000 Etageareal i alt: 430 m 2 Grundareal: 184 m 2 Jernbanegade 22, 1. th.,

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19. EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19. EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19 EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø Samlet areal: 4493 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 12.08.2002 Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København

Læs mere

Etablering af campingplads Amager Fælled 2300 København S

Etablering af campingplads Amager Fælled 2300 København S Analyse Etablering af campingplads Amager Fælled 2300 København S Umatrikuleret areal, del af Amager Fælled Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, 1067 København K Tel: +45 70 11 66 55 Fax: +45 33 32 72

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Dalgas Avenue 12 8000 Aarhus C. Aarhus Kommune. Vurderingsdato den 1. november 2014

VURDERINGSRAPPORT. Dalgas Avenue 12 8000 Aarhus C. Aarhus Kommune. Vurderingsdato den 1. november 2014 VURDERINGSRAPPORT Dalgas Avenue 12 8000 Aarhus C Aarhus Kommune Vurderingsdato den 1. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENFATNING 2 VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT UDFØRT ARBEJDE OG INFORMATIONSGRUNDLAG

Læs mere

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev Udbudsmateriale Generatorvej 12 2730 Herlev J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2012/01420 005 Udbudsmaterialet indeholder følgende: 1. Udbudsbetingelse og oplysninger om ejendommen 2. Annonce 3. Skatteattester

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781. Salgsopstilling Investeringsejendom Sag E2208 Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.501 Kontantpris kr. 7.125.000 / Startforrentning 9,91 % Etageareal

Læs mere

Lillevangsvej 48 2670 Greve

Lillevangsvej 48 2670 Greve Tillægsnotat til vurdering af 18 februar 2014 Lillevangsvej 48 2670 Greve Matr.nr. 17b Kildebrønde By, Kildebrønde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Tillægsnotat... 2 1.1 Opdrag... 2 1.2 Notatets formål... 2 2 Vurderingen...

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :32:35 EJENDOM: 2300 København S

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :32:35 EJENDOM: 2300 København S TINGBOGSATTEST Udskrevet: 01.06.2016 15:32:35 EJENDOM: Adresse: Øresundsvej 55A 2300 København S Samlet areal: 950 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato: 02.07.1982 Ejerlejlighedens areal: 470 kvm Fordelingstal:

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

Vurderingsrapport 041414MH. Sag. Kontor, lager og industri. Adresse: Vurderingsrapporten udarbejdet for: Ejendommen er vurderet til:

Vurderingsrapport 041414MH. Sag. Kontor, lager og industri. Adresse: Vurderingsrapporten udarbejdet for: Ejendommen er vurderet til: Vurderingsrapport Kontor, lager og industri Sag 041414MH Adresse: Viborgvej 792A, 8471 Sabro Vurderingsrapporten udarbejdet for: Finn S. Ejendomme V ApS Ejendommen er vurderet til: Kr. 8.000.0000 Sag:

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg Ceres Park & Arena Jydsk Væddeløbsbane Mindeparken Fredensvang Runddel Marselisborg Slot Varna Palæ Thors Mølle Marselisborg Dyrehave

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :00:34. EJENDOM: Adresse: Gammel Landevej Lemvig. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :00:34. EJENDOM: Adresse: Gammel Landevej Lemvig. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.03.2015 14:00:34 EJENDOM: Adresse: Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Samlet areal: 7646868 m2 Heraf vej: 98520 m2 Appr.dato: 28.09.2000 Landsejerlav: Præstegården, Torsted Matrikelnummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32. EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding. Appr.dato: 30.09.2014.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32. EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding. Appr.dato: 30.09.2014. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.02.2015 12:07:32 EJENDOM: Adresse: Birkedam 7 6000 Kolding Samlet areal: 45069 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 30.09.2014 Landsejerlav: Harte By, Harte Matrikelnummer: 0012b

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 10.05.2006 1023 m2 overført til matr. nr. 348 Kongens Enghave

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 10.05.2006 1023 m2 overført til matr. nr. 348 Kongens Enghave TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:46:40 EJENDOM: Adresse: Sydhavns Plads 4 2450 København SV Samlet areal: 2239 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 10.05.2006 Landsejerlav: Kongens Enghave, København Matrikelnummer:

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG Agerhatten 5, 5220 Odense SØ Salgspris kontant 19.200.000 kr. Gældende nettoleje p.a. 1.688.722 kr. Nettoleje p.a. lokaler u/udlejning 212.250 kr. Samlet nettoleje p.a. 1.900.972

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

Boligudlejningsejendom i Brønshøj

Boligudlejningsejendom i Brønshøj Boligudlejningsejendom i Brønshøj Småhus ejendom Sag AB6365S TIL SALG Brønshøj - Arnesvej 15 Beliggende i roligt villakvarter Nyrenoveret Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 11.500.000 1. års nettoafkast

Læs mere

Boligudlejningsejendom med 3 lejligheder

Boligudlejningsejendom med 3 lejligheder Boligudlejningsejendom med 3 lejligheder Sag 8413 TIL SALG Skive - Brårupvej 80a Beliggende tæt på offentlig transport, indkøb, daginstitution etc. Parkeringsmulighed og tilhørende have Udhus på 48 kvm

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02 EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde Samlet areal: 51645 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.04.2004 Landsejerlav: Skovlunde By, Skovlunde Matrikelnummer:

Læs mere

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA UDKAST Sag 16031 STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG Salgspris kontant: Efter nærmere aftale Samlet bruttoetageareal i h.t. BBR ca. 5.250 m² Grundareal i

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25694 TIL SALG Odense M - Læssøegade 106 Cykelforretning, 2 lejligheder samt værelser i kælder Attraktiv beliggenhed Kontantpris kr. 2.700.000 1. års nettoafkast % 6,10 Etageareal

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :52:47. EJENDOM: Adresse: Hostrupvej Hobro. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :52:47. EJENDOM: Adresse: Hostrupvej Hobro. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 11.08.2015 08:52:47 EJENDOM: Adresse: Hostrupvej 10 9500 Hobro Samlet areal: 866 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 11.11.1111 Landsejerlav: Hobro Markjorder Matrikelnummer: 0532 Areal:

Læs mere

FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM. Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten Sag 16271

FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM. Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten Sag 16271 FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten Sag 16271 OMRÅDET Ejendommen er beliggende i Hadsten, der er en del af Favrskov Kommune. Kommunen er en del af Region Midtjylland,

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Islevdalvej 113, 2610 Rødovre

SALGSOPSTILLING. Islevdalvej 113, 2610 Rødovre Vestergade 26, 4690 Haslev Tlf.: 26220028 og 26223357 info@heegaard-bolig.dk - www.heegaard-bolig.dk SALGSOPSTILLING Investeringsejendom beliggenhed i det mest eftertragtede erhvervsområde i Rødovre. Islevdalvej

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :01:41. EJENDOM: Adresse: Lygten 57, København NV

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :01:41. EJENDOM: Adresse: Lygten 57, København NV TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.05.2016 13:01:41 EJENDOM: Adresse: Lygten 57, 3. 2400 København NV Samlet areal: 2471 m2 Heraf vej: 427 m2 Ejl. approbationsdato: 14.10.1971 Ejerlejlighedens areal: 54 kvm

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10 EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg Samlet areal: 6126 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 02.09.1994 Landsejerlav: Buddinge Matrikelnummer: 0015fd

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS

INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS Sag 16244 ØSTERGADE 3, 6500 VOJENS Salgspris kontant: 8.300.000 kr. - fradrag 1 års tomgangsleje -103.850 kr. Reguleret købspriskontant 8.196.150 kr. Bruttoleje

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :55:01. EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej Aalborg SØ

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :55:01. EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej Aalborg SØ TINGBOGSATTEST Udskrevet: 19.10.2016 13:55:01 EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej 1 9210 Aalborg SØ Samlet areal: 18083 m2 Heraf vej: 2075 m2 BFE-nummer: 5551578 Appr.dato: 06.06.1986 Landsejerlav: Sohngårdsholm

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

Kontor komplekser i Esbjerg

Kontor komplekser i Esbjerg Kontor komplekser i Esbjerg Sag 114012 TIL SALG Esbjerg - Bavnehøjvej 6-12 To markante og velbeliggende komplekser Nær Esbjerg Havn, centrum samt motorvejsafkørsel Udlejet til flere lejere Gode parkeringsforhold

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: Fredskovsareal m2. 21 G er fredskov. Dato: Fredskovsareal m² på 7 A Benløse

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: Fredskovsareal m2. 21 G er fredskov. Dato: Fredskovsareal m² på 7 A Benløse TINGBOGSATTEST Udskrevet: 11.02.2016 14:23:28 EJENDOM: Adresse: Fluebæksvej 55 4100 Ringsted Samlet areal: 516251 m2 Heraf vej: 75 m2 BFE-nummer: 10173572 Appr.dato: 11.03.2008 Landsejerlav: Ejlstrup,

Læs mere

Kontor og lagerejendom

Kontor og lagerejendom Salgsopstilling Kontor og lagerejendom Sag 24565 Klokkestøbervej 25, 5230 Odense M Beliggende i godt erhvervsområde Synlig beliggenhed 2 lejemål, hvoraf det ene er ledigt for køber Kontantpris kr. 2.750.000

Læs mere

MARKEDSLEJEVURDERING. Bredgade 80A, 5492 Vissenbjerg. Assens kommune. Sagsnr: Vurderet pris: Årlig leje kr. 500 pr. m².

MARKEDSLEJEVURDERING. Bredgade 80A, 5492 Vissenbjerg. Assens kommune. Sagsnr: Vurderet pris: Årlig leje kr. 500 pr. m². MARKEDSLEJEVURDERING Beliggende: Matrikelnummer: Ejer: Bredgade 80A, 5492 Vissenbjerg 11r Bred By, Vissenbjerg Assens kommune Sagsnr: 51201113 Vurderet pris: Årlig leje kr. 500 pr. m² Side 1 af 9 1 Rekvirent...

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.08.2013 09:23:03. EJENDOM: Adresse: Skolegade 8 7790 Thyholm. Appr.dato: 17.03.1978.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 06.08.2013 09:23:03. EJENDOM: Adresse: Skolegade 8 7790 Thyholm. Appr.dato: 17.03.1978. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.08.2013 09:23:03 EJENDOM: Adresse: Skolegade 8 7790 Thyholm Samlet areal: 876 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 17.03.1978 Landsejerlav: Hvidbjerg By, Hvidbjerg Matrikelnummer:

Læs mere

Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby

Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby Boligudlejningsejendom Sag AB6366S TIL SALG Kgs. Lyngby - Gedvad 5 Ejendom med udviklingspotentiale Nabo til roligt villakvarter Attraktiv beliggenhed Kontantpris kr.

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 02.07.2002 Foretaget notering om jordforurening kortlagt på vidensniveau 1 helt/delvist. Kortlægningsnr.

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 02.07.2002 Foretaget notering om jordforurening kortlagt på vidensniveau 1 helt/delvist. Kortlægningsnr. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.02.2014 09:24:05 EJENDOM: Adresse: Klostergade 16 6000 Kolding Samlet areal: 5140 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 02.07.2002 Landsejerlav: Kolding Bygrunde Matrikelnummer: 0458a

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Ejendom med yderst attraktiv placering

Ejendom med yderst attraktiv placering Ejendom med yderst attraktiv placering Boligudlejningsejendom Sag AB6368S TIL SALG København S - Norgesgade 7 Uudnyttet tageetage Nyrenoveret Tæt beliggende ved metrostation Kontantpris kr. 14.800.000

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 4.675.000 kr. Bruttoleje: 315.686 kr. Afkast

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 101

SALGSPROSPEKT Sag nr. 101 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 101 Seestvej 1, 6000 Kolding Fuldt udlejet investeringsejendom Pris kontant: 1.800.000 Afkast 1. år, anslået: 9,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 217.930 Etageareal i alt:

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder.

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder. VURDERINGSRAPPORT Tinghusvej 10A-10B, 3480 Fredensborg. Arealer: Boligareal 712 m² Kælder 256 m² Grundareal 898 m² Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af

Læs mere

SALG Erhvervsejendom

SALG Erhvervsejendom SALG Erhvervsejendom Tolstrup Byvej 10 9600 Aars Erhvervsareal i h.t. BBR 1.168 m 2 Grundareal 3.572 m 2 - heraf vej 0 m 2 Sagsnr.: ABB 5125 de 2 af 11 INTRODUKTION Oprettet: 12.02.2016 Beskrivelse: Funktionel

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

Fordelingstal: 1/2. Nummer: 2 Appr.dato: 12.11.1928. Matrikelnummer:

Fordelingstal: 1/2. Nummer: 2 Appr.dato: 12.11.1928. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 16.12.2011 14:46:00

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :08:14. EJENDOM: Adresse: Sundholmsvej København S

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :08:14. EJENDOM: Adresse: Sundholmsvej København S TINGBOGSATTEST Udskrevet: 26.01.2016 14:08:14 EJENDOM: Adresse: Sundholmsvej 6 2300 København S Samlet areal: 65213 m2 Heraf vej: 0 m2 BFE-nummer: 6004685 Appr.dato: 13.05.2013 Landsejerlav: Eksercerpladsen,

Læs mere

Lindevej 5, 5750 Ringe SALGSOPSTILLING 2014

Lindevej 5, 5750 Ringe SALGSOPSTILLING 2014 Lindevej 5, 5750 Ringe SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Midt i Ringe by ligger sygehuset bygget ind i en stærkt skrånende grund med udsigt over Ringe Sø. Bygningsmassen

Læs mere

Investeringsejendom i Esbjerg

Investeringsejendom i Esbjerg Salgsopstilling Investeringsejendom i Esbjerg Sag 114002 Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V Udlejet til Semco Maritime A/S Består af kontor- og lagerfaciliteter Fremstår flot, fleksibelt og indbydende

Læs mere

Beliggenhed, cash-flow, afskrivning og mulig boligkonvertering

Beliggenhed, cash-flow, afskrivning og mulig boligkonvertering Beliggenhed, cash-flow, afskrivning og mulig boligkonvertering Udlejet til Fitness World A/S med uopsigelighed til 1/9 2021 Strandvejen 32E, 2100 København Ø FAKTA: Matr.nr.: 2700 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02 EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande Samlet areal: 10644 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.11.2013 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008ag

Læs mere

NOTAT (fortroligt) Investeringsejendom. Blandet bolig og erhvervsejendom. Adresse Bagsværdvej 93, 2800 Kgs. Lyngby

NOTAT (fortroligt) Investeringsejendom. Blandet bolig og erhvervsejendom. Adresse Bagsværdvej 93, 2800 Kgs. Lyngby NOTAT (fortroligt) Investeringsejendom Blandet bolig og erhvervsejendom Adresse Bagsværdvej 93, 2800 Kgs. Lyngby Prisforlangende kr. 6.5 mio. kontant Sagsnr. 1710025 Ansvarsfraskrivelse Informationer i

Læs mere

Projektejendom med 5 ejerlejligheder midt i Aarhus C

Projektejendom med 5 ejerlejligheder midt i Aarhus C Projektejendom med 5 ejerlejligheder midt i Aarhus C Sag 501552MH TIL SALG Aarhus C - Godthåbsgade 9 Leveres tom for lejere Kan opdeles i 5 ejerlejligheder Attraktiv beliggenhed God størrelse lejligheder

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :39:34. EJENDOM: Adresse: Åbøl Østermarksvej Bevtoft. Appr.dato: Matrikelnummer: 0001

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :39:34. EJENDOM: Adresse: Åbøl Østermarksvej Bevtoft. Appr.dato: Matrikelnummer: 0001 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 03.11.2014 10:39:34 EJENDOM: Adresse: Åbøl Østermarksvej 1 6541 Bevtoft Samlet areal: 442443 m2 605 m2 Matrikelnummer: 0001 45966 m2 Matrikelnummer: 0186 159101 m2 Matrikelnummer:

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 Jernbanegade 2 A og B, 6740 Bramming Velbeliggende udlejningsejendom med beboelse og erhverv Pris kontant kr. 1.975.000 Afkast 1. år, anslået 10,2 % Årlig lejeindtægt

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom 2 lejligheder Sag 25241 TIL SALG Odense SØ - Toftevej 13 Velholdt ejendom med bl.a. nyere vinduer Vaskefaciliteter i kælder Fælles have Kontantpris kr. 1.775.000 1. års nettoafkast

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom 3 boliglejemål og 2 garager Sag 6358 TIL SALG Gjerlev J - Hadsundvej 548 Velholdt ejendom Have til fælles brug Beliggende ca. 15 km nord for Randers Lav husleje hvis ejer selv bebor

Læs mere

Velbeliggende og renoveret boligudlejningsejendom

Velbeliggende og renoveret boligudlejningsejendom Velbeliggende og renoveret boligudlejningsejendom Godt startafkast Sag LJ6248S TIL SALG København S - Korfuvej 17-17A Tæt på Amager Strand og Metro Gennemrenoveret ejendom Lejereserve på boliglejemål Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 315.752

Læs mere

Hadsundvej 164 8930 Randers til salg

Hadsundvej 164 8930 Randers til salg Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Telefon: 70 11 75 00 www.difko.dk Hadsundvej 164 8930 Randers til salg 1 Hadsundvej 164 Markant lager-/administrationsejendom 19.878 m 2 Større bygningskompleks, som kan

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

Gladsaxe Ringvej 51A, 2720 Herlev SALGSOPSTILLING 2014

Gladsaxe Ringvej 51A, 2720 Herlev SALGSOPSTILLING 2014 Gladsaxe Ringvej 51A, 2720 Herlev SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kort over ejendommen Beliggenhed Ejendommen er beliggende syd for Ringvej B3, vest for Motorringvejen og afgrænses i øvrigt af den sydvestlige

Læs mere

{7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22} true TINGBOGSATTEST

{7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22} true TINGBOGSATTEST {7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22}101521869true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.09.2016 12:02:53 EJENDOM: Adresse: Håbets Allé 62 2700 Brønshøj Samlet areal: 496 m2 Heraf vej: 63 m2 Appr.dato: 01.08.1950

Læs mere

Ejendom med muligheder

Ejendom med muligheder Ejendom med muligheder Beliggende i kort afstand af Randers C Sag 6244 TIL SALG Randers C - Søren Møllers Gade 10 A-C Facadejendom i roligt kvarter Mulighed for spændende gårdmiljø Selvstændig bolig i

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 16.04.2015 11:19:20. EJENDOM: Adresse: Mørkhøj Parkalle 5 2860 Søborg. Appr.dato: 18.07.2012.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 16.04.2015 11:19:20. EJENDOM: Adresse: Mørkhøj Parkalle 5 2860 Søborg. Appr.dato: 18.07.2012. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 16.04.2015 11:19:20 EJENDOM: Adresse: Mørkhøj Parkalle 5 2860 Søborg Samlet areal: 54326 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 18.07.2012 Landsejerlav: Mørkhøj Matrikelnummer: 0001mu

Læs mere

Vurderingsrapport. Februar, 2013. Pitsvej 7, 9310 Vodskov Sag V1302-22. Vurderingsrapporten er udarbejdet for. Aalborg Kommune

Vurderingsrapport. Februar, 2013. Pitsvej 7, 9310 Vodskov Sag V1302-22. Vurderingsrapporten er udarbejdet for. Aalborg Kommune Vurderingsrapport Februar, 2013 Pitsvej 7, 9310 Vodskov Sag V1302-22 Vurderingsrapporten er udarbejdet for Aalborg Kommune Ejendommen er vurderet til Kr. 7.500.000,- Klientidentifikation Sags nr. / dato

Læs mere

Investeringsejendom med 4 lejemål

Investeringsejendom med 4 lejemål Salgsopstilling Investeringsejendom med 4 lejemål Sag 2103 Løngang 20, 6400 Sønderborg Gode, store lejligheder Central beliggenhed Lejepotentiale i 2.+3. sals lejlighed Kontantpris kr. 2.375.000 / Startforrentning

Læs mere

Meget synlig hjørneejendom

Meget synlig hjørneejendom Meget synlig hjørneejendom Stor byggemulighed Sag AB5075S TIL SALG Ballerup - Industriparken 39-43 Tæt på Malmparken Station Solid lejer Gode P-forhold Kontantpris kr. 38.000.000 1. års nettoafkast % 10,25

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 05.11.2003 Hertil henlagt m.nr. 2533,2534,2535,2536,2537,2538 og 2539 BRØ ADKOMSTER HÆFTELSER

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 05.11.2003 Hertil henlagt m.nr. 2533,2534,2535,2536,2537,2538 og 2539 BRØ ADKOMSTER HÆFTELSER TINGBOGSATTEST Udskrevet: 21.02.2013 16:47:17 EJENDOM: Adresse: Bellahøjvej 108 2720 Vanløse Samlet areal: 7670 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.11.2003 Landsejerlav: Brønshøj, København Matrikelnummer:

Læs mere

Solid investeringsejendom

Solid investeringsejendom Solid investeringsejendom Sag 112312-3 TIL SALG Vejen - Nørregade 58 Beliggende centralt i Vejen Gode parkeringsforhold Kan handles sammen med yderligere 3 Vejen ejendomme Kontantpris kr. 2.300.000 1.

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

Erhvervsejendom i Vordingborg

Erhvervsejendom i Vordingborg Erhvervsejendom i Vordingborg Nuværende finmekanisk fabrik Sag 11N14075 TIL SALG Vordingborg - Langøvej 5 Flot vedligeholdt ejendom Mange AMP indlagt i ejendommen Velegnet til mange typer erhverv Overtagelse

Læs mere

TIL SALG. Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej Hellerup. -- Købesum kontant kr. 9 mio. --

TIL SALG. Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej Hellerup. -- Købesum kontant kr. 9 mio. -- TIL SALG Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej 40 2900 Hellerup 336 kvm bolig 4 lejligheder 1 ledig Byggemulighed i tagetagen Stort lejestigningspotentiale Afkast 1,65 % p.a. -- Købesum kontant

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :36:23. EJENDOM: Adresse: Engvej Skive. Ejendomstype: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :36:23. EJENDOM: Adresse: Engvej Skive. Ejendomstype: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.11.2014 11:36:23 EJENDOM: Adresse: Engvej 19 7800 Skive Samlet areal: Heraf vej: Ejendomstype: 165675 m2 956 m2 Grund Appr.dato: 18.12.2001 Landsejerlav: Krabbesholm, Skive

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25734 TIL SALG Odense C - Vesterbro 108 Central beliggenhed 5 lejligheder Alle 4 lejligheder i forhuset er ledige Kontantpris kr. 5.600.000 1. års nettoafkast % 4,58 Etageareal

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 112992 TIL SALG Kolding - Kokbjerg 29b Beliggende i attraktivt erhvervsområde Kort afstand til motorvej Gode parkeringsmuligheder Fuldt udlejet Kontantpris kr. 17.925.000

Læs mere

Kindhestegade 10, 4700 Næstved

Kindhestegade 10, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Investeringsejendom i Næstved centrum Kindhestegade 10, 4700 Næstved Sag ERH13038 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 4. november 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Kindhestegade

Læs mere

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170.

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170. SALGSPROSPEKT Holmensvej 10, 3600 Frederikssund Sag 94500010004 Investeringsejendom beliggende i udbygget erhvervsområde Tæt på omfartsvej . Mægler: Palle Andersen Dato: 5. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 23.04.2012 09:42:27

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25770 TIL SALG Odense M - Møllervænget 8 Velholdt ejendom med 3 boliglejemål Fuld kælder med vaskerum m.m. Attraktiv beliggenhed i Odense M Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen. Gl.Torv 3, 4200 Slagelse.

SALGSPROSPEKT. Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen. Gl.Torv 3, 4200 Slagelse. SALGSPROSPEKT Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen Gl.Torv 3, 4200 Slagelse Sag ERH14119 3 lejemål, to er udlejet - ét er p.t. ledigt... Butik i stueplan,

Læs mere

Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges

Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges Opdelt i 2 ejerlejligheder Sag 534639PJ TIL SALG Herning - Paghs Alle 12 Lejekontrakterne er med fast årllig huslejeregulering Gode genudlejningsmuligheder Kontantpris

Læs mere

Boligudlejningsejendom centralt i Fredericia

Boligudlejningsejendom centralt i Fredericia Boligudlejningsejendom centralt i Fredericia Sag 115351 TIL SALG Fredericia - Prinsensgade 42A Kort afstand til byens gågade, indkøbsmuligheder m.v. Indeholder 3 boliglejemål Mulighed for parkering foran

Læs mere

Investeringsejendom med to boliglejemål

Investeringsejendom med to boliglejemål Investeringsejendom med to boliglejemål Sag 10S5782 TIL SALG Korsør - Bernstensgade 8A- B Beliggenhed nær havn Nykreditlån i ejendom ca 1.025.000 Højt afkast Kontantpris kr. 1.425.000 1. års nettoafkast

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072 SALGSOPSTILLING Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder Ørnevej 5, 4700 Næstved Sag ERH15072 Ejendommen er facaderenoveret med nye fuger Fuld kælder med fjernvarme, vaskerum m.v. 3 væreles lejligheder

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :06:15. EJENDOM: Adresse: Kejlstrup Tværvej Silkeborg. BFE-nummer: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :06:15. EJENDOM: Adresse: Kejlstrup Tværvej Silkeborg. BFE-nummer: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 18.03.2016 10:06:15 EJENDOM: Adresse: Kejlstrup Tværvej 11 8600 Silkeborg Samlet areal: 362052 m2 Heraf vej: 1500 m2 BFE-nummer: 9769105 Appr.dato: 18.06.2003 Landsejerlav: V.

Læs mere