Mere for pengene øget konkurrenceudsættelse/udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere for pengene øget konkurrenceudsættelse/udbud"

Transkript

1 ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Dato: Marts 2014 NOTAT Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen Mere for pengene øget konkurrenceudsættelse/udbud Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Hvad forstås ved konkurrenceudsættelse?...2 Hvor meget konkurrenceudsætter vi i dag (2012)?...3 Er der yderligere potentiale for konkurrenceudsættelse?...3 Erfaringer med konkurrenceudsættelse...4 Områder der kan konkurrenceudsættes...4 Barrierer for konkurrenceudsættelse...5 Strategi for konkurrenceudsættelse...6 Proces...7 Bilag 1: Liste med områder, der kan konkurrenceudsættes...8 Bilag 2: Definition af IKU gældende fra Bilag 3: Udbudsplan

2 Baggrund Ved budgetforliget for 2014 er besluttet at indarbejde en pulje på 5 mio. kr. i 2015 og frem vedr. effektivisering og trimning, herunder konkurrenceudsættelse. Forligsteksten er som følger: Intet tyder på, at kommunerne vil få flere penge til rådighed i årene, der kommer. Signalerne fra regeringen er klare: Der skal moderniseres, effektiviseres, digitaliseres og innoveres frem mod Dansk Industri er ude med meget høje måltal for effektiviserings-potentialet i kommunerne. Endvidere mener Produktivitetskommissionen, at kommunerne kan spare meget store summer ved at effektivisere og tage ved lære af best practice rundt omkring i det danske, kommunale landskab. Budgetforligspartierne mener ikke, DIs måltal er realistiske. Men forligspartierne ønsker særligt fokus på, om vi udnytter og anvender vores ressourcer bedst muligt. Et af midlerne til at opnå mere for pengene er konkurrenceudsættelse af nogle af de kommunale opgaver. Det afgørende er, at opgaverne løses bedst og billigst. Derfor vil Herning Kommune fra 2014 øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekronerne. Direktionen skal til budgetkonferencen i foråret 2014 komme med bud på mulige emner til konkurrenceudsættelse. Hvad forstås ved konkurrenceudsættelse? Konkurrenceudsættelse relaterer sig til de opgaver, som på nuværende tidspunkt løses internt i kommunen, men som potentielt kan løses af private aktører, hvis der er politiske ønsker herom. Langt de fleste kommunale driftsopgaver kan i princippet konkurrenceudsættes. Undtagelsen er myndighedsopgaver (f.eks. visitation), hvor det kræver særlig hjemmel at overlade opgaverne til private og opgaver, hvor sektorlovgivningen fastsætter, at opgaven skal udføres af kommunalt ansatte (f.eks. undervisning i folkeskolen). I forhold til myndighedsopgaver så er det muligt at forberedelse af disse til en vis grad kan løses af andre. Ved konkurrenceudsættelse af driftsopgaver kan der benyttes kontrolbud. Herved får medarbejderne i de afdelinger, der i dag løser opgaverne i kommunen, mulighed for at byde ind i konkurrence med private leverandører om varetagelsen af opgaven. Viser det sig, at kontrolbuddet er bedre end de eksternt indkomne bud, så annulleres udbudsforretningen og den interne opgaveløsning opretholdes

3 Hvor meget konkurrenceudsætter vi i 2012 Betragtes indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU), der måler summen af de faktiske konkurrenceudsatte udgifter i kommunen, som andel af summen af udgifter, som det er muligt at konkurrenceudsætte ligger Herning Kommune over gennemsnittet ift. nabokommunerne på 25,1 % og landsgennemsnittet på 25,4 % i Herning Ringkøbing- Skjern Holstebro Viborg Ikast- Brande Billund Gns. Lands Gns. Konkurrenceudsættelse (%) 25,4 23,8 30,0 23,8 21,7 26,1 25,1 25,4 Opmærksomheden henledes på, at indikatoren skal tages med forbehold for strukturelle og konteringsmæssige forskelle mellem kommunerne. Den tekniske definition på IKU findes i bilag 2. Er der yderligere potentiale for konkurrenceudsættelse? Betragtes indikatoren for konkurrenceudsættelse opdelt på kommunale driftskonti for Herning Kommune sammenlignet med landsplan giver det følgende billede. Opdelingen er på følgende hovedkonti 00-06: HK00: Byudvikling, Bolig og Miljøforanstaltninger HK02: Trafik og Infrastruktur HK03: Undervisning og Kultur HK04: Sundhed HK05: Sociale opgaver og beskæftigelse HK06: Fællesudgifter og Administration IKU er størst på de tekniske områder (HK00+HK2) på landsplan

4 Herning Kommune konkurrenceudsætter mere på undervisning og kulturområdet end det er tilfældet på landsplan. Det kan forklares med, at Herning Kommune har et offentligt privat partnerskab om OPP Vildbjerg Skole. Sundhedsområdet (HK04) har den laveste IKU både i Herning og på landsplan. På Social- og Beskæftigelsesområdet (HK05) ligger Herning Kommune lidt under landsplan. Det økonomiske potentiale, ud fra en gennemsnitsbetragtning, er til gengæld størst på Social- og Beskæftigelsesområdet, idet udgifterne på dette område er markant højere end på de øvrige hovedkonti. I bilag 1 er lavet en generel oplistning af områder under de enkelte hovedkonti, som kan anvendes til at drøfte udvælgelse af områder til konkurrenceudsættelse. Erfaringer med konkurrenceudsættelse Produktivitetskommissionen anbefaler, at der skabes konkurrence om alle de offentlige opgaver, der egner sig til at konkurrenceudsætte. Konkurrence om de offentlige opgaver giver kun en gevinst for samfundet, hvis den øger produktiviteten. Dvs. samme service til en lavere pris eller bedre service til samme pris. Derfor er det afgørende at vide, hvad der sker med kvaliteten, når en offentlig serviceydelse udliciteres. Med hensyn til de bløde serviceydelser f.eks. inden for sundhed og ældrepleje er der kun få eller begrænset erfaringer med udlicitering. Produktivitetskommissionen fremhæver Gribskov Kommune, der er i gang med at gennemføre danmarkshistoriens største udbud på Social- og Sundhedsområdet. Vejle Kommune har efter sigende sparet 5 mio. kr. og Kolding Kommune 10 mio. kr. på udbud af praktisk bistand til borgere i eget hjem. I nedenstående afsnit er driftsopgaverne inddelt i 3 kategorier. Opdelingen kan anvendes til at vurdere, hvilke områder, der er mest egnede til at konkurrenceudsætte. Områder der kan konkurrenceudsættes I bilag 1 er angivet en inspirationsliste til driftsopgaver i kommunen, der kan konkurrenceudsættes. Listen er opdelt i 3 kategorier: Kategori 1 er de områder, hvor der er et kendt marked og flere erfaringer med udbud. Kategori 2 er de områder, der kræver nærmere analyser, før der kan vurderes, om der er et potentiale i at udbyde opgaven. Kategori 3 er de områder, hvor der er ingen eller meget begrænsede erfaringer med at udlicitere. Der kan anvendes nedenstående tragtmodel til udvælgelse af områder

5 Barrierer for konkurrenceudsættelse Når muligheden for konkurrenceudsættelse er gode, er muligheden for både en økonomisk og kvalitativ gevinst også til stede. Men der er flere barrierer for konkurrenceudsættelse, som det er værd at være opmærksom på. Holdningsmæssige og økonomiske barrierer (som f.eks. omkostninger ved at gennemføre udbud) er de to væsentligste barrierer mod øget brug af konkurrenceudsættelse. Herudover kan nævnes: EU-reglerne kan stå i vejen for at få den bedste aftale i hus, idet reglerne ikke giver mulighed for, at kommunen og de mulige tilbudsgivere kan tale sammen inden detaljerne i udbuddet fastlægges. F.eks. er innovation ikke angivet som en mulighed i udbudsdirektivet. Funktionskrav kan anbefales, hvor det er muligt. Et funktionskrav beskriver formålet med opgaven frem for, hvordan opgaven skal løses

6 Ekstern løsning af opgaverne vil betyde et tab af detaljeret specialistviden. Kompetencetabet er en barriere specielt på de områder, hvor kommunen stadig har forsyningspligten. Derudover opfattes fraværet af et velfungerende marked som en barriere. Omkostninger ved de opgaver, som er tilbage i kommunen kan stige som en konsekvens af manglende stordrift/synergi. Lokale virksomheder kan blive trængte Borgernes frie valg kan blive reduceret hvis konkurrenceudsættelse fører til monopol Strategi for konkurrenceudsættelse I forhold til at komme med mulige emner på områder, der kan konkurrenceudsættelse, foreslås det, at udvælgelsen sker ift. egnethed, og at der konsekvent benyttes kontrolbud. Egnethed: Herning Kommune vil i første omgang fokusere på de områder, der er forholdsvis lige til at udsætte for konkurrence. Udbud og andre former for konkurrenceudsættelse er ressourcekrævende både i forhold til medarbejderressourcer og i forbindelse med køb af ekstern konsulentbistand. Herning Kommune vil derfor primært fokusere på de områder, der umiddelbart har størst potentiale for konkurrenceudsættelse. Det vil især sige opgaveområder: 1. der har et vist volumen 2. kan afgrænses og specificeres 3. hvor der på markedet er mere end én privat leverandør, så der sikres reel konkurrence 4. hvor indsatsen står mål med effekten. De højtprioriterede områder er kendetegnet ved, at der med en lille indsats kan opnås en stor effekt, jf. det grønne område i figuren nedenfor. I det gule område er området med stort potentiale, som er kendetegnet af mellem til stor effekt og mellem til stor indsats. Det mindst attraktive område er det røde område i figuren, hvor indsatsen er stor og effekten lille. Det leder over til punkt 5 om sandsynligheden for positiv effekt. 5. Der skal være en overvejende sandsynlighed for, at det kan lykkes at konkurrenceudsætte området, så der opnås både en økonomisk og kvalitetsmæssig gevinst

7 Kontrolbud: Herning Kommune vil konsekvent benytte kontrolbud, da det sikrer, at de medarbejdere, der i dag løser opgaverne i kommunalt regi, får mulighed for at synliggøre, om de er konkurrencedygtige i forhold til private leverandører. Hvis dette er tilfældet vil opgaverne ikke blive udliciteret. Proces Konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver er en omfattende proces ikke mindst som følge af kravene i EU s udbudsdirektiver. En umiddelbar vurdering er, at det vil være realistisk at udbyde 3-4 opgaver årligt med de nuværende ressourcer afhængigt af de valgte områders omfang og kompleksitet. Udbudsprocessen tager ½ til et år afhængigt af omfang og detaljeringsniveau. Herefter følger implementering af den valgte løsning, inden den økonomiske effekt kan realiseres. I forhold til at opnå en økonomisk effekt på 5 mio. kr. i 2015 og frem, er det nødvendigt at udvælge områder til konkurrenceudsættelse i 2014 og igangsætte udbudsprocessen i 2. halvår af Det foreslås afdækningen sker i fire bølger med 3-4 emner afhængigt af de valgte områders omfang og kompleksitet. En kraftigere indsats vil fordre yderligere ressourcer

8 Bilag 1: Liste med områder, der kan konkurrenceudsættes (områder, som er markeret med * og markeret gule er områder, som helt eller delvist er/har været konkurrenceudsat OMRÅDER KATEGORI 1 (kendt marked og erfaring) KATEGORI 2 (kræver nærmere analyse) KATEGORI 3 (ingen/begrænset erfaring) Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (Det tekniske område) (Jordforsyning, fast ejendomme, fritidsområder og faciliteter, naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse, redningsberedskab) Køb og salg af fast ejendom (- aftaleindgåelse) Administration af lejemål Ejendomsdrift (viceværter) (ved OPP)* Rådhusbetjente Bygningsvedligeholdelse Grønne områder pasning af veje, læhegn mm.* Legepladsvedligeholdelse* Drift og vedligehold af fodboldbaner* Drift og vedligehold af offentlige toiletter Tilsyn med fredede fortidsminder Vedligeholdelse af vandløb* Grødeskæring * Oprensning af grøfter Brandslukning (alarmkørsel) Redningsberedskab Rottebekæmpelse * Arealerhvervelser Ejendomsadministration og service Facility Management Bygherrerådgivning Analyse af badevand/bassinvand/spildev and Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. (Det tekniske område) (Affaldshåndtering) Drift af genbrugsplads Indsamling af storskrald Indsamling af restaffald Behandling af haveaffald Hovedkonto 02 Transport og infrastruktur (Det tekniske område) (Kommunale veje og kollektiv trafik) Gadefejning * Gadelys, drift og vedligeholdelse * Asfaltslidlag* Fræseetablering Slamsugning* Snerydning vintertjeneste* Busdrift (Midttrafik)* - 8 -

9 Hovedkonto 03 Undervisning og kultur (Folkeskoler, PPR, skolefritidsordninger, befordring af elever, specialundervisning, ungdommens uddannelsesvejledning, specialpædagogisk bistand, ungdomsuddannelser, folkebibliotek, folkeoplysning og fritidsaktiviteter, kulturel virksomhed) Befordring af elever (med særlige behov)* Befordring af elever Opførelse og ejendomsdrift af skoler (OPP Vildbjerg Skole) Pædagogisk personale, så personaledriften varetages af privat firma Døgnpleje/familiepleje Psykologer og familiekonsulenter mm. PPR Hovedkonto 04 Sundhedsområdet (Sundhedsudgifter) Tandplejen Tandregulering Omsorgstandpleje Udfører af genoptræning og rehabilitering Sundhedspleje hjælpemidler Drift af cafeer Rengøring og praktisk hjælp Servicebuskørsel Hovedkonto 05 Social opgaver og beskæftigelse (Dagtilbud for børn, dagpleje, klubber og andre soc., pæd. fritidstilbud, tilbud til børn med særlige behov, Ældreboliger, plej og omsorg af ældre og handicappede, hjælpemidler, plejehjem og beskyttede boliger, tilbud til voksne med særlige behov, tilbud til udlændinge, førtidspension og personlige tillæg, revalidering, arbejdsmarkedsforanstaltninger, støtte til frivilligt socialt arbejde mm.) Hjælpemiddeldepot Tilpasning og rådgivning vedr. Forebyggende hjemmebesøg Udfører af genoptræning og rehabilitering (Servicelov) Drift af daginstitutioner Drift af plejecentre Aktivitetsområdet Udfører af vedligeholdende træning Udfører af patientrettet forebyggelse og rehabilitering for kroniske borgere Dagcentre - 9 -

10 Aktuelle: Vejledning, afprøvning, afklaring og aktivering. Vejledning af og myndighedsopgaver overfor alle ledige og sygemeldte overenskomstmodtagere. Økonomisk myndighedsopgaver Hovedkonto 06 Fællesudgifter og administration m.v. (Politisk og administrativ organisation, erhvervsudvikling, turisme, landdistrikter, lønpuljer) Lønadministration Kurser/uddannelse HR-opgaver Sekretær/administrative opgaver Bogholdere Regnskab Budgetlægning Finans IT-drift Digitalisering Gennemførelse af udbud IT-support Web-team Konsulentopgaver Rengøring af kommunale bygninger * Jobcentre (Falck projekt) Kantine Vagter på Rådhuset* Informations- og journalistiske opgaver Juridisk rådgivning Presserådgivning Forberedelse af nævnssager

11 Bilag 2: Definition af IKU gældende fra 2007 Tæller Bruttodriftsudgifter på art 4.5 og 4.9 på hovedkonto 0 og 2-6 (ekskl. funktion , , og ). art 4.0 på hovedkonto 4 og 5 samt på funktion , (grp. 999 samt for 2012 grp. 003), og (grp. 001) art 5.9 på funktion , og art 5.9 på positivlistens funktioner + kommunalt vundne udbud som indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet af kommunerne. * 100 IKU = Nævner: Bruttodriftsudgifter på hovedart 1-4 (ekskl. art 4.6 og 4.7) på hovedkonto 0 og 2-6 (ekskl. funktion (hovedart 1), , , , og art 5.9 på funktion , og art 5.9 på positivlistens funktioner Positivlistens funktioner omfatter: 1993: 0.14, , 0.35, 0.74, 2.15, 2.34, 3.10, 3.60, , 3.74, 5.19 og : 0.14, , 0.35, 0.74, 3.60, , 3.74, 5.19 og : 0.14, , 0.35, 0.74, 3.10, 3.12, 3.60, , 3.74, 5.19 og : 0.14, , 0.35, 3.10, 3.12, 3.60, , 3.74 og : 0.14, , 0.35, 3.10, 3.12, 3.60, , 3.74, 5.08 og : 0.14, , 0.35, 3.10, 3.12, 3.60, , 3.74, 5.08, 5.19 og : 0.14, , 0.35, 3.10, 3.12, 3.60, , 3.74, 5.08, 5.19, 5.60 og 5.98 (grp. 18) : 0.14, , 0.35, 3.10, 3.12, 3.60, , 3.74, 5.08, 5.19, , 5.60 og 5.98 (grp. 18) : , , (grp. 001), (grp. 001), (grp. 001), , , , , , , , , , (grp. 18) og : , , , , , , , , , , , , (grp. 18) og : , , , , , , , , , , , (grp. 18), og (grp. 001) Bemærk, at nøgletallet alene er baseret på regnskabstal, da budgetoplysninger på en del funktioner ikke opgøres på artsniveau, som benyttes ved opgørelsen af nøgletallet

12 Bilag 3: Udbudsplan 2014 Hovedområde Kørsel Sprogundervisning for voksne udlændinge Forbrugsartikler BILER Landinspektørydelser Revision Rengøringsmaskiner AV udstyr Udbudssystemer Stomi og katetre Opmåling af vandløb Lovsystem (NIS) Asfalt Ledelsesinformation epuls Byggemarkedsprodukter Intrasystem - Dagtilbud kommunikation og videndeling Tandplejesystem TK2 samt Dental Eye Gadelys Flytteforretninger Vask/leje af linned Vagtcentral (kaldeanlæg og tryghed) Telefoni Vikarydelser Blanketter Vin Bygge- og anlæg - Betonvarer BØRN - Barnevogne, klapvogne og tilbehør

13 Diabetesprodukter Fødevarer og kaffe Landinspektørydelser Kropsbårne 2 - Kompressionsstrømper Kropsbårne 1 Tandtekniske ydelser - prisaftale 400 liter beholdere P-Kasser Byt bibliotek (bygning + løsøre) Håndværkerydelser - Maler Håndværkerydelser - Murer Håndværkerydelser - VVS Håndværkerydelser - Elektriker Håndværkerydelser - Tømrer Ingeniør- og arkitektfaglige ydelser Medicinindlevering Administration af Ældreboliger Beton varer, fortovsfliser, kantsten mv. Lastbil 4-5 ladbiler (under kg.) 1-2 traktorer 2 saltspredere Vask/leje af beklædning (hjemmepleje og DRIFT samt køb af fodtøj) PCD Foods Beskæftigelsesmaterialer Indsamling af pap og papir Levering af sand til Dagplejen Øvelokaler til Musikskolen Fuglsangsø Svømmehallen IT løsning til Jobcentre Brandbil BØRN - Letvægtskrybber BØRN - Diverse babyudstyr BØRN - Legetøj, udeleg og udeliv BØRN - Køretøjer Digitale Byportaler Informations skærme Rengøringsprodukter Kropsbårne hjælpemidler 2 - Parykker

14 Kropsbårne hjælpemidler 1 - Arm- og ben- proteser Kropsbårne hjælpemidler 1 - Ortoser, bandager, korsetter og halskraver Kursus og Konference Sikring af Rådhuset (tyverisikring) Frasalg afpapiraffald

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010 Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne Maj 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011"

Udklip fra KREVIs katalog Inspiration til effektiviseringer 2011 Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011" Effektiviseringsforslagene i denne rapport er udvalgt blandt de i alt 581 ideer til effektivisering, KREVI har samlet i kataloget Inspiration

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne

CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne Maj 2008 Ref 70142160 Udg. 4 Dato 22. maj 2008 Godk. THWK Kontrol CAN og Professor Martin Paldam Udarb. LEMT, MHA, LELH og THWK Rambøll

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere