1. FLISEPROJEKT SK oplyste, at det kørte rimeligt planmæssigt. Gårdkoordinatoren noterer evt. mangler, som udbedres efter aftale med entreprenøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. FLISEPROJEKT SK oplyste, at det kørte rimeligt planmæssigt. Gårdkoordinatoren noterer evt. mangler, som udbedres efter aftale med entreprenøren."

Transkript

1 Dato: Gårdrepræsentantmøde i Fasanreden Deltagere: Fra bestyrelsen: Ole Haag, Steen Kledal, Anni Bjerg, Peter Krüger og Frits Henriksen. Repræsenteret var gårdene: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Richard Bjørn. Emner Kommentarer / Beslutninger Ansvarlig 0. INDLEDNING SK bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Tilstedeværende gårde registreredes. 1. FLISEPROJEKT SK oplyste, at det kørte rimeligt planmæssigt. Gårdkoordinatoren noterer evt. mangler, som udbedres efter aftale med entreprenøren. Omtalte problemer Vandlukning bekendtgøres tidligst muligt, typisk ved opslag på carporten. Tidsfrist afhænger af Fr.borg Forsynings muligheder. Oftest et par dage, men kan være kortere. Pladsproblemer med parkering. Biler lejlighedsvis i vejen for håndværkerne/disses maskiner. Vis hensyn og brug carportene. Fjernelse af overskudsjord. Jord, der fjernes fra bede, som ønskes nedlagt. Fylder meget og kan være hårdt arbejde at få bragt til containerpladsen, hvorfra Foreningen så skal betale for at få det fjernet. RB anbefalede, at gården lejer container og sørger for bortkørsel. Overvejes om det skal betales over projektet Lunker i SF-sten. Giv melding herom til SK. Gårdrepr. Information. Forud for renoveringsstart holdes info-møde for hver enkelt gård. Videre forløb Gård 8 og 14. Fornyelse af anboringer og stophaner (tilførsel af brugsvand) udføres efter projektets afslutning. Aftales med Fredensborg Forsyning. Fortovsprojektet er fremskyndet. Muligt grundet prisreduktion på arbejdet og solid økonomi. Planlagt afsluttet i 2012, med gård 10 ekstra i Videre gårde i 2011 og i Lodtrækning om rækkefølge foretages på gen.forsamling GÅRDKONTI Offentliggørelse Gårdrepr.tanten og afregninger Kontoudtog lægges på hjemmesiden 1 2 gange pr. år, så alle kan gå ind og se hvad der er af midler og hvad de er brugt til. er bestyrelsens formelle kontaktperson og ansvarlige for gårdkassen. Gælder uanset hvordan gården måtte vælge at organisere sig med en kasserer, bestyrelse el. andet. Alle afregninger skal derfor påtegnes af gårdrepr., ligesom formål skal anføres (ikke leverandør, fremgår af bilaget). Afregning bedes foretaget med rimelige mellemrum, 1-2 mdr. Nye regler sætter grænse på 3 mdr. Ved større indkøb kan regning betales direkte af Foreningen (efter påtegning). Husk blot proceduren tager en smule tid. HUSK: Gives til Steen K., som påtegner inden videregivelse til kasserer Anni Bjerg for betaling. Gårdrepr. Side 1 af 8

2 Sociale aktiviteter Beløbet på 1000,- kr./år må fastholdes. Dels er den primære hensigt med gårdkassen, at holde gårdmiljøets standard, dels blev forslag om et højere beløb, for et par år siden nedstemt på gen.forsamlingen. Fester o.l. må man selv betale det meste af. Mange gårde har en privat gårdkasse grundejere betaler til. Carportudlejning Kontrakter 3. GRØNNE MURE Kampagne Undtagelse Fr.borg Kommune Hulmursisolering Gård 8 Oprindelig udlejede Foreningen direkte til den enkelte grundejer. Da den nuværende ordning afløste ordningen med kontingentrabat til aktive grundejere, ønskede bestyrelsen at frigøre sig for dette arbejde I stedet trækkes hver gård for 400,- kr./kvartal for foreningsejede carporte. Gården afgør derefter om den selv vil anvende carporten(e) el. udleje til interesserede grundejer(e), Almindelig leje er 300,- kr. for carport og 100,- kr. for skur; penge som ikke skal føres tilbage til Foreningsgårdkassen. Det bedes undersøgt om der i den enkeltes gård stadig er grundejer(e), der har (gamle) kontrakter direkte med Foreningen og, hvis nogen, oplyse dette til bestyrelsen/sk. Sådanne kontrakter vil blive opsagt af bestyrelsen og udleje overladt til gården. Manglende levende hegn ud mod fællesområder er registreret. De pågældende grundejere modtager i nær fremtid en note med anmodning om at få plantet hæk el. lign. Meget høje planter kræves ikke, blot de kan vokse op i løbet af en kortere årrække. Der udøves ikke millimeterkontrol mht. placering i skel, men alt med måde. er strækningerne mod jernbanen, idet det er meget vanskeligt, nær umuligt, at få en hæk til at vokse her, ligesom det ikke ses inde fra F-V. Bemærk: Havegavle dvs. strækningerne mod syd hhv. nord ud mod græsarealerne mellem gårdene, skal beplantes Lægger stor vægt på de grønne hhv. gule mure. Sidstnævnte kan derfor også forventes taget op, især hvad angår vandskuring, bemaling eller andre farver mursten. I 1 tilfælde har kommunen gennemtvunget renovering af hus med vandskurede vægge.. FH oplyste, at han, efter undersøgelse, har valgt at få eget hus isoleret m/papiruld ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet. Han understregede, at dette var en personlig vurdering og ikke en anbefaling fra bestyrelsen. Foreslog, at tage udgangspunkt i det på hjemmesiden anførte, for derfra at gå videre med egne undersøgelser og vurderinger. I denne har nogle grundejere gennemført undersøgelser. På grundlag heraf er valgt papiruld fra entreprenør, som laver det pæneste efterarbejde (rep. af de huller som bores i mørtelen).!9 huse er interesserede og PS regner med at ca. 15 går med. Der er ydet 10 % rabat, hvorefter enderækkehuse vil koste ca. 13 t. kr. og mellemhuse ca. 10 t. kr. alt inkl. moms. Herfra går energitilskud på ca ,- hhv. 900,- kr. pr. hus. Iværksættelse påbegyndes i efteråret. PS skønner tilbagebetaling over ca. 8 år, men komfortgevinsten er måske vigtigst. Gårdrepr. Termografering Bestyrelsen lader en sammenlignende termografering af hus med Side 2 af 8

3 hhv. uden isoleringen gennemføre når vejret er koldere. 4. GRØNNE OMR. Træer, generelt Træer på fællesområder må ikke fældes el. beskæres uden accept. Ønsker kan indbringes for bestyrelsen, som foretager seriøs vurdering, idet min. 2 bestyr.medlemmer besigtiger træet. Mod jernbanen Udgangspunktet er forsigtighed med at fælde, idet vi ønsker at bevare passende mængde store træer, som en vigtig del af F-V s helhed. Men er de farlige, syge el. for store, fjernes de. Der kan være mulighed for at fælde eller topkappe. Foreslår at repræsentanterne for de berørte gårde (1-6) taler med de relevante grundejere og melder tilbage til bestyrelsen/sk med eventuelle forslag. Vi ser på disse og ta r drøftelse med banestyrelsen. Gårdrep CONT. PLADS Årlig omkostning ca ,- kr. hvoraf ,- er for bortkørsel/aflevering af småt brændbart. Der arbejdes med et projekt til omkostningsreduktion, hvor bl.a. hækaffald køres direkte til Kommunens containerplads. Kræver bl.a. køb af stor trailer. 6. LEGEPLADSER Sikkerhedskrav Konsekvenser Lov fra 2009 kræver at indretning af offentligt tilgængelige legepladser opfylder forskellige sikkerhedskrav jf. Dansk Standard. Krav der tidligere kun var gældende for børneinstitutioner o.l. Og F. Kommunes ansvarlige på området, Helle Pallesen, oplyser, at F-V s legepladser er at klassificere som offentligt tilgængelige. Principielt skal søges byggetilladelse for enhver ændring af legepladserne, herunder opstilling af ethvert legeredskab. Sådanne ansøgninger skal ledsages af tegninger/beskrivelse af det ønskede. Og hvad så? Kravene virker i retning af at vælge autoriserede leverandører, hvis produkter er godkendte og som kan assistere med ansøgningen. Dette betyder antagelig højere priser, men måske også bedre kvalitet. En byggetilladelse koster almindeligvis 4.500,- kr. Vil gælde ved større omlægninger. Men der er dog indført et særgebyr på 200,- kr. for enkeltstående forandringer. Så vore ændringer vil nok være domineret af enkeltstående forandringer. Vore eksisterende legepladser betragtes som lovlige, så det er kommende forandringer vi taler om. Her skal vi principielt straks rette os efter de nye regler, men der sker nok ikke meget lige nu, med vinteren forude. Bestyrelsen vil i mellemtiden arbejde med området og melde tilbage til gårdrepræsentanterne. Bl.a. må tilstræbes at finde en praktisk rimelig grænse for hvornår og for hvad der skal søges, så vi undgår det totale bureaukrati og f.eks., søge om udvidelse af sandkassen med 1 m i længden. 7. JUBILÆUMS- ARRANGEMENT Der udtryktes stor tilfredshed med arrangementet, ligesom selve initiativet rostes. Gård 8 fremhævede, at særtilskuddet til den sociale sammenkomst havde bidraget til at den var blevet ekstra god, så hele gården havde haft en god dag. OH nævnte at bestyrelsen overvejede at gentage initiativerne med arrangementer Side 3 af 8

4 som fpdbold- og petanqueturneringerne med finale sent i august, idet disse var særligt velbesøgte. 8. GÅRD- DEMOKRATI Bestyrelsens oplæg = dennes opfattelse Arbejdsgrundlag Udvikling af praksis mod ensartethed Struktur OH gennemgik det fremlagte oplæg med udgangspunkt i traditionen for selvbestemmelse i gårdene. Han påpegede, at der ikke var tale om regler, men om bestyrelsens opfattelse, som ville danne udgangspunkt for dens stillingtagen ved henvendelser fra grundejere, herunder eventuelle klager. Hensigten er desuden, at oplægget skal fungere som arbejdsgrundlag for gårdrepræsentanterne i arbejdet med at skabe en demokratisk praksis for den enkelte gård, praksisser, der forhåbentlig udvikler sig mod overensstemmelse og ensartethed. Gårdrepræsentanten, dennes rolle og valg. Gårdmøder, indkaldelse og gennemarbejdede oplæg til beslutninger. Afstemninger, herunder skelnen ml. væsentlige og mindre beslutninger. Referat til alle. Krav til flertal. Bestyrelsen har valgt 60 % af gårdens huse ved væsentlige beslutninger. Balance er søgt ml. at sikre et solidt flertal for sådanne tiltag overfor at undgå at nye initiativer helt bremses. Væsentlige hhv. mindre beslutninger. Definitioner og eksempler. Mindretalsbeskyttelse, fornyet behandling og evt. klager Lovgivning og lokalplan m.v. sætter rammer og stiller krav Private ejendomsret, især carportene; kræver særlige hensyn. Særlige forhold tiltag, der går meget tæt på den enkelte. Mulighed for veto. Drøftelse Generelt Gårdrepr. s rolle og opgaver Herefter foregik en omfattende og livlig fremlæggelse ud fra varierende holdninger af synspunkter omkring centrale dele af indholdet i det fremlagte. Frem for at søge disse gengivet i kronologisk orden en umulig opgave søges væsentlige problemstillinger udkrystalliseret og belyst. Om ikke nødvendigvis i rækkefølge efter betydning, så er det vigtigste forhåbentlig med. Uanset forskellige holdninger til konkrete dele af oplægget modtoges initiativet, som helhed, positivt. Der var klar tilslutning til hovedsigtet, at styrke gårddemokrati, sammenhold og involvering ud fra et fælles grundlag, uden at presse et regelsæt ned over hovedet på den enkelte gård. Der syntes at være enighed om at det er gårdrepræsentanten og kun denne (el. dennes stedfortræder) der kan indkalde til officielle, beslutningstagende gårdmøder og som leder disse. I forbindelse med debatten om krav til flertal ved væsentlige forhold, advaredes imod at pålægge gårdrep. for store opgaver Side 4 af 8

5 f.eks. i for høj grad at skulle banke på døre og påvirke grundejere til at møde op/afgive stemme, for at kunne opfylde flertalskravet. I en del gårde kan det i forvejen være svært at få nogen til at påtage sig opgaven som gårdrepræsentant. Gårdens organisering I forlængelse af ovennævnte kom et forslag om gårdbestyrelse på 2-3 grundejere. Argument, at det fordeler arbejdet og modvirker magtfuldkommenhed fra en langvarigt siddende gårdrepr. Modsat mente nogen, at en bestyrelse i gården, var en dårlig ide, idet en stærk sådan kan risikere, at blive alt for dominerende. Mange gårde har en kasserer, som varetager en del af arbejdet. Det kan absolut være hensigtsmæssigt, at fordele opgaverne, men OH konkluderede på bestyrelsens vegne: Det står enhver gård frit, hvordan den vil udforme sin interne organisation, men ift. bestyrelsen, er gårdrepræsentanten eneste officielle repræsentant og kontaktled. Fremgangsmåde med sikring af indkaldelse til alle husstande med en dækkende dagsorden og begrundede forslag især fsv. angår væsentlige forhold udsendt i god tid (min. 14 dage før) og med opfølgende referat, fandt fuld tilslutning. Hensigten er at sikre, at alle er fuldt informerede og har mulighed for at møde frem hhv. stemme via fuldmagt. Dette understreger gårdrepræsentantens helt centrale rolle for udvikling og fastholdelse af demokratiet. Det nævntes, at velforberedt gennemførelse af denne proces, er afgørende for demokratiet, måske vigtigere end afstemningsregler o.a. Også at en længere indkaldelsesfrist, måske 3 uger, kunne være hensigtsmæssig. Afstemningskrav Der var generel tilslutning til at sådanne krav skulle stilles, ikke blot for at sikre en vis beskyttelse for mindretallet, men måske i endnu højere grad sikre, at der virkelig er flertal for en given beslutning. Der nævntes således eksempel på, at der i en gård blev taget beslutning om ensrettet færdsel uden at alle grundejere var informerede på forhånd. Og at man var tæt på at beslutte cykelstativ ved carportens gavl, uden et gennemarbejdet forslag. Indlæggene drejede sig udelukkende om kravene til væsentlige beslutninger.?? ved bestyrelsens krav om 60 % jastemmer De grundejre der udtalte sig om emnet, tilkendegav alle, at kravet om ja-stemmer fra 60 % af gårdens huse var for vidtgående, men modsat var der bred tilslutning til, at der skulle fastsættes minimumskrav til flertallets størrelse. Argumentationen koncentrerede sig om problemerne med at få jastemmer nok og at kravet derfor kunne hæmme udviklingen voldsomt, eventuelt helt blokere den. Stærkest lød det at der kommer aldrig mere end 8 ud, ligegyldigt hvad vi gør, ligesom Side 5 af 8

6 der pegedes på den tidligere nævnte risiko, at gårdrepræsentanten pålægges alt for meget arbejde med at samle stemmer. OH gjorde opmærksom på, at det netop var en central del af demokratiprocessen, at aktivere flere. Jo flere der oplever, at blive inddraget og taget alvorligt og få indflydelse på beslutninger, jo flere vil deltage. Processen kan blive selvforstærkende. Der fremkom også forslag om, at det var mere rimeligt at fastsætte grænsen udelukkende ift. de fremmødte, idet det forudsattes, at alle var fuldt informerede og derfor havde haft mulighed for at deltage (inkl. fuldmagtsmuligheden, se nedenfor). Blev bl.a. udtryk som at kravet om 60 % jastemmer var mere rimeligt for de fremmødte end for samtlige huse. Samtidig påpegedes også at der skulle være en minimumsgrænse for fremmødet. Kommentar Et minimumskrav til et flertal kan principielt fastsættes enten 1) i forhold til samtlige antal huse (stemmer) i gården eller 2) i forhold til antal repræsenterede huse (stemmer) ved afstemningen. Sidstnævnte kan evt. kombineres med mindstekrav til fremmødet Ud fra de anførte argumenter må krav og måden de(t) udformes på, nøje genovervejes med henblik på at holde balancen mellem at sikre et klart flertal som grundlag for væsentlige ændringer uden at gøre det urimeligt vanskeligt at gennemføre forandringer. Samtidig skal reglerne udformes så enkle som muligt. Fuldmagter Enighed om at det er vigtigt at kunne stemme ved fuldmagt, hvilket gør det lettere, at opfylde minimumskrav til fremmøde og stemmetal. Også tilslutning til at fuldmagtsgiveren påfører sin fuldmagt instruks om at stemme på en bestemt måde dvs. i realiteten gøre den til en stemmeseddel. Grænsen på at hver grundejer (hus) kun kan medbringe 1 fuldmagt var der forskellige synspunkter på. Nogle mente, at det var for besværligt og at begrænsningen skulle fjernes, eventuelt at gårdrepræsentanten skulle kunne modtage mere end 1. Modsat argumenteredes med at begrænsningen forhindrede, at nogen i det stille kunne samle fuldmagter og derved kuppe en afgørelse igennem. En anden svaghed er at fuldmagter erstatter udvekslingen af synspunkter dvs. den gensidige påvirkning, der giver mulighed for større forståelse og accept, herunder eventuel ændring af ens oprindelige opfattelse. FH gjorde opmærksom på, at muligheden for at kuppe voksede, hvis minimumskravet udelukkende knyttedes til andel jastemmer blandt de fremmødte. Udlejede huse Det er klart at en lejer ikke har stemmeret. Derimod blev det ikke afklaret om huset skal tælle med ved et eventuelt minimumskrav knyttet til samlet antal huse. Principielt har ejeren stemmeret, men vil antagelig kun yderst sjældent benytte den. Det vil være en betydelig belastning, at holde ejeren orienteret om hvad der Side 6 af 8

7 foregår, i mange tilfælde umuligt, da vi ikke altid kender dennes adresse. Mindretalsbeskyttlse Lovgivning mv. Flere omtalte en sådan som vigtig og nødvendig, for at hindre misbrug fra de mere aktives side. Der udtryktes dog også frygt for, at en eller få kværulanter kan bruge det til at besværliggøre arbejdet med beslutninger og gøre liver surt for de aktive. Dog mente alle, at den enkelte skulle kunne klage (til bestyrelsen). Her kan være en gråzone om hvorvidt noget er tilladt, om der skal ansøgning til og visse betingelser opfyldes. Som eksempler nævntes cykelstativer for enden af carport og ensretning af færdsel i gårde. Mht. cykelstativerne bemærkede RB, at det ville være nødvendigt at flytte dem, når/hvis der skulle fjernes sne. Bestyrelsen gav tilsagn om, at den vil arbejde med at få afklaret såvel de formelle forhold om sådanne spørgsmål, som holdningen til hvad der kan anses for acceptabelt på fællesarealerne. Væsentlige hhv. mindre beslutninger Privat ejendomsret og særlige forhold Videre Drøftedes ikke nærmere. Udtrykker antagelig tilslutning til, at det skitserede er i rimelig overensstemmelse med de fleste opfattelse samt at den praktiske anvendelse vil tydeliggøre grænserne. Betydningen heraf blev ikke berørt, hvilket må opfattes som en bred accept, herunder af den enkeltes vetoret ved beslutninger, der går særlig tæt på den pågældende. Bestyrelsen opfordrede gårdrepræsentanterne til at tage emnet om gårddemokrati op på kommende gårdmøder og sende kommentarer til bestyrelsen. Tilsvarende vil bestyrelsen overveje det fremlagte såvel ud fra dagens drøftelse, som hvad der fremsendes. Et bearbejdet oplæg kan forventes sidst i oktober. Gårdrepr. 9. Kommunikation PK opfordrede til at bruge vores hjemmeside mest muligt. Ny i Fasanvænget er under opdatering, ligesom gårdkasseregnskaberne er lagt ud, så alle kan se dem. Som nyt anbefalede han især debatforum, hvor alle grundejere kan deltage og udveksle meninger og erfaringer. Som oplagte emner nævntes Gårddemokrati og Hulmursisolering. Adgang til at skrive kommentarer kræver en registrering, hvor bl.a. ens mailadresse skal oplyses. Ud fra denne søger PK at frasortere uønskede tilmeldinger, typisk udenlandske adresser, hvorfra spam mails distribueres. Næppe formålstjenligt at begrænse adgangen strengt til F-V grundejere. F.eks. er der nogle ejendomsmæglere, der søger info på hjemmesiden, ligesom man kan forestille sig, at potentielle købere af hus i F-V vil gøre det. P.t. har vi 140 tilmeldte brugere inkl. ikke-fasanvængere, men tallet må meget gerne blive væsentligt højere. Meldinger fra gårdene Gård 1. Cykelstativer. RB gjorde opmærksom på, at hvis/når der skulle ryddes sne, måtte stativerne ved carporten fjernes. Side 7 af 8

8 Gård 2. Brændeovne. Fandt det stadigt voksende antal stærkt generende. Endnu værre er at forskning viser, at uforbrændte kulbrinter er decideret sundhedsfarlige. OH nævnte, at bestyrelsen adskillige gange havde forsøgt sig med vejledning, men mange havde desværre ikke lyst til at ændre deres praksis. Et andet problem var, at de nyere krav til skorstenens højde for brændeovne var i modstrid med at de aht. lokalplanens intentioner ikke måtte rage for højt op. Desuden var der så problemet med de sundhedsskadelige mikropartikler. Brændeovne var i det hele taget uegnede til en tæt, lav bebyggelse som vor. Vi må nok ha myndighederne med ind over området. Bestyrelsen vil tage brændeovne op som et projekt. Gård 8. Hegn i indhak mellem husene. OH måtte oplyse, at såfremt de stod i indhakket dvs. på privat område, kunne bestyrelsen ikke gøre noget. På fællesområdet skulle de fjernes. Carporttage. Preben S. appellerede til samarbejde mellem gårdene om vedligeholdelse/fornyelse af disse. Debatforum kunne også bruges til dette. Ukrudt ml. cykelsti og SF-sten. Hvem skal fjerne dette? Er delvis i ingenmandsland ml. 2 gårde. Stillingtagen/evt. udførelse Gård 13. Indvendige afløb fra taget. Fik bekræftet, at det kan være fornuftigt at få foretaget tv-undersøgelse af røret nede i knækket, idet der er en risiko for brud/utætheder her, som i værste fald kan medføre at vand langsomt trænger ind under gulv. Gård 15. Bevoksning. Buskene ved udkørslen for store, generer udsynet. Beskæres. Drosselvænget. Arealet ind mod bebyggelsen er groet helt til. OH oplyste om henvendelse fra gård 6 om vildtvoksende træer, samt Kommunens henvisning til Drosselvængets grundejerforening. Begge punkter tages med i en henvendelse til bestyrelsen for denne. 11. Eventuelt Hurtigkørsel, stamvejen. På første del af denne. Hvad kan gøres for at dæmpe hastigheden? SK SK/RB SK/OH Udstrækningsanordninger. Kunne G/F opsætte sådanne på passende sted(er)? Anvendes efter motionsløb. Interesserede anmodes om at sende en mere detaljeret henvendelse/forslag til bestyrelsen for stillingtagen. Afslutning Mødet sluttedes kl. ca ref. FH/ Side 8 af 8

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Velkomst ved formand Claus Skytte

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Side 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Dato: Mandag den 5. december 2005 klokken 19:30 Sted:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005 Referat af 43. ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent Formanden Bent Andersen (nr. 70) bød velkommen og optælling af de fremmødte viste, at 25 huse var repræsenteret ved generalforsamlingen, og

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

2, Input fra gårdene. Gård 10:

2, Input fra gårdene. Gård 10: Dato 20.09.2012: Gårdrepræsentantmøde i Fasanreden Deltagere: Bestyrelsen: Steen Kledal, Anni Bjerg, Egon Peter Thomsen, Ole Haag og Per Møller Jensen (Suppleant) Gårde repræsenteret: 1, 2, 4, 5, 6, 8,

Læs mere

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Notat Til: Vedrørende: Bilag: Bestyrelsen Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen 2013 Elektronisk bilag Danva-notat om forbrugervalg Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Kort uddrag af DANVA-notat

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009

Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009 Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009 med følgende dagsorden: 1. a) Valg af dirigent. b) Valg af 4 stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde for a) Foreningen.

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) David Oszlak (DO) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015

Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Referat fra Afdelingsmøde Torsdag den 27.08.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053

Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej mellem Alkærlundvej og Risbjergvej kommunens sags ID 2015/14053 Dato 2. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 16/12073 og 16/13306 Side 1/5 Afgørelse af klager over udgiftsfordeling til vejsynskendelse privat fællesvej

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010 Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN Temaaften den 30. september 2010 Dagsorden Introduktion til og baggrund for afholdelse af Temaaften Udvalgte brud på Deklarationen til

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Vedtægter for. Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for. Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1 OPLÆG, Justeret efter indkomne forslag, marts 2014 Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationens navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg

Læs mere

Snekkersten, den 24. marts Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 24. marts Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 24. marts 2004 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 24. marts 2004 kl. 19.00 Sted: Helsingør Gymnasium 39 husstande deltog

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Herbo-Administration A/S

Herbo-Administration A/S G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2015, den 1. december kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Den

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Dispensationer/nabohøringer

Dispensationer/nabohøringer Dispensationer/nabohøringer Man kan ifm. byggesager søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis man har en fornuftig begrundelse. Når nogen i området søger dispensation ifm. byggeri skal berørte

Læs mere

Protokol fra vejsyn på den private fællesvej Fuglsigvej i Årre, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00.

Protokol fra vejsyn på den private fællesvej Fuglsigvej i Årre, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00. Protokol fra vejsyn på den private fællesvej i Årre, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 13.00. Den 24. april 2013 afholdt Varde Kommunes vejafdeling vejsyn på den private fællesvej i Årre, i medfør

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig Fyn A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede som følge af fejlagtige oplysninger i salgsopstillingen

Læs mere

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet FORÅRSMØDE 2013 Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet Vedligeholdelse af veje i sommerhusområder Lov om private fællesveje Ikrafttræden: den 1. januar 2012 3. Reglerne i afsnit III (byreglerne)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere