Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Risikospecifikation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Generelle specifikationer Projektering Udførelse Generelt... 5 Fastgørelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Bygningsdelsbeskrivelser jf. tilbudsliste... 6 Skalmur... 6 Opmuring af indervægge i porebeton Letklinkeblokke Sokkelpuds, skæring og pudsreparationer Klinkegulve med sokkelklinke Vægfliser Oplægning og omstøbning af stålbjælker Bilag 1 Udbudskontrolplan... 29

3 1. Orientering Side : 2/30 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: Bips B2.395 Beklædninger, påmurede Gennemsyn defineres som en handling, hvor noget ses igennem og kommenteres. Godkendelse defineres som en handling, hvor noget gennemgås og der efterfølgende foreligger en erklæring om, hvorvidt det gennemgåede er godkendt eller kasseret. Renovering defineres som istandsættelse og/eller fornyelse af eksisterende bygværker. Renovering omfatter også vedligehold, ombygning og modernisering. Genopretning defineres som demontering, opretning og færdiggørelse. Opretning defineres som det at bringe eksisterende bygningsdele op til et bestemt niveau eventuelt som grundlag for en færdiggørelse. Færdiggørelse defineres i forbindelse med genopretning som det at afslutte/supplere eksisterende bygningsdele med nye bygningsdele til færdigt afleveringsniveau.

4 2. Omfang Side : 3/30 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Skalmur Opmuring af indvendigt murværk Opmuring af indervægge i porebeton Reparation af pudsede vægflader Letklinkeblokke Sokkelpuds Vægfliser Klinkegulve med sokkelklinke Oplægning og omstøbning af stålbjælker 2.3 Projektering Den udførende entreprenør dimensioner og levere alle fastgørelser hvor dette måtte være angivet i bygningsdelsbeskrivelserne eller under nærværende punkt. Endvidere skal den udførende entreprenør dimensionere og projektere efter hovedprincipper såfremt dette ligeledes er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne. Den nærværende og udførende entreprenør at udfører dimensioneringen af tegloverliggere samt alle nødvendige beslag og fastgørelser til ophæng af murværk, herunder ligeledes leverancen og monteringen af disse. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 3 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 8 arbejdsdage fra modtagelsen. Nærværende og udførende entreprenør skal varetage udarbejdelse af de beskrevne tilvalgsmuligheder for beboerne på farvevalg på fliser og klinker, herunder indsamling af beboervalg, styring og koordinering samt udførelse/ effektuering. 2.4 Byggeplads Der henvises til byggesagsbeskrivelsen for blandeplads 2.5 Sikkerhed og sundhed Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejder i højden Rækværker og afdækning Stilladsgulve, gangbroer o.l. er mere end 2 meter over terræn, skal der opsættes et rækværk eller anden afspærring. Åbne facader og huller i dæk skal altid afdækkes. Øvrige arbejder ifbm renoveringsarbejdet Nedrivning Nedrivningsarbejde skal ledes og overvåges af en erfaren person. Inden nedrivnin-

5 2. Omfang Side : 4/30 gen går i gang, skal bygningen eller konstruktioner gennemgås for at sikre sig mod bl.a. sammenstyrtning, farlige materialer og forurening. Mineraluld Der skal altid bruges åndedrætsværn og øjenværn ved arbejde med mineraluld. Spild og affald skal løbende pakkes væk, og arbejdsstedet skal gøres grundigt rent. De ansatte skal have adgang til omklædningsrum og bad D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 4 eksemplarer. Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Vægfliser Gulvklinker Teglsten 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 5 projektgennemgangsmøder Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Vægfliser Gulvklinker Teglsten (facadesten) Der udføres et prøvefelter på 1 x 1 meter til godkendelse. Bygningsdelen kan såfremt den godkendes, indgår i det færdige bygningsværk. Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Gennemføringer af afkastsrør fra boligventilation i tilgængelige boliger

6 3. Generelle specifikationer Side : 5/30 3. Generelle specifikationer 3.3 Projektering Se punkt Udførelse Entrepriseafgrænsning Den egentlige og endelig entrepriseafgrænsning er internt i hovedentreprisen og pålægger alene hovedentreprenøren Generelt Der er dog, som en vejledende service, specifikt i detaljemappen, 1.800, angivet i tekster til en bygningsdel eller en materialekomponent, en forkortelse for hvilket fag/arbejde bygningsdelen/komponenten skal leveres og monteres under. Eksempelvis; Elastisk fuge på bagstop (TØ), er en præcisering af bygningsdelen/komponenten skal leveres og monteres under tømrerarbejdet. Fastgørelse Med mindre andet er angivet, leveres og monteres alle fastgørelser af arbejdets udførende entreprenør. Eventuelle dimensioneringer og udførelses metoder ved fastgørelser mv. udføres iht. entreprenørens leverandører. 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Støvgener ved bortskæring af eksisterende teglskaller for indlæg/indarbejdelse af pap/fugtspærre 3.9 Kontrol Generelt Se udbudskontrolplan

7 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 6/30 4. Bygningsdelsbeskrivelser jf. tilbudsliste Skalmur 4.1 Orientering 4.2 Omfang Bortskæring, nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende teglskaller for montering/klæbning af nye papindlæg på eksisterende sandwichelement (se referencefoto nr. 1) Afsætning og opmåling til egne arbejder samt opmærkning for hulskæring (beskrevet under nedbrydning) til nye vindueshuller ved alle trappeopgange Montering af rustfri stålbindere Indbygning af 200 mm mineraluld/ murbatts samt indbygning af EPSkuldebrosisolering ved vinduesfalse Opmuring af skalmur ved indgangsfacade og gavle, herunder indmuring af tegloverliggere og indbygning af fugtspærre og TB-render samt dilitationsfuger Opmuring af standerskift mod sokkel Opmuring af murværksmønster ved overdækkede indgange (indgangspartier) Opmuring af standerskifter mellem vindueselementer (10 mm forskydning ind/ ud i forhold til øvrigt murværk samt imprægnering af disse) Sokkelpuds på alle synlige sokler som ikke er udført i tegl Udtrækning og forlængelse af eksisterende kælderudluftningsriste Projektering af tegloverliggere samt alle nødvendige beslag og fastgørelser til ophæng af murværk, samt armering af murværk som ikke er muret i fortandning Dilitationsfuger 4.3 Lokalisering Hvor der på facader er angivet opmuring af skalmur Hvor der på facader og bygningsdelstegninger er angivet standerskift Hvor der på bygningsdelstegninger er vist murværksmønster ved indgangspartier (enkelt og dobbelt) Hvor der på facader er angivet tilbagetrukket murværk Hvor der på plantegninger er angivet ydervægskonstruktion, skalmul Hvor der på detailtegninger og snit er vist bortskæringer af eksisterende teglskaller Ved udtrækning og forlængelse af eksisterende kælderudluftningsriste skal der påregnes 5 stk. pr opgang i samtlige opgange 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Nedbrydning/eksisterende: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Oversigtstegninger: Snittegninger: 42-EBB > 42-EBB Facadetegninger: 42-EBB > 42-EBB Bygningsdelstegninger: 42-EBB-1.505, 42-EBB , 42-EBB og 42-EBB Detailtegninger: 42-EBB-1.801

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/ Koordinering Der koordineres med arbejdet Døre, vinduer og porte montage for korrektmålsætning/tagning af vindueselementer. Ved udtrækning og forlængelse af eksisterende kælderudluftningsriste skal der påregnes 5 stk. pr opgang i samtlige opgange. Ristene, som har et cirka mål på 100x450 mm, skal demonteres, afrenses og genmonteres. Aftræksrøret skal tilsvarende forlænges og placeringen skal nøje planlægges med støbearbejdet for fundamenterne. 4.6 Tilstødende bygningsdele Det påhviler nærværende entreprenør - inden arbejdets påbegyndelse, at sikre sig at forudsætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede, herunder at måltolerancer er overholdt. Det for entreprisens udførelses nødvendige funderingsarbejde, skal således kontrolleres og gennemgåes inde opstart at murearbejderne. Letklinkerblokke som nærværende murværk opføres på er beskrevet andensteds i beskrivelsesmaterialet. Den udførende skal rette henvendelse til bygherrens tilsyn, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for værende til stede. 4.7 Projektering Tegloverliggere Under nærværende arbejder udføres nødvendig dimensionering af tegloverliggere samt alle nødvendige beslag og fastgørelser til ophæng af murværk, herunder leverancen og monteringen. Mørtel Fastlæggelse og vurdering af anvendte mørteltyper, som udarbejdes i samråd med den valgte mørtelleverandør og skal afstemmes efter de valgte murstens deklarerede minutsugning og vandoptagelse. Den valgte opmuringsmørtel; type, styrke, farve mv. skal forelægges bygherrens tilsyn inden arbejdet påbegyndes Fugtspærrer Desuden henhører det under murerarbejderne, at udfærdige detaljeret og nødvendig plan for etablering af fugtspærrer. Projekt for indbygning af fugtspærre og bortskæringer af teglskaller skal forelægges tilsynet til endelig godkendelse inden arbejdet påbegyndes. 4.8 Undersøgelser Afsætning/ opmåling De på tegningerne indskrevne mål er murmål, som skal følges nøje. Undtaget herfra er enkelte mål på plantegninger, der er udenfor murmål og hvor opmuring tilpasses målet f.eks. mellem eks. vindues huller hvor der indmures en flex-zone med standerskifter. Murerentreprenøren er pligtig til selv at kontrollere mål, koter og højder på fundamenter, inden opmuring påbegyndes. Ved uoverensstemmelser kontaktes tilsynet.

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/30 For korrekt prissætning af bortskæring af eksisterende teglskaller, er et selvsyn på stedet nødvendigt. 4.9 Materialer og produkter Sten til skalmur og standerskifte Sten skal være varedeklareret i henhold til DS/EN Som facadesten anvendes gule blødstrøgne mursten i type fra anerkendt teglværk og med et jævnt farvespil (se referencebilleder). Der skal påregnes iblandet ca. 40% sten af anden brænding og type men i samme prisklasse (gul sten med grøn påbrænding) blandingen skal være udført på fabrikken og inden levering på byggepladsen. Stenene må påregnes at være fra samme leverandør. Til murværk i normalt halvstens løberforbandt, anvendes sten i alm. dansk normalformat: 54x108x228. Hvor der mures med standerskifter mellem vinduer og ved hjørneovergange, skal der påregnes anvendelse af flexformat - sten 48x108x228 for optimal optagelse af tolerancer. Det står dog entreprenøren frit for - hvis man ved planlægning og opmåling på stedet - kan anvende normalformatsten, at gøre dette. Der tolereres ikke mørtelfuger mindre end 9 mm og større 15mm. Stenene skal opfylde følgende specifikationer, idet stenene skal kunne modstå påvirkninger i moderat miljøklasse. Teglreference blandingsforhold 60/40:

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/30 Teglsten til facade tekniske specifikationer Teglsten skal være CE-mærkede og skal minimum overholde følgende: Format: 228x108x54 mm Dansk Normalformat (Ca. 66 sten/m2 v/12 mm fuge) Format: 228x108x48 mm Flex Stone format (Ca. 70 sten/m2 v/12 mm fuge) Stentype: HD 1 Massive blødstrøgne Eksponeringsklasse: MX 3.2 (svarende til tidligere aggressiv miljøklasse ) Stentrykstyrke: Liggeflade middel, min. 25 N/mm2 Liggeflade normaliseret, min. 20 N/mm2 Bruttodensitet: kg/m3 Vandoptagelse: vægt% Minutsugning: 2,0-3,0 kg/m2 Sten med afskalninger, skår og revner må ikke indmures. Sålbænke/ murkroner Der udføres mørtelpude under nærværende arbejde som underlag vindues montagens udførelse af sålbænk i skifer samt som underlag i alle murkroner Som angivet i tegningsmaterialet. Afslutninger og underlag for sålbænke og murkroner oll. udføres af x-finér og udføres under anden entreprise koordinering skal dog påregnes. Mørtelmaterialer Generelt Al mørtel skal være NORMMØRTEL og opfylde kravene i DS/EN Al mørtel skal være som fabriksfremstillet kalkcementmørtel fra fabrik, der er tilsluttet Dansk Mørtelkontrol. KC-mørtel skal være færdigblandet systemmørtel leveret i siloer. Blanding af tørmørtel og vand skal ske med tvangsblander.

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/30 Cement Cementen leveres i overensstemmelse med de gældende "Bestemmelser for ensartet levering og undersøgelse af Portland Cement". Cementen skal opbevares tørt. Knoldet eller stenløben cement må ikke anvendes. Grus og sand Skal være rent, fri for muld, organiske bestanddele, salt og ler eller andet i en mængde, som er skadelig eller kan reducere mørtelens styrke og bestandighed. Til murermørtel skal der anvendes bakkesand. Til filtsning skal der anvendes finkornet sand, max. kornstørrelse 1 mm. Vand Der anvendes vandværksvand uden skadelige urenheder. Mørteltyper KC 50/50/700 til opmuring, grovpuds og fugning af teglstensmurværk: bakkemørtel, korn 0-4 mm. KC 20/80/550 til opmuring af skifter over ståltegl: korn 0-4 mm, i antal skifter efter leverandørens anvisninger. C 100/400 til sokkelpuds og indstøbning af dørkarme. KC 50/50/700-4 mm til udkast for puds. KC 50/50/490 til finpuds. Blanding Mørtel skal blandes på tvangsblander eller leveres fra mørtelværk. Anvendelse af fritfaldsblander (tromleblander) vil ikke blive godkendt. Ved blandingen skal tilsætning af bindemidler og tilslagsmaterialer altid ske efter vægtmåling. Cementmørtel Cement og grus tørblandes omhyggeligt, forinden der tilsættes vand i tilpas ringe mængde, så mørtelen bliver sej og smidig. Der kan alternativt anvendes fabriksfremstillet normmørtel klar til brug efter tilsætning af vand. Tilsætningsstoffer Til KC 50/50/750 må anvendes: Ethanol (denatureret sprit), Isopropanol eller Methanol (kræver dispensation fra giftloven, der indhentes af den udførende), såfremt der anvendes mindst 1 liter og højst 4 liter pr. 100 liter mørtel. Ved anvendelse til tørmørtel skal tilladelse indhentes fra leverandøren af tørmørtel. Trådbindere Alle murbindere skal opfylde kravene i DS/EN Murbindere til teglstenshulmure skal være som Ø 4 mm rustfrit stål, 18/8 0,2 = 600 N/mm2, uden drypnæse.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/30 Murbindere til skalmure monteret i bagvedliggende betonelement skal være som Ø 4 mm rustfrit stål, 18/8 0,2 = 600 N/mm2, uden drypnæse. Der skal leveres og monteres isoleringsholdere/drypskiver på alle bindere. Udgår: Trækstyrke: (INGENIØRinput) Fugearmering OK : musetrappe af rustfrit 18/8 stål SS / AISI 304 i øvrigt iht. DS/EN Dim.: godstykkelse 3,65/ 3mm, bredde 20 mm, ribbe c/c 95mm Søjleclamps OK: Ved forankring af murværk til konstruktionsstål anvendes clamps. Søjleclamps skal være fremstillet i min. 3 mm SS rustfast stål. Murrengøring Saltsyre skal være arsénfri teknisk saltsyre, der leveres færdigblandet på byggeplads i forholdet saltsyre/vand = 1:20, baseret på en 30% saltsyreoplløsning. Forinden anvendelse skal stenleverandørens anvisning for afsyring af valgte stentyper kontrolleres. Fugtspære/ fugtsikring Fugtisolering Murisoleringsstrimler skal være asfaltiprægneret pap PF 2000 med tilhørende klæber med en vægt på ca. 2 kg/m2. TB-render Der indlægges TB-render ved murhuller i gavlmure monteres iht. leverandør. Isoleringsmaterialer Hulmur Der må kun anvendes VIF-kontrollerede fabrikater. Hulmursisolering af uorganisk mineraluld, 175 mm/ murbatts Maksimal varmeledningsevne: 0,036 W/mK Kuldebroisolering EPS i murede false skal være vandskyende, VIF-kontrolleret polystyren med densitet min. 30 og tykkleser iht. detailtegninger. Teglstensoverliggere Til teglstensmure anvendes 1/1-, 3/4 og 1/2-stens standardarmerede (rustfri stål) teglstensoverliggere i sten, forbandt, farve, struktur, og specifikation som de i den pågældende bygningsdel anvendte teglsten, og undersiden skal fremtræde uden riller og huller. Tegloverliggere skal være deklareret iht. DS/EN Tegloverliggere/betonbjælke Ved parterre oplægges prefabrikeret betonbjælke med teglskaller indstøbt. Bjælken udføres og oplægges under betonarbejdet. Bjælken udføres udkraget så den bærer murværket ved gavlafslutningen i havefacaden.

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/30 Eksisterende kælderudluftningsriste Ved udtrækning og forlængelse af eksisterende kælderudluftningsriste skal der påregnes 5 stk. pr opgang i samtlige opgange. Ristene, som har et cirka mål på 100x450 mm, skal demonteres, afrenses og genmonteres. Aftræksrøret skal tilsvarende forlænges og placeringen skal nøje planlægges med støbearbejdet for fundamenterne. Imprægnering 10 mm udtrækninger imprægneres som beskrevet under 4.10 i nærværende bygningsdelsbeskrivelse Imrpægneringsmiddel: Dynasylan, fuld diffusionsåbent imprægneringsmiddel, velegent til tegl og beton 4.10 Udførelse Forbandt og opmuring Arbejdet udføres i henhold til forannævnte anvisninger samt efterfølgende suppleringer: Alt murværk udføres som normal kontrolklasse. Murværket opmures i en kombination af halvstens løberforbant og standerskifter af hhv. 1/1 og 1/2 sten omfang og type fremgår af facadetegninger. Skiftegange, standerskifter og tilbagetrukket murværksfelter udføres som angivet i tegningsmaterialet. Opmærksomheden henledes på, at felter af standeskifter mellem vinduer udføres hhv. 10 mm inde og 10 mm ude ift. det generrelle murplan omfang fremgår af facadetegninger. Derudover tilbagetrækkes standerskift 10 mm ved terræn. Imprægnering Alle 10 mm udtrækninger imprægneres med dynasylan på vandrette flader. Der skal tapes op eller der sikres således at behandlingen ikke kan ses på øvrige murværksflader. Dilatationsfuger i murværket udføres som angivet, primært bag nedløbsrør samt ved toppen af vinduesbånd ved trappeopgangene. Hvor der ikke på tegningsmaterialet, ikke fremgår standerskifter - opmures i halvstensforbandt m. 1/2-stens spring og således, at der ikke forekommer petringer. Heller ikke false og murhjørner må stå afsluttet med petringer. Der mures 15 skifter pr. 100 cm. Standerskifter opmures af hele og halve sten og petringer må ikke forekomme. Fugebredde kan variere mellem 9 og 15 mm idet tolerancer mod vinduer skal kunne optages. Rustfri armering indlægges i hvert 3 skifte ved standerskifter samt ved fri murender iht. specifikationer.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/30 Afsætning af murværk skal foretages i forhold til modullinier, således at evt. tolerancer i beton og stål ikke må overføres til murværk, uden aftale med byggeledelsen. Mureren skal gøre sig bekendt med de for stål og beton opgivne tolerancer. Eventuelle ydelser og merarbejder som følge af disse tolerancer indregnes i tilbudet. Stillads må ikke fastskrues til nyopført murværk på en sådan måde, at de kan forskubbe eller beskadige murværket. Mærker efter stilladsfastgørelser i murværk må ikke kunne ses i færdigt murværk. Ved opmuring blandes stenene fra flere paller, således at muren ikke for felter med ens udseende sten. Der skal mures med spildbrædder over isolering, således at mørtelrester i isoleringen undgås. Murværket skal under opførelsen sikres fuldstændigt mod vandindtrængning fra oven ved daglig afdækning med vandtæt pap eller lignende udlagt på en sådan måde, at vandnedsivning i murværk og isolering fuldstændigt forhindres, uanset om murværket opføres i sommer- eller vinterperioden, ligesom der skal træffes foranstaltninger mod vandindtrængning fra uinddækkede tage, mureåbninger o.s.v. Murerentreprenøren holdes ene og alene ansvarlig for overholdelsen af ovennævnte beskyttelse. Afhjælpning af evt. fugtskader, udblomstringer o.s.v. - hidrørende fra mangler i ovennævnte - fastlægges af byggeledelsen, og udføres for entreprenørens regning. Entreprenøren skal udføre al tildannelse, skæring, beskæring, forbandt m.m., som er nødvendiggjort af tilstødende bygningsdele og bygningernes installationsdele, alt under hensyn til de øvrige arbejders udførelse. Entreprenøren skal ved gennemgang af tegninger og beskrivelse selv gøre sig bekendt med de gener ved installationer og montering fra øvrige fag, der kan forekomme for murerarbejder som helhed. Hvor der foretages indmuring af el-rør, skal dette ske på den varme side af isoleringen. Mureren skal foretage fornøden afdækning af andre bygningsdele samt installationsgenstande under arbejdet, således at disse ikke beskadiges eller misfarves. I forbindelser med fastgørelser, forankringer og armeringer i forbindelse med murværk henvises til ing. projekt. Eventuel merpris som følge af ovenstående skal være indeholdt i tilbudet.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/30 Stålprofiler m.m. som indmures i konstruktioner i moderat miljø, skal være korrosionsfaste eller være korrosionsbeskyttet som klasse C5-I i DS/EN ISO ved varmforzinkning og efterfølgende malerbehandling eller ved varmforzinkning med 300 my zinktykkelse. Fugning af facademurværk Alle facader opmures og fuges færdige under opmuringen i en arbejdsgang. Der skal mures med fyldte fuger, og umiddelbart efter opmuringen - mens mørtelen stadig er plastisk, komprimeres mørtelen med en rundet fugeske/ kuglejern samtidig med at der efterfyldes med opmuringsmørtelen. Der tilføres mørtel, til fugen er absolut fyldt. Afsyring Afsyring af facademurværk skal udføres i henhold til stenproducentens anvisninger for valgte stentyper Papindlæg/fugtspærre/TB render Vandret murpap over alle muråbninger, bøjet opad og fuldklæbet til bagmur efter bortskæring af teglskaller til plant underlag samt hvor det på detailtegninger er angivet fugtspærre. Indlæg udføres nøje efter forskrifter i teknologisk instituts murogtag anvisninger. Se detailtegninger vedrørende TB render og papindlæg. Tegloverliggere/ophængt murværk Over åbninger i murværk oplægges armerede tegloverliggere i øvrig bredde som omgivende murværk og som angivet på detailtegninger. Der må ikke i ilægges pap i teglbjælkens skifter. Der kan påkræves understøtning af overliggere ved nærmere aftale med byggeledelsen. Afdækning Alle opadvendte murflader skal tildækkes ved arbejdets ophør, således at vandpåvirkning fra nedbør undgås. Bindere og murværksarmering Bindere monteres i forpladen på betonelementfacaderne. Der bruges generelt 4 bindere pr. m 2. Der suppleres med ekstra bindere: - ekstra binder i hver 4. skifte ved murender - ekstra binder i hver 4. skifte ved vindues- og døråbninger - ekstra binder i hver 4. skifte langs dilatationsfuger - ekstra binder pr 0,3 m i skalmurens næstøverste skifte Ved opmuring med standerskifter armeres med musetrapper pr 3. skifte gennemgående i hele længden og i øvrigt iht. leverandørens anvisninger. Ved alle fri ender ved havefacade armeres murværket med musetrappe i hver 6. skifte ( pr. 400 mm), der må kun monteres bindere vinkelret på gavlen, ikke i den "ombukkede" del Mål og tolerancer

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/30 Hovedmodul: +/- 10 mm. Øvrige planmål: +/- 2 mm. Højdemål: -0/+ 5 mm. Der må ikke forekomme fejlophobning. Ovenstående supplerer krav i DS 414. Ved udførelse af ind og udrykninger på 10 mm ved vinduesbånd skærpes tolerancekravet til +/- 5 mm Prøver MOCK-UP Der skal udføres mock-up inden hovedarbejdet på begyndes se udbudstidsplan og særlig mock-up tegning, 42-EBB Mock-up en skal udføres således, at korrektioner i det egentlige arbejde kan nås at indarbejdes i projektmaterialet. I Mock-up en skal der indmures fire forskellige typer tegl som efterlever de under pkt. 4.9 beskrevne materialespecifikationer. Teglstenene kan evt. være fra fire forskellige teglproducenter. Inden indmuring skal der til godkendelse ved bygherre og byggeledelsen, fremlægges prøver af de valgte teglsten. Ligeledes skal der indgå fire forskellige mørteltyper (fire farvevarianter) Der skal udføres en prøvemur på 2 m², placering efter byggeledelsens anvisning. Prøvemuren kan efter byggeledelsens godkendelse ikke indgå i det færdige arbejde. REFERENCEFOTOS Referencefoto nr. 1.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/30 Opmuring af indervægge i porebeton 4.2 Omfang 100 mm porebetonvægge badeværelser 120 mm porebetonvægge med puds på to sider 150 mm porebetonvægge i elevatorskakte 50 mm porebetonblokke lokalt i bruseniche for indfræsning af rør 4.3 Lokalisering Hvor det på plantegninger er vist 50 mm/5 cm porebetonblokke lokalt i bruseniche for indfræsning af rør, hvor det på rumtegninger er vist 120 mm porebetonvægge i parterrelejlighed, type B, dørhul ud mod parterreindgange 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Nedbrydning/eksisterende: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Oversigtstegninger: Snittegninger: 42-EBB > 42-EBB Rumtegninger: 42-EBB > 42-EBB Detailtegninger: 42-EBB Materialer og produkter Porebetonblokke Porebetonblokke skal være CE mærket og certificeret iht. EN Tilhørende lime skal være CE mærket og certificeret iht. EN Porebetonblokke udføres som Ytong, Multiplade fra H+H eller tilsvarende Pudsning Grovpuds KC 50/50/700 Finpuds udføres med fint korn, styrkemæssigt lidt svagere end grovpudsen. Fugtisolering Der anvendes murpap på sokler, terrændæk o.l. hvor fugtspærre er nødvendig. (lukninger i parterreetager) CE-mærket LIM Dog mørtel under første skifte. Udføres lim / pap / lim iht. tegningsmateriale. Murbindere Der monteres murbindere af rustfast stål 18/8 med en diameter på 3 mm. 0,2 spændingen min. 600N/mm2. Tegloverliggere, murværkskonsoler mv. Der anvendes overliggere iht. leverandørens tekniske forskrifter og vejledninger. Overliggerne er underlagt EN (porebetonelementnorm). Anvendelse: Døroverliggere

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/30 Last: Eksponeringsklasse: Maksimal deformation: Iht. leverandør Iht. leverandør Iht. leverandør 4.10 Udførelse Arbejdet skal udføres nøje og i fuld overensstemmelser med leverandørens foreskrifter og vedledninger samt samt i h. t. EC6 og EN Tilpasning Blokken tilskæres med sav på byggepladsen. Bjælker må ikke opkortes eller på nogen måde svækkes. Kun overliggerne 12,5M11,5 må opkortes Montage Arbejdet skal udføres nøje og i fuld overensstemmelser med leverandørens foreskrifter og vedledninger, se bl.a. montageanvisning. Montagefinish: Ca. en time efter limning skrabes/slibes limfugerne. Herefter repareres skår, huller og samlinger med leverandørens anviste spartelmasse eller tilsvarende. Når denne er tør, slibes til plan vægflade. Større huller udsattes først med leverandørens anviste udfyldningsmørtel. Montagearbejdet afleveres (afsluttes) med en montagefinish, som lever op til følgende krav iht. MBK s anvisninger til følgende forudsætninger: Fuger, huller, revner og skår skal vare udfyldt til plan vægoverflade, og samlinger skal vare udjævnet over 100 mm pr. 1 mm spring. Hvis udjævningen er foretaget ved spartling, skal denne være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibning med karborundumsten nr. 80. Der kan forekomme enkelte huller op til 15 mm i diameter og enkelte ridser pr. plade. Der kan forekomme lunker m.v., som maksimalt ma vare 5 mm malt pa en 2 m retskede.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/30 Letklinkeblokke 4.2 Omfang Opmuring af letklinkeblokke under facade på parterrekarnapper Opmuring af letklinkeblokke under skalmur Opmuring af letklinkeblokke under standerskift Opmuring af letklinkeblokke under opgangs, - skalderums, - og elevatorindgangsdøre 4.3 Lokalisering Hvor der udføres parterrekarnapper (5 stk) Hvor der på facader og snit er vist Hvor der udføres elevatorer Hvor der på facader og snit er vist opgangs, - skalderums, - og elevatorindgangsdøre Letklinkeblokke under skalmur og standerskift kun hvor fundamenter ikke bliver udstøbt i beton helt op til underside af teglskifte iht ingeniør detaljer. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Nedbrydning/eksisterende: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Oversigtstegninger: Snittegninger: 42-EBB > 42-EBB Facadetegninger: 42-EBB > 42-EBB Detailtegninger: 42-EBB Materialer og produkter Sokkelsten Letklinkerbetonblokke skal være blokklasse 3 med en middeltørdensitet på 600 kg/m3. Størrelser på letklinkeblokke aflæses på snit og detailtegninger Mørteltype Til opmuring og fugning, type MC 5, for aggressivt miljø. Trykfastisolering Polystyren, Ekspanderet polystyrol leveres og monteres i industrikvalitet og med en minimum rumvægt på 20 kg/m³ og i tykkelser som angivet på sokkeldetaljer Udførelse Grunding Underlaget afrenses inden opmuringen Letklinkeblokke Sokkel afsluttes med letklinkeblokke som angivet på detailtegninger Letklinkeblokke skal henmures med fyldte fuger også studsfuger. Øverste sten skal påregnes tildannet ved niveaufrie adgange som angivet i tegningsmaterialet.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/30 Øverste letklinkeblokke skal alle steder, som angivet i detailmappe, påregnes tildannet, dog med undtagelse af letklinkeblok under standerskift. Papindlæg/fugtspærre og trykfast isolering Udføres generelt som vist på detaljer samt iht. murogtags anvisninger. Papindlæg skal i videst muligt omfang udføres i én banelængde. Hvor overlæg er nødvendige, fuldklæbes disse til absolut tæt samling.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter... side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere