Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Ingvard Ladefoged Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 174. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering O Status på lokaletilskudskontoen O Supplerende ansøgningsmateriale om optagelse i Danske Naturparker under Friluftsrådet Varde Museum - budgetter for 2014 og Ansøgning om lån til energiforbedring, Varde Museum Ansøgning, tilskud til revyen "Sand i øjet" Ansøgning, underskudsgaranti til "Frk. Nitouche", HATS Branding af Varde Kommune ved støtte til større kultur- og idrætsarrangementer Status på samarbejdet med Outrup Speedwayclub Procedure for udvælgelse af Årets Mestre samt kandidater til Vardeprisen Evaluering af dialogmøderne med rådene Ny visionspolitik på fritids-, idræts- og kulturområdet Sager til kommende udvalgsmøder Formandens orientering til Tistrup News Bilagsliste Underskriftsblad Side 375

3 174. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3928 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Godkendt dagsorden og tillægsdagsorden. Side 376

4 175. Gensidig orientering Dok.nr.: 3940 Sagsid.: 13/16468 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved Udvalgsformanden Godkendelse af projektforslag for KulturSpinderiet Opstilling af kunstværket Porten ved KulturSpinderiet Konference ved Statens Kunstfond Orientering ved Forvaltningen Status på puljen Andre Kulturelle Arrangementer Status på arbejdet med udvikling af Varde Fritidscenter Nyt samarbejde mellem spejdere Bedre adgang til kunst for børn og unge telepresenceløsning? Godkendelse af hallernes regnskaber Fest- og kulturuge 27. til 31. maj 2015 Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 41152/14 2 Åben Samarbejdsaftale DDS og Spejderne i Oksbøl /14 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Lisbet orienterede om Møde med Varde Garden og Musik og Billedskolen. Møde i Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskabsmøde Regionalkulturaftale er ved at tage form. Museets visionsdag mandag den 17. november 2014 Kunstudvalget ser på muligheder for kunstudsmykning. Kirstine orienterede om: henvendelse fra Nørre Nebel Idrætsforening. Forvaltningen arbejder med at indgå forpligtende samarbejde med SDU om udarbejdelse af ideer til fremtidens idrætshal Side 377

5 176. O Status på lokaletilskudskontoen Dok.nr.: 6474 Sagsid.: 14/10462 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har 16. september 2014 ønsket at få en opdateret status over, hvor meget der er udbetalt på lokaletilskudskontiene i 2014 sammenlignet med Udvalget ønskede også en orientering om nye godkendte foreninger. Nedenfor er opgørelsen på forbruget fra januar til 24. oktober 2014 sammenlignet med forbruget i 2013 (samme tidspunkt). Pr Budget 2014 Forbrug okt Forbrug okt Lokaletilskud til oplysningsforbund Lokaletilskud til haller Lokaletilskud til andre lokaler Total Lokaletilskud til oplysningsforbund forventes at stige med ca kr. i 2014 grundet manglende afslutning på ansøgning om yderligere lokaletilskud fra FOF Esbjerg. Forvaltningen vurderer dermed, at forbruget for lokaletilskud til oplysningsforbund ikke vil overskride budgettet for På lokaletilskudskontoen til hallerne mangler der udbetalinger til 6 haller for september måned. Lokaletilskuddet for disse 6 haller er vurderet til kr. Forvaltningen vurderer dermed, at forbruget på denne konto vil være en anelse højere end på tilsvarende tidspunkt i Der er på nuværende tidspunkt manglende udbetalinger til nogle foreninger vedr. lokaletilskud til andre lokaler. Samtidig er der givet bevillinger på lokaletilskud som ikke er udbetalt og dermed medtaget i opgørelsen. Med disse to bemærkninger er det forvaltningens vurdering, at udbetalingerne for lokaletilskud til andre lokaler ca. vil svare til udbetalingerne i I maj 2014 blev reglerne for lokaletilskud ændret, så alle godkendte foreninger kan modtage lokaletilskud på 75 % af deres udgifter uanset medlemmernes aldersfordeling. 10 foreninger har siden ansøgt om godkendelse. Indtil videre er 3 foreninger blevet godkendt og 3 foreninger har modtaget et afslag fra Fritidsrådet. De sidste 4 ansøgninger er under behandling ved forvaltningen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at forbruget på lokaletilskudskontoen kan blive lidt højere i 2014 end der er afsat budget til. Den økonomiske konsekvens af ændringen af tilskudsreglerne vil først slå helt igennem i budget Dels vil stigningen i lokaletilskud til haller først få fuld virkning i budget 2015 og tilsvarende på lokaletilskud til andre lokaler. Side 378

6 Nye foreninger er godkendt til lokaletilskud og andre foreninger har fået godkendt nye lejemål som tilskudsberettigede. Det forventes også at få betydning for forbruget i Forvaltningen anbefaler at budgetudviklingen på kontoen fortsat følges. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Varde Kommunes regler for lokaletilskud Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Oversigt over foreninger der ansøger om at blive tilskudsberettiget 77548/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Orienteringen blev taget til efterretning. Side 379

7 177. O Supplerende ansøgningsmateriale om optagelse i Danske Naturparker under Friluftsrådet Dok.nr.: 6340 Sagsid.: 14/859 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I oktober 2013 sendte Varde Kommune en ansøgning om, at Naturpark Vesterhavet kan blive godkendt i mærkningsordningen Danske Naturparker under Friluftsrådet. I svar af 8. april 2014 har Friluftsrådets bestyrelse og Danske Naturparkers nationalkomite vurderet, at Naturpark Vesterhavets ansøgningsmateriale skal styrkes yderligere, for at en endelig godkendelse kan ske. Fristen for indsendelse af det supplerende materiale er den 1. november Friluftsrådet og nationalkomiteen har knyttet en række punkter med kommentarer til vurderingen. Indholdet i det supplerende materiale tager udgangspunkt i de 5 punkter med vurderinger. Forvaltningen har i samarbejde med naturparkrådet og naturparkens tre store lodsejere (Naturstyrelsen, Forsvaret og Åge V. Jensen Naturfond) udarbejdet det supplerende materiale til ansøgningen. Materialet har været behandlet på naturparkrådsmøde 1. oktober Forvaltningen har i processen været i dialog med Friluftsrådet med henblik på præcisering af hvilket fokus det supplerende materiale skal have. Det supplerende ansøgningsmateriale er behandlet endeligt i Udvalget for Plan og Teknik den 28. oktober Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det supplerende ansøgningsmateriale vil bidrage til Friluftsrådets administrative godkendelse af Naturpark Vesterhavet. Det er begrundet med, at der sideløbende med udarbejdelsen af materialet har været en god kontakt med mellem forvaltningen og Friluftsrådet, som har givet deres feedback og vejledning til supplementet. Retsgrundlag Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Supplerende ansøgningsmateriale Naturpark Vesterhavet.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 380

8 at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Udvalget er opmærksom på at Naturpark Vesterhavet er godkendt. Taget til efterretning. Side 381

9 178. Varde Museum - budgetter for 2014 og 2015 Dok.nr.: 6470 Sagsid.: 14/13086 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Kulturstyrelsen har indført ny procedure for godkendelse af museernes budgetter. Dette indebærer, at museernes budgetter skal forhåndsgodkendes af hovedtilskudsgiverne. Retningslinjerne er indført med virkning fra og med budgettet for Varde Museum anmoder på dette grundlag om at få Udvalget for Kultur og Fritids godkendelse af Museets budgetter for både 2014 og 2015, selvom regnskabsåret 2014 næsten er gået. Museets budgetter i hovedtal: kr Indtægter Entre og kiosksalg m.v Ikke offentlige tilskud Statstilskud Kommunalt tilskud Indtægter i alt Udgifter Personale Lokaler Arkæologi Administration Udstillinger, samlinger, konservering m.v Udgifter i alt Resultat Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Museets budgetter kan godkendes på det foreliggende grundlag. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Side 382

10 Bilag: 1 Åben Varde museum - budgetter - Budget /14 2 Åben Varde museum - budgetter - Budget /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Museums budgetter for 2014 og 2015 godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Anbefalingen blev godkendt. Side 383

11 179. Ansøgning om lån til energiforbedring, Varde Museum Dok.nr.: 6515 Sagsid.: 14/13393 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Museum søger om lån på kr. til energiforbedring af den gamle museumsbygning på Lundvej 4, Varde. Energiforbedringen sker ved hulmursisolering og montering af forsatsruder. Museet har fra lokale håndværkere indhentet tilbud på opgaverne, og de oplyste priser er inkl. moms. Hulmursisolering Montering af forsatsruder Samlet pris inkl. moms kr kr kr. Hulmursisoleringen vil iflg. tilbudsgiver medføre en årlig sparet varmeudgift på ca kr. Kommunens energirådgiver har vurderet, at montering af forsatsruder reducerer den årlige varmeudgift med ca kr., og at den samlede energirenovering er rentabel. Et energilån på kr. vil med den sparede udgift til varme kunne afvikles over ca. 11 år. Museet ejer bygningerne på Lundvej 4, og Kommunen er ejer af grunden. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at ansøgningen kan mødekommes ved, at Varde Kommune stiller garanti for et energilån optaget i KommuneKredit. Forvaltningen foreslår derfor, at der stilles garanti for et lån på kr. med en løbetid på maksimalt 11 år. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi En kommunal garantistillelse for lån til energiforbedrende foranstaltninger påvirker ikke lånerammen. Det påvirker derfor ikke Kommunens likviditet m.v. at imødekomme ansøgningen. Høring Bilag: 1 Åben Garanti for lån til forsatsvinduer - Ansøgning energirenovering /14 Side 384

12 2014.pdf 2 Åben Hulmursisoleringtilbud /14 3 Åben Beregning - hulmursisolering /14 4 Åben Tilbud, Varde Museum, Forsatsvinduer /14 5 Åben SV: Garanti for lån til forsatsvinduer - Beregningsmodel. Varde museum.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Kommunen stiller garanti for et lån ved KommuneKredit på kr. med en løbetid på op til 11 år. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Anbefalingen blev godkendt. Side 385

13 180. Ansøgning, tilskud til revyen "Sand i øjet" 2015 Dok.nr.: 6508 Sagsid.: 14/31 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Foreningen SUPRA, som i 2015 arrangerer revyen Sand i Øjet i Oksbøl for 37. gang, ansøger om et tilskud til konsulentbistand/sparring med professionel instruktør, skuespiller Ulla Jessen. Foreningen søger om ca kr. Udgift til konsulentbistand er i budgettet opgjort til kr. Revyen opføres i perioden 30. januar 1. februar 2015 og ses typisk af ca. 900 publikummer. Foreningen søgte i 2013 om en underskudsgaranti og fik bevilget en garanti på kr., som ikke kom til udbetaling. Det er vigtigt for foreningen at holde fokus på kvalitet og fornyelser. Derfor har foreningen valgt at få inspiration og sparring udefra. Foreningen havde en egenkapital pr. 31. december 2013 på kr. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid anerkender vigtigheden af, at der sker fornyelse, og at kvaliteten bibeholdes for at kunne føre traditionen med revyen Sand i øjet videre i Oksbøl, ikke mindst til glæde for borgerne i hele Varde Kommune. Forvaltningen foreslår, at der ydes et tilskud i 2015 på kr., og at beløbet finansieres af budget for Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Tilskuddet på kr. foreslås finansieret af budget 2015, kontoen til Andre kulturelle formål. Høring Bilag: 1 Åben Ansøgning om tilskud til "Sand i øjet" /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at SUPRA bevilges et tilskud på kr. til konsulentbistand, og Side 386

14 at tilskuddet ydes i 2015 og finansieres af puljen til Andre kulturelle formål. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged, Erhardt Jull Erhardt Jull erklærede sig inhabil og forlod mødet. Udvalget besluttede, at der gives underskudsgaranti på kr. finansieret af puljen til Andre kulturelle formål. Side 387

15 181. Ansøgning, underskudsgaranti til "Frk. Nitouche", HATS Dok.nr.: 6502 Sagsid.: 14/31 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Helle Amatør Samvirke, HATS, ansøger om en underskudsgaranti på kr. til produktion og opførelse af Frk. Nitouche i november HATS har en tradition for produktion af større teaterforestillinger, og det er 29. gang i år, at HATS inviterer til et novemberspil i Helle Hallen. Forestillingen afvikles i perioden november 2014 med i alt 6 forestillinger. HATS har et samlet budget for Frk. Nitouche på kr. og et budgetteret overskud på kr. HATS har i flere år været trængt på økonomien, bl.a. på grund af et alt for udgiftstungt jubilæumsarrangement for år tilbage. Men bestyrelsen har fokus på økonomien i foreningen og kan se en fremgang. Foreningen søgte i 2013 en garanti og fik en bevilling på kr. til Pippi Langstrømpe, som gav et underskud på kr. Forvaltningens vurdering På trods af økonomiske udfordringer i foreningen de senere år, er det positivt at lokale ildsjæle arbejder videre for foreningens virke. Ansøgeren opfylder kriterierne for bevilling af støtte, jf. retningslinjer for puljen til Andre Kulturelle Arrangementer. Kultur og Fritid vurderer, at en garanti på kr. vil være rimelig set i forhold til budgettet. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Garantien kan finansieres af puljen til Andre kulturelle formål. Status pr. 27. oktober Kontoen balancerer med et merforbrug på 436 kr., hvis de resterende garantier kommer til udbetaling. Det kan måske knibe med, at HATS kan få udarbejdet et regnskab i 2014, dvs. at udmøntning af en underskudsgaranti muligvis kan udskydes til budget Høring Bilag: 1 Åben Ansøgning om underskudsgaranti til HATS /14 Side 388

16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der bevilges en underskudsgaranti på kr., som finansieres af kontoen for Andre kulturelle formål. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged, Holger Grumme Nielsen Holger Grumme erklærede sig inhabil og forlod mødet. Anbefalingen blev godkendt. Side 389

17 182. Branding af Varde Kommune ved støtte til større kultur- og idrætsarrangementer Dok.nr.: 6490 Sagsid.: 14/13256 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Ved Byrådets godkendelse af budgettet for 2015 er afsat en pulje på kr. til støtte af større kultur- og idrætsarrangementer, der samtidig brander Varde Kommune. Varde Kommune har særligt i løbet af 2013 og 2014 modtaget ansøgninger om støtte til større arrangementer, f.eks. Nordiske Mesterskaber i BMX, DM i boksning og Post Danmark Rundt. Disse arrangementer var i høj grad med til at profilere og brande kommunen overfor egne borgere og ud over kommunegrænsen. Det har været arrangementer, der har krævet en stor økonomisk og praktisk indsats af arrangørerne, og som Udvalget for Kultur og Fritid har ønsket at bakke op om. Ovenstående har givet anledning til oprettelse af en særskilt pulje, der imødekommer behovet for støtte til arrangementer, der rækker ud over det sædvanlige indenfor områderne kultur og fritid et midlertidigt fyrtårn, der samtidig synliggør og brander Varde Kommune, som et godt sted at leve og bosætte sig. Med overskriften i bevillingen er det besluttet, at puljen støtter både kultur og idræt i Varde Kommune, og at der skal være tale om store arrangementer. Udvalget for Kultur og Fritid skal herefter overveje formålet med puljen og hvilke kriterier, der skal være gældende, f.eks. hvem Udvalget mener skal været berettiget til at søge, og hvad det skal være muligt at søge støtte til. Forslag til formålet med puljen kan være: at støtte arrangementer og initiativer af en særlig karakter, der rækker ud over det sædvanlige indenfor kultur og fritid, og som samtidig understøtter Varde Kommunes visioner på kultur- og fritidsområdet. at støtte arrangementer, der normalt ikke vil kunne realiseres uden økonomisk støtte at understøtte kultur- og idrætslivet i Varde Kommune og samtidig give borgerne adgang til ekstraordinære oplevelser i deres eget nærområde at fremme og tiltrække større begivenheder og aktiviteter, som kan have en turistog markedsføringsmæssig værdi for Varde Kommune at Varde Kommune får mulighed for at synliggøre sig lokalt, regionalt samt måske nationalt og internationalt. Overvejelser omkring kriterier kan være: om der skal stilles særlige krav til omfanget af arrangementerne f.eks. enkelte meget store arrangementer, der kan have interesse for en bred gruppe af borgere om der kan støttes mindre arrangementer, der for arrangør/ansøger løber en stor risiko, hvor PR-værdien er mindre men stadig har branding effekt Side 390

18 om arrangementerne særligt skal understøtte foreningsområdet evt. kun folkeoplysende foreninger eller vil man lade puljen være åben for alle foreninger, interessegrupper, organisationer og institutioner om man ønsker, at Varde Kommune selv kan være opsøgende på arrangementer med henblik på at søge om støtte til afholdelsen. Der kan være mange andre betragtninger, som Udvalget ønsker medtaget i de endelige retningslinjer. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at puljen vil understøtte nye initiativer og motivere til eventuelle nye tiltag. Med fokus på synliggørelse af Varde Kommune vil puljen samtidig understøtte kommunens bosætningspolitik. Det er forvaltningens vurdering, at for stramme rammer og krav til hvem, der kan søge puljen, og hvad, der kan søges til, kan fastlåse muligheden for at modtage ansøgninger til nye alternative aktiviteter og kreative tiltag. Forvaltningen foreslår mulighed for løbende at søge støtte fra puljen. Forvaltningen lægger op til en overordnet drøftelse af kriterierne for modtagelse af støtte fra puljen til udfærdigelse af endelige retningslinjer. Det bør overvejes, hvem der er berettiget til at søge, og hvad der kan søges støtte til. I den forbindelse er det afgørende at være opmærksom på kommunalfuldmagten, der angiver, at Varde Kommune ikke støtter enkeltpersoner og kommercielle tiltag. Sundhedskonsekvensvurdering Uanset aktiviteternes art (idræt eller kultur) vil arrangementerne understøtte kommunens ønske om at styrke lokale borgeres fysiske og mentale tilstand på flere fronter og dermed understøtte Varde Kommunes sundhedspolitik. Arrangementer af den størrelse, der vil blive søgt tilskud til, vil samtidig kræve samarbejde på tværs og dermed styrke det sociale og højne livskvaliteten for den enkelte borger. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter og eventuelt godkender de foreslåede formål, og at Udvalget drøfter kriterier for at kunne søge fra puljen Støtte til større kultur- og idrætsarrangementer. Side 391

19 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Udvalget besluttede at der fremadrettet skal arbejdes med: at puljen skal bruges som støtte til markedsføring af arrangementer, særligt udover kommunegrænsen, at puljen fortrinsvist skal bruges som støtte til arrangementer omkring kommunens vision I et med naturen, at puljen skal bruges som støtte til den strategiske planlægning af arrangementer, at puljen skal bruges til, at få deltagerne i arrangementerne til at blive ambassadører i forhold til kommunen. Dvs. når man deltager får man informationsmateriale papir/digitalt om kommunen med sig hjem, og at tilbyde gæster og deltagere (turister) forskelligt materiale eller tilbud i forbindelse med at de besøger vores kommune. Side 392

20 183. Status på samarbejdet med Outrup Speedwayclub Dok.nr.: 6481 Sagsid.: 14/2937 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Outrup Speedway Club (OSC) har i 2014 opstartet et større udviklingsprojekt af klubben og Varde Motor arena. Et af tiltagene, som er gennemført, er en etablering af Region Varde Elitesport (RVE), der blandt andet varetager elitearbejdet i OSC. RVE har stået for en lang række af de tiltag, der er iværksat som en del af det overordnede udviklingsprojekt, herunder anlæggelse af tractorpullingbane. Udvalget er løbende blevet orienteret om udviklingsprojektet og har haft dialogmøder med OSC/RVE. Både Udvalget og forvaltningen har bidraget til projektet, blandt andet med økonomisk støtte og konsulentbistand i forbindelse med fondsansøgninger. RVE har fremsendt en status over udviklingsarbejdet og samarbejdet med Varde Kommune (bilag). RVE er glade for samarbejdet og den støtte, som Varde Kommune har ydet i 2014, og ønsker at samarbejdet fortsætter i 2015 og videre. RVE ønsker at lave en flerårig sponsoraftale med Varde Kommune som stadionsponsor, så både OSC og Varde Kommune bliver naglet fast på landkortet som en aktiv kommune, der medvirker til at gøre det muligt at være med i toppen af dansk idræt. RVE/OSC stiller meget gerne op til endnu et dialogmøde med Udvalget. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at OSC og RVE har arbejdet målrettet og professionelt med udvikling af klub og faciliteter. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at det er denne målrettethed og professionalisme, der ligger til grund for, at der er sket så markante tiltag på Varde Motor Arena. Forvaltningen vurderer det som meget positivt, at OSC og RVE formår at bibeholde, involvere og motivere de frivillige kræfter samtidig med, at der satses målrettet på elitesport. Det er forvaltningens vurdering, at RVE er meget dygtige til at få synliggjort klubbens arbejde med elite og den støtte som Varde Kommune yder. Forvaltningen vurderer derfor, at støtten til RVE og OSC både har hjulpet klubben, men også gavnet kendskabet til Varde Kommunes støtte til idrætten. For at sikre det langsigtede arbejde i klubben anbefaler Kultur og Fritid, at der indgås en 4-årig sponsoraftale mellem Varde Kommune Region Varde Elitesport. Det er vurderingen, at en langsigtet aftale også kan styrke og fastholde samarbejdet mellem klub og kommune herunder synliggørelsen af at Varde Kommune bakker op om elitesporten. Side 393

21 Sundhedskonsekvensvurdering Aktiv fritid er gavnligt for sundheden. OSC s aktiviteter er dermed sundhedsfremmende for både udøvere og de frivillige, der er involveret i klubben. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Den tidligere aftale om stadionsponsor var på kr./år. Forvaltningen anbefaler, at tilskud bevilges fra konto til eliteidræt. Høring Bilag: 1 Åben Samarbejdet Varde Kommune / Region Varde Elitesport - oplæg v3.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager orienteringen til efterretning, og at der med virkning fra 2015 indgås en 4-årig aftale mellem Varde Kommune og Region Varde Elitesport med Varde Kommune som stadionsponsor. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Anbefalingen blev godkendt. Side 394

22 184. Procedure for udvælgelse af Årets Mestre samt kandidater til Vardeprisen Dok.nr.: 6480 Sagsid.: 14/13216 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Alle indstillinger til Årets Mestre og Vardeprisen indsendes fra foreningerne til Kultur og Fritid senest den 15. december hvert år. Der bliver annonceret i dagspressen og sendt mails til foreninger og Udviklingsrådene med henblik på at få indstillet relevante kandidater til Årets Mestre og Vardeprisen. Kandidater til Årets Mestre er tidligere udvalgt efter følgende kriterier: Nr. 1, 2 og 3 ved danske mesterskaber, nordiske mesterskaber, europamesterskaber samt ved verdensmesterskaber. Nr. 1 ved jyske mesterskaber eller lignende inden for det enkelte hovedforbund Landsmestre under DGI Enkeltpersoner eller hold, der har ydet en særlig præstation inden for idræt og fritid med videre. Vardeprisen bliver givet til to personer, som har ydet en bemærkelsesværdig præstation inden for ungdomsarbejdet, idræt, kultur eller fritid. Der skal gerne være tale om en frivillig indsats gennem en årrække. Prisen uddeles til en mand og en kvinde. Tidligere udvalgte et underudvalg under Folkeoplysningsudvalget/Fritidsrådet kandidater til Årets Mestre samt de to Vardeprismodtagere. Budgettet til afvikling af selve arrangementet ligger som hidtil under Udvalget for Kultur og Fritid samt Ledelsessekretariatet. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid anbefaler, at udvælgelsen af kandidater til Årets Mestre følger de hidtidige retningslinjer. Det foreslås, at udvælgelsen og fejring af Årets Mestre løses som et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Idrætsrådet, og at Idrætsrådet udpeger 2 repræsentanter til deltagelse i udvælgelsen i kandidater til Årets Mestre. Da Vardeprisen skal findes bredt inden for kultur- og fritidsområdet, foreslår Kultur og Fritid, at man fortsætter den hidtidige procedure omkring synliggørelsen af prisen. Det foreslås samtidig, at der nedsættes et udvalg, der tager stilling til udvælgelsen af kandidater til Vardeprisen, og at dette udvalg består af en repræsentant fra hvert af de 4 råd samt to repræsentanter fra Udvalget for Kultur og Fritid. Kultur og Fritid anbefaler i øvrigt, at de hidtidige procedurer omkring afvikling af arrangementet fastholdes. Side 395

23 Retsgrundlag Varde Kommunes regler for prisoverrækkelser Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Regler for indstillinger til Årets Mestre og Vardeprisen /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at retningslinjerne for udvælgelse af kandidater til Årets Mestre fastholdes, og at udvælgelsen sker i samarbejde med Idrætsrådet, at retningslinjerne for udvælgelse af kandidater til Vardeprisen fastholdes, og at udvælgelsen sker i samarbejde mellem repræsentanter fra rådene og Udvalget for Kultur og Fritid, at Udvalget udpeger repræsentanter til udvalgene, og at de hidtidige procedurer omkring annoncering m.m. og afvikling af arrangementet fastholdes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Anbefalingen blev godkendt med de faldne bemærkninger. Fra udvalget deltager Mads Sørensen og Holger Grumme Nielsen i udvælgelsen. Side 396

24 185. Evaluering af dialogmøderne med rådene Dok.nr.: 6483 Sagsid.: 14/10611 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling Udvalget havde 21. oktober 2014 de første dialogmøder med hvert af de 4 råd. Møderne blev afholdt samme dag, hvor der var afsat 40 minutter til hvert møde mellem råd og udvalg. Rådene var forinden mødet blevet opfordret til at indsende emner, som de gerne ville drøfte med udvalget. Emnerne var udsendt til udvalgsmedlemmerne inden mødet. Forvaltningen har udarbejdet referat af mødet, som er udsendt til såvel rådene som udvalgsmedlemmer. I foråret 2015 holdes der igen dialogmøder med rådene. Forvaltningens vurdering Det er Kultur og Fritids opfattelse, at der er afholdt gode og engagerede dialogmøder med alle 4 råd. Rådene er etableret for ganske nylig og har kun haft kort tid til at få opstartet samarbejdet på tværs af foreningerne. Det er meget positivt så langt rådene allerede er nået i deres samarbejde. Det er forvaltningens opfattelse, at alle råd er godt på vej, og at alle bød ind med aktuelle og relevante emner til dialogmødet. Forvaltningen foreslår, at der for hvert af rådene udvælges fokuspunkter med afsæt i dialogerne, som der arbejdes videre med. Et gennemgående emne kunne med fordel være fortsat at udbrede kendskabet til rådene, så flere foreninger engagerer sig i arbejdet. For hvert råd er der vedlagt forslag til fokuspunkter. Forvaltningen anbefaler, at Udvalget evaluerer dialogmøderne både med hensyn til form og afvikling samt med hensyn til indholdet, og at erfaringerne bruges til planlægningen af dialogmødet i foråret. Retsgrundlag Intet Økonomi Høring Rådene her bidraget med deres evaluering af dialogmøderne. Bilag: 1 Åben referat fra dialogmøde med KF udvalg og Idrætsrådet /14 2 Åben referat fra dialogmøde med KF udvalg og Aftenskolerådet /14 3 Åben referat fra dialogmøde med KF udvalg og Foreningsrådet /14 Side 397

25 4 Åben referat fra dialogmøde med KF udvalg og Kulturelt Råd /14 5 Åben Samlet evaluering af dialogmøderne med de 4 nye råd /14 6 Åben Fremtidigt fokus for de 4 råd /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter tilrettelæggelsen og indholdet af dialogmøderne, og at Udvalget drøfter emner, der med fordel kan arbejdes videre med. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Udvalget var positiv over dialogmøderne. De enkelte råd er ganske nystartede, og dialogmøderne vil formentlig have et andet indhold til det næste dialogmøde. Alle 4 råd har samme tilbud i forhold til dialogmøderne, så bestemmer rådene, hvordan det kan planlægges. De fremtidige fokusområder vil forvaltningen drøfte med rådene. Side 398

26 186. Ny visionspolitik på fritids-, idræts- og kulturområdet Dok.nr.: 6206 Sagsid.: 13/16439 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Som et led i udformningen af ny visionspolitik for Fritids-, Idræts- og Kulturområdet (FIK), har udkastet til politikken været i høring hos borgerne henover sommeren. Der kom 19 høringsvar. Svarene kom fra borgere, foreninger, udviklingsråd, kulturinstitutioner og kommunale forvaltninger. En samlet oversigt over indholdet i høringssvarene er vedlagt. Forvaltningen har indarbejdet høringssvarene i FIK-politikken i det omfang, det vurderedes relevant. Der er modtaget modsatrettede høringssvar, hvorfor ikke alle høringssvar kunne indarbejdes i politikken. Nogle af bemærkningerne i høringssvarene er mere konkrete end indholdet i den overordnede politik, og de vil være naturlige at have med, når de syv målsætninger i politikken efterfølgende skal konkretiseres i strategier. Processen for udarbejdelse af FIK-politikken, som blev godkendt af Udvalget primo 2014, har lagt vægt på løbende borgerinddragelse. Borgerinddragelsen blev indledt ved møde i Helle Hallen, hvor processen blev initieret. Herefter har interesserede og engagerede borgere meldt sig i en sparringsgruppe, hvor de har deltaget i debat om indhold og udformning af politikken. Det er i høj grad sparringsgruppens fortjeneste, at det udkast, der blev sendt i høring, havde det indhold, som det havde. Der er i den bearbejdning af politikken, som er sket på baggrund af høringssvarene, blevet taget højde for det arbejde, som er blevet udført af sparringsgruppen. Sparringsgruppen, der bestod af frivillige borgere og repræsentanter fra kulturinstitutioner og foreninger, indgik under tilblivelsesprocessen i tæt samarbejde med den kommunale arbejdsgruppe. Den reviderede FIK-politik er vedlagt. Forvaltningens vurdering Det er Kultur og Fritids vurdering, at processen med udarbejdelse af ny FIK-politik har givet borgere og andre interessenter mulighed for indflydelse. Det er ligeledes Kultur og Fritids vurdering, at den gennemførte proces har medført, at interessenter på området er kommet til orde, og at indholdet derfor i høj grad afspejler områdets aktørers holdninger og ønsker for fremtiden. Det er derfor vurderingen, at den vedlagte politik kan godkendes som ramme for kulturog fritidslivet i Varde Kommune i de kommende år. Sundhedskonsekvensvurdering Et aktivt fritidsliv medvirker til et fysisk, psykisk og socialt sundt liv. En god politik på kultur- og fritidsområdet kan dermed medvirke til at sætte rammen for et sundt liv. Side 399

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 21. august 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 11-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 11-10-2016 17:00 1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen,

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

23 Forslag om videreførelse og samling af midler til markedsføring af Skanderborg Ko mmunes idrætslige og kulturelle styrker

23 Forslag om videreførelse og samling af midler til markedsføring af Skanderborg Ko mmunes idrætslige og kulturelle styrker Tillægsdagsorden Dato: 03-02-2016 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale 8, Rådhuset, Skanderborg 23 Forslag om videreførelse og samling af midler til markedsføring af Skanderborg Ko mmunes idrætslige

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT den 12.01.2010 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Kultur & Fritidsudvalgets møder i 2010... 4 3 Valg af næstformand for Kultur

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 12:30-14:30 Mødested: Hedelund, Fødselsdagslokalet ved cafeen Deltagere: Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Dok.nr. 1111627 Sagsnr. 985046 Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6840 Blåvand Tid: 27. marts 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Mødedato: Mandag den 27. januar 2014. Mødetidspunkt: Udvalgsdag: 8:00-16:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Mødedato: Mandag den 27. januar 2014. Mødetidspunkt: Udvalgsdag: 8:00-16:00 Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Udvalgsdag: 8:00-16:00 Udvalgsmøde 8.30 9.30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Odder Kommune. Referat fra Folkeoplysningsudvalget

Odder Kommune. Referat fra Folkeoplysningsudvalget Odder Kommune Referat fra Dato: 24-02-2009 Tidspunkt: 16.30-18.00 Sted: Falkebo, Rørthvej 29, Odder Deltagere: Anna Marie Christensen, Hans Jegindø, René Krongaard Jensen, Aage Heering Nielsen, Aage Rothmann

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:30-18:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt Fritidsrådet Onsdag den 28.01.09 kl. 17:00 i mødelokale 1 Medlemsoversigt Hanne Iversen (A) Kai Nielsen (V) Inge Wulff Arne C Ipsen Steen Mærkelund Ernst Seiling Olsen Palle Stentoft Leif Jørgensen Jan

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen.

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen. Dagsorden Dato: 26-05-2016 18:00:00 Udvalg: Integrationsrådet Sted: Mødelokale 4, Bakkedraget 1, 8362 Hørning 1 Godkendelse af dagsorden - Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev

Læs mere