Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Teknik. Mødedato: 2. december Mødetidspunkt: Kl. 13:00 17:00. Mødelokale 1 - Uldum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Teknik. Mødedato: 2. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 13:00 17:00. Mødelokale 1 - Uldum."

Transkript

1 Refer Mødetidspunkt: Kl. 13:00 17:00 Mødested: Mødelokale 1 - Uldum Deltagere:, Lars Poulsen, Jeppe Mouritsen, Tage Zacho Rasmussen Fraværende: Steen Christensen Bemærkninger:

2 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åben dagsorden 175 Lovliggørelse af læskure, brændeskur, jorddeponi og ridebane på Gudenåvej 20, 7160 Tørring Risikostyringsplan for Juelsminde Anlægsbevilling til ELENA projekt, energirenoveringer i kommunale bygninger Energistyring i de kommunale bygninger, anlægsbevilling Miljøgodkendelse af fem havbrug Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand Affaldshåndteringsplan gældende for endelig vedtagelse Nurplan Danmark og Den Danske Nurfond Anlægsbevilling - Restaureringsprojekter i forbindelse med vandplaner mv Opsamling månedsmøderne - september måned Orienteringssager Fastsættelse af mødedoer i Eventuelt 32

3 P Lovliggørelse af læskure, brændeskur, jorddeponi og ridebane på Gudenåvej 20, 7160 Tørring Beslutningstema Der skal tages stilling til lovliggørelse af fem læskure, et brændeskur, et jorddeponi og en ridebane m.m. på adressen Gudenåvej 20, 7160 Tørring. Økonomi Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af fem læskure og et brændeskur i forbindelse med salg af ejendommen. Ejendommen er omftet af kommuneplanramme 7.B.17, blandet boligområde. Lokalplan nr. 47 udlægger området til jordbrugsparceller med mulighed for hobbylandbrug med lidt dyrehold. En del af lokalplanområdet (b.la. Gudenåvej 20) er omftet af en 150 m åbeskyttelseslinje omkring Gudenå. Inden for de 150 m er der forbud mod placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v), foretage ændringer i terrænet, beplantning o.lign. Der er ifølge lokalplan nr. 47, 6, stk. 6.6 desuden ikke tilladt opføre bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen. På ejendommen er der et stuehus på 355 m² og en garage på 89 m² samt et udhus på 72 m², jf. BBR. Grunden er ca m 2 og uden landbrugspligt. Der søges om lovliggørelse af følgende bygninger - se luftfoto: Nr. 1 Brændeskur på 43 m² opført i Nr. 2 Læskur til dyr på 22 m² opført i Nr. 3 Læskur til dyr på 22 m² opført i Nr. 4 Læskur til dyr på 14 m² opført i Nr. 5 Læskur til dyr på 8 m² opført i Nr. 6 Læskur til dyr på 22 m² opført i Bygning nr. 1, 2 og 4 kræver lovliggørelse ved byggetilladelse. Bygning nr. 3, 5 og 6 kræver dispension fra åbeskyttelseslinjen. Desuden vil bygning nr. 3 og 6 også kræve byggetilladelse. Som det fremgår af vedhæftede luftfoto er bygning nr. 6 etableret uden for ansøgers mrikel på et fælles overdrev (mr. nr. 5as Åle By, Åle). Det fælles overdrev er omftet af lokalplan nr. 47 og ejes af grundejerforeningen. Grundejerforeningen ønsker ikke, bygning nr. 6 skal lovliggøres, idet ejendommen er til salg, og eventuelle nye ejere skal overtage bygning nr. 6. Ansøger ønsker flytte bygning nr. 6 længere mod syd på mr.nr

4 4 20f Åle By, Åle, som ejes af ansøger. Dermed placeres bygningen 140 meter fra den samlede bebyggelse i åbeskyttelseslinje. I forbindelse med sagsbehandlingen har ansøger oplyst, han har etableret en ridebane i 2004 uden belysning samt uden væsentlige terrænændringer på mr.nr. 1al Åle By, Åle. Mriklen ejes af Aale og Linnerup Menighedsråd i fællesskab. Arealet er bortforpagtet (frem til den 1. september 2017) til Åstruplundvej 9, 8740 Brædstrup, som udlejer arealet til ansøger. Aale og Linnerup Menighedsråd accepterer i mail til Hedensted Kommune, ansøger søger om lovliggørelse af den af ham etablerede ridebane. Det er dog en betingelse for Aale og Linnerup Menighedsråd, ansøger ved salg/fraflytning af ejendommen Gudenåvej 20, eller senest ved lejemålets ophør d. 1. september 2017, bortfjerner den pågældende ridebane og reetablerer græsfold på mr. nr. 1al Aale By, Aale. Ansøger har ops mobile fodrehuse på under 10 m 2 i på mr.nr. 5as og 1al Åle By, Åle. Alle fodrehuse på mr.nr 1al samt på mr.nr 5as vil blive fjernet i foråret 2015 i forbindelse med ejer fraflytter den pågældende ejendom. Ansøger har desuden deponeret en bunke haveaffald på mr.nr 5u og mr.nr. 20e Åle By, Åle, der er et 3 beskyttet nurområde. Jorddeponiet blev bortskaffet den 1. november 2014 efter indgået aftale med Hedensted Kommune den 16.oktober Sager inden for åbeskyttelseslinjen administreres restriktivt. I nærværende sag vurderer administrionen, der ikke er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse. Administrionen vurderer endvidere, der ved en dispension kan skabes en præcendensvirkning i strid med det generelle formål i nurbeskyttelsesloven. Kommunikion Beslutningen meddeles til ansøger Lovgrundlag Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013, 15 og 35 Lov om nurbeskyttelse, LBK 951 af 3. juli 2013, 16 Administrionen indstiller, bygning nr. 1, 2 og 4 lovliggøres som ansøgt bygning nr. 3 og 5 fjernes eller flyttes uden for åbeskyttelseslinjen mod nord og i tilknytning til den øvrige samlede bebyggelse. Ved flytning skal der ansøges om særskildt tilladelse med konkret placering bygning nr. 6 opført inden for åbeskyttelselinjen og placeret på det fælles overdrev mr.nr. 5as Åle By, Åle fjernes, og der ikke gives tilladelse til placere bygningen

5 5 længere mod syd alle fodrehuse på mr.nr 5 as og på mr. nr. 1al fjernes i forbindelse med nuværende ejers fraflytning af ejendommen dog senest april 2015 der ikke meddeles dispension fra åbeskyttelseslinjen eller landzonetilladelse til den ansøgte ridebane. Arealet, hvor på ridebanen ligger, skal reetableres som græsfold. Beslutning Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Steen Christensen Bilag Lokalplan nr. 47 Luftfoto Gudenåvej 20 Åle Oversigtskort Gudenåvej 20 i Tørring

6 P Risikostyringsplan for Juelsminde Beslutningstema Der skal tages stilling til udsendelse af forslag til risikostyringsplan i høring og offentliggørelse af miljøscreening. Økonomi Gennemførelsen af planen vil betyde, der vil være udgifter til et nivellement og anlægsarbejde ved de i planen nævnte områder. Et overslag på udgifternes forventede fordeling er: Nivellement: kr. Anlægsarbejde: kr. Inden planen igangsættes i løbet af 2015, vil der blive søgt anlægsbevilling og rådighedsbeløb. I forbindelse med den konkrete projektering af handlingerne kan der vise sig mulighed for lave yderligere sikring uden stor merudgift. I disse tilfælde vil de enkelte projekteringer blive forelagt. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Planen vil betyde, der skal bruges administrive ressourcer. De tiltag, der forventes kræve flest ressourcer, er forsyning, beredskab og oprettelse af digelag. Specielt det sidste tiltag omkring oprettelse af et digelag vurderes være ressourcekrævene. Historik Der er på s møde d. 2. september truffet beslutning om kommunikionsmetode og graden af inddragelse af samarbejdspartnere i forbindelse med udarbejdelsen af et forslag til en risikostyringsplan for Juelsminde. På mødet blev der også fremlagt med hvilken baggrund, der skulle udarbejdes en risikostyringsplan, og der ifølge vejledningen skal offentliggøres et forslag af Byrådet inden 2. Sagsfremstilling Risikoen for oversvømmelser stiger. Det gælder også her hos os. På baggrund af et Europæisk initiiv har Miljøministeren udpeget 10 byer i Danmark, hvor der særligt er behov for reducere risikoen for oversvømmelser og for imødegå konsekvenserne af oversvømmelser. I Hedensted Kommune er Juelsminde udpeget. På den baggrund er udkastet til Risikostyringsplan for Juelsminde udarbejdet. Kommunen skal vedtage Risikostyringsplanen senest 22. oktober Planen skal revurderes hvert 6. år, første gang i 2021.

7 7 Hensigten med 1. generion af risikostyringsplanen er sikre Juelsmindes grundlæggende funktioner hurtigst muligt og billigst muligt i en periode frem til slutningen af 2. planperiode i Når Juelsminde således er grundlæggende sikret, bliver der tid til planlægge, hvorledes vi opnår en ensartet beskyttelse af Juelsminde til et niveau svarende til den beskyttelse, diget giver. De nødvendige anlæg hertil kan gennemføres i 2. planperiode. Drøftelserne om de mere langsigtede løsninger kan påbegyndes i 2. planperiode. Det betyder, beskyttelsesniveauet forventes stige igennem de 3 planperioder. I planforslaget foreslås det, Hedensted Kommune påtager sig planlægge, udføre og afholde udgifterne til de akutte tiltag i 1. planperiode, så de kan igangsættes hurtigt. Administrionen vurderer, omkostningerne ved gennemføre en udgiftsfordeling, så de, der har nytte af anlæggene, betaler, ikke står i rimeligt forhold til anlægsinvesteringerne. Administrionen vurderer også, kommunens andel af denne grundlæggende oversvømmelsessikring for Juelsminde efter en eventuel udgiftsfordeling ville blive af samme størrelsesorden som de direkte anlægsinvesteringer. Til den yderligere beskyttelse af Juelsminde i 2. og 3. planperiode foreslås det, omkostningerne bæres af de, der har nytte af anlæggene. Med en hurtig udførelse af den grundlæggende sikring får vi tid til i 1. planperiode etablere en fordelingsmodel for de fremtidige omkostninger ved fremtidige anlæg med start i 2. planperiode. Altså fra I denne 1. planperiode foreslås det gennemføre akutte tiltag, samt de efterfølgende behov afdækkes og planlægges. Den 2. planperiode forventes indeholde eventuelle ekstra sikringer og projektering af fremtidig sikring. Det betyder, denne planperiodes akutte sikring skal være på et niveau, der sikrer frem til Den 3. generion af risikostyringplanen for Juelsminde forventes bidrage til mere langsigtede løsninger. Den "røde tråd" i planforslaget Planforslaget beskriver sandsynligheden for oversvømmelser og faren forbundet med oversvømmelser. Endvidere identificeres hvilke handlinger der er behov for på kort og på lang sigt. Administrionen har lagt følgende princielle forhold til grund for den foreslåede indss: Risikostyringsplanen skal sikre byens funktionalitet, og ikke de enkelte bygninger Hedensted Kommune planlægger, udfører og afholder udgifterne til akutte tiltag i 1. planperiode Juelsmindes funktioner sikres med akutte tiltag "her og nu" til kote 1,80. Det svarer til, byens funktioner bekyttes mod hændelser (højvandssituioner), der forventes forekomme med ringe sandsynlighed i 2012 og med middel sandsynlighed i 2026 Efterfølgende højvandssikring finansieres af de, der har gavn af sikringen. Det sikres bl. a. ved etablere et kystsikringslag / digelag. Den politiske stillingtagen til ovennævnte 4 forhold udgør de grundlæggende politiske valg. Høring af planforslaget Planforslaget skal efter lovgrundlaget sendes i offentlig høring i 6 måneder, inden forslaget vedtages endeligt. Med planforslaget besluttes en række principper og konkrete indsser inden for et velafgrænset område. Beslutningerne har væsentlig betydning for et stort antal

8 8 borgeres tryghed, sikkerhed og økonomi. Det kan derfor være en god ide afholde et borgermøde i høringsfasen. Administrionen anbefaler, der afholdes et borgermøde med det formål give borgerne mulighed for drøfte, spørge ind til og kommentere på planforlaget med udgangspunkt i de 4 overordnede valg, som nævnt ovenfor under "den røde tråd". Miljøscreening af planforslaget Planforslaget skal ifølge miljøvurderingsloven screenes for, om en realisering vil kunne medføre så væsentlige miljøpåvirkninger, planforslaget skal miljøvurderes. Der er foretaget en screening, på baggrund af hvilken administrionen vurderer, der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Inden den endelige afgørelse træffes, skal miljøscreeningen sendes i høring hos andre berørte myndigheder; Kystdirektoret, Nurstyrelsen og Hosens Museum, hvilket administrionen har iværks med sidste frist for bemærkninger den 11. december Kommunikion Forslaget skal efter godkendelse i Byrådet sendes i offentlig høring i minimum 6 måneder. Samtidig med annonceringen af planforslaget bekendtgøres Hedensted Kommunes afgørelse vedrørende miljøvurdering. Der vil i forbindelse med høringen blive sendt direkte besked til de interessenter, der blev direkte inviteret til borgermødet, arbejdsgruppen omkring havnefronten, de i planen nævnte forsyninger og beredskabet. Lovgrundlag 6 i lovbekendtgørelse nr. 950 af 3/7/2013 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 4 i lovbekendtgørelse nr. 939 af 3/7/2013 om miljøvurdering af planer og programmer Administrionen indstiller, udvalget for Teknik anbefaler Byrådet forslaget til risikostyringplanen og den tilhørende miljøscreening sendes i offentlig høring i 6 måneder i starten af 2015 udvalget for Teknik på baggrund af miljøscreeningen anbefaler byrådet træffe afgørelse om, planforslaget ikke skal miljøvurderes det drøftes, om der skal ske yderligere borgerindragelse i høringsfasen Beslutning Indstillingen tiltrådt, idet udvalget finder der bør afholdes et borgermøde sidst i høringsfasen. Fraværende Steen Christensen.

9 9 Bilag Forslag til Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde 1 Miljøscreening af forslag til Risikostyringsplan for Juelsminde

10 P Anlægsbevilling til ELENA projekt, energirenoveringer i kommunale bygninger Beslutningstema Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i til energirenovering af kommunale bygninger under det midtjyske ELENA projekt, "CeDEPI". Økonomi Der ansøges om en anlægsbevilling på 47,35 mio. kr til kommunens samlede udgifter til investeringer, egenbetaling og kommunikion i perioden Der søges rådighed over beløbet således: År Udgift mio. kr. 11,5 15,85 20,0 Anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger kan lånefinansieres med udgangspunkt i Byrådets beslutning af 30. oktober 2013 om en tilbagebetalingsperiode på 12 år. I projektperioden finansieres via byggekredit, som herefter konverteres til et samlet lån med løbetid på 12 år. Ydelser på lånet finansieres ved, de enkelte bygningsansvarliges driftskonti reduceres løbende med den opnåede besparelse på forbrug til el, varme eller vand mm. Projekternes samlede tilbagebetalingstid vil være op til 10 år. Der forventes en indtægt ved salg af værdien af energibesparelserne i størrelsesorden 1,5 mio. kr. i projektperioden. Indtægten tilføres puljen 'Salg af energibesparelser', der kan udnyttes til yderligere energibesparende foranstaltninger. Heraf forventes kr. anvendt til finansiering af udgifter i anden sag om energistyring. Der ansøges derfor om anlægsbevilling til indtægter på yderligere 0,9 mio. kr. fra kommunens salg af energibesparelser i perioden med rådighedsbeløb på kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,65 mio. kr. i Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Personaleudgifter til projekt- og anlægsstyring finansieres indenfor bevillingen.

11 11 Historik Byrådet vedtog 30. oktober 2013 deltage i en fælles kommunal og regional ansøgning til EU. Byrådet tilsluttede sig samtidig samarbejdsaftalen mellem kommunerne og Region Midjylland, hvorefter Region Midtjylland er projektansvarlig over for EU og varetager den overordnede projektkoordinering og -styring. Byrådet besluttede endvidere, tilbagebetalingstiden for kommunens energiinvesteringer hæves til maksimalt 10 år for perioden , og energiinvesteringer finansieres via lånoptagelse over 12 år. blev den 12. august 2014 orienteret om, ELENA projektet i juni 2014 er godkendt i EU, og projektet er døbt "CeDEPI". 11 kommuner i Region Midtjylland og 4 institutioner under Region Midtjylland deltager i projektet. De samlede energiinvesteringer udgør 439 mio. kr. Alle projektaftaler skal være indgået med udgangen af juni En del af den konkrete gennemførelse kan således foregå efter 1. juli Byrådet vedtog den 25. april 2012, værdien af energisparende tiltag sælges til energiselskab, og provenuet anvendes til "yderligere" energibesparende foranstaltninger. Sagsfremstilling ELENA projektet var oprindeligt estimeret til gennemføre energiinvesteringer i offentlige bygninger for ca. 545 mio. kr. med ELENA-støtte på ca. 24,5 mio. kr. til forberede investeringsprogrammet. Støtten udmøntes ved en kombinion af udstionerede medarbejdere i kommunerne, ekstern konsulentbistand samt sekretarisbistand fra Region Midtjylland. De hensigtsmæssige investeringer for Hedensted Kommune blev vurderet til ca. 45 mio. kr. til styre og regulere bygningers varme- og ventilionsanlæg, til udskiftning af eksisterende varmekilder, til energioptimering af klimaskærmen og til energiproduktion ved solceller. Med det endeligt godkendte projekt forpligter Hedensted Kommune sig til investeringer på kr. i Hertil kommer kommunens egenbetaling på kr., samt ca kr./år til fællesudgifter til de udstionerede medarbejdere. Støtten fra EU udmøntes som hjælp til rådgivning svarende til 1,9 årsværk. De øvrige rådgivningsmidler forventes anvendt til konsulentbistand, i alt ca. 0,5 mio. kr. Indssen planlægges i tæt samarbejde med bygningernes brugere. De konkrete projekter, og hvilke bygninger der investeres i, udvælges under hensyntagen til besparelsesmuligheder på forbrug og CO 2 og efter følgende principper: Der investeres kun i bæredygtige bygninger, d.v.s. bygninger der på lang sigt vurderes skulle indgå i Hedensted Kommunes servicetilbud og administrion Indssen koordineres og samordnes med kommunens sideløbende nybyggeri og bygningsrenovering. De enkelte projekter udformes som samlede indsser bestående af forskellige tiltag. Tilbagebetalingstiden beregnes i forhold til det samlede projekt. Der forventes følgende fordeling af indssen: 15% til alterniv opvarmning - udskiftning og supplering med solvarme og jordvarme

12 12 15% til isolering af tekniske installioner - isolering af rørinstallionen fra varmekilde til radior og lignende 2% til udskiftning af pumper - pumper i centralvarmesystemer. Primært i daginstitutioner 20% til ny belysning - udskiftning til bevægelses- og dagslys-styret belysning 20% til udskiftning af vinduer og døre - hvor de eksisterende er moden til udskiftning 10% til efterisolering - i forbindelse med tagudskiftning og hulmursisolering 3% til udskiftning af belysningsanlæg - opsamling på gadelysudskiftning for de kommunale ejendomme. 15% til CTS anlæg samlet styring af varme, ventilion og el. Investeringerne forventes lede til besparelser på energiforbruget på ca. 4,8 mio. kr. pr. år svarende til ca MWh varme og el pr. år. Udledningen af CO 2 forventes reduceret med ca tons CO 2 pr. år. Projekter i 2015 Der forventes gennemført projekter i alle indsskagorier bortset fra "CTS anlæg" og "Udskiftning af pumper" i centralvarmesystemer. Der forventes følgende fordeling: Alterniv opvarmning - 3,4 mio kr. Isolering af tekniske installioner - 2 mio. kr. Ny belysning - 3,9 mio. kr. Udskiftning af vinduer og døre - 0,5 mio. kr. Efterisolering - 0,7 mio. kr. Udskiftning af belysningsanlæg - 1 mio. kr. I alt investeres 11,5 mio. kr i Nærmere oplysning om indssen og om de enkelte projekter fremgår af bilag "Energiprojekter i kommunale ejendomme 2015". Kommunikion I samarbejde med kommunens kommunikionschef udarbejdes en kommunikionsplan. Hensigten er synliggøre kommunes energitiltag på den enkelte kommunale bygning, imens der energirenoveres, og til samtidig involvere brugerne af bygningen i projekterne på de enkelte institutioner. Der afholdes møder med cheferne under de enkelte udvalg med henblik på en fælles holdning til de delprojekter, der skal arbejdes med. På pedelmøder vil servicelederne løbende blive orienteret omkring projektet og tidsplan. De enkelte brugere af bygningerne involveres i processen og får derigennem ejerskab til projektet. Til realisering af kommunikionsplanen er der i budgettet afs kr. Lovgrundlag 41, 58 og 59 i Lov om kommunernes styrelse jf. lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 og tilknyttet Bekendtgørelse nr af 21. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. jf. 2, stk. 1, nr. 6

13 13 Administrionen indstiller der meddeles anlægsbevilling på 47,35 mio. kr. der meddeles rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr og der afsættes rådighedsbeløb på 15,85 mio. kr. i 2016 og på 20,0 mio. kr anlægsudgifterne finansieres via låneoptagelse over 12 år. driftskontiene løbende reduceres med den opnåede besparelse på el, varme eller vand mm. der meddeles anlægsbevilling til en indtægt på 0,9 mio. kr. fra salg af energibesparelserne. der meddeles rådighedsbeløb til salg af energibesparelser på 0,05 mio. kr. 2015, og der afsættes rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2016 og på 0,65 mio. kr. i Beslutning Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Steen Christensen. Bilag Energiprojekter i kommunale ejendomme 2015 HER præsention

14 A Energistyring i de kommunale bygninger, anlægsbevilling Beslutningstema Der skal tages stilling til igangsætning af en systemisk energistyring af el, vand og varme i de kommunale bygninger med en central afregning af forbrugsudgifterne. Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling, rådighedsbeløb og øvrige bevillinger til organisering og opstart af projektet. Økonomi Afregning af forbrugsudgifter til el, gas og vand mm. afregnes i dag af den enkelte institution. I forslaget flyttes ansvaret for betaling, kontrol og overvågning af forbruget til kompetencegruppen Kommunale Bygninger i Fritid & Fællesskab i løbet af budgetåret Det vil i løbet af 2015 i administrionen blive afklaret, hvordan ansvaret for hvordan budgetoverholdelsen placeres mest hensigtsmæssigt, så alle aktører - den enkelte institution, kerneområderne og kompetencegruppen Kommunale bygninger - har en fælles motivion for et stærkt fokus på styring og løbende kontrol med energiforbruget. I 2015 organiseres projektet, og det vil være fuldt igangs fra Til finansiere opstarten af projektet foreslås det anvende 0,6 mio. kr. fra kontoen 'Salg af energibesparelser', der tidligere er besluttet skal anvendes til 'yderligere energibesparelser'. Der forventes indtægter fra salg af energibesparelser i ,35 mio. kr. i 2016 på 0,5 mio. kr. fra investeringer under ELENA projektet. Herudover foreslås, administrionen finder 0,15 mio. kr. i 2015 og 2016 på driftsbudgettet under til finansiering. Energistyringen forudsættes i 2016 give en besparelse på 0,834 mio. kr. på forbrugsafregningerne og herefter årligt 1,2 mio. kr. i kommunen som helhed. Heraf skal 0,834 mio. kr. afsættes til den besluttede besparelse under. Ved udløb af projektperioden afsættes 0,2 mio. kr./år af den opnåede besparelse til den videre drift af energistyringen. Opnåede besparelser udover 0,834 mio. kr. og 0,2 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år tilfalder kassen.

15 15 Oversigt over budget for projektet: Salg af energibesparelser Driftsbudget for Kr. Kr. Kr. Kr. Løn mv Budgetbesparelse Besparelser på forbrug til el, gas, vand mm Balance Økonomi har ikke yderligere kommentarer til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Der oprettes en projektstilling i 18 måneder til organisering af arbejdet. Projektmedarbejdere skal i første omgang samle, systemisere og verificerer energiregninger for de kommunale bygninger. Der skal opbygges en rutine med overvåge de kommunale bygningers energiforbrug og ved udsving kunne bringe forbruget på ret kurs igen. Samtidig skal medarbejderen kunne identificerer besparelser i de kommunale bygninger og ved justeringer og ændret adfærd nedbringe energiforbruget. Historik I forbindelse med Budget 2015 er det besluttet, en besparelse på kr. fra Udvalget for Teknik skal gennemføres ved bl.a. bedre energistyring og servicekontrakter i de kommunale bygninger. Byrådet vedtog den 25. april 2012, provenu ved salg af energibesparelser skal bruges til yderligere energisparende foranstaltninger. Sagsfremstilling Energistyring er en systemisk metode, som ved kontrol og overvågning sikrer en effektiv drift af kommunens energiforbrug gennem følgende punkter: Opnåelse af lavest mulige energiforbrug og tilhørende driftsomkostninger Fastholdelse af opnåede energibesparelser Afdækning af nye muligheder for effektivisere energiforbruget Begrænsning af CO 2 forbruget Kommunens samlede omkostning til vand, varme og el er ca mio. kr årligt. Den præcise samlede omkostning vil dog først kunne opgøres når betalingerne er gennemgået i alle kommunale bygninger.

16 16 De kommunalt ejede børnehaver, skoler og administrive huse er i dag 95% dækket af en online energiovervågning. Energiovervågningen sker på vand, varme og el, hvor forbruget registreres på timebasis. Systemet er ved nybygninger udbygget til også omfte centrale energiforbrugende installioner som f.eks. ventilion og varmepumper for kunne overvåge disse selvstændigt. Energiovervågningen bruges endvidere til kontrollere, om de realiserede energibesparelser er tilfredsstillende gennemført, fordelingen af forbrugsafregning i blandede ejendomme og til energibudget. I foråret 2014 har der været en konsulent igennem et antal repræsentive kommunale ejendomme. Konsulenten anslår, der igennem systemisk energistyring vil der kunne laves driftsbesparelser på 5-8% af det nuværende forbrug. Forbrugsafregning af vand, varme og el betales i dag af den enkelte institution. Da personalet her nurligt har fokus på deres egne fagområder er der ikke altid fokus på udføre en effektiv kontrol af afregningernes rigtighed og være opmærksom på pludselige udsving i forbruget, der kan skyldes funktionsfejl i installionerne eller ændrede forbrugsmønstre i bygningerne. Den nuværende energiovervågning bruges primært til opdage udsving i vandforbruget, som kan skyldes rørsprængninger, løbende toiletter osv. Gennem denne overvågning opfanges løbende store vandspild, der ellers ofte først ville opdages tilfældigt efter længere tid. Systemets muligheder udnyttes derfor i dag kun omkring 10-15%, hvorfor der er et stort potentiale for udnytte de resterende muligheder som et centralt omdrejningspunkt i en reducering af energiforbruget og tilhørende driftsomkostninger. Ved en fremsynet håndtering af området kan der opnås store besparelser i driftsomkostningerne, dette gælder både de løbende forbrugsomkostninger men også på installionernes vedligehold i kraft af fejl på disse opdages tidligt inden de udvikler sig til støøre nedbrud. Der skal dagligt overvåges og arbejdes med den mængde da, der er til rådighed, for identificere besparelserne. F.eks. kan standby-forbruget i de administrive ejendomme uden for normal åbningstid reduceres til et minimum ved overvågning og gennemgang af bygningerne. Systemet udbygges til indeholde alle centrale energiforbrugende installioner i de kommunalt ejede bygninger. Forbrugsafregningen for alle kommunale bygninger samles under kompetencegruppen Kommunale Bygninger, så de kan kontrolleres og verificeres. Således opfanges fejl og udsving i forbruget løbende, og der følges op med afhjælpende tiltag. Sammenligning af bygningernes forbrug på tværs kommunen giver mulighed for sætte ind over for bygninger og installioner, der har et unormalt stort forbrug. Det kan være ved en optimal indstilling af installionerne, men kan også betyde, brugerne af den enkelte bygning skal ændre adfærd. Kommunikion Der orienteres i organisionen om beslutningen.

17 17 Administrionen indstiller, anbefale Byrådet Beslutning Der meddeles anlægsbevilling på salg af energibesparelser på kr. med rådighedsbeløb på kr. i hvert af årene 2015 og 2016 Der meddeles en driftsbevilling på kr. i 2015 til løn m.v. til projektstilling, hvoraf de kr. finansieres ved besparelser på driftsbudgettet for Udvalget for Teknik og de resterende kr. ved salg af energibesparelser Det forudsættes, løn m.v. til projektstilling og den varige overvågning afsættes med de nævnte beløb i 2016, og den aftalte budgetbesparelse på kr. for i øvrigt finansieres på den anviste måde i 2016 og fremover Der fremsættes beslutningsforslag til en organisorisk og politisk ansvarsfordeling af budgetansvaret senest i april Indstillingen tiltrådt. Fraværende: Steen Christensen.

18 P Miljøgodkendelse af fem havbrug Beslutningstema skal tage stilling til den fortste proces med miljøgodkendelse af de fem havbrug ved Horsens yderfjord og As Vig. Økonomi Ingen bemærkninger. Historik På grund af stor offentlig interesse for sagen om miljøgodkendelser til de fem eksisterende havbrug, er Udvalget ved flere lejligheder blevet orienteret - senest 8. april , ligesom der har været afholdt offentlige møder. Sagsfremstilling Ansøgning om miljøgodkendelse kom fra de fem havbrug rettidigt jf. godkendelsesbekendtgørelsens frist. Administrionen har vurderet, ansøgningerne er tilstrækkeligt belyst, og de er siden suppleret med en Nura2000-konsekvensvurdering - udført af ansøgernes konsulent. Senest er vandplanen for Horsens Fjord endelig vedtaget. Herudover er en del andet baggrundsmeriale gennemgået - bl.a rapporter fra overvågning af det marine miljø -, og der ses ikke noget, der tyder på, havbrug har en væsentlig negiv påvirkning af vandområdet. Der er således ikke konsteret forhold, der er til hinder for meddele miljøgodkendelser. De nye miljøgodkendelser udarbejdes efter følgende retningslinjer: Indretning og drift: Der gives miljøgodkendelse til det ansøgte og hidtil tilladte, dog med skærpede krav om anvendelse af imprægneringsmidler ved mindre vedligeholdelseskrævende net. Endelig placering godkendes af NurErhverv. Udledninger: Der fastsættes vilkår om den maksimalt tilladte udledning af næringsstoffer svarende til, hvad der er hidtil har været tilladt. Medicin og hjælpestoffer: Ved sygdom i fiskebestanden eller risiko herfor kan anvendes medicin i nødvendigt omfang efter dyrlægeordinion. Driftsforstyrrelser: Der skal foreligge en plan for havari og eventuelle følgevirkninger. Egenkontrol: Der stilles vilkår om løbende kontrol af vandtemperur, ilt- og saltindhold. Der skal desuden hvert år tages prøver af sedimentet i havbrugsområdet, ligesom der skal optages video af bunden. I tilfælde af ekstraordinært forbrug af medicin skal der laves en teoretisk beregning af, om vandkvalitetskravene er overholdt. Lovgrundlag 33 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere