Udbud af plejecenter Søhusparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af plejecenter Søhusparken"

Transkript

1 Udbud af plejecenter Søhusparken

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Opgavens omfang Oversigt over udbudsmaterialet Konkurrencebetingelser Ordregivende myndighed Kontrolbud Indikativ økonomisk ramme Udbudsform Tildelingskriterier og tilbudsbedømmelse Vægtning af kriterier Tidsplan for udbudsprocessen Tilbudsfrist og åbning af tilbud Spørgsmål og besigtigelse af Søhusparken Alternative tilbud og forbehold Kontraktperiode Kontraktvilkår Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Evt. annullation Aktindsigt Øvrige oplysninger Kvalitet og partnerskab Samarbejde Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Udvikling af opgaven Ledelse Ressourcefordelingsmodel Effektivisering Økonomiske tilpasninger og eksterne forhold Fælles læring Kravspecifikation Beskrivelse af ydelsen Underleverandører Godkendelse som fritvalgsleverandør (ikke omfattet af aftalen) Lovkrav Dokumentations- og oplysningspligt Handleplan og døgnrytmeplan Samtykke Løbende orientering Klager Visitation KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 2

3 4.4.1 Visitationsprincipper Visitation til bolig Visitation til personlig pleje og hjælp, praktisk hjælp og sygepleje Revisitation Sygepleje Træning Vedligeholdende træning Tilsyn Lokaler og ejendomsadministration Vedligeholdelse Indretning, skiltning, bygningsændringer mv Driftsudgifter Inventar Arbejdsmiljø, arbejdsmiljøhjælpemidler og hjælpemidler Sygeplejeartikler Personlige hjælpemidler Personalets kvalifikationer Social klausul og praktik- og elevpladser Straffeattest Fortrolighed, tavshedspligt mv Forsikring Vederlag Beskrivelse af modulernes indhold Oversigt over forventet plejebehov på Søhusparken Øvrige ydelser Opgørelse af vederlagskrav Regulering af vederlag Sikkerhedsstillelse Bilag Bilag 1 Tilbudsliste Bilag 2 Kontraktudkast Bilag 3 Medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår Bilag 4 Visitationskriterier for ældre- og plejeboliger Bilag 5 Kvalitetsstandarder Bilag 6 Moduloversigt over hjælp til beboere på Søhusparken Bilag 7 Syddjurs Kommunes politikker på området Bilag 8 Lokaleoversigt Bilag 9 Inventarliste Bilag 10. Indikativ økonomisk ramme KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 3

4 1 Indledning Syddjurs Kommune inviterer herved alle prækvalificerede leverandører til at give tilbud på driften af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83, sygepleje efter sundhedslovens 140 og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2 m.v. i plejecentret Søhusparken. Søhusparken har i dag 55 beboere, og det er besluttet, at plejecentret skal udbygges til at kunne rumme i alt 110 beboere. Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet at udbyde driften af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje m.v. i plejecentret Søhusparken. Opgaven udbydes i en partnerskabsmodel, og der indgås aftale med én leverandør. Den nye Syddjurs Kommune er sammenlagt af de tidligere kommuner Ebe l- toft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde. Søhusparken er beliggende i Ebeltoft, og det er anset for et attraktivt område. Formålet med at udbyde plejecentret Søhusparken er et ønske fra kommunen om at få en professionel samarbejdspartner, der kan levere en høj kvalitet og effektivitet - og som i samarbejde med kommunen kan udbygge og udvikle plejen og omsorgen indenfor rammerne af partnerskabet. Det er et særskilt mål for kommunen at få en samarbejdspartner, der sammen med kommunen kan udvikle en udviklingsorienteret partnerskabsmodel. Kommunen ønsker at prioritere et samarbejde, der er baseret på tillid og konstruktiv dialog. Konkret er det kommunens mål, at partnerskabet skal føre til udvikling, effektivisering, læring og tværgående videndeling. Kernen i den udbudte opgave er varetagelsen af pleje samt personlig og praktisk hjælp med udgangspunkt i respekten for den enkelte. Et væsentligt element i partnerskabet vil være fremtidig udvikling indenfor temaer som fx madservice og drift af cafe som på sigt kan blive en del af partnerskabet. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 4

5 1.1 Opgavens omfang Den udbudte opgave omhandler driften af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje m.v. Det er endvidere en del af opgaven, at den valgte leverandør skal være en aktiv del af beskrivelsen af indretning af de 55 nye plejeboliger. Det vil sige, at leverandøren vil få indflydelse på den fremtidige indretning og skal afsætte ressourcer til at indgå i designfasen i forbindelse med anlægsprojektet vedrørende udbygning af Søhusparken i løbet af de kommende to år. Søhusparken skal udbygges fra de nuværende 55 boliger til i alt 110 boliger i to etaper. Syddjurs Kommune varetager i samarbejde med Ebeltoft Boligselskab selv anlægsprojektet, ligesom bygningsvedligeholdelse og øvrige facility man a- gement-ydelser ikke er del af udbuddet vedrørende selve driften og udviklingen af plejeboligerne. Der vil dog være mulighed for, at den fremtidige leverandør på sigt som led i udviklingen af partnerskabet kan varetage opgaver tilknyttet facility management af ejendommen. Opgaven omfatter alle arbejder, der er nødvendige for at opfylde udbyders krav til samt ide- og værdigrundlag for opgavevaretagelsen på plejecentret Søhusparken. 1.2 Oversigt over udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af nærværende udbudsmateriale samt bilag. Bilagene består af følgende: - Bilag 1: Tilbudsliste - Bilag 2: Kontraktudkast - Bilag 3: Medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår - Bilag 4: Visitationskriterier for ældre- og plejeboliger - Bilag 5: Kvalitetsstandarder - Bilag 6: Moduloversigt over hjælp til beboere på Søhusparken - Bilag 7: Syddjurs Kommunes politikker på området - Bilag 8: Lokaleoversigt - Bilag 9: Inventarliste - Bilag 10: Indikativ økonomisk ramme De vilkår, som er gældende for deltagelse i udbuddet og for efterfølgende kontraktindgåelse, fremgår alle af dette samlede materiale. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 5

6 2 Konkurrencebetingelser 2.1 Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Att.: Direktør Jørgen Andersen Tlf: Internetadresse: Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal i løbet af udbudsproce s- sen rettes skriftligt og pr. til Syddjurs Kommune Indkøb og Udbud på med emnet: "Udbud af Søhusparken". KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har ydet bistand til Syddjurs Kommune og vil stå for formalitetsvurderingen af de endeligt afgivne tilbud samt juridisk rådgivning undervejs i udbudsprocessen. Syddjurs Kommune vil foretage vurderingen af tilbuddenes pris- og kvalitetsmæssige aspekter. 2.2 Kontrolbud Syddjurs Kommune har besluttet at udarbejde kontrolbud. Det er vigtigt for Syddjurs Kommune, at processen om udarbejdelse af kontrolbud sker på en måde, som markedet såvel som de involverede medarbejdere har tillid til. Det er et vilkår, at kontrolbuddet udmøntes i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kontrolbud, der fastsætter krav til omkostningsægte priser mv. samt at kontrolbuddet vil blive udarbejdet på de vilkår, som er angivet i udbudsmaterialet. Syddjurs Kommune har endvidere besluttet internt organisatorisk at adskille den funktion, der har ansvaret for udbuddet og den funktion, der har ansvaret for at udarbejde kontrolbuddet. Nærværende udbud vil blive annulleret såfremt kontrolbuddet bliver vurderet som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 6

7 2.3 Indikativ økonomisk ramme Det er et ønske for Syddjurs Kommune, at den fremtidige opgaveløsning kan holde sig indenfor den økonomiske ramme, som plejecentret Søhusparken i dag bliver drevet for. Der er som grundlag for udbuddet udarbejdet en opgørelse over kommunens direkte omkostninger. Opgørelsen er alene opgjort på baggrund af det økonomiske resultat i 2010, og en række indirekte omkostninger er ikke medregnet. Der henvises for nærmere til detaljer til bilag 10. Den indikative ramme skal forstås som en forventningsafstemning i forhold til kommunens økonomiske ramme, idet det dog skal tages i betragtning, at en række omkostninger ikke er opgjort som led i opgørelsen. Den indikative ramme er ikke et vilkår for tilbuddenes konditionsmæssighed. 2.4 Udbudsform Den udbudte opgave er omfattet af tilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. denne lovs 15a, stk. 1, litra 3. Det indebærer, at Syddjurs Kommune er underlagt en annonceringspligt og en pligt til at anvende objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier for udvælgelsen og en pligt til ikke at forskelsbehandle mellem tilbudsgiverne. Der gøres opmærksom på, at den udbudte opgave er omfattet af bilag II B i Udbudsdirektivet (Europaparlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF). Dermed er Syddjurs Kommune ikke underlagt de detaljerede regler for udbud, som findes i Udbudsdirektivet. Syddjurs Kommune har derfor valgt, at udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med dialog mellem Syddjurs Kommune og de prækvalificerede tilbudsgivere. Udbudsprocessen er opdelt i flere faser: Fase 1: I den første fase sker der en udvælgelse (prækvalifikation) af de tilbudsgivere, som lever op til udvælgelseskriteriet. Fase 2: De udvalgte tilbudsgivere afgiver tilbud på baggrund af det modtagne udbudsmateriale. Fase 3: Syddjurs Kommune afholder to dialogrunder med de udvalgte tilbudsgivere med henblik på at indkredse og fastslå, hvilken løsning der bedst kan tilfredsstille Syddjurs Kommunes behov. Tilbudsgivere forelægges spørgsmål af Syddjurs Kommune, som tilbudsgiverne bedes tage stilling til forud for dialogrunderne. Fase 4: De udvalgte tilbudsgivere afgiver deres endelige tilbud og disse evalueres med henblik på at tildele aftalen til den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 7

8 2.5 Tildelingskriterier og tilbudsbedømmelse Tildelingen af opgaven sker ud fra kriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbudsgivere, der lever op til mindstekravene, og som i øvrigt har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, vil indgå i bedømmelsen Vægtning af kriterier De underkriterier, der vil indgå i bedømmelsen er angivet nedenfor med deres respektive vægt. Kriterier Vægt Pris 50 % Kvalitet og partnerskabsmodel 50 % Ved Pris forstås laveste samlede pris, jf. Tilbudslisten (bilag 1). Ved kvalitet og partnerskabsmodel forstås tilbuddenes beskrivelse af oplæg til partnerskabsmodel på følgende punkter: (jf. udbudsmaterialets afsnit 3): Tilbudsgiver skal beskrive forslag til en partnerskabsmodel, der behandler følgende områder, jf. udbudsmaterialets kapitel 3: Samarbejde Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Ledelse Udvikling Ressourcefordelingsmodel Effektivisering Økonomiske tilpasninger og eksterne forhold Fælles læring Tilbudsgiver har mulighed for at foreslå øvrige emner, der kan indgå i partnerskabsmodellen. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 8

9 Der lægges ved bedømmelsen positiv vægt på forslag til partnerskabsm o- del, der sandsynliggør, at indholdet i partnerskabsmodellen kan skabe r e- sultater i form af et effektivt samarbejde, udvikling af kvaliteten, udvikling af nye samarbejdsområder, effektiviseringer, fælles læring mv. 2.6 Tidsplan for udbudsprocessen Tidsplanen for udbuddet er som følger: Tidsfrist Aktivitet 26. april 2011 Udsendelse af udbudsmateriale til prækvalificerede 2. maj 2011 kl Besigtigelse af Søhusparken 10. maj 2011 kl Deadline for fremsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 19. maj 2011 kl Deadline for fremsendelse af 1. udkast til tilbud. Det er ikke et krav at der er udarbejdet et tilbud, der forholder sig til samtlige udbudsmaterialets elementer maj dialogmøde med hver af de op til 5 tilbudsgivere 3. juni 2011 Deadline for fremsendelse af revideret udkast til tilbud. Det er ikke et krav at der er udarbejdet et tilbud, der forholder sig til samtlige udbudsmaterialets elementer juni dialogmøde med hver af de op til fem tilbudsgivere 14. juni 2011 kl Deadline for aflevering af endeligt tilbud juni 2011 Politisk behandling og valg af leverandør 24. juni 1. juli 2011 Stand-still periode 2. juli 2011 Forventet kontraktunderskrivelse august 2011 Drøftelse med leverandør om indretning af tilbygning på Søhusparken. Indgivelse af endelig ansøgning. Forberedelse af partnerskab. Opstart af samarbejdsforum iht. til partnerskabsmodel. 1. februar 2012 Igangsættelse af drift af Søhusparken Der gøres opmærksom på, at der kan ske afvigelser fra den forventede tidsplan. Større afvigelser vil blive meddelt tilbudsgiverne. 2.7 Tilbudsfrist og åbning af tilbud Den dialogbaserede udbudsform indebærer, at prækvalificerede tilbudsgivere skal afgive tilbud i to indledende omgange, og derefter afgive endeligt tilbud. Der er således følgende frister, jf. tidsplanen, for afgivelse af tilbud: KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 9

10 Første tilbud skal afgives senest den 19. maj 2011 kl Andet tilbud skal afgives senest den 3 juni 2011 kl Tredje og endeligt tilbud skal afgives senest den 14. juni 2011 kl Der gøres opmærksom på, at formelle krav til tilbuddenes udformning alene skal være indfriet ved det tredje og endelige tilbud. Tilbudsgiver kan således aflevere første og andet tilbud med formelle udeståender. Det påhviler tilbudsgiver at sikre, at eventuelle formelle udeståender bliver bragt på plads inden endelig tilbudsafgivelse. Tilbuddene skal være skriftlige og sendes til Syddjurs Kommune (jf. punkt 2.1). Følgende forudsætninger er endvidere gældende i forbindelse med tilbudsafgivning: De to første tilbud skal alene afgives elektronisk per mail (jf. punkt 2.1) til Syddjurs Kommune (i et format kompatibelt med Microsoft Office Pakken eller i PDF-format). Det tredje og endelige tilbud skal foreligge i fire eksemplarer skriftligt og ét eksemplar elektronisk (i et format kompatibelt med Microsoft Office Pakken eller i PDF-format). Tilbuddet skal følge den tilbudsanvisning, der er gengivet i bilag 1. Tilbuddet skal udarbejdes på dansk. Evt. bilag omfattende kvalitetssikringssystemer og virksomhedsbeskrivelser kan tillige afgives på svensk eller norsk. Tilbuddet skal udarbejdes for egen regning og returneres ikke. Tilbudsgiver er bundet af det endeligt afgivne tilbud indtil tre måneder efter tilbudsfristens udløb (vedståelsesfrist). Kommunen forbeholder sig ret til, efter modtagelse af tilbud, ved møder eller på anden måde at indhente oplysninger m.v., uden at det betyder accept eller forkastelse af de modtagne tilbud. Tilbuddene skal afleveres personligt eller sendes med post eller bud. På kuverten skal anføres Udbud af Søhusparken Fortroligt, må ikke brevåbnes. Samtlige rettidigt modtagne tilbud, herunder kontrolbuddet, vil først blive åbnet efter de respektive tilbudsfristers udløb. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 2.8 Spørgsmål og besigtigelse af Søhusparken Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal i løbet af udbudsproce s- sen rettes skriftligt og pr. til Syddjurs Kommune, jf. punkt 2.1. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 10

11 Spørgsmål der modtages senest fredag den 10. maj 2011kl , vil blive besvaret skriftligt. Tilbudsgiver må påregne, at svartiden vil afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på kommunens hjemmeside: Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret på hjemmesiden. Spørgsmål der modtages efter fredag den 10. maj 2011, kl vil blive besvaret såfremt der er muligt at besvare dem senest mandag den 12. maj 2011, kl Tilbudsgiverne indbydes til besigtigelse af Søhusparken mandag den 2. maj 2011 kl Tilbudsgiver skal så vidt muligt senest fredag den 29. april 2011 kl give besked om, hvor mange, der deltager til besigtigelse. 2.9 Alternative tilbud og forbehold Der kan ikke afgives alternative tilbud, dvs. tilbud, der afviger fra den beskrevne opgave. Hvis et tilbud indeholder væsentlige forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, som strider mod udbudsmaterialet, vil dette medf ø- re, at tilbuddet erklæres for ikke-konditionsmæssigt og ikke indgår i bedømmelsen. Hvad der betragtes som væsentlige forbehold vil bero på en konkret vurdering. Dog skal det bemærkes, at tilbud, der alene omfatter dele af den udbudte opgave, vil blive opfattet som indeholdende væsentlige forbehold. Tilbudsgiver har således alene mulighed for at byde på den samlede opgave. Eventuelle ikke-væsentlige forbehold vil blive prissat og tillagt tilbuddets pris Kontraktperiode Kontrakten gælder fra forventet kontraktindgåelse den 1. juli 2011 til den 31. januar 2016 med option for kommunen på forlængelse i yderligere op til to gange to år. Dog gøres der opmærksom på, at driften af Søhusparken først igangsættes den 1. februar Den valgte leverandør vil derfor være forpligtet til i en opstartsfase fra 2. juli 2011 indtil igangsættelse af drift af Søhusparken den 1. februar 2012, at indgå i et arbejde om afklaring af partnerskabsmodellen, forberedelse af virksomhedsoverdragelse og forberedelse af driften. Derudover skal den valgte leverandør fra august 2011 indgå i et arbejde om udbygningen af Søhusparken. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 11

12 2.11 Kontraktvilkår Der indgås en kontrakt for en periode på fire år med option på forlængelse i op til to gange to år. Det vil sige, at den længst mulige kontraktperiode vil være 8 år. Kontrakten skal indgås på grundlag af ABService 2003 (Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser) og det kontraktudkast, der indgår som bilag 2 til udbudsmaterialet. En endelig aftale er først indgået, når en skrif t- lig kontrakt er underskrevet af begge parter. For yderligere forhold vedrørende kontraktvilkår henvises til kontraktudk a- stet i bilag Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Opgaven løses i dag af Syddjurs Kommune. Lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, med ændringer i lov nr. 710 af 20. august 2002 (virksomhedsoverdragelsesloven), finder anvendelse i forbindelse med kommunens udbud af Søhusparken. De nærmere vilkår for overtagelse af personale fremgår af kontrakten, jf. bilag 2. Oplysninger om medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår fremgår af bilag Evt. annullation Der gøres opmærksom på, at en ordregiver kan annullere et udbud helt eller delvist, hvis der er saglige grunde herfor. Ved evt. annullation sker der ingen erstatning for udgifter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud. Såfremt der alene modtages ét tilbud, vil dette tilbud tages i betragtning såfremt tilbuddet er konditionsmæssigt Aktindsigt Der gøres opmærksom på, at offentlige myndigheder er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen. Resultatet af udbuddet vil alene og i anonymiseret form blive vid ereformidlet til tilbudsgivere, hvis tilbud er konditionsmæssige. Syddjurs Kommune er dog forpligtet til, på baggrund af evt. anmodning om aktindsigt i den konkrete udbudssag, at foretage en vurdering af, hvorvidt KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 12

13 der kan gives aktindsigt, og i givet fald hvilke oplysninger, der kan gives aktindsigt i. Der kan evt. gives afslag om aktindsigt i konkrete tilbud eller dele heraf, såfremt det vurderes, at der er begrundelse herfor. Der kan eksempelvis gives afslag på aktindsigt, hvis tilbuddet indeholder oplysninger, som kompromitterer tilbudsgivers forretningshemmeligheder eller lignende. Tilbudsgiver bedes på forhånd angive, hvilke dele af tilbuddet, som anses som forretningshemmeligheder og derfor ikke ønskes omfattet af aktindsigt samt begrundelser herfor. Der gøres opmærksom på, at det er Syddjurs Kommunes opgave, bl.a. på baggrund af retspraksis, at beslutte, hvilke oplysninger m.v. der kan gives aktindsigt i. Grundet offentlighedsreglernes indretning kan der ikke på fo r- hånd gives garanti for, at tilbudsgivers ønske om at undlade informationer for aktindsigt kan følges. Der gøres endvidere opmærksom på, at der ved en eventuel klagesag eller andre myndigheders behandling af dette udbud ikke kan garanteres beskyttelse af oplysninger Øvrige oplysninger Tilbudsgiver skal ved udarbejdelse af tilbuddet tage hensyn til gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt. Tilbudsgiver skal som et led i tilbuddet: Skrive under på, at de gældende forpligtelser er overholdt. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nati o- nale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbesky t- telse, beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: Skatter og afgifter: SKAT Østbanegade København Ø Tlf.: Internetadresse: Miljøbeskyttelse: Miljøstyrelsen Strandgade 29 KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 13

14 1401 København K Tlf.: Internetadresse: Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt: Arbejdstilsynet Landskronagade København K Tlf.: Internetadresse: KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 14

15 3 Kvalitet og partnerskab Et centralt mål med udbuddet er at få udviklet en partnerskabsmodel, der skal være grundlag for et udviklende samarbejde mellem den fremtidige leverandør og Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune har formuleret en række temaer. I hvert tema er der opstillet en række mål, ideer og mindstekrav til partnerskabsmodellen. Det er dog afgørende, at tilbudsgiverne som led i udbuddet giver sine bud på løsning, og dermed får mulighed for at konkurrere om indholdet i partnerskabsmodellen. Temaerne i partnerskabet er: Samarbejde Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Udvikling af opgaven Ledelse Ressourcefordelingsmodel Effektivisering Økonomiske tilpasninger og eksterne forhold Fælles læring De enkelte temaer er uddybet nedenfor. 3.1 Samarbejde Kernen i partnerskabsmodellen er samarbejdet mellem kommunen og leverandør. Samarbejdet er et middel til at opnå resultater, hvad enten der er tale om udvikling af kvaliteten, udvikling af nye samarbejdsområder, effektiviseringer eller fælles læring. Det er mindstekrav til samarbejdet: At såvel kommune som leverandør afsætter ledelsesmæssige ressourcer til det løbende samarbejde og udvikling. At der etableres et samarbejdsforum e.l. med ledelsesrepræsentanter fra hhv. kommune og leverandør, der mindst 4 gange om året mødes for at drøfte den løbende drift og udvikling. At der oprettes et bruger- og pårørenderåd i tilknytning til Søhusparken. Syddjurs Kommune ønsker på baggrund af disse krav, at leverandøren i sit tilbud beskriver 1) en model for samarbejdet baseret på gode erfaringer fra tidligere samarbejder samt 2) forslag til hvordan tilbudsgiver kan deltage i samarbejdet øvrige plejecentre, herunder interne mødefora om kvalitetsudvikling og kvalitetsstyring. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 15

16 Samarbejdsmodellen forventes at indeholde forslag til opstart af samarbejde, forslag til inddragelse af bruger- og pårørenderåd, forslag til hvilken ledelsesinformation og dokumentation samt øvrige oplæg mv., som tilbudsgiver finder relevant. 3.2 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Partnerskabet skal have et centralt fokus på kvalitetsudvikling. Syddjurs Kommune arbejder i dag med kvalitet ud fra et overordnet værdigrundlag og ud fra en kvalitetsstandard for plejecentre. Kvalitetsstandarden er udmøntet i kravspecifikationen, jf. kapitel 4. Syddjurs Kommunes overordnet værdigrundlag er: Åbenhed det sikrer vi gennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed og klarhed i vores handling - Tydelig kommunikation i alle situationer Tilgængelighed. Udvikling det opnår vi gennem - Evnen til at se nye muligheder - Nytænkning og innovation - Omstillingsparathed - Risikovillighed og mod. Respekt det skaber vi gennem - Tolerance over for andre - Anerkendelse af det enkelte menneske - Ansvarlighed og troværdighed - Tillid og troværdighed - Trivsel på arbejdspladsen - Ordentlighed over for andre. Kvalitet det får vi gennem - Helhedsorientering - Gøre det bedste i situationen - Faglighed, Saglighed, Professionalisme - Læring, refleksion og videndeling. Som grundlag for kvalitetsarbejdet har Syddjurs Kommune i sin kvalitet s- standard for området beskrevet en række parametre, der skal indgå i arbejdet med kvalitetsudvikling. Kvalitetsparametrene er at hjælpen sigter mod at tage udgangspunkt i: Beboernes situation på det givne tidspunkt. At sigte mod hjælp til selvhjælp. Individuel og fleksibel hjælp. Opretholde/udvikle færdigheder og socialt netværk. At have et aktiverende sigte. Forebyggende tiltag. Sundhedsfremme. Fremadrettede individuelle handleplaner. Løbende evalueringer af indsatsen. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 16

17 Syddjurs Kommune inviterer den fremtidige leverandør til et samarbejde om at sikre en implementering af værdigrundlaget og en udvikling af kvaliteten med afsæt i de beskrevne parametre for god kvalitet. Dertil kommer to væsentlige elementer i kvalitetsarbejdet: Utilsigtede hændelser. Fokus og opfølgning på handleplaner. Der er på disse punkter et mindstekrav, at leverandøren skal bidrage aktivt med implementering af det nye regelsæt om utilsigtede hændelser, herunder indberetning af utilsigtede hændelser og læring gennem analyse af r e- gistrerede indberetninger og plan for handlinger, der kan forebygge ligne n- de hændelser. Det er endvidere et mindstekrav, at der skal udarbejdes handleplaner for alle beboere. Handleplanerne skal afspejle, at der i indsatsen overfor bo r- geren er fokus på beboerens aktuelle situation, herunder ressourcer og behov samt alle relevante social- og sundhedsfaglige problemstillinger. De beskrevne indsatser skal afspejle, at der er tale om både individuelle og fleksible indsatser, hvor borgeren medinddrages mest muligt. Det kan oplyses, at Visitator ved alle revisitationer vil følge op på beboerens handleplaner og vurdere om handleplanen er ajourført, aktuel og om der foretages løbende opfølgninger. Visitator vil endvidere vægte højt at være i dialog med både beboer og pårørende om hvordan de oplever den leverede pleje og træning. Syddjurs Kommune ønsker på baggrund af de beskrevne mål og krav ovenfor, at tilbudsgiver beskriver sit oplæg til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Tilbudsgiver skal dog have et særligt fokus på: Udvikling og dokumentation af den faglige indsats med fokus på målfastsættelse, opfølgning og effektvurdering for de enkelte indsatser både på borgerniveau og samlet for indsatsen. Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Aktiviteter for Søhusparkens beboere, der tager afsæt i værdien om r e- spekten for den enkelte. At beskrive hvordan kvalitetsudviklingen kan blive en integreret del af partnerskabet. Tilbudsgiver kan berøre samtlige områder, som tilbudsgiver finder relevant i forhold til arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 17

18 3.3 Udvikling af opgaven Det er helt afgørende for Syddjurs Kommune at vælge en partner, der evner at tænke udvikling af nye ydelser og løsninger, herunder fx anvendelse af velfærdsteknologi. Syddjurs Kommune kan ikke på nuværende tidspunkt beskrive det konkrete behov for udvikling. Det er derfor en forudsætning for Syddjurs Kommune, at den fremtidige leverandør forpligter sig til at drøfte en udvikling i opgaverne. Det gælder såvel udvikling af løsninger, der ikke er beskrevet som udvikling af beskrevne ydelser. Et centralt element i partnerskabet bliver derfor i fællesskab at udvikle indholdet i aftalen, som skal bidrage til fx en bedre kvalitet for borgerne, effektivisering eller en bedre styring af området. Derfor ønsker Syddjurs Kommune, at tilbudsgiver giver et overordnet bud på løsningsforslag indenfor forskellige udviklingstemaer. Disse kan betragtes som optionelle ydelser og vil være afgrænset til bygningerne omkring Søhusparken eller Søhusparkens beboere. Udviklingstemaerne kunne fx være: Madservice Aktiviteter på Søhusparken (dagcenter) Drift af Café Drift af bygninger Velfærdsteknologi Facility management ydelser, herunder ejendomsadministration. Udviklingen i opgaveløsningen vil ske indenfor partnerskabet og i en tæt dialog mellem kommunen og den fremtidige leverandør. Det er kommunens forventning, at dette udviklingsarbejde først kan igangsættes cirka et års tid efter driftskontraktens igangsættelse. Dette bl.a. for at sikre, at leverand ø- ren har tilstrækkelig tid til at sikre stabil drift før der igangsættes ny udvikling. Det er i forbindelse med drøftelse af udvikling i opgaverne et mindstekrav, at der er åben økonomi. Syddjurs Kommune anerkender den fremtidige leverandørs forpligtigelse til at sikre en positiv bundlinje. Kravet om åben økonomi indebærer, at den fremtidige leverandør i forbindelse med udviklingsprojekter skal præsentere samtlige beregninger med direkte og indirekte omkostninger. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 18

19 Tilbudsgiver skal som led i sit tilbud vedlægge et kortfattet ide-katalog udvikling i opgaverne Ide-kataloget kan også omfatte øvrige temaer. Tilbudsgiver vil blive vurderet ud fra de optionelle ydelser som underkriterium til tildelingskriteriet partnerskab. Syddjurs Kommune vil lægge vægt på forslag, som kan styrke kvaliteten for borgerne, øge effektivisering eller give en bedre styring af området. Tilbudsgiver forventes som led i tilbud tillige at præsentere en kort skitse for håndtering af økonomi i udviklingsprojekter. 3.4 Ledelse Syddjurs Kommune ser den lokale ledelse af Søhusparken som en afgørende forudsætning for succes. Kommunen lægger derfor vægt på, at leverandøren kan byde ind med en højt kvalificeret ledelse. Leverandøren skal ansætte egen leder af Søhusparken. Der vil dog som led i udbuddet blive overdraget to teamledere. Syddjurs Kommune har følgende det primære krav, at den daglige leder skal sikre en faglig kompetent pleje og omsorg på et højt niveau, og udvikle pleje og omsorg til gavn for borgerne. Der stilles ikke krav om, at den daglige leder skal have en speciel uddannelsesmæssig baggrund. Der stilles til gengæld krav om, at der skal være ansat minimum to sygeplejersker med dansk autorisation på Søhusparken og den ene skal pålægges det overordnede faglige ansvar for sygeplejen. Den fagligt ansvarlige for sygeplejen skal være Syddjurs Kommunes ko n- taktperson i forhold til spørgsmål og udvikling af sundhedsfaglige indsatser. Det er en afgørende forudsætning, at det er den daglige leder og den sygeplejefaglige ansvarlige, der forestår ledelsen af leverandørens organisation i forbindelse med udførelsen af opgaven. Tilbudsgiver skal som led i tilbuddet beskrive den ledelsesprofil, som påtænkes benyttet til partnerskabet. Ledelsesprofilen skal omfatte væsentlige karakteristika for lederen. Tilbudsgiver forventes tillige at beskrive - Virksomhedens ledelsesmæssige værdier og øvrige relevante forhold, der har indflydelse for den måde som leverandøren arbejder med lede l- se på. - Beskrive hvordan ledelsen bliver tilrettelagt, herunder tilrettelægge det sygeplejefaglige ansvar. - Håndtering af en evt. situation med udskiftning i ledelsen. - En kortfattet strategi for kompetenceudvikling af organisationen, der afspejler de faglige udfordringer nu og på sigt. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 19

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken KORRIGERET UDBUDSANNONCE Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken Baggrund Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet, at udbyde driften

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Roskilde Universitet Udbud af konsulentydelser

Roskilde Universitet Udbud af konsulentydelser Indledning Roskilde Universitet inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på konsulentydelse i forbindelse med gennemførelse af STAR-projekt. Baggrund og formål

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

- evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres

- evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres UDBUDSBETINGELSER - evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres 1. BAGGRUND OG FORMÅL Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviterer hermed alle interesserede

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

IT-løsning til håndtering af renovation UDBUDSBETINGELSER

IT-løsning til håndtering af renovation UDBUDSBETINGELSER IT-løsning til håndtering af renovation UDBUDSBETINGELSER Sorø Kommune 13. maj 2013 Indhold Indledning... 3 Baggrund og formål... 3 Målsætninger (ikke funktionelle krav)... 3 Udbudsbetingelser... 3 Ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering Udbudsbetingelser Undervisning i Hverdagsrehabilitering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 2 7.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Fødevarestyrelsens bilflådestyringsprojekt

Udbudsbetingelser Fødevarestyrelsens bilflådestyringsprojekt FVST j.nr. 2015-42-139-00023 Udbudsbetingelser Fødevarestyrelsens bilflådestyringsprojekt Indledning Fødevarestyrelsen inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler J.nr. 17/00156 Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 4 Lovgrundlag

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Udbud af dopinganalyser. Indledning

Udbud af dopinganalyser. Indledning Udbud af dopinganalyser Indledning Anti Doping Danmark inviterer hermed alle kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på dopinganalyser foretaget på urinprøver fra bredde- og motionsidræt i Danmark

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25.

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. 1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. juni 2014 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (10 lokationer) samt vinduespolering (3 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet

EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet - 1 - Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbyders

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering. Side 1 af 11.

Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering. Side 1 af 11. Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering Side 1 af 11. Indledning Trafikstyrelsen inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter. Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted. Side 1

Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter. Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted. Side 1 Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted Side 1 Dagsorden Baggrund for udbud Organisering af projekt og principper for udbud Udarbejdelse af udbudsmateriale Udbudsform

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser Stevns Kommune

Udbudsbetingelser Stevns Kommune Udbudsbetingelser Stevns Kommune Indhold 1. Indledning... 1 2. Udbudsmaterialet... 4 3. Tidsplan for udbudsprocessen... 5 3.1. Anmodninger om yderligere oplysninger... 5 3.2. Frist for modtagelse af tilbud...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kontraktbilag C Tilbudsbesvarelse

Kontraktbilag C Tilbudsbesvarelse Kontraktbilag C 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag indføres de udbedte forhold jf. annonceringsmaterielet. Tilbudsgiver skal således indføre besvarelser til de enkelte elementer som foreskrevet.

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere