SØLLERØD PARK, TAGUDSKIFTNING Idéoplæg/Byggeprogram 30. marts 2012 FOGH & FØLNER Arkitektfi rma A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØLLERØD PARK, TAGUDSKIFTNING Idéoplæg/Byggeprogram 30. marts 2012 FOGH & FØLNER Arkitektfi rma A/S www.fogh-folner.dk"

Transkript

1 SØLLERØD PARK, TAGUDSKIFTNING Idéoplæg/Byggeprogram 30. marts 2012 FOGH & FØLNER Arkitektfi rma A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ORGANISATION INDLEDNING Opgaven side 4 Afgrænsning af opgaven side 4 BEVARINGSVÆRDIER OG NUVÆRENDE FREMTRÆDEN Idé og placering side 5 Arkitekturhistorie side 5 Miljømæssig værdi side 5 Kulturhistorisk værdi side 5 Arkitektonisk værdi side 5 Bærende bevaringsværdi side 6 Kommunens holdning og registrering af bevaringsværdi side 6 EKSISTERENDE BEBYGGELSE OG TILSTAND Tilstandsbeskrivelse side 7 Tag side 7 Skorstene side 7 Tagvinduer side 7 Gavle side 7 Indvendige registreringer side 7 Installationer (teknik, dræn, el- og belysning, telefon, edb) side 7 Undersøgelser side 7 Konklusion (tag, gavle) side 8 ÆNDRINGER OG TILPASNINGER Fremtidig bygn.mæssige istandsættelsesarb. side 10 Arbejdets omfang, generelt side 10 Selve istandsættelsesarbejderne side 11 Tagsten side 11 Tagkonstruktion side 11 Spidslofter, skunkrum og brandmure side 11 Undertag side 12 Isolering side 12 Tagvinduer side 13 Ventilationsskorstene side 13 Tagrender og nedløb side 13 Gavle side 13 Andet side 14 FORHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVGIVNINGEN Myndigheder side 14 Gældende planbestemmelser side 14 PROJEKTERINGS- OG UDFØRELSESFASEN Udbud side 15 Projektering og tidsplan side 15 Byggeplads side 15 Hensyn til beboerne under arb. udførelse side 16 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet side 16 ØKONOMISK OVERSLAG Afgrænsning/omfang, økonomiske overslag side 16 Overslag, blok 10 (pilotprojekt) side 17 Overslag, 18 blokke (excl. blok 10) side 17 2

3 BYGHERRE Ejerforeningen Søllerød Park v. formand Carsten Rode Søllerød Park 8 st Holte Mobil: Bestyrelsesmedlem Martin Skovkjær Nielsen Søllerød Park 2840 Holte ADMINISTRATOR Lund Elmer Sandager A/S 1560 København V Tlf.: att. Majbritt Ettinger Riisgaard ARKITEKT - TOTALRÅDGIVER Fogh & Følner Arkitektfi rma A/S Kulsviervej Kgs. Lyngby Tlf.: v. partner Lars Møller Andersen 3

4 INDLEDNING Opgaven Den foreliggende opgave omfatter udarbejdelse af et projekt til istandsættelse af bebyggelsens tage samt efterisolering af gavle. Hæftet er udført af Fogh & Følner, Arkitektfi rma A/S, og er blevet til efter løbende drøftelser med såvel bestyrelsen/ejerforeningen som Rudersdal kommunes repræsentanter. Afgrænsning af opgaven Nærværende idéoplæg omhandler istandsættelse af Søllerød Park. Fogh og Følner har modtaget følgende materiale som forudsætninger for opgaven: Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for tagkonstruktioner, m.m., udarbejdet af Moe & Brødsgaard, dateret Registreringen har omfattet blok 10 og 15 dvs. ca. 10% af bebyggelsen. Tilstandsregistrering dateret marts 2012 vedr. installationer udarbejdet af JKConsult v. Jan Kepny Rapport benævnt Vurdering af tegltage udarbejdet af Teknologisk Institut, dateret Ud over ovennævnte har tegnestuen registreret bebyggelsen overordnet og visuelt med brug af stiger i et mindre omfang. Der har ikke været udført destruktive indgreb, bort set fra åbning til skunkrum, fjernelse af isolering for besigtigelse af spærfødder i blok 2 (lejlighed nr. 15). Spidsloft over blok 2 er besigtiget. Der er registreret i alt 3 forskellige typer tagsten. Bindere på tagsten er afprøvet med let ryk med en fi nger for holdbarhed. Registreringerne er udført i perioden januar til marts måned Gennemgået gamle tegninger fra byggeriets oprindelse herunder ejerforeningens hjemmeside. Korrespondance med Rudersdal Kommune Afholdt møder med bestyrelsen om tidligere udførte arbejder, m.m. 4

5 BEVARINGSVÆRDIER OG NUVÆRENDE FREMTRÆDEN (teksten er sammenfattet med henvisning til Eva og Nils Koppel s tidligere publicerede artikler) Idé og placering: Søllerød Park ligger midt i Søllerød i en fi n gammel park, anlagt af havearkitekt Erstad Jørgensen for bankdirektør Isak Glückstadt. Senere har parken tilhørt vekselerer Bauder, Nordisk Film, og nogle af selskabets fi lm er optaget her. Eva og Nils Koppel har haft mange overvejelser forud for den endelige situationsplan. Således skriver de i Arkitekten fra 1956; Det var en betænkelig opgave at placere 350 lejligheder i dette dejlige område. En villaudstykning har været på tale, men den ville have ødelagt arealet totalt med alle sine veje og individuelle haveanlæg. Vi har haft et højhus i tankerne det ville have bevaret størst muligt af parken intakt. Men træerne kommer så mærkeligt ud af mål i forhold til et højhus og kun fra de nederste etager får beboerne rigtig glæde af naturen. I øvrigt var det næppe blevet godkendt i kommunen. Vi standsede ved en hustype på 2½ etage og placerede blokkene omkring den smukke slette på arealets nordlige del. Der er lagt megen vægt på, at bebyggelsen bliver helt omsluttet af park, sådan at den viser sig mindst muligt ud imod Skodsborgvej og Vangebovej. Der er derfor anlagt en parallelvej til Vangebovej inde på arealet. Denne vej, i forbindelse med en vej, der er ført tværs over sletten og som er sat i forbindelse med Skovagervej, forsyner hele bebyggelsen. Butikstorvet er placeret ved parallelvejens udmunding i Vangebovej. Ved torvet er busholdeplads. Arkitekturhistorie: Søllerød Park er tænkt og opført i årtierne efter 2. verdenskrig, som ofte betegnes som dansk arkitektur og designs guldalder. Her blev opført byggerier, som sammenfattede den skandinaviske funktionalisme med inspirationer fra rejser til udlandet og især fra nyere byggeri i USA. Søllerød Park er opført af arkitekterne Eva & Nils Koppel i 1955 for bygherre Jørgen G. Andersen. Landskabsarkitekt har været Knud Preisler og Axel Thomsen. Miljømæssig værdi: Søllerød Park rummer usædvanlige landskabelige kvaliteter. Bebyggelsen er siden opførelsen blevet fremhævet som et af de mest vellykkede eksempler på indpasning af boligbebyggelse i et gammelt park- og naturområde. De mange værdifulde gamle træer og den nære kontakt til det naturprægede søområde, giver boligområdet miljøkvaliteter som er helt unikke. Da bebyggelsen skulle planlægges, var det en målsætning for arkitekterne at bevare mest muligt af det eksisterende parkpræg med dets mange værdifulde træer. Bebyggelsesplanens udformning skulle sikre størst mulig kontakt mellem parken og de enkelte boliger. Boligblokkene blev placeret omkring den centralle slette hvorfra mindre grønninger skød sig ind mellem blokkene. Den hovedidé gav mulighed for bevaring af mange af de karakterfulde træer på sletten og i de mindre grønninger nær boligerne. Et andet væsentligt træk i bebyggelsen har været bevarelsen af en sammenhængende randbevoksning mod omgivelserne. Dette skal understrege hovedidéen bebyggelsen i parken dels afskærme boligerne mod de omgivende veje. Kulturhistorisk værdi: Bebyggelsen, der omfatter 19 husblokke med 350 lejligheder, er en tidlig repræsentant for den endnu ukendte tæt-lave boligform. Arkitektonisk værdi: Bebyggelsen er i sin overordnede arkitektoniske disponering meget let opfattelig med de hvide gavle, røde tegltage og mørke facader af træ og beton som er selvstændige elementer i bebyggelsen. Fremhævningen af bygningsdelene viser byggemetoden med bærende tværvægge, og de forsatte husblokke tilpasser sig terræn og beplantning. 5

6 Bærende bevaringsværdi: Bebyggelsens klare afgrænsning mod plænerne mod syd og nord er en bærende bevaringsværdi. Her lægges især vægt på samspillet mellem bygningskompleks og landskab samt de synlige konstruktioner og det bevidste materiale og farvevalg. I kommuneatlas for Søllerød Kommune er bebyggelsen karakteriseret som bevaringsmæssig værdi: 3. Følgende vurdering står anført: - arkitektonisk værdi: 3 - arkitektonisk vurdering: fi nt forskudte bygningskroppe, karakterfuldt - kulturhistorisk vurdering: forud for sin tid - miljømæssig værdi: 2 - miljømæssig vurdering: fi n bebyggelsesplan, fl ot landskabsbehandling - originalitet: 2 - tilstand: 4 Samtidig anses det for væsentligt, at alle bygningers oprindelige materialeholdning skal respekteres. Kommunens holdning og registrering af bebyggelsens bevaringsværdi: Bebyggelsens bevaringsværdi er registreret efter den såkaldte SAVEmetode. SAVE er en sammenskrivning af Survey of Architectural Values in the Environment (= kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet) Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning: - Arkitektonisk værdi - Kulturhistorisk værdi - Miljømæssig værdi - Originalitet - Tilstand Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Som hovedregel vil den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi veje tungest. Karakterene 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. Videre oplyses at bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. 6

7 EKSISTERENDE BEBYGGELSE OG TILSTAND Tilstandsbeskrivelse Overordnet er bebyggelsens arkitektoniske tilstand og fremtræden beskrevet under afsnittet bevaringsværdier. Den mere tekniske del er beskrevet i særskilte tekniske rapporter udarbejdet af særskilte ingeniørfi rmaer herunder Teknologisk Institut. Opgaven er begrænset til kun at omfatte istandsættelse af bebyggelsens tage samt gavle. Bebyggelsens langfacader, garager og butikker med tilhørende bagarealer indgår ikke i opgaven. Tag: Teknologisk Institut (TI) har, jf. rapport af 20. marts, undersøgt tilstanden af udvalgte tagsten og kommer bl.a. frem til følgende: Tegl er falstagsten som består af forskellige typer sten. TI har registreret en type fra Borup Teglværk mens M&B har registreret en type fra Hillerød Teglværk og en type fra Faxe Kalkbrud. Endvidere oplyser TI, at de har foretaget et antal frost/tø-cykler og at de på denne baggrund kan konstatere, at de svage tagsten ikke kan modstå frost påvirkningen. Videre oplyser TI, at teglstenene er brændt i ringovn (frem for tunnelovn) hvilket forringer kvaliteten. Skorstene: Virker som ventilationsskorstene samt affaldsskakte. Tagvinduer: Består af 2 typer: a) Velux ovenlysvinduer b) runde støbejernstagvinduer En del tagvinduer må formodes at være udskiftet til nyere Veluxvinduer. I næste fase vil alle typer af runde vinduer blive registreret for fremtidig istandsættelse eller udskiftning. Bestyrelsen har oplyst at man for nærværende må påregne at udskifte alle typer Velux ovenlysvinduer. Gavle: Gavlene er behandlet i et afsnit for sig selv. Indvendige registreringer Tegnestuen har foretaget en gennemgang af spidsloftet over blok 2. Installationer (teknik, dræn, el- og belysning, telefon, edb): Der henvises til de af ingeniørerne (Moe & Brødsgaard og Jan Kepny) udarbejdede tilstandsregistreringer. Der gøres opmærksom på, at et vist samarbejde med VVS-entreprenøren under udførelsen må påregnes, idet varmerør i skunke med fordel kan omlægges i forbindelse med tagudskiftningen. Undersøgelser: Der er ikke udtaget prøver til mikrobiologiske svampeundersøgelser samt undersøgelser for asbest, eller PCB m.m. Endvidere er der ikke udført geotekniske undersøgelser. Med hensyn til asbest i rørisolering henvises til ingeniørregistrering udarbejdet af Jan Kepny. TV-inspektion af kloaker og dræn: Der henvises til ingeniørregistrering udarbejdet af Jan Kepny. Kemikalieaffald: Der foreligger ikke oplysning om forurening herunder kemikalieaffald på matriklen, ud over hvad der fremgår af ejerforeningens hjemmeside. Teglsten: TI anbefaler i deres rapport, at tagene skal skiftes inden for 1-5 år efter en nærmere fastlagt etapeplan. 7

8 Konklusion Tag, samlet: Tagene har været under nedbrydning gennem nogle år idet stenene ikke har den nødvendige frostfasthed. Der meldes om en del utætheder, problemer med fygesne, løs og nedfaldende understrygningsmørtel (spidsloft), dårlig isolering, utætte tagvinduer enkelte steder. Mørtelrygning i dårlig stand og store åbninger mellem tagsten. Eksempel på forvitret tagsten. På baggrund af rapport fra Teknologisk Institut kan det fastslås, at der er mange problemer med taget, samt at der til vedligeholdelse bruges mange penge. Fremover vil dette eskalere, og i løbet af 1-5 år, er tagets levetid defi nitivt slut. Følgende problemer skal fremhæves efter vor gennemgang: Tagstenene er med begyndende afskallinger, fl ere knuste, samt enkelte fl ækket. Teglstensbindere er rustne, fl ere er knækket. Ved brandsektionering i blok 2 konstateres løstliggende teglsten i skunkrum. Dette er ikke lovligt brandsikringsmæssigt. Der er fortsat mange gamle utætte tagvinduer som skal skiftes. Mange tegl ligger dårligt med store åbninger. Spærene fremstår generelt i god stand. Ved tagfod konstateres opfugtet spærhoved på op til 20%. Isolering i blok 2 består af 150mm mineraluld på spidsloft og 75 mm på de små tagfl ader. Ejerforeningen må kalkulere med pludselige opståede større skader ved storm. Teglsten mangler binde knaster, bindere er som beskrevet i registreringerne, manglende eller rustne. Ved blæsvejr rystes mørtlen i tagkonstruktionen løs. Der kan opstå svampe- og rådskader i forbindelse med mindre utætheder ved tagfod som ikke umiddelbart kan opdages. Under en etapevis fornyelse af tagfl aderne, skal der påregnes en vis udgift til løbende vedligeholdelse af de tagfl ader som ikke er under udskiftning. Denne udgift vil naturligvis falde i takt med den fremskredne fornyelse. Priserne herfor er svære at beregne, men kan sættes efter erfaringerne for tidligere års vedligeholdelser. Vel vidende at en udskiftning allerede er planlagt, kan der slækkes på selve løsningernes kvalitet. 8

9 Vedligeholdelse af taget efter en fornyelse med fast undertag er langt mindre i omfang, idet det faste undertag bevirker at man undgår understygning og forskælling. Levetid for tegltage med fast undertag er 60 år eller mere. Vedligeholdelsen nedsættes til eftersyn hvert 5 år. Understrygning på spidsloft. Trænger til vedligeholdelse. På baggrund af ovennævnte må vi anbefale bygherren at planlægge en samlet fornyelse af tagene. Ikke kun for at forny tagbeklædninger, men også for at udføre et fast undertag og dermed minimere fremtidig vedligeholdelser med understrygninger og forskælling i den øverste del (spidsloft) af taget. Vi vil foreslå, at der laves en etapedeling på 4 enheder således som det i senere afsnit er beskrevet. Tagfornyelserne skal omfatte både tagsten, nyt fast undertag, reparation opretning og fastgørelser af spær, tagvinduer, efterisolering, m.m. Endvidere kan installationer på spidslofter (telefonkabler / ventilation, etc.) samt varmerør i skunke eftergås og evt. omlægges. Gavlfacader, samlet: Gavlfacaderne er generelt i god stand. Dog skal der udføres fugereparationer inden en ny skalmur opføres. Vedr. sætningsrevner henvises til ingeniørens tilstandsregistrering. Rusten binder og knækket bindeknast på tagsten. 9

10 ÆNDRINGER OG TILPASNINGER Fremtidig bygningsmæssige istandsættelsesarbejder I det følgende beskrives kortfattet opgavens omfang. Arbejdets omfang, generelt: Opgaven omfatter i hovedtrækkene en udvendig opretning og istandsættelse af: - Tage herunder ny efterisolering, tagrender og nedløb - Tagvinduer - Etablering af nyt undertag - Efterisolering af gavle incl. ny skalmur Principsnit, fremtidige forhold. Opgaven omfatter ikke: - Undersøgelser (ud over det som er beskrevet i nærværende hæfte) - Afrensning af eventuel skimmel indvendig i lejemål - Overfl adebehandling af de murede forsatte tværvægge herunder kældervægge, m.m. - Overfl adebehandling herunder efterisolering af sorttjærede facadetræværk mod forhaver - Reparation af facadeplader bestående af skiferskærver i sort cement - Overfl adebehandling/udskiftning af træværk/reparation af pergolaer - Udskiftning af vinduer og døre i facader herunder overfladebehandling - Istandsættelse herunder overfladebehandling af franske altanværn - Istandsættelse af altangange herunder overfl adebehandling af værn - Kældertrapper - Alle arbejder under terræn (herunder kloaker, brønde, dræn) - Parkeringspladser, støttemure og garager - Udvendige belægninger og terrænarbejder (bort set fra opretning hvor der har stået stillads) 10

11 Det undersøges hvorvidt det er muligt og rentabelt at producere tagstenene til hele bebyggelsen leveret i forbindelse med 1. etape (mht. mængderabat samt sikkerhed for samme leverance/type). Tagkonstruktion: Tagkonstruktionen er opbygget som et traditionelt sadeltag med hanebånd. Spær: 75 x 150 mm. Rem: 100 x 100 mm som er fastgjort på betondæk. Ingen skalke, men sidste lægte er på højkant. Hvis man ser bort fra den svingende kvalitet af tagfl aden/tagstenene har spærkonstruktionerne det generelt godt, umiddelbart ingen alvorlige fugtskader, ingen registrerede svampe- eller rådskader. Princip for detalje nr. 1. Lodret snit i tagfod. Selve istandsættelsesarbejderne Tagsten: Det foreslås at alle tagsten udskiftes og at taget udføres med fast undertag. Tagstene er bundet til lægterne med ståltrådsbindere fra bebyggelsens oprindelse. Dette er sket for hver 3. til 5. tagsten. I dag fremstår bindertråden gammel og rusten. De fleste steder allerede knækket og knækker ellers ved tryg med en fi nger. Også binderknasterne på tagstenene er fl ere steder knækket. Efter normen i dag skal hver anden tagsten bindes. Generelt fremstår spær uden de store nedbøjninger. Ved tagfornyelse og af hensyn til større isoleringstykkelse må det overvejes at oprette eksisterende spær med nye 50 x 125 mm planker på siden af de eksisterende spær. Lægter udskiftes til nye i overensstemmelse med nye krav til taglægter. (dvs. med 38x73mm) Spærfødder og remme skal for en sikkerheds skyld eftergås for råd og svamp, og eventuelt efterimprægneres med boracol eller lignende. Ingen af tagfl aderne er afstivet ud over den afstivning skråvæggene giver. Spidslofter, skunkrum og brandmure: Spidsslofter med adgang fra 1. sals lejligheder gennem loftlem. Bestyrelsen har oplyst, at der på enkelte lofter forekommer pultesager. Skunkrum benyttes til installationsføringer. Ved nyt tag bør der etableres armaturer for belysning på spidsloft. Eventuelt kan eksisterende isolering anvendes og indgå i ny isoleringstykkelse. I forbindelse med ny isolering af spidsloft skal der etableres en ny gangbro fra gavl til gavl. Fremover må spidslofterne ikke benyttes til pulterum idet der er brandkrav til indvendige overfl ader i pulterum. Brandmure/gavle skal gennemgås, og alle eventuelle åbninger tilmures. Ved nyt tag etableres en tæt lukning mellem tagsten og 11

12 Princip for detalje nr. 2. Lodret snit ved hanebånd/tagflade. Billede af skunkrum. brandmur. Beboerne må påregne at rydde evt. oplag på spidsloftet inden tagrenoveringen opstartes. Brandmure over tagfl ader overfl adebehandles i forbindelse med tagrenovering. Undertag: Der er i dag ikke undertag. Ved tagrenoveringen forudsættes etableret et nyt fast undertag af pløjede brædder med pap. Herved sikres en levetid der måler sig med tegltagets levetid. Da højden øges med ca. 50mm skal tilslutninger til aftræksskorste og brandkamme, m.m. detailprojekteres nærmere. Endvidere skal tagafslutninger i gavle løses (se under gavle og efterisolering). Isolering: En del har muligvis efterisoleret deres skunkrum. Dette undersøges nærmere i en senere fase. Isolering på spidslofter udskiftes med ny isolering således at der tilnærmes en isolering på min. 300mm. På den skrå tagfl ade udskiftes eksisterende isolering til ny 100mm isolering, således at der bliver plads til udluftning mellem isolering og undertag. Det må forventes, at der kan dispenseres fra energikravene jf. BR10, pkt

13 I skunke føres isoleringen ned mellem spær og indvendigt på undersiden af spær kan påfores med planker for yderligere ca. 200mm isolering. Herved fremkommer varme skunke som kan bruges til rørføringer. Tagvinduer: Oprindeligt har alle tagvinduer bestået af Velux. Løbende er nyere tagvinduer af typen Velux GGL indbygget. Endvidere forekommer runde ovenlys i badeværelser udført i støbejern. Disse vinduer giver anledning til fugtproblemer og mange er medtaget så der løber rustvand ned af væggene. Det foreslås at de eksisterende Velux ovenlysvinduer udskiftes til nye Velux ovenlysvinduer og således at disse overalt fremtrædder med ens størrelse. De runde vinduer bibeholdes men istandsættes og forsynes med forsatsvinduer. Princip for detalje nr. 3. Lodret snit i rygning. Ventilationsskorstene: Består af murede skorstene med støbt beton-/ zinkafdækning. Skorstene repareres i nødvendigt omfang og afsluttes med ny malerbehandling. Tagrender, nedløb: Eksisterende tagrender og nedløbsrør udskiftes i forbindelse med tagistandsættelsen. Der udføres nye rendejern og nye tagrender i forpatineret zink mens nedløbsrør udføres i hvid plast. Gavle: Gavlene består af murede gavle opmuret i gule sten og hvidmalet. Murværket er opmuret som kanalmurværk med faste bindere. Ejerforeningen oplyser, at der for en hel del år siden er foretaget en efterisolering. Gavlene fremstår med en del misfavninger af algebegrøninger. Revner konstateret af ingeniøren skal repareres. Eksisterende hulmursisolering suppleres med ny isolering i det omfang det er muligt. 13

14 FORHOLD TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVGIVNINGEN Eksisterende gavl Ny 125 mm isolering Ny skalmur (tegl på fladen) Ny skalmur (formsten) Myndigheder: Da bebyggelsen er bevaringsværdig forudsættes kommunen at ville give dispensation fra energikrave-ne/bestemmelserne jf. BR10, pkt Der skal fremsendes et myndighedsprojekt til kommunens godkendelse. Der foreligger ikke servitutredegørelse. Gældende planbestemmelser: Der henvises til byplanvedtægt 8 fra Princip for efterisolering af gavle. Gavlene foreslås efterisoleret med 125 mm mineraluld. Herefter opmures i skærende forbandt ny halvstens skalmur bestående af gule massive teglsten vendt med fladen udad. Murværket afsluttes med en hvid malerbehandling svarende til nuværende facadeudtryk. Skalmuren opføres på ny betonbjælke påstøbt kælderydervæg. Omlægning af kabler i overgangen mellem sokkel og murværk skal påregnes. Andet: Det anbefales, at der udføres en gennemgribende tilstandsrapport omfattende en gennemgang af tagbrønde, kloakker, geotekniske forhold, samt en skitsering af de registrerede sætningsrevner for at se efter mønstre i sætningerne. Videres bør det sikres, at vand ledes væk fra facaderne evt. via et system af faskiner. 14

15 PROJEKTERINGS- OG UDFØRELSESFASEN Udbud: Projektet forudsættes udbudt i hovedentreprise med 4-5 bydende efter et nærmere specifi ceret hovedprojekt udarbejdet af Fogh og Følner Arkitektfi rma A/S. Fagtilsyn, byggeledelse, byggestyring varetages af Fogh og Følner Arkitektfi rma A/S. Projektering og tidsplan: Blok 10 (eller eventuelt blok 14) foreslås udført som et pilotprojekt som følger: - Projektering: forudsættes opstartet maj måned, Udbud og tilbudsindhentning: august, Udførelsesperiode: september, oktober, november, december, 2012 samt evt. januar Afl evering: januar 2013 På denne måde vil der kunne indhøstes erfaringsindsamling til gavn for de resterende blokke. Udsnit af situationsplan, blok 10. Tidsplan for resterende blokke: - Projektering og tilbudsindhentning: perioden oktober februar/marts Udførelsesperiode: af 6 (eller evt. 7) blokke: Udførelsesperiode: af 6 (eller evt. 7) blokke: Udførelsesperiode: af 6 (eller evt. 4) blokke: 2015 Byggeplads: Byggepladsen herunder alle velfærdsforanstaltninger (omklædning, toilet- og bad samt frokoststue) for mandskab forudsættes, at kunne indrettes i opstillede skure på arealerne. Der må påregnes nogen støjgener som følge af arbejderne. Arbejdet forudsættes, at blive udført med totaloverdækning således at beboerne kan blive boende under arbejdets udførelse. 15

16 Hensyn til beboerne under arbejdets udførelse: Der vil være gener i forbindelse med arbejdets udførelse, men arbejdet vil blive foreskrevet udført under størst mulig hensyntagen til de enkele beboer. Således vil der bl.a. blive etableret en ordning hvor beboerne får mulighed for, at henvende sig til byggeledelsen under byggeriets udførelse. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet: Hovedprojektet vil omfatte krav til at hovedentreprenøren skal medregne alle sikkerhedsmæssige forhold såvel under arbejdets tilrettelæggelse som under selve arbejdets udførelse. I projekteringsfasen varetages bygherrens forpligtigelser som arbejdsmiljøkoordinator af Fogh og Følner. Videre forestår Fogh og Følner udsendelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed ifm. udbud. Plan og facadeudsnit, blok 10. ØKONOMISK OVERSLAG Det forudsættes at tagfl ader samt berørte bygningsdele fornyes og istandsættes i fuldt omfang fordelt på 4 etaper incl. pilotprojektet. Afgrænsning og omfang af det økonomiske overslag: Arbejdet omfatter følgende: - Etablering af byggeplads og skurby - Opsætning af stillads og totaloverdækning - Nedrivning af eksisterende tegl, inddækninger, vinduer, tagrender, nedløb, rendejern og div. ventilations hætter mv - Skunkrum og spidsloft ryddes for gammelt byggeaffald, m.m. (beboerne fjerner evt. oplag) - Aftræksskorstene eftergås med mørtel og afdækning fornyes - Brandmure (de forsatte) påmures med et ekstra skifte og afsluttes m. hvid overfl adebehandling - Gavle eftergås og der monteres ny isolering samtidig med at der påmures en ny skalmur i tegl - Eftergang af spær, imprægnering, opretning m.m. - Skråvægge og spidslofter efterisoleres. - Gangbro (ca. 60cm) på spidsloft og evt. i skunkrum. - Ventileret undertag med rupløjede brædder, pap samt trykimp. afstandslister og nye taglægter. - Nye Velux tagvinduer (etableres med hvide fastmonterede gardiner) incl. inddækninger og nye lysninger samt nødv. reparationsarbejder indvendigt ved fl ytning af vinduer. Ændring af vinduesplacering vil primært være hvor eksisterende vinduer eventuelt ikke kan overholde krav om redningsåbning. - Istandsættelse af eksisterende runde støbejernsovenlys incl. forsatsrammer og nødv. malerreparation. - Nye røde blødstrøgne falstegl som i kip og gavle lægges i mørtel. - Nye tagrender udføres i forpatineret zink. - Nye nedløb udføres i hvide plastrør. - Der tages højde for terrasser, beplantning og afdækning samt eventuel fjernelse/genetablering af terrasser for stilladsmontage/ adgangsveje. Det forudsættes at beboerne selv fjerner løse genstande fx plantekummer, potter, m.m. - Før påbegyndelsen af entreprisearbejdet udføres en fotoregistre- 16

17 ring af boligens nærarealer således, at alt kan genetableres efter arbejdets udførelse. - Beskæring af eksisterende træer (ikke fældning) - Alle haver opryddes fuldstændigt og reetableres efter endt arbejde. - Alle de medregnede ydelser for entreprenører er forudsat udført inden for normal arbejdstid. - Det økonomiske overslag er udregnet efter index K4, 2011: 127,1 og er ikke fremreguleret til byggeriets tyngdepunkt. For udregning af overslag er der dels anvendt erfaringstal og dels V&S prisbøgerne. Overslag, blok 10 (pilotprojekt): Totaludgift: (586m2 x 8.593=) ca. kr. 5 mio. excl. moms Overslag, 18 blokke (excl. blok 10): Totaludgift: (11.810m2 x 8.593=) ca. kr. 100 mio. excl. moms Overslagets usikkerhed: Overslagets usikkerhed vurderes til +/- 25 %. Det økonomiske overslag er eksklusiv udgifter til: - Installationer - Bygherrens egen administration - Finansieringsomkostninger - Eventuel leje af erstatningslokaler, m.v. - Eventuel indfl ytningsomkostninger / omrokeringer i byggeperioden - Eventuelle myndighedsmæssige krav / pålæg som måtte blive forlangt af f.eks. kommunen, Arbejdstilsyn - herunder forsinkelser forårsaget af myndighedspålæg samt beslutninger fra brugere/ bygherre - Undersøgelser/forsøg ud over det afsatte beløb - Eventuelle udgifter til asbestundersøgelse og sanering - Eventuelle udgifter til oprensning af kemikalier og olie 17

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm.

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. . Bygningsregistering Sags nr.: 6426-001 Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. Dato: 30.03.2012 side 2 af 11 INDHOLD INDLEDNING.... 3 BESIGTIGELSER FORETAGET D. 14. MARTS

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T +45 75 50 83 00 E info@dba.as I www.dba.as Besigtigelsesnotat

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken Skærbæk Boligforening Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken HELHEDSPLAN Gesingparken Bjergtoften Bilag til ansøgning om renoveringsstøtte Udarbejdet af Kuben Management A/S for Skærbæk Boligforening Marts

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader.

Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader. Notat til generalforsamling d. 28. april 211 - tag- og vandskader. Vinteren 21/211 har desværre forårsaget en del skader på Ejerforeningens tag samt involveret vandskader i 5 lejligheder. Skaderne er sket

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere