Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Risikospecifikation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Generelle specifikationer Projektering Udførelse Generelt... 5 Fastgørelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Bygningsdelsbeskrivelser jf. tilbudsliste... 6 Skalmur... 6 Opmuring af indervægge i porebeton Letklinkeblokke Sokkelpuds, skæring og pudsreparationer Klinkegulve med sokkelklinke Vægfliser Oplægning og omstøbning af stålbjælker Bilag 1 Udbudskontrolplan... 29

3 1. Orientering Side : 2/30 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: Bips B2.395 Beklædninger, påmurede Gennemsyn defineres som en handling, hvor noget ses igennem og kommenteres. Godkendelse defineres som en handling, hvor noget gennemgås og der efterfølgende foreligger en erklæring om, hvorvidt det gennemgåede er godkendt eller kasseret. Renovering defineres som istandsættelse og/eller fornyelse af eksisterende bygværker. Renovering omfatter også vedligehold, ombygning og modernisering. Genopretning defineres som demontering, opretning og færdiggørelse. Opretning defineres som det at bringe eksisterende bygningsdele op til et bestemt niveau eventuelt som grundlag for en færdiggørelse. Færdiggørelse defineres i forbindelse med genopretning som det at afslutte/supplere eksisterende bygningsdele med nye bygningsdele til færdigt afleveringsniveau.

4 2. Omfang Side : 3/30 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Skalmur Opmuring af indvendigt murværk Opmuring af indervægge i porebeton Reparation af pudsede vægflader Letklinkeblokke Sokkelpuds Vægfliser Klinkegulve med sokkelklinke Oplægning og omstøbning af stålbjælker 2.3 Projektering Den udførende entreprenør dimensioner og levere alle fastgørelser hvor dette måtte være angivet i bygningsdelsbeskrivelserne eller under nærværende punkt. Endvidere skal den udførende entreprenør dimensionere og projektere efter hovedprincipper såfremt dette ligeledes er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne. Den nærværende og udførende entreprenør at udfører dimensioneringen af tegloverliggere samt alle nødvendige beslag og fastgørelser til ophæng af murværk, herunder ligeledes leverancen og monteringen af disse. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 3 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 8 arbejdsdage fra modtagelsen. Nærværende og udførende entreprenør skal varetage udarbejdelse af de beskrevne tilvalgsmuligheder for beboerne på farvevalg på fliser og klinker, herunder indsamling af beboervalg, styring og koordinering samt udførelse/ effektuering. 2.4 Byggeplads Der henvises til byggesagsbeskrivelsen for blandeplads 2.5 Sikkerhed og sundhed Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejder i højden Rækværker og afdækning Stilladsgulve, gangbroer o.l. er mere end 2 meter over terræn, skal der opsættes et rækværk eller anden afspærring. Åbne facader og huller i dæk skal altid afdækkes. Øvrige arbejder ifbm renoveringsarbejdet Nedrivning Nedrivningsarbejde skal ledes og overvåges af en erfaren person. Inden nedrivnin-

5 2. Omfang Side : 4/30 gen går i gang, skal bygningen eller konstruktioner gennemgås for at sikre sig mod bl.a. sammenstyrtning, farlige materialer og forurening. Mineraluld Der skal altid bruges åndedrætsværn og øjenværn ved arbejde med mineraluld. Spild og affald skal løbende pakkes væk, og arbejdsstedet skal gøres grundigt rent. De ansatte skal have adgang til omklædningsrum og bad D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 4 eksemplarer. Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Vægfliser Gulvklinker Teglsten 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 5 projektgennemgangsmøder Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Vægfliser Gulvklinker Teglsten (facadesten) Der udføres et prøvefelter på 1 x 1 meter til godkendelse. Bygningsdelen kan såfremt den godkendes, indgår i det færdige bygningsværk. Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Gennemføringer af afkastsrør fra boligventilation i tilgængelige boliger

6 3. Generelle specifikationer Side : 5/30 3. Generelle specifikationer 3.3 Projektering Se punkt Udførelse Entrepriseafgrænsning Den egentlige og endelig entrepriseafgrænsning er internt i hovedentreprisen og pålægger alene hovedentreprenøren Generelt Der er dog, som en vejledende service, specifikt i detaljemappen, 1.800, angivet i tekster til en bygningsdel eller en materialekomponent, en forkortelse for hvilket fag/arbejde bygningsdelen/komponenten skal leveres og monteres under. Eksempelvis; Elastisk fuge på bagstop (TØ), er en præcisering af bygningsdelen/komponenten skal leveres og monteres under tømrerarbejdet. Fastgørelse Med mindre andet er angivet, leveres og monteres alle fastgørelser af arbejdets udførende entreprenør. Eventuelle dimensioneringer og udførelses metoder ved fastgørelser mv. udføres iht. entreprenørens leverandører. 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Støvgener ved bortskæring af eksisterende teglskaller for indlæg/indarbejdelse af pap/fugtspærre 3.9 Kontrol Generelt Se udbudskontrolplan

7 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 6/30 4. Bygningsdelsbeskrivelser jf. tilbudsliste Skalmur 4.1 Orientering 4.2 Omfang Bortskæring, nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende teglskaller for montering/klæbning af nye papindlæg på eksisterende sandwichelement (se referencefoto nr. 1) Afsætning og opmåling til egne arbejder samt opmærkning for hulskæring (beskrevet under nedbrydning) til nye vindueshuller ved alle trappeopgange Montering af rustfri stålbindere Indbygning af 200 mm mineraluld/ murbatts samt indbygning af EPSkuldebrosisolering ved vinduesfalse Opmuring af skalmur ved indgangsfacade og gavle, herunder indmuring af tegloverliggere og indbygning af fugtspærre og TB-render samt dilitationsfuger Opmuring af standerskift mod sokkel Opmuring af murværksmønster ved overdækkede indgange (indgangspartier) Opmuring af standerskifter mellem vindueselementer (10 mm forskydning ind/ ud i forhold til øvrigt murværk samt imprægnering af disse) Sokkelpuds på alle synlige sokler som ikke er udført i tegl Udtrækning og forlængelse af eksisterende kælderudluftningsriste Projektering af tegloverliggere samt alle nødvendige beslag og fastgørelser til ophæng af murværk, samt armering af murværk som ikke er muret i fortandning Dilitationsfuger 4.3 Lokalisering Hvor der på facader er angivet opmuring af skalmur Hvor der på facader og bygningsdelstegninger er angivet standerskift Hvor der på bygningsdelstegninger er vist murværksmønster ved indgangspartier (enkelt og dobbelt) Hvor der på facader er angivet tilbagetrukket murværk Hvor der på plantegninger er angivet ydervægskonstruktion, skalmul Hvor der på detailtegninger og snit er vist bortskæringer af eksisterende teglskaller Ved udtrækning og forlængelse af eksisterende kælderudluftningsriste skal der påregnes 5 stk. pr opgang i samtlige opgange 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Nedbrydning/eksisterende: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Oversigtstegninger: Snittegninger: 42-EBB > 42-EBB Facadetegninger: 42-EBB > 42-EBB Bygningsdelstegninger: 42-EBB-1.505, 42-EBB , 42-EBB og 42-EBB Detailtegninger: 42-EBB-1.801

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/ Koordinering Der koordineres med arbejdet Døre, vinduer og porte montage for korrektmålsætning/tagning af vindueselementer. Ved udtrækning og forlængelse af eksisterende kælderudluftningsriste skal der påregnes 5 stk. pr opgang i samtlige opgange. Ristene, som har et cirka mål på 100x450 mm, skal demonteres, afrenses og genmonteres. Aftræksrøret skal tilsvarende forlænges og placeringen skal nøje planlægges med støbearbejdet for fundamenterne. 4.6 Tilstødende bygningsdele Det påhviler nærværende entreprenør - inden arbejdets påbegyndelse, at sikre sig at forudsætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede, herunder at måltolerancer er overholdt. Det for entreprisens udførelses nødvendige funderingsarbejde, skal således kontrolleres og gennemgåes inde opstart at murearbejderne. Letklinkerblokke som nærværende murværk opføres på er beskrevet andensteds i beskrivelsesmaterialet. Den udførende skal rette henvendelse til bygherrens tilsyn, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for værende til stede. 4.7 Projektering Tegloverliggere Under nærværende arbejder udføres nødvendig dimensionering af tegloverliggere samt alle nødvendige beslag og fastgørelser til ophæng af murværk, herunder leverancen og monteringen. Mørtel Fastlæggelse og vurdering af anvendte mørteltyper, som udarbejdes i samråd med den valgte mørtelleverandør og skal afstemmes efter de valgte murstens deklarerede minutsugning og vandoptagelse. Den valgte opmuringsmørtel; type, styrke, farve mv. skal forelægges bygherrens tilsyn inden arbejdet påbegyndes Fugtspærrer Desuden henhører det under murerarbejderne, at udfærdige detaljeret og nødvendig plan for etablering af fugtspærrer. Projekt for indbygning af fugtspærre og bortskæringer af teglskaller skal forelægges tilsynet til endelig godkendelse inden arbejdet påbegyndes. 4.8 Undersøgelser Afsætning/ opmåling De på tegningerne indskrevne mål er murmål, som skal følges nøje. Undtaget herfra er enkelte mål på plantegninger, der er udenfor murmål og hvor opmuring tilpasses målet f.eks. mellem eks. vindues huller hvor der indmures en flex-zone med standerskifter. Murerentreprenøren er pligtig til selv at kontrollere mål, koter og højder på fundamenter, inden opmuring påbegyndes. Ved uoverensstemmelser kontaktes tilsynet.

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/30 For korrekt prissætning af bortskæring af eksisterende teglskaller, er et selvsyn på stedet nødvendigt. 4.9 Materialer og produkter Sten til skalmur og standerskifte Sten skal være varedeklareret i henhold til DS/EN Som facadesten anvendes gule blødstrøgne mursten i type fra anerkendt teglværk og med et jævnt farvespil (se referencebilleder). Der skal påregnes iblandet ca. 40% sten af anden brænding og type men i samme prisklasse (gul sten med grøn påbrænding) blandingen skal være udført på fabrikken og inden levering på byggepladsen. Stenene må påregnes at være fra samme leverandør. Til murværk i normalt halvstens løberforbandt, anvendes sten i alm. dansk normalformat: 54x108x228. Hvor der mures med standerskifter mellem vinduer og ved hjørneovergange, skal der påregnes anvendelse af flexformat - sten 48x108x228 for optimal optagelse af tolerancer. Det står dog entreprenøren frit for - hvis man ved planlægning og opmåling på stedet - kan anvende normalformatsten, at gøre dette. Der tolereres ikke mørtelfuger mindre end 9 mm og større 15mm. Stenene skal opfylde følgende specifikationer, idet stenene skal kunne modstå påvirkninger i moderat miljøklasse. Teglreference blandingsforhold 60/40:

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/30 Teglsten til facade tekniske specifikationer Teglsten skal være CE-mærkede og skal minimum overholde følgende: Format: 228x108x54 mm Dansk Normalformat (Ca. 66 sten/m2 v/12 mm fuge) Format: 228x108x48 mm Flex Stone format (Ca. 70 sten/m2 v/12 mm fuge) Stentype: HD 1 Massive blødstrøgne Eksponeringsklasse: MX 3.2 (svarende til tidligere aggressiv miljøklasse ) Stentrykstyrke: Liggeflade middel, min. 25 N/mm2 Liggeflade normaliseret, min. 20 N/mm2 Bruttodensitet: kg/m3 Vandoptagelse: vægt% Minutsugning: 2,0-3,0 kg/m2 Sten med afskalninger, skår og revner må ikke indmures. Sålbænke/ murkroner Der udføres mørtelpude under nærværende arbejde som underlag vindues montagens udførelse af sålbænk i skifer samt som underlag i alle murkroner Som angivet i tegningsmaterialet. Afslutninger og underlag for sålbænke og murkroner oll. udføres af x-finér og udføres under anden entreprise koordinering skal dog påregnes. Mørtelmaterialer Generelt Al mørtel skal være NORMMØRTEL og opfylde kravene i DS/EN Al mørtel skal være som fabriksfremstillet kalkcementmørtel fra fabrik, der er tilsluttet Dansk Mørtelkontrol. KC-mørtel skal være færdigblandet systemmørtel leveret i siloer. Blanding af tørmørtel og vand skal ske med tvangsblander.

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/30 Cement Cementen leveres i overensstemmelse med de gældende "Bestemmelser for ensartet levering og undersøgelse af Portland Cement". Cementen skal opbevares tørt. Knoldet eller stenløben cement må ikke anvendes. Grus og sand Skal være rent, fri for muld, organiske bestanddele, salt og ler eller andet i en mængde, som er skadelig eller kan reducere mørtelens styrke og bestandighed. Til murermørtel skal der anvendes bakkesand. Til filtsning skal der anvendes finkornet sand, max. kornstørrelse 1 mm. Vand Der anvendes vandværksvand uden skadelige urenheder. Mørteltyper KC 50/50/700 til opmuring, grovpuds og fugning af teglstensmurværk: bakkemørtel, korn 0-4 mm. KC 20/80/550 til opmuring af skifter over ståltegl: korn 0-4 mm, i antal skifter efter leverandørens anvisninger. C 100/400 til sokkelpuds og indstøbning af dørkarme. KC 50/50/700-4 mm til udkast for puds. KC 50/50/490 til finpuds. Blanding Mørtel skal blandes på tvangsblander eller leveres fra mørtelværk. Anvendelse af fritfaldsblander (tromleblander) vil ikke blive godkendt. Ved blandingen skal tilsætning af bindemidler og tilslagsmaterialer altid ske efter vægtmåling. Cementmørtel Cement og grus tørblandes omhyggeligt, forinden der tilsættes vand i tilpas ringe mængde, så mørtelen bliver sej og smidig. Der kan alternativt anvendes fabriksfremstillet normmørtel klar til brug efter tilsætning af vand. Tilsætningsstoffer Til KC 50/50/750 må anvendes: Ethanol (denatureret sprit), Isopropanol eller Methanol (kræver dispensation fra giftloven, der indhentes af den udførende), såfremt der anvendes mindst 1 liter og højst 4 liter pr. 100 liter mørtel. Ved anvendelse til tørmørtel skal tilladelse indhentes fra leverandøren af tørmørtel. Trådbindere Alle murbindere skal opfylde kravene i DS/EN Murbindere til teglstenshulmure skal være som Ø 4 mm rustfrit stål, 18/8 0,2 = 600 N/mm2, uden drypnæse.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/30 Murbindere til skalmure monteret i bagvedliggende betonelement skal være som Ø 4 mm rustfrit stål, 18/8 0,2 = 600 N/mm2, uden drypnæse. Der skal leveres og monteres isoleringsholdere/drypskiver på alle bindere. Udgår: Trækstyrke: (INGENIØRinput) Fugearmering OK : musetrappe af rustfrit 18/8 stål SS / AISI 304 i øvrigt iht. DS/EN Dim.: godstykkelse 3,65/ 3mm, bredde 20 mm, ribbe c/c 95mm Søjleclamps OK: Ved forankring af murværk til konstruktionsstål anvendes clamps. Søjleclamps skal være fremstillet i min. 3 mm SS rustfast stål. Murrengøring Saltsyre skal være arsénfri teknisk saltsyre, der leveres færdigblandet på byggeplads i forholdet saltsyre/vand = 1:20, baseret på en 30% saltsyreoplløsning. Forinden anvendelse skal stenleverandørens anvisning for afsyring af valgte stentyper kontrolleres. Fugtspære/ fugtsikring Fugtisolering Murisoleringsstrimler skal være asfaltiprægneret pap PF 2000 med tilhørende klæber med en vægt på ca. 2 kg/m2. TB-render Der indlægges TB-render ved murhuller i gavlmure monteres iht. leverandør. Isoleringsmaterialer Hulmur Der må kun anvendes VIF-kontrollerede fabrikater. Hulmursisolering af uorganisk mineraluld, 175 mm/ murbatts Maksimal varmeledningsevne: 0,036 W/mK Kuldebroisolering EPS i murede false skal være vandskyende, VIF-kontrolleret polystyren med densitet min. 30 og tykkleser iht. detailtegninger. Teglstensoverliggere Til teglstensmure anvendes 1/1-, 3/4 og 1/2-stens standardarmerede (rustfri stål) teglstensoverliggere i sten, forbandt, farve, struktur, og specifikation som de i den pågældende bygningsdel anvendte teglsten, og undersiden skal fremtræde uden riller og huller. Tegloverliggere skal være deklareret iht. DS/EN Tegloverliggere/betonbjælke Ved parterre oplægges prefabrikeret betonbjælke med teglskaller indstøbt. Bjælken udføres og oplægges under betonarbejdet. Bjælken udføres udkraget så den bærer murværket ved gavlafslutningen i havefacaden.

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/30 Eksisterende kælderudluftningsriste Ved udtrækning og forlængelse af eksisterende kælderudluftningsriste skal der påregnes 5 stk. pr opgang i samtlige opgange. Ristene, som har et cirka mål på 100x450 mm, skal demonteres, afrenses og genmonteres. Aftræksrøret skal tilsvarende forlænges og placeringen skal nøje planlægges med støbearbejdet for fundamenterne. Imprægnering 10 mm udtrækninger imprægneres som beskrevet under 4.10 i nærværende bygningsdelsbeskrivelse Imrpægneringsmiddel: Dynasylan, fuld diffusionsåbent imprægneringsmiddel, velegent til tegl og beton 4.10 Udførelse Forbandt og opmuring Arbejdet udføres i henhold til forannævnte anvisninger samt efterfølgende suppleringer: Alt murværk udføres som normal kontrolklasse. Murværket opmures i en kombination af halvstens løberforbant og standerskifter af hhv. 1/1 og 1/2 sten omfang og type fremgår af facadetegninger. Skiftegange, standerskifter og tilbagetrukket murværksfelter udføres som angivet i tegningsmaterialet. Opmærksomheden henledes på, at felter af standeskifter mellem vinduer udføres hhv. 10 mm inde og 10 mm ude ift. det generrelle murplan omfang fremgår af facadetegninger. Derudover tilbagetrækkes standerskift 10 mm ved terræn. Imprægnering Alle 10 mm udtrækninger imprægneres med dynasylan på vandrette flader. Der skal tapes op eller der sikres således at behandlingen ikke kan ses på øvrige murværksflader. Dilatationsfuger i murværket udføres som angivet, primært bag nedløbsrør samt ved toppen af vinduesbånd ved trappeopgangene. Hvor der ikke på tegningsmaterialet, ikke fremgår standerskifter - opmures i halvstensforbandt m. 1/2-stens spring og således, at der ikke forekommer petringer. Heller ikke false og murhjørner må stå afsluttet med petringer. Der mures 15 skifter pr. 100 cm. Standerskifter opmures af hele og halve sten og petringer må ikke forekomme. Fugebredde kan variere mellem 9 og 15 mm idet tolerancer mod vinduer skal kunne optages. Rustfri armering indlægges i hvert 3 skifte ved standerskifter samt ved fri murender iht. specifikationer.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/30 Afsætning af murværk skal foretages i forhold til modullinier, således at evt. tolerancer i beton og stål ikke må overføres til murværk, uden aftale med byggeledelsen. Mureren skal gøre sig bekendt med de for stål og beton opgivne tolerancer. Eventuelle ydelser og merarbejder som følge af disse tolerancer indregnes i tilbudet. Stillads må ikke fastskrues til nyopført murværk på en sådan måde, at de kan forskubbe eller beskadige murværket. Mærker efter stilladsfastgørelser i murværk må ikke kunne ses i færdigt murværk. Ved opmuring blandes stenene fra flere paller, således at muren ikke for felter med ens udseende sten. Der skal mures med spildbrædder over isolering, således at mørtelrester i isoleringen undgås. Murværket skal under opførelsen sikres fuldstændigt mod vandindtrængning fra oven ved daglig afdækning med vandtæt pap eller lignende udlagt på en sådan måde, at vandnedsivning i murværk og isolering fuldstændigt forhindres, uanset om murværket opføres i sommer- eller vinterperioden, ligesom der skal træffes foranstaltninger mod vandindtrængning fra uinddækkede tage, mureåbninger o.s.v. Murerentreprenøren holdes ene og alene ansvarlig for overholdelsen af ovennævnte beskyttelse. Afhjælpning af evt. fugtskader, udblomstringer o.s.v. - hidrørende fra mangler i ovennævnte - fastlægges af byggeledelsen, og udføres for entreprenørens regning. Entreprenøren skal udføre al tildannelse, skæring, beskæring, forbandt m.m., som er nødvendiggjort af tilstødende bygningsdele og bygningernes installationsdele, alt under hensyn til de øvrige arbejders udførelse. Entreprenøren skal ved gennemgang af tegninger og beskrivelse selv gøre sig bekendt med de gener ved installationer og montering fra øvrige fag, der kan forekomme for murerarbejder som helhed. Hvor der foretages indmuring af el-rør, skal dette ske på den varme side af isoleringen. Mureren skal foretage fornøden afdækning af andre bygningsdele samt installationsgenstande under arbejdet, således at disse ikke beskadiges eller misfarves. I forbindelser med fastgørelser, forankringer og armeringer i forbindelse med murværk henvises til ing. projekt. Eventuel merpris som følge af ovenstående skal være indeholdt i tilbudet.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/30 Stålprofiler m.m. som indmures i konstruktioner i moderat miljø, skal være korrosionsfaste eller være korrosionsbeskyttet som klasse C5-I i DS/EN ISO ved varmforzinkning og efterfølgende malerbehandling eller ved varmforzinkning med 300 my zinktykkelse. Fugning af facademurværk Alle facader opmures og fuges færdige under opmuringen i en arbejdsgang. Der skal mures med fyldte fuger, og umiddelbart efter opmuringen - mens mørtelen stadig er plastisk, komprimeres mørtelen med en rundet fugeske/ kuglejern samtidig med at der efterfyldes med opmuringsmørtelen. Der tilføres mørtel, til fugen er absolut fyldt. Afsyring Afsyring af facademurværk skal udføres i henhold til stenproducentens anvisninger for valgte stentyper Papindlæg/fugtspærre/TB render Vandret murpap over alle muråbninger, bøjet opad og fuldklæbet til bagmur efter bortskæring af teglskaller til plant underlag samt hvor det på detailtegninger er angivet fugtspærre. Indlæg udføres nøje efter forskrifter i teknologisk instituts murogtag anvisninger. Se detailtegninger vedrørende TB render og papindlæg. Tegloverliggere/ophængt murværk Over åbninger i murværk oplægges armerede tegloverliggere i øvrig bredde som omgivende murværk og som angivet på detailtegninger. Der må ikke i ilægges pap i teglbjælkens skifter. Der kan påkræves understøtning af overliggere ved nærmere aftale med byggeledelsen. Afdækning Alle opadvendte murflader skal tildækkes ved arbejdets ophør, således at vandpåvirkning fra nedbør undgås. Bindere og murværksarmering Bindere monteres i forpladen på betonelementfacaderne. Der bruges generelt 4 bindere pr. m 2. Der suppleres med ekstra bindere: - ekstra binder i hver 4. skifte ved murender - ekstra binder i hver 4. skifte ved vindues- og døråbninger - ekstra binder i hver 4. skifte langs dilatationsfuger - ekstra binder pr 0,3 m i skalmurens næstøverste skifte Ved opmuring med standerskifter armeres med musetrapper pr 3. skifte gennemgående i hele længden og i øvrigt iht. leverandørens anvisninger. Ved alle fri ender ved havefacade armeres murværket med musetrappe i hver 6. skifte ( pr. 400 mm), der må kun monteres bindere vinkelret på gavlen, ikke i den "ombukkede" del Mål og tolerancer

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/30 Hovedmodul: +/- 10 mm. Øvrige planmål: +/- 2 mm. Højdemål: -0/+ 5 mm. Der må ikke forekomme fejlophobning. Ovenstående supplerer krav i DS 414. Ved udførelse af ind og udrykninger på 10 mm ved vinduesbånd skærpes tolerancekravet til +/- 5 mm Prøver MOCK-UP Der skal udføres mock-up inden hovedarbejdet på begyndes se udbudstidsplan og særlig mock-up tegning, 42-EBB Mock-up en skal udføres således, at korrektioner i det egentlige arbejde kan nås at indarbejdes i projektmaterialet. I Mock-up en skal der indmures fire forskellige typer tegl som efterlever de under pkt. 4.9 beskrevne materialespecifikationer. Teglstenene kan evt. være fra fire forskellige teglproducenter. Inden indmuring skal der til godkendelse ved bygherre og byggeledelsen, fremlægges prøver af de valgte teglsten. Ligeledes skal der indgå fire forskellige mørteltyper (fire farvevarianter) Der skal udføres en prøvemur på 2 m², placering efter byggeledelsens anvisning. Prøvemuren kan efter byggeledelsens godkendelse ikke indgå i det færdige arbejde. REFERENCEFOTOS Referencefoto nr. 1.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/30 Opmuring af indervægge i porebeton 4.2 Omfang 100 mm porebetonvægge badeværelser 120 mm porebetonvægge med puds på to sider 150 mm porebetonvægge i elevatorskakte 50 mm porebetonblokke lokalt i bruseniche for indfræsning af rør 4.3 Lokalisering Hvor det på plantegninger er vist 50 mm/5 cm porebetonblokke lokalt i bruseniche for indfræsning af rør, hvor det på rumtegninger er vist 120 mm porebetonvægge i parterrelejlighed, type B, dørhul ud mod parterreindgange 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Nedbrydning/eksisterende: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Oversigtstegninger: Snittegninger: 42-EBB > 42-EBB Rumtegninger: 42-EBB > 42-EBB Detailtegninger: 42-EBB Materialer og produkter Porebetonblokke Porebetonblokke skal være CE mærket og certificeret iht. EN Tilhørende lime skal være CE mærket og certificeret iht. EN Porebetonblokke udføres som Ytong, Multiplade fra H+H eller tilsvarende Pudsning Grovpuds KC 50/50/700 Finpuds udføres med fint korn, styrkemæssigt lidt svagere end grovpudsen. Fugtisolering Der anvendes murpap på sokler, terrændæk o.l. hvor fugtspærre er nødvendig. (lukninger i parterreetager) CE-mærket LIM Dog mørtel under første skifte. Udføres lim / pap / lim iht. tegningsmateriale. Murbindere Der monteres murbindere af rustfast stål 18/8 med en diameter på 3 mm. 0,2 spændingen min. 600N/mm2. Tegloverliggere, murværkskonsoler mv. Der anvendes overliggere iht. leverandørens tekniske forskrifter og vejledninger. Overliggerne er underlagt EN (porebetonelementnorm). Anvendelse: Døroverliggere

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/30 Last: Eksponeringsklasse: Maksimal deformation: Iht. leverandør Iht. leverandør Iht. leverandør 4.10 Udførelse Arbejdet skal udføres nøje og i fuld overensstemmelser med leverandørens foreskrifter og vedledninger samt samt i h. t. EC6 og EN Tilpasning Blokken tilskæres med sav på byggepladsen. Bjælker må ikke opkortes eller på nogen måde svækkes. Kun overliggerne 12,5M11,5 må opkortes Montage Arbejdet skal udføres nøje og i fuld overensstemmelser med leverandørens foreskrifter og vedledninger, se bl.a. montageanvisning. Montagefinish: Ca. en time efter limning skrabes/slibes limfugerne. Herefter repareres skår, huller og samlinger med leverandørens anviste spartelmasse eller tilsvarende. Når denne er tør, slibes til plan vægflade. Større huller udsattes først med leverandørens anviste udfyldningsmørtel. Montagearbejdet afleveres (afsluttes) med en montagefinish, som lever op til følgende krav iht. MBK s anvisninger til følgende forudsætninger: Fuger, huller, revner og skår skal vare udfyldt til plan vægoverflade, og samlinger skal vare udjævnet over 100 mm pr. 1 mm spring. Hvis udjævningen er foretaget ved spartling, skal denne være fastsiddende og må ikke smuldre ved let slibning med karborundumsten nr. 80. Der kan forekomme enkelte huller op til 15 mm i diameter og enkelte ridser pr. plade. Der kan forekomme lunker m.v., som maksimalt ma vare 5 mm malt pa en 2 m retskede.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/30 Letklinkeblokke 4.2 Omfang Opmuring af letklinkeblokke under facade på parterrekarnapper Opmuring af letklinkeblokke under skalmur Opmuring af letklinkeblokke under standerskift Opmuring af letklinkeblokke under opgangs, - skalderums, - og elevatorindgangsdøre 4.3 Lokalisering Hvor der udføres parterrekarnapper (5 stk) Hvor der på facader og snit er vist Hvor der udføres elevatorer Hvor der på facader og snit er vist opgangs, - skalderums, - og elevatorindgangsdøre Letklinkeblokke under skalmur og standerskift kun hvor fundamenter ikke bliver udstøbt i beton helt op til underside af teglskifte iht ingeniør detaljer. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Nedbrydning/eksisterende: 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB , 42-EBB > 42-EBB Oversigtstegninger: Snittegninger: 42-EBB > 42-EBB Facadetegninger: 42-EBB > 42-EBB Detailtegninger: 42-EBB Materialer og produkter Sokkelsten Letklinkerbetonblokke skal være blokklasse 3 med en middeltørdensitet på 600 kg/m3. Størrelser på letklinkeblokke aflæses på snit og detailtegninger Mørteltype Til opmuring og fugning, type MC 5, for aggressivt miljø. Trykfastisolering Polystyren, Ekspanderet polystyrol leveres og monteres i industrikvalitet og med en minimum rumvægt på 20 kg/m³ og i tykkelser som angivet på sokkeldetaljer Udførelse Grunding Underlaget afrenses inden opmuringen Letklinkeblokke Sokkel afsluttes med letklinkeblokke som angivet på detailtegninger Letklinkeblokke skal henmures med fyldte fuger også studsfuger. Øverste sten skal påregnes tildannet ved niveaufrie adgange som angivet i tegningsmaterialet.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/30 Øverste letklinkeblokke skal alle steder, som angivet i detailmappe, påregnes tildannet, dog med undtagelse af letklinkeblok under standerskift. Papindlæg/fugtspærre og trykfast isolering Udføres generelt som vist på detaljer samt iht. murogtags anvisninger. Papindlæg skal i videst muligt omfang udføres i én banelængde. Hvor overlæg er nødvendige, fuldklæbes disse til absolut tæt samling.

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.380 Fast inventar Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.380 Fast inventar Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.380 Fast inventar Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

QUALITAS ARCHITECT. Work specification. Mason Brickwork

QUALITAS ARCHITECT. Work specification. Mason Brickwork QUALITAS ARCHITECT Work specification Mason Brickwork Steven Søgaard Jensen 1/8/2014 Arbejdsbeskrivelse Murer Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 08-01-2014 1 Udarb.: Kontrol: Godk.: Kap.-side

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser.

BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 1.2 1.2.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.2.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec. 1986. 1.2.1.2

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.3 Projektering... 5 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³ SIDE 8.1 8.0 8.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle arbejder, der normalt hører under murerarbejdet, selv om disse ikke er særlig nævnt; herunder alle leverancer af nødvendige materialer, stilladser,

Læs mere

Spørgsmål Grundforløb 1

Spørgsmål Grundforløb 1 Spørgsmål Grundforløb 1 1. Hvad forstås ved en teglbjælke, og hvad er et vederlag? 2. Beskriv den korrekte arbejdsgang for afsyring af udvendig facade mur? 3. Hvad regnes for frostfri dybde for en bygning

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden

Hindsgavl Slot. Ombygning af laden 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 48 Indholdsfortegnelse Dato : 1.6.2010 Side Version 2. Omfang...2 2.1. Generelt...2 2.2. Bygningsdele...2 2.3. Projektering...2 2.4. Byggeplads...3

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter

SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter InDhold og informationer indholdsfortegnelse Generel information om brug... 2 Mørtel til støbning... 3 Universal- og multimørtel... 4 Praktisk emballage...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur:

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur: EKSISTERENDE FACADER - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

MURMA Overliggersystem

MURMA Overliggersystem MURMA OVERLIGGER 02/2016 MURMA Overliggersystem PRODUKTBESKRIVELSE Murma Overliggersystem Anvendelse Armeret overliggersystem til skalmure af tegl, kalksandsten, betonsten m.m. Overliggerprofilen fungerer

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1 C12 SfB ( ) Fh 2 Februar 2006 Side 1 Nyt navn BRICTEC-murværksarmering (bistål 37R) hedder nu MURTEC rustfrit bistål 37R, men stadig samme suveræne styrke. Indledning På disse sider gennemgås en række

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr. 12.0600 revision : init. kontr. rev. dato Modelfil DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 mål tegn. af

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Hindsgavl Slot. Ombygning af svinestald

Hindsgavl Slot. Ombygning af svinestald 05 Murerarbejdet Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 75 Indholdsfortegnelse Dato : 14.11.2008 Side Version 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 2 2.4. Byggeplads...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 20140220 Renovering Rev. dato: Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC003552LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere