PERIODEMEDDELELSE for kvartal 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011"

Transkript

1 PERIODEMEDDELELSE for kvartal 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

2 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 09 Oplysninger om bestyrelsen 10 Anvendt regnskabspraksis 13 Sammendrag, hoved og nøgletal 15 Noter 16 Nøgletalsdefinition EgnsINVEST Ejdendomme Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

3 Selskabets profil EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S er et selskab, der investerer i ejendomme beliggende i Tyskland. Investeringsstrategien i selskabet bygger på udvalgte områder i Berlin. Selskabet fokuserer på, at investere i mindre og mellemstore ejendomme - gerne med udviklingspotentiale - beliggende i byområder med et højt aktivitetsniveau. Ejendommene vil således være eksklusive, relativt bekostelige og velbeliggende. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

4 Oplysninger om selskabet Navn og hjemsted EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads Horsens Cvr.nr.: Regnskabsår 1. januar til 31. december. Finansiel formidler EgnsINVEST Management A/S Vitus Berings Plads Horsens Aktionærer med ejerandele > 5% Rolf Barfoed A/S Sparekassen Kronjylland Bestyrelse Knud Lomborg (formand) Ane-Lene Kjølby (næstformand) Thorkild Steen Sørensen Kursfastsættelse og indre værdi Selskabet er optaget til handel på First North Denmark. Selskabets hjemmeside: Direktion Adm. direktør, Thorkild Steen Sørensen Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Søren Frichs Vej 38A 8230 Åbyhøj Certified Advisor Advizer K/S Dalgas Avenue Århus C (Certified Advisor har ingen aktiebesiddelse i selskabet) Administration EgnsINVEST Management A/S Vitus Berings Plads Horsens EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

5 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt periodemeddelelsen for perioden kvartal 2011 for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. Periodemeddelelsen, som ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, er aflagt i henhold til årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom periodemeddelelsen efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at periodemeddelelseen giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden kvartal Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af. Horsens, den 4. november 2011 Direktionen: Thorkild Steen Sørensen Bestyrelsen: Knud Lomborg Ane-Lene Kjølby Thorkild Steen Sørensen formand næstformand EgnsINVEST Ejendomme 5 Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

6 Ledelsesberetning Selskabets resultat før værdiregulering er i årets første tre kvartaler steget med mere end 50% sammenholdt med samme periode sidste år. Det skyldes blandt andet købet af ejendommen beliggende på Einsteinufer samt, at administrationsomkostningerne ikke er fulgt med i samme tempo, som omsætningen er steget. Der er i perioden foretaget løbende værdireguleringer af ejendommene, som er under renovering i alt ca. kr. 3 mio. Dette tal vil stige i 4. kvartal i takt med fremdriften i renoveringsprojekterne. Det seneste kvartal har været præget af faldende rente, hvilket har påvirket værdien af de indgåede SWAP-aftaler negativt. Pr. 30/ udgjorde disse kr. 7,9 mio. ud af de samlede finansielle omkostninger på kr. 12,7 mio. kr. Beløbet påvirker ikke selskabets likviditet, men udelukkende selskabets resultat. De indgåede SWAP-aftaler er etableret med udløb i henholdsvis 2014, 2016 og 2018 og vil på indfrielsestidspunktet kunne indfries til kurs 100. Ved uændret renteniveau vil man dermed se, at værdien af SWAP-aftalerne nærmer sig 0, men værdien vil kunne påvirkes negativt ved et yderligere rentefald. SWAP-aftalerne giver selskabet ro til at kunne fokusere på driften af ejendommene, da aftalerne fastlåser renten i de angivne intervaller. I forbindelse med nyindkøb af ejendomme eller tillægsbelåning af eksisterende ejendomme skal der tages stilling til eventuel yderligere renteafdækning. Der er endnu ikke taget en principiel beslutning herom, da renten på udbetalingstidspunktet vil være afgørende for beslutningen. Kursudvikling Selskabets aktie er i indeværende år steget fra kurs 60 til kurs 71, hvilket svarer til en stigning på 18,3%. I samme periode sidste år faldt kursen fra 79,5 til kurs 70,5. Der har været en markant stigning i interessen for aktien, hvilket blandt andet ses på en stigning i aktiens omsætning på mere end 40% sammenholdt med samme periode sidste år. En af årsagerne til den stigende interesse er den markante rabat på aktien på ca. 20% målt i forhold til indre værdi. Køb af ejendom/selskab Der er i perioden ikke købt ejendomme eller selskaber, men der er ultimo august udsendt fondsbørsmeddelelse om forhandlinger om køb af ejendomme. Der er efter periodens afslutning ikke indgået endelige aftaler. Primo august er der indgået aftale om salg af ejendommen beliggende på Greifwalderstrasse. Salget understøtter selskabets strategi om at mindske antallet af mindre ejendomme. Salget af ejendommen ændrer ikke på forventningerne til årets samlede resultat. Renoveringsprojekter Arbejdet med renoveringsprojekterne skrider planmæssigt frem, og selskabet forventer, at de to første ejendomme er færdigrenoveret i januar De næste to ejendomme forventes færdigrenoveret medio 2012, og de sidste to ejendomme forventes klar til indflytning ultimo Projekterne følger de fastlagte budgetter, og selskabet forventer fortsat at kunne værdiregulere ejendommene med kr. 20 mio., hvilket skal betragtes som merværdi udover renoveringsomkostningerne. Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til tidligere år, idet honorar til den direkte ejendomsadministration af de enkelte lejemål, juridisk assistance og øvrige honorarer, der relaterer sig til den direkte drift, nu medgår til driftsomkostningerne, hvor de tidligere indgik i administrationsomkostningerne. For perioden betyder det, at 3 mill. kr. nu medregnes under posten nettoomsætning mod administrationsomkostninger tidligere. Tallene for samme periode sidste år er også korrigeret med 2 mill. kr. Forventninger 2011 Forventningerne til årets resultat før værdireguleringer og SWAP-værdiansættelser forventes fortsat at blive mere end kr. 3 mio., hvilket dermed svarer til forventningerne fra årets start. Det forventes ikke, at køb eller salg af ejendomme i årets sidste kvartal vil påvirke det samlede resultat for EgnsINVEST Ejendomme 6 Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

7 Ledelsesberetning - fortsat Corporate Governance EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ønsker at udøve god Corporate Governance og følger derfor i overvejende grad anbefalingerne for god selskabsledelse, som er udarbejdet af Nasdaq OMX Københavns komité for god selskabsledelse. På grund af selskabets størrelse og dermed relevans følges visse af komiteens anbefalinger ikke, herudover følger selskabet anbefalingerne. På de følgende områder følger selskabet ikke anbefalingerne. Selskabet offentliggør ikke meddelelser til markedet på engelsk, da selskabet endnu ikke har udenlandske investorer. Herudover har selskabets øverste ledelsesorgan besluttet ikke at etablere en whistle-blowerordning samt at revisionsaftalen aftales mellem direktion og revisor, som godkendes af det øverste ledelsesorgan. Endelig følges anbefalingen om en selvstændig arbejdsbeskrivelse til bestyrelsesformanden og næstformanden ikke. Selskabet følger herudover anbefalingerne delvist på området for evaluering af bestyrelsens arbejde og omkring oplysning om vederlag i årsrapporten. Det øverste ledelsesorgan har ikke fastlagt en formaliseret evalueringsprocedure, men der sker løbende en vurdering. Alene det samlede vederlag for det øverste ledelsesorgan oplyses i selskabets årsrapport, og da direktøren ikke lønnes af selskabet, oplyses dennes løn ikke i årsrapporten. Endvidere finder selskabet ikke de anbefalede udvalg som ledelsesudvalg, revisionsudvalg og nomineringsudvalg relevante som følge af selskabets størrelse. På samme vis er det ikke relevant for selskabet at have et vederlagsudvalg, hvilket yderligere er begrundet i, at selskabet har en meget enkel vederlagsstruktur med et fast årligt honorar til medlemmerne af det øverste ledelsesorgan. Selskabet finder det i øvrigt ikke relevant at oplyse om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold i årsrapporten, da ordningerne ikke benyttes af selskabet. Usikkerhed ved indregning og måling Selskabets investeringsejendomme indregnes i periodemeddelelsen til en skønnet markedsværdi opgjort på grundlag af afkastbaserede værdiansættelsesmodeller. Disse modeller indeholder skøn over ejendommenes fremtidige afkast og de forventede afkastkrav. Ejendommenes fremtidige afkast er skønnet på grundlag af egne erfaringstal og budgetter. Det anvendte afkastkrav er ligeledes fastsat på grundlag af egne erfaringstal. Der er usikkerhed forbundet med de anvendte afkastkrav og da denne faktor har stor betydning for værdien af selskabets investeringsejendomme, er der - som følge heraf - usikkerhed forbundet med den indregnede værdi af selskabets investeringsejendomme. Det er ledelsens vurdering, at de anvendte skøn i forbindelse med værdiansættelsen er forsvarlige. Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold. Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsperiodens afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling. EgnsINVEST Ejendomme 7 Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

8 Ledelsesberetning - fortsat Finanskalender marts 2011 Offentliggørelse af årsrapport maj 2011 Ordinær generalforsamling 17. maj 2011 Periodemeddelelse 26. august 2011 Halvårsrapport 16. november 2011 Periodemeddelelse Fondsbørsmeddelelser marts 2011 Offentliggørelse af årsrapport april 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 5. maj 2011 Generalforsamlingens forløb 11. maj 2011 Meddelelse om storaktionær 12. maj 2011 Meddelelse om storaktionær 16. maj 2011 Meddelelse om storaktionær 17. maj 2011 Periodemeddelelse 19. maj 2011 Meddelelse om storaktionær 26. maj 2011 Meddelelse om storaktionær 8. august 2011 Meddelelse om ejendomssalg 26. august 2011 Halvårsrapport 29. august 2011 Forhandlinger om køb af selskab 27. september 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 13. oktober 2011 Generalforsamlingens forløb EgnsINVEST Ejendomme 8 Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

9 Oplysninger om bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende er fyldt 70 år. På generalforsamlingen den 5. maj 2011 blev Knud Lomborg og Thorkild Steen Sørensen genvalgt, Per Wraa afgik og i stedet blev Ane-Lene Kjølby valgt. Knud Lomborg blev ved denne lejlighed valgt som formand. Valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer er et år. Der afholdes bestyrelsesmøder minimum 4 gange årligt, og i øvrigt efter behov, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Adm. direktør Knud Lomborg (Formand) Tiltrådt 3/ Født 1960 Beh. pr. 30/ stk. aktier i selskabet Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Formand for bestyrelsen for: Procudan A/S Kiratin A/S Plantas A/S Medlem af bestyrelsen for: Spa Supply A/S Thorupgaard Holding A/S F & H Trading A/S A/S Knud Jepsen Direktør for: F & H A/S F & H Trading A/S Adm. Direktør Thorkild Steen Sørensen Tiltrådt 3/ Født 1951 Beh. pr. 30/ stk. aktier i selskabet Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Medlem af bestyrelsen for: EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S European Wind Investment A/S Direktør for: EgnsINVEST Holding A/S EgnsINVEST Ejendomme A/S EgnsINVEST Management A/S EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S European Wind Investment A/S Regionsdirektør Ane-Lene Kjølby (Næstformand) Tiltrådt 5/ Født 1947 Beh. pr. 30/ stk. aktier i selskabet Beh. pr. 31/ stk. aktier i selskabet Formand for bestyrelsen for: EgnsINVEST Tyske Ejendomme A/S Regionsdirektør for: Kuben Management A/S EgnsINVEST Ejendomme 9 Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

10 Anvendt regnskabspraksis Periodemeddelsen for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder. I forhold til tidligere er der foretaget reklassifikation af ejendomsadministration relateret til den enkelte ejendom, samt juridisk assistance og øvrige honorar, der relaterer sig til den direkte drift. Disse blev tidligere indregnet under administrationsomkostninger, men er for at øge sammenligneligheden med øvrige danske ejendomsselskaber og det revisende billede reklassificeret til driftsomkostninger. Reklassifikationen har ikke påvirket årets resultat eller egenkapitalen. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal. Rapporteringsvaluta Periodemeddelelsen er aflagt i danske kroner. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Lejeindtægter ved udlejning af ejendomme indgår i omsætningen. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Lejeindtægter indregnes i den regnskabsperiode, som lejen vedrører. Driftsomkostninger indgår i nettoomsætningen. Driftsomkostninger vedrører omkostninger afholdt i forbindelse med drift og vedligeholdelse af selskabets ejendomme, herunder ejendomsadministration. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder managementomkostninger og kontoromkostninger. Værdireguleringer af ejendomme Investeringsejendomme værdireguleres til dagsværdi. De løbende værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten Værdireguleringer af investeringsejendomme. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt realiserede og urealiserede valutakursreguleringer. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. EgnsINVEST Ejendomme 10 Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

11 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter investeringsejendomme. Ejendomsporteføljen måles ved første indregning til kostpris tillagt købsomkostninger. Efterfølgende forbedringer, som tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til anskaffelsestidspunktet, og som derved forbedrer ejendommens fremtidige afkast, tillægges anskaffelsessummen som forbedring. Omkostninger, der ikke tilføjer en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber, udgiftsføres i resultatopgørelsen. Efterfølgende måles investeringsejendomme til dagsværdi. Målingen sker ved anvendelse af en faktor-model, der bygger på eksterne data vedrørende markedsudvikling, samt de enkelte ejendommes specifikke likviditetsstrømme. Målingen understøttes af vurderinger foretaget af eksterne uafhængige vurderingseksperter. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten værdireguleringer af investeringsejendomme. Igangværende byggeprojekter måles ved første indregning til kostpris. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivningen opgøres efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender og udgør forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af forventede fremtidige betalinger. Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes med den aktuelle skattesats af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudt skatteforpligtelser. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, indgåede kontrakter mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. EgnsINVEST Ejendomme 11 Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

12 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. De rentebærende gældsforpligtelser, som kan henføres til investeringsaktiviteterne, måles efterfølgende til dagsværdi. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalinger vedrørende omkostninger i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter udbyttebetalinger til aktionærer, kapitalforhøjelser og -nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. EgnsINVEST Ejendomme 12 Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

13 Sammendrag, hoved og nøgletal Resultatopgørelse 1/1-30/ /1-30/ kr. kr. Nettoomsætning Administrationsomkostninger Resultat før værdireguleringer Værdireguleringer af investeringsejendomme Resultat før finansielle poster Note Finansielle indtægter Note Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Balance 30/ / kr. Andel kr. Andel Anlægsaktiver, investeringsejendomme ,0% ,2% Tilgodehavender ,3% ,9% Udskudt skat ,8% ,9% Likvide beholdninger ,9% ,0% AKTIVER I ALT ,0% ,0% Anden gæld ,0% ,7% Hensættelser ,6% ,7% Egenkapital ,4% ,6% PASSIVER I ALT ,0% ,0% EgnsINVEST Ejendomme 13 Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

14 Sammendrag, hoved og nøgletal fortsat Pengestrømsopgørelse 30/ / kr. kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes direkte af periodemeddelsen Egenkapitalopgørelse 30/ Overført resultat Egenkapital I alt Aktiekapital primo Årets resultat Saldo 31. marts / Selskabskapital Selskabskapital Overført resultat Egenkapital I alt Aktiekapital primo Årets resultat Saldo 31. december Selskabskapitalen består af aktier á nominelt DKK 100. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Nøgletal 30/ / Resultat pr. aktie før skat -1,04 kr. 0,91 kr Resultat pr. aktie efter skat -1,27 kr. 0,80 kr. Indre værdi 85,26 kr. 84,89 kr. Antal aktier pr. 30. september, stk Gns. antal aktier i perioden, stk Egenkapitalforrentning før skat -1,22% 1,08% Egenkapitalforrentning efter skat -1,48% 0,95% Investeringsejendomme i pct. af aktiver 97,00% 91,00% Gearing i pct. af egenkapital 164,18% 120,95% EgnsINVEST Ejendomme 14 Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

15 Noter Noter Finansielle indtægter 30/ / Øvrige finansielle indtægter Urealiserede valutakursreguleringer Finansielle udgifter 30/ / Renteomkostninger Urealiserede valutakursreguleringer Urealiserede swopforpligtelser Valutakursreguleringer EgnsINVEST Ejendomme 15 Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

16 Nøgletalsdefinition Resultat pr. aktie før skat = Resultat før skat Gns. antal aktier Resultat pr. aktie efter skat = Resultat efter skat Gns. antal aktier Indre værdi ultimo = Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Egenkapitalforrentning før skat = Resultat før skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalforrentning efter skat = Resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Investeringsejend. i pct. aktiver = Inv.ejendomme x 100 Aktiver i alt Gearing i pct. af egenkapital = Gæld til kreditinstitutter x 100 Egenkapital EgnsINVEST Ejendomme 16 Tyskland A/S Periodemeddelelse for kvt

17 Vitus Berings Plads Horsens

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S.

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Årsrapport for regnskabsåret 2011 Indberettet til GXG Markets den 16. marts 2012 Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Vedlagt følger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 29 10 56 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER Investeringsselskabet LUXOR A S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER 2005 (Selskabets 32. regnskabsår)

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere