KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:"

Transkript

1 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om ejendommens varmeforbrug og derfor er erstatningsansvarlig over for klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at der var tale om en enfamilie villa med et boligareal på 160 m 2 og dertil hørende garage/værksted på 70 m 2. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: Den 23. juli 2008 underskrev klagerne købsaftale om køb af ejendommen for en

2 2 kontantpris på kr. Overtagelsesdagen var aftalt til den 1. september Det fremgår af købsaftalen, at ejendommens varmeinstallation er fjernvarme, og at klagerne i forbindelse med handlen havde fået udleveret gyldigt energimærke. I salgsopstillingen, der hører til købsaftalen, er der oplyst en varmeudgift på kr. Det fremgår, at oplysningen stammer fra sælger, og der henvises desuden til side 1 e. På side 1 e er anført: Udgiften til vand og varme er anslået, da sælger ikke har beboet ejendommen i en periode. I energimærket, som klagerne fik udleveret i forbindelse med handlen, har energikonsulenten beregnet et varmeforbrug på kwh pr. år svarende til en udgift på kr. pr. år. Energikonsulenten bemærkede, at der ikke var oplysninger om det nuværende forbrug, idet huset ikke havde været i brug et stykke tid. Energikonsulenten anførte desuden flere besparelsesforslag, herunder eksempelvis hulmursisolering, som ifølge energikonsulenten kunne reducere den årlige varmeudgift med ca kr. Det fremgår af opgørelsen fra fjernvarmeværket, at afregningsperioden er fra 1. juli til 30. juni. Parterne er enige om, at opgørelsen for 1. juli juni 2008 ikke var modtaget af sælger, da købsaftalen blev udarbejdet den 22. juli Den 31. august 2008 skrev indklagede til klagernes advokat: Den 24. februar 2010 skrev klagernes advokat til de indklagedes advokat: Mine klienter har nu modtaget den første varmeregning, jfr. vedlagte kopi af opgørelse, der viser, at det samlede forbrug er kr ,13. Ovennævnte forbrug overstiger væsentligt det der er anført i salgsopstillingen, uagtet at mine klienter i øvrigt efter købet af ejendommen har fået hele huset

3 3 hulmursisoleret. Ydermere har de installeret brændeovn, og i flere måneder har der ikke været forbrugt noget varme. Forbruget overstiger væsentligt det der er anført i salgsopstillingen (kr ,00). Det er min opfattelse, at der minimum skal betales mine klienter en erstatning der svarer til differencebeløbet på kr ,00 x 8 = kr ,00. Vil De kunne anerkende at skulle betale ovennævnte? I modsat fald vilsagen blive indbragt til en nævnsafgørelse. Den 9. marts 2010 skrev indklagedes advokat til klagerne bl.a.: I fortsættelse af min af 8. marts 2010 skal jeg vende tilbage med en redegørelse for de omstændigheder, der indebærer, at det er min opfattelse, at Boligringen ikke er erstatningsansvarlig overfor Deres klient. [ ] I købsaftalen er henvist til såvel salgsopstilling som til energimærkning af 25. marts 2008, og de pågældende bilag var medsendt. I slagsopstillingen er der udover en sælgervurdering af varmeforbruget på kr årligt henvist til energimærkningen, der igen beskriver det varmeforbrug, der faktisk er målt og afregnet for det foregående varmeår. Alle tilgængelige oplysninger vedrørende varmeforbruget har således været til stede på tidspunktet for købsaftalens indgåelse og godkendelse. At der er angivet et forbrug efter oplysning fra sælger (dødsdoet) på kr , beror på særlige af sælger (dødsboet) oplyste forhold. Disse forhold var, at den tidligere beboers levemåde indikerede et stort varmeforbrug, hvorfor sælger (dødsboet) vurderede, at der ville blive tale om en stor reduktion i forhold til det senest afregnede. Baggrunden for disse vurderinger blev forud for indgåelse af købsaftale gjort køber bekendt. Da køber således kendte det faktiske forbrug som baggrunden for det anslåede forbrug, har køber ikke været i god tro, som det er forudsat om Lov om omsætning af fast ejendom som en betingelse for at fremsætte erstatningskrav. At selve årsopgørelsen først forelå efterfølgende, men i øvrigt forud for overtagelsen, ændrer ikke på dette forhold.

4 4 Det er med andre ord min opfattelse, at der ikke er grundlag for noget erstatningskrav. For god ordens skyld bemærker jeg at kapitaliseringsfaktoren ifølge nævnspraksis er 6 og ikke 8. Den 9. april 2010 skrev klagernes advokat til de indklagedes advokat bl.a.: Det er korrekt, at årsopgørelsen for varmeudgiften fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008 først forelå, efter underskrift af købsaftale, der skete ultimo juli Årsopgørelsen fra 1. juli 2006 til 30. juni 2006 forelå imidlertid, jfr. Deres klients skrivelse af 31. august Det er denne udgift på kr ,00, der er angivet i Energimærkningen. Der er således en forskel på kr. (34.517, ,00), i alt kr ,00. Mine klienters krav udgør herefter kr ,00 x 6, eller i alt ,00. [ ] Nævnet har i forbindelse med sagens indgivelse modtaget oplysning om varmeudgiften i ejendommen. Opgørelse fra fjernvarmeværket viser, at der i de forskellige år har været forbrug som følger: Perioden 1. juli juni 2007: kr. perioden 1. juli juni 2008: kr. perioden 6. august juni 2009: kr. perioden 1. juli juni 2010: kr. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har givet fejlagtige oplysninger om varmeforbrug og er derfor erstatningsansvarlig over for klagerne. Indklagede skal erstatte klagerne differencen mellem det oplyste forbrug på kr. og energimærkets forbrug på kr., dvs kr. kapitaliseret med 6, i alt kr. Indklagede har ikke opfyldt sin forpligtelse til at oplyse sælgers dokumenterede seneste års forbrug til varme. Indklagede oplyste i salgsopstillingen et anslået beløb til varme på kr., men da klagerne modtog den første opgørelse fra fjernvarmeværket, viste det sig, at deres årlige udgift var ,13 kr. Klagerne havde endda efter overtagelsen fået huset hulmursisoleret og installeret en brændeovn.

5 5 Klagerne havde en berettiget forventning om, at beløbet i salgsopstillingen var i nærheden af den reelle varmeudgift. Dette har langt fra været tilfældet. Klagernes faktiske forbrug selv efter at have foretaget energibesparende foranstaltninger var meget lig det tidligere faktiske forbrug. Det er uden betydning, at klagerne inden overtagelsesdagen modtog oplysninger om det reelle varmeforbrug for 07/08, da var der jo indgået en bindende aftale. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klagerne. Klagerne fik udleveret salgsopstilling og energimærke i forbindelse med handlen. Af salgsopstillingen fremgår, at det oplyste beløb til varme stammer fra sælger og er anslået. Klagerne har haft mulighed for at se energikonsulentens beregnede forbrug i energimærket. Energikonsulenten vurderer, at det faktiske forbrug ikke kan tillægges vægt, da huset har stået tom en væsentlig del af varmeåret. Sælger var et dødsbo, og arvingerne efter sælger havde oplyst, at sælger havde haft et ekstremt stort og unaturligt varmeforbrug, idet sælger havde opvarmet ejendommens garage og desuden havde haft en yderdør stående åben, så sælgers kat kunne komme ind og ud. Indklagede har fået oplyst, at klagerne har foretaget en stor renovering af ejendommen, herunder udskiftning af vinduer og døre m.v., hvilket kan have betydet et højere varmeforbrug end det normale. Klagerne har modtaget oplysninger om det faktiske varmeforbrug for 07/08 før overtagelsen. Nævnet udtaler: Det fremgår af 20, stk. 2, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom, at der i salgsopstillingen vedrørende udgifter til blandt andet varme, skal gives oplysning om sælgers seneste års forbrug og udgiften hertil. Det fremgår videre, at hvis der på udbudstidspunktet foreligger energimærkning, hvoraf de faktiske og de beregnede anvendelsesudgifter fremgår, kan oplysning i stedet ske ved henvisning til denne, idet de faktiske anvendelsesudgifter som angivet i energimærkningen dog altid skal gengives i salgsopstillingen. I energimærket, som blev udleveret til klagerne i forbindelse med handlen, var ikke anført noget faktisk forbrug.

6 6 Indklagede har til nævnet oplyst, at varmeforbruget på ejendommen ifølge sælger havde været usædvanligt højt, og det var derfor indklagede i salgsopstillingen anførte et af sælger skønnet beløb. Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at indklagede i den salgsopstilling, der hører til købsaftalen, har oplyst, at udgiften til varme er anslået, fordi sælger ikke har beboet ejendommen i en periode, når indklagede samtidig i sit brev af 31. august 2008 oplyser, at der har været fuld varme på ejendommen frem til overtagelsesdagen og desuden har givet en anden forklaring til nævnet. Nævnet finder, at indklagede ikke har været berettiget til at skønne et varmeforbrug, når ejendommen har været fuldt opvarmet ind til overtagelsesdagen. Nævnet bemærker i den forbindelse, at oplysningen om anslået varmeforbrug som følge af, at ejendommen har været ubeboet, må give klagerne indtryk af, at der havde været et meget lille forbrug, hvilket ikke var tilfældet. Nævnet finder, at denne oplysning har virket vildledende. Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede ikke hos sælger/fjernvarmeselskabet undersøgte, hvad sælgers seneste års udgift til varme udgjorde og gav denne oplysning i salgsopstillingen. Indklagede kunne endvidere i salgsopstillingen have videregivet sælgers bemærkning til forbruget. Nævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede mundtligt har oplyst klagerne om det reelle varmeforbrug. Nævnet finder, at klagerne var berettigede til at forvente, at oplysningerne om udgiften til varme, som det fremgik af salgsopstillingen, der er en del af købsaftalen, var korrekte. Efter 24, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom har en forbruger ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler, hvis forbrugeren lider tab som følge af, at formidleren tilsidesætter sine pligter efter loven eller aftalen. Ved i salgsopstillingen at oplyse en for lav varmeudgift har de indklagede tilsidesat deres pligter efter lovgivningen. Nævnets formand og Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter i nævnet (3 medlemmer) finder, at det ved afgørelsen af, om klagerne har lidt et tab som følge heraf, påhviler klagerne at bevise, at indklagede har vurderet salgsprisen på ejendommen forkert, og dermed at klagerne som følge af den fejlagtige oplysning har betalt for meget for ejendommen. Afgørelsen af dette spørgsmål er ikke egnet til nævnsbehandling, idet en stillingtagen hertil vil kræve en bevisførelse, herunder afholdelse af syn og skøn, der ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Spørgsmålet om tilkendelse af erstatning afvises derfor fra nævnsbehandling, men disse nævnsmedlemmer udtaler deres kritik af indklagede. Forbrugerrådets og Grundejernes Landsorganisations repræsentanter i nævnet (2

7 7 medlemmer) finder, at indklagedes oplysning om varmeudgiften må anses for en tilsikring vedrørende størrelsen/niveauet af varmeudgiften. Da oplysningen ikke var korrekt, finder disse nævnsmedlemmer, at indklagede skal betale erstatning til klagerne. I overensstemmelse med hidtidig nævnspraksis stemmer disse nævnsmedlemmer for at udmåle erstatningen med udgangspunkt i den årlige difference mellem de forkerte og de korrekte oplysninger kapitaliseret med 6. Disse nævnsmedlemmer stemmer derfor for at tilkende klagerne et beløb på kr. Efter stemmeflertallet afvises spørgsmålet om tilkendelse af erstatning fra nævnsbehandling. Konklusion: Efter sagens udfald skal indklagede betale klager det af denne til klagenævnet indbetalte gebyr på kr. 700,00. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere