SØLLERØD PARK, TAGUDSKIFTNING Idéoplæg/Byggeprogram 30. marts 2012 FOGH & FØLNER Arkitektfi rma A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØLLERØD PARK, TAGUDSKIFTNING Idéoplæg/Byggeprogram 30. marts 2012 FOGH & FØLNER Arkitektfi rma A/S www.fogh-folner.dk"

Transkript

1 SØLLERØD PARK, TAGUDSKIFTNING Idéoplæg/Byggeprogram 30. marts 2012 FOGH & FØLNER Arkitektfi rma A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ORGANISATION INDLEDNING Opgaven side 4 Afgrænsning af opgaven side 4 BEVARINGSVÆRDIER OG NUVÆRENDE FREMTRÆDEN Idé og placering side 5 Arkitekturhistorie side 5 Miljømæssig værdi side 5 Kulturhistorisk værdi side 5 Arkitektonisk værdi side 5 Bærende bevaringsværdi side 6 Kommunens holdning og registrering af bevaringsværdi side 6 EKSISTERENDE BEBYGGELSE OG TILSTAND Tilstandsbeskrivelse side 7 Tag side 7 Skorstene side 7 Tagvinduer side 7 Gavle side 7 Indvendige registreringer side 7 Installationer (teknik, dræn, el- og belysning, telefon, edb) side 7 Undersøgelser side 7 Konklusion (tag, gavle) side 8 ÆNDRINGER OG TILPASNINGER Fremtidig bygn.mæssige istandsættelsesarb. side 10 Arbejdets omfang, generelt side 10 Selve istandsættelsesarbejderne side 11 Tagsten side 11 Tagkonstruktion side 11 Spidslofter, skunkrum og brandmure side 11 Undertag side 12 Isolering side 12 Tagvinduer side 13 Ventilationsskorstene side 13 Tagrender og nedløb side 13 Gavle side 13 Andet side 14 FORHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVGIVNINGEN Myndigheder side 14 Gældende planbestemmelser side 14 PROJEKTERINGS- OG UDFØRELSESFASEN Udbud side 15 Projektering og tidsplan side 15 Byggeplads side 15 Hensyn til beboerne under arb. udførelse side 16 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet side 16 ØKONOMISK OVERSLAG Afgrænsning/omfang, økonomiske overslag side 16 Overslag, blok 10 (pilotprojekt) side 17 Overslag, 18 blokke (excl. blok 10) side 17 2

3 BYGHERRE Ejerforeningen Søllerød Park v. formand Carsten Rode Søllerød Park 8 st Holte Mobil: Bestyrelsesmedlem Martin Skovkjær Nielsen Søllerød Park 2840 Holte ADMINISTRATOR Lund Elmer Sandager A/S 1560 København V Tlf.: att. Majbritt Ettinger Riisgaard ARKITEKT - TOTALRÅDGIVER Fogh & Følner Arkitektfi rma A/S Kulsviervej Kgs. Lyngby Tlf.: v. partner Lars Møller Andersen 3

4 INDLEDNING Opgaven Den foreliggende opgave omfatter udarbejdelse af et projekt til istandsættelse af bebyggelsens tage samt efterisolering af gavle. Hæftet er udført af Fogh & Følner, Arkitektfi rma A/S, og er blevet til efter løbende drøftelser med såvel bestyrelsen/ejerforeningen som Rudersdal kommunes repræsentanter. Afgrænsning af opgaven Nærværende idéoplæg omhandler istandsættelse af Søllerød Park. Fogh og Følner har modtaget følgende materiale som forudsætninger for opgaven: Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for tagkonstruktioner, m.m., udarbejdet af Moe & Brødsgaard, dateret Registreringen har omfattet blok 10 og 15 dvs. ca. 10% af bebyggelsen. Tilstandsregistrering dateret marts 2012 vedr. installationer udarbejdet af JKConsult v. Jan Kepny Rapport benævnt Vurdering af tegltage udarbejdet af Teknologisk Institut, dateret Ud over ovennævnte har tegnestuen registreret bebyggelsen overordnet og visuelt med brug af stiger i et mindre omfang. Der har ikke været udført destruktive indgreb, bort set fra åbning til skunkrum, fjernelse af isolering for besigtigelse af spærfødder i blok 2 (lejlighed nr. 15). Spidsloft over blok 2 er besigtiget. Der er registreret i alt 3 forskellige typer tagsten. Bindere på tagsten er afprøvet med let ryk med en fi nger for holdbarhed. Registreringerne er udført i perioden januar til marts måned Gennemgået gamle tegninger fra byggeriets oprindelse herunder ejerforeningens hjemmeside. Korrespondance med Rudersdal Kommune Afholdt møder med bestyrelsen om tidligere udførte arbejder, m.m. 4

5 BEVARINGSVÆRDIER OG NUVÆRENDE FREMTRÆDEN (teksten er sammenfattet med henvisning til Eva og Nils Koppel s tidligere publicerede artikler) Idé og placering: Søllerød Park ligger midt i Søllerød i en fi n gammel park, anlagt af havearkitekt Erstad Jørgensen for bankdirektør Isak Glückstadt. Senere har parken tilhørt vekselerer Bauder, Nordisk Film, og nogle af selskabets fi lm er optaget her. Eva og Nils Koppel har haft mange overvejelser forud for den endelige situationsplan. Således skriver de i Arkitekten fra 1956; Det var en betænkelig opgave at placere 350 lejligheder i dette dejlige område. En villaudstykning har været på tale, men den ville have ødelagt arealet totalt med alle sine veje og individuelle haveanlæg. Vi har haft et højhus i tankerne det ville have bevaret størst muligt af parken intakt. Men træerne kommer så mærkeligt ud af mål i forhold til et højhus og kun fra de nederste etager får beboerne rigtig glæde af naturen. I øvrigt var det næppe blevet godkendt i kommunen. Vi standsede ved en hustype på 2½ etage og placerede blokkene omkring den smukke slette på arealets nordlige del. Der er lagt megen vægt på, at bebyggelsen bliver helt omsluttet af park, sådan at den viser sig mindst muligt ud imod Skodsborgvej og Vangebovej. Der er derfor anlagt en parallelvej til Vangebovej inde på arealet. Denne vej, i forbindelse med en vej, der er ført tværs over sletten og som er sat i forbindelse med Skovagervej, forsyner hele bebyggelsen. Butikstorvet er placeret ved parallelvejens udmunding i Vangebovej. Ved torvet er busholdeplads. Arkitekturhistorie: Søllerød Park er tænkt og opført i årtierne efter 2. verdenskrig, som ofte betegnes som dansk arkitektur og designs guldalder. Her blev opført byggerier, som sammenfattede den skandinaviske funktionalisme med inspirationer fra rejser til udlandet og især fra nyere byggeri i USA. Søllerød Park er opført af arkitekterne Eva & Nils Koppel i 1955 for bygherre Jørgen G. Andersen. Landskabsarkitekt har været Knud Preisler og Axel Thomsen. Miljømæssig værdi: Søllerød Park rummer usædvanlige landskabelige kvaliteter. Bebyggelsen er siden opførelsen blevet fremhævet som et af de mest vellykkede eksempler på indpasning af boligbebyggelse i et gammelt park- og naturområde. De mange værdifulde gamle træer og den nære kontakt til det naturprægede søområde, giver boligområdet miljøkvaliteter som er helt unikke. Da bebyggelsen skulle planlægges, var det en målsætning for arkitekterne at bevare mest muligt af det eksisterende parkpræg med dets mange værdifulde træer. Bebyggelsesplanens udformning skulle sikre størst mulig kontakt mellem parken og de enkelte boliger. Boligblokkene blev placeret omkring den centralle slette hvorfra mindre grønninger skød sig ind mellem blokkene. Den hovedidé gav mulighed for bevaring af mange af de karakterfulde træer på sletten og i de mindre grønninger nær boligerne. Et andet væsentligt træk i bebyggelsen har været bevarelsen af en sammenhængende randbevoksning mod omgivelserne. Dette skal understrege hovedidéen bebyggelsen i parken dels afskærme boligerne mod de omgivende veje. Kulturhistorisk værdi: Bebyggelsen, der omfatter 19 husblokke med 350 lejligheder, er en tidlig repræsentant for den endnu ukendte tæt-lave boligform. Arkitektonisk værdi: Bebyggelsen er i sin overordnede arkitektoniske disponering meget let opfattelig med de hvide gavle, røde tegltage og mørke facader af træ og beton som er selvstændige elementer i bebyggelsen. Fremhævningen af bygningsdelene viser byggemetoden med bærende tværvægge, og de forsatte husblokke tilpasser sig terræn og beplantning. 5

6 Bærende bevaringsværdi: Bebyggelsens klare afgrænsning mod plænerne mod syd og nord er en bærende bevaringsværdi. Her lægges især vægt på samspillet mellem bygningskompleks og landskab samt de synlige konstruktioner og det bevidste materiale og farvevalg. I kommuneatlas for Søllerød Kommune er bebyggelsen karakteriseret som bevaringsmæssig værdi: 3. Følgende vurdering står anført: - arkitektonisk værdi: 3 - arkitektonisk vurdering: fi nt forskudte bygningskroppe, karakterfuldt - kulturhistorisk vurdering: forud for sin tid - miljømæssig værdi: 2 - miljømæssig vurdering: fi n bebyggelsesplan, fl ot landskabsbehandling - originalitet: 2 - tilstand: 4 Samtidig anses det for væsentligt, at alle bygningers oprindelige materialeholdning skal respekteres. Kommunens holdning og registrering af bebyggelsens bevaringsværdi: Bebyggelsens bevaringsværdi er registreret efter den såkaldte SAVEmetode. SAVE er en sammenskrivning af Survey of Architectural Values in the Environment (= kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet) Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning: - Arkitektonisk værdi - Kulturhistorisk værdi - Miljømæssig værdi - Originalitet - Tilstand Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Som hovedregel vil den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi veje tungest. Karakterene 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. Videre oplyses at bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. 6

7 EKSISTERENDE BEBYGGELSE OG TILSTAND Tilstandsbeskrivelse Overordnet er bebyggelsens arkitektoniske tilstand og fremtræden beskrevet under afsnittet bevaringsværdier. Den mere tekniske del er beskrevet i særskilte tekniske rapporter udarbejdet af særskilte ingeniørfi rmaer herunder Teknologisk Institut. Opgaven er begrænset til kun at omfatte istandsættelse af bebyggelsens tage samt gavle. Bebyggelsens langfacader, garager og butikker med tilhørende bagarealer indgår ikke i opgaven. Tag: Teknologisk Institut (TI) har, jf. rapport af 20. marts, undersøgt tilstanden af udvalgte tagsten og kommer bl.a. frem til følgende: Tegl er falstagsten som består af forskellige typer sten. TI har registreret en type fra Borup Teglværk mens M&B har registreret en type fra Hillerød Teglværk og en type fra Faxe Kalkbrud. Endvidere oplyser TI, at de har foretaget et antal frost/tø-cykler og at de på denne baggrund kan konstatere, at de svage tagsten ikke kan modstå frost påvirkningen. Videre oplyser TI, at teglstenene er brændt i ringovn (frem for tunnelovn) hvilket forringer kvaliteten. Skorstene: Virker som ventilationsskorstene samt affaldsskakte. Tagvinduer: Består af 2 typer: a) Velux ovenlysvinduer b) runde støbejernstagvinduer En del tagvinduer må formodes at være udskiftet til nyere Veluxvinduer. I næste fase vil alle typer af runde vinduer blive registreret for fremtidig istandsættelse eller udskiftning. Bestyrelsen har oplyst at man for nærværende må påregne at udskifte alle typer Velux ovenlysvinduer. Gavle: Gavlene er behandlet i et afsnit for sig selv. Indvendige registreringer Tegnestuen har foretaget en gennemgang af spidsloftet over blok 2. Installationer (teknik, dræn, el- og belysning, telefon, edb): Der henvises til de af ingeniørerne (Moe & Brødsgaard og Jan Kepny) udarbejdede tilstandsregistreringer. Der gøres opmærksom på, at et vist samarbejde med VVS-entreprenøren under udførelsen må påregnes, idet varmerør i skunke med fordel kan omlægges i forbindelse med tagudskiftningen. Undersøgelser: Der er ikke udtaget prøver til mikrobiologiske svampeundersøgelser samt undersøgelser for asbest, eller PCB m.m. Endvidere er der ikke udført geotekniske undersøgelser. Med hensyn til asbest i rørisolering henvises til ingeniørregistrering udarbejdet af Jan Kepny. TV-inspektion af kloaker og dræn: Der henvises til ingeniørregistrering udarbejdet af Jan Kepny. Kemikalieaffald: Der foreligger ikke oplysning om forurening herunder kemikalieaffald på matriklen, ud over hvad der fremgår af ejerforeningens hjemmeside. Teglsten: TI anbefaler i deres rapport, at tagene skal skiftes inden for 1-5 år efter en nærmere fastlagt etapeplan. 7

8 Konklusion Tag, samlet: Tagene har været under nedbrydning gennem nogle år idet stenene ikke har den nødvendige frostfasthed. Der meldes om en del utætheder, problemer med fygesne, løs og nedfaldende understrygningsmørtel (spidsloft), dårlig isolering, utætte tagvinduer enkelte steder. Mørtelrygning i dårlig stand og store åbninger mellem tagsten. Eksempel på forvitret tagsten. På baggrund af rapport fra Teknologisk Institut kan det fastslås, at der er mange problemer med taget, samt at der til vedligeholdelse bruges mange penge. Fremover vil dette eskalere, og i løbet af 1-5 år, er tagets levetid defi nitivt slut. Følgende problemer skal fremhæves efter vor gennemgang: Tagstenene er med begyndende afskallinger, fl ere knuste, samt enkelte fl ækket. Teglstensbindere er rustne, fl ere er knækket. Ved brandsektionering i blok 2 konstateres løstliggende teglsten i skunkrum. Dette er ikke lovligt brandsikringsmæssigt. Der er fortsat mange gamle utætte tagvinduer som skal skiftes. Mange tegl ligger dårligt med store åbninger. Spærene fremstår generelt i god stand. Ved tagfod konstateres opfugtet spærhoved på op til 20%. Isolering i blok 2 består af 150mm mineraluld på spidsloft og 75 mm på de små tagfl ader. Ejerforeningen må kalkulere med pludselige opståede større skader ved storm. Teglsten mangler binde knaster, bindere er som beskrevet i registreringerne, manglende eller rustne. Ved blæsvejr rystes mørtlen i tagkonstruktionen løs. Der kan opstå svampe- og rådskader i forbindelse med mindre utætheder ved tagfod som ikke umiddelbart kan opdages. Under en etapevis fornyelse af tagfl aderne, skal der påregnes en vis udgift til løbende vedligeholdelse af de tagfl ader som ikke er under udskiftning. Denne udgift vil naturligvis falde i takt med den fremskredne fornyelse. Priserne herfor er svære at beregne, men kan sættes efter erfaringerne for tidligere års vedligeholdelser. Vel vidende at en udskiftning allerede er planlagt, kan der slækkes på selve løsningernes kvalitet. 8

9 Vedligeholdelse af taget efter en fornyelse med fast undertag er langt mindre i omfang, idet det faste undertag bevirker at man undgår understygning og forskælling. Levetid for tegltage med fast undertag er 60 år eller mere. Vedligeholdelsen nedsættes til eftersyn hvert 5 år. Understrygning på spidsloft. Trænger til vedligeholdelse. På baggrund af ovennævnte må vi anbefale bygherren at planlægge en samlet fornyelse af tagene. Ikke kun for at forny tagbeklædninger, men også for at udføre et fast undertag og dermed minimere fremtidig vedligeholdelser med understrygninger og forskælling i den øverste del (spidsloft) af taget. Vi vil foreslå, at der laves en etapedeling på 4 enheder således som det i senere afsnit er beskrevet. Tagfornyelserne skal omfatte både tagsten, nyt fast undertag, reparation opretning og fastgørelser af spær, tagvinduer, efterisolering, m.m. Endvidere kan installationer på spidslofter (telefonkabler / ventilation, etc.) samt varmerør i skunke eftergås og evt. omlægges. Gavlfacader, samlet: Gavlfacaderne er generelt i god stand. Dog skal der udføres fugereparationer inden en ny skalmur opføres. Vedr. sætningsrevner henvises til ingeniørens tilstandsregistrering. Rusten binder og knækket bindeknast på tagsten. 9

10 ÆNDRINGER OG TILPASNINGER Fremtidig bygningsmæssige istandsættelsesarbejder I det følgende beskrives kortfattet opgavens omfang. Arbejdets omfang, generelt: Opgaven omfatter i hovedtrækkene en udvendig opretning og istandsættelse af: - Tage herunder ny efterisolering, tagrender og nedløb - Tagvinduer - Etablering af nyt undertag - Efterisolering af gavle incl. ny skalmur Principsnit, fremtidige forhold. Opgaven omfatter ikke: - Undersøgelser (ud over det som er beskrevet i nærværende hæfte) - Afrensning af eventuel skimmel indvendig i lejemål - Overfl adebehandling af de murede forsatte tværvægge herunder kældervægge, m.m. - Overfl adebehandling herunder efterisolering af sorttjærede facadetræværk mod forhaver - Reparation af facadeplader bestående af skiferskærver i sort cement - Overfl adebehandling/udskiftning af træværk/reparation af pergolaer - Udskiftning af vinduer og døre i facader herunder overfladebehandling - Istandsættelse herunder overfladebehandling af franske altanværn - Istandsættelse af altangange herunder overfl adebehandling af værn - Kældertrapper - Alle arbejder under terræn (herunder kloaker, brønde, dræn) - Parkeringspladser, støttemure og garager - Udvendige belægninger og terrænarbejder (bort set fra opretning hvor der har stået stillads) 10

11 Det undersøges hvorvidt det er muligt og rentabelt at producere tagstenene til hele bebyggelsen leveret i forbindelse med 1. etape (mht. mængderabat samt sikkerhed for samme leverance/type). Tagkonstruktion: Tagkonstruktionen er opbygget som et traditionelt sadeltag med hanebånd. Spær: 75 x 150 mm. Rem: 100 x 100 mm som er fastgjort på betondæk. Ingen skalke, men sidste lægte er på højkant. Hvis man ser bort fra den svingende kvalitet af tagfl aden/tagstenene har spærkonstruktionerne det generelt godt, umiddelbart ingen alvorlige fugtskader, ingen registrerede svampe- eller rådskader. Princip for detalje nr. 1. Lodret snit i tagfod. Selve istandsættelsesarbejderne Tagsten: Det foreslås at alle tagsten udskiftes og at taget udføres med fast undertag. Tagstene er bundet til lægterne med ståltrådsbindere fra bebyggelsens oprindelse. Dette er sket for hver 3. til 5. tagsten. I dag fremstår bindertråden gammel og rusten. De fleste steder allerede knækket og knækker ellers ved tryg med en fi nger. Også binderknasterne på tagstenene er fl ere steder knækket. Efter normen i dag skal hver anden tagsten bindes. Generelt fremstår spær uden de store nedbøjninger. Ved tagfornyelse og af hensyn til større isoleringstykkelse må det overvejes at oprette eksisterende spær med nye 50 x 125 mm planker på siden af de eksisterende spær. Lægter udskiftes til nye i overensstemmelse med nye krav til taglægter. (dvs. med 38x73mm) Spærfødder og remme skal for en sikkerheds skyld eftergås for råd og svamp, og eventuelt efterimprægneres med boracol eller lignende. Ingen af tagfl aderne er afstivet ud over den afstivning skråvæggene giver. Spidslofter, skunkrum og brandmure: Spidsslofter med adgang fra 1. sals lejligheder gennem loftlem. Bestyrelsen har oplyst, at der på enkelte lofter forekommer pultesager. Skunkrum benyttes til installationsføringer. Ved nyt tag bør der etableres armaturer for belysning på spidsloft. Eventuelt kan eksisterende isolering anvendes og indgå i ny isoleringstykkelse. I forbindelse med ny isolering af spidsloft skal der etableres en ny gangbro fra gavl til gavl. Fremover må spidslofterne ikke benyttes til pulterum idet der er brandkrav til indvendige overfl ader i pulterum. Brandmure/gavle skal gennemgås, og alle eventuelle åbninger tilmures. Ved nyt tag etableres en tæt lukning mellem tagsten og 11

12 Princip for detalje nr. 2. Lodret snit ved hanebånd/tagflade. Billede af skunkrum. brandmur. Beboerne må påregne at rydde evt. oplag på spidsloftet inden tagrenoveringen opstartes. Brandmure over tagfl ader overfl adebehandles i forbindelse med tagrenovering. Undertag: Der er i dag ikke undertag. Ved tagrenoveringen forudsættes etableret et nyt fast undertag af pløjede brædder med pap. Herved sikres en levetid der måler sig med tegltagets levetid. Da højden øges med ca. 50mm skal tilslutninger til aftræksskorste og brandkamme, m.m. detailprojekteres nærmere. Endvidere skal tagafslutninger i gavle løses (se under gavle og efterisolering). Isolering: En del har muligvis efterisoleret deres skunkrum. Dette undersøges nærmere i en senere fase. Isolering på spidslofter udskiftes med ny isolering således at der tilnærmes en isolering på min. 300mm. På den skrå tagfl ade udskiftes eksisterende isolering til ny 100mm isolering, således at der bliver plads til udluftning mellem isolering og undertag. Det må forventes, at der kan dispenseres fra energikravene jf. BR10, pkt

13 I skunke føres isoleringen ned mellem spær og indvendigt på undersiden af spær kan påfores med planker for yderligere ca. 200mm isolering. Herved fremkommer varme skunke som kan bruges til rørføringer. Tagvinduer: Oprindeligt har alle tagvinduer bestået af Velux. Løbende er nyere tagvinduer af typen Velux GGL indbygget. Endvidere forekommer runde ovenlys i badeværelser udført i støbejern. Disse vinduer giver anledning til fugtproblemer og mange er medtaget så der løber rustvand ned af væggene. Det foreslås at de eksisterende Velux ovenlysvinduer udskiftes til nye Velux ovenlysvinduer og således at disse overalt fremtrædder med ens størrelse. De runde vinduer bibeholdes men istandsættes og forsynes med forsatsvinduer. Princip for detalje nr. 3. Lodret snit i rygning. Ventilationsskorstene: Består af murede skorstene med støbt beton-/ zinkafdækning. Skorstene repareres i nødvendigt omfang og afsluttes med ny malerbehandling. Tagrender, nedløb: Eksisterende tagrender og nedløbsrør udskiftes i forbindelse med tagistandsættelsen. Der udføres nye rendejern og nye tagrender i forpatineret zink mens nedløbsrør udføres i hvid plast. Gavle: Gavlene består af murede gavle opmuret i gule sten og hvidmalet. Murværket er opmuret som kanalmurværk med faste bindere. Ejerforeningen oplyser, at der for en hel del år siden er foretaget en efterisolering. Gavlene fremstår med en del misfavninger af algebegrøninger. Revner konstateret af ingeniøren skal repareres. Eksisterende hulmursisolering suppleres med ny isolering i det omfang det er muligt. 13

14 FORHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVGIVNINGEN Eksisterende gavl Ny 125 mm isolering Ny skalmur (tegl på fladen) Ny skalmur (formsten) Myndigheder: Da bebyggelsen er bevaringsværdig forudsættes kommunen at ville give dispensation fra energikrave-ne/bestemmelserne jf. BR10, pkt Der skal fremsendes et myndighedsprojekt til kommunens godkendelse. Der foreligger ikke servitutredegørelse. Gældende planbestemmelser: Der henvises til byplanvedtægt 8 fra Princip for efterisolering af gavle. Gavlene foreslås efterisoleret med 125 mm mineraluld. Herefter opmures i skærende forbandt ny halvstens skalmur bestående af gule massive teglsten vendt med fladen udad. Murværket afsluttes med en hvid malerbehandling svarende til nuværende facadeudtryk. Skalmuren opføres på ny betonbjælke påstøbt kælderydervæg. Omlægning af kabler i overgangen mellem sokkel og murværk skal påregnes. Andet: Det anbefales, at der udføres en gennemgribende tilstandsrapport omfattende en gennemgang af tagbrønde, kloakker, geotekniske forhold, samt en skitsering af de registrerede sætningsrevner for at se efter mønstre i sætningerne. Videres bør det sikres, at vand ledes væk fra facaderne evt. via et system af faskiner. 14

15 PROJEKTERINGS- OG UDFØRELSESFASEN Udbud: Projektet forudsættes udbudt i hovedentreprise med 4-5 bydende efter et nærmere specifi ceret hovedprojekt udarbejdet af Fogh og Følner Arkitektfi rma A/S. Fagtilsyn, byggeledelse, byggestyring varetages af Fogh og Følner Arkitektfi rma A/S. Projektering og tidsplan: Blok 10 (eller eventuelt blok 14) foreslås udført som et pilotprojekt som følger: - Projektering: forudsættes opstartet maj måned, Udbud og tilbudsindhentning: august, Udførelsesperiode: september, oktober, november, december, 2012 samt evt. januar Afl evering: januar 2013 På denne måde vil der kunne indhøstes erfaringsindsamling til gavn for de resterende blokke. Udsnit af situationsplan, blok 10. Tidsplan for resterende blokke: - Projektering og tilbudsindhentning: perioden oktober februar/marts Udførelsesperiode: af 6 (eller evt. 7) blokke: Udførelsesperiode: af 6 (eller evt. 7) blokke: Udførelsesperiode: af 6 (eller evt. 4) blokke: 2015 Byggeplads: Byggepladsen herunder alle velfærdsforanstaltninger (omklædning, toilet- og bad samt frokoststue) for mandskab forudsættes, at kunne indrettes i opstillede skure på arealerne. Der må påregnes nogen støjgener som følge af arbejderne. Arbejdet forudsættes, at blive udført med totaloverdækning således at beboerne kan blive boende under arbejdets udførelse. 15

16 Hensyn til beboerne under arbejdets udførelse: Der vil være gener i forbindelse med arbejdets udførelse, men arbejdet vil blive foreskrevet udført under størst mulig hensyntagen til de enkele beboer. Således vil der bl.a. blive etableret en ordning hvor beboerne får mulighed for, at henvende sig til byggeledelsen under byggeriets udførelse. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet: Hovedprojektet vil omfatte krav til at hovedentreprenøren skal medregne alle sikkerhedsmæssige forhold såvel under arbejdets tilrettelæggelse som under selve arbejdets udførelse. I projekteringsfasen varetages bygherrens forpligtigelser som arbejdsmiljøkoordinator af Fogh og Følner. Videre forestår Fogh og Følner udsendelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed ifm. udbud. Plan og facadeudsnit, blok 10. ØKONOMISK OVERSLAG Det forudsættes at tagfl ader samt berørte bygningsdele fornyes og istandsættes i fuldt omfang fordelt på 4 etaper incl. pilotprojektet. Afgrænsning og omfang af det økonomiske overslag: Arbejdet omfatter følgende: - Etablering af byggeplads og skurby - Opsætning af stillads og totaloverdækning - Nedrivning af eksisterende tegl, inddækninger, vinduer, tagrender, nedløb, rendejern og div. ventilations hætter mv - Skunkrum og spidsloft ryddes for gammelt byggeaffald, m.m. (beboerne fjerner evt. oplag) - Aftræksskorstene eftergås med mørtel og afdækning fornyes - Brandmure (de forsatte) påmures med et ekstra skifte og afsluttes m. hvid overfl adebehandling - Gavle eftergås og der monteres ny isolering samtidig med at der påmures en ny skalmur i tegl - Eftergang af spær, imprægnering, opretning m.m. - Skråvægge og spidslofter efterisoleres. - Gangbro (ca. 60cm) på spidsloft og evt. i skunkrum. - Ventileret undertag med rupløjede brædder, pap samt trykimp. afstandslister og nye taglægter. - Nye Velux tagvinduer (etableres med hvide fastmonterede gardiner) incl. inddækninger og nye lysninger samt nødv. reparationsarbejder indvendigt ved fl ytning af vinduer. Ændring af vinduesplacering vil primært være hvor eksisterende vinduer eventuelt ikke kan overholde krav om redningsåbning. - Istandsættelse af eksisterende runde støbejernsovenlys incl. forsatsrammer og nødv. malerreparation. - Nye røde blødstrøgne falstegl som i kip og gavle lægges i mørtel. - Nye tagrender udføres i forpatineret zink. - Nye nedløb udføres i hvide plastrør. - Der tages højde for terrasser, beplantning og afdækning samt eventuel fjernelse/genetablering af terrasser for stilladsmontage/ adgangsveje. Det forudsættes at beboerne selv fjerner løse genstande fx plantekummer, potter, m.m. - Før påbegyndelsen af entreprisearbejdet udføres en fotoregistre- 16

17 ring af boligens nærarealer således, at alt kan genetableres efter arbejdets udførelse. - Beskæring af eksisterende træer (ikke fældning) - Alle haver opryddes fuldstændigt og reetableres efter endt arbejde. - Alle de medregnede ydelser for entreprenører er forudsat udført inden for normal arbejdstid. - Det økonomiske overslag er udregnet efter index K4, 2011: 127,1 og er ikke fremreguleret til byggeriets tyngdepunkt. For udregning af overslag er der dels anvendt erfaringstal og dels V&S prisbøgerne. Overslag, blok 10 (pilotprojekt): Totaludgift: (586m2 x 8.593=) ca. kr. 5 mio. excl. moms Overslag, 18 blokke (excl. blok 10): Totaludgift: (11.810m2 x 8.593=) ca. kr. 100 mio. excl. moms Overslagets usikkerhed: Overslagets usikkerhed vurderes til +/- 25 %. Det økonomiske overslag er eksklusiv udgifter til: - Installationer - Bygherrens egen administration - Finansieringsomkostninger - Eventuel leje af erstatningslokaler, m.v. - Eventuel indfl ytningsomkostninger / omrokeringer i byggeperioden - Eventuelle myndighedsmæssige krav / pålæg som måtte blive forlangt af f.eks. kommunen, Arbejdstilsyn - herunder forsinkelser forårsaget af myndighedspålæg samt beslutninger fra brugere/ bygherre - Undersøgelser/forsøg ud over det afsatte beløb - Eventuelle udgifter til asbestundersøgelse og sanering - Eventuelle udgifter til oprensning af kemikalier og olie 17

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm.

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. . Bygningsregistering Sags nr.: 6426-001 Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. Dato: 30.03.2012 side 2 af 11 INDHOLD INDLEDNING.... 3 BESIGTIGELSER FORETAGET D. 14. MARTS

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11012 Besigtigelsesdato: 27.04.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T +45 75 50 83 00 E info@dba.as I www.dba.as Besigtigelsesnotat

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere