VEDTÆGTER for Ejerforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for Ejerforeningen"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Alkale Apt. (Ocean View Residence III, Blok E) Şükrü Kaptanoğlu Cad. Alkale Apt E Blok Cikcilli Alanya/Antalya, Tyrkey Indholdsfortegnelse. 1. Navn 2. Hjemsted og værneting 3. Formål 4. Medlemskreds 5. En lejligheds omfang 6. Hæftelsesforhold 7. Generalforsamling 8. Indkaldelse til generalforsamling m. v 9. Ekstraordinær generalforsamling 10. Stemmeret m. v. 11. Bestyrelsen 12. Bestyrelsesmøder 13. Tegningsret 14. Årsregnskab 15. Revision 16. Kapitalforhold 17. Opsparingskonto 18. Budget og medlemsbidrag 19. Fællesanlæg 20. Vedligeholdelse, modernisering m. v. 21. Ordensforskrifter 22. Erhvervsmæssig benyttelse. 23. Udlejning og fremleje 24. Misligholdelse 25. Opløsning 26. Påtaleret BILAG I BILAG II BILAG III BILAG IV

2 1. Navn 1.1. Foreningens navn er Ejerforeningen Alkale Cikcilli Apt. ( Ocean View Residence III blok E ), beliggende Şükrü Kaptanoğlu Cad. Alkale Apt E Blok Cikcilli Alanya/Antalya, Tyrkey 2. Hjemsted og værneting 2.1. Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet Foreningens værneting er Retten i Antalya/Alanya, Tyrkiet for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender, såvel mellem ejerlejlighederne indbyrdes som mellem foreningen og lejlighedsejerne skal bringes for dette værneting. Foreningen ved dennes formand er rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender I tvivlstilfælde om tekstens gyldighed er det den engelske version, der er den gældende. Vedtægterne er udfærdiget på tre sprog: Tyrkisk, dansk og engelsk Foreningens hovedsprog er på Dansk 3. Formål 3.1. Foreningens formål er at administrere ejendommen Alkale Cikcilli Apt. (Ocean View Residence III, blok E), beliggende Şükrü Kaptanoğlu Cad. Alkale Apt E Blok Cikcilli Alanya/Antalya, Tyrkey, og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser Foreningen er således blandt andet berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter, at ansætte vicevært eller finde tilsvarende løsning evt. via ejendomsadministrator tegne de lovpligtige og påkrævede forsikringer evt. via ejendomsadministrator opkræve fællesbidrag til drift og opsparingskonto evt. via ejendomsadministrator betale fællesudgifter evt. via ejendomsadministrator sørge for renholdelse evt. via ejendomsadministrator sørge for vedligeholdelse i det omfang, som anses for påkrævet til at opretholde ejendommens karakter ud fra det af generalforsamlingen vedtagne driftsbudget sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen i henhold til de regler om husorden vedtaget af generalforsamlingen sørge for at de vedtagne opgaver af generalforsamlingen bliver udført samt ved akut opståede større vedligeholdelsesopgaver til et max. beløb af Euro 2000 kan udføres uden bestyrelsens godkendelse. Max. beløb kan til enhver tid foreslås ændret på en ordinær generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Godkendelsen af ændringen sker efter punkt Medlemskreds 4.1. Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af lejlighederne i ovennævnte ejendom Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder på overtagelsesdatoen som er anført i købekontrakten. Den nye ejer har stemmeret fra overtagelsesdagen. Der kan udstedes fuldmagt af den tidligere ejer Den til enhver tid værende ejer af en lejlighed under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser over for foreningen og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid. Foreningen er forpligtiget til at oplyse om evt. restancer til ny ejer Såfremt man er i restance på generalforsamlingsdatoen med ejerforeningskontingent bortfalder stemmeretten til generalforsamlingen. Nødvendig dokumentation for betalingen skal fremvises til dirigenten, såfremt man ønsker at bruge sin stemmeret, hvis man fremgår af restanceliste på indkaldelsestidspunktet Medlemmer er forpligtede til at oplyse bestyrelsen og administrator adresse samt enhver ændring her af. 5. En ejerlejligheds omfang 5.1. En ejerlejlighed omfatter det areal, som er tilgængeligt gennem lejlighedens hovedindgangsdør

3 med ydermur og mur mod fællesarealer, halvdelen af nabo mur samt altaner og balkoner Til ejerlejlighederne hører individuelle kælderrum samt fællesfaciliteter i form af tennisbane samt brugsret uden for egen matrikel jævnførende samarbejdsaftale bilag IV Udstykning af en ejerlejlighed i flere ejerlejligheder kan ikke finde sted. 6. Hæftelsesforhold Medlemmerne hæfter subsidiært, begrænset og pro rata efter sit fordelingstal jf for foreningens forpligtelser overfor tredjemand Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for foreningen i forhold til ejerlejlighedens fordelings tal Ejendommens og de enkelte ejerlejligheders fordelingstal er fastsat således, at fordelingstallet skal svare til 1/36-del af ejendommens indtægter og udgifter. 7. Generalforsamling 7.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen fremsættes senest en uge efter, at afgørelsen skriftligt er meddelt ved personligt aflevering eller som anbefalet brev til det pågældende medlem Foreningens generalforsamling afholdes i ejendommen Alkale Cikcilli Apt. (Ocean View Residence III, blok E), Alanya Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år ultimo September måned Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: Valg af dirigent Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år Bestyrelsens forelæggelse af foreningens årsregnskab med påtegning af revisor til godkendelse Bestyrelsens forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår Vedtagelse af næste års driftsbudget, herunder kontingent og opsparingskonto Valg af formand for bestyrelsen. (ulige år) Valg af næstformand for bestyrelsen. (lige år) Valg af kasserer. (lige år) Valg af eventuelt 2 bestyrelsesmedlemmer. (1 ulige år og 1 lige år) Valg af suppleant for bestyrelsen Valg af revisor og revisorsuppleant Valg af evt. ejendomsadministrator Behandling af indkomne forslag Eventuelt Dirigenten afgør om generalforsamlingen er lovlig indkaldt, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat Der udarbejdes et fyldestgørende referat i en autoriseret protokol fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og en kopi heraf udsendes snarest muligt til medlemmerne eventuelt via foreningens hjemmeside. 8. Indkaldelser til generalforsamling m.v Indkaldelse af medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 4 uger Indkaldelsen skal angive tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen, inklusiv det foreløbige regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for kommende år for foreningen. Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen og de enkelte medlemmer jf. 8.3, der agtes stillet på generalforsamlingen Ethvert medlem har ret til at få et eller flere emner behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få dem behandlet af den ordinære generalforsamling må være fremsat skriftligt til

4 bestyrelsens formand inden udgangen af Juni måned, idet der udsendes en foreløbig indkaldelse til generalforsamling, hvor der anmodes om, at sende forslag til generalforsamlingen. 9. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 8 uger Med indkaldelsen skal følge et tidspunkt og sted for mødet, inklusiv en dagsorden, samt det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. 10. Stemmeret m.v Samtlige foreningens lejlighedsejere har stemmeret på generalforsamlingen, se dog punkt 4.4. (Det forstås således, at der er en stemme pr. Lejlighed). Stemmeretten kan udøves af lejlighedsejeren, dennes ægtefælle/samlever, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt. En lejlighedsejer kan have 2 fuldmagt samt sin egen, altså i alt 3 stemmer En fremmødt person kan således have fuldmagt til at stemme for flere lejligheder (max 2) Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte jf. punkt Til beslutninger om ændring af denne vedtægt, om væsentlige forandringer, forbedringer eller istandsættelse af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse kræves dog, at mindst 51 % af ejerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 80 % af de således repræsenterede stemmer for forslaget Er 51% af ejerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen og hvis forslag omfattet af punkt har opnået tilslutning fra mindst 80 % af de fremmødte stemmeberettigede, afholdes ekstraordinær generalforsamling jfr. pkt.9. stk. 2, og på denne kan forslaget vedtages med almindelig flertal af de fremmødte stemmeberettigede jf. punkt Bestyrelsen På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, eventuelt 2 suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant Valgbare er foreningens medlemmer og disses ægtefælde eller samlever dog kun en person pr. lejlighed og en juridisk entitet (person eller selskab) kan højst besidde en bestyrelsespost uanset antallet af lejligheder Hvert ulige år afgår formanden og evt.1 af bestyrelsens medlemmer og lige år afgår næstformand, kasserer og evt.1 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode overtager næstformanden posten indtil næste generalforsamling,. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, som vælger næstformand for resten af valgperioden, eller der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Bestyrelsen kan antage en ejendomsadministrator for 1 år ad gangen. 12. Bestyrelsesmøder Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette. Ved bestyrelsesmødet behøves man ikke at være fysisk tilstede, men afholdes f. eks. som et telefonmøde eller møde via mail Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede Beslutning træffes af bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. Ved

5 stemmelighed er formandens stemme afgørende Der udarbejdes en fyldestgørende referat, som indsættes i en autoriseret protokol, om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Referatet bekræftes f. eks. på mail af de deltagende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen kan en gang årligt få dækket transportudgifter til et bestyrelsesmøde afholdt i Tyrkiet. Transportudgifterne må max. udgøre 500 euro pr. bestyrelsesmedlem (Max. beløb kan til enhver tid foreslås ændret på en ordinær generalforsamling efter indstillingen fra bestyrelsen. Godkendelsen af ændringen sker efter punkt 10.2). Formanden kan derudover få dækket rimelige Rejseomkostninger efter regning, når personligt fremmøde i Tyrkiet er påkrævet. 13. Tegningsret Foreningen forpligtes ved underskrift af et medlem af bestyrelsen sammen med formanden Ved en evt. ansættelse af administrator eller lignende løsning meddeler bestyrelsen fuldmagt til samme. 14. Årsregnskab Foreningens første regnskabsår er fra stiftelsen til 29 SEP og herefter perioden 01 Sep 31 Aug Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisorer. 15. Revision Foreningens årsregnskab revideres af 1 revisor, der vælges på generalforsamlingen. Når det begæres af mindst halvdelen af foreningens medlemmer antal, skal revisor være en ekstern revisor. Ekstern revisors aflønning afholdes som en del af fællesudgifterne Revisor og revisorsuppleant afgår hvert år. Genvalg kan finde sted Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Denne skal assisteres på opfordring Der føres en revisionspåtegning I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende Hver gang indførsel i revisionsprotokollen, denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. 16. Kapitalforhold Foreningen skal, bortset fra en opsparingskonto jf. pkt. 17, og en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue Foreningen skal i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at foreningen optager lån hertil Foreningens kontante midler skal være anbragt på foreningens konti i en anerkendt bank. 17. Opsparingskonto Der oprettes en opsparingskonto, hvortil hvert medlem indbetaler det fastsatte beløb vedtaget af generalforsamlingen Dersom der akkumuleres et beløb, som andrager , ophører henlæggelsen af midler Midlerne i opsparingskontoen anvendes til større vedligeholdelsesudgifter udenfor det på generalforsamlinger fremlagte budget Det indbetalte beløb til opsparingskontoen tilhører ejerforeningen og kan ikke udbetales til nuværende eller tidligere ejere.

6 17.5. På generalforsamlingen fremlægges opsparingskontoen som del af det samlede årsregnskab for foreningen. 18. Budget og medlemsbidrag Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne hver 1/36-del af de for foreningen fastsatte års ydelser Budgettet forelægges på generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen fastlægger det årlige kontingent samt beløb til opsparingskonto Den årlige ydelse betales 1 gang årligt forud til den af bestyrelsens anerkendte bank efter bestyrelsens nærmere bestemmelser herom Forbrug i fællesarealerne medtages i fællesudgifterne Forbrug af vand og el og gas leveres og afregnes over selvstændige målere i de enkelte ejerlejligheder. 19. Fællesanlæg Den enkelte ejer har ikke tilladelse til at placere ekstra anlæg som f. eks. paraboler, varmeanlæg o. s. v. på ejendommen Udgifterne til de i dag eksisterende fælles anlæg og de fremtidige fælles anlæg vedtaget af generalforsamlingen og betales af foreningen Udgifterne til de i dag monterede ekstra paraboler og varmvandsanlæg samt følgeudgifter i forbindelse med skader på bygninger og ejerlejligheder forårsaget af fejl på grund af defekter fra samme anlæg betales af de enkelte ejere af disse anlæg. 20. Vedligeholdelse, modernisering m.v Den indvendige vedligeholdelse og modernisering samt udvendig renholdelse af vinduer og balkoner til den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelte lejlighedsejere Al anden vedligeholdelse og modernisering foranstaltes af foreningen for dennes regning og afholdes som en fælles udgift jf. pkt og pkt Ved modernisering forstås, at en ejer er berettiget til at ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, dog må der ikke ændres på den bærende konstruktion samt andre installationer der kan have betydning for øvrige lejligheder Ejeren er berettiget til at foretage modernisering af ejerlejligheden, herunder rør gennemføringer gennem andre ejeres ejerlejlighed, idet der skal tages mest muligt hensyn til ejerne af de berørte ejerlejligheder også selv om arbejdet bliver væsentlige dyrere. Sådanne arbejder kan dog kun foretages, hvis alle de berørte ejere giver deres samtykke til at arbejdet kan udføres i de berørte lejligheder. Såfremt en ejer ønsker sådanne arbejder udført forelægges en helhedsplan for de berørte ejere, og denne plan godkendes af bestyrelsen. Ejeren er pligtig at indhente samtlige fornødne tilladelser og godkendelser fra bygningsmyndighederne eller andre og dokumentere dette overfor foreningen. Udgifter til følgearbejder i de eventuelle andre berørte ejerlejligheder og bygninger samt dokumentation, tilkommer ejeren af den ejerlejlighed der ønskes moderniseret Såfremt foreningen foranstalter udført udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, hvor det efter bestyrelsens skøn findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidigt hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte lejlighedsejer forpligtet til at lade disse udføre for egen regning Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for lejlighedsejerens regning. Om nødvendigt kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem fraflytter lejligheden, så længe istandsættelse pågår Enhver lejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer m.v. eller ombygninger.

7 20.8. Vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, der skal foranstaltes af foreningen for dennes regning, skal efter endt udførelse besigtiges af 1 bestyrelsesmedlem eller administrator, og regninger vedrørende arbejdets udførelse skal anvises til betaling af de nævnte beløb. Beløb til akut opståede vedligeholdelsesopgaver jf. pkt skal godkendes af foreningens formand Ejerforeningen påtager sig intet ansvar for forbigående forstyrrelser i samtlige installationer. Eventuelle forstyrrelser fejlmeldes eller rettes af viceværtfunktionen./administrator Medlemmet må ikke uden bestyrelsens samtykke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommen uden for ejerlejligheden, herunder udskiftning af vinduer eller døre mod fællesarealer, uden bestyrelsens godkendelse. Dette gælder ligeledes ejerlejligheden balkoner og tagterrasser 21. Ordensforskrifter Bestemmelserne i ordensforskrifterne er bindende for alle ejere, lejere eller brugere af en lejlighed, og efterlevelse af bestemmelserne skal tjene som garanti for, at samtlige beboere kan nyde lejligheder samt fællesområdets faciliteter optimalt inden for rammerne af en social samhørighed. Endvidere tjener bestemmelserne til at forebygge forhold - som følge af ejeres, lejeres eller brugeres handlinger eller misligholdelser der kan resultere i at den ønskede beboelsessituation, eller ejendomskompleksets værdi forringes Ordensregler, BILAG I Husdyrhold, BILAG II Pool regler, BILAG III Samarbejdsaftale mellem E blokken og de øvrige blokke. BILAG IV 22. Erhvervsmæssig benyttelse En ejerlejlighed, der ved ejendommens opdeling i ejerlejligheder, har status som beboelseslejlighed, må ikke benyttes til erhverv. 23. Udlejning og fremleje Ved udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har foreningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de ejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, samt sideløbende med lejligheds ejeren. Den pågældende lejer skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved udtrykkelig oplysning herom i lejekontrakten Udlejning af en lejlighed betragtes ikke som erhvervsmæssig benyttelse Kopi af lejekontrakt tilsendes formanden. 24. Misligholdelse Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, kan bestyrelsen i tilfælde af at der ikke findes en løsning forlange, at tvistigheden indbringes for retten jf Misligholdelse inkluderer bl.a.: undladelse af betaling af de af medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme lovlige påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger medlemmet ifølge vedtægterne, ved gentagen krænkelse af husorden eller ved hensynsløs adfærd overfor de øvrige ejere, lejere eller brugere af lejlighederne. 25. Opløsning

8 25.1. Foreningen kan ingensinde opløses uden enighed mellem samtlige medlemmer om, at ejendommens ejerlejlighedsstatus skal ophøre. Ved en opløsning af ejerforeningen deles likvide midler i 1/36 del til aktuelle ejere. 26. Påtaleret Påtaleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse, antaget administrator eller vicevært, og enhver lejligheds ejer under foreningen. Dato: Navn: Navn: Stilling: Formand Stilling: Næstformand Lejlighed: Lejlighed: Underskrift: Underskrift: Navn: Navn: Stilling: Kasserer Stilling: Bestyrelsesmedlem Lejlighed: Lejlighed: Underskrift: Underskrift: Navn: Navn: Stilling: Bestyrelsesmedlem Stilling: Dirigent på generalforsamlingen Lejlighed: Bopæl: Underskrift: Underskrift:

9 BILAG I ORDENSREGLER For EJERFORENINGEN Alkale Cikcilli Apt. (OCEAN VIEW RESIDENCE III) 1. Skrald og affald: Skrald og affald må ikke henstilles på trapper, gange og fællesarealer, men lægges i de dertil beregnede containere. Det er ikke tilladt at smide affald ud fra balkonerne eller smide affald uden for komplekset område Hjælp med at holde komplekset ren og pæn, ved bl.a. undgå spild af affald og i tilfælde at det sker, så rydder beboerne op efter sig selv. 2. Passager: Der må ikke henstilles genstande på trapper, gange, elevator og i hovedgangsparti samt steder der kan genere andre beboere eller spærre for adgang til nødudgange. Biler og tohjulede motorkøretøjer skal parkeres på parkeringspladserne. 3. Ro og orden: Beboerne anmodes om ikke at udføre aktiviteter, som er til gene for andre beboere, herunder musik/støj efter kl. 23:00. Hvis der holdes fest kan der opsættes besked på opslagstavlen ved hovedindgangen. Leg i elevatorer og på trappe- / gangarealer er ikke tilladt. 4. Meddelelser: Meddelelser m. m. kan anbringes i de dertil opsatte opslagstavler ved hovedindgangene. 5. Pool-regler: Der henvises til de særskilt ordensregler for poolen. 6. Fællesrum/areal: Anvendelse af fitnessrum og sauna sker på eget ansvar. Fitnessrum og sauna må ikke anvendes af børn under 15 år uden at være ledsaget af en voksen. Efter brug skal anvendte genstande ryddes op og ovnen i saunaen skal slukkes Der er ikke tilladt at ryge i fællesrummene. 7. Skiltning: Skiltning af enhver form må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse hos bestyrelsen. Almindelige navneskilte er tilladt på ens dør. 8. Øvrige bestemmelser: Udvise omtanke, når dem ubekendte personer beder om adgang gennem hoveddørene. Enhver ejer er pligtig til at orientere viceværten om observerede skader, slitager og utætheder i hele ejendomskomplekset. Den/de der forvolder skader på ejendommene i eller ting der tilhører komplekset, er forpligtiget til at betale for udbedringen. Beboeren er forpligtet til at give rengørings- og vedligeholdelsespersonalet, der tager sig af gavle, tage, facader og vinduer lov til at anbringe stilladser og betræde balkoner og terrasser. Blomsterkasser af beskedent omfang er tilladt, men skal fastgøres på balkonens/ terrassens inderside. Ejerne har pligt til at tilpasse og om nødvendigt beskære beplantninger, så disse ikke er til gene for andre beboeres udsigt. Anbringelse af solskærme, markiser og gitre på husene er kun tilladt, såfremt farve og konstruktion er i overensstemmelse med de gældende forskrifter, samt at øvrige beboere i det enkelte ejendomme ikke generes heraf. Forskrifterne kan rekvireres hos bestyrelsen. I mange tilfælde vil man kunne hente råd og vejledning hos viceværten. Han vil være til disposition for beboerne i den daglige træffetid. Det er også ham, der har ret og pligt til at påtale, hvis du eller lejere ikke er opmærksomme på at overholde ordensreglerne. Tag ham det ikke ilde op det er en del af hans arbejde; ligesom det er i ejendommens og beboernes interesse, at ordensreglerne efterleves af alle.

10 BILAG II HUSDYRHOLD. a. Bestyrelsen kan, efter skriftlig ansøgning indeholdende oplysning om den påtænkte dyreart, meddele tilladelse til husdyrhold i ejendommen. Der skal indhentes tilladelse for hver enkelt dyr. b. Husdyr skal transporteres i egnet kasse/taske eller i snor på ejendommens fællesarealer. c. Det påhviler husdyrholderen at drage omsorg for, at husdyrets efterladenskaber omgående fjernes af ejeren og at husdyrholdet hverken ved lugtgener eller støj forulemper ejendommens beboere. d. Det påhviler husdyrholderen at drage omsorg for, at husdyr hverken ved truende adfærd, i vildskab eller i kådhed forulemper ejendommens beboere eller andre husdyr. e. Ved overtrædelse af en eller flere paragraffer i nærværende ordensreglement, kan bestyrelsen inddrage husdyrholdstilladelsen for den enkelte husdyrholder. f. Inddrages en husdyrholdstilladelse fastsættes en frist for bortskaffelse af husdyret efter aftale mellem bestyrelsen og pågældende husdyrholder. g. Overholdes tidsfristen for bortskaffelse af et husdyr ikke, eller anskaffes et husdyr uden forudgående tilladelse efter nærværende ordensreglement, vil det blive betragtet som overtrædelse af ordensreglerne. h. Hvis der ikke findes en løsning mellem ejeren og foreningen, løses tvistigheden jf. punkt 2.2 i vedtægterne. i. Nærværende reglement udleveres, gennemlæses og underskrives som samtykkeerklæring før endelig tilladelse gives. Dato: Husdyrholder/lejligheds nr. Underskrift Foreningsformand Underskrift Kopi udleveres til husdyrholder, originalen opbevares hos bestyrelsen.

11 BILAG III POOLREGLER Dette regelsæt opsættes tillige ved pool-området 1. Brug af pool området er på eget ansvar og forældre er selv ansvarlige for deres børns færden i området. 2. Det er forbudt at reservere liggestole og borde ved hjælp af håndklæder eller andre genstande. 3. Husdyr må ikke opholde sig ved pool-området. 4. Ved anvendelse af poolen bedes beboerne venligst: a. benyt bruseren før du går i poolen. b. ingen spytten. c. brug toilettet - ikke poolen. d. skub ikke nogen i poolen. e. gå rundt i pool området ikke løbe. f. hop ikke i poolen tæt på de gæster der svømmer. g. ingen boldspil som forstyrrer andre. h. anvend tøj beregnet til badning. i. stil møblement på plads efter brug, herunder slå parasoller ned. 5. Poolen er lukket i det omfang der skal foretages rengøring. Det skal respekteres at personalet har den tid til rådighed, der er nødvendig for at rengøringen kan udføres. Hvis der bades efter kl. 22:00 og før kl. 08:00 skal der vises hensyn til de øvrige beboere i ejendommen.

12 BILAG IV Samarbejdsaftale mellem E blokken og de øvrige blokke. Om driften af fællesarealerne i Alkale Cikcilli Apt. Ocean View III. Samarbejdsaftalen indgåes mellem de fire ejerforeninger blok A-B blok C blok E og blok F. Samarbejdsaftalen omfatter vedligeholdelse og drift af 1. Pool og kemikalier til denne 2. Tennisbane 3. Fitnessrum/ sauna 4. Generator og diesel til denne 5. Tehus 6. Fællesantenne 7. Vand og el til fællesarealerne 8. Rengøring af fællesarealer Arbejdet med vedligeholdelse og drift udføres ligeligt fordelt mellem viceværterne fra blok A-B og blog E. Samarbejdsaftalen bygger på en fordelingsnøgle hvor alle lejligheder betaler en 98 del af faktiske udgifter. Det er de enkelte ejerforeninger der opkræver og indbetaler beløbet til overbygningen, som står for driften af samarbejdsaftalen. Overbygningen består af min. 2 repræsentanter fra ejerforeningerne. Beløbet fastsættes en gang årligt pr. 1/7. Beløbet for 2009/2010 er 160 Tyrkiske lire pr. lejlighed. Driftsregnskabet fremlægges årligt ved ejerforeningernes generalforsamling. Underskrevet på vegne af : Blok A -B Dato: Navn: Underskrift: Underskrevet på vegne af : Blok C Dato: Navn: Underskrift: Underskrevet på vegne af : Blok E Dato: Navn: Underskrift: Underskrevet på vegne af : Blok F Dato: Navn: Underskrift:

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere