Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Teknik. Mødedato: 2. december Mødetidspunkt: Kl. 13:00 17:00. Mødelokale 1 - Uldum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Teknik. Mødedato: 2. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 13:00 17:00. Mødelokale 1 - Uldum."

Transkript

1 Refer Mødetidspunkt: Kl. 13:00 17:00 Mødested: Mødelokale 1 - Uldum Deltagere:, Lars Poulsen, Jeppe Mouritsen, Tage Zacho Rasmussen Fraværende: Steen Christensen Bemærkninger:

2 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åben dagsorden 175 Lovliggørelse af læskure, brændeskur, jorddeponi og ridebane på Gudenåvej 20, 7160 Tørring Risikostyringsplan for Juelsminde Anlægsbevilling til ELENA projekt, energirenoveringer i kommunale bygninger Energistyring i de kommunale bygninger, anlægsbevilling Miljøgodkendelse af fem havbrug Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand Affaldshåndteringsplan gældende for endelig vedtagelse Nurplan Danmark og Den Danske Nurfond Anlægsbevilling - Restaureringsprojekter i forbindelse med vandplaner mv Opsamling månedsmøderne - september måned Orienteringssager Fastsættelse af mødedoer i Eventuelt 32

3 P Lovliggørelse af læskure, brændeskur, jorddeponi og ridebane på Gudenåvej 20, 7160 Tørring Beslutningstema Der skal tages stilling til lovliggørelse af fem læskure, et brændeskur, et jorddeponi og en ridebane m.m. på adressen Gudenåvej 20, 7160 Tørring. Økonomi Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af fem læskure og et brændeskur i forbindelse med salg af ejendommen. Ejendommen er omftet af kommuneplanramme 7.B.17, blandet boligområde. Lokalplan nr. 47 udlægger området til jordbrugsparceller med mulighed for hobbylandbrug med lidt dyrehold. En del af lokalplanområdet (b.la. Gudenåvej 20) er omftet af en 150 m åbeskyttelseslinje omkring Gudenå. Inden for de 150 m er der forbud mod placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v), foretage ændringer i terrænet, beplantning o.lign. Der er ifølge lokalplan nr. 47, 6, stk. 6.6 desuden ikke tilladt opføre bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen. På ejendommen er der et stuehus på 355 m² og en garage på 89 m² samt et udhus på 72 m², jf. BBR. Grunden er ca m 2 og uden landbrugspligt. Der søges om lovliggørelse af følgende bygninger - se luftfoto: Nr. 1 Brændeskur på 43 m² opført i Nr. 2 Læskur til dyr på 22 m² opført i Nr. 3 Læskur til dyr på 22 m² opført i Nr. 4 Læskur til dyr på 14 m² opført i Nr. 5 Læskur til dyr på 8 m² opført i Nr. 6 Læskur til dyr på 22 m² opført i Bygning nr. 1, 2 og 4 kræver lovliggørelse ved byggetilladelse. Bygning nr. 3, 5 og 6 kræver dispension fra åbeskyttelseslinjen. Desuden vil bygning nr. 3 og 6 også kræve byggetilladelse. Som det fremgår af vedhæftede luftfoto er bygning nr. 6 etableret uden for ansøgers mrikel på et fælles overdrev (mr. nr. 5as Åle By, Åle). Det fælles overdrev er omftet af lokalplan nr. 47 og ejes af grundejerforeningen. Grundejerforeningen ønsker ikke, bygning nr. 6 skal lovliggøres, idet ejendommen er til salg, og eventuelle nye ejere skal overtage bygning nr. 6. Ansøger ønsker flytte bygning nr. 6 længere mod syd på mr.nr

4 4 20f Åle By, Åle, som ejes af ansøger. Dermed placeres bygningen 140 meter fra den samlede bebyggelse i åbeskyttelseslinje. I forbindelse med sagsbehandlingen har ansøger oplyst, han har etableret en ridebane i 2004 uden belysning samt uden væsentlige terrænændringer på mr.nr. 1al Åle By, Åle. Mriklen ejes af Aale og Linnerup Menighedsråd i fællesskab. Arealet er bortforpagtet (frem til den 1. september 2017) til Åstruplundvej 9, 8740 Brædstrup, som udlejer arealet til ansøger. Aale og Linnerup Menighedsråd accepterer i mail til Hedensted Kommune, ansøger søger om lovliggørelse af den af ham etablerede ridebane. Det er dog en betingelse for Aale og Linnerup Menighedsråd, ansøger ved salg/fraflytning af ejendommen Gudenåvej 20, eller senest ved lejemålets ophør d. 1. september 2017, bortfjerner den pågældende ridebane og reetablerer græsfold på mr. nr. 1al Aale By, Aale. Ansøger har ops mobile fodrehuse på under 10 m 2 i på mr.nr. 5as og 1al Åle By, Åle. Alle fodrehuse på mr.nr 1al samt på mr.nr 5as vil blive fjernet i foråret 2015 i forbindelse med ejer fraflytter den pågældende ejendom. Ansøger har desuden deponeret en bunke haveaffald på mr.nr 5u og mr.nr. 20e Åle By, Åle, der er et 3 beskyttet nurområde. Jorddeponiet blev bortskaffet den 1. november 2014 efter indgået aftale med Hedensted Kommune den 16.oktober Sager inden for åbeskyttelseslinjen administreres restriktivt. I nærværende sag vurderer administrionen, der ikke er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse. Administrionen vurderer endvidere, der ved en dispension kan skabes en præcendensvirkning i strid med det generelle formål i nurbeskyttelsesloven. Kommunikion Beslutningen meddeles til ansøger Lovgrundlag Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013, 15 og 35 Lov om nurbeskyttelse, LBK 951 af 3. juli 2013, 16 Administrionen indstiller, bygning nr. 1, 2 og 4 lovliggøres som ansøgt bygning nr. 3 og 5 fjernes eller flyttes uden for åbeskyttelseslinjen mod nord og i tilknytning til den øvrige samlede bebyggelse. Ved flytning skal der ansøges om særskildt tilladelse med konkret placering bygning nr. 6 opført inden for åbeskyttelselinjen og placeret på det fælles overdrev mr.nr. 5as Åle By, Åle fjernes, og der ikke gives tilladelse til placere bygningen

5 5 længere mod syd alle fodrehuse på mr.nr 5 as og på mr. nr. 1al fjernes i forbindelse med nuværende ejers fraflytning af ejendommen dog senest april 2015 der ikke meddeles dispension fra åbeskyttelseslinjen eller landzonetilladelse til den ansøgte ridebane. Arealet, hvor på ridebanen ligger, skal reetableres som græsfold. Beslutning Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Steen Christensen Bilag Lokalplan nr. 47 Luftfoto Gudenåvej 20 Åle Oversigtskort Gudenåvej 20 i Tørring

6 P Risikostyringsplan for Juelsminde Beslutningstema Der skal tages stilling til udsendelse af forslag til risikostyringsplan i høring og offentliggørelse af miljøscreening. Økonomi Gennemførelsen af planen vil betyde, der vil være udgifter til et nivellement og anlægsarbejde ved de i planen nævnte områder. Et overslag på udgifternes forventede fordeling er: Nivellement: kr. Anlægsarbejde: kr. Inden planen igangsættes i løbet af 2015, vil der blive søgt anlægsbevilling og rådighedsbeløb. I forbindelse med den konkrete projektering af handlingerne kan der vise sig mulighed for lave yderligere sikring uden stor merudgift. I disse tilfælde vil de enkelte projekteringer blive forelagt. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Planen vil betyde, der skal bruges administrive ressourcer. De tiltag, der forventes kræve flest ressourcer, er forsyning, beredskab og oprettelse af digelag. Specielt det sidste tiltag omkring oprettelse af et digelag vurderes være ressourcekrævene. Historik Der er på s møde d. 2. september truffet beslutning om kommunikionsmetode og graden af inddragelse af samarbejdspartnere i forbindelse med udarbejdelsen af et forslag til en risikostyringsplan for Juelsminde. På mødet blev der også fremlagt med hvilken baggrund, der skulle udarbejdes en risikostyringsplan, og der ifølge vejledningen skal offentliggøres et forslag af Byrådet inden 2. Sagsfremstilling Risikoen for oversvømmelser stiger. Det gælder også her hos os. På baggrund af et Europæisk initiiv har Miljøministeren udpeget 10 byer i Danmark, hvor der særligt er behov for reducere risikoen for oversvømmelser og for imødegå konsekvenserne af oversvømmelser. I Hedensted Kommune er Juelsminde udpeget. På den baggrund er udkastet til Risikostyringsplan for Juelsminde udarbejdet. Kommunen skal vedtage Risikostyringsplanen senest 22. oktober Planen skal revurderes hvert 6. år, første gang i 2021.

7 7 Hensigten med 1. generion af risikostyringsplanen er sikre Juelsmindes grundlæggende funktioner hurtigst muligt og billigst muligt i en periode frem til slutningen af 2. planperiode i Når Juelsminde således er grundlæggende sikret, bliver der tid til planlægge, hvorledes vi opnår en ensartet beskyttelse af Juelsminde til et niveau svarende til den beskyttelse, diget giver. De nødvendige anlæg hertil kan gennemføres i 2. planperiode. Drøftelserne om de mere langsigtede løsninger kan påbegyndes i 2. planperiode. Det betyder, beskyttelsesniveauet forventes stige igennem de 3 planperioder. I planforslaget foreslås det, Hedensted Kommune påtager sig planlægge, udføre og afholde udgifterne til de akutte tiltag i 1. planperiode, så de kan igangsættes hurtigt. Administrionen vurderer, omkostningerne ved gennemføre en udgiftsfordeling, så de, der har nytte af anlæggene, betaler, ikke står i rimeligt forhold til anlægsinvesteringerne. Administrionen vurderer også, kommunens andel af denne grundlæggende oversvømmelsessikring for Juelsminde efter en eventuel udgiftsfordeling ville blive af samme størrelsesorden som de direkte anlægsinvesteringer. Til den yderligere beskyttelse af Juelsminde i 2. og 3. planperiode foreslås det, omkostningerne bæres af de, der har nytte af anlæggene. Med en hurtig udførelse af den grundlæggende sikring får vi tid til i 1. planperiode etablere en fordelingsmodel for de fremtidige omkostninger ved fremtidige anlæg med start i 2. planperiode. Altså fra I denne 1. planperiode foreslås det gennemføre akutte tiltag, samt de efterfølgende behov afdækkes og planlægges. Den 2. planperiode forventes indeholde eventuelle ekstra sikringer og projektering af fremtidig sikring. Det betyder, denne planperiodes akutte sikring skal være på et niveau, der sikrer frem til Den 3. generion af risikostyringplanen for Juelsminde forventes bidrage til mere langsigtede løsninger. Den "røde tråd" i planforslaget Planforslaget beskriver sandsynligheden for oversvømmelser og faren forbundet med oversvømmelser. Endvidere identificeres hvilke handlinger der er behov for på kort og på lang sigt. Administrionen har lagt følgende princielle forhold til grund for den foreslåede indss: Risikostyringsplanen skal sikre byens funktionalitet, og ikke de enkelte bygninger Hedensted Kommune planlægger, udfører og afholder udgifterne til akutte tiltag i 1. planperiode Juelsmindes funktioner sikres med akutte tiltag "her og nu" til kote 1,80. Det svarer til, byens funktioner bekyttes mod hændelser (højvandssituioner), der forventes forekomme med ringe sandsynlighed i 2012 og med middel sandsynlighed i 2026 Efterfølgende højvandssikring finansieres af de, der har gavn af sikringen. Det sikres bl. a. ved etablere et kystsikringslag / digelag. Den politiske stillingtagen til ovennævnte 4 forhold udgør de grundlæggende politiske valg. Høring af planforslaget Planforslaget skal efter lovgrundlaget sendes i offentlig høring i 6 måneder, inden forslaget vedtages endeligt. Med planforslaget besluttes en række principper og konkrete indsser inden for et velafgrænset område. Beslutningerne har væsentlig betydning for et stort antal

8 8 borgeres tryghed, sikkerhed og økonomi. Det kan derfor være en god ide afholde et borgermøde i høringsfasen. Administrionen anbefaler, der afholdes et borgermøde med det formål give borgerne mulighed for drøfte, spørge ind til og kommentere på planforlaget med udgangspunkt i de 4 overordnede valg, som nævnt ovenfor under "den røde tråd". Miljøscreening af planforslaget Planforslaget skal ifølge miljøvurderingsloven screenes for, om en realisering vil kunne medføre så væsentlige miljøpåvirkninger, planforslaget skal miljøvurderes. Der er foretaget en screening, på baggrund af hvilken administrionen vurderer, der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Inden den endelige afgørelse træffes, skal miljøscreeningen sendes i høring hos andre berørte myndigheder; Kystdirektoret, Nurstyrelsen og Hosens Museum, hvilket administrionen har iværks med sidste frist for bemærkninger den 11. december Kommunikion Forslaget skal efter godkendelse i Byrådet sendes i offentlig høring i minimum 6 måneder. Samtidig med annonceringen af planforslaget bekendtgøres Hedensted Kommunes afgørelse vedrørende miljøvurdering. Der vil i forbindelse med høringen blive sendt direkte besked til de interessenter, der blev direkte inviteret til borgermødet, arbejdsgruppen omkring havnefronten, de i planen nævnte forsyninger og beredskabet. Lovgrundlag 6 i lovbekendtgørelse nr. 950 af 3/7/2013 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 4 i lovbekendtgørelse nr. 939 af 3/7/2013 om miljøvurdering af planer og programmer Administrionen indstiller, udvalget for Teknik anbefaler Byrådet forslaget til risikostyringplanen og den tilhørende miljøscreening sendes i offentlig høring i 6 måneder i starten af 2015 udvalget for Teknik på baggrund af miljøscreeningen anbefaler byrådet træffe afgørelse om, planforslaget ikke skal miljøvurderes det drøftes, om der skal ske yderligere borgerindragelse i høringsfasen Beslutning Indstillingen tiltrådt, idet udvalget finder der bør afholdes et borgermøde sidst i høringsfasen. Fraværende Steen Christensen.

9 9 Bilag Forslag til Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde 1 Miljøscreening af forslag til Risikostyringsplan for Juelsminde

10 P Anlægsbevilling til ELENA projekt, energirenoveringer i kommunale bygninger Beslutningstema Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i til energirenovering af kommunale bygninger under det midtjyske ELENA projekt, "CeDEPI". Økonomi Der ansøges om en anlægsbevilling på 47,35 mio. kr til kommunens samlede udgifter til investeringer, egenbetaling og kommunikion i perioden Der søges rådighed over beløbet således: År Udgift mio. kr. 11,5 15,85 20,0 Anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger kan lånefinansieres med udgangspunkt i Byrådets beslutning af 30. oktober 2013 om en tilbagebetalingsperiode på 12 år. I projektperioden finansieres via byggekredit, som herefter konverteres til et samlet lån med løbetid på 12 år. Ydelser på lånet finansieres ved, de enkelte bygningsansvarliges driftskonti reduceres løbende med den opnåede besparelse på forbrug til el, varme eller vand mm. Projekternes samlede tilbagebetalingstid vil være op til 10 år. Der forventes en indtægt ved salg af værdien af energibesparelserne i størrelsesorden 1,5 mio. kr. i projektperioden. Indtægten tilføres puljen 'Salg af energibesparelser', der kan udnyttes til yderligere energibesparende foranstaltninger. Heraf forventes kr. anvendt til finansiering af udgifter i anden sag om energistyring. Der ansøges derfor om anlægsbevilling til indtægter på yderligere 0,9 mio. kr. fra kommunens salg af energibesparelser i perioden med rådighedsbeløb på kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,65 mio. kr. i Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Personaleudgifter til projekt- og anlægsstyring finansieres indenfor bevillingen.

11 11 Historik Byrådet vedtog 30. oktober 2013 deltage i en fælles kommunal og regional ansøgning til EU. Byrådet tilsluttede sig samtidig samarbejdsaftalen mellem kommunerne og Region Midjylland, hvorefter Region Midtjylland er projektansvarlig over for EU og varetager den overordnede projektkoordinering og -styring. Byrådet besluttede endvidere, tilbagebetalingstiden for kommunens energiinvesteringer hæves til maksimalt 10 år for perioden , og energiinvesteringer finansieres via lånoptagelse over 12 år. blev den 12. august 2014 orienteret om, ELENA projektet i juni 2014 er godkendt i EU, og projektet er døbt "CeDEPI". 11 kommuner i Region Midtjylland og 4 institutioner under Region Midtjylland deltager i projektet. De samlede energiinvesteringer udgør 439 mio. kr. Alle projektaftaler skal være indgået med udgangen af juni En del af den konkrete gennemførelse kan således foregå efter 1. juli Byrådet vedtog den 25. april 2012, værdien af energisparende tiltag sælges til energiselskab, og provenuet anvendes til "yderligere" energibesparende foranstaltninger. Sagsfremstilling ELENA projektet var oprindeligt estimeret til gennemføre energiinvesteringer i offentlige bygninger for ca. 545 mio. kr. med ELENA-støtte på ca. 24,5 mio. kr. til forberede investeringsprogrammet. Støtten udmøntes ved en kombinion af udstionerede medarbejdere i kommunerne, ekstern konsulentbistand samt sekretarisbistand fra Region Midtjylland. De hensigtsmæssige investeringer for Hedensted Kommune blev vurderet til ca. 45 mio. kr. til styre og regulere bygningers varme- og ventilionsanlæg, til udskiftning af eksisterende varmekilder, til energioptimering af klimaskærmen og til energiproduktion ved solceller. Med det endeligt godkendte projekt forpligter Hedensted Kommune sig til investeringer på kr. i Hertil kommer kommunens egenbetaling på kr., samt ca kr./år til fællesudgifter til de udstionerede medarbejdere. Støtten fra EU udmøntes som hjælp til rådgivning svarende til 1,9 årsværk. De øvrige rådgivningsmidler forventes anvendt til konsulentbistand, i alt ca. 0,5 mio. kr. Indssen planlægges i tæt samarbejde med bygningernes brugere. De konkrete projekter, og hvilke bygninger der investeres i, udvælges under hensyntagen til besparelsesmuligheder på forbrug og CO 2 og efter følgende principper: Der investeres kun i bæredygtige bygninger, d.v.s. bygninger der på lang sigt vurderes skulle indgå i Hedensted Kommunes servicetilbud og administrion Indssen koordineres og samordnes med kommunens sideløbende nybyggeri og bygningsrenovering. De enkelte projekter udformes som samlede indsser bestående af forskellige tiltag. Tilbagebetalingstiden beregnes i forhold til det samlede projekt. Der forventes følgende fordeling af indssen: 15% til alterniv opvarmning - udskiftning og supplering med solvarme og jordvarme

12 12 15% til isolering af tekniske installioner - isolering af rørinstallionen fra varmekilde til radior og lignende 2% til udskiftning af pumper - pumper i centralvarmesystemer. Primært i daginstitutioner 20% til ny belysning - udskiftning til bevægelses- og dagslys-styret belysning 20% til udskiftning af vinduer og døre - hvor de eksisterende er moden til udskiftning 10% til efterisolering - i forbindelse med tagudskiftning og hulmursisolering 3% til udskiftning af belysningsanlæg - opsamling på gadelysudskiftning for de kommunale ejendomme. 15% til CTS anlæg samlet styring af varme, ventilion og el. Investeringerne forventes lede til besparelser på energiforbruget på ca. 4,8 mio. kr. pr. år svarende til ca MWh varme og el pr. år. Udledningen af CO 2 forventes reduceret med ca tons CO 2 pr. år. Projekter i 2015 Der forventes gennemført projekter i alle indsskagorier bortset fra "CTS anlæg" og "Udskiftning af pumper" i centralvarmesystemer. Der forventes følgende fordeling: Alterniv opvarmning - 3,4 mio kr. Isolering af tekniske installioner - 2 mio. kr. Ny belysning - 3,9 mio. kr. Udskiftning af vinduer og døre - 0,5 mio. kr. Efterisolering - 0,7 mio. kr. Udskiftning af belysningsanlæg - 1 mio. kr. I alt investeres 11,5 mio. kr i Nærmere oplysning om indssen og om de enkelte projekter fremgår af bilag "Energiprojekter i kommunale ejendomme 2015". Kommunikion I samarbejde med kommunens kommunikionschef udarbejdes en kommunikionsplan. Hensigten er synliggøre kommunes energitiltag på den enkelte kommunale bygning, imens der energirenoveres, og til samtidig involvere brugerne af bygningen i projekterne på de enkelte institutioner. Der afholdes møder med cheferne under de enkelte udvalg med henblik på en fælles holdning til de delprojekter, der skal arbejdes med. På pedelmøder vil servicelederne løbende blive orienteret omkring projektet og tidsplan. De enkelte brugere af bygningerne involveres i processen og får derigennem ejerskab til projektet. Til realisering af kommunikionsplanen er der i budgettet afs kr. Lovgrundlag 41, 58 og 59 i Lov om kommunernes styrelse jf. lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 og tilknyttet Bekendtgørelse nr af 21. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. jf. 2, stk. 1, nr. 6

13 13 Administrionen indstiller der meddeles anlægsbevilling på 47,35 mio. kr. der meddeles rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr og der afsættes rådighedsbeløb på 15,85 mio. kr. i 2016 og på 20,0 mio. kr anlægsudgifterne finansieres via låneoptagelse over 12 år. driftskontiene løbende reduceres med den opnåede besparelse på el, varme eller vand mm. der meddeles anlægsbevilling til en indtægt på 0,9 mio. kr. fra salg af energibesparelserne. der meddeles rådighedsbeløb til salg af energibesparelser på 0,05 mio. kr. 2015, og der afsættes rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2016 og på 0,65 mio. kr. i Beslutning Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Steen Christensen. Bilag Energiprojekter i kommunale ejendomme 2015 HER præsention

14 A Energistyring i de kommunale bygninger, anlægsbevilling Beslutningstema Der skal tages stilling til igangsætning af en systemisk energistyring af el, vand og varme i de kommunale bygninger med en central afregning af forbrugsudgifterne. Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling, rådighedsbeløb og øvrige bevillinger til organisering og opstart af projektet. Økonomi Afregning af forbrugsudgifter til el, gas og vand mm. afregnes i dag af den enkelte institution. I forslaget flyttes ansvaret for betaling, kontrol og overvågning af forbruget til kompetencegruppen Kommunale Bygninger i Fritid & Fællesskab i løbet af budgetåret Det vil i løbet af 2015 i administrionen blive afklaret, hvordan ansvaret for hvordan budgetoverholdelsen placeres mest hensigtsmæssigt, så alle aktører - den enkelte institution, kerneområderne og kompetencegruppen Kommunale bygninger - har en fælles motivion for et stærkt fokus på styring og løbende kontrol med energiforbruget. I 2015 organiseres projektet, og det vil være fuldt igangs fra Til finansiere opstarten af projektet foreslås det anvende 0,6 mio. kr. fra kontoen 'Salg af energibesparelser', der tidligere er besluttet skal anvendes til 'yderligere energibesparelser'. Der forventes indtægter fra salg af energibesparelser i ,35 mio. kr. i 2016 på 0,5 mio. kr. fra investeringer under ELENA projektet. Herudover foreslås, administrionen finder 0,15 mio. kr. i 2015 og 2016 på driftsbudgettet under til finansiering. Energistyringen forudsættes i 2016 give en besparelse på 0,834 mio. kr. på forbrugsafregningerne og herefter årligt 1,2 mio. kr. i kommunen som helhed. Heraf skal 0,834 mio. kr. afsættes til den besluttede besparelse under. Ved udløb af projektperioden afsættes 0,2 mio. kr./år af den opnåede besparelse til den videre drift af energistyringen. Opnåede besparelser udover 0,834 mio. kr. og 0,2 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år tilfalder kassen.

15 15 Oversigt over budget for projektet: Salg af energibesparelser Driftsbudget for Kr. Kr. Kr. Kr. Løn mv Budgetbesparelse Besparelser på forbrug til el, gas, vand mm Balance Økonomi har ikke yderligere kommentarer til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Der oprettes en projektstilling i 18 måneder til organisering af arbejdet. Projektmedarbejdere skal i første omgang samle, systemisere og verificerer energiregninger for de kommunale bygninger. Der skal opbygges en rutine med overvåge de kommunale bygningers energiforbrug og ved udsving kunne bringe forbruget på ret kurs igen. Samtidig skal medarbejderen kunne identificerer besparelser i de kommunale bygninger og ved justeringer og ændret adfærd nedbringe energiforbruget. Historik I forbindelse med Budget 2015 er det besluttet, en besparelse på kr. fra Udvalget for Teknik skal gennemføres ved bl.a. bedre energistyring og servicekontrakter i de kommunale bygninger. Byrådet vedtog den 25. april 2012, provenu ved salg af energibesparelser skal bruges til yderligere energisparende foranstaltninger. Sagsfremstilling Energistyring er en systemisk metode, som ved kontrol og overvågning sikrer en effektiv drift af kommunens energiforbrug gennem følgende punkter: Opnåelse af lavest mulige energiforbrug og tilhørende driftsomkostninger Fastholdelse af opnåede energibesparelser Afdækning af nye muligheder for effektivisere energiforbruget Begrænsning af CO 2 forbruget Kommunens samlede omkostning til vand, varme og el er ca mio. kr årligt. Den præcise samlede omkostning vil dog først kunne opgøres når betalingerne er gennemgået i alle kommunale bygninger.

16 16 De kommunalt ejede børnehaver, skoler og administrive huse er i dag 95% dækket af en online energiovervågning. Energiovervågningen sker på vand, varme og el, hvor forbruget registreres på timebasis. Systemet er ved nybygninger udbygget til også omfte centrale energiforbrugende installioner som f.eks. ventilion og varmepumper for kunne overvåge disse selvstændigt. Energiovervågningen bruges endvidere til kontrollere, om de realiserede energibesparelser er tilfredsstillende gennemført, fordelingen af forbrugsafregning i blandede ejendomme og til energibudget. I foråret 2014 har der været en konsulent igennem et antal repræsentive kommunale ejendomme. Konsulenten anslår, der igennem systemisk energistyring vil der kunne laves driftsbesparelser på 5-8% af det nuværende forbrug. Forbrugsafregning af vand, varme og el betales i dag af den enkelte institution. Da personalet her nurligt har fokus på deres egne fagområder er der ikke altid fokus på udføre en effektiv kontrol af afregningernes rigtighed og være opmærksom på pludselige udsving i forbruget, der kan skyldes funktionsfejl i installionerne eller ændrede forbrugsmønstre i bygningerne. Den nuværende energiovervågning bruges primært til opdage udsving i vandforbruget, som kan skyldes rørsprængninger, løbende toiletter osv. Gennem denne overvågning opfanges løbende store vandspild, der ellers ofte først ville opdages tilfældigt efter længere tid. Systemets muligheder udnyttes derfor i dag kun omkring 10-15%, hvorfor der er et stort potentiale for udnytte de resterende muligheder som et centralt omdrejningspunkt i en reducering af energiforbruget og tilhørende driftsomkostninger. Ved en fremsynet håndtering af området kan der opnås store besparelser i driftsomkostningerne, dette gælder både de løbende forbrugsomkostninger men også på installionernes vedligehold i kraft af fejl på disse opdages tidligt inden de udvikler sig til støøre nedbrud. Der skal dagligt overvåges og arbejdes med den mængde da, der er til rådighed, for identificere besparelserne. F.eks. kan standby-forbruget i de administrive ejendomme uden for normal åbningstid reduceres til et minimum ved overvågning og gennemgang af bygningerne. Systemet udbygges til indeholde alle centrale energiforbrugende installioner i de kommunalt ejede bygninger. Forbrugsafregningen for alle kommunale bygninger samles under kompetencegruppen Kommunale Bygninger, så de kan kontrolleres og verificeres. Således opfanges fejl og udsving i forbruget løbende, og der følges op med afhjælpende tiltag. Sammenligning af bygningernes forbrug på tværs kommunen giver mulighed for sætte ind over for bygninger og installioner, der har et unormalt stort forbrug. Det kan være ved en optimal indstilling af installionerne, men kan også betyde, brugerne af den enkelte bygning skal ændre adfærd. Kommunikion Der orienteres i organisionen om beslutningen.

17 17 Administrionen indstiller, anbefale Byrådet Beslutning Der meddeles anlægsbevilling på salg af energibesparelser på kr. med rådighedsbeløb på kr. i hvert af årene 2015 og 2016 Der meddeles en driftsbevilling på kr. i 2015 til løn m.v. til projektstilling, hvoraf de kr. finansieres ved besparelser på driftsbudgettet for Udvalget for Teknik og de resterende kr. ved salg af energibesparelser Det forudsættes, løn m.v. til projektstilling og den varige overvågning afsættes med de nævnte beløb i 2016, og den aftalte budgetbesparelse på kr. for i øvrigt finansieres på den anviste måde i 2016 og fremover Der fremsættes beslutningsforslag til en organisorisk og politisk ansvarsfordeling af budgetansvaret senest i april Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Steen Christensen.

18 P Miljøgodkendelse af fem havbrug Beslutningstema skal tage stilling til den fortste proces med miljøgodkendelse af de fem havbrug ved Horsens yderfjord og As Vig. Økonomi Ingen bemærkninger. Historik På grund af stor offentlig interesse for sagen om miljøgodkendelser til de fem eksisterende havbrug, er Udvalget ved flere lejligheder blevet orienteret - senest 8. april , ligesom der har været afholdt offentlige møder. Sagsfremstilling Ansøgning om miljøgodkendelse kom fra de fem havbrug rettidigt jf. godkendelsesbekendtgørelsens frist. Administrionen har vurderet, ansøgningerne er tilstrækkeligt belyst, og de er siden suppleret med en Nura2000-konsekvensvurdering - udført af ansøgernes konsulent. Senest er vandplanen for Horsens Fjord endelig vedtaget. Herudover er en del andet baggrundsmeriale gennemgået - bl.a rapporter fra overvågning af det marine miljø -, og der ses ikke noget, der tyder på, havbrug har en væsentlig negiv påvirkning af vandområdet. Der er således ikke konsteret forhold, der er til hinder for meddele miljøgodkendelser. De nye miljøgodkendelser udarbejdes efter følgende retningslinjer: Indretning og drift: Der gives miljøgodkendelse til det ansøgte og hidtil tilladte, dog med skærpede krav om anvendelse af imprægneringsmidler ved mindre vedligeholdelseskrævende net. Endelig placering godkendes af NurErhverv. Udledninger: Der fastsættes vilkår om den maksimalt tilladte udledning af næringsstoffer svarende til, hvad der er hidtil har været tilladt. Medicin og hjælpestoffer: Ved sygdom i fiskebestanden eller risiko herfor kan anvendes medicin i nødvendigt omfang efter dyrlægeordinion. Driftsforstyrrelser: Der skal foreligge en plan for havari og eventuelle følgevirkninger. Egenkontrol: Der stilles vilkår om løbende kontrol af vandtemperur, ilt- og saltindhold. Der skal desuden hvert år tages prøver af sedimentet i havbrugsområdet, ligesom der skal optages video af bunden. I tilfælde af ekstraordinært forbrug af medicin skal der laves en teoretisk beregning af, om vandkvalitetskravene er overholdt. Lovgrundlag 33 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010

19 19 Administrionen indstiller, udvalget orienteres om rammerne for udarbejdelse af miljøgodkendelserne. Beslutning Udvalget drøftede rammerne for miljøgodkendelsen og der vil på denne baggrund blive udarbejdet et udkast til en afgørelse som vil blive forelagt i begyndelsen af Fraværende Steen Christensen.

20 P Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand Beslutningstema Godkendelse af betalingsvedtægten for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand. Økonomi Ingen bemærkninger. Historik Den gældende vedtægt er godkendt af Byrådet den 22. juni Sagsfremstilling Hedensted Spildevand har udarbejdet et forslag til en ny betalingsvedtægt, som de fremsender til Byrådets godkendelse. Byrådets rolle er dog begrænset til en legalitetskontrol. Det betyder, Byrådet ikke skal tage stilling til substansen i betalingsvedtægten. Vedtægten er godkendt af bestyrelsen for Hedensted Spildevand. Baggrunden for ændring af vedtægten er, den såkaldte "trappemodel" er indført ved lov pr. 1. januar De indførte ændringer i vedtægten er hentet direkte fra en "standardtekst", der er udgivet af Nurstyrelsen samt de heraf afledte konsekvensrettelser. De væsentligste konsekvenser af loven er, der nu opereres med tre trin (takster) i forbindelse med opkrævning af afledningsbidraget. Trappemodellen indfases over en 5-årig periode, så den er fuldt implementeret i Trappemodellen betyder, f.eks. virksomheder, der afleder store mængder spildevand, på sigt får mindre omkostninger til rensning af deres spildevand. Hvilket samtidig betyder, Hedensted Spildevand får færre indtægter. Foruden ovennævnte rettelse er der almindelige redaktionelle rettelser og opderinger i forhold til gældende lov. Administrionen vurderer, vedtægten er i overensstemmelse med loven og vejledningen på området. Kommunikion Beslutningen meddeles Hedensted Spildevand og offentliggøres på kommunens hjemmeside og i Hedensted Avis/Juelsminde posten og Tørring Folkeblad.

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen, Bent

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 14-14 Regnskab for 1. kvartal 2014 15-14 Optagelse af anlægslån 16-14 Håndtering af shredderaffald nu og i fremtiden 17-14 Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere