Udbud af plejecenter Søhusparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af plejecenter Søhusparken"

Transkript

1 Udbud af plejecenter Søhusparken

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Opgavens omfang Oversigt over udbudsmaterialet Konkurrencebetingelser Ordregivende myndighed Kontrolbud Indikativ økonomisk ramme Udbudsform Tildelingskriterier og tilbudsbedømmelse Vægtning af kriterier Tidsplan for udbudsprocessen Tilbudsfrist og åbning af tilbud Spørgsmål og besigtigelse af Søhusparken Alternative tilbud og forbehold Kontraktperiode Kontraktvilkår Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Evt. annullation Aktindsigt Øvrige oplysninger Kvalitet og partnerskab Samarbejde Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Udvikling af opgaven Ledelse Ressourcefordelingsmodel Effektivisering Økonomiske tilpasninger og eksterne forhold Fælles læring Kravspecifikation Beskrivelse af ydelsen Underleverandører Godkendelse som fritvalgsleverandør (ikke omfattet af aftalen) Lovkrav Dokumentations- og oplysningspligt Handleplan og døgnrytmeplan Samtykke Løbende orientering Klager Visitation KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 2

3 4.4.1 Visitationsprincipper Visitation til bolig Visitation til personlig pleje og hjælp, praktisk hjælp og sygepleje Revisitation Sygepleje Træning Vedligeholdende træning Tilsyn Lokaler og ejendomsadministration Vedligeholdelse Indretning, skiltning, bygningsændringer mv Driftsudgifter Inventar Arbejdsmiljø, arbejdsmiljøhjælpemidler og hjælpemidler Sygeplejeartikler Personlige hjælpemidler Personalets kvalifikationer Social klausul og praktik- og elevpladser Straffeattest Fortrolighed, tavshedspligt mv Forsikring Vederlag Beskrivelse af modulernes indhold Oversigt over forventet plejebehov på Søhusparken Øvrige ydelser Opgørelse af vederlagskrav Regulering af vederlag Sikkerhedsstillelse Bilag Bilag 1 Tilbudsliste Bilag 2 Kontraktudkast Bilag 3 Medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår Bilag 4 Visitationskriterier for ældre- og plejeboliger Bilag 5 Kvalitetsstandarder Bilag 6 Moduloversigt over hjælp til beboere på Søhusparken Bilag 7 Syddjurs Kommunes politikker på området Bilag 8 Lokaleoversigt Bilag 9 Inventarliste Bilag 10. Indikativ økonomisk ramme KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 3

4 1 Indledning Syddjurs Kommune inviterer herved alle prækvalificerede leverandører til at give tilbud på driften af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83, sygepleje efter sundhedslovens 140 og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2 m.v. i plejecentret Søhusparken. Søhusparken har i dag 55 beboere, og det er besluttet, at plejecentret skal udbygges til at kunne rumme i alt 110 beboere. Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet at udbyde driften af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje m.v. i plejecentret Søhusparken. Opgaven udbydes i en partnerskabsmodel, og der indgås aftale med én leverandør. Den nye Syddjurs Kommune er sammenlagt af de tidligere kommuner Ebe l- toft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde. Søhusparken er beliggende i Ebeltoft, og det er anset for et attraktivt område. Formålet med at udbyde plejecentret Søhusparken er et ønske fra kommunen om at få en professionel samarbejdspartner, der kan levere en høj kvalitet og effektivitet - og som i samarbejde med kommunen kan udbygge og udvikle plejen og omsorgen indenfor rammerne af partnerskabet. Det er et særskilt mål for kommunen at få en samarbejdspartner, der sammen med kommunen kan udvikle en udviklingsorienteret partnerskabsmodel. Kommunen ønsker at prioritere et samarbejde, der er baseret på tillid og konstruktiv dialog. Konkret er det kommunens mål, at partnerskabet skal føre til udvikling, effektivisering, læring og tværgående videndeling. Kernen i den udbudte opgave er varetagelsen af pleje samt personlig og praktisk hjælp med udgangspunkt i respekten for den enkelte. Et væsentligt element i partnerskabet vil være fremtidig udvikling indenfor temaer som fx madservice og drift af cafe som på sigt kan blive en del af partnerskabet. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 4

5 1.1 Opgavens omfang Den udbudte opgave omhandler driften af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje m.v. Det er endvidere en del af opgaven, at den valgte leverandør skal være en aktiv del af beskrivelsen af indretning af de 55 nye plejeboliger. Det vil sige, at leverandøren vil få indflydelse på den fremtidige indretning og skal afsætte ressourcer til at indgå i designfasen i forbindelse med anlægsprojektet vedrørende udbygning af Søhusparken i løbet af de kommende to år. Søhusparken skal udbygges fra de nuværende 55 boliger til i alt 110 boliger i to etaper. Syddjurs Kommune varetager i samarbejde med Ebeltoft Boligselskab selv anlægsprojektet, ligesom bygningsvedligeholdelse og øvrige facility man a- gement-ydelser ikke er del af udbuddet vedrørende selve driften og udviklingen af plejeboligerne. Der vil dog være mulighed for, at den fremtidige leverandør på sigt som led i udviklingen af partnerskabet kan varetage opgaver tilknyttet facility management af ejendommen. Opgaven omfatter alle arbejder, der er nødvendige for at opfylde udbyders krav til samt ide- og værdigrundlag for opgavevaretagelsen på plejecentret Søhusparken. 1.2 Oversigt over udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af nærværende udbudsmateriale samt bilag. Bilagene består af følgende: - Bilag 1: Tilbudsliste - Bilag 2: Kontraktudkast - Bilag 3: Medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår - Bilag 4: Visitationskriterier for ældre- og plejeboliger - Bilag 5: Kvalitetsstandarder - Bilag 6: Moduloversigt over hjælp til beboere på Søhusparken - Bilag 7: Syddjurs Kommunes politikker på området - Bilag 8: Lokaleoversigt - Bilag 9: Inventarliste - Bilag 10: Indikativ økonomisk ramme De vilkår, som er gældende for deltagelse i udbuddet og for efterfølgende kontraktindgåelse, fremgår alle af dette samlede materiale. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 5

6 2 Konkurrencebetingelser 2.1 Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Att.: Direktør Jørgen Andersen Tlf: Internetadresse: Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal i løbet af udbudsproce s- sen rettes skriftligt og pr. til Syddjurs Kommune Indkøb og Udbud på med emnet: "Udbud af Søhusparken". KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har ydet bistand til Syddjurs Kommune og vil stå for formalitetsvurderingen af de endeligt afgivne tilbud samt juridisk rådgivning undervejs i udbudsprocessen. Syddjurs Kommune vil foretage vurderingen af tilbuddenes pris- og kvalitetsmæssige aspekter. 2.2 Kontrolbud Syddjurs Kommune har besluttet at udarbejde kontrolbud. Det er vigtigt for Syddjurs Kommune, at processen om udarbejdelse af kontrolbud sker på en måde, som markedet såvel som de involverede medarbejdere har tillid til. Det er et vilkår, at kontrolbuddet udmøntes i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kontrolbud, der fastsætter krav til omkostningsægte priser mv. samt at kontrolbuddet vil blive udarbejdet på de vilkår, som er angivet i udbudsmaterialet. Syddjurs Kommune har endvidere besluttet internt organisatorisk at adskille den funktion, der har ansvaret for udbuddet og den funktion, der har ansvaret for at udarbejde kontrolbuddet. Nærværende udbud vil blive annulleret såfremt kontrolbuddet bliver vurderet som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 6

7 2.3 Indikativ økonomisk ramme Det er et ønske for Syddjurs Kommune, at den fremtidige opgaveløsning kan holde sig indenfor den økonomiske ramme, som plejecentret Søhusparken i dag bliver drevet for. Der er som grundlag for udbuddet udarbejdet en opgørelse over kommunens direkte omkostninger. Opgørelsen er alene opgjort på baggrund af det økonomiske resultat i 2010, og en række indirekte omkostninger er ikke medregnet. Der henvises for nærmere til detaljer til bilag 10. Den indikative ramme skal forstås som en forventningsafstemning i forhold til kommunens økonomiske ramme, idet det dog skal tages i betragtning, at en række omkostninger ikke er opgjort som led i opgørelsen. Den indikative ramme er ikke et vilkår for tilbuddenes konditionsmæssighed. 2.4 Udbudsform Den udbudte opgave er omfattet af tilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. denne lovs 15a, stk. 1, litra 3. Det indebærer, at Syddjurs Kommune er underlagt en annonceringspligt og en pligt til at anvende objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier for udvælgelsen og en pligt til ikke at forskelsbehandle mellem tilbudsgiverne. Der gøres opmærksom på, at den udbudte opgave er omfattet af bilag II B i Udbudsdirektivet (Europaparlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF). Dermed er Syddjurs Kommune ikke underlagt de detaljerede regler for udbud, som findes i Udbudsdirektivet. Syddjurs Kommune har derfor valgt, at udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med dialog mellem Syddjurs Kommune og de prækvalificerede tilbudsgivere. Udbudsprocessen er opdelt i flere faser: Fase 1: I den første fase sker der en udvælgelse (prækvalifikation) af de tilbudsgivere, som lever op til udvælgelseskriteriet. Fase 2: De udvalgte tilbudsgivere afgiver tilbud på baggrund af det modtagne udbudsmateriale. Fase 3: Syddjurs Kommune afholder to dialogrunder med de udvalgte tilbudsgivere med henblik på at indkredse og fastslå, hvilken løsning der bedst kan tilfredsstille Syddjurs Kommunes behov. Tilbudsgivere forelægges spørgsmål af Syddjurs Kommune, som tilbudsgiverne bedes tage stilling til forud for dialogrunderne. Fase 4: De udvalgte tilbudsgivere afgiver deres endelige tilbud og disse evalueres med henblik på at tildele aftalen til den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 7

8 2.5 Tildelingskriterier og tilbudsbedømmelse Tildelingen af opgaven sker ud fra kriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbudsgivere, der lever op til mindstekravene, og som i øvrigt har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, vil indgå i bedømmelsen Vægtning af kriterier De underkriterier, der vil indgå i bedømmelsen er angivet nedenfor med deres respektive vægt. Kriterier Vægt Pris 50 % Kvalitet og partnerskabsmodel 50 % Ved Pris forstås laveste samlede pris, jf. Tilbudslisten (bilag 1). Ved kvalitet og partnerskabsmodel forstås tilbuddenes beskrivelse af oplæg til partnerskabsmodel på følgende punkter: (jf. udbudsmaterialets afsnit 3): Tilbudsgiver skal beskrive forslag til en partnerskabsmodel, der behandler følgende områder, jf. udbudsmaterialets kapitel 3: Samarbejde Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Ledelse Udvikling Ressourcefordelingsmodel Effektivisering Økonomiske tilpasninger og eksterne forhold Fælles læring Tilbudsgiver har mulighed for at foreslå øvrige emner, der kan indgå i partnerskabsmodellen. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 8

9 Der lægges ved bedømmelsen positiv vægt på forslag til partnerskabsm o- del, der sandsynliggør, at indholdet i partnerskabsmodellen kan skabe r e- sultater i form af et effektivt samarbejde, udvikling af kvaliteten, udvikling af nye samarbejdsområder, effektiviseringer, fælles læring mv. 2.6 Tidsplan for udbudsprocessen Tidsplanen for udbuddet er som følger: Tidsfrist Aktivitet 26. april 2011 Udsendelse af udbudsmateriale til prækvalificerede 2. maj 2011 kl Besigtigelse af Søhusparken 10. maj 2011 kl Deadline for fremsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 19. maj 2011 kl Deadline for fremsendelse af 1. udkast til tilbud. Det er ikke et krav at der er udarbejdet et tilbud, der forholder sig til samtlige udbudsmaterialets elementer maj dialogmøde med hver af de op til 5 tilbudsgivere 3. juni 2011 Deadline for fremsendelse af revideret udkast til tilbud. Det er ikke et krav at der er udarbejdet et tilbud, der forholder sig til samtlige udbudsmaterialets elementer juni dialogmøde med hver af de op til fem tilbudsgivere 14. juni 2011 kl Deadline for aflevering af endeligt tilbud juni 2011 Politisk behandling og valg af leverandør 24. juni 1. juli 2011 Stand-still periode 2. juli 2011 Forventet kontraktunderskrivelse august 2011 Drøftelse med leverandør om indretning af tilbygning på Søhusparken. Indgivelse af endelig ansøgning. Forberedelse af partnerskab. Opstart af samarbejdsforum iht. til partnerskabsmodel. 1. februar 2012 Igangsættelse af drift af Søhusparken Der gøres opmærksom på, at der kan ske afvigelser fra den forventede tidsplan. Større afvigelser vil blive meddelt tilbudsgiverne. 2.7 Tilbudsfrist og åbning af tilbud Den dialogbaserede udbudsform indebærer, at prækvalificerede tilbudsgivere skal afgive tilbud i to indledende omgange, og derefter afgive endeligt tilbud. Der er således følgende frister, jf. tidsplanen, for afgivelse af tilbud: KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 9

10 Første tilbud skal afgives senest den 19. maj 2011 kl Andet tilbud skal afgives senest den 3 juni 2011 kl Tredje og endeligt tilbud skal afgives senest den 14. juni 2011 kl Der gøres opmærksom på, at formelle krav til tilbuddenes udformning alene skal være indfriet ved det tredje og endelige tilbud. Tilbudsgiver kan således aflevere første og andet tilbud med formelle udeståender. Det påhviler tilbudsgiver at sikre, at eventuelle formelle udeståender bliver bragt på plads inden endelig tilbudsafgivelse. Tilbuddene skal være skriftlige og sendes til Syddjurs Kommune (jf. punkt 2.1). Følgende forudsætninger er endvidere gældende i forbindelse med tilbudsafgivning: De to første tilbud skal alene afgives elektronisk per mail (jf. punkt 2.1) til Syddjurs Kommune (i et format kompatibelt med Microsoft Office Pakken eller i PDF-format). Det tredje og endelige tilbud skal foreligge i fire eksemplarer skriftligt og ét eksemplar elektronisk (i et format kompatibelt med Microsoft Office Pakken eller i PDF-format). Tilbuddet skal følge den tilbudsanvisning, der er gengivet i bilag 1. Tilbuddet skal udarbejdes på dansk. Evt. bilag omfattende kvalitetssikringssystemer og virksomhedsbeskrivelser kan tillige afgives på svensk eller norsk. Tilbuddet skal udarbejdes for egen regning og returneres ikke. Tilbudsgiver er bundet af det endeligt afgivne tilbud indtil tre måneder efter tilbudsfristens udløb (vedståelsesfrist). Kommunen forbeholder sig ret til, efter modtagelse af tilbud, ved møder eller på anden måde at indhente oplysninger m.v., uden at det betyder accept eller forkastelse af de modtagne tilbud. Tilbuddene skal afleveres personligt eller sendes med post eller bud. På kuverten skal anføres Udbud af Søhusparken Fortroligt, må ikke brevåbnes. Samtlige rettidigt modtagne tilbud, herunder kontrolbuddet, vil først blive åbnet efter de respektive tilbudsfristers udløb. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 2.8 Spørgsmål og besigtigelse af Søhusparken Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal i løbet af udbudsproce s- sen rettes skriftligt og pr. til Syddjurs Kommune, jf. punkt 2.1. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 10

11 Spørgsmål der modtages senest fredag den 10. maj 2011kl , vil blive besvaret skriftligt. Tilbudsgiver må påregne, at svartiden vil afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på kommunens hjemmeside: Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret på hjemmesiden. Spørgsmål der modtages efter fredag den 10. maj 2011, kl vil blive besvaret såfremt der er muligt at besvare dem senest mandag den 12. maj 2011, kl Tilbudsgiverne indbydes til besigtigelse af Søhusparken mandag den 2. maj 2011 kl Tilbudsgiver skal så vidt muligt senest fredag den 29. april 2011 kl give besked om, hvor mange, der deltager til besigtigelse. 2.9 Alternative tilbud og forbehold Der kan ikke afgives alternative tilbud, dvs. tilbud, der afviger fra den beskrevne opgave. Hvis et tilbud indeholder væsentlige forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, som strider mod udbudsmaterialet, vil dette medf ø- re, at tilbuddet erklæres for ikke-konditionsmæssigt og ikke indgår i bedømmelsen. Hvad der betragtes som væsentlige forbehold vil bero på en konkret vurdering. Dog skal det bemærkes, at tilbud, der alene omfatter dele af den udbudte opgave, vil blive opfattet som indeholdende væsentlige forbehold. Tilbudsgiver har således alene mulighed for at byde på den samlede opgave. Eventuelle ikke-væsentlige forbehold vil blive prissat og tillagt tilbuddets pris Kontraktperiode Kontrakten gælder fra forventet kontraktindgåelse den 1. juli 2011 til den 31. januar 2016 med option for kommunen på forlængelse i yderligere op til to gange to år. Dog gøres der opmærksom på, at driften af Søhusparken først igangsættes den 1. februar Den valgte leverandør vil derfor være forpligtet til i en opstartsfase fra 2. juli 2011 indtil igangsættelse af drift af Søhusparken den 1. februar 2012, at indgå i et arbejde om afklaring af partnerskabsmodellen, forberedelse af virksomhedsoverdragelse og forberedelse af driften. Derudover skal den valgte leverandør fra august 2011 indgå i et arbejde om udbygningen af Søhusparken. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 11

12 2.11 Kontraktvilkår Der indgås en kontrakt for en periode på fire år med option på forlængelse i op til to gange to år. Det vil sige, at den længst mulige kontraktperiode vil være 8 år. Kontrakten skal indgås på grundlag af ABService 2003 (Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser) og det kontraktudkast, der indgår som bilag 2 til udbudsmaterialet. En endelig aftale er først indgået, når en skrif t- lig kontrakt er underskrevet af begge parter. For yderligere forhold vedrørende kontraktvilkår henvises til kontraktudk a- stet i bilag Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Opgaven løses i dag af Syddjurs Kommune. Lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, med ændringer i lov nr. 710 af 20. august 2002 (virksomhedsoverdragelsesloven), finder anvendelse i forbindelse med kommunens udbud af Søhusparken. De nærmere vilkår for overtagelse af personale fremgår af kontrakten, jf. bilag 2. Oplysninger om medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår fremgår af bilag Evt. annullation Der gøres opmærksom på, at en ordregiver kan annullere et udbud helt eller delvist, hvis der er saglige grunde herfor. Ved evt. annullation sker der ingen erstatning for udgifter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud. Såfremt der alene modtages ét tilbud, vil dette tilbud tages i betragtning såfremt tilbuddet er konditionsmæssigt Aktindsigt Der gøres opmærksom på, at offentlige myndigheder er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen. Resultatet af udbuddet vil alene og i anonymiseret form blive vid ereformidlet til tilbudsgivere, hvis tilbud er konditionsmæssige. Syddjurs Kommune er dog forpligtet til, på baggrund af evt. anmodning om aktindsigt i den konkrete udbudssag, at foretage en vurdering af, hvorvidt KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 12

13 der kan gives aktindsigt, og i givet fald hvilke oplysninger, der kan gives aktindsigt i. Der kan evt. gives afslag om aktindsigt i konkrete tilbud eller dele heraf, såfremt det vurderes, at der er begrundelse herfor. Der kan eksempelvis gives afslag på aktindsigt, hvis tilbuddet indeholder oplysninger, som kompromitterer tilbudsgivers forretningshemmeligheder eller lignende. Tilbudsgiver bedes på forhånd angive, hvilke dele af tilbuddet, som anses som forretningshemmeligheder og derfor ikke ønskes omfattet af aktindsigt samt begrundelser herfor. Der gøres opmærksom på, at det er Syddjurs Kommunes opgave, bl.a. på baggrund af retspraksis, at beslutte, hvilke oplysninger m.v. der kan gives aktindsigt i. Grundet offentlighedsreglernes indretning kan der ikke på fo r- hånd gives garanti for, at tilbudsgivers ønske om at undlade informationer for aktindsigt kan følges. Der gøres endvidere opmærksom på, at der ved en eventuel klagesag eller andre myndigheders behandling af dette udbud ikke kan garanteres beskyttelse af oplysninger Øvrige oplysninger Tilbudsgiver skal ved udarbejdelse af tilbuddet tage hensyn til gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt. Tilbudsgiver skal som et led i tilbuddet: Skrive under på, at de gældende forpligtelser er overholdt. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nati o- nale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbesky t- telse, beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: Skatter og afgifter: SKAT Østbanegade København Ø Tlf.: Internetadresse: Miljøbeskyttelse: Miljøstyrelsen Strandgade 29 KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 13

14 1401 København K Tlf.: Internetadresse: Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt: Arbejdstilsynet Landskronagade København K Tlf.: Internetadresse: KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 14

15 3 Kvalitet og partnerskab Et centralt mål med udbuddet er at få udviklet en partnerskabsmodel, der skal være grundlag for et udviklende samarbejde mellem den fremtidige leverandør og Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune har formuleret en række temaer. I hvert tema er der opstillet en række mål, ideer og mindstekrav til partnerskabsmodellen. Det er dog afgørende, at tilbudsgiverne som led i udbuddet giver sine bud på løsning, og dermed får mulighed for at konkurrere om indholdet i partnerskabsmodellen. Temaerne i partnerskabet er: Samarbejde Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Udvikling af opgaven Ledelse Ressourcefordelingsmodel Effektivisering Økonomiske tilpasninger og eksterne forhold Fælles læring De enkelte temaer er uddybet nedenfor. 3.1 Samarbejde Kernen i partnerskabsmodellen er samarbejdet mellem kommunen og leverandør. Samarbejdet er et middel til at opnå resultater, hvad enten der er tale om udvikling af kvaliteten, udvikling af nye samarbejdsområder, effektiviseringer eller fælles læring. Det er mindstekrav til samarbejdet: At såvel kommune som leverandør afsætter ledelsesmæssige ressourcer til det løbende samarbejde og udvikling. At der etableres et samarbejdsforum e.l. med ledelsesrepræsentanter fra hhv. kommune og leverandør, der mindst 4 gange om året mødes for at drøfte den løbende drift og udvikling. At der oprettes et bruger- og pårørenderåd i tilknytning til Søhusparken. Syddjurs Kommune ønsker på baggrund af disse krav, at leverandøren i sit tilbud beskriver 1) en model for samarbejdet baseret på gode erfaringer fra tidligere samarbejder samt 2) forslag til hvordan tilbudsgiver kan deltage i samarbejdet øvrige plejecentre, herunder interne mødefora om kvalitetsudvikling og kvalitetsstyring. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 15

16 Samarbejdsmodellen forventes at indeholde forslag til opstart af samarbejde, forslag til inddragelse af bruger- og pårørenderåd, forslag til hvilken ledelsesinformation og dokumentation samt øvrige oplæg mv., som tilbudsgiver finder relevant. 3.2 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Partnerskabet skal have et centralt fokus på kvalitetsudvikling. Syddjurs Kommune arbejder i dag med kvalitet ud fra et overordnet værdigrundlag og ud fra en kvalitetsstandard for plejecentre. Kvalitetsstandarden er udmøntet i kravspecifikationen, jf. kapitel 4. Syddjurs Kommunes overordnet værdigrundlag er: Åbenhed det sikrer vi gennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed og klarhed i vores handling - Tydelig kommunikation i alle situationer Tilgængelighed. Udvikling det opnår vi gennem - Evnen til at se nye muligheder - Nytænkning og innovation - Omstillingsparathed - Risikovillighed og mod. Respekt det skaber vi gennem - Tolerance over for andre - Anerkendelse af det enkelte menneske - Ansvarlighed og troværdighed - Tillid og troværdighed - Trivsel på arbejdspladsen - Ordentlighed over for andre. Kvalitet det får vi gennem - Helhedsorientering - Gøre det bedste i situationen - Faglighed, Saglighed, Professionalisme - Læring, refleksion og videndeling. Som grundlag for kvalitetsarbejdet har Syddjurs Kommune i sin kvalitet s- standard for området beskrevet en række parametre, der skal indgå i arbejdet med kvalitetsudvikling. Kvalitetsparametrene er at hjælpen sigter mod at tage udgangspunkt i: Beboernes situation på det givne tidspunkt. At sigte mod hjælp til selvhjælp. Individuel og fleksibel hjælp. Opretholde/udvikle færdigheder og socialt netværk. At have et aktiverende sigte. Forebyggende tiltag. Sundhedsfremme. Fremadrettede individuelle handleplaner. Løbende evalueringer af indsatsen. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 16

17 Syddjurs Kommune inviterer den fremtidige leverandør til et samarbejde om at sikre en implementering af værdigrundlaget og en udvikling af kvaliteten med afsæt i de beskrevne parametre for god kvalitet. Dertil kommer to væsentlige elementer i kvalitetsarbejdet: Utilsigtede hændelser. Fokus og opfølgning på handleplaner. Der er på disse punkter et mindstekrav, at leverandøren skal bidrage aktivt med implementering af det nye regelsæt om utilsigtede hændelser, herunder indberetning af utilsigtede hændelser og læring gennem analyse af r e- gistrerede indberetninger og plan for handlinger, der kan forebygge ligne n- de hændelser. Det er endvidere et mindstekrav, at der skal udarbejdes handleplaner for alle beboere. Handleplanerne skal afspejle, at der i indsatsen overfor bo r- geren er fokus på beboerens aktuelle situation, herunder ressourcer og behov samt alle relevante social- og sundhedsfaglige problemstillinger. De beskrevne indsatser skal afspejle, at der er tale om både individuelle og fleksible indsatser, hvor borgeren medinddrages mest muligt. Det kan oplyses, at Visitator ved alle revisitationer vil følge op på beboerens handleplaner og vurdere om handleplanen er ajourført, aktuel og om der foretages løbende opfølgninger. Visitator vil endvidere vægte højt at være i dialog med både beboer og pårørende om hvordan de oplever den leverede pleje og træning. Syddjurs Kommune ønsker på baggrund af de beskrevne mål og krav ovenfor, at tilbudsgiver beskriver sit oplæg til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Tilbudsgiver skal dog have et særligt fokus på: Udvikling og dokumentation af den faglige indsats med fokus på målfastsættelse, opfølgning og effektvurdering for de enkelte indsatser både på borgerniveau og samlet for indsatsen. Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Aktiviteter for Søhusparkens beboere, der tager afsæt i værdien om r e- spekten for den enkelte. At beskrive hvordan kvalitetsudviklingen kan blive en integreret del af partnerskabet. Tilbudsgiver kan berøre samtlige områder, som tilbudsgiver finder relevant i forhold til arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 17

18 3.3 Udvikling af opgaven Det er helt afgørende for Syddjurs Kommune at vælge en partner, der evner at tænke udvikling af nye ydelser og løsninger, herunder fx anvendelse af velfærdsteknologi. Syddjurs Kommune kan ikke på nuværende tidspunkt beskrive det konkrete behov for udvikling. Det er derfor en forudsætning for Syddjurs Kommune, at den fremtidige leverandør forpligter sig til at drøfte en udvikling i opgaverne. Det gælder såvel udvikling af løsninger, der ikke er beskrevet som udvikling af beskrevne ydelser. Et centralt element i partnerskabet bliver derfor i fællesskab at udvikle indholdet i aftalen, som skal bidrage til fx en bedre kvalitet for borgerne, effektivisering eller en bedre styring af området. Derfor ønsker Syddjurs Kommune, at tilbudsgiver giver et overordnet bud på løsningsforslag indenfor forskellige udviklingstemaer. Disse kan betragtes som optionelle ydelser og vil være afgrænset til bygningerne omkring Søhusparken eller Søhusparkens beboere. Udviklingstemaerne kunne fx være: Madservice Aktiviteter på Søhusparken (dagcenter) Drift af Café Drift af bygninger Velfærdsteknologi Facility management ydelser, herunder ejendomsadministration. Udviklingen i opgaveløsningen vil ske indenfor partnerskabet og i en tæt dialog mellem kommunen og den fremtidige leverandør. Det er kommunens forventning, at dette udviklingsarbejde først kan igangsættes cirka et års tid efter driftskontraktens igangsættelse. Dette bl.a. for at sikre, at leverand ø- ren har tilstrækkelig tid til at sikre stabil drift før der igangsættes ny udvikling. Det er i forbindelse med drøftelse af udvikling i opgaverne et mindstekrav, at der er åben økonomi. Syddjurs Kommune anerkender den fremtidige leverandørs forpligtigelse til at sikre en positiv bundlinje. Kravet om åben økonomi indebærer, at den fremtidige leverandør i forbindelse med udviklingsprojekter skal præsentere samtlige beregninger med direkte og indirekte omkostninger. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 18

19 Tilbudsgiver skal som led i sit tilbud vedlægge et kortfattet ide-katalog udvikling i opgaverne Ide-kataloget kan også omfatte øvrige temaer. Tilbudsgiver vil blive vurderet ud fra de optionelle ydelser som underkriterium til tildelingskriteriet partnerskab. Syddjurs Kommune vil lægge vægt på forslag, som kan styrke kvaliteten for borgerne, øge effektivisering eller give en bedre styring af området. Tilbudsgiver forventes som led i tilbud tillige at præsentere en kort skitse for håndtering af økonomi i udviklingsprojekter. 3.4 Ledelse Syddjurs Kommune ser den lokale ledelse af Søhusparken som en afgørende forudsætning for succes. Kommunen lægger derfor vægt på, at leverandøren kan byde ind med en højt kvalificeret ledelse. Leverandøren skal ansætte egen leder af Søhusparken. Der vil dog som led i udbuddet blive overdraget to teamledere. Syddjurs Kommune har følgende det primære krav, at den daglige leder skal sikre en faglig kompetent pleje og omsorg på et højt niveau, og udvikle pleje og omsorg til gavn for borgerne. Der stilles ikke krav om, at den daglige leder skal have en speciel uddannelsesmæssig baggrund. Der stilles til gengæld krav om, at der skal være ansat minimum to sygeplejersker med dansk autorisation på Søhusparken og den ene skal pålægges det overordnede faglige ansvar for sygeplejen. Den fagligt ansvarlige for sygeplejen skal være Syddjurs Kommunes ko n- taktperson i forhold til spørgsmål og udvikling af sundhedsfaglige indsatser. Det er en afgørende forudsætning, at det er den daglige leder og den sygeplejefaglige ansvarlige, der forestår ledelsen af leverandørens organisation i forbindelse med udførelsen af opgaven. Tilbudsgiver skal som led i tilbuddet beskrive den ledelsesprofil, som påtænkes benyttet til partnerskabet. Ledelsesprofilen skal omfatte væsentlige karakteristika for lederen. Tilbudsgiver forventes tillige at beskrive - Virksomhedens ledelsesmæssige værdier og øvrige relevante forhold, der har indflydelse for den måde som leverandøren arbejder med lede l- se på. - Beskrive hvordan ledelsen bliver tilrettelagt, herunder tilrettelægge det sygeplejefaglige ansvar. - Håndtering af en evt. situation med udskiftning i ledelsen. - En kortfattet strategi for kompetenceudvikling af organisationen, der afspejler de faglige udfordringer nu og på sigt. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 19

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune.

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Tilbudsgrundlag vedr. Debitorsystem Den 10. juli 2013 Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser omfattet af tilbudsloven jvf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af indkøbsordning i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven),

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere