1. FLISEPROJEKT SK oplyste, at det kørte rimeligt planmæssigt. Gårdkoordinatoren noterer evt. mangler, som udbedres efter aftale med entreprenøren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. FLISEPROJEKT SK oplyste, at det kørte rimeligt planmæssigt. Gårdkoordinatoren noterer evt. mangler, som udbedres efter aftale med entreprenøren."

Transkript

1 Dato: Gårdrepræsentantmøde i Fasanreden Deltagere: Fra bestyrelsen: Ole Haag, Steen Kledal, Anni Bjerg, Peter Krüger og Frits Henriksen. Repræsenteret var gårdene: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Richard Bjørn. Emner Kommentarer / Beslutninger Ansvarlig 0. INDLEDNING SK bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Tilstedeværende gårde registreredes. 1. FLISEPROJEKT SK oplyste, at det kørte rimeligt planmæssigt. Gårdkoordinatoren noterer evt. mangler, som udbedres efter aftale med entreprenøren. Omtalte problemer Vandlukning bekendtgøres tidligst muligt, typisk ved opslag på carporten. Tidsfrist afhænger af Fr.borg Forsynings muligheder. Oftest et par dage, men kan være kortere. Pladsproblemer med parkering. Biler lejlighedsvis i vejen for håndværkerne/disses maskiner. Vis hensyn og brug carportene. Fjernelse af overskudsjord. Jord, der fjernes fra bede, som ønskes nedlagt. Fylder meget og kan være hårdt arbejde at få bragt til containerpladsen, hvorfra Foreningen så skal betale for at få det fjernet. RB anbefalede, at gården lejer container og sørger for bortkørsel. Overvejes om det skal betales over projektet Lunker i SF-sten. Giv melding herom til SK. Gårdrepr. Information. Forud for renoveringsstart holdes info-møde for hver enkelt gård. Videre forløb Gård 8 og 14. Fornyelse af anboringer og stophaner (tilførsel af brugsvand) udføres efter projektets afslutning. Aftales med Fredensborg Forsyning. Fortovsprojektet er fremskyndet. Muligt grundet prisreduktion på arbejdet og solid økonomi. Planlagt afsluttet i 2012, med gård 10 ekstra i Videre gårde i 2011 og i Lodtrækning om rækkefølge foretages på gen.forsamling GÅRDKONTI Offentliggørelse Gårdrepr.tanten og afregninger Kontoudtog lægges på hjemmesiden 1 2 gange pr. år, så alle kan gå ind og se hvad der er af midler og hvad de er brugt til. er bestyrelsens formelle kontaktperson og ansvarlige for gårdkassen. Gælder uanset hvordan gården måtte vælge at organisere sig med en kasserer, bestyrelse el. andet. Alle afregninger skal derfor påtegnes af gårdrepr., ligesom formål skal anføres (ikke leverandør, fremgår af bilaget). Afregning bedes foretaget med rimelige mellemrum, 1-2 mdr. Nye regler sætter grænse på 3 mdr. Ved større indkøb kan regning betales direkte af Foreningen (efter påtegning). Husk blot proceduren tager en smule tid. HUSK: Gives til Steen K., som påtegner inden videregivelse til kasserer Anni Bjerg for betaling. Gårdrepr. Side 1 af 8

2 Sociale aktiviteter Beløbet på 1000,- kr./år må fastholdes. Dels er den primære hensigt med gårdkassen, at holde gårdmiljøets standard, dels blev forslag om et højere beløb, for et par år siden nedstemt på gen.forsamlingen. Fester o.l. må man selv betale det meste af. Mange gårde har en privat gårdkasse grundejere betaler til. Carportudlejning Kontrakter 3. GRØNNE MURE Kampagne Undtagelse Fr.borg Kommune Hulmursisolering Gård 8 Oprindelig udlejede Foreningen direkte til den enkelte grundejer. Da den nuværende ordning afløste ordningen med kontingentrabat til aktive grundejere, ønskede bestyrelsen at frigøre sig for dette arbejde I stedet trækkes hver gård for 400,- kr./kvartal for foreningsejede carporte. Gården afgør derefter om den selv vil anvende carporten(e) el. udleje til interesserede grundejer(e), Almindelig leje er 300,- kr. for carport og 100,- kr. for skur; penge som ikke skal føres tilbage til Foreningsgårdkassen. Det bedes undersøgt om der i den enkeltes gård stadig er grundejer(e), der har (gamle) kontrakter direkte med Foreningen og, hvis nogen, oplyse dette til bestyrelsen/sk. Sådanne kontrakter vil blive opsagt af bestyrelsen og udleje overladt til gården. Manglende levende hegn ud mod fællesområder er registreret. De pågældende grundejere modtager i nær fremtid en note med anmodning om at få plantet hæk el. lign. Meget høje planter kræves ikke, blot de kan vokse op i løbet af en kortere årrække. Der udøves ikke millimeterkontrol mht. placering i skel, men alt med måde. er strækningerne mod jernbanen, idet det er meget vanskeligt, nær umuligt, at få en hæk til at vokse her, ligesom det ikke ses inde fra F-V. Bemærk: Havegavle dvs. strækningerne mod syd hhv. nord ud mod græsarealerne mellem gårdene, skal beplantes Lægger stor vægt på de grønne hhv. gule mure. Sidstnævnte kan derfor også forventes taget op, især hvad angår vandskuring, bemaling eller andre farver mursten. I 1 tilfælde har kommunen gennemtvunget renovering af hus med vandskurede vægge.. FH oplyste, at han, efter undersøgelse, har valgt at få eget hus isoleret m/papiruld ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet. Han understregede, at dette var en personlig vurdering og ikke en anbefaling fra bestyrelsen. Foreslog, at tage udgangspunkt i det på hjemmesiden anførte, for derfra at gå videre med egne undersøgelser og vurderinger. I denne har nogle grundejere gennemført undersøgelser. På grundlag heraf er valgt papiruld fra entreprenør, som laver det pæneste efterarbejde (rep. af de huller som bores i mørtelen).!9 huse er interesserede og PS regner med at ca. 15 går med. Der er ydet 10 % rabat, hvorefter enderækkehuse vil koste ca. 13 t. kr. og mellemhuse ca. 10 t. kr. alt inkl. moms. Herfra går energitilskud på ca ,- hhv. 900,- kr. pr. hus. Iværksættelse påbegyndes i efteråret. PS skønner tilbagebetaling over ca. 8 år, men komfortgevinsten er måske vigtigst. Gårdrepr. Termografering Bestyrelsen lader en sammenlignende termografering af hus med Side 2 af 8

3 hhv. uden isoleringen gennemføre når vejret er koldere. 4. GRØNNE OMR. Træer, generelt Træer på fællesområder må ikke fældes el. beskæres uden accept. Ønsker kan indbringes for bestyrelsen, som foretager seriøs vurdering, idet min. 2 bestyr.medlemmer besigtiger træet. Mod jernbanen Udgangspunktet er forsigtighed med at fælde, idet vi ønsker at bevare passende mængde store træer, som en vigtig del af F-V s helhed. Men er de farlige, syge el. for store, fjernes de. Der kan være mulighed for at fælde eller topkappe. Foreslår at repræsentanterne for de berørte gårde (1-6) taler med de relevante grundejere og melder tilbage til bestyrelsen/sk med eventuelle forslag. Vi ser på disse og ta r drøftelse med banestyrelsen. Gårdrep CONT. PLADS Årlig omkostning ca ,- kr. hvoraf ,- er for bortkørsel/aflevering af småt brændbart. Der arbejdes med et projekt til omkostningsreduktion, hvor bl.a. hækaffald køres direkte til Kommunens containerplads. Kræver bl.a. køb af stor trailer. 6. LEGEPLADSER Sikkerhedskrav Konsekvenser Lov fra 2009 kræver at indretning af offentligt tilgængelige legepladser opfylder forskellige sikkerhedskrav jf. Dansk Standard. Krav der tidligere kun var gældende for børneinstitutioner o.l. Og F. Kommunes ansvarlige på området, Helle Pallesen, oplyser, at F-V s legepladser er at klassificere som offentligt tilgængelige. Principielt skal søges byggetilladelse for enhver ændring af legepladserne, herunder opstilling af ethvert legeredskab. Sådanne ansøgninger skal ledsages af tegninger/beskrivelse af det ønskede. Og hvad så? Kravene virker i retning af at vælge autoriserede leverandører, hvis produkter er godkendte og som kan assistere med ansøgningen. Dette betyder antagelig højere priser, men måske også bedre kvalitet. En byggetilladelse koster almindeligvis 4.500,- kr. Vil gælde ved større omlægninger. Men der er dog indført et særgebyr på 200,- kr. for enkeltstående forandringer. Så vore ændringer vil nok være domineret af enkeltstående forandringer. Vore eksisterende legepladser betragtes som lovlige, så det er kommende forandringer vi taler om. Her skal vi principielt straks rette os efter de nye regler, men der sker nok ikke meget lige nu, med vinteren forude. Bestyrelsen vil i mellemtiden arbejde med området og melde tilbage til gårdrepræsentanterne. Bl.a. må tilstræbes at finde en praktisk rimelig grænse for hvornår og for hvad der skal søges, så vi undgår det totale bureaukrati og f.eks., søge om udvidelse af sandkassen med 1 m i længden. 7. JUBILÆUMS- ARRANGEMENT Der udtryktes stor tilfredshed med arrangementet, ligesom selve initiativet rostes. Gård 8 fremhævede, at særtilskuddet til den sociale sammenkomst havde bidraget til at den var blevet ekstra god, så hele gården havde haft en god dag. OH nævnte at bestyrelsen overvejede at gentage initiativerne med arrangementer Side 3 af 8

4 som fpdbold- og petanqueturneringerne med finale sent i august, idet disse var særligt velbesøgte. 8. GÅRD- DEMOKRATI Bestyrelsens oplæg = dennes opfattelse Arbejdsgrundlag Udvikling af praksis mod ensartethed Struktur OH gennemgik det fremlagte oplæg med udgangspunkt i traditionen for selvbestemmelse i gårdene. Han påpegede, at der ikke var tale om regler, men om bestyrelsens opfattelse, som ville danne udgangspunkt for dens stillingtagen ved henvendelser fra grundejere, herunder eventuelle klager. Hensigten er desuden, at oplægget skal fungere som arbejdsgrundlag for gårdrepræsentanterne i arbejdet med at skabe en demokratisk praksis for den enkelte gård, praksisser, der forhåbentlig udvikler sig mod overensstemmelse og ensartethed. Gårdrepræsentanten, dennes rolle og valg. Gårdmøder, indkaldelse og gennemarbejdede oplæg til beslutninger. Afstemninger, herunder skelnen ml. væsentlige og mindre beslutninger. Referat til alle. Krav til flertal. Bestyrelsen har valgt 60 % af gårdens huse ved væsentlige beslutninger. Balance er søgt ml. at sikre et solidt flertal for sådanne tiltag overfor at undgå at nye initiativer helt bremses. Væsentlige hhv. mindre beslutninger. Definitioner og eksempler. Mindretalsbeskyttelse, fornyet behandling og evt. klager Lovgivning og lokalplan m.v. sætter rammer og stiller krav Private ejendomsret, især carportene; kræver særlige hensyn. Særlige forhold tiltag, der går meget tæt på den enkelte. Mulighed for veto. Drøftelse Generelt Gårdrepr. s rolle og opgaver Herefter foregik en omfattende og livlig fremlæggelse ud fra varierende holdninger af synspunkter omkring centrale dele af indholdet i det fremlagte. Frem for at søge disse gengivet i kronologisk orden en umulig opgave søges væsentlige problemstillinger udkrystalliseret og belyst. Om ikke nødvendigvis i rækkefølge efter betydning, så er det vigtigste forhåbentlig med. Uanset forskellige holdninger til konkrete dele af oplægget modtoges initiativet, som helhed, positivt. Der var klar tilslutning til hovedsigtet, at styrke gårddemokrati, sammenhold og involvering ud fra et fælles grundlag, uden at presse et regelsæt ned over hovedet på den enkelte gård. Der syntes at være enighed om at det er gårdrepræsentanten og kun denne (el. dennes stedfortræder) der kan indkalde til officielle, beslutningstagende gårdmøder og som leder disse. I forbindelse med debatten om krav til flertal ved væsentlige forhold, advaredes imod at pålægge gårdrep. for store opgaver Side 4 af 8

5 f.eks. i for høj grad at skulle banke på døre og påvirke grundejere til at møde op/afgive stemme, for at kunne opfylde flertalskravet. I en del gårde kan det i forvejen være svært at få nogen til at påtage sig opgaven som gårdrepræsentant. Gårdens organisering I forlængelse af ovennævnte kom et forslag om gårdbestyrelse på 2-3 grundejere. Argument, at det fordeler arbejdet og modvirker magtfuldkommenhed fra en langvarigt siddende gårdrepr. Modsat mente nogen, at en bestyrelse i gården, var en dårlig ide, idet en stærk sådan kan risikere, at blive alt for dominerende. Mange gårde har en kasserer, som varetager en del af arbejdet. Det kan absolut være hensigtsmæssigt, at fordele opgaverne, men OH konkluderede på bestyrelsens vegne: Det står enhver gård frit, hvordan den vil udforme sin interne organisation, men ift. bestyrelsen, er gårdrepræsentanten eneste officielle repræsentant og kontaktled. Fremgangsmåde med sikring af indkaldelse til alle husstande med en dækkende dagsorden og begrundede forslag især fsv. angår væsentlige forhold udsendt i god tid (min. 14 dage før) og med opfølgende referat, fandt fuld tilslutning. Hensigten er at sikre, at alle er fuldt informerede og har mulighed for at møde frem hhv. stemme via fuldmagt. Dette understreger gårdrepræsentantens helt centrale rolle for udvikling og fastholdelse af demokratiet. Det nævntes, at velforberedt gennemførelse af denne proces, er afgørende for demokratiet, måske vigtigere end afstemningsregler o.a. Også at en længere indkaldelsesfrist, måske 3 uger, kunne være hensigtsmæssig. Afstemningskrav Der var generel tilslutning til at sådanne krav skulle stilles, ikke blot for at sikre en vis beskyttelse for mindretallet, men måske i endnu højere grad sikre, at der virkelig er flertal for en given beslutning. Der nævntes således eksempel på, at der i en gård blev taget beslutning om ensrettet færdsel uden at alle grundejere var informerede på forhånd. Og at man var tæt på at beslutte cykelstativ ved carportens gavl, uden et gennemarbejdet forslag. Indlæggene drejede sig udelukkende om kravene til væsentlige beslutninger.?? ved bestyrelsens krav om 60 % jastemmer De grundejre der udtalte sig om emnet, tilkendegav alle, at kravet om ja-stemmer fra 60 % af gårdens huse var for vidtgående, men modsat var der bred tilslutning til, at der skulle fastsættes minimumskrav til flertallets størrelse. Argumentationen koncentrerede sig om problemerne med at få jastemmer nok og at kravet derfor kunne hæmme udviklingen voldsomt, eventuelt helt blokere den. Stærkest lød det at der kommer aldrig mere end 8 ud, ligegyldigt hvad vi gør, ligesom Side 5 af 8

6 der pegedes på den tidligere nævnte risiko, at gårdrepræsentanten pålægges alt for meget arbejde med at samle stemmer. OH gjorde opmærksom på, at det netop var en central del af demokratiprocessen, at aktivere flere. Jo flere der oplever, at blive inddraget og taget alvorligt og få indflydelse på beslutninger, jo flere vil deltage. Processen kan blive selvforstærkende. Der fremkom også forslag om, at det var mere rimeligt at fastsætte grænsen udelukkende ift. de fremmødte, idet det forudsattes, at alle var fuldt informerede og derfor havde haft mulighed for at deltage (inkl. fuldmagtsmuligheden, se nedenfor). Blev bl.a. udtryk som at kravet om 60 % jastemmer var mere rimeligt for de fremmødte end for samtlige huse. Samtidig påpegedes også at der skulle være en minimumsgrænse for fremmødet. Kommentar Et minimumskrav til et flertal kan principielt fastsættes enten 1) i forhold til samtlige antal huse (stemmer) i gården eller 2) i forhold til antal repræsenterede huse (stemmer) ved afstemningen. Sidstnævnte kan evt. kombineres med mindstekrav til fremmødet Ud fra de anførte argumenter må krav og måden de(t) udformes på, nøje genovervejes med henblik på at holde balancen mellem at sikre et klart flertal som grundlag for væsentlige ændringer uden at gøre det urimeligt vanskeligt at gennemføre forandringer. Samtidig skal reglerne udformes så enkle som muligt. Fuldmagter Enighed om at det er vigtigt at kunne stemme ved fuldmagt, hvilket gør det lettere, at opfylde minimumskrav til fremmøde og stemmetal. Også tilslutning til at fuldmagtsgiveren påfører sin fuldmagt instruks om at stemme på en bestemt måde dvs. i realiteten gøre den til en stemmeseddel. Grænsen på at hver grundejer (hus) kun kan medbringe 1 fuldmagt var der forskellige synspunkter på. Nogle mente, at det var for besværligt og at begrænsningen skulle fjernes, eventuelt at gårdrepræsentanten skulle kunne modtage mere end 1. Modsat argumenteredes med at begrænsningen forhindrede, at nogen i det stille kunne samle fuldmagter og derved kuppe en afgørelse igennem. En anden svaghed er at fuldmagter erstatter udvekslingen af synspunkter dvs. den gensidige påvirkning, der giver mulighed for større forståelse og accept, herunder eventuel ændring af ens oprindelige opfattelse. FH gjorde opmærksom på, at muligheden for at kuppe voksede, hvis minimumskravet udelukkende knyttedes til andel jastemmer blandt de fremmødte. Udlejede huse Det er klart at en lejer ikke har stemmeret. Derimod blev det ikke afklaret om huset skal tælle med ved et eventuelt minimumskrav knyttet til samlet antal huse. Principielt har ejeren stemmeret, men vil antagelig kun yderst sjældent benytte den. Det vil være en betydelig belastning, at holde ejeren orienteret om hvad der Side 6 af 8

7 foregår, i mange tilfælde umuligt, da vi ikke altid kender dennes adresse. Mindretalsbeskyttlse Lovgivning mv. Flere omtalte en sådan som vigtig og nødvendig, for at hindre misbrug fra de mere aktives side. Der udtryktes dog også frygt for, at en eller få kværulanter kan bruge det til at besværliggøre arbejdet med beslutninger og gøre liver surt for de aktive. Dog mente alle, at den enkelte skulle kunne klage (til bestyrelsen). Her kan være en gråzone om hvorvidt noget er tilladt, om der skal ansøgning til og visse betingelser opfyldes. Som eksempler nævntes cykelstativer for enden af carport og ensretning af færdsel i gårde. Mht. cykelstativerne bemærkede RB, at det ville være nødvendigt at flytte dem, når/hvis der skulle fjernes sne. Bestyrelsen gav tilsagn om, at den vil arbejde med at få afklaret såvel de formelle forhold om sådanne spørgsmål, som holdningen til hvad der kan anses for acceptabelt på fællesarealerne. Væsentlige hhv. mindre beslutninger Privat ejendomsret og særlige forhold Videre Drøftedes ikke nærmere. Udtrykker antagelig tilslutning til, at det skitserede er i rimelig overensstemmelse med de fleste opfattelse samt at den praktiske anvendelse vil tydeliggøre grænserne. Betydningen heraf blev ikke berørt, hvilket må opfattes som en bred accept, herunder af den enkeltes vetoret ved beslutninger, der går særlig tæt på den pågældende. Bestyrelsen opfordrede gårdrepræsentanterne til at tage emnet om gårddemokrati op på kommende gårdmøder og sende kommentarer til bestyrelsen. Tilsvarende vil bestyrelsen overveje det fremlagte såvel ud fra dagens drøftelse, som hvad der fremsendes. Et bearbejdet oplæg kan forventes sidst i oktober. Gårdrepr. 9. Kommunikation PK opfordrede til at bruge vores hjemmeside mest muligt. Ny i Fasanvænget er under opdatering, ligesom gårdkasseregnskaberne er lagt ud, så alle kan se dem. Som nyt anbefalede han især debatforum, hvor alle grundejere kan deltage og udveksle meninger og erfaringer. Som oplagte emner nævntes Gårddemokrati og Hulmursisolering. Adgang til at skrive kommentarer kræver en registrering, hvor bl.a. ens mailadresse skal oplyses. Ud fra denne søger PK at frasortere uønskede tilmeldinger, typisk udenlandske adresser, hvorfra spam mails distribueres. Næppe formålstjenligt at begrænse adgangen strengt til F-V grundejere. F.eks. er der nogle ejendomsmæglere, der søger info på hjemmesiden, ligesom man kan forestille sig, at potentielle købere af hus i F-V vil gøre det. P.t. har vi 140 tilmeldte brugere inkl. ikke-fasanvængere, men tallet må meget gerne blive væsentligt højere. Meldinger fra gårdene Gård 1. Cykelstativer. RB gjorde opmærksom på, at hvis/når der skulle ryddes sne, måtte stativerne ved carporten fjernes. Side 7 af 8

8 Gård 2. Brændeovne. Fandt det stadigt voksende antal stærkt generende. Endnu værre er at forskning viser, at uforbrændte kulbrinter er decideret sundhedsfarlige. OH nævnte, at bestyrelsen adskillige gange havde forsøgt sig med vejledning, men mange havde desværre ikke lyst til at ændre deres praksis. Et andet problem var, at de nyere krav til skorstenens højde for brændeovne var i modstrid med at de aht. lokalplanens intentioner ikke måtte rage for højt op. Desuden var der så problemet med de sundhedsskadelige mikropartikler. Brændeovne var i det hele taget uegnede til en tæt, lav bebyggelse som vor. Vi må nok ha myndighederne med ind over området. Bestyrelsen vil tage brændeovne op som et projekt. Gård 8. Hegn i indhak mellem husene. OH måtte oplyse, at såfremt de stod i indhakket dvs. på privat område, kunne bestyrelsen ikke gøre noget. På fællesområdet skulle de fjernes. Carporttage. Preben S. appellerede til samarbejde mellem gårdene om vedligeholdelse/fornyelse af disse. Debatforum kunne også bruges til dette. Ukrudt ml. cykelsti og SF-sten. Hvem skal fjerne dette? Er delvis i ingenmandsland ml. 2 gårde. Stillingtagen/evt. udførelse Gård 13. Indvendige afløb fra taget. Fik bekræftet, at det kan være fornuftigt at få foretaget tv-undersøgelse af røret nede i knækket, idet der er en risiko for brud/utætheder her, som i værste fald kan medføre at vand langsomt trænger ind under gulv. Gård 15. Bevoksning. Buskene ved udkørslen for store, generer udsynet. Beskæres. Drosselvænget. Arealet ind mod bebyggelsen er groet helt til. OH oplyste om henvendelse fra gård 6 om vildtvoksende træer, samt Kommunens henvisning til Drosselvængets grundejerforening. Begge punkter tages med i en henvendelse til bestyrelsen for denne. 11. Eventuelt Hurtigkørsel, stamvejen. På første del af denne. Hvad kan gøres for at dæmpe hastigheden? SK SK/RB SK/OH Udstrækningsanordninger. Kunne G/F opsætte sådanne på passende sted(er)? Anvendes efter motionsløb. Interesserede anmodes om at sende en mere detaljeret henvendelse/forslag til bestyrelsen for stillingtagen. Afslutning Mødet sluttedes kl. ca ref. FH/ Side 8 af 8

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Bemærkninger til FDAs standardvedtægter af 23. oktober 2000

Bemærkninger til FDAs standardvedtægter af 23. oktober 2000 Bemærkninger til FDAs standardvedtægter af 23. oktober 2000 Standardvedtægter er udfærdiget af FDAs juridiske Udvalg i samarbejde med Sekretriatet i foråret og sommeren 2000 og afløser de standardvedtægter,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere