Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Risikospecifikation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Generelle specifikationer Projektering Udførelse Generelt... 5 Fastgørelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Bygningsdelsbeskrivelser jf. tilbudsliste... 6 Skalmur... 6 Opmuring af indervægge i porebeton Letklinkeblokke Sokkelpuds, skæring og pudsreparationer Klinkegulve med sokkelklinke Vægfliser Oplægning og omstøbning af stålbjælker Bilag 1 Udbudskontrolplan... 29

3 1. Orientering Side : 2/30 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: Bips B2.395 Beklædninger, påmurede Gennemsyn defineres som en handling, hvor noget ses igennem og kommenteres. Godkendelse defineres som en handling, hvor noget gennemgås og der efterfølgende foreligger en erklæring om, hvorvidt det gennemgåede er godkendt eller kasseret. Renovering defineres som istandsættelse og/eller fornyelse af eksisterende bygværker. Renovering omfatter også vedligehold, ombygning og modernisering. Genopretning defineres som demontering, opretning og færdiggørelse. Opretning defineres som det at bringe eksisterende bygningsdele op til et bestemt niveau eventuelt som grundlag for en færdiggørelse. Færdiggørelse defineres i forbindelse med genopretning som det at afslutte/supplere eksisterende bygningsdele med nye bygningsdele til færdigt afleveringsniveau.

4 2. Omfang Side : 3/30 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Skalmur Opmuring af indvendigt murværk Opmuring af indervægge i porebeton Reparation af pudsede vægflader Letklinkeblokke Sokkelpuds Vægfliser Klinkegulve med sokkelklinke Oplægning og omstøbning af stålbjælker 2.3 Projektering Den udførende entreprenør dimensioner og levere alle fastgørelser hvor dette måtte være angivet i bygningsdelsbeskrivelserne eller under nærværende punkt. Endvidere skal den udførende entreprenør dimensionere og projektere efter hovedprincipper såfremt dette ligeledes er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne. Den nærværende og udførende entreprenør at udfører dimensioneringen af tegloverliggere samt alle nødvendige beslag og fastgørelser til ophæng af murværk, herunder ligeledes leverancen og monteringen af disse. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 3 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 8 arbejdsdage fra modtagelsen. Nærværende og udførende entreprenør skal varetage udarbejdelse af de beskrevne tilvalgsmuligheder for beboerne på farvevalg på fliser og klinker, herunder indsamling af beboervalg, styring og koordinering samt udførelse/ effektuering. 2.4 Byggeplads Der henvises til byggesagsbeskrivelsen for blandeplads 2.5 Sikkerhed og sundhed Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejder i højden Rækværker og afdækning Stilladsgulve, gangbroer o.l. er mere end 2 meter over terræn, skal der opsættes et rækværk eller anden afspærring. Åbne facader og huller i dæk skal altid afdækkes. Øvrige arbejder ifbm renoveringsarbejdet Nedrivning Nedrivningsarbejde skal ledes og overvåges af en erfaren person. Inden nedrivnin-

5 2. Omfang Side : 4/30 gen går i gang, skal bygningen eller konstruktioner gennemgås for at sikre sig mod bl.a. sammenstyrtning, farlige materialer og forurening. Mineraluld Der skal altid bruges åndedrætsværn og øjenværn ved arbejde med mineraluld. Spild og affald skal løbende pakkes væk, og arbejdsstedet skal gøres grundigt rent. De ansatte skal have adgang til omklædningsrum og bad D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 4 eksemplarer. Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Vægfliser Gulvklinker Teglsten 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 5 projektgennemgangsmøder Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Vægfliser Gulvklinker Teglsten (facadesten) Der udføres et prøvefelter på 1 x 1 meter til godkendelse. Bygningsdelen kan såfremt den godkendes, indgår i det færdige bygningsværk. Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Gennemføringer af afkastsrør fra boligventilation i tilgængelige boliger

6 3. Generelle specifikationer Side : 5/30 3. Generelle specifikationer 3.3 Projektering Se punkt Udførelse Entrepriseafgrænsning Den egentlige og endelig entrepriseafgrænsning er internt i hovedentreprisen og pålægger alene hovedentreprenøren Generelt Der er dog, som en vejledende service, specifikt i detaljemappen, 1.800, angivet i tekster til en bygningsdel eller en materialekomponent, en forkortelse for hvilket fag/arbejde bygningsdelen/komponenten skal leveres og monteres under. Eksempelvis; Elastisk fuge på bagstop (TØ), er en præcisering af bygningsdelen/komponenten skal leveres og monteres under tømrerarbejdet. Fastgørelse Med mindre andet er angivet, leveres og monteres alle fastgørelser af arbejdets udførende entreprenør. Eventuelle dimensioneringer og udførelses metoder ved fastgørelser mv. udføres iht. entreprenørens leverandører. 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Støvgener ved bortskæring af eksisterende teglskaller for indlæg/indarbejdelse af pap/fugtspærre 3.9 Kontrol Generelt Se udbudskontrolplan

7 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 6/30 4. Bygningsdelsbeskrivelser jf. tilbudsliste Skalmur 4.1 Orientering 4.2 Omfang Bortskæring, nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende teglskaller for montering/klæbning af nye papindlæg på eksisterende sandwichelement (se referencefoto nr. 1) Afsætning og opmåling til egne arbejder samt opmærkning for hulskæring (beskrevet under nedbrydning) til nye vindueshuller ved alle trappeopgange Montering af rustfri stålbindere Indbygning af 200 mm mineraluld/ murbatts samt indbygning af EPSkuldebrosisolering ved vinduesfalse Opmuring af skalmur ved indgangsfacade og gavle, herunder indmuring af tegloverliggere og indbygning af fugtspærre og TB-render samt dilitationsfuger Opmuring af standerskift mod sokkel Opmuring af murværksmønster ved overdækkede indgange (indgangspartier) Opmuring af standerskifter mellem vindueselementer (10 mm forskydning ind/ ud i forhold til øvrigt murværk samt imprægnering af disse) Sokkelpuds på alle synlige sokler som ikke er udført i tegl Udtrækning og forlængelse af eksisterende kælderudluftningsriste Projektering af tegloverliggere samt alle nødvendige beslag og fastgørelser til ophæng af murværk, samt armering af murværk som ikke er muret i fortandning Dilitationsfuger 4.3 Lokalisering Hvor der på facader er angivet opmuring af skalmur Hvor der på facader og bygningsdelstegninger er angivet standerskift Hvor der på bygningsdelstegninger er vist murværksmønster ved indgangspartier (enkelt og dobbelt) Hvor der på facader er angivet tilbagetrukket murværk Hvor der på plantegninger er angivet ydervægskonstruktion, skalmul Hvor der på detailtegninger og snit er vist bortskæringer af eksisterende teglskaller Ved udtrækning og forlængelse af eksisterende kælderudluftningsriste skal der påregnes 5 stk. pr opgang i samtlige opgange 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Nedbrydning/eksisterende: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Oversigtstegninger: Snittegninger: 42-EBB > 42-EBB Facadetegninger: 42-EBB > 42-EBB Bygningsdelstegninger: 42-EBB-1.505, 42-EBB , 42-EBB og 42-EBB Detailtegninger: 42-EBB-1.801

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/ Koordinering Der koordineres med arbejdet Døre, vinduer og porte montage for korrektmålsætning/tagning af vindueselementer. Ved udtrækning og forlængelse af eksisterende kælderudluftningsriste skal der påregnes 5 stk. pr opgang i samtlige opgange. Ristene, som har et cirka mål på 100x450 mm, skal demonteres, afrenses og genmonteres. Aftræksrøret skal tilsvarende forlænges og placeringen skal nøje planlægges med støbearbejdet for fundamenterne. 4.6 Tilstødende bygningsdele Det påhviler nærværende entreprenør - inden arbejdets påbegyndelse, at sikre sig at forudsætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede, herunder at måltolerancer er overholdt. Det for entreprisens udførelses nødvendige funderingsarbejde, skal således kontrolleres og gennemgåes inde opstart at murearbejderne. Letklinkerblokke som nærværende murværk opføres på er beskrevet andensteds i beskrivelsesmaterialet. Den udførende skal rette henvendelse til bygherrens tilsyn, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for værende til stede. 4.7 Projektering Tegloverliggere Under nærværende arbejder udføres nødvendig dimensionering af tegloverliggere samt alle nødvendige beslag og fastgørelser til ophæng af murværk, herunder leverancen og monteringen. Mørtel Fastlæggelse og vurdering af anvendte mørteltyper, som udarbejdes i samråd med den valgte mørtelleverandør og skal afstemmes efter de valgte murstens deklarerede minutsugning og vandoptagelse. Den valgte opmuringsmørtel; type, styrke, farve mv. skal forelægges bygherrens tilsyn inden arbejdet påbegyndes Fugtspærrer Desuden henhører det under murerarbejderne, at udfærdige detaljeret og nødvendig plan for etablering af fugtspærrer. Projekt for indbygning af fugtspærre og bortskæringer af teglskaller skal forelægges tilsynet til endelig godkendelse inden arbejdet påbegyndes. 4.8 Undersøgelser Afsætning/ opmåling De på tegningerne indskrevne mål er murmål, som skal følges nøje. Undtaget herfra er enkelte mål på plantegninger, der er udenfor murmål og hvor opmuring tilpasses målet f.eks. mellem eks. vindues huller hvor der indmures en flex-zone med standerskifter. Murerentreprenøren er pligtig til selv at kontrollere mål, koter og højder på fundamenter, inden opmuring påbegyndes. Ved uoverensstemmelser kontaktes tilsynet.

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/30 For korrekt prissætning af bortskæring af eksisterende teglskaller, er et selvsyn på stedet nødvendigt. 4.9 Materialer og produkter Sten til skalmur og standerskifte Sten skal være varedeklareret i henhold til DS/EN Som facadesten anvendes gule blødstrøgne mursten i type fra anerkendt teglværk og med et jævnt farvespil (se referencebilleder). Der skal påregnes iblandet ca. 40% sten af anden brænding og type men i samme prisklasse (gul sten med grøn påbrænding) blandingen skal være udført på fabrikken og inden levering på byggepladsen. Stenene må påregnes at være fra samme leverandør. Til murværk i normalt halvstens løberforbandt, anvendes sten i alm. dansk normalformat: 54x108x228. Hvor der mures med standerskifter mellem vinduer og ved hjørneovergange, skal der påregnes anvendelse af flexformat - sten 48x108x228 for optimal optagelse af tolerancer. Det står dog entreprenøren frit for - hvis man ved planlægning og opmåling på stedet - kan anvende normalformatsten, at gøre dette. Der tolereres ikke mørtelfuger mindre end 9 mm og større 15mm. Stenene skal opfylde følgende specifikationer, idet stenene skal kunne modstå påvirkninger i moderat miljøklasse. Teglreference blandingsforhold 60/40:

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/30 Teglsten til facade tekniske specifikationer Teglsten skal være CE-mærkede og skal minimum overholde følgende: Format: 228x108x54 mm Dansk Normalformat (Ca. 66 sten/m2 v/12 mm fuge) Format: 228x108x48 mm Flex Stone format (Ca. 70 sten/m2 v/12 mm fuge) Stentype: HD 1 Massive blødstrøgne Eksponeringsklasse: MX 3.2 (svarende til tidligere aggressiv miljøklasse ) Stentrykstyrke: Liggeflade middel, min. 25 N/mm2 Liggeflade normaliseret, min. 20 N/mm2 Bruttodensitet: kg/m3 Vandoptagelse: vægt% Minutsugning: 2,0-3,0 kg/m2 Sten med afskalninger, skår og revner må ikke indmures. Sålbænke/ murkroner Der udføres mørtelpude under nærværende arbejde som underlag vindues montagens udførelse af sålbænk i skifer samt som underlag i alle murkroner Som angivet i tegningsmaterialet. Afslutninger og underlag for sålbænke og murkroner oll. udføres af x-finér og udføres under anden entreprise koordinering skal dog påregnes. Mørtelmaterialer Generelt Al mørtel skal være NORMMØRTEL og opfylde kravene i DS/EN Al mørtel skal være som fabriksfremstillet kalkcementmørtel fra fabrik, der er tilsluttet Dansk Mørtelkontrol. KC-mørtel skal være færdigblandet systemmørtel leveret i siloer. Blanding af tørmørtel og vand skal ske med tvangsblander.

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/30 Cement Cementen leveres i overensstemmelse med de gældende "Bestemmelser for ensartet levering og undersøgelse af Portland Cement". Cementen skal opbevares tørt. Knoldet eller stenløben cement må ikke anvendes. Grus og sand Skal være rent, fri for muld, organiske bestanddele, salt og ler eller andet i en mængde, som er skadelig eller kan reducere mørtelens styrke og bestandighed. Til murermørtel skal der anvendes bakkesand. Til filtsning skal der anvendes finkornet sand, max. kornstørrelse 1 mm. Vand Der anvendes vandværksvand uden skadelige urenheder. Mørteltyper KC 50/50/700 til opmuring, grovpuds og fugning af teglstensmurværk: bakkemørtel, korn 0-4 mm. KC 20/80/550 til opmuring af skifter over ståltegl: korn 0-4 mm, i antal skifter efter leverandørens anvisninger. C 100/400 til sokkelpuds og indstøbning af dørkarme. KC 50/50/700-4 mm til udkast for puds. KC 50/50/490 til finpuds. Blanding Mørtel skal blandes på tvangsblander eller leveres fra mørtelværk. Anvendelse af fritfaldsblander (tromleblander) vil ikke blive godkendt. Ved blandingen skal tilsætning af bindemidler og tilslagsmaterialer altid ske efter vægtmåling. Cementmørtel Cement og grus tørblandes omhyggeligt, forinden der tilsættes vand i tilpas ringe mængde, så mørtelen bliver sej og smidig. Der kan alternativt anvendes fabriksfremstillet normmørtel klar til brug efter tilsætning af vand. Tilsætningsstoffer Til KC 50/50/750 må anvendes: Ethanol (denatureret sprit), Isopropanol eller Methanol (kræver dispensation fra giftloven, der indhentes af den udførende), såfremt der anvendes mindst 1 liter og højst 4 liter pr. 100 liter mørtel. Ved anvendelse til tørmørtel skal tilladelse indhentes fra leverandøren af tørmørtel. Trådbindere Alle murbindere skal opfylde kravene i DS/EN Murbindere til teglstenshulmure skal være som Ø 4 mm rustfrit stål, 18/8 0,2 = 600 N/mm2, uden drypnæse.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/30 Murbindere til skalmure monteret i bagvedliggende betonelement skal være som Ø 4 mm rustfrit stål, 18/8 0,2 = 600 N/mm2, uden drypnæse. Der skal leveres og monteres isoleringsholdere/drypskiver på alle bindere. Udgår: Trækstyrke: (INGENIØRinput) Fugearmering OK : musetrappe af rustfrit 18/8 stål SS / AISI 304 i øvrigt iht. DS/EN Dim.: godstykkelse 3,65/ 3mm, bredde 20 mm, ribbe c/c 95mm Søjleclamps OK: Ved forankring af murværk til konstruktionsstål anvendes clamps. Søjleclamps skal være fremstillet i min. 3 mm SS rustfast stål. Murrengøring Saltsyre skal være arsénfri teknisk saltsyre, der leveres færdigblandet på byggeplads i forholdet saltsyre/vand = 1:20, baseret på en 30% saltsyreoplløsning. Forinden anvendelse skal stenleverandørens anvisning for afsyring af valgte stentyper kontrolleres. Fugtspære/ fugtsikring Fugtisolering Murisoleringsstrimler skal være asfaltiprægneret pap PF 2000 med tilhørende klæber med en vægt på ca. 2 kg/m2. TB-render Der indlægges TB-render ved murhuller i gavlmure monteres iht. leverandør. Isoleringsmaterialer Hulmur Der må kun anvendes VIF-kontrollerede fabrikater. Hulmursisolering af uorganisk mineraluld, 175 mm/ murbatts Maksimal varmeledningsevne: 0,036 W/mK Kuldebroisolering EPS i murede false skal være vandskyende, VIF-kontrolleret polystyren med densitet min. 30 og tykkleser iht. detailtegninger. Teglstensoverliggere Til teglstensmure anvendes 1/1-, 3/4 og 1/2-stens standardarmerede (rustfri stål) teglstensoverliggere i sten, forbandt, farve, struktur, og specifikation som de i den pågældende bygningsdel anvendte teglsten, og undersiden skal fremtræde uden riller og huller. Tegloverliggere skal være deklareret iht. DS/EN Tegloverliggere/betonbjælke Ved parterre oplægges prefabrikeret betonbjælke med teglskaller indstøbt. Bjælken udføres og oplægges under betonarbejdet. Bjælken udføres udkraget så den bærer murværket ved gavlafslutningen i havefacaden.

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/30 Eksisterende kælderudluftningsriste Ved udtrækning og forlængelse af eksisterende kælderudluftningsriste skal der påregnes 5 stk. pr opgang i samtlige opgange. Ristene, som har et cirka mål på 100x450 mm, skal demonteres, afrenses og genmonteres. Aftræksrøret skal tilsvarende forlænges og placeringen skal nøje planlægges med støbearbejdet for fundamenterne. Imprægnering 10 mm udtrækninger imprægneres som beskrevet under 4.10 i nærværende bygningsdelsbeskrivelse Imrpægneringsmiddel: Dynasylan, fuld diffusionsåbent imprægneringsmiddel, velegent til tegl og beton 4.10 Udførelse Forbandt og opmuring Arbejdet udføres i henhold til forannævnte anvisninger samt efterfølgende suppleringer: Alt murværk udføres som normal kontrolklasse. Murværket opmures i en kombination af halvstens løberforbant og standerskifter af hhv. 1/1 og 1/2 sten omfang og type fremgår af facadetegninger. Skiftegange, standerskifter og tilbagetrukket murværksfelter udføres som angivet i tegningsmaterialet. Opmærksomheden henledes på, at felter af standeskifter mellem vinduer udføres hhv. 10 mm inde og 10 mm ude ift. det generrelle murplan omfang fremgår af facadetegninger. Derudover tilbagetrækkes standerskift 10 mm ved terræn. Imprægnering Alle 10 mm udtrækninger imprægneres med dynasylan på vandrette flader. Der skal tapes op eller der sikres således at behandlingen ikke kan ses på øvrige murværksflader. Dilatationsfuger i murværket udføres som angivet, primært bag nedløbsrør samt ved toppen af vinduesbånd ved trappeopgangene. Hvor der ikke på tegningsmaterialet, ikke fremgår standerskifter - opmures i halvstensforbandt m. 1/2-stens spring og således, at der ikke forekommer petringer. Heller ikke false og murhjørner må stå afsluttet med petringer. Der mures 15 skifter pr. 100 cm. Standerskifter opmures af hele og halve sten og petringer må ikke forekomme. Fugebredde kan variere mellem 9 og 15 mm idet tolerancer mod vinduer skal kunne optages. Rustfri armering indlægges i hvert 3 skifte ved standerskifter samt ved fri murender iht. specifikationer.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/30 Afsætning af murværk skal foretages i forhold til modullinier, således at evt. tolerancer i beton og stål ikke må overføres til murværk, uden aftale med byggeledelsen. Mureren skal gøre sig bekendt med de for stål og beton opgivne tolerancer. Eventuelle ydelser og merarbejder som følge af disse tolerancer indregnes i tilbudet. Stillads må ikke fastskrues til nyopført murværk på en sådan måde, at de kan forskubbe eller beskadige murværket. Mærker efter stilladsfastgørelser i murværk må ikke kunne ses i færdigt murværk. Ved opmuring blandes stenene fra flere paller, således at muren ikke for felter med ens udseende sten. Der skal mures med spildbrædder over isolering, således at mørtelrester i isoleringen undgås. Murværket skal under opførelsen sikres fuldstændigt mod vandindtrængning fra oven ved daglig afdækning med vandtæt pap eller lignende udlagt på en sådan måde, at vandnedsivning i murværk og isolering fuldstændigt forhindres, uanset om murværket opføres i sommer- eller vinterperioden, ligesom der skal træffes foranstaltninger mod vandindtrængning fra uinddækkede tage, mureåbninger o.s.v. Murerentreprenøren holdes ene og alene ansvarlig for overholdelsen af ovennævnte beskyttelse. Afhjælpning af evt. fugtskader, udblomstringer o.s.v. - hidrørende fra mangler i ovennævnte - fastlægges af byggeledelsen, og udføres for entreprenørens regning. Entreprenøren skal udføre al tildannelse, skæring, beskæring, forbandt m.m., som er nødvendiggjort af tilstødende bygningsdele og bygningernes installationsdele, alt under hensyn til de øvrige arbejders udførelse. Entreprenøren skal ved gennemgang af tegninger og beskrivelse selv gøre sig bekendt med de gener ved installationer og montering fra øvrige fag, der kan forekomme for murerarbejder som helhed. Hvor der foretages indmuring af el-rør, skal dette ske på den varme side af isoleringen. Mureren skal foretage fornøden afdækning af andre bygningsdele samt installationsgenstande under arbejdet, således at disse ikke beskadiges eller misfarves. I forbindelser med fastgørelser, forankringer og armeringer i forbindelse med murværk henvises til ing. projekt. Eventuel merpris som følge af ovenstående skal være indeholdt i tilbudet.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/30 Stålprofiler m.m. som indmures i konstruktioner i moderat miljø, skal være korrosionsfaste eller være korrosionsbeskyttet som klasse C5-I i DS/EN ISO ved varmforzinkning og efterfølgende malerbehandling eller ved varmforzinkning med 300 my zinktykkelse. Fugning af facademurværk Alle facader opmures og fuges færdige under opmuringen i en arbejdsgang. Der skal mures med fyldte fuger, og umiddelbart efter opmuringen - mens mørtelen stadig er plastisk, komprimeres mørtelen med en rundet fugeske/ kuglejern samtidig med at der efterfyldes med opmuringsmørtelen. Der tilføres mørtel, til fugen er absolut fyldt. Afsyring Afsyring af facademurværk skal udføres i henhold til stenproducentens anvisninger for valgte stentyper Papindlæg/fugtspærre/TB render Vandret murpap over alle muråbninger, bøjet opad og fuldklæbet til bagmur efter bortskæring af teglskaller til plant underlag samt hvor det på detailtegninger er angivet fugtspærre. Indlæg udføres nøje efter forskrifter i teknologisk instituts murogtag anvisninger. Se detailtegninger vedrørende TB render og papindlæg. Tegloverliggere/ophængt murværk Over åbninger i murværk oplægges armerede tegloverliggere i øvrig bredde som omgivende murværk og som angivet på detailtegninger. Der må ikke i ilægges pap i teglbjælkens skifter. Der kan påkræves understøtning af overliggere ved nærmere aftale med byggeledelsen. Afdækning Alle opadvendte murflader skal tildækkes ved arbejdets ophør, således at vandpåvirkning fra nedbør undgås. Bindere og murværksarmering Bindere monteres i forpladen på betonelementfacaderne. Der bruges generelt 4 bindere pr. m 2. Der suppleres med ekstra bindere: - ekstra binder i hver 4. skifte ved murender - ekstra binder i hver 4. skifte ved vindues- og døråbninger - ekstra binder i hver 4. skifte langs dilatationsfuger - ekstra binder pr 0,3 m i skalmurens næstøverste skifte Ved opmuring med standerskifter armeres med musetrapper pr 3. skifte gennemgående i hele længden og i øvrigt iht. leverandørens anvisninger. Ved alle fri ender ved havefacade armeres murværket med musetrappe i hver 6. skifte ( pr. 400 mm), der må kun monteres bindere vinkelret på gavlen, ikke i den "ombukkede" del Mål og tolerancer

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/30 Hovedmodul: +/- 10 mm. Øvrige planmål: +/- 2 mm. Højdemål: -0/+ 5 mm. Der må ikke forekomme fejlophobning. Ovenstående supplerer krav i DS 414. Ved udførelse af ind og udrykninger på 10 mm ved vinduesbånd skærpes tolerancekravet til +/- 5 mm Prøver MOCK-UP Der skal udføres mock-up inden hovedarbejdet på begyndes se udbudstidsplan og særlig mock-up tegning, 42-EBB Mock-up en skal udføres således, at korrektioner i det egentlige arbejde kan nås at indarbejdes i projektmaterialet. I Mock-up en skal der indmures fire forskellige typer tegl som efterlever de under pkt. 4.9 beskrevne materialespecifikationer. Teglstenene kan evt. være fra fire forskellige teglproducenter. Inden indmuring skal der til godkendelse ved bygherre og byggeledelsen, fremlægges prøver af de valgte teglsten. Ligeledes skal der indgå fire forskellige mørteltyper (fire farvevarianter) Der skal udføres en prøvemur på 2 m², placering efter byggeledelsens anvisning. Prøvemuren kan efter byggeledelsens godkendelse ikke indgå i det færdige arbejde. REFERENCEFOTOS Referencefoto nr. 1.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/30 Opmuring af indervægge i porebeton 4.2 Omfang 100 mm porebetonvægge badeværelser 120 mm porebetonvægge med puds på to sider 150 mm porebetonvægge i elevatorskakte 50 mm porebetonblokke lokalt i bruseniche for indfræsning af rør 4.3 Lokalisering Hvor det på plantegninger er vist 50 mm/5 cm porebetonblokke lokalt i bruseniche for indfræsning af rør, hvor det på rumtegninger er vist 120 mm porebetonvægge i parterrelejlighed, type B, dørhul ud mod parterreindgange 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Nedbrydning/eksisterende: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Oversigtstegninger: Snittegninger: 42-EBB > 42-EBB Rumtegninger: 42-EBB > 42-EBB Detailtegninger: 42-EBB Materialer og produkter Porebetonblokke Porebetonblokke skal være CE mærket og certificeret iht. EN Tilhørende lime skal være CE mærket og certificeret iht. EN Porebetonblokke udføres som Ytong, Multiplade fra H+H eller tilsvarende Pudsning Grovpuds KC 50/50/700 Finpuds udføres med fint korn, styrkemæssigt lidt svagere end grovpudsen. Fugtisolering Der anvendes murpap på sokler, terrændæk o.l. hvor fugtspærre er nødvendig. (lukninger i parterreetager) CE-mærket LIM Dog mørtel under første skifte. Udføres lim / pap / lim iht. tegningsmateriale. Murbindere Der monteres murbindere af rustfast stål 18/8 med en diameter på 3 mm. 0,2 spændingen min. 600N/mm2. Tegloverliggere, murværkskonsoler mv. Der anvendes overliggere iht. leverandørens tekniske forskrifter og vejledninger. Overliggerne er underlagt EN (porebetonelementnorm). Anvendelse: Døroverliggere

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/30 Last: Eksponeringsklasse: Maksimal deformation: Iht. leverandør Iht. leverandør Iht. leverandør 4.10 Udførelse Arbejdet skal udføres nøje og i fuld overensstemmelser med leverandørens foreskrifter og vedledninger samt samt i h. t. EC6 og EN Tilpasning Blokken tilskæres med sav på byggepladsen. Bjælker må ikke opkortes eller på nogen måde svækkes. Kun overliggerne 12,5M11,5 må opkortes Montage Arbejdet skal udføres nøje og i fuld overensstemmelser med leverandørens foreskrifter og vedledninger, se bl.a. montageanvisning. Montagefinish: Ca. en time efter limning skrabes/slibes limfugerne. Herefter repareres skår, huller og samlinger med leverandørens anviste spartelmasse eller tilsvarende. Når denne er tør, slibes til plan vægflade. Større huller udsattes først med leverandørens anviste udfyldningsmørtel. Montagearbejdet afleveres (afsluttes) med en montagefinish, som lever op til følgende krav iht. MBK s anvisninger til følgende forudsætninger: Fuger, huller, revner og skår skal vare udfyldt til plan vægoverflade, og samlinger skal vare udjævnet over 100 mm pr. 1 mm spring. Hvis udjævningen er foretaget ved spartling, skal denne være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibning med karborundumsten nr. 80. Der kan forekomme enkelte huller op til 15 mm i diameter og enkelte ridser pr. plade. Der kan forekomme lunker m.v., som maksimalt ma vare 5 mm malt pa en 2 m retskede.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/30 Letklinkeblokke 4.2 Omfang Opmuring af letklinkeblokke under facade på parterrekarnapper Opmuring af letklinkeblokke under skalmur Opmuring af letklinkeblokke under standerskift Opmuring af letklinkeblokke under opgangs, - skalderums, - og elevatorindgangsdøre 4.3 Lokalisering Hvor der udføres parterrekarnapper (5 stk) Hvor der på facader og snit er vist Hvor der udføres elevatorer Hvor der på facader og snit er vist opgangs, - skalderums, - og elevatorindgangsdøre Letklinkeblokke under skalmur og standerskift kun hvor fundamenter ikke bliver udstøbt i beton helt op til underside af teglskifte iht ingeniør detaljer. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Nedbrydning/eksisterende: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Oversigtstegninger: Snittegninger: 42-EBB > 42-EBB Facadetegninger: 42-EBB > 42-EBB Detailtegninger: 42-EBB Materialer og produkter Sokkelsten Letklinkerbetonblokke skal være blokklasse 3 med en middeltørdensitet på 600 kg/m3. Størrelser på letklinkeblokke aflæses på snit og detailtegninger Mørteltype Til opmuring og fugning, type MC 5, for aggressivt miljø. Trykfastisolering Polystyren, Ekspanderet polystyrol leveres og monteres i industrikvalitet og med en minimum rumvægt på 20 kg/m³ og i tykkelser som angivet på sokkeldetaljer Udførelse Grunding Underlaget afrenses inden opmuringen Letklinkeblokke Sokkel afsluttes med letklinkeblokke som angivet på detailtegninger Letklinkeblokke skal henmures med fyldte fuger også studsfuger. Øverste sten skal påregnes tildannet ved niveaufrie adgange som angivet i tegningsmaterialet.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/30 Øverste letklinkeblokke skal alle steder, som angivet i detailmappe, påregnes tildannet, dog med undtagelse af letklinkeblok under standerskift. Papindlæg/fugtspærre og trykfast isolering Udføres generelt som vist på detaljer samt iht. murogtags anvisninger. Papindlæg skal i videst muligt omfang udføres i én banelængde. Hvor overlæg er nødvendige, fuldklæbes disse til absolut tæt samling.

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³ SIDE 8.1 8.0 8.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle arbejder, der normalt hører under murerarbejdet, selv om disse ikke er særlig nævnt; herunder alle leverancer af nødvendige materialer, stilladser,

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 48 Indholdsfortegnelse Dato : 1.6.2010 Side Version 2. Omfang...2 2.1. Generelt...2 2.2. Bygningsdele...2 2.3. Projektering...2 2.4. Byggeplads...3

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt. Temaopgave / del af afslutningsprojekt Matematik, niveau F Murer

5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt. Temaopgave / del af afslutningsprojekt Matematik, niveau F Murer 5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt Opgaveeksempel udarbejdet på EUC Sjælland. Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: Opgave Tværgående Alment Tankegangskompetence

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Murerarbejde Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/ Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Betonarbejde Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.202 Udg. 1.

Arbejdsbeskrivelse Betonarbejde Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.202 Udg. 1. Arbejdsbeskrivelse Betonarbejde Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 sag A019647 Dokumentnr. 424.202 Udg. 1.0 Indholdsfortegnelse Side : 1/35 Udarbejdet: THS Kontrolleret: TGHA Godkendt:

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere