1. FLISEPROJEKT SK oplyste, at det kørte rimeligt planmæssigt. Gårdkoordinatoren noterer evt. mangler, som udbedres efter aftale med entreprenøren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. FLISEPROJEKT SK oplyste, at det kørte rimeligt planmæssigt. Gårdkoordinatoren noterer evt. mangler, som udbedres efter aftale med entreprenøren."

Transkript

1 Dato: Gårdrepræsentantmøde i Fasanreden Deltagere: Fra bestyrelsen: Ole Haag, Steen Kledal, Anni Bjerg, Peter Krüger og Frits Henriksen. Repræsenteret var gårdene: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Richard Bjørn. Emner Kommentarer / Beslutninger Ansvarlig 0. INDLEDNING SK bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Tilstedeværende gårde registreredes. 1. FLISEPROJEKT SK oplyste, at det kørte rimeligt planmæssigt. Gårdkoordinatoren noterer evt. mangler, som udbedres efter aftale med entreprenøren. Omtalte problemer Vandlukning bekendtgøres tidligst muligt, typisk ved opslag på carporten. Tidsfrist afhænger af Fr.borg Forsynings muligheder. Oftest et par dage, men kan være kortere. Pladsproblemer med parkering. Biler lejlighedsvis i vejen for håndværkerne/disses maskiner. Vis hensyn og brug carportene. Fjernelse af overskudsjord. Jord, der fjernes fra bede, som ønskes nedlagt. Fylder meget og kan være hårdt arbejde at få bragt til containerpladsen, hvorfra Foreningen så skal betale for at få det fjernet. RB anbefalede, at gården lejer container og sørger for bortkørsel. Overvejes om det skal betales over projektet Lunker i SF-sten. Giv melding herom til SK. Gårdrepr. Information. Forud for renoveringsstart holdes info-møde for hver enkelt gård. Videre forløb Gård 8 og 14. Fornyelse af anboringer og stophaner (tilførsel af brugsvand) udføres efter projektets afslutning. Aftales med Fredensborg Forsyning. Fortovsprojektet er fremskyndet. Muligt grundet prisreduktion på arbejdet og solid økonomi. Planlagt afsluttet i 2012, med gård 10 ekstra i Videre gårde i 2011 og i Lodtrækning om rækkefølge foretages på gen.forsamling GÅRDKONTI Offentliggørelse Gårdrepr.tanten og afregninger Kontoudtog lægges på hjemmesiden 1 2 gange pr. år, så alle kan gå ind og se hvad der er af midler og hvad de er brugt til. er bestyrelsens formelle kontaktperson og ansvarlige for gårdkassen. Gælder uanset hvordan gården måtte vælge at organisere sig med en kasserer, bestyrelse el. andet. Alle afregninger skal derfor påtegnes af gårdrepr., ligesom formål skal anføres (ikke leverandør, fremgår af bilaget). Afregning bedes foretaget med rimelige mellemrum, 1-2 mdr. Nye regler sætter grænse på 3 mdr. Ved større indkøb kan regning betales direkte af Foreningen (efter påtegning). Husk blot proceduren tager en smule tid. HUSK: Gives til Steen K., som påtegner inden videregivelse til kasserer Anni Bjerg for betaling. Gårdrepr. Side 1 af 8

2 Sociale aktiviteter Beløbet på 1000,- kr./år må fastholdes. Dels er den primære hensigt med gårdkassen, at holde gårdmiljøets standard, dels blev forslag om et højere beløb, for et par år siden nedstemt på gen.forsamlingen. Fester o.l. må man selv betale det meste af. Mange gårde har en privat gårdkasse grundejere betaler til. Carportudlejning Kontrakter 3. GRØNNE MURE Kampagne Undtagelse Fr.borg Kommune Hulmursisolering Gård 8 Oprindelig udlejede Foreningen direkte til den enkelte grundejer. Da den nuværende ordning afløste ordningen med kontingentrabat til aktive grundejere, ønskede bestyrelsen at frigøre sig for dette arbejde I stedet trækkes hver gård for 400,- kr./kvartal for foreningsejede carporte. Gården afgør derefter om den selv vil anvende carporten(e) el. udleje til interesserede grundejer(e), Almindelig leje er 300,- kr. for carport og 100,- kr. for skur; penge som ikke skal føres tilbage til Foreningsgårdkassen. Det bedes undersøgt om der i den enkeltes gård stadig er grundejer(e), der har (gamle) kontrakter direkte med Foreningen og, hvis nogen, oplyse dette til bestyrelsen/sk. Sådanne kontrakter vil blive opsagt af bestyrelsen og udleje overladt til gården. Manglende levende hegn ud mod fællesområder er registreret. De pågældende grundejere modtager i nær fremtid en note med anmodning om at få plantet hæk el. lign. Meget høje planter kræves ikke, blot de kan vokse op i løbet af en kortere årrække. Der udøves ikke millimeterkontrol mht. placering i skel, men alt med måde. er strækningerne mod jernbanen, idet det er meget vanskeligt, nær umuligt, at få en hæk til at vokse her, ligesom det ikke ses inde fra F-V. Bemærk: Havegavle dvs. strækningerne mod syd hhv. nord ud mod græsarealerne mellem gårdene, skal beplantes Lægger stor vægt på de grønne hhv. gule mure. Sidstnævnte kan derfor også forventes taget op, især hvad angår vandskuring, bemaling eller andre farver mursten. I 1 tilfælde har kommunen gennemtvunget renovering af hus med vandskurede vægge.. FH oplyste, at han, efter undersøgelse, har valgt at få eget hus isoleret m/papiruld ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet. Han understregede, at dette var en personlig vurdering og ikke en anbefaling fra bestyrelsen. Foreslog, at tage udgangspunkt i det på hjemmesiden anførte, for derfra at gå videre med egne undersøgelser og vurderinger. I denne har nogle grundejere gennemført undersøgelser. På grundlag heraf er valgt papiruld fra entreprenør, som laver det pæneste efterarbejde (rep. af de huller som bores i mørtelen).!9 huse er interesserede og PS regner med at ca. 15 går med. Der er ydet 10 % rabat, hvorefter enderækkehuse vil koste ca. 13 t. kr. og mellemhuse ca. 10 t. kr. alt inkl. moms. Herfra går energitilskud på ca ,- hhv. 900,- kr. pr. hus. Iværksættelse påbegyndes i efteråret. PS skønner tilbagebetaling over ca. 8 år, men komfortgevinsten er måske vigtigst. Gårdrepr. Termografering Bestyrelsen lader en sammenlignende termografering af hus med Side 2 af 8

3 hhv. uden isoleringen gennemføre når vejret er koldere. 4. GRØNNE OMR. Træer, generelt Træer på fællesområder må ikke fældes el. beskæres uden accept. Ønsker kan indbringes for bestyrelsen, som foretager seriøs vurdering, idet min. 2 bestyr.medlemmer besigtiger træet. Mod jernbanen Udgangspunktet er forsigtighed med at fælde, idet vi ønsker at bevare passende mængde store træer, som en vigtig del af F-V s helhed. Men er de farlige, syge el. for store, fjernes de. Der kan være mulighed for at fælde eller topkappe. Foreslår at repræsentanterne for de berørte gårde (1-6) taler med de relevante grundejere og melder tilbage til bestyrelsen/sk med eventuelle forslag. Vi ser på disse og ta r drøftelse med banestyrelsen. Gårdrep CONT. PLADS Årlig omkostning ca ,- kr. hvoraf ,- er for bortkørsel/aflevering af småt brændbart. Der arbejdes med et projekt til omkostningsreduktion, hvor bl.a. hækaffald køres direkte til Kommunens containerplads. Kræver bl.a. køb af stor trailer. 6. LEGEPLADSER Sikkerhedskrav Konsekvenser Lov fra 2009 kræver at indretning af offentligt tilgængelige legepladser opfylder forskellige sikkerhedskrav jf. Dansk Standard. Krav der tidligere kun var gældende for børneinstitutioner o.l. Og F. Kommunes ansvarlige på området, Helle Pallesen, oplyser, at F-V s legepladser er at klassificere som offentligt tilgængelige. Principielt skal søges byggetilladelse for enhver ændring af legepladserne, herunder opstilling af ethvert legeredskab. Sådanne ansøgninger skal ledsages af tegninger/beskrivelse af det ønskede. Og hvad så? Kravene virker i retning af at vælge autoriserede leverandører, hvis produkter er godkendte og som kan assistere med ansøgningen. Dette betyder antagelig højere priser, men måske også bedre kvalitet. En byggetilladelse koster almindeligvis 4.500,- kr. Vil gælde ved større omlægninger. Men der er dog indført et særgebyr på 200,- kr. for enkeltstående forandringer. Så vore ændringer vil nok være domineret af enkeltstående forandringer. Vore eksisterende legepladser betragtes som lovlige, så det er kommende forandringer vi taler om. Her skal vi principielt straks rette os efter de nye regler, men der sker nok ikke meget lige nu, med vinteren forude. Bestyrelsen vil i mellemtiden arbejde med området og melde tilbage til gårdrepræsentanterne. Bl.a. må tilstræbes at finde en praktisk rimelig grænse for hvornår og for hvad der skal søges, så vi undgår det totale bureaukrati og f.eks., søge om udvidelse af sandkassen med 1 m i længden. 7. JUBILÆUMS- ARRANGEMENT Der udtryktes stor tilfredshed med arrangementet, ligesom selve initiativet rostes. Gård 8 fremhævede, at særtilskuddet til den sociale sammenkomst havde bidraget til at den var blevet ekstra god, så hele gården havde haft en god dag. OH nævnte at bestyrelsen overvejede at gentage initiativerne med arrangementer Side 3 af 8

4 som fpdbold- og petanqueturneringerne med finale sent i august, idet disse var særligt velbesøgte. 8. GÅRD- DEMOKRATI Bestyrelsens oplæg = dennes opfattelse Arbejdsgrundlag Udvikling af praksis mod ensartethed Struktur OH gennemgik det fremlagte oplæg med udgangspunkt i traditionen for selvbestemmelse i gårdene. Han påpegede, at der ikke var tale om regler, men om bestyrelsens opfattelse, som ville danne udgangspunkt for dens stillingtagen ved henvendelser fra grundejere, herunder eventuelle klager. Hensigten er desuden, at oplægget skal fungere som arbejdsgrundlag for gårdrepræsentanterne i arbejdet med at skabe en demokratisk praksis for den enkelte gård, praksisser, der forhåbentlig udvikler sig mod overensstemmelse og ensartethed. Gårdrepræsentanten, dennes rolle og valg. Gårdmøder, indkaldelse og gennemarbejdede oplæg til beslutninger. Afstemninger, herunder skelnen ml. væsentlige og mindre beslutninger. Referat til alle. Krav til flertal. Bestyrelsen har valgt 60 % af gårdens huse ved væsentlige beslutninger. Balance er søgt ml. at sikre et solidt flertal for sådanne tiltag overfor at undgå at nye initiativer helt bremses. Væsentlige hhv. mindre beslutninger. Definitioner og eksempler. Mindretalsbeskyttelse, fornyet behandling og evt. klager Lovgivning og lokalplan m.v. sætter rammer og stiller krav Private ejendomsret, især carportene; kræver særlige hensyn. Særlige forhold tiltag, der går meget tæt på den enkelte. Mulighed for veto. Drøftelse Generelt Gårdrepr. s rolle og opgaver Herefter foregik en omfattende og livlig fremlæggelse ud fra varierende holdninger af synspunkter omkring centrale dele af indholdet i det fremlagte. Frem for at søge disse gengivet i kronologisk orden en umulig opgave søges væsentlige problemstillinger udkrystalliseret og belyst. Om ikke nødvendigvis i rækkefølge efter betydning, så er det vigtigste forhåbentlig med. Uanset forskellige holdninger til konkrete dele af oplægget modtoges initiativet, som helhed, positivt. Der var klar tilslutning til hovedsigtet, at styrke gårddemokrati, sammenhold og involvering ud fra et fælles grundlag, uden at presse et regelsæt ned over hovedet på den enkelte gård. Der syntes at være enighed om at det er gårdrepræsentanten og kun denne (el. dennes stedfortræder) der kan indkalde til officielle, beslutningstagende gårdmøder og som leder disse. I forbindelse med debatten om krav til flertal ved væsentlige forhold, advaredes imod at pålægge gårdrep. for store opgaver Side 4 af 8

5 f.eks. i for høj grad at skulle banke på døre og påvirke grundejere til at møde op/afgive stemme, for at kunne opfylde flertalskravet. I en del gårde kan det i forvejen være svært at få nogen til at påtage sig opgaven som gårdrepræsentant. Gårdens organisering I forlængelse af ovennævnte kom et forslag om gårdbestyrelse på 2-3 grundejere. Argument, at det fordeler arbejdet og modvirker magtfuldkommenhed fra en langvarigt siddende gårdrepr. Modsat mente nogen, at en bestyrelse i gården, var en dårlig ide, idet en stærk sådan kan risikere, at blive alt for dominerende. Mange gårde har en kasserer, som varetager en del af arbejdet. Det kan absolut være hensigtsmæssigt, at fordele opgaverne, men OH konkluderede på bestyrelsens vegne: Det står enhver gård frit, hvordan den vil udforme sin interne organisation, men ift. bestyrelsen, er gårdrepræsentanten eneste officielle repræsentant og kontaktled. Fremgangsmåde med sikring af indkaldelse til alle husstande med en dækkende dagsorden og begrundede forslag især fsv. angår væsentlige forhold udsendt i god tid (min. 14 dage før) og med opfølgende referat, fandt fuld tilslutning. Hensigten er at sikre, at alle er fuldt informerede og har mulighed for at møde frem hhv. stemme via fuldmagt. Dette understreger gårdrepræsentantens helt centrale rolle for udvikling og fastholdelse af demokratiet. Det nævntes, at velforberedt gennemførelse af denne proces, er afgørende for demokratiet, måske vigtigere end afstemningsregler o.a. Også at en længere indkaldelsesfrist, måske 3 uger, kunne være hensigtsmæssig. Afstemningskrav Der var generel tilslutning til at sådanne krav skulle stilles, ikke blot for at sikre en vis beskyttelse for mindretallet, men måske i endnu højere grad sikre, at der virkelig er flertal for en given beslutning. Der nævntes således eksempel på, at der i en gård blev taget beslutning om ensrettet færdsel uden at alle grundejere var informerede på forhånd. Og at man var tæt på at beslutte cykelstativ ved carportens gavl, uden et gennemarbejdet forslag. Indlæggene drejede sig udelukkende om kravene til væsentlige beslutninger.?? ved bestyrelsens krav om 60 % jastemmer De grundejre der udtalte sig om emnet, tilkendegav alle, at kravet om ja-stemmer fra 60 % af gårdens huse var for vidtgående, men modsat var der bred tilslutning til, at der skulle fastsættes minimumskrav til flertallets størrelse. Argumentationen koncentrerede sig om problemerne med at få jastemmer nok og at kravet derfor kunne hæmme udviklingen voldsomt, eventuelt helt blokere den. Stærkest lød det at der kommer aldrig mere end 8 ud, ligegyldigt hvad vi gør, ligesom Side 5 af 8

6 der pegedes på den tidligere nævnte risiko, at gårdrepræsentanten pålægges alt for meget arbejde med at samle stemmer. OH gjorde opmærksom på, at det netop var en central del af demokratiprocessen, at aktivere flere. Jo flere der oplever, at blive inddraget og taget alvorligt og få indflydelse på beslutninger, jo flere vil deltage. Processen kan blive selvforstærkende. Der fremkom også forslag om, at det var mere rimeligt at fastsætte grænsen udelukkende ift. de fremmødte, idet det forudsattes, at alle var fuldt informerede og derfor havde haft mulighed for at deltage (inkl. fuldmagtsmuligheden, se nedenfor). Blev bl.a. udtryk som at kravet om 60 % jastemmer var mere rimeligt for de fremmødte end for samtlige huse. Samtidig påpegedes også at der skulle være en minimumsgrænse for fremmødet. Kommentar Et minimumskrav til et flertal kan principielt fastsættes enten 1) i forhold til samtlige antal huse (stemmer) i gården eller 2) i forhold til antal repræsenterede huse (stemmer) ved afstemningen. Sidstnævnte kan evt. kombineres med mindstekrav til fremmødet Ud fra de anførte argumenter må krav og måden de(t) udformes på, nøje genovervejes med henblik på at holde balancen mellem at sikre et klart flertal som grundlag for væsentlige ændringer uden at gøre det urimeligt vanskeligt at gennemføre forandringer. Samtidig skal reglerne udformes så enkle som muligt. Fuldmagter Enighed om at det er vigtigt at kunne stemme ved fuldmagt, hvilket gør det lettere, at opfylde minimumskrav til fremmøde og stemmetal. Også tilslutning til at fuldmagtsgiveren påfører sin fuldmagt instruks om at stemme på en bestemt måde dvs. i realiteten gøre den til en stemmeseddel. Grænsen på at hver grundejer (hus) kun kan medbringe 1 fuldmagt var der forskellige synspunkter på. Nogle mente, at det var for besværligt og at begrænsningen skulle fjernes, eventuelt at gårdrepræsentanten skulle kunne modtage mere end 1. Modsat argumenteredes med at begrænsningen forhindrede, at nogen i det stille kunne samle fuldmagter og derved kuppe en afgørelse igennem. En anden svaghed er at fuldmagter erstatter udvekslingen af synspunkter dvs. den gensidige påvirkning, der giver mulighed for større forståelse og accept, herunder eventuel ændring af ens oprindelige opfattelse. FH gjorde opmærksom på, at muligheden for at kuppe voksede, hvis minimumskravet udelukkende knyttedes til andel jastemmer blandt de fremmødte. Udlejede huse Det er klart at en lejer ikke har stemmeret. Derimod blev det ikke afklaret om huset skal tælle med ved et eventuelt minimumskrav knyttet til samlet antal huse. Principielt har ejeren stemmeret, men vil antagelig kun yderst sjældent benytte den. Det vil være en betydelig belastning, at holde ejeren orienteret om hvad der Side 6 af 8

7 foregår, i mange tilfælde umuligt, da vi ikke altid kender dennes adresse. Mindretalsbeskyttlse Lovgivning mv. Flere omtalte en sådan som vigtig og nødvendig, for at hindre misbrug fra de mere aktives side. Der udtryktes dog også frygt for, at en eller få kværulanter kan bruge det til at besværliggøre arbejdet med beslutninger og gøre liver surt for de aktive. Dog mente alle, at den enkelte skulle kunne klage (til bestyrelsen). Her kan være en gråzone om hvorvidt noget er tilladt, om der skal ansøgning til og visse betingelser opfyldes. Som eksempler nævntes cykelstativer for enden af carport og ensretning af færdsel i gårde. Mht. cykelstativerne bemærkede RB, at det ville være nødvendigt at flytte dem, når/hvis der skulle fjernes sne. Bestyrelsen gav tilsagn om, at den vil arbejde med at få afklaret såvel de formelle forhold om sådanne spørgsmål, som holdningen til hvad der kan anses for acceptabelt på fællesarealerne. Væsentlige hhv. mindre beslutninger Privat ejendomsret og særlige forhold Videre Drøftedes ikke nærmere. Udtrykker antagelig tilslutning til, at det skitserede er i rimelig overensstemmelse med de fleste opfattelse samt at den praktiske anvendelse vil tydeliggøre grænserne. Betydningen heraf blev ikke berørt, hvilket må opfattes som en bred accept, herunder af den enkeltes vetoret ved beslutninger, der går særlig tæt på den pågældende. Bestyrelsen opfordrede gårdrepræsentanterne til at tage emnet om gårddemokrati op på kommende gårdmøder og sende kommentarer til bestyrelsen. Tilsvarende vil bestyrelsen overveje det fremlagte såvel ud fra dagens drøftelse, som hvad der fremsendes. Et bearbejdet oplæg kan forventes sidst i oktober. Gårdrepr. 9. Kommunikation PK opfordrede til at bruge vores hjemmeside mest muligt. Ny i Fasanvænget er under opdatering, ligesom gårdkasseregnskaberne er lagt ud, så alle kan se dem. Som nyt anbefalede han især debatforum, hvor alle grundejere kan deltage og udveksle meninger og erfaringer. Som oplagte emner nævntes Gårddemokrati og Hulmursisolering. Adgang til at skrive kommentarer kræver en registrering, hvor bl.a. ens mailadresse skal oplyses. Ud fra denne søger PK at frasortere uønskede tilmeldinger, typisk udenlandske adresser, hvorfra spam mails distribueres. Næppe formålstjenligt at begrænse adgangen strengt til F-V grundejere. F.eks. er der nogle ejendomsmæglere, der søger info på hjemmesiden, ligesom man kan forestille sig, at potentielle købere af hus i F-V vil gøre det. P.t. har vi 140 tilmeldte brugere inkl. ikke-fasanvængere, men tallet må meget gerne blive væsentligt højere. Meldinger fra gårdene Gård 1. Cykelstativer. RB gjorde opmærksom på, at hvis/når der skulle ryddes sne, måtte stativerne ved carporten fjernes. Side 7 af 8

8 Gård 2. Brændeovne. Fandt det stadigt voksende antal stærkt generende. Endnu værre er at forskning viser, at uforbrændte kulbrinter er decideret sundhedsfarlige. OH nævnte, at bestyrelsen adskillige gange havde forsøgt sig med vejledning, men mange havde desværre ikke lyst til at ændre deres praksis. Et andet problem var, at de nyere krav til skorstenens højde for brændeovne var i modstrid med at de aht. lokalplanens intentioner ikke måtte rage for højt op. Desuden var der så problemet med de sundhedsskadelige mikropartikler. Brændeovne var i det hele taget uegnede til en tæt, lav bebyggelse som vor. Vi må nok ha myndighederne med ind over området. Bestyrelsen vil tage brændeovne op som et projekt. Gård 8. Hegn i indhak mellem husene. OH måtte oplyse, at såfremt de stod i indhakket dvs. på privat område, kunne bestyrelsen ikke gøre noget. På fællesområdet skulle de fjernes. Carporttage. Preben S. appellerede til samarbejde mellem gårdene om vedligeholdelse/fornyelse af disse. Debatforum kunne også bruges til dette. Ukrudt ml. cykelsti og SF-sten. Hvem skal fjerne dette? Er delvis i ingenmandsland ml. 2 gårde. Stillingtagen/evt. udførelse Gård 13. Indvendige afløb fra taget. Fik bekræftet, at det kan være fornuftigt at få foretaget tv-undersøgelse af røret nede i knækket, idet der er en risiko for brud/utætheder her, som i værste fald kan medføre at vand langsomt trænger ind under gulv. Gård 15. Bevoksning. Buskene ved udkørslen for store, generer udsynet. Beskæres. Drosselvænget. Arealet ind mod bebyggelsen er groet helt til. OH oplyste om henvendelse fra gård 6 om vildtvoksende træer, samt Kommunens henvisning til Drosselvængets grundejerforening. Begge punkter tages med i en henvendelse til bestyrelsen for denne. 11. Eventuelt Hurtigkørsel, stamvejen. På første del af denne. Hvad kan gøres for at dæmpe hastigheden? SK SK/RB SK/OH Udstrækningsanordninger. Kunne G/F opsætte sådanne på passende sted(er)? Anvendes efter motionsløb. Interesserede anmodes om at sende en mere detaljeret henvendelse/forslag til bestyrelsen for stillingtagen. Afslutning Mødet sluttedes kl. ca ref. FH/ Side 8 af 8

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011 Ekstraordinær generalforsamling GF Sømod Onsdag d. 3 august 2011 kl. 19 Sted: Utterslev Kirkes Menighedssal Dagsorden: 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af referent 1.3. Fremlæggelse af anslået budget for

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen

Generalforsamling. Grundejerforeningen Generalforsamling Grundejerforeningen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse a. Snerydning 5. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Dispensationer/nabohøringer

Dispensationer/nabohøringer Dispensationer/nabohøringer Man kan ifm. byggesager søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis man har en fornuftig begrundelse. Når nogen i området søger dispensation ifm. byggeri skal berørte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Velkommen til Fasanvænget

Velkommen til Fasanvænget Velkommen til Fasanvænget Bebyggelsen Fasanvænget er ikke blot et sted, hvor du køber hus. Fasanvænget er også et sted, hvor fællesskab med naboer kan udvikles og dermed give en forøget boligværdi og livskvalitet.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

General-forsamling. Gåbense Færgegård. 30. marts 2008 14.00 16.55

General-forsamling. Gåbense Færgegård. 30. marts 2008 14.00 16.55 General-forsamling Gåbense Færgegård 30. marts 2008 14.00 16.55 1 Tilstedeværende: Henrik & Karin Birgit & Buster Per & Christine Alex Erling Palle & Herdis Anne & Lars Grethe & Kristian Kate & Jan Fraværende

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, tirsdag den 30. oktober, klokken 18.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Buddinge

Læs mere

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Notat Til: Vedrørende: Bilag: Bestyrelsen Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen 2013 Elektronisk bilag Danva-notat om forbrugervalg Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Kort uddrag af DANVA-notat

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Almen Bolig+ Mårslet, 15/04 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Almen Bolig+ Mårslet, 15/04 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Almen Bolig+ Mårslet, 15/04 2014 Mødet starter kl. 19:00. Velkommen v/mikkel Planck. Information omkring Blok 7. Henstilling til, at beboerne ikke lader vedtagne

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 19.08.2011 Referat af FU-møde 3/2011 Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 Dagsorden: Pkt.1: Bemærkninger til ref. fra FU-møde 2/11 Pkt.2: Godkendelse af ref. fra FU-møde

Læs mere