Mere for pengene øget konkurrenceudsættelse/udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere for pengene øget konkurrenceudsættelse/udbud"

Transkript

1 ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Dato: Marts 2014 NOTAT Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen Mere for pengene øget konkurrenceudsættelse/udbud Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Hvad forstås ved konkurrenceudsættelse?...2 Hvor meget konkurrenceudsætter vi i dag (2012)?...3 Er der yderligere potentiale for konkurrenceudsættelse?...3 Erfaringer med konkurrenceudsættelse...4 Områder der kan konkurrenceudsættes...4 Barrierer for konkurrenceudsættelse...5 Strategi for konkurrenceudsættelse...6 Proces...7 Bilag 1: Liste med områder, der kan konkurrenceudsættes...8 Bilag 2: Definition af IKU gældende fra Bilag 3: Udbudsplan

2 Baggrund Ved budgetforliget for 2014 er besluttet at indarbejde en pulje på 5 mio. kr. i 2015 og frem vedr. effektivisering og trimning, herunder konkurrenceudsættelse. Forligsteksten er som følger: Intet tyder på, at kommunerne vil få flere penge til rådighed i årene, der kommer. Signalerne fra regeringen er klare: Der skal moderniseres, effektiviseres, digitaliseres og innoveres frem mod Dansk Industri er ude med meget høje måltal for effektiviserings-potentialet i kommunerne. Endvidere mener Produktivitetskommissionen, at kommunerne kan spare meget store summer ved at effektivisere og tage ved lære af best practice rundt omkring i det danske, kommunale landskab. Budgetforligspartierne mener ikke, DIs måltal er realistiske. Men forligspartierne ønsker særligt fokus på, om vi udnytter og anvender vores ressourcer bedst muligt. Et af midlerne til at opnå mere for pengene er konkurrenceudsættelse af nogle af de kommunale opgaver. Det afgørende er, at opgaverne løses bedst og billigst. Derfor vil Herning Kommune fra 2014 øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekronerne. Direktionen skal til budgetkonferencen i foråret 2014 komme med bud på mulige emner til konkurrenceudsættelse. Hvad forstås ved konkurrenceudsættelse? Konkurrenceudsættelse relaterer sig til de opgaver, som på nuværende tidspunkt løses internt i kommunen, men som potentielt kan løses af private aktører, hvis der er politiske ønsker herom. Langt de fleste kommunale driftsopgaver kan i princippet konkurrenceudsættes. Undtagelsen er myndighedsopgaver (f.eks. visitation), hvor det kræver særlig hjemmel at overlade opgaverne til private og opgaver, hvor sektorlovgivningen fastsætter, at opgaven skal udføres af kommunalt ansatte (f.eks. undervisning i folkeskolen). I forhold til myndighedsopgaver så er det muligt at forberedelse af disse til en vis grad kan løses af andre. Ved konkurrenceudsættelse af driftsopgaver kan der benyttes kontrolbud. Herved får medarbejderne i de afdelinger, der i dag løser opgaverne i kommunen, mulighed for at byde ind i konkurrence med private leverandører om varetagelsen af opgaven. Viser det sig, at kontrolbuddet er bedre end de eksternt indkomne bud, så annulleres udbudsforretningen og den interne opgaveløsning opretholdes

3 Hvor meget konkurrenceudsætter vi i 2012 Betragtes indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU), der måler summen af de faktiske konkurrenceudsatte udgifter i kommunen, som andel af summen af udgifter, som det er muligt at konkurrenceudsætte ligger Herning Kommune over gennemsnittet ift. nabokommunerne på 25,1 % og landsgennemsnittet på 25,4 % i Herning Ringkøbing- Skjern Holstebro Viborg Ikast- Brande Billund Gns. Lands Gns. Konkurrenceudsættelse (%) 25,4 23,8 30,0 23,8 21,7 26,1 25,1 25,4 Opmærksomheden henledes på, at indikatoren skal tages med forbehold for strukturelle og konteringsmæssige forskelle mellem kommunerne. Den tekniske definition på IKU findes i bilag 2. Er der yderligere potentiale for konkurrenceudsættelse? Betragtes indikatoren for konkurrenceudsættelse opdelt på kommunale driftskonti for Herning Kommune sammenlignet med landsplan giver det følgende billede. Opdelingen er på følgende hovedkonti 00-06: HK00: Byudvikling, Bolig og Miljøforanstaltninger HK02: Trafik og Infrastruktur HK03: Undervisning og Kultur HK04: Sundhed HK05: Sociale opgaver og beskæftigelse HK06: Fællesudgifter og Administration IKU er størst på de tekniske områder (HK00+HK2) på landsplan

4 Herning Kommune konkurrenceudsætter mere på undervisning og kulturområdet end det er tilfældet på landsplan. Det kan forklares med, at Herning Kommune har et offentligt privat partnerskab om OPP Vildbjerg Skole. Sundhedsområdet (HK04) har den laveste IKU både i Herning og på landsplan. På Social- og Beskæftigelsesområdet (HK05) ligger Herning Kommune lidt under landsplan. Det økonomiske potentiale, ud fra en gennemsnitsbetragtning, er til gengæld størst på Social- og Beskæftigelsesområdet, idet udgifterne på dette område er markant højere end på de øvrige hovedkonti. I bilag 1 er lavet en generel oplistning af områder under de enkelte hovedkonti, som kan anvendes til at drøfte udvælgelse af områder til konkurrenceudsættelse. Erfaringer med konkurrenceudsættelse Produktivitetskommissionen anbefaler, at der skabes konkurrence om alle de offentlige opgaver, der egner sig til at konkurrenceudsætte. Konkurrence om de offentlige opgaver giver kun en gevinst for samfundet, hvis den øger produktiviteten. Dvs. samme service til en lavere pris eller bedre service til samme pris. Derfor er det afgørende at vide, hvad der sker med kvaliteten, når en offentlig serviceydelse udliciteres. Med hensyn til de bløde serviceydelser f.eks. inden for sundhed og ældrepleje er der kun få eller begrænset erfaringer med udlicitering. Produktivitetskommissionen fremhæver Gribskov Kommune, der er i gang med at gennemføre danmarkshistoriens største udbud på Social- og Sundhedsområdet. Vejle Kommune har efter sigende sparet 5 mio. kr. og Kolding Kommune 10 mio. kr. på udbud af praktisk bistand til borgere i eget hjem. I nedenstående afsnit er driftsopgaverne inddelt i 3 kategorier. Opdelingen kan anvendes til at vurdere, hvilke områder, der er mest egnede til at konkurrenceudsætte. Områder der kan konkurrenceudsættes I bilag 1 er angivet en inspirationsliste til driftsopgaver i kommunen, der kan konkurrenceudsættes. Listen er opdelt i 3 kategorier: Kategori 1 er de områder, hvor der er et kendt marked og flere erfaringer med udbud. Kategori 2 er de områder, der kræver nærmere analyser, før der kan vurderes, om der er et potentiale i at udbyde opgaven. Kategori 3 er de områder, hvor der er ingen eller meget begrænsede erfaringer med at udlicitere. Der kan anvendes nedenstående tragtmodel til udvælgelse af områder

5 Barrierer for konkurrenceudsættelse Når muligheden for konkurrenceudsættelse er gode, er muligheden for både en økonomisk og kvalitativ gevinst også til stede. Men der er flere barrierer for konkurrenceudsættelse, som det er værd at være opmærksom på. Holdningsmæssige og økonomiske barrierer (som f.eks. omkostninger ved at gennemføre udbud) er de to væsentligste barrierer mod øget brug af konkurrenceudsættelse. Herudover kan nævnes: EU-reglerne kan stå i vejen for at få den bedste aftale i hus, idet reglerne ikke giver mulighed for, at kommunen og de mulige tilbudsgivere kan tale sammen inden detaljerne i udbuddet fastlægges. F.eks. er innovation ikke angivet som en mulighed i udbudsdirektivet. Funktionskrav kan anbefales, hvor det er muligt. Et funktionskrav beskriver formålet med opgaven frem for, hvordan opgaven skal løses

6 Ekstern løsning af opgaverne vil betyde et tab af detaljeret specialistviden. Kompetencetabet er en barriere specielt på de områder, hvor kommunen stadig har forsyningspligten. Derudover opfattes fraværet af et velfungerende marked som en barriere. Omkostninger ved de opgaver, som er tilbage i kommunen kan stige som en konsekvens af manglende stordrift/synergi. Lokale virksomheder kan blive trængte Borgernes frie valg kan blive reduceret hvis konkurrenceudsættelse fører til monopol Strategi for konkurrenceudsættelse I forhold til at komme med mulige emner på områder, der kan konkurrenceudsættelse, foreslås det, at udvælgelsen sker ift. egnethed, og at der konsekvent benyttes kontrolbud. Egnethed: Herning Kommune vil i første omgang fokusere på de områder, der er forholdsvis lige til at udsætte for konkurrence. Udbud og andre former for konkurrenceudsættelse er ressourcekrævende både i forhold til medarbejderressourcer og i forbindelse med køb af ekstern konsulentbistand. Herning Kommune vil derfor primært fokusere på de områder, der umiddelbart har størst potentiale for konkurrenceudsættelse. Det vil især sige opgaveområder: 1. der har et vist volumen 2. kan afgrænses og specificeres 3. hvor der på markedet er mere end én privat leverandør, så der sikres reel konkurrence 4. hvor indsatsen står mål med effekten. De højtprioriterede områder er kendetegnet ved, at der med en lille indsats kan opnås en stor effekt, jf. det grønne område i figuren nedenfor. I det gule område er området med stort potentiale, som er kendetegnet af mellem til stor effekt og mellem til stor indsats. Det mindst attraktive område er det røde område i figuren, hvor indsatsen er stor og effekten lille. Det leder over til punkt 5 om sandsynligheden for positiv effekt. 5. Der skal være en overvejende sandsynlighed for, at det kan lykkes at konkurrenceudsætte området, så der opnås både en økonomisk og kvalitetsmæssig gevinst

7 Kontrolbud: Herning Kommune vil konsekvent benytte kontrolbud, da det sikrer, at de medarbejdere, der i dag løser opgaverne i kommunalt regi, får mulighed for at synliggøre, om de er konkurrencedygtige i forhold til private leverandører. Hvis dette er tilfældet vil opgaverne ikke blive udliciteret. Proces Konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver er en omfattende proces ikke mindst som følge af kravene i EU s udbudsdirektiver. En umiddelbar vurdering er, at det vil være realistisk at udbyde 3-4 opgaver årligt med de nuværende ressourcer afhængigt af de valgte områders omfang og kompleksitet. Udbudsprocessen tager ½ til et år afhængigt af omfang og detaljeringsniveau. Herefter følger implementering af den valgte løsning, inden den økonomiske effekt kan realiseres. I forhold til at opnå en økonomisk effekt på 5 mio. kr. i 2015 og frem, er det nødvendigt at udvælge områder til konkurrenceudsættelse i 2014 og igangsætte udbudsprocessen i 2. halvår af Det foreslås afdækningen sker i fire bølger med 3-4 emner afhængigt af de valgte områders omfang og kompleksitet. En kraftigere indsats vil fordre yderligere ressourcer

8 Bilag 1: Liste med områder, der kan konkurrenceudsættes (områder, som er markeret med * og markeret gule er områder, som helt eller delvist er/har været konkurrenceudsat OMRÅDER KATEGORI 1 (kendt marked og erfaring) KATEGORI 2 (kræver nærmere analyse) KATEGORI 3 (ingen/begrænset erfaring) Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (Det tekniske område) (Jordforsyning, fast ejendomme, fritidsområder og faciliteter, naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse, redningsberedskab) Køb og salg af fast ejendom (- aftaleindgåelse) Administration af lejemål Ejendomsdrift (viceværter) (ved OPP)* Rådhusbetjente Bygningsvedligeholdelse Grønne områder pasning af veje, læhegn mm.* Legepladsvedligeholdelse* Drift og vedligehold af fodboldbaner* Drift og vedligehold af offentlige toiletter Tilsyn med fredede fortidsminder Vedligeholdelse af vandløb* Grødeskæring * Oprensning af grøfter Brandslukning (alarmkørsel) Redningsberedskab Rottebekæmpelse * Arealerhvervelser Ejendomsadministration og service Facility Management Bygherrerådgivning Analyse af badevand/bassinvand/spildev and Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. (Det tekniske område) (Affaldshåndtering) Drift af genbrugsplads Indsamling af storskrald Indsamling af restaffald Behandling af haveaffald Hovedkonto 02 Transport og infrastruktur (Det tekniske område) (Kommunale veje og kollektiv trafik) Gadefejning * Gadelys, drift og vedligeholdelse * Asfaltslidlag* Fræseetablering Slamsugning* Snerydning vintertjeneste* Busdrift (Midttrafik)* - 8 -

9 Hovedkonto 03 Undervisning og kultur (Folkeskoler, PPR, skolefritidsordninger, befordring af elever, specialundervisning, ungdommens uddannelsesvejledning, specialpædagogisk bistand, ungdomsuddannelser, folkebibliotek, folkeoplysning og fritidsaktiviteter, kulturel virksomhed) Befordring af elever (med særlige behov)* Befordring af elever Opførelse og ejendomsdrift af skoler (OPP Vildbjerg Skole) Pædagogisk personale, så personaledriften varetages af privat firma Døgnpleje/familiepleje Psykologer og familiekonsulenter mm. PPR Hovedkonto 04 Sundhedsområdet (Sundhedsudgifter) Tandplejen Tandregulering Omsorgstandpleje Udfører af genoptræning og rehabilitering Sundhedspleje hjælpemidler Drift af cafeer Rengøring og praktisk hjælp Servicebuskørsel Hovedkonto 05 Social opgaver og beskæftigelse (Dagtilbud for børn, dagpleje, klubber og andre soc., pæd. fritidstilbud, tilbud til børn med særlige behov, Ældreboliger, plej og omsorg af ældre og handicappede, hjælpemidler, plejehjem og beskyttede boliger, tilbud til voksne med særlige behov, tilbud til udlændinge, førtidspension og personlige tillæg, revalidering, arbejdsmarkedsforanstaltninger, støtte til frivilligt socialt arbejde mm.) Hjælpemiddeldepot Tilpasning og rådgivning vedr. Forebyggende hjemmebesøg Udfører af genoptræning og rehabilitering (Servicelov) Drift af daginstitutioner Drift af plejecentre Aktivitetsområdet Udfører af vedligeholdende træning Udfører af patientrettet forebyggelse og rehabilitering for kroniske borgere Dagcentre - 9 -

10 Aktuelle: Vejledning, afprøvning, afklaring og aktivering. Vejledning af og myndighedsopgaver overfor alle ledige og sygemeldte overenskomstmodtagere. Økonomisk myndighedsopgaver Hovedkonto 06 Fællesudgifter og administration m.v. (Politisk og administrativ organisation, erhvervsudvikling, turisme, landdistrikter, lønpuljer) Lønadministration Kurser/uddannelse HR-opgaver Sekretær/administrative opgaver Bogholdere Regnskab Budgetlægning Finans IT-drift Digitalisering Gennemførelse af udbud IT-support Web-team Konsulentopgaver Rengøring af kommunale bygninger * Jobcentre (Falck projekt) Kantine Vagter på Rådhuset* Informations- og journalistiske opgaver Juridisk rådgivning Presserådgivning Forberedelse af nævnssager

11 Bilag 2: Definition af IKU gældende fra 2007 Tæller Bruttodriftsudgifter på art 4.5 og 4.9 på hovedkonto 0 og 2-6 (ekskl. funktion , , og ). art 4.0 på hovedkonto 4 og 5 samt på funktion , (grp. 999 samt for 2012 grp. 003), og (grp. 001) art 5.9 på funktion , og art 5.9 på positivlistens funktioner + kommunalt vundne udbud som indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet af kommunerne. * 100 IKU = Nævner: Bruttodriftsudgifter på hovedart 1-4 (ekskl. art 4.6 og 4.7) på hovedkonto 0 og 2-6 (ekskl. funktion (hovedart 1), , , , og art 5.9 på funktion , og art 5.9 på positivlistens funktioner Positivlistens funktioner omfatter: 1993: 0.14, , 0.35, 0.74, 2.15, 2.34, 3.10, 3.60, , 3.74, 5.19 og : 0.14, , 0.35, 0.74, 3.60, , 3.74, 5.19 og : 0.14, , 0.35, 0.74, 3.10, 3.12, 3.60, , 3.74, 5.19 og : 0.14, , 0.35, 3.10, 3.12, 3.60, , 3.74 og : 0.14, , 0.35, 3.10, 3.12, 3.60, , 3.74, 5.08 og : 0.14, , 0.35, 3.10, 3.12, 3.60, , 3.74, 5.08, 5.19 og : 0.14, , 0.35, 3.10, 3.12, 3.60, , 3.74, 5.08, 5.19, 5.60 og 5.98 (grp. 18) : 0.14, , 0.35, 3.10, 3.12, 3.60, , 3.74, 5.08, 5.19, , 5.60 og 5.98 (grp. 18) : , , (grp. 001), (grp. 001), (grp. 001), , , , , , , , , , (grp. 18) og : , , , , , , , , , , , , (grp. 18) og : , , , , , , , , , , , (grp. 18), og (grp. 001) Bemærk, at nøgletallet alene er baseret på regnskabstal, da budgetoplysninger på en del funktioner ikke opgøres på artsniveau, som benyttes ved opgørelsen af nøgletallet

12 Bilag 3: Udbudsplan 2014 Hovedområde Kørsel Sprogundervisning for voksne udlændinge Forbrugsartikler BILER Landinspektørydelser Revision Rengøringsmaskiner AV udstyr Udbudssystemer Stomi og katetre Opmåling af vandløb Lovsystem (NIS) Asfalt Ledelsesinformation epuls Byggemarkedsprodukter Intrasystem - Dagtilbud kommunikation og videndeling Tandplejesystem TK2 samt Dental Eye Gadelys Flytteforretninger Vask/leje af linned Vagtcentral (kaldeanlæg og tryghed) Telefoni Vikarydelser Blanketter Vin Bygge- og anlæg - Betonvarer BØRN - Barnevogne, klapvogne og tilbehør

13 Diabetesprodukter Fødevarer og kaffe Landinspektørydelser Kropsbårne 2 - Kompressionsstrømper Kropsbårne 1 Tandtekniske ydelser - prisaftale 400 liter beholdere P-Kasser Byt bibliotek (bygning + løsøre) Håndværkerydelser - Maler Håndværkerydelser - Murer Håndværkerydelser - VVS Håndværkerydelser - Elektriker Håndværkerydelser - Tømrer Ingeniør- og arkitektfaglige ydelser Medicinindlevering Administration af Ældreboliger Beton varer, fortovsfliser, kantsten mv. Lastbil 4-5 ladbiler (under kg.) 1-2 traktorer 2 saltspredere Vask/leje af beklædning (hjemmepleje og DRIFT samt køb af fodtøj) PCD Foods Beskæftigelsesmaterialer Indsamling af pap og papir Levering af sand til Dagplejen Øvelokaler til Musikskolen Fuglsangsø Svømmehallen IT løsning til Jobcentre Brandbil BØRN - Letvægtskrybber BØRN - Diverse babyudstyr BØRN - Legetøj, udeleg og udeliv BØRN - Køretøjer Digitale Byportaler Informations skærme Rengøringsprodukter Kropsbårne hjælpemidler 2 - Parykker

14 Kropsbårne hjælpemidler 1 - Arm- og ben- proteser Kropsbårne hjælpemidler 1 - Ortoser, bandager, korsetter og halskraver Kursus og Konference Sikring af Rådhuset (tyverisikring) Frasalg afpapiraffald

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Vedtaget af byrådet d. 24. januar 2011 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning...3 1.2 Strategiens indhold...3 2. Udbudsstrategien

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune

Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune NOTAT Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række økonomiske udfordringer, som til stadighed vil stille krav om effektiviseringer i den kommunale

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Udbudsstrategi 2014-2017 Udbud med omtanke

Udbudsstrategi 2014-2017 Udbud med omtanke Udbudsstrategi 2014-2017 Udbud med omtanke Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Jesper Kristian Bonde Dato: 17-02-2014 88.00.00-P22-1-14 [Version nr.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010 Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne Maj 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Bruttoanlægsudgifter Bruttoanlægsindtægter SSU 4.6.14: Nr. 200-202 anbefales. 11.211

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Tønder, 12. marts 2014 Notat Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Generelle overvejelser om tværkommunalt samarbejde Der er en lang tradition for mellemkommunale samarbejder, hvor der

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Dansk Forening For Udbudsret 27. maj 2015 Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Social- og sundhed forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere