Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Ingvard Ladefoged Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 174. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering O Status på lokaletilskudskontoen O Supplerende ansøgningsmateriale om optagelse i Danske Naturparker under Friluftsrådet Varde Museum - budgetter for 2014 og Ansøgning om lån til energiforbedring, Varde Museum Ansøgning, tilskud til revyen "Sand i øjet" Ansøgning, underskudsgaranti til "Frk. Nitouche", HATS Branding af Varde Kommune ved støtte til større kultur- og idrætsarrangementer Status på samarbejdet med Outrup Speedwayclub Procedure for udvælgelse af Årets Mestre samt kandidater til Vardeprisen Evaluering af dialogmøderne med rådene Ny visionspolitik på fritids-, idræts- og kulturområdet Sager til kommende udvalgsmøder Formandens orientering til Tistrup News Bilagsliste Underskriftsblad Side 375

3 174. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3928 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Godkendt dagsorden og tillægsdagsorden. Side 376

4 175. Gensidig orientering Dok.nr.: 3940 Sagsid.: 13/16468 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved Udvalgsformanden Godkendelse af projektforslag for KulturSpinderiet Opstilling af kunstværket Porten ved KulturSpinderiet Konference ved Statens Kunstfond Orientering ved Forvaltningen Status på puljen Andre Kulturelle Arrangementer Status på arbejdet med udvikling af Varde Fritidscenter Nyt samarbejde mellem spejdere Bedre adgang til kunst for børn og unge telepresenceløsning? Godkendelse af hallernes regnskaber Fest- og kulturuge 27. til 31. maj 2015 Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 41152/14 2 Åben Samarbejdsaftale DDS og Spejderne i Oksbøl /14 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Lisbet orienterede om Møde med Varde Garden og Musik og Billedskolen. Møde i Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskabsmøde Regionalkulturaftale er ved at tage form. Museets visionsdag mandag den 17. november 2014 Kunstudvalget ser på muligheder for kunstudsmykning. Kirstine orienterede om: henvendelse fra Nørre Nebel Idrætsforening. Forvaltningen arbejder med at indgå forpligtende samarbejde med SDU om udarbejdelse af ideer til fremtidens idrætshal Side 377

5 176. O Status på lokaletilskudskontoen Dok.nr.: 6474 Sagsid.: 14/10462 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har 16. september 2014 ønsket at få en opdateret status over, hvor meget der er udbetalt på lokaletilskudskontiene i 2014 sammenlignet med Udvalget ønskede også en orientering om nye godkendte foreninger. Nedenfor er opgørelsen på forbruget fra januar til 24. oktober 2014 sammenlignet med forbruget i 2013 (samme tidspunkt). Pr Budget 2014 Forbrug okt Forbrug okt Lokaletilskud til oplysningsforbund Lokaletilskud til haller Lokaletilskud til andre lokaler Total Lokaletilskud til oplysningsforbund forventes at stige med ca kr. i 2014 grundet manglende afslutning på ansøgning om yderligere lokaletilskud fra FOF Esbjerg. Forvaltningen vurderer dermed, at forbruget for lokaletilskud til oplysningsforbund ikke vil overskride budgettet for På lokaletilskudskontoen til hallerne mangler der udbetalinger til 6 haller for september måned. Lokaletilskuddet for disse 6 haller er vurderet til kr. Forvaltningen vurderer dermed, at forbruget på denne konto vil være en anelse højere end på tilsvarende tidspunkt i Der er på nuværende tidspunkt manglende udbetalinger til nogle foreninger vedr. lokaletilskud til andre lokaler. Samtidig er der givet bevillinger på lokaletilskud som ikke er udbetalt og dermed medtaget i opgørelsen. Med disse to bemærkninger er det forvaltningens vurdering, at udbetalingerne for lokaletilskud til andre lokaler ca. vil svare til udbetalingerne i I maj 2014 blev reglerne for lokaletilskud ændret, så alle godkendte foreninger kan modtage lokaletilskud på 75 % af deres udgifter uanset medlemmernes aldersfordeling. 10 foreninger har siden ansøgt om godkendelse. Indtil videre er 3 foreninger blevet godkendt og 3 foreninger har modtaget et afslag fra Fritidsrådet. De sidste 4 ansøgninger er under behandling ved forvaltningen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at forbruget på lokaletilskudskontoen kan blive lidt højere i 2014 end der er afsat budget til. Den økonomiske konsekvens af ændringen af tilskudsreglerne vil først slå helt igennem i budget Dels vil stigningen i lokaletilskud til haller først få fuld virkning i budget 2015 og tilsvarende på lokaletilskud til andre lokaler. Side 378

6 Nye foreninger er godkendt til lokaletilskud og andre foreninger har fået godkendt nye lejemål som tilskudsberettigede. Det forventes også at få betydning for forbruget i Forvaltningen anbefaler at budgetudviklingen på kontoen fortsat følges. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Varde Kommunes regler for lokaletilskud Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Oversigt over foreninger der ansøger om at blive tilskudsberettiget 77548/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Orienteringen blev taget til efterretning. Side 379

7 177. O Supplerende ansøgningsmateriale om optagelse i Danske Naturparker under Friluftsrådet Dok.nr.: 6340 Sagsid.: 14/859 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I oktober 2013 sendte Varde Kommune en ansøgning om, at Naturpark Vesterhavet kan blive godkendt i mærkningsordningen Danske Naturparker under Friluftsrådet. I svar af 8. april 2014 har Friluftsrådets bestyrelse og Danske Naturparkers nationalkomite vurderet, at Naturpark Vesterhavets ansøgningsmateriale skal styrkes yderligere, for at en endelig godkendelse kan ske. Fristen for indsendelse af det supplerende materiale er den 1. november Friluftsrådet og nationalkomiteen har knyttet en række punkter med kommentarer til vurderingen. Indholdet i det supplerende materiale tager udgangspunkt i de 5 punkter med vurderinger. Forvaltningen har i samarbejde med naturparkrådet og naturparkens tre store lodsejere (Naturstyrelsen, Forsvaret og Åge V. Jensen Naturfond) udarbejdet det supplerende materiale til ansøgningen. Materialet har været behandlet på naturparkrådsmøde 1. oktober Forvaltningen har i processen været i dialog med Friluftsrådet med henblik på præcisering af hvilket fokus det supplerende materiale skal have. Det supplerende ansøgningsmateriale er behandlet endeligt i Udvalget for Plan og Teknik den 28. oktober Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det supplerende ansøgningsmateriale vil bidrage til Friluftsrådets administrative godkendelse af Naturpark Vesterhavet. Det er begrundet med, at der sideløbende med udarbejdelsen af materialet har været en god kontakt med mellem forvaltningen og Friluftsrådet, som har givet deres feedback og vejledning til supplementet. Retsgrundlag Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Supplerende ansøgningsmateriale Naturpark Vesterhavet.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 380

8 at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Udvalget er opmærksom på at Naturpark Vesterhavet er godkendt. Taget til efterretning. Side 381

9 178. Varde Museum - budgetter for 2014 og 2015 Dok.nr.: 6470 Sagsid.: 14/13086 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Kulturstyrelsen har indført ny procedure for godkendelse af museernes budgetter. Dette indebærer, at museernes budgetter skal forhåndsgodkendes af hovedtilskudsgiverne. Retningslinjerne er indført med virkning fra og med budgettet for Varde Museum anmoder på dette grundlag om at få Udvalget for Kultur og Fritids godkendelse af Museets budgetter for både 2014 og 2015, selvom regnskabsåret 2014 næsten er gået. Museets budgetter i hovedtal: kr Indtægter Entre og kiosksalg m.v Ikke offentlige tilskud Statstilskud Kommunalt tilskud Indtægter i alt Udgifter Personale Lokaler Arkæologi Administration Udstillinger, samlinger, konservering m.v Udgifter i alt Resultat Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Museets budgetter kan godkendes på det foreliggende grundlag. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Side 382

10 Bilag: 1 Åben Varde museum - budgetter - Budget /14 2 Åben Varde museum - budgetter - Budget /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Museums budgetter for 2014 og 2015 godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Anbefalingen blev godkendt. Side 383

11 179. Ansøgning om lån til energiforbedring, Varde Museum Dok.nr.: 6515 Sagsid.: 14/13393 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Museum søger om lån på kr. til energiforbedring af den gamle museumsbygning på Lundvej 4, Varde. Energiforbedringen sker ved hulmursisolering og montering af forsatsruder. Museet har fra lokale håndværkere indhentet tilbud på opgaverne, og de oplyste priser er inkl. moms. Hulmursisolering Montering af forsatsruder Samlet pris inkl. moms kr kr kr. Hulmursisoleringen vil iflg. tilbudsgiver medføre en årlig sparet varmeudgift på ca kr. Kommunens energirådgiver har vurderet, at montering af forsatsruder reducerer den årlige varmeudgift med ca kr., og at den samlede energirenovering er rentabel. Et energilån på kr. vil med den sparede udgift til varme kunne afvikles over ca. 11 år. Museet ejer bygningerne på Lundvej 4, og Kommunen er ejer af grunden. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at ansøgningen kan mødekommes ved, at Varde Kommune stiller garanti for et energilån optaget i KommuneKredit. Forvaltningen foreslår derfor, at der stilles garanti for et lån på kr. med en løbetid på maksimalt 11 år. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi En kommunal garantistillelse for lån til energiforbedrende foranstaltninger påvirker ikke lånerammen. Det påvirker derfor ikke Kommunens likviditet m.v. at imødekomme ansøgningen. Høring Bilag: 1 Åben Garanti for lån til forsatsvinduer - Ansøgning energirenovering /14 Side 384

12 2014.pdf 2 Åben Hulmursisoleringtilbud /14 3 Åben Beregning - hulmursisolering /14 4 Åben Tilbud, Varde Museum, Forsatsvinduer /14 5 Åben SV: Garanti for lån til forsatsvinduer - Beregningsmodel. Varde museum.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Kommunen stiller garanti for et lån ved KommuneKredit på kr. med en løbetid på op til 11 år. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Anbefalingen blev godkendt. Side 385

13 180. Ansøgning, tilskud til revyen "Sand i øjet" 2015 Dok.nr.: 6508 Sagsid.: 14/31 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Foreningen SUPRA, som i 2015 arrangerer revyen Sand i Øjet i Oksbøl for 37. gang, ansøger om et tilskud til konsulentbistand/sparring med professionel instruktør, skuespiller Ulla Jessen. Foreningen søger om ca kr. Udgift til konsulentbistand er i budgettet opgjort til kr. Revyen opføres i perioden 30. januar 1. februar 2015 og ses typisk af ca. 900 publikummer. Foreningen søgte i 2013 om en underskudsgaranti og fik bevilget en garanti på kr., som ikke kom til udbetaling. Det er vigtigt for foreningen at holde fokus på kvalitet og fornyelser. Derfor har foreningen valgt at få inspiration og sparring udefra. Foreningen havde en egenkapital pr. 31. december 2013 på kr. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid anerkender vigtigheden af, at der sker fornyelse, og at kvaliteten bibeholdes for at kunne føre traditionen med revyen Sand i øjet videre i Oksbøl, ikke mindst til glæde for borgerne i hele Varde Kommune. Forvaltningen foreslår, at der ydes et tilskud i 2015 på kr., og at beløbet finansieres af budget for Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Tilskuddet på kr. foreslås finansieret af budget 2015, kontoen til Andre kulturelle formål. Høring Bilag: 1 Åben Ansøgning om tilskud til "Sand i øjet" /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at SUPRA bevilges et tilskud på kr. til konsulentbistand, og Side 386

14 at tilskuddet ydes i 2015 og finansieres af puljen til Andre kulturelle formål. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged, Erhardt Jull Erhardt Jull erklærede sig inhabil og forlod mødet. Udvalget besluttede, at der gives underskudsgaranti på kr. finansieret af puljen til Andre kulturelle formål. Side 387

15 181. Ansøgning, underskudsgaranti til "Frk. Nitouche", HATS Dok.nr.: 6502 Sagsid.: 14/31 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Helle Amatør Samvirke, HATS, ansøger om en underskudsgaranti på kr. til produktion og opførelse af Frk. Nitouche i november HATS har en tradition for produktion af større teaterforestillinger, og det er 29. gang i år, at HATS inviterer til et novemberspil i Helle Hallen. Forestillingen afvikles i perioden november 2014 med i alt 6 forestillinger. HATS har et samlet budget for Frk. Nitouche på kr. og et budgetteret overskud på kr. HATS har i flere år været trængt på økonomien, bl.a. på grund af et alt for udgiftstungt jubilæumsarrangement for år tilbage. Men bestyrelsen har fokus på økonomien i foreningen og kan se en fremgang. Foreningen søgte i 2013 en garanti og fik en bevilling på kr. til Pippi Langstrømpe, som gav et underskud på kr. Forvaltningens vurdering På trods af økonomiske udfordringer i foreningen de senere år, er det positivt at lokale ildsjæle arbejder videre for foreningens virke. Ansøgeren opfylder kriterierne for bevilling af støtte, jf. retningslinjer for puljen til Andre Kulturelle Arrangementer. Kultur og Fritid vurderer, at en garanti på kr. vil være rimelig set i forhold til budgettet. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Garantien kan finansieres af puljen til Andre kulturelle formål. Status pr. 27. oktober Kontoen balancerer med et merforbrug på 436 kr., hvis de resterende garantier kommer til udbetaling. Det kan måske knibe med, at HATS kan få udarbejdet et regnskab i 2014, dvs. at udmøntning af en underskudsgaranti muligvis kan udskydes til budget Høring Bilag: 1 Åben Ansøgning om underskudsgaranti til HATS /14 Side 388

16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der bevilges en underskudsgaranti på kr., som finansieres af kontoen for Andre kulturelle formål. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged, Holger Grumme Nielsen Holger Grumme erklærede sig inhabil og forlod mødet. Anbefalingen blev godkendt. Side 389

17 182. Branding af Varde Kommune ved støtte til større kultur- og idrætsarrangementer Dok.nr.: 6490 Sagsid.: 14/13256 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Ved Byrådets godkendelse af budgettet for 2015 er afsat en pulje på kr. til støtte af større kultur- og idrætsarrangementer, der samtidig brander Varde Kommune. Varde Kommune har særligt i løbet af 2013 og 2014 modtaget ansøgninger om støtte til større arrangementer, f.eks. Nordiske Mesterskaber i BMX, DM i boksning og Post Danmark Rundt. Disse arrangementer var i høj grad med til at profilere og brande kommunen overfor egne borgere og ud over kommunegrænsen. Det har været arrangementer, der har krævet en stor økonomisk og praktisk indsats af arrangørerne, og som Udvalget for Kultur og Fritid har ønsket at bakke op om. Ovenstående har givet anledning til oprettelse af en særskilt pulje, der imødekommer behovet for støtte til arrangementer, der rækker ud over det sædvanlige indenfor områderne kultur og fritid et midlertidigt fyrtårn, der samtidig synliggør og brander Varde Kommune, som et godt sted at leve og bosætte sig. Med overskriften i bevillingen er det besluttet, at puljen støtter både kultur og idræt i Varde Kommune, og at der skal være tale om store arrangementer. Udvalget for Kultur og Fritid skal herefter overveje formålet med puljen og hvilke kriterier, der skal være gældende, f.eks. hvem Udvalget mener skal været berettiget til at søge, og hvad det skal være muligt at søge støtte til. Forslag til formålet med puljen kan være: at støtte arrangementer og initiativer af en særlig karakter, der rækker ud over det sædvanlige indenfor kultur og fritid, og som samtidig understøtter Varde Kommunes visioner på kultur- og fritidsområdet. at støtte arrangementer, der normalt ikke vil kunne realiseres uden økonomisk støtte at understøtte kultur- og idrætslivet i Varde Kommune og samtidig give borgerne adgang til ekstraordinære oplevelser i deres eget nærområde at fremme og tiltrække større begivenheder og aktiviteter, som kan have en turistog markedsføringsmæssig værdi for Varde Kommune at Varde Kommune får mulighed for at synliggøre sig lokalt, regionalt samt måske nationalt og internationalt. Overvejelser omkring kriterier kan være: om der skal stilles særlige krav til omfanget af arrangementerne f.eks. enkelte meget store arrangementer, der kan have interesse for en bred gruppe af borgere om der kan støttes mindre arrangementer, der for arrangør/ansøger løber en stor risiko, hvor PR-værdien er mindre men stadig har branding effekt Side 390

18 om arrangementerne særligt skal understøtte foreningsområdet evt. kun folkeoplysende foreninger eller vil man lade puljen være åben for alle foreninger, interessegrupper, organisationer og institutioner om man ønsker, at Varde Kommune selv kan være opsøgende på arrangementer med henblik på at søge om støtte til afholdelsen. Der kan være mange andre betragtninger, som Udvalget ønsker medtaget i de endelige retningslinjer. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at puljen vil understøtte nye initiativer og motivere til eventuelle nye tiltag. Med fokus på synliggørelse af Varde Kommune vil puljen samtidig understøtte kommunens bosætningspolitik. Det er forvaltningens vurdering, at for stramme rammer og krav til hvem, der kan søge puljen, og hvad, der kan søges til, kan fastlåse muligheden for at modtage ansøgninger til nye alternative aktiviteter og kreative tiltag. Forvaltningen foreslår mulighed for løbende at søge støtte fra puljen. Forvaltningen lægger op til en overordnet drøftelse af kriterierne for modtagelse af støtte fra puljen til udfærdigelse af endelige retningslinjer. Det bør overvejes, hvem der er berettiget til at søge, og hvad der kan søges støtte til. I den forbindelse er det afgørende at være opmærksom på kommunalfuldmagten, der angiver, at Varde Kommune ikke støtter enkeltpersoner og kommercielle tiltag. Sundhedskonsekvensvurdering Uanset aktiviteternes art (idræt eller kultur) vil arrangementerne understøtte kommunens ønske om at styrke lokale borgeres fysiske og mentale tilstand på flere fronter og dermed understøtte Varde Kommunes sundhedspolitik. Arrangementer af den størrelse, der vil blive søgt tilskud til, vil samtidig kræve samarbejde på tværs og dermed styrke det sociale og højne livskvaliteten for den enkelte borger. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter og eventuelt godkender de foreslåede formål, og at Udvalget drøfter kriterier for at kunne søge fra puljen Støtte til større kultur- og idrætsarrangementer. Side 391

19 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Udvalget besluttede at der fremadrettet skal arbejdes med: at puljen skal bruges som støtte til markedsføring af arrangementer, særligt udover kommunegrænsen, at puljen fortrinsvist skal bruges som støtte til arrangementer omkring kommunens vision I et med naturen, at puljen skal bruges som støtte til den strategiske planlægning af arrangementer, at puljen skal bruges til, at få deltagerne i arrangementerne til at blive ambassadører i forhold til kommunen. Dvs. når man deltager får man informationsmateriale papir/digitalt om kommunen med sig hjem, og at tilbyde gæster og deltagere (turister) forskelligt materiale eller tilbud i forbindelse med at de besøger vores kommune. Side 392

20 183. Status på samarbejdet med Outrup Speedwayclub Dok.nr.: 6481 Sagsid.: 14/2937 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Outrup Speedway Club (OSC) har i 2014 opstartet et større udviklingsprojekt af klubben og Varde Motor arena. Et af tiltagene, som er gennemført, er en etablering af Region Varde Elitesport (RVE), der blandt andet varetager elitearbejdet i OSC. RVE har stået for en lang række af de tiltag, der er iværksat som en del af det overordnede udviklingsprojekt, herunder anlæggelse af tractorpullingbane. Udvalget er løbende blevet orienteret om udviklingsprojektet og har haft dialogmøder med OSC/RVE. Både Udvalget og forvaltningen har bidraget til projektet, blandt andet med økonomisk støtte og konsulentbistand i forbindelse med fondsansøgninger. RVE har fremsendt en status over udviklingsarbejdet og samarbejdet med Varde Kommune (bilag). RVE er glade for samarbejdet og den støtte, som Varde Kommune har ydet i 2014, og ønsker at samarbejdet fortsætter i 2015 og videre. RVE ønsker at lave en flerårig sponsoraftale med Varde Kommune som stadionsponsor, så både OSC og Varde Kommune bliver naglet fast på landkortet som en aktiv kommune, der medvirker til at gøre det muligt at være med i toppen af dansk idræt. RVE/OSC stiller meget gerne op til endnu et dialogmøde med Udvalget. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at OSC og RVE har arbejdet målrettet og professionelt med udvikling af klub og faciliteter. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at det er denne målrettethed og professionalisme, der ligger til grund for, at der er sket så markante tiltag på Varde Motor Arena. Forvaltningen vurderer det som meget positivt, at OSC og RVE formår at bibeholde, involvere og motivere de frivillige kræfter samtidig med, at der satses målrettet på elitesport. Det er forvaltningens vurdering, at RVE er meget dygtige til at få synliggjort klubbens arbejde med elite og den støtte som Varde Kommune yder. Forvaltningen vurderer derfor, at støtten til RVE og OSC både har hjulpet klubben, men også gavnet kendskabet til Varde Kommunes støtte til idrætten. For at sikre det langsigtede arbejde i klubben anbefaler Kultur og Fritid, at der indgås en 4-årig sponsoraftale mellem Varde Kommune Region Varde Elitesport. Det er vurderingen, at en langsigtet aftale også kan styrke og fastholde samarbejdet mellem klub og kommune herunder synliggørelsen af at Varde Kommune bakker op om elitesporten. Side 393

21 Sundhedskonsekvensvurdering Aktiv fritid er gavnligt for sundheden. OSC s aktiviteter er dermed sundhedsfremmende for både udøvere og de frivillige, der er involveret i klubben. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Den tidligere aftale om stadionsponsor var på kr./år. Forvaltningen anbefaler, at tilskud bevilges fra konto til eliteidræt. Høring Bilag: 1 Åben Samarbejdet Varde Kommune / Region Varde Elitesport - oplæg v3.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager orienteringen til efterretning, og at der med virkning fra 2015 indgås en 4-årig aftale mellem Varde Kommune og Region Varde Elitesport med Varde Kommune som stadionsponsor. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Anbefalingen blev godkendt. Side 394

22 184. Procedure for udvælgelse af Årets Mestre samt kandidater til Vardeprisen Dok.nr.: 6480 Sagsid.: 14/13216 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Alle indstillinger til Årets Mestre og Vardeprisen indsendes fra foreningerne til Kultur og Fritid senest den 15. december hvert år. Der bliver annonceret i dagspressen og sendt mails til foreninger og Udviklingsrådene med henblik på at få indstillet relevante kandidater til Årets Mestre og Vardeprisen. Kandidater til Årets Mestre er tidligere udvalgt efter følgende kriterier: Nr. 1, 2 og 3 ved danske mesterskaber, nordiske mesterskaber, europamesterskaber samt ved verdensmesterskaber. Nr. 1 ved jyske mesterskaber eller lignende inden for det enkelte hovedforbund Landsmestre under DGI Enkeltpersoner eller hold, der har ydet en særlig præstation inden for idræt og fritid med videre. Vardeprisen bliver givet til to personer, som har ydet en bemærkelsesværdig præstation inden for ungdomsarbejdet, idræt, kultur eller fritid. Der skal gerne være tale om en frivillig indsats gennem en årrække. Prisen uddeles til en mand og en kvinde. Tidligere udvalgte et underudvalg under Folkeoplysningsudvalget/Fritidsrådet kandidater til Årets Mestre samt de to Vardeprismodtagere. Budgettet til afvikling af selve arrangementet ligger som hidtil under Udvalget for Kultur og Fritid samt Ledelsessekretariatet. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid anbefaler, at udvælgelsen af kandidater til Årets Mestre følger de hidtidige retningslinjer. Det foreslås, at udvælgelsen og fejring af Årets Mestre løses som et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Idrætsrådet, og at Idrætsrådet udpeger 2 repræsentanter til deltagelse i udvælgelsen i kandidater til Årets Mestre. Da Vardeprisen skal findes bredt inden for kultur- og fritidsområdet, foreslår Kultur og Fritid, at man fortsætter den hidtidige procedure omkring synliggørelsen af prisen. Det foreslås samtidig, at der nedsættes et udvalg, der tager stilling til udvælgelsen af kandidater til Vardeprisen, og at dette udvalg består af en repræsentant fra hvert af de 4 råd samt to repræsentanter fra Udvalget for Kultur og Fritid. Kultur og Fritid anbefaler i øvrigt, at de hidtidige procedurer omkring afvikling af arrangementet fastholdes. Side 395

23 Retsgrundlag Varde Kommunes regler for prisoverrækkelser Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Regler for indstillinger til Årets Mestre og Vardeprisen /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at retningslinjerne for udvælgelse af kandidater til Årets Mestre fastholdes, og at udvælgelsen sker i samarbejde med Idrætsrådet, at retningslinjerne for udvælgelse af kandidater til Vardeprisen fastholdes, og at udvælgelsen sker i samarbejde mellem repræsentanter fra rådene og Udvalget for Kultur og Fritid, at Udvalget udpeger repræsentanter til udvalgene, og at de hidtidige procedurer omkring annoncering m.m. og afvikling af arrangementet fastholdes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Anbefalingen blev godkendt med de faldne bemærkninger. Fra udvalget deltager Mads Sørensen og Holger Grumme Nielsen i udvælgelsen. Side 396

24 185. Evaluering af dialogmøderne med rådene Dok.nr.: 6483 Sagsid.: 14/10611 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling Udvalget havde 21. oktober 2014 de første dialogmøder med hvert af de 4 råd. Møderne blev afholdt samme dag, hvor der var afsat 40 minutter til hvert møde mellem råd og udvalg. Rådene var forinden mødet blevet opfordret til at indsende emner, som de gerne ville drøfte med udvalget. Emnerne var udsendt til udvalgsmedlemmerne inden mødet. Forvaltningen har udarbejdet referat af mødet, som er udsendt til såvel rådene som udvalgsmedlemmer. I foråret 2015 holdes der igen dialogmøder med rådene. Forvaltningens vurdering Det er Kultur og Fritids opfattelse, at der er afholdt gode og engagerede dialogmøder med alle 4 råd. Rådene er etableret for ganske nylig og har kun haft kort tid til at få opstartet samarbejdet på tværs af foreningerne. Det er meget positivt så langt rådene allerede er nået i deres samarbejde. Det er forvaltningens opfattelse, at alle råd er godt på vej, og at alle bød ind med aktuelle og relevante emner til dialogmødet. Forvaltningen foreslår, at der for hvert af rådene udvælges fokuspunkter med afsæt i dialogerne, som der arbejdes videre med. Et gennemgående emne kunne med fordel være fortsat at udbrede kendskabet til rådene, så flere foreninger engagerer sig i arbejdet. For hvert råd er der vedlagt forslag til fokuspunkter. Forvaltningen anbefaler, at Udvalget evaluerer dialogmøderne både med hensyn til form og afvikling samt med hensyn til indholdet, og at erfaringerne bruges til planlægningen af dialogmødet i foråret. Retsgrundlag Intet Økonomi Høring Rådene her bidraget med deres evaluering af dialogmøderne. Bilag: 1 Åben referat fra dialogmøde med KF udvalg og Idrætsrådet /14 2 Åben referat fra dialogmøde med KF udvalg og Aftenskolerådet /14 3 Åben referat fra dialogmøde med KF udvalg og Foreningsrådet /14 Side 397

25 4 Åben referat fra dialogmøde med KF udvalg og Kulturelt Råd /14 5 Åben Samlet evaluering af dialogmøderne med de 4 nye råd /14 6 Åben Fremtidigt fokus for de 4 råd /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter tilrettelæggelsen og indholdet af dialogmøderne, og at Udvalget drøfter emner, der med fordel kan arbejdes videre med. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Udvalget var positiv over dialogmøderne. De enkelte råd er ganske nystartede, og dialogmøderne vil formentlig have et andet indhold til det næste dialogmøde. Alle 4 råd har samme tilbud i forhold til dialogmøderne, så bestemmer rådene, hvordan det kan planlægges. De fremtidige fokusområder vil forvaltningen drøfte med rådene. Side 398

26 186. Ny visionspolitik på fritids-, idræts- og kulturområdet Dok.nr.: 6206 Sagsid.: 13/16439 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Som et led i udformningen af ny visionspolitik for Fritids-, Idræts- og Kulturområdet (FIK), har udkastet til politikken været i høring hos borgerne henover sommeren. Der kom 19 høringsvar. Svarene kom fra borgere, foreninger, udviklingsråd, kulturinstitutioner og kommunale forvaltninger. En samlet oversigt over indholdet i høringssvarene er vedlagt. Forvaltningen har indarbejdet høringssvarene i FIK-politikken i det omfang, det vurderedes relevant. Der er modtaget modsatrettede høringssvar, hvorfor ikke alle høringssvar kunne indarbejdes i politikken. Nogle af bemærkningerne i høringssvarene er mere konkrete end indholdet i den overordnede politik, og de vil være naturlige at have med, når de syv målsætninger i politikken efterfølgende skal konkretiseres i strategier. Processen for udarbejdelse af FIK-politikken, som blev godkendt af Udvalget primo 2014, har lagt vægt på løbende borgerinddragelse. Borgerinddragelsen blev indledt ved møde i Helle Hallen, hvor processen blev initieret. Herefter har interesserede og engagerede borgere meldt sig i en sparringsgruppe, hvor de har deltaget i debat om indhold og udformning af politikken. Det er i høj grad sparringsgruppens fortjeneste, at det udkast, der blev sendt i høring, havde det indhold, som det havde. Der er i den bearbejdning af politikken, som er sket på baggrund af høringssvarene, blevet taget højde for det arbejde, som er blevet udført af sparringsgruppen. Sparringsgruppen, der bestod af frivillige borgere og repræsentanter fra kulturinstitutioner og foreninger, indgik under tilblivelsesprocessen i tæt samarbejde med den kommunale arbejdsgruppe. Den reviderede FIK-politik er vedlagt. Forvaltningens vurdering Det er Kultur og Fritids vurdering, at processen med udarbejdelse af ny FIK-politik har givet borgere og andre interessenter mulighed for indflydelse. Det er ligeledes Kultur og Fritids vurdering, at den gennemførte proces har medført, at interessenter på området er kommet til orde, og at indholdet derfor i høj grad afspejler områdets aktørers holdninger og ønsker for fremtiden. Det er derfor vurderingen, at den vedlagte politik kan godkendes som ramme for kulturog fritidslivet i Varde Kommune i de kommende år. Sundhedskonsekvensvurdering Et aktivt fritidsliv medvirker til et fysisk, psykisk og socialt sundt liv. En god politik på kultur- og fritidsområdet kan dermed medvirke til at sætte rammen for et sundt liv. Side 399

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Jesper Ullemose, Bo Hansen, Curt Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere