Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Ingvard Ladefoged Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 174. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering O Status på lokaletilskudskontoen O Supplerende ansøgningsmateriale om optagelse i Danske Naturparker under Friluftsrådet Varde Museum - budgetter for 2014 og Ansøgning om lån til energiforbedring, Varde Museum Ansøgning, tilskud til revyen "Sand i øjet" Ansøgning, underskudsgaranti til "Frk. Nitouche", HATS Branding af Varde Kommune ved støtte til større kultur- og idrætsarrangementer Status på samarbejdet med Outrup Speedwayclub Procedure for udvælgelse af Årets Mestre samt kandidater til Vardeprisen Evaluering af dialogmøderne med rådene Ny visionspolitik på fritids-, idræts- og kulturområdet Sager til kommende udvalgsmøder Formandens orientering til Tistrup News Bilagsliste Underskriftsblad Side 375

3 174. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3928 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Godkendt dagsorden og tillægsdagsorden. Side 376

4 175. Gensidig orientering Dok.nr.: 3940 Sagsid.: 13/16468 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved Udvalgsformanden Godkendelse af projektforslag for KulturSpinderiet Opstilling af kunstværket Porten ved KulturSpinderiet Konference ved Statens Kunstfond Orientering ved Forvaltningen Status på puljen Andre Kulturelle Arrangementer Status på arbejdet med udvikling af Varde Fritidscenter Nyt samarbejde mellem spejdere Bedre adgang til kunst for børn og unge telepresenceløsning? Godkendelse af hallernes regnskaber Fest- og kulturuge 27. til 31. maj 2015 Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 41152/14 2 Åben Samarbejdsaftale DDS og Spejderne i Oksbøl /14 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Lisbet orienterede om Møde med Varde Garden og Musik og Billedskolen. Møde i Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskabsmøde Regionalkulturaftale er ved at tage form. Museets visionsdag mandag den 17. november 2014 Kunstudvalget ser på muligheder for kunstudsmykning. Kirstine orienterede om: henvendelse fra Nørre Nebel Idrætsforening. Forvaltningen arbejder med at indgå forpligtende samarbejde med SDU om udarbejdelse af ideer til fremtidens idrætshal Side 377

5 176. O Status på lokaletilskudskontoen Dok.nr.: 6474 Sagsid.: 14/10462 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har 16. september 2014 ønsket at få en opdateret status over, hvor meget der er udbetalt på lokaletilskudskontiene i 2014 sammenlignet med Udvalget ønskede også en orientering om nye godkendte foreninger. Nedenfor er opgørelsen på forbruget fra januar til 24. oktober 2014 sammenlignet med forbruget i 2013 (samme tidspunkt). Pr Budget 2014 Forbrug okt Forbrug okt Lokaletilskud til oplysningsforbund Lokaletilskud til haller Lokaletilskud til andre lokaler Total Lokaletilskud til oplysningsforbund forventes at stige med ca kr. i 2014 grundet manglende afslutning på ansøgning om yderligere lokaletilskud fra FOF Esbjerg. Forvaltningen vurderer dermed, at forbruget for lokaletilskud til oplysningsforbund ikke vil overskride budgettet for På lokaletilskudskontoen til hallerne mangler der udbetalinger til 6 haller for september måned. Lokaletilskuddet for disse 6 haller er vurderet til kr. Forvaltningen vurderer dermed, at forbruget på denne konto vil være en anelse højere end på tilsvarende tidspunkt i Der er på nuværende tidspunkt manglende udbetalinger til nogle foreninger vedr. lokaletilskud til andre lokaler. Samtidig er der givet bevillinger på lokaletilskud som ikke er udbetalt og dermed medtaget i opgørelsen. Med disse to bemærkninger er det forvaltningens vurdering, at udbetalingerne for lokaletilskud til andre lokaler ca. vil svare til udbetalingerne i I maj 2014 blev reglerne for lokaletilskud ændret, så alle godkendte foreninger kan modtage lokaletilskud på 75 % af deres udgifter uanset medlemmernes aldersfordeling. 10 foreninger har siden ansøgt om godkendelse. Indtil videre er 3 foreninger blevet godkendt og 3 foreninger har modtaget et afslag fra Fritidsrådet. De sidste 4 ansøgninger er under behandling ved forvaltningen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at forbruget på lokaletilskudskontoen kan blive lidt højere i 2014 end der er afsat budget til. Den økonomiske konsekvens af ændringen af tilskudsreglerne vil først slå helt igennem i budget Dels vil stigningen i lokaletilskud til haller først få fuld virkning i budget 2015 og tilsvarende på lokaletilskud til andre lokaler. Side 378

6 Nye foreninger er godkendt til lokaletilskud og andre foreninger har fået godkendt nye lejemål som tilskudsberettigede. Det forventes også at få betydning for forbruget i Forvaltningen anbefaler at budgetudviklingen på kontoen fortsat følges. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Varde Kommunes regler for lokaletilskud Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Oversigt over foreninger der ansøger om at blive tilskudsberettiget 77548/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Orienteringen blev taget til efterretning. Side 379

7 177. O Supplerende ansøgningsmateriale om optagelse i Danske Naturparker under Friluftsrådet Dok.nr.: 6340 Sagsid.: 14/859 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I oktober 2013 sendte Varde Kommune en ansøgning om, at Naturpark Vesterhavet kan blive godkendt i mærkningsordningen Danske Naturparker under Friluftsrådet. I svar af 8. april 2014 har Friluftsrådets bestyrelse og Danske Naturparkers nationalkomite vurderet, at Naturpark Vesterhavets ansøgningsmateriale skal styrkes yderligere, for at en endelig godkendelse kan ske. Fristen for indsendelse af det supplerende materiale er den 1. november Friluftsrådet og nationalkomiteen har knyttet en række punkter med kommentarer til vurderingen. Indholdet i det supplerende materiale tager udgangspunkt i de 5 punkter med vurderinger. Forvaltningen har i samarbejde med naturparkrådet og naturparkens tre store lodsejere (Naturstyrelsen, Forsvaret og Åge V. Jensen Naturfond) udarbejdet det supplerende materiale til ansøgningen. Materialet har været behandlet på naturparkrådsmøde 1. oktober Forvaltningen har i processen været i dialog med Friluftsrådet med henblik på præcisering af hvilket fokus det supplerende materiale skal have. Det supplerende ansøgningsmateriale er behandlet endeligt i Udvalget for Plan og Teknik den 28. oktober Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det supplerende ansøgningsmateriale vil bidrage til Friluftsrådets administrative godkendelse af Naturpark Vesterhavet. Det er begrundet med, at der sideløbende med udarbejdelsen af materialet har været en god kontakt med mellem forvaltningen og Friluftsrådet, som har givet deres feedback og vejledning til supplementet. Retsgrundlag Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Supplerende ansøgningsmateriale Naturpark Vesterhavet.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 380

8 at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Udvalget er opmærksom på at Naturpark Vesterhavet er godkendt. Taget til efterretning. Side 381

9 178. Varde Museum - budgetter for 2014 og 2015 Dok.nr.: 6470 Sagsid.: 14/13086 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Kulturstyrelsen har indført ny procedure for godkendelse af museernes budgetter. Dette indebærer, at museernes budgetter skal forhåndsgodkendes af hovedtilskudsgiverne. Retningslinjerne er indført med virkning fra og med budgettet for Varde Museum anmoder på dette grundlag om at få Udvalget for Kultur og Fritids godkendelse af Museets budgetter for både 2014 og 2015, selvom regnskabsåret 2014 næsten er gået. Museets budgetter i hovedtal: kr Indtægter Entre og kiosksalg m.v Ikke offentlige tilskud Statstilskud Kommunalt tilskud Indtægter i alt Udgifter Personale Lokaler Arkæologi Administration Udstillinger, samlinger, konservering m.v Udgifter i alt Resultat Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Museets budgetter kan godkendes på det foreliggende grundlag. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Side 382

10 Bilag: 1 Åben Varde museum - budgetter - Budget /14 2 Åben Varde museum - budgetter - Budget /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Museums budgetter for 2014 og 2015 godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Anbefalingen blev godkendt. Side 383

11 179. Ansøgning om lån til energiforbedring, Varde Museum Dok.nr.: 6515 Sagsid.: 14/13393 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Varde Museum søger om lån på kr. til energiforbedring af den gamle museumsbygning på Lundvej 4, Varde. Energiforbedringen sker ved hulmursisolering og montering af forsatsruder. Museet har fra lokale håndværkere indhentet tilbud på opgaverne, og de oplyste priser er inkl. moms. Hulmursisolering Montering af forsatsruder Samlet pris inkl. moms kr kr kr. Hulmursisoleringen vil iflg. tilbudsgiver medføre en årlig sparet varmeudgift på ca kr. Kommunens energirådgiver har vurderet, at montering af forsatsruder reducerer den årlige varmeudgift med ca kr., og at den samlede energirenovering er rentabel. Et energilån på kr. vil med den sparede udgift til varme kunne afvikles over ca. 11 år. Museet ejer bygningerne på Lundvej 4, og Kommunen er ejer af grunden. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at ansøgningen kan mødekommes ved, at Varde Kommune stiller garanti for et energilån optaget i KommuneKredit. Forvaltningen foreslår derfor, at der stilles garanti for et lån på kr. med en løbetid på maksimalt 11 år. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi En kommunal garantistillelse for lån til energiforbedrende foranstaltninger påvirker ikke lånerammen. Det påvirker derfor ikke Kommunens likviditet m.v. at imødekomme ansøgningen. Høring Bilag: 1 Åben Garanti for lån til forsatsvinduer - Ansøgning energirenovering /14 Side 384

12 2014.pdf 2 Åben Hulmursisoleringtilbud /14 3 Åben Beregning - hulmursisolering /14 4 Åben Tilbud, Varde Museum, Forsatsvinduer /14 5 Åben SV: Garanti for lån til forsatsvinduer - Beregningsmodel. Varde museum.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Kommunen stiller garanti for et lån ved KommuneKredit på kr. med en løbetid på op til 11 år. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Anbefalingen blev godkendt. Side 385

13 180. Ansøgning, tilskud til revyen "Sand i øjet" 2015 Dok.nr.: 6508 Sagsid.: 14/31 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Foreningen SUPRA, som i 2015 arrangerer revyen Sand i Øjet i Oksbøl for 37. gang, ansøger om et tilskud til konsulentbistand/sparring med professionel instruktør, skuespiller Ulla Jessen. Foreningen søger om ca kr. Udgift til konsulentbistand er i budgettet opgjort til kr. Revyen opføres i perioden 30. januar 1. februar 2015 og ses typisk af ca. 900 publikummer. Foreningen søgte i 2013 om en underskudsgaranti og fik bevilget en garanti på kr., som ikke kom til udbetaling. Det er vigtigt for foreningen at holde fokus på kvalitet og fornyelser. Derfor har foreningen valgt at få inspiration og sparring udefra. Foreningen havde en egenkapital pr. 31. december 2013 på kr. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid anerkender vigtigheden af, at der sker fornyelse, og at kvaliteten bibeholdes for at kunne føre traditionen med revyen Sand i øjet videre i Oksbøl, ikke mindst til glæde for borgerne i hele Varde Kommune. Forvaltningen foreslår, at der ydes et tilskud i 2015 på kr., og at beløbet finansieres af budget for Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Tilskuddet på kr. foreslås finansieret af budget 2015, kontoen til Andre kulturelle formål. Høring Bilag: 1 Åben Ansøgning om tilskud til "Sand i øjet" /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at SUPRA bevilges et tilskud på kr. til konsulentbistand, og Side 386

14 at tilskuddet ydes i 2015 og finansieres af puljen til Andre kulturelle formål. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged, Erhardt Jull Erhardt Jull erklærede sig inhabil og forlod mødet. Udvalget besluttede, at der gives underskudsgaranti på kr. finansieret af puljen til Andre kulturelle formål. Side 387

15 181. Ansøgning, underskudsgaranti til "Frk. Nitouche", HATS Dok.nr.: 6502 Sagsid.: 14/31 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Helle Amatør Samvirke, HATS, ansøger om en underskudsgaranti på kr. til produktion og opførelse af Frk. Nitouche i november HATS har en tradition for produktion af større teaterforestillinger, og det er 29. gang i år, at HATS inviterer til et novemberspil i Helle Hallen. Forestillingen afvikles i perioden november 2014 med i alt 6 forestillinger. HATS har et samlet budget for Frk. Nitouche på kr. og et budgetteret overskud på kr. HATS har i flere år været trængt på økonomien, bl.a. på grund af et alt for udgiftstungt jubilæumsarrangement for år tilbage. Men bestyrelsen har fokus på økonomien i foreningen og kan se en fremgang. Foreningen søgte i 2013 en garanti og fik en bevilling på kr. til Pippi Langstrømpe, som gav et underskud på kr. Forvaltningens vurdering På trods af økonomiske udfordringer i foreningen de senere år, er det positivt at lokale ildsjæle arbejder videre for foreningens virke. Ansøgeren opfylder kriterierne for bevilling af støtte, jf. retningslinjer for puljen til Andre Kulturelle Arrangementer. Kultur og Fritid vurderer, at en garanti på kr. vil være rimelig set i forhold til budgettet. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Garantien kan finansieres af puljen til Andre kulturelle formål. Status pr. 27. oktober Kontoen balancerer med et merforbrug på 436 kr., hvis de resterende garantier kommer til udbetaling. Det kan måske knibe med, at HATS kan få udarbejdet et regnskab i 2014, dvs. at udmøntning af en underskudsgaranti muligvis kan udskydes til budget Høring Bilag: 1 Åben Ansøgning om underskudsgaranti til HATS /14 Side 388

16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der bevilges en underskudsgaranti på kr., som finansieres af kontoen for Andre kulturelle formål. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged, Holger Grumme Nielsen Holger Grumme erklærede sig inhabil og forlod mødet. Anbefalingen blev godkendt. Side 389

17 182. Branding af Varde Kommune ved støtte til større kultur- og idrætsarrangementer Dok.nr.: 6490 Sagsid.: 14/13256 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Ved Byrådets godkendelse af budgettet for 2015 er afsat en pulje på kr. til støtte af større kultur- og idrætsarrangementer, der samtidig brander Varde Kommune. Varde Kommune har særligt i løbet af 2013 og 2014 modtaget ansøgninger om støtte til større arrangementer, f.eks. Nordiske Mesterskaber i BMX, DM i boksning og Post Danmark Rundt. Disse arrangementer var i høj grad med til at profilere og brande kommunen overfor egne borgere og ud over kommunegrænsen. Det har været arrangementer, der har krævet en stor økonomisk og praktisk indsats af arrangørerne, og som Udvalget for Kultur og Fritid har ønsket at bakke op om. Ovenstående har givet anledning til oprettelse af en særskilt pulje, der imødekommer behovet for støtte til arrangementer, der rækker ud over det sædvanlige indenfor områderne kultur og fritid et midlertidigt fyrtårn, der samtidig synliggør og brander Varde Kommune, som et godt sted at leve og bosætte sig. Med overskriften i bevillingen er det besluttet, at puljen støtter både kultur og idræt i Varde Kommune, og at der skal være tale om store arrangementer. Udvalget for Kultur og Fritid skal herefter overveje formålet med puljen og hvilke kriterier, der skal være gældende, f.eks. hvem Udvalget mener skal været berettiget til at søge, og hvad det skal være muligt at søge støtte til. Forslag til formålet med puljen kan være: at støtte arrangementer og initiativer af en særlig karakter, der rækker ud over det sædvanlige indenfor kultur og fritid, og som samtidig understøtter Varde Kommunes visioner på kultur- og fritidsområdet. at støtte arrangementer, der normalt ikke vil kunne realiseres uden økonomisk støtte at understøtte kultur- og idrætslivet i Varde Kommune og samtidig give borgerne adgang til ekstraordinære oplevelser i deres eget nærområde at fremme og tiltrække større begivenheder og aktiviteter, som kan have en turistog markedsføringsmæssig værdi for Varde Kommune at Varde Kommune får mulighed for at synliggøre sig lokalt, regionalt samt måske nationalt og internationalt. Overvejelser omkring kriterier kan være: om der skal stilles særlige krav til omfanget af arrangementerne f.eks. enkelte meget store arrangementer, der kan have interesse for en bred gruppe af borgere om der kan støttes mindre arrangementer, der for arrangør/ansøger løber en stor risiko, hvor PR-værdien er mindre men stadig har branding effekt Side 390

18 om arrangementerne særligt skal understøtte foreningsområdet evt. kun folkeoplysende foreninger eller vil man lade puljen være åben for alle foreninger, interessegrupper, organisationer og institutioner om man ønsker, at Varde Kommune selv kan være opsøgende på arrangementer med henblik på at søge om støtte til afholdelsen. Der kan være mange andre betragtninger, som Udvalget ønsker medtaget i de endelige retningslinjer. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at puljen vil understøtte nye initiativer og motivere til eventuelle nye tiltag. Med fokus på synliggørelse af Varde Kommune vil puljen samtidig understøtte kommunens bosætningspolitik. Det er forvaltningens vurdering, at for stramme rammer og krav til hvem, der kan søge puljen, og hvad, der kan søges til, kan fastlåse muligheden for at modtage ansøgninger til nye alternative aktiviteter og kreative tiltag. Forvaltningen foreslår mulighed for løbende at søge støtte fra puljen. Forvaltningen lægger op til en overordnet drøftelse af kriterierne for modtagelse af støtte fra puljen til udfærdigelse af endelige retningslinjer. Det bør overvejes, hvem der er berettiget til at søge, og hvad der kan søges støtte til. I den forbindelse er det afgørende at være opmærksom på kommunalfuldmagten, der angiver, at Varde Kommune ikke støtter enkeltpersoner og kommercielle tiltag. Sundhedskonsekvensvurdering Uanset aktiviteternes art (idræt eller kultur) vil arrangementerne understøtte kommunens ønske om at styrke lokale borgeres fysiske og mentale tilstand på flere fronter og dermed understøtte Varde Kommunes sundhedspolitik. Arrangementer af den størrelse, der vil blive søgt tilskud til, vil samtidig kræve samarbejde på tværs og dermed styrke det sociale og højne livskvaliteten for den enkelte borger. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter og eventuelt godkender de foreslåede formål, og at Udvalget drøfter kriterier for at kunne søge fra puljen Støtte til større kultur- og idrætsarrangementer. Side 391

19 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Udvalget besluttede at der fremadrettet skal arbejdes med: at puljen skal bruges som støtte til markedsføring af arrangementer, særligt udover kommunegrænsen, at puljen fortrinsvist skal bruges som støtte til arrangementer omkring kommunens vision I et med naturen, at puljen skal bruges som støtte til den strategiske planlægning af arrangementer, at puljen skal bruges til, at få deltagerne i arrangementerne til at blive ambassadører i forhold til kommunen. Dvs. når man deltager får man informationsmateriale papir/digitalt om kommunen med sig hjem, og at tilbyde gæster og deltagere (turister) forskelligt materiale eller tilbud i forbindelse med at de besøger vores kommune. Side 392

20 183. Status på samarbejdet med Outrup Speedwayclub Dok.nr.: 6481 Sagsid.: 14/2937 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Outrup Speedway Club (OSC) har i 2014 opstartet et større udviklingsprojekt af klubben og Varde Motor arena. Et af tiltagene, som er gennemført, er en etablering af Region Varde Elitesport (RVE), der blandt andet varetager elitearbejdet i OSC. RVE har stået for en lang række af de tiltag, der er iværksat som en del af det overordnede udviklingsprojekt, herunder anlæggelse af tractorpullingbane. Udvalget er løbende blevet orienteret om udviklingsprojektet og har haft dialogmøder med OSC/RVE. Både Udvalget og forvaltningen har bidraget til projektet, blandt andet med økonomisk støtte og konsulentbistand i forbindelse med fondsansøgninger. RVE har fremsendt en status over udviklingsarbejdet og samarbejdet med Varde Kommune (bilag). RVE er glade for samarbejdet og den støtte, som Varde Kommune har ydet i 2014, og ønsker at samarbejdet fortsætter i 2015 og videre. RVE ønsker at lave en flerårig sponsoraftale med Varde Kommune som stadionsponsor, så både OSC og Varde Kommune bliver naglet fast på landkortet som en aktiv kommune, der medvirker til at gøre det muligt at være med i toppen af dansk idræt. RVE/OSC stiller meget gerne op til endnu et dialogmøde med Udvalget. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at OSC og RVE har arbejdet målrettet og professionelt med udvikling af klub og faciliteter. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at det er denne målrettethed og professionalisme, der ligger til grund for, at der er sket så markante tiltag på Varde Motor Arena. Forvaltningen vurderer det som meget positivt, at OSC og RVE formår at bibeholde, involvere og motivere de frivillige kræfter samtidig med, at der satses målrettet på elitesport. Det er forvaltningens vurdering, at RVE er meget dygtige til at få synliggjort klubbens arbejde med elite og den støtte som Varde Kommune yder. Forvaltningen vurderer derfor, at støtten til RVE og OSC både har hjulpet klubben, men også gavnet kendskabet til Varde Kommunes støtte til idrætten. For at sikre det langsigtede arbejde i klubben anbefaler Kultur og Fritid, at der indgås en 4-årig sponsoraftale mellem Varde Kommune Region Varde Elitesport. Det er vurderingen, at en langsigtet aftale også kan styrke og fastholde samarbejdet mellem klub og kommune herunder synliggørelsen af at Varde Kommune bakker op om elitesporten. Side 393

21 Sundhedskonsekvensvurdering Aktiv fritid er gavnligt for sundheden. OSC s aktiviteter er dermed sundhedsfremmende for både udøvere og de frivillige, der er involveret i klubben. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Den tidligere aftale om stadionsponsor var på kr./år. Forvaltningen anbefaler, at tilskud bevilges fra konto til eliteidræt. Høring Bilag: 1 Åben Samarbejdet Varde Kommune / Region Varde Elitesport - oplæg v3.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager orienteringen til efterretning, og at der med virkning fra 2015 indgås en 4-årig aftale mellem Varde Kommune og Region Varde Elitesport med Varde Kommune som stadionsponsor. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Anbefalingen blev godkendt. Side 394

22 184. Procedure for udvælgelse af Årets Mestre samt kandidater til Vardeprisen Dok.nr.: 6480 Sagsid.: 14/13216 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Alle indstillinger til Årets Mestre og Vardeprisen indsendes fra foreningerne til Kultur og Fritid senest den 15. december hvert år. Der bliver annonceret i dagspressen og sendt mails til foreninger og Udviklingsrådene med henblik på at få indstillet relevante kandidater til Årets Mestre og Vardeprisen. Kandidater til Årets Mestre er tidligere udvalgt efter følgende kriterier: Nr. 1, 2 og 3 ved danske mesterskaber, nordiske mesterskaber, europamesterskaber samt ved verdensmesterskaber. Nr. 1 ved jyske mesterskaber eller lignende inden for det enkelte hovedforbund Landsmestre under DGI Enkeltpersoner eller hold, der har ydet en særlig præstation inden for idræt og fritid med videre. Vardeprisen bliver givet til to personer, som har ydet en bemærkelsesværdig præstation inden for ungdomsarbejdet, idræt, kultur eller fritid. Der skal gerne være tale om en frivillig indsats gennem en årrække. Prisen uddeles til en mand og en kvinde. Tidligere udvalgte et underudvalg under Folkeoplysningsudvalget/Fritidsrådet kandidater til Årets Mestre samt de to Vardeprismodtagere. Budgettet til afvikling af selve arrangementet ligger som hidtil under Udvalget for Kultur og Fritid samt Ledelsessekretariatet. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid anbefaler, at udvælgelsen af kandidater til Årets Mestre følger de hidtidige retningslinjer. Det foreslås, at udvælgelsen og fejring af Årets Mestre løses som et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Idrætsrådet, og at Idrætsrådet udpeger 2 repræsentanter til deltagelse i udvælgelsen i kandidater til Årets Mestre. Da Vardeprisen skal findes bredt inden for kultur- og fritidsområdet, foreslår Kultur og Fritid, at man fortsætter den hidtidige procedure omkring synliggørelsen af prisen. Det foreslås samtidig, at der nedsættes et udvalg, der tager stilling til udvælgelsen af kandidater til Vardeprisen, og at dette udvalg består af en repræsentant fra hvert af de 4 råd samt to repræsentanter fra Udvalget for Kultur og Fritid. Kultur og Fritid anbefaler i øvrigt, at de hidtidige procedurer omkring afvikling af arrangementet fastholdes. Side 395

23 Retsgrundlag Varde Kommunes regler for prisoverrækkelser Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Regler for indstillinger til Årets Mestre og Vardeprisen /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at retningslinjerne for udvælgelse af kandidater til Årets Mestre fastholdes, og at udvælgelsen sker i samarbejde med Idrætsrådet, at retningslinjerne for udvælgelse af kandidater til Vardeprisen fastholdes, og at udvælgelsen sker i samarbejde mellem repræsentanter fra rådene og Udvalget for Kultur og Fritid, at Udvalget udpeger repræsentanter til udvalgene, og at de hidtidige procedurer omkring annoncering m.m. og afvikling af arrangementet fastholdes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Anbefalingen blev godkendt med de faldne bemærkninger. Fra udvalget deltager Mads Sørensen og Holger Grumme Nielsen i udvælgelsen. Side 396

24 185. Evaluering af dialogmøderne med rådene Dok.nr.: 6483 Sagsid.: 14/10611 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling Udvalget havde 21. oktober 2014 de første dialogmøder med hvert af de 4 råd. Møderne blev afholdt samme dag, hvor der var afsat 40 minutter til hvert møde mellem råd og udvalg. Rådene var forinden mødet blevet opfordret til at indsende emner, som de gerne ville drøfte med udvalget. Emnerne var udsendt til udvalgsmedlemmerne inden mødet. Forvaltningen har udarbejdet referat af mødet, som er udsendt til såvel rådene som udvalgsmedlemmer. I foråret 2015 holdes der igen dialogmøder med rådene. Forvaltningens vurdering Det er Kultur og Fritids opfattelse, at der er afholdt gode og engagerede dialogmøder med alle 4 råd. Rådene er etableret for ganske nylig og har kun haft kort tid til at få opstartet samarbejdet på tværs af foreningerne. Det er meget positivt så langt rådene allerede er nået i deres samarbejde. Det er forvaltningens opfattelse, at alle råd er godt på vej, og at alle bød ind med aktuelle og relevante emner til dialogmødet. Forvaltningen foreslår, at der for hvert af rådene udvælges fokuspunkter med afsæt i dialogerne, som der arbejdes videre med. Et gennemgående emne kunne med fordel være fortsat at udbrede kendskabet til rådene, så flere foreninger engagerer sig i arbejdet. For hvert råd er der vedlagt forslag til fokuspunkter. Forvaltningen anbefaler, at Udvalget evaluerer dialogmøderne både med hensyn til form og afvikling samt med hensyn til indholdet, og at erfaringerne bruges til planlægningen af dialogmødet i foråret. Retsgrundlag Intet Økonomi Høring Rådene her bidraget med deres evaluering af dialogmøderne. Bilag: 1 Åben referat fra dialogmøde med KF udvalg og Idrætsrådet /14 2 Åben referat fra dialogmøde med KF udvalg og Aftenskolerådet /14 3 Åben referat fra dialogmøde med KF udvalg og Foreningsrådet /14 Side 397

25 4 Åben referat fra dialogmøde med KF udvalg og Kulturelt Råd /14 5 Åben Samlet evaluering af dialogmøderne med de 4 nye råd /14 6 Åben Fremtidigt fokus for de 4 råd /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter tilrettelæggelsen og indholdet af dialogmøderne, og at Udvalget drøfter emner, der med fordel kan arbejdes videre med. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged Udvalget var positiv over dialogmøderne. De enkelte råd er ganske nystartede, og dialogmøderne vil formentlig have et andet indhold til det næste dialogmøde. Alle 4 råd har samme tilbud i forhold til dialogmøderne, så bestemmer rådene, hvordan det kan planlægges. De fremtidige fokusområder vil forvaltningen drøfte med rådene. Side 398

26 186. Ny visionspolitik på fritids-, idræts- og kulturområdet Dok.nr.: 6206 Sagsid.: 13/16439 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Som et led i udformningen af ny visionspolitik for Fritids-, Idræts- og Kulturområdet (FIK), har udkastet til politikken været i høring hos borgerne henover sommeren. Der kom 19 høringsvar. Svarene kom fra borgere, foreninger, udviklingsråd, kulturinstitutioner og kommunale forvaltninger. En samlet oversigt over indholdet i høringssvarene er vedlagt. Forvaltningen har indarbejdet høringssvarene i FIK-politikken i det omfang, det vurderedes relevant. Der er modtaget modsatrettede høringssvar, hvorfor ikke alle høringssvar kunne indarbejdes i politikken. Nogle af bemærkningerne i høringssvarene er mere konkrete end indholdet i den overordnede politik, og de vil være naturlige at have med, når de syv målsætninger i politikken efterfølgende skal konkretiseres i strategier. Processen for udarbejdelse af FIK-politikken, som blev godkendt af Udvalget primo 2014, har lagt vægt på løbende borgerinddragelse. Borgerinddragelsen blev indledt ved møde i Helle Hallen, hvor processen blev initieret. Herefter har interesserede og engagerede borgere meldt sig i en sparringsgruppe, hvor de har deltaget i debat om indhold og udformning af politikken. Det er i høj grad sparringsgruppens fortjeneste, at det udkast, der blev sendt i høring, havde det indhold, som det havde. Der er i den bearbejdning af politikken, som er sket på baggrund af høringssvarene, blevet taget højde for det arbejde, som er blevet udført af sparringsgruppen. Sparringsgruppen, der bestod af frivillige borgere og repræsentanter fra kulturinstitutioner og foreninger, indgik under tilblivelsesprocessen i tæt samarbejde med den kommunale arbejdsgruppe. Den reviderede FIK-politik er vedlagt. Forvaltningens vurdering Det er Kultur og Fritids vurdering, at processen med udarbejdelse af ny FIK-politik har givet borgere og andre interessenter mulighed for indflydelse. Det er ligeledes Kultur og Fritids vurdering, at den gennemførte proces har medført, at interessenter på området er kommet til orde, og at indholdet derfor i høj grad afspejler områdets aktørers holdninger og ønsker for fremtiden. Det er derfor vurderingen, at den vedlagte politik kan godkendes som ramme for kulturog fritidslivet i Varde Kommune i de kommende år. Sundhedskonsekvensvurdering Et aktivt fritidsliv medvirker til et fysisk, psykisk og socialt sundt liv. En god politik på kultur- og fritidsområdet kan dermed medvirke til at sætte rammen for et sundt liv. Side 399

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere