Konsekvenser for murværkskonstruktioner. miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsekvenser for murværkskonstruktioner. miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer"

Transkript

1 J.nr / Konsekvenser for murværkskonstruktioner ved anvendelse af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer Udført for Energistyrelsen Amaliegade København K Udarbejdet af: Keld Egholm Helge Hansen Carsten Pedersen Lene Vissing Pedersen Hanne Rungø Sag nr.: Marts 2000 Murværk Teglbækvej Hasselager Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Abstract Indledning Formål Murværkskonstruktioner Traditionelle danske murværkskonstruktioner Andre europæiske murværkskonstruktioner Skumtegl Valg af problemstillinger Opførelse af ydermure Afdækning under opførelse Vandoptagelse i formure Buffereffekt i murværk Skader fra opløselige salte i murværk Skader fra bestanddele i isoleringsmaterialerne Påvirkning af murbindere og armeringsstål Påvirkning af levetider Påvirkning af genanvendelsesmuligheder for murværksmaterialer Påvirkning af statiske egenskaber Valg af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer Papiruld/cellulosefibre Opførelse af ydermure Afdækning under opførelse Vandoptagelse i formure Buffereffekt i murværk Skader fra opløselige salte i murværk Skader fra bestanddele i isoleringsmaterialerne Påvirkning af murbindere og armeringsstål Påvirkning af levetider Påvirkning af genanvendelsesmulighederne for murværksmaterialer Påvirkning af statiske egenskaber Fåreuld Opførelse af ydermure Afdækning under opførelse Vandoptagelse i formure Buffereffekt i murværk Skader fra opløselige salte i murværk Skader fra bestanddele i isoleringsmaterialerne Påvirkning af murbindere Påvirkning af levetider Påvirkning af genanvendelsesmulighederne for murværksmaterialer Påvirkning af statiske egenskaber Cemskum

3 5.3.1 Opførelse af ydermure Afdækning under opførelse Vandoptagelse i formure Buffereffekt i murværk Skader fra opløselige salte i murværk Skader fra bestanddele i isoleringsmaterialerne Påvirkning af murbindere Påvirkning af levetider Påvirkning af genanvendelsesmulighederne for murværksmaterialer Påvirkning af statiske egenskaber Perlite Opførelse af ydermure Afdækning under opførelse Vandoptagelse i formure Buffereffekt i murværk Skader fra opløselige salte i murværk Skader fra bestanddele i isoleringsmaterialerne Påvirkning af murbindere og armeringsstål Påvirkning af levetider Påvirkning af genanvendelsesmulighederne for murværksmaterialer Påvirkning af statiske egenskaber Hamp Opførelse af ydermure Afdækning under opførelse Vandoptagelse i formure Buffereffekt i murværk Skader fra opløselige salte i murværk Skader fra bestanddele i isoleringsmaterialerne Påvirkning af murbindere og armeringsstål Påvirkning af levetider Påvirkning af genanvendelsesmulighederne for murværksmaterialer Påvirkning af statiske egenskaber Hør Opførelse af ydermure Afdækning under opførelse Vandoptagelse i formure Buffereffekt i murværk Skader fra opløselige salte i murværk Skader fra bestanddele i isoleringsmaterialerne Påvirkning af murbindere og armeringsstål Påvirkning af levetider Påvirkning af genanvendelsesmulighederne for murværksmaterialer Påvirkning af statiske egenskaber Konklusion Referencer/litteratur Bilag

4 Resumé Konsekvenser for murværkskonstruktioner er gennemgået for en række miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer: Papiruld Fåreuld Cemskum Perlite Hamp Hør Konsekvenserne er bedømt for en række problemstillinger: 1. Opførelse af ydermure. Isoleringsmaterialerne kan være i form af både løsfyld og ruller eller batts. Ved meget letflydende løsfyldsmateriale som Perlite er det nødvendigt med tæt lukning af alle åbninger i murværkskonstruktionen, samt etablering af muligheder for efterfyldning. 2. Afdækning under opførelse. Væsentligt er her, om der i forhold til de almindeliget kendte forhold er større risiko for følgeskader ved optagelse af større vandmængder, således at der må stilles større krav til afdækning. For de fiberformede materialer anbefales her en række udførelsesmæssige forhold. 3. Vandoptagelse i formure. Vand optaget i formuren vil kunne transporteres videre til isoleringsmaterialet. For fiberformede organiske materialer anbefales ofte etablering af ventileret hulrum. For hør og hamp kræves ifølge et projekt ikke etablering af ventileret hulrum. For Perlite er en sådan spærring ikke nødvendig. 4. Buffereffekt i murværk. Murværkets evne til at afgive og optage fugt skønnes kun at være påvirket, når der anvendes Cemskum isoleringsmateriale. 5. Skader fra opløselige salte i murværk. For fiberformede materialer anbefales at undgå anvendelse i ældre saltbelastet murværk, og såfremt dette ikke er muligt, at etablere en spærring mellem det saltbelastede murværk og isoleringsmaterialet. 6. Påvirkning af murbindere og armeringsstål. Undersøgelser viser, at tendens til udblomstring eller gipsmisfarvning kan øges ved et hørmateriale. Årsagen er formentlig materialets indhold af ammoniumsulfat. For papiruld indeholdende borforbindelser blev disse tendenser ikke øget. 4

5 Hvis opløselige salte med vand transporteres ind i murværkskonstruktionen før mørtlen er færdighærdnet, kan hærdningsforløbet evt. påvirkes. 7. Påvirkning af murbinder og armeringsstål. Undersøgelser viser, at murbindere af tinbronze kan angribes, hvis ammoniumforbindelser, specielt ammoniumsulfat, er tilsat isoleringsmaterialet. Det almindeligste murbindermateriale rustfast stål bliver ikke angrebet af nogen af de undersøgte tilsætningsstoffer. Derimod bliver galvaniseret jern og armeringsstål i de fleste tilfælde angrebet. 8. Påvirkning af levetider. Isoleringsmaterialer bør have levetider, der er ligeså lange som levetiderne for de øvrige materialer i murværkskonstruktionen, med mindre de relativt let kan udskiftes. Organiske fiberformede materialer som papiruld er ofte tilsat biocider. Hør og muligvis også hamp synes ikke at kræve biocider, under forudsætning af, at der er tale om rene fibermaterialer. Det er muligt, at ammoniumforbindelser anvendt som flammehæmmere her kan øge risikoen for biologisk vækst. Det rejser så igen spørgsmålet, om flammehæmmere overhovedet er nødvendige i organiske isoleringsmaterialer anvendt i murværkskonstruktioner. 9. Påvirkning af genanvendelsesmuligheder for murværksmaterialer. De fiberformede isoleringsmaterialer synes generelt at kunne adskilles fra selve murværksmaterialerne ved selektiv nedrivning. I så fald kan materialerne genanvendes hver for sig på et relativt højt niveau. Det største problem kan være diffusion af borforbindelser, f.eks. fra papiruld, ind i murværksmaterialet. Såfremt borforbindelser anses for farlige, bliver denne farlighed overført til murværksmaterialerne med heraf følgende nedsættelse af mulighederne for genanvendelse eller for øgede krav til deponering. I denne forbindelse påpeges også nødvendigheden af på byggepladsen at adskille de forskellige typer isoleringsmaterialer fra hinanden og fra andet byggeaffald, så genanvendelsesmulighederne øges og unødvendig deponering undgås. 10. Påvirkning af statiske egenskaber. For et enkelt materiale (Cemskum) vurderes betydningen af materialets stivhed og vedhæftning til for- og bagmur at have betydning for murværkets statiskeegenskaber. For de øvrige materialer vurderes materialerne ikke at have nogen betydning for de statiske egenskaber. 5

6 Abstract Consequences for masonry constructions have been investigated for the following alternative insulation materials: Cellulosic fibre (paper wool) Sheeps wool Cemskum Perlite Hemp Flax In the following 10 items regarding normal Danish masonry constructions (cavity walls) and masonry materials. 1. Erection of outer walls. The insulation materials are available both as loose fill materials and as rolls or batts. For very trickle fill materials as Perlite blocking of all opening in the masonry construction and possibilities for refilling are necessary. 2. Cover in process of construction If the risk for damages due to absorption of considerable amounts of water is higher than normally, higher demands for covering should be made. For organic fibre based materials execution on the construction site is recommended in the present project. 3. Water absorption in outer leaf. Water absorbed in the outer leaf can be transported in to the insulation material. For organic fibre based materials a ventilated cavity is often recommended. For hemp and flax another project a ventilated cavity is recommended. For Perlite no ventilated cavity is recommended. 4. Absorption and desorption of water in the masonry construction. The property of absorption and desorption of water from the masonry construction is considered to be significant only when Cemskum materials are used. 5. Damages from soluble salts in the masonry. Organic fibre based materials should not be used in masonry with heavy salt contominations, unless it is possible to establish a barring between the salt contaminated masonry and the insulation. 6. Damages from constituents in the insulation materials. The constituents are primarily added as biocides or flame retarders. Investigations show that efflorescence and gypsum based discolorations may be enhanced by the use of a flax material. This is probably due to its content of ammonium sulfate. Cellulosic fibre containing boron compounds have not the same effect. Soluble 6

7 salts transferred in to the masonry construction may effect the hardening process of the mortar. 7. Influence on binders and reinforcement steel. Investigations show that binders of tin bronze may be attacked if ammonium compounds, especially ammonium sulfate, are added to the insulation material. The common binder material - stainless steel - is not attacked by any of the investigated additives. Contrary to that galvanized iron and reinforcement steel is attacked in most cases. 8. Influence on lifetimes. Insulation materials should have a lifetime comparable to the lifetimes of the other materials of the masonry constructions, unless they can be replaced easily. Organic fibre based materials often contain biocides. Flax and maybe hemp will probably not need biocides if they are available as pure fibre materials. Ammonium compounds used as flame retarders in flax and hemp may enchance the risk for biological growth. This in turn raises the question: Is flame retarders necessary at all in organic fibre based insulation materials used in masonry constructions. 9. Influence on possibilities for reuse of masonry materials. Fibre based insulation materials may generally be separated from the masonry materials by selective demolition. If so the materials may be reused separately on ahighlevel. A problem may arise if boron compounds, e.g. used in cellulosic fibre, by diffusion are transferred to the masonry material. If boron compounds are considered to be dangerous substances the masonry materials will be considered to be dangerous, too, and so the possibilities for reuse will be smaller or the demands to deposition bigger. Separation of different surplus insulation materials at the building site is essential if alternative insulation materials should be regarded as environmentally friendly materials. If it is done properly the possibilities for reuse are enchanced and unnecessary deposition avoided. 10. Influence on mechanical behaviour of the masonry construction. The Cemskum materials are assumed to influence the mechanical behaviour of the masonry construction due to the stiffness and the frictional interaction to the inner and outer leaf. The other isolation materials are not assumed to influence the mechanical behaviour of the masonry construction. 7

8 1. Indledning Denne rapport beskriver resultaterne i projektet "Konsekvenser for murværkskonstruktioner ved anvendelse af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer". Projektet indgår som del af Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljørigtig isolering. Ved anvendelse af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer har Teknologisk Institut, Murværk undersøgt nogle konsekvenser for murværkets egenskaber med hensyn til eksempelvis fugtbevægelser, forvitring, misfarvning, brand, biologisk vækst, levetid samt genanvendelse. Instituttet har indhentet viden vedrørende isolerede murværkskonstruktioner, traditionelle konstruktioner samt konstruktioner, hvor miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer anvendes, og resultater fra programmets øvrige projekter er blevet inddraget. I indeværende projekt fokuseres der alene på konstruktioner i ydermure. Det er efter Instituttets vurdering i ydermurskonstruktioner, at eventuelle belastninger som følge af skiftende temperaturforhold og fugtindhold m.v. vil kunne registreres. I projektet behandles ydermurskonstruktioner af tunge materialer, som eksempelvis hule mure med teglmursten i for- og bagmur, kombinationsvægge, hvor formuren er af teglmursten og bagmuren er af beton, letklinkerbeton eller er af porebeton. Endvidere behandles ydermure, hvor formuren er en skalmur og bagmuren ligeledes kan være af beton, letklinkerbeton eller er af porebeton. I renoveringssager kan hulmure med stenbindere eventuelt også være omfattet. 8

9 2. Formål Projektets formål er at vurdere, hvilke konsekvenser anvendelse af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer vil have for murværkskonstruktioner. Vurderingen foretages på baggrund af indhentet viden og udførte undersøgelser. Resultater fra programmets øvrige projekter inddrages i den samlede vurdering. Formålet er herefter at angive: Konkrete problemstillinger, der kan opstå ved kombination af murværk samt miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer. Konsekvenser for murværk samt miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer, byggetekniske og miljømæssige, set i hele murværkets livscyclusforløb. Løsningsforslag for de konkrete problemstillinger. Sikre løsninger, så miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer kan anvendes uden negative konsekvenser for murværkskonstruktionen, og at disse løsninger er gjort tilgængelige i de relevante brancher. Aktiviteter, eksempelvis forsøg eller demonstrationsbyggeri, der kan iværksættes for yderligere at belyse tilvejebragte resultater. Relevansen af at vurdere konsekvenserne netop for murværksmaterialer underbygges af tal for murværks markedsandele i ydervægsmaterialer. I 1997 var andelene som vist i tabel 2.1 (beregnet ud fra ref. 25). Tabel 2.1 Bygningstype Etageareal % andel total 1000 m 2 mursten 1000 m 2 mursten Helårsbeboelse 1.621, ,7 94,2 Produktion 2.370,1 492,8 20,8 Administration 729,5 150,4 20,6 Kultur & institutioner 277,3 176,5 63,6 Andet 886,4 209,3 23,6 I ældre murværk der evt. skal efterisoleres, kan murværkets andele ikke forventes at være mindre. 9

10 3. Murværkskonstruktioner 3.1 Traditionelle danske murværkskonstruktioner Skematisk kan ydermurskonstruktionen, der behandles, vises som følger i figur 3.1: Tegl i bagmur Tegl i formur Isolering Trådbinder Fugtspærre Gulv Fugtspærre Sokkelpuds/udkast Sokkel Figur 3.1 Konstruktioner hvor der forekommer lette materialer i bagmuren behandles ikke. Her vil der altid forekomme et ventileret hulrum mellem formuren og konstruktionen, hvori isoleringsmaterialet indgår. Risikoen for at murværkskonstruktionen påvirkes af eksempelvis fugtbevægelser gennem miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer, vil efter Instituttets vurdering ikke forekomme. 10

11 Ydervægskonstruktioner, der ikke behandles, kan skematisk vises som følger i figur 3.2: Træskeletibagmur Tegl i formur Hulrum, ventileret via åbne studsfuger Trådbinder Fugtspærre Åbne studsfuger Gulv Fugtspærre Sokkelpuds/udkast Sokkel Figur 3.2 Erfaringen viser, at der i murværkskonstruktioner i praksis vil forekomme forskellige fejl eller uregelmæssigheder, der kan have betydning for samspillet mellem murværksmaterialer og isoleringsmaterialer. Eksempelvis kan nævnes: Mørtelklatter på formurens bagside. Utilstrækkeligt udfyldte studsfuger. Bagfald på murbindere. 11

12 3.2 Andre europæiske murværkskonstruktioner De ovenfor beskrevne murværkskonstruktioner er typiske for Nordvesteuropa. I Syd- Central- og Østeuropa er blokmurværk det almindeligste, der er tale om, enkeltmure bestående af perforerede teglblokke. Isoleringsevnen opnås i det væsentlige på 2 måder: Ved at gøre teglmaterialet så let og porøst som muligt. Porøsiteten kan opnås ved tilsætning af organiske materialer, f.eks. savsmuld eller polystyrenkugler, der brænder bort i tunnelovnen, eller ved tilsætning af et opblæret uorganisk materiale, f.eks. Perlite. Ved at udforme hulplaceringen i teglblokken, så varmen skal vandre så lang vej som muligt (se figur 3.3). Denne type blokmurværk er normalt pudset, og yderligere isoleringsevne kan f.eks. opnås ved at have et isoleringsmateriale bag et udvendigt pudslag. Figur Skumtegl Et interessant projekt er forsøg på yderligere at kombinere tegl og isolering i det samme materiale. Forsøgene er startet på initiativ af teglorganisationerne i Tyskland, Østrig og Schweiz (DACH-samarbejdet). De er udført af Institut für Ziegelforschung, Essen (ref. 31, 32, 33, 34 og 35). Princippet i materialet er, at ler tilsættes overfladeaktive stoffer, hvorefter det piskes til en form for skum. Formgivning kan enten være som støbning med efterfølgende udskæring til ønskede dimensioner, eller som strengpresning som i traditionel teglproduktion. Tørring og brænding kan ske i eksisterende tørringsanlæg og tunnelovne. Metoden kan anvendes selvstændigt eller som supplement til kendte porøsitetsdannende stoffer som polystyren eller Perlite. 12

13 Øgede krav til isoleringsevne og de traditionelle teglblokkes vanskeligheder ved at leve op hertil er den afgørende motivation for udvikling af materialet. Men dertil skal føjes, at tegls styrker på miljøområdet, især levetider og genanvendelsesmuligheder, udvides til også at gælde isoleringsmaterialet. Dette vil således i miljømæssig sammenhæng ikke være mere kritisk end de egentlige murværksmaterialer, og vil derfor ikke belaste disse miljømæssigt. Varmeisoleringsevnen for skumtegl ligger i området 0,06 0,1 W/mK. Densiteten for skumtegl ligger i området 0,2 0,4 kg/dm3. Sammenhængen mellem isoleringsevne og densitet er vist på figur 3.4. Af figur 3.4 fremgår, at der kan være tale om forskellige varmeledningsevner ved samme densitet. En vigtig faktor har her vist sig at være porestrukturen. En fin porestruktur vil således give en dårligere varmeledningsevne (højere isoleringsværdi). En yderligere fordel ved anvendelse af teglbaserede materialer i skumform må antages at være tegls meget lave ligevægtsfugtighed, i forhold til f.eks. beton, kalksandsten og porebeton. Figur

14 4. Valg af problemstillinger Ved anvendelse af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer er det vigtigt, at have kendskab til, hvilke konsekvenser dette vil have for murværkskonstruktioner. Teknologisk Institut, Murværk kan forudse nogle konsekvenser for murværkets egenskaber med hensyn til eksempelvis fugtbevægelser, forvitring, misfarvning, brand, biologisk vækst, levetid samt genanvendelse. På basis af Teknologisk Institut, Murværks konkrete erfaringer med murværkskonstruktioner er en række problemstillinger opstillet i 10 hovedpunkter. Punkterne går på både udførelsesmæssige, konstruktionsmæssige, holdbarhedsmæssige og miljømæssige forhold. For hvert alternativt isoleringsmateriale undersøges for hvert punkt konsekvenserne for murværkskonstruktioner og -materialer ved anvendelse af det aktuelle isoleringsmateriale. I undersøgelsen indgår: Opsamling og vurdering af eksisterende viden fra andre projekter i programmet samt fra leverandører. Vurdering og bedømmelse af sandsynlige hændelsesforsøg ud fra Teknologisk Institut, Murværks erfaringer med murværkskonstruktioner og materialer. Laboratorieundersøgelser på områder med manglende viden. Udpegning af områder hvor de eksisterende viden stadig må anses for utilstrækkelig. Disse mulige konsekvenser søges afdækket ved behandling af følgende 10 problemstillinger: 1. Opførelse af ydermure. 2. Afdækning under opførelse. 3. Vandoptagelse i formure. 4. Buffereffekt i murværk. 5. Skader fra opløselige salte i murværk. 6. Skader fra bestanddele i isoleringsmaterialerne. 7. Påvirkning af murbindere. 8. Påvirkning af levetider. 9. Påvirkning af genanvendelsesmuligheder for murværksmaterialer. 10. Påvirkning af statiske egenskaber. 4.1 Opførelse af ydermure Der fokuseres på hvilken indflydelse opførelsesmetoden kan have, herunder om der er specielle forholdsregler, der skal tages under opførelsen. Opførelse af en traditionel konstruktion med almen kendt isoleringsmateriale sammenlignes med konstruktioner, hvori miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer indgår. Der kan her indgå arbejdsmiljømæssige forhold. 14

15 4.2 Afdækning under opførelse At vand under opførelsen i større mængder optages i murværkskonstruktionen, herunder isoleringen pga. utilstrækkelig afdækning eller måske nedledning fra undertag, er desværre ikke ukendt. Her vil der blive fokuseret på, om det er nødvendigt, at skærpe kravene til udførelsen, så vand ikke bliver ledt ned i hule mure med miljø- og arbejdsmiljørigtig isolering, eksempelvis når murerarbejdet overdrages til tømrerentreprisen og tagarbejdet pågår. 4.3 Vandoptagelse i formure Det undersøges om vandoptagelsen i formure og eventuelt vand, der løber på bagsiden af formuren, kan være påvirket af tilstedeværelsen af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer. 4.4 Buffereffekt i murværk Murværkets buffereffekt undersøges. Murværkets evne til at optage fugt og igen at afgive denne fugt, når forholdene tillader det, undersøges for hule mure, isoleret med almen kendte isoleringsmaterialer og sammenlignes med hule mure, der isoleres med miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer. 4.5 Skader fra opløselige salte i murværk Murværk indeholder større eller mindre mængder opløselige salte. Disse salte kan være årsag til misfarvninger (ref. 2) og forvitringer (ref. 3) på selve murværksmaterialerne. Saltene har forskellig oprindelse, primært: Naturligt indhold i materialerne Tøsaltning Afsyring Havvand/havgus Anvendelse eller oplagring af salt i bygningen Der er tale om flere forskellige saltkomponenter, de væsentligste er: Natrium, Na + Kalium, K + Calcium, Ca 2+ - Nitrat, NO 3 Chlorid, Cl - Sulfat, SO 4 2- Carbonat, CO 3 2- Undersøgelser har vist, at saltene kan være meget mobile og flytte sig langt i murværksmaterialerne, især bestemt af fugtighedsforhold (ref. 28). 15

16 Der vil i princippet være mulighed for at salte vandrer fra murværksmaterialerne ind i isoleringsmaterialerne, især hvis der er direkte kontakt og ingen spærring i form af folie el.lign. Her kan de, hvis de er hygroskopiske, medføre højere ligevægtsfugtighed med deraf følgende konsekvenser for isoleringsevne, sætning, holdbarhed etc. Evt. vil de kunne reagere med bestanddele i isoleringsmaterialerne. 4.6 Skader fra bestanddele i isoleringsmaterialerne Undersøgelser og deklarationer viser, at de alternative isoleringsmaterialer indeholder en lang række forskellige kemiske bestanddele. Der er primært tale om faste stoffer, uopløselige i vand. Det gælder først og fremmest hovedmaterialet: fibre, uld, kugler, skum etc. I denne sammenhæng ses især på indholdene af mere eller mindre vandopløselige bestanddele. Disse opgives at være tilsat som flammehæmmere og biocider. Som nævnt under pkt. 4.5 kan sådanne vandopløselige bestanddele vandre langt i murværk afhængigt af fugtforhold. Der vil derfor være mulighed for, at de vandrer ind i de porøse murværksmaterialer (formur/bagmur). Her kan der især forudses 2 mulige påvirkninger: Reaktion med uhærdnet kalk og påvirkning af kalkcementmørtlers hærdningsforløb. De væsentlige reaktioner i kalkcementmørtlers hærdningsforløb er hydratisering af cementdelen og carbonatisering, dels af kalkdelen dels af den fri kalk der dannes ved cementens hydratisering (ref. 29). Normalt kan man regne med, at disse processer er løbet til ende 1-2 år efter opmuring. Kalkcementmørtlers styrker afhænger i forvejen af en række forskellige forhold, bl.a. blandingsforhold, kornstørrelsesfordeling, blandetid, vandindhold, blandingsmetode, hærdningsforhold og frostpåvirkning. Der er her foretaget en teoretisk vurdering af, hvilke virkninger opløselige bestanddele i de alternative isoleringsmaterialer kan have på kalkcementmørtlers hærdning. Der er ikke foretaget laboratorieundersøgelser. Misfarvning af murværkets synsflader. Da murværkets kvalitetsparameter i høj udstrækning er dets, udseende er dette forhold væsentligt. Fra traditionelle isoleringsmaterialer kendes eksempler på, at bestanddele herfra har medført misfarvning af murværkets synsflader (Teknologisk Institut, Murværks erfaring, ref. 30). Der findes forskellige metoder til bedømmelse af risikoen for misfarvning af murværk fra opløselige bestanddele. I dette tilfælde er der udført undersøgelser med en modificeret eksisterende test (se bilag 1), som i forvejen anvendes af Teknologisk Institut, Murværk. 4.7 Påvirkning af murbindere og armeringsstål Ifølge Murværksnormen DS udgave (ref. 4) må murbindere af følgende 2 legeringer anvendes: Rustfast stål efter SS Tinbronze CuSn6 efter ISO 427 Derudover er murbindere af galvaniseret jern tilladt i passivt miljø (indermure). 16

17 Reglerne i DS 414 er baseret på praktiske erfaringer. Erfaringerne fra orkanen 3/ viser, at murbindere af galvaniseret jern aldrig må anvendes i ydermure. Tinbronze anvendes øverst i høje murværkskonstruktioner, markedsandelen er ca. 1%. Galvaniseret jern har en markedsandel på under 1%. Rustfast stål er således helt dominerende. I efterspændt murværk (ref. 22) anvendes armeringsstål Stål anvendt i byggeri vil være korrosionsbeskyttet med Densofedttape og mekanisk beskyttet med PEHrør. Spørgsmålet er, om indhold af opløselige forbindelser (flammehæmmere, biocider) i alternative isoleringsmaterialer kombineret med fugtindhold kan give korrosionsproblemer i murbindere og armeringsstål. I så fald kan fatale konsekvenser for murværkskonstruktioners stabilitet forudses. Teoretisk er det muligt at påpege risici ved bestemte kombinationer af opløselige salte og metallegeringer. Salte kan desuden medføre højere ligevægtsfugtighed i isoleringsmaterialer og i hulmure. Derudover er der udført orienterende bestemmelser af korrosionsforhold ved forceret test efter ASTM C 739 (ref. 5). Her er der som metaller anvendt reelle dele af murbindere og armeringsstål: Tinbronze, CuSn6 Syrefast stål, 18/10, stål Rustfri stål, 18/8, stål Galvaniseret jern, zinklag min. 240g/m 2 Armeringsstål 1080, High Strength Macalloy Shutter Ties, uden korrosions- og mekanisk beskyttelse Undersøgelsen er beskrevet i bilag 2. Der er desuden foretaget test med murbindere og armeringsstål i vandige opløsninger af forskellige flammehæmmere og biocider. Aktuelle stoffer er fremgået af forskellige kilder: Generelle lister fra det faglige udvalg. Deklarationer fra leverandører. Oplysninger fra andre projekter i programmet. Væsentlige stoffer, der bør testes, bedømtes derefter til at være: Borsyre, H 3 BO 3 Borax, Na 2 B 2 O 7 10H 2 O Ammoniumsulfat, (NH 4 ) 2 SO 4 Diammoniumphosphat, (NH 4 ) 2 HPO 4 Monoammoniumphosphat, NH 4 H 2 PO 4 17

18 Andre stoffer bedømtes på forhånd til at være uden betydning, pga. deres uopløselighed: Aluminiumhydroxid Polyester Siliconeharpiks Undersøgelsen er beskrevet i bilag Påvirkning af levetider Konstruktionsmaterialers, herunder murværksmaterialers levetid, er et kompliceret begreb. Materialernes levetid er ikke blot bestemt af deres holdbarhed i sig selv, men også af konstruktionsmæssige, byplanmæssige, sociale og modemæssige forhold. Levetider er af stor miljømæssig betydning idet enhver miljøpåvirkning, f.eks. ved produktion af et materiale, skal ses i relation til materialets totale levetid. Der er i Danmark opstillet lister over forventede levetider for forskellige byggematerialer, i listerne ses dog ikke levetider for isoleringsmaterialer. For murværkskonstruktioner inkl. mineraluldsisolering kan levetiden være opgivet til år (ref. 36). Isoleringsmaterialer bør som en del af murværkskonstruktioner have en levetid, der svarer til de øvrige indgående materialers, medmindre de relativt let kan udskiftes. Ellers vil konstruktionens levetid blive nedsat. Fra leverandører af alternative isoleringsmaterialer foreligger ikke opgivelser om materialernes levetid. I dette projekt fokuseres derfor på en generel bedømmelse af det aktuelle materiales holdbarhed eller levetid, suppleret med en vurdering af hvilke forhold der kan forlænge eller forkorte denne tid, alt set i relation til murværkskonstruktioner. 4.9 Påvirkning af genanvendelsesmuligheder for murværksmaterialer I bedømmelsen af et konstruktionsmateriales miljøforhold spiller genanvendelsesmulighederne en stor rolle. Der kan dels være tale om genanvendelse af spild og kasserede materialer ved opførelse, vedligehold og renovering, dels om genanvendelse efter nedrivning (ref. 6). Det sidste er i denne sammenhæng det væsentligste. For murværksmaterialer eksisterer en lang række genanvendelsesmuligheder (ref. 6, 8, 9 og 10). En væsentlig miljømæssig styrke ved murværk er således, at der til enhver tid eksisterer genanvendelsesmuligheder på et højt niveau. Det er derfor vigtigt, at der i murværkskonstruktionen ikke indføres komponenter der forringer disse genanvendelsesmuligheder. 18

19 Her kan der være tale om flere forhold, f.eks.: Et fast stof, f.eks. et fiberholdigt, kan i praksis ikke adskilles fra de øvrige materialer: tegl, mørtel etc. Dette stofs farlighed overføres da til hele det nedrevne materiale. Opløselige bestanddele er i tidens løb diffunderet fra isoleringsmaterialerne ind i de øvrige materialer i murværkskonstruktionen. Anses eller bliver disse opløselige bestanddele senere anset for farlige, overføres denne farlighed til hele det nedrevne materiale. I denne sammenhæng bedømmes kun i begrænset udstrækning mulighederne for genanvendelse af selve isoleringsmaterialet. Dog skal det her påpeges, at der givetvis vil være muligheder for genanvendelse af flere forskellige alternative isoleringsmaterialer i teglproduktion. Erfaringer og forsøg har vist, at f.eks. mineraluld, papirreject og Perlite kan have positive virkninger i lerblandinger (ref. 7 og 11). De positive virkninger er først og fremmest baseret på fibres forstærkning under tørringsprocessen, organiske materialers bidrag til porøsitet og til energi ved brænding samt Perlits bidrag til porøsitet Påvirkning af statiske egenskaber De fleste alternative isoleringsmaterialer er relativt eftergivende, og kan derfor antages ikke at påvirke murværkets statiske egenskaber. Det gælder de fiberformede organiske materialer som papiruld og hamp, og det gælder Perlite. Der kan dog være materialer, der pga. deres stivhed må antages at kunne påvirke murværkskonstruktionens statiske egenskaber. Ifølge det oplyste, har Cemskum en trykstyrke på ca. 5 MPa, dog afhængig af densiteten. Materialet skønnes at kunne danne vedhæftning til det omgivende murværksmateriale, hvorved forskydningsspændinger må formodes at kunne overføres. Med ovenstående forudsætninger bidrager materialet til konstruktionens bæreevne. 19

20 5. Valg af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer Gennemgang af rapporter fra programmets øvrige projekter, kontakt med øvrige projektdeltagere, leverandører m.fl. har vist et spektrum af alternative isoleringsmaterialer med vidt forskellig oprindelse og struktur. Teknologisk Institut, Murværk har valgt følgende miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer ud: Papiruld/cellulosefibre Fåreuld Cemskum Perlite Hamp Hør Ved udvælgelsen er to forhold først og fremmest taget i betragtning: Markedsføres og anvendes materialerne allerede, her eller i udlandet, så der bl.a. foreligger praktiske erfaringer. Er der udviklingsprojekter i gang, således at en kommende anvendelse af materialerne er sandsynlig. I det efterfølgende gennemgås problemstillingerne beskrevet i afsnit 4, separat for de nævnte miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer. 5.1 Papiruld/cellulosefibre Til rådighed for forsøg har der været papiruld fra Miljøisolering, dels modtaget fra leverandøren, dels udtaget under besigtigelse af byggeri i Glostrup (se bilag 5). Historisk set har der globalt været anvendt isolering af cellulosefibre i mange år. I USA er produktet blevet anvendt siden 1904, og det første patent på fremstilling af isolering ud af genbrugspapir blev udtaget i England i Industriel fremstilling i større målestok begyndte først i USA efter anden verdenskrig. Isoleringen er enten baseret på cellulose fra genbrugspapir eller fra ny cellulose. I Danmark har der praktisk taget ikke været anvendt isolering af cellulose før fra energikriserne i 1970 erne. I Danmark markedsføres isolering af cellulosefibre af Miljøisolering i Hillerød (salgsnavn: Papiruld), af Isodanfibre i Holeby (Isodanfiber) og af Ekofiber i Støby (Ekofiber). De danske produkter er alle baseret på cellulose fra genbrugspapir, f.eks. fra aviser, pap og EDB-lister. Celluloseisoleringsmaterialerne har en god isoleringsevne. Statens Byggeforskningsinstitut (ref. 16) refererer til Sandberg, P.I., der har bestemt varmeledningsevnen af cellulose løsfyldsisolering med densiteten 27 kg/m 3 til 0,037 W/mK. Varmeledningsevnen blev kun øget med 0,001 W/mK fra tør til fugtig, når fugtindholdet lå inden for det hygroskopiske område (mindre end 98% RF). 20

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK Dette skrift er baseret på en videnkupon lavet som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Murværk og murer Mikael Martlev i perioden 2012-13. Indledning - kort

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

SALTSKADER PÅ MURVÆRK

SALTSKADER PÅ MURVÆRK hlh/vw SALTSKADER PÅ MURVÆRK Indledning Saltskader på murværk er klassiske problemstillinger. Murværk findes omtrent overalt, salte findes ligeledes omtrent overalt, og de må derfor ofte mødes. Men når

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i 2001-2003 Arbejdsmiljøinstituttet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA Akustik & Vibration By og Byg Udviklingsprogrammet

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING

ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ANVISNING OM ANVENDELSE AF ALTERNATIV ISOLERING ERNST JAN DE PLACE HANSEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Udgivet 2003 af Statens

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9. Status. Huset tager form

Nyhedsbrev nr. 9. Status. Huset tager form Nyhedsbrev nr. 9 6. juli 2015 Hvordan vælger man en god isoleringsløsning, der er velegnet til en diffusionsåben konstruktion og har gode miljø- og arbejdsmiljømæssige egenskaber? I dette nyhedsbrev vil

Læs mere

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Hvorfor SkamoWall? SkamoWall er svaret på en tilbagevendende udfordring for dig, der har problemer kolde og fugtige indvendige vægge, der ophober

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Fuger i murværk Vejledning.

Fuger i murværk Vejledning. Fuger i murværk Vejledning. Udført af Teknologisk Institut, Murværk Projektledelse v/ ingeniør Abelone Køster Aarhus, den 7. juli 2014 Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Rosé murværk. Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling. Århus, april 2005. Teknologisk Institut, Murværk

Rosé murværk. Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling. Århus, april 2005. Teknologisk Institut, Murværk Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Århus, april 2005 Teknologisk Institut, Murværk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORKLARING ANVENDTE ORD OG BEGREBER... 3 SAMMENFATTENDE KONKLUSION...

Læs mere

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5 Produktkatalog Indholdsfortegnelse Indhold Side Teknisk information for valg af konsoller 3 Teknisk information for valg af belastningsklasse 4 Teknisk information for montage af konsoller 5 Indstøbningsskinne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvad sker der når træ brænder? Hvordan virker

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Alternativa isoleringsmaterial 2015 11 26 RUUT PEUHKURI, SENIORFORSKARE

Alternativa isoleringsmaterial 2015 11 26 RUUT PEUHKURI, SENIORFORSKARE HYGROSKOPISKA EGENSKAPER HOS ALTERNATIVA ISOLERINGSMATERIAL FUKTCENTRUMS INFORMATIONSDAG 26.11.2015 RUUT PEUHKURI, SENIORFORSKARE Agenda Hvad er alternative isoleringsmaterialer? Hygroskopiske egenskaber

Læs mere

Træfib. helt naturlig isolering

Træfib. helt naturlig isolering Træfib helt naturlig isolering Det isolerer bedre, det giver et sundere indeklima, det lydisolerer, og det virker brandhæmmende. Kan man ønske sig mere af et isoleringsmateriale? Vi tegner et portræt af

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Resultater 036 Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby -

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Standardiseringsarbejde mv.

Standardiseringsarbejde mv. Standardiseringsarbejde mv. Et projekt udført med tilskud fra Energistyrelsens Program for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. Rapporten er udarbejdet for, Landsforeningen Økologisk Byggeri faggruppen

Læs mere

Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling

Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Århus, februar 2009 Teknologisk Institut, Murværk & Byggekomponenter heda/klk/sol INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORKLARING ANVENDTE ORD

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc Løsuld

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen & Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål Byder velkommen Hvad er Cellulose Baseret Isolering Dagens aviser.. Morgendagens isolering Aviser Sortering Hammermølle

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Murværksundersøgelser Mårup Kirke

Murværksundersøgelser Mårup Kirke Murværksundersøgelser Mårup Kirke Udført af kemiingeniør Helge Hansen, geolog Helle Dam Andersen, bygningsingeniør Erik Kjær Århus, den 24. marts 2010 Sag nr.: 1316346-15/284243 Resultatet af undersøgelsen

Læs mere

Forord. Hillerød, marts 2016 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, marts 2016 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi!

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Efterisolering af af en bygning udgør både samfundsøkonomisk og for den enkelte husejer et stort potentiale for energibesparelse. Men

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

PLATANHUSENE INFORMATION OMKRING UDFORDRINGER MED BEBYGGELSENS GAVLE MARTS 2016

PLATANHUSENE INFORMATION OMKRING UDFORDRINGER MED BEBYGGELSENS GAVLE MARTS 2016 Introduktion Vi har en udfordring i vores ejendommen som er alvorlig, men heldigvis ikke er unik for bygninger i Danmark der er opført før 1984. Vores ejendom er opført i 1969. Vores udfordring er at selve

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning POROTHERM teglblokke fra Wienerberger er fremstillet af ler,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer Martin Kaasgaard, konsulent, Teknologisk Institut Dansk Betondag, 18. september 2014 Formål Udvikling af betonrør, der er modstandsdygtige

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK ABF Ankermedet, Skagen Besigtigelses notat Vedr. murværk/sokkel/fugt. DATO: 30.10.2012 Udført af Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S for ABF Ankermedet, Skagen Init: TA 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper TYPEHUSET 1960-79 - katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

FUGT OG YDERVÆGGE. STATENS BY66EFORSKNINGSINSTlTUT øl{ {j/f~?

FUGT OG YDERVÆGGE. STATENS BY66EFORSKNINGSINSTlTUT øl{ {j/f~? l UDK 699.82:69.022.3 FUGT OG YDERVÆGGE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1974 I kommission hos Teknisk Forlag Fugtproblemer ved ydervægge Der stilles i dag mere vidtgående krav end før til ydervæggens

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges?

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 I Danmark anvendes flere og flere typer af isolering. Nogle isoleringstyper kan brande, andre kan ikke brande. Nogle kan bidrage til bygningsdeles

Læs mere

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Praktiske erfaringer hentet fra Borup Seniorby incl. Indbygning af isolering, måling af indeklima/udeklima, måling af fugtniveau på varm/kold side af

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Beton er miljøvenligt på mange måder

Beton er miljøvenligt på mange måder Beton er miljøvenligt på mange måder Beton i DK Færdigblandet Betonelementer Huldæk Letbetonelement er Betonvarer Murermester ca. 2 tons beton per indbygger per år 2,5-5% af al CO 2 -emission kommer fra

Læs mere

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion AvantGuard Redefinering af anti-korrosion Tre metoder til at beskytte mod korrosion Jern er det mest udbredte konstruktionsmateriale i verden. Desværre reagerer jern spontant, når det udsættes for atmosfæriske

Læs mere

Dansk Geoteknisk Forening

Dansk Geoteknisk Forening Dansk Geoteknisk Forening Leca letklinker s egenskaber Allan Dahl Saint-Gobain Weber A/S Danmark September 2014 I 2012 blev EN 15732 Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægsarbejder Letklinkerprodukter

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Udført for: E-mineral Udført af: Jørn Bødker Taastrup, den 27. september 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske. Vejledning til Betonproducenter

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Værd at vide om Leca letklinker

Værd at vide om Leca letklinker Dato: December 29 Blad: 1-1 Gruppe: Generelt Værd at vide om Leca letklinker LECA er forbogstaverne i den engelske betegnelse for det færdige produkt: Light Expanded Clay Aggregate Leca er et registreret

Læs mere