Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for. Park Allé Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnummer 2011/0001726. Udbudsmateriale for. Park Allé 131 2605 Brøndby"

Transkript

1 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Park Allé Brøndby

2 Side 2 af 80

3 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Park Allé 131, 2605 Brøndby Boligen er skønt beliggende lige op til Vestvolden og den skønne natur i Brøndbyskoven med hyggelige gangstier mv. Endvidere er der kort afstand til bus, indkøb og meget mere. Boligen er opført i 1955 med et boligareal på 87 m² og et kælderareal på 87 m². Indretningen er således: Entré med parketgulv, skabe og nedgang til kælder, køkken med hvide skabselementer og linoleum på gulv i åben forbindelse til pæn og lys vinkelstue med parketgulv, god mulighed for inddeling i spise- og TV-afdeling samt udgang til terrasse/have, værelse med gulvtæppe, 2 værelser med parketgulve samt badeværelse med hvide klinker på vægge, bruser og hvidt skabsarrangement. Kælder er indrettet med 5 disponible rum, hvor der er indrettet brusefaciliteter i det ene. Til boligen er der flisebelagt terrasse samt stor, dejlig have. Det samlede grundareal udgør ifølge tingbogen m². Kommunen behandler i øjeblikket ansøgning om tilladelse til udstykning af byggeparcel fra ejendommen. Køber vil i så fald have mulighed for at frasælge en byggegrund. Side 3 af 80

4 Dejlig og stor have (billedet er taget mod syd) Lyst køkken med god skabsplads og adgang til stue Lys og stor stue med pænt parketgulv og god mulighed for at oppdele i spise- og TV-afdeling Lyst soveværelse med parketgulv Side 4 af 80

5 Værelse med tæppe Badeværelse med terrazzogulv, hvide klinker på vægge samt hvidt skabsarrangement Entré og gang med skabe og nedgang til kælder Disponibelt kælderrum med brusefaciliteter (ej registreret på BBR) Side 5 af 80

6 Der er flere store disponible rum i kælderen Stien langs Vestvolden hyggelige omgivelser og god natur Naturen omkring ejendommen Ejendommen udbydes af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i. h. t. statens regler for salg af ejendomme i offentligt udbud. Besigtigelse af ejendommen kan foretages torsdag den 8. september 2011 fra kl til kl , og mandag den 26. september 2011 fra kl til kl eller efter nærmere aftale ved henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Stella Toftelund Larsen på telefon: eller Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Park Allé 131, Brøndby således at tilbuddet er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest tirsdag d. 11. oktober 2011 kl Samme dag kl vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Side 6 af 80

7 BILAGSFORTEGNELSE for udbud af ejendommen matr. nr. 15i Brøndbyøster By, Brøndbyøster, beliggende Park Allé 131, 2605 Brøndby. Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg s. 7 af statens faste ejendomme Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 11 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 15 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 17 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse s. 21 Bilag 6 Ejendoms- og brugsplan s. 25 Bilag 7 Ejendomsvurdering og skatteattest s. 29 Bilag 8 Kommunalt ejendomsoplysningsskema s. 33 Bilag 9 Tilstandsrapport, tilbud på ejerskifteforsikring og energimærke s. 37 Bilag 10 Planforhold s. 75 Bilag 11 Eksempel på skøde s. 77 Bilag 12 Tilbudsblanket s. 79 Side 7 af 80

8 Side 8 af 80

9 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Park Allé Brøndby Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme. Side 9 af 80

10 CIR nr 7 af 25/01/2010 Gældende Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Side 10 af 80

11 Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 11 af 80

12 Side 12 af 80

13 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Park Allé Brøndby Bilag 2 Særlige salgsvilkår. Side 13 af 80

14 Særlige salgsvilkår for Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommen matr.nr. 15i Brøndbyøster By, Brøndbyøster, beliggende Park Allé 131, 2605 Brøndby. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter ejendommen matr.nr. 15i Brøndbyøster By, Brøndbyøster med et grundareal, der ifølge tingbogen, udgør m², med de på ejendommen beliggende bygninger. Boligarealet udgør 87 m² og kælderarealet 87 m². Oversigtskort vedlægges som bilag Ejendommens data: Tingbogsattest og kopi af tinglyste servitutter for ejendommen vedlægges som bilag 4. BBR-ejermeddelelse vedlægges som bilag 5. Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjenestes ejendoms- og brugsplan vedlægges som bilag 6. Ejendomsvurdering og skatteattest for ejendommen vedlægges som bilag 7. Kommunalt ejendomsoplysningsskema vedlægges som bilag 8. Tilstandsrapport, tilbud på ejerskifteforsikring og energimærke vedlægges som bilag 9. Planforhold vedlægges som bilag Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at: Forsvaret har indsendt ansøgning til Brøndby Kommune om tilladelse til udstykning af byggeparcel (vandret skellinje således at der fremkommer to omtrent lige store parceller). Såfremt tilladelse opnås inden den på budblanketten nævnte frist for upload af tillæg til udbudsmaterialet, vil den blive uploaded som tillæg til udbudsmaterialet. Det er kun muligt at byde på hele ejendommen. Køber kan selv disponere efter eget ønske og regning om man vil udnytte en evt. tilladelse til udstykning. Den samlede ejendoms kontantpris er skønnet til kr ,00. Ved opdeling af grunden, således der bliver to omtrent lige store bygningsparceller, er kontantprisen for parcellen med eksisterende bolig skønnet til kr ,00, og den bygningsløse parcel er skønnet til kr ,00. Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Ejendommen vil, efter afhændelse, blive selvstændig vurderet af skattemyndighederne og dermed få en selvstændig ejendomsvurdering. Køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. Side 14 af 80

15 5. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste betaler halvdelen af den præmie (max. halvdelen af 5-årig basisforsikring), der fremgår af det forsikringstilbud på ejerskifteforsikring, som er vedlagt som bilag 9. I den forbindelse skal det særligt fremhæves, at fremlæggelse af tilstandsrapporten i bilag 9 og oplysning om ejerskifteforsikring indebærer, at tilbudsgiver/ køber ikke overfor sælger kan påberåbe sig, at ejendommens fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. 8. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Tilbudsgiver/køber er forpligtiget til at udarbejde skødet som anført i bilag 12. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Side 15 af 80

16 Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept, skal inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10 % af købesummen, - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept forligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 13 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedr. Park Allé 131, 2605 Brøndby til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest tirsdag d. 11. oktober 2011 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 16 af 80

17 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Park Allé Brøndby Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort. Side 17 af 80

18 Â Kort & Matrikelstyrelsen, Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO, COWI Side 18 af 80 Målforhold 1:443 Dato 19/ Signaturforklaring

19 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Park Allé Brøndby Bilag 4 Tingbogsattest. Tinglyste servitutter. Side 19 af 80

20 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :25:21 EJENDOM: Adresse: Park Allé Brøndby Samlet areal: 1623 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Brøndbyøster By, Brøndbyøster Matrikelnummer: 0015i Areal: 1623 m2 Heraf vej: m2 Retskreds: ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarets Bygningstjeneste CVR: Ejerandel: 1 / 2 Navn: På Forsvarsministeriets vegne Ejerandel: 1 / 2 KØBESUM: Kontant købssum: 0 DKK Købesum i alt: 0 DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst 5C344 (adkomst af flere gange) Tillige anden ejendom matr.nr. 2 FP, 2 FQ, 15 I HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER Der findes ingen byrder på ejendommen Side 20 af 80

21 ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0153 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 10_BL_66 Side 21 af 80

22 AKT UDEN INDHOLD F 11 iiw _BL_66 A A Side 22 af 80

23 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Park Allé Brøndby Bilag 5 BBR-ejermeddelelse. Side 23 af 80

24 Z [\]^_`^a bcdefbghijjkel mlhenohpicq[rmenestuvwxbcdefbg :;;23<24= )*+ *,,-.!"#$%&' ( )/-*.-)) ŒzzzƒŽ{zƒ ƒ ˆ z{ z z Žz z ŠŽŽ {z{ zzˆš{{ƒ zzƒz~ž ~ ƒz z{ z { ƒš{ š yz{{z }~z zz zzƒ ƒz z zˆ zƒƒz Š{ ª««± ²²³ µ ±¹ª º»¼½¾ ¼ÀÁ«ÃĪÅÆ œžÿ ÇÈÉÊËÌÊÍÌÎÏÐÑÒÓÒÉÔ ÞÓÔÏËÌÊßàÔáÔâÐãÎäÉÔÒåÓÔÏËÌÊßàÔáÔâßÓÔÎæâçÒáÏÎáâÉÊÉÌËËÉÔÒÎáâÒè ãëîéêòáîßëáîïéåóôïßëìêßàôáôâéôßêéôßéóôîæâ ÕÖ ØÙÖÚÛÜÝ ìöíîïðñû îò úûá óôõö øù üýþÿ ü þñ Çýü üýþÿ ü þñ Çý ãôòóîêìîáâéêäéï8é88éôðú ØîññÖîðÛÛ 0îïíÛï11ñ Øññ ÚÖ2ïÛïñ34"5Öî6ñÛ34) 7ÓÒÊá8ÉÎÔÊ9Ðúûá!"#ñ$ð%Øñ&'()*+(,-.îÜ ØÝ/ ÏÉÊåæâÐ7=ÊßÒÉÔçÒÉâÎ 8ÓÎ8ßÒÉÔ >ÉäÉÔÒßÒÉÔè ìöíñîïöûñî :ëëéêßéîß;êðú<ûû ÇÈÉÊÎÓåÐüýþÿ ü þñ Çýü üýþÿ ü þñ Çý ÓâÏæ8ÔáÔâÐ?áêÉÊ>ÉäÉÔÒ AáÎÏÉÒáÎäÓÒÉÊáÓÎÉÊÐ:ëÎàßÒÓËÉÈÉÊçÉÎÎÉÊÓËÏÉÔÔÉßÊÉëÊæßÉÔÒÓÔÒè BCDEFGHCIJKLFEJ üéêàââéòóêéóî ÍÉÊÓËáÔÏêàââÉÒâÓÊÓâÉ ÍÉÊÓËÓËËÓÎÏßÊ=äáÒÉÊÊæÔ 2+ XY MNOPQRSOQOTUVWRWVOW ÑÓäÎÉÒêàâÔáÔâßÓÊÉÓÎ AæÎÏÉÊ ÍÉÊÓË8æÎÏÉÊä[ÎÌËÒ\ú ]û 2+ XY îñöûö #ñ ØñÛñ ÑÓäÎÉÒêÌÎáâÓÊÉÓÎ ÑÓäÎÉÒÉÊÍåÉÊåßÓÊÉÓÎ ÍÉÊÓËÎÌåÎáâêÉêÌÉÎßÉá8æÎÏÉÊ 2+ XY :åéêïæ88éôïéóêéóîéê ÍÉÊÓËáÔÏêàââÉÒ>ÓÊëÌÊÒ ÍÉÊÓËáÔÏêàââÉÒ=ÏÍ=ß ÍÉÊÓËáÔÏêàââÉÒ=ÏÉßÒ=É Z _êôéìåéêïæ8ôáôâéê ÓâÉÒÓâÉ ^=88ÉÏÉÌåÉÊÏæ8ÔáÔâÉÊ ÍÉÊÓË=ÏÔàÒÒÉÒ Z ãôòóîéòóâéê=98æîïéê`òóâéòóâé ãôïéòóêéóî ãïâóôâßóêéóî Z ÞÓÊäÉáÔßÒÓÎÎÓÒáÌÔÐ?ÈÉÊÔåÓÊäÉ[êÎÌ8åÓÊäÉçÊÓÏáÓÒÌÊßàßÒÉäÉÊÉÎ9åÓÊäÎ=ËÒÓÔÎæâè AáÎÏÉÒáÎÓÊÉÓÎÉÊÐ:ëÎàßÒÌâ8ÌÔÒÊÌÎÎÉÊÉÒÓËÒÉ8Ôáß8ËÌÊåÓÎÒÔáÔâ ú ãêéóîòáîéêíåéêåð abcdefgfhijklmkcghnopqrspqstpurpv ØîññÖîðÛÛ 0îïíÛï11ñ Øññ ÚÖ2ïÛïñ34"5Öî6ñÛ34)ò ÑÓäÎÉÒÓÊÉÓÎÐ!"#ñ$ð%Øñ&'()*+(,-.îÜ ØÝ/ ãôïéòóêéóîð ãôïéîóëëæîîéßóêéóîð üìîáâóêéóîð XYä] ÇâÉÔÒÎáâêÉêÌÉÎßÉßÎÉÈÎáâÍÉÏçêÌÎáâÉÔÍÉÏäÉÏÉâÉÒ8é88ÉÔè _êéôìåéêïæ8ôáôâ[=ïéßò=éð ^=88ÉÒÌåÉÊÏæ8ÔáÔâ[=ÏÉßÒ=ÉÐ AáÎÏÉÒáÎÓÊÉÓÎÉÊÐ:ëÎàßÒÓËÉÈÉÊçÉÎÎÉÊÏÉÔÔÉßÊÉëÊæßÉÔÒÓÔÒè Zä] wwx ÇÈÉÔÏÌääÉÔßêÉÎáââÉÔÍÉÏÐ zóê8ãîî{ú úçåéè8ìïéð}x~è ]~ZûüÊéÔÏêà AÌää=ÔÉÔÊ9Ð úû ÇÈÉÔÏÌäßÔÊ9Ð ûyyz] yïß8êáëòïóòìð ÑáÏÉÐ ú[] Modtager: Side 24 af 80

25 ãôòóîåæêéîßéêð} ãôòóîòìáîéòòéêðú ãôòóîêóïéåæêéîßéêðú Aé88ÉÔËÌÊÍÌÎÏÐÇâÉÒ8é88ÉÔçäÉÏÓËÎéêÌâ8ÌâÉáÔßÒÓÎÎÓÒáÌÔè wwx ÇÈÉÔÏÌääÉÔßêÉÎáââÉÔÍÉÏÐ zóê8ãîî{ú úçåéè8ìïéð}x~è ]~ZûüÊéÔÏêà AÌää=ÔÉÔÊ9Ð úû ÇÈÉÔÏÌäßÔÊ9Ð ûyyz] yïß8êáëòïóòìð ][] ÑáÏÉÐ Side 25 af 80

26 Side 26 af 80

27 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Park Allé Brøndby Bilag 6 Ejendoms- og brugsplan. Side 27 af 80

28 Side 28 af 80

29 Side 29 af 80

30 Side 30 af 80

31 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Park Allé Brøndby Bilag 7 Ejendomsvurdering og skatteattest. Side 31 af 80

32 Detaljerede vurdoplysninger - printversion Side 1 af Ejendomsvurdering 2010 Adresse: Vurderingsår: PARK ALLE 131, 2605 BRØNDBY 2009 Kopi Kommune: BRØNDBY Ejendomsnr.: Vurderingskreds: BRØNDBY Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal: 1 Matrikel: 15 I, BRØNDBYØSTER BØ Grundareal: Ejendomsværdi: Grundværdi: Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total Kvmpris standard Bygretpris standard Kvadratmeterpris kr kr. 248 kr kr kr kr. Grundværdi: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede ejendoms værdifordeling: 0 kr. Samlede grundværdifordel: Samlede fradrag for forbedringer: Fordeling af samlede fradrag: Differencebeløb: 0 kr. Afgiftspligtig grundværdiford: 0 kr. Samlede fritagelser: 0 kr. Dækningsafgift: 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: Ejendomsværdi 2001: kr. Ejendomsværdi 2002: kr. Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af %: kr. Side 32 af 80

33 Modtager Ejendommens beliggenhed: Matrikelbetegnelse: Ejendomsværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom Specifikation Brøndby Kommune Ejendomsskat Rådhuset Park Alle Brøndby Forsvarets Bygning og Etablisementt Forsvarets Boligforvaltning Haresgade 34 Postbox København K Grundværdi B Fritagelse for grundskyld til kommunen Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Mandag - Onsdag KL Torsdag KL Fredag...KL Telefon: Telefax: Gironr.: Yderligere information om kommunen kan findes på Udskrevet den: 26/ Debitornummer: Moms-nr.: Kommunenr.: Vurderet areal: Vurderingsår: Grundskatteloftværdi Beløb Sorteringsnummer: Park Alle (01/ ) BRØNDBYØSTER BY, BRØNDBYØSTER 15i Stuehusgrundværdi Ejendomsnr.: Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi KOMMUNE promille af grundlag Dækn.afg. af grundværdi 10,500 : /01-31/ ,15 Dækn.afg. af forskelsv. 8,750 : /01-31/ ,38 Side 01 af 01 Heraf moms MORARENTER VEDR. ÅRET ,57 RENOVATION FÆLLESAFG. PRIVATE 1 825,00 165,00 RENOVATION STORSKRALD, HUS 750,00 150,00 RENOVATION 140 L CONTAINER ,00 247,00 KMD OGCG udg MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. Rate Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag Fakturadato Ratebeløb Moms beløb Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. I ALT 24234,10 562, / / ,84 01/ , / / ,26 01/ ,00 Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT. Ved ejerskifte: Husk at aflevere skattebillet og evt. indbetalingskort til den nye ejer, samt evt. afmelding til Side 33 af 80 Betalingsservice.

34 Side 34 af 80

35 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Park Allé Brøndby Bilag 8 Kommunalt ejendomsoplysningsskema. Side 35 af 80

36 Side 36 af 80

37 Side 37 af 80

38 Side 38 af 80

39 Sagsnummer 2011/ Udbudsmateriale for Park Allé Brøndby Bilag 9 Tilstandsrapport. Tilbud på ejerskifteforsikring. Energimærke. Side 39 af 80

40 Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Forsvarets Bygning og Etablisementstjeneste Adresse Park Allé 131 Postnr Dato HE nr By Brøndby Udløbsdato Lb. nr. H Kommunenr./Ejendomsnr Matrikel/Ejerlav: 15I Brøndbyøster By, Brøndbyøster Internt sagsnummer JP/CJ Indhold Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 Tilstandsrapport for ejendommen 6 Resumé af huseftersyn - beboelsesdelen 7 Registrering af bygningens tilstand (noter) 8 Sælgers oplysninger om ejendommen 12 Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring 15 Besøg Har du behov for yderligere information om huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du besøge hjemmesiden Folder om huseftersyn Du kan også få information om huseftersyn i Erhvervs- og Boligstyrelsens folder om huseftersyn. Hent folderen hos din lokale ejendomsformidler. Side 40 af 80

41 Huseftersyn HE nr Lb. nr. H Tilstandsrapport Version 6.1 Vigtige oplysninger om huseftersyn Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik. Huseftersyn bliver udført af en bygningssagkyndig, som Erhvervs- og Byggestyrelsen har beskikket. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader. Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type og altså ikke et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes i tilstandsrapporten. F.eks. er det almindeligt, at der er fugt i kælderen i et ældre hus, og det vil derfor kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis fugten giver nærliggende risiko for skader. Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri, og som derefter har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn. Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i tilstandsrapporten i mindst 5 år. Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport Den bygningssagkyndige bør finde alle de forhold, som kan give skader, eller som allerede har gjort det, hvis de er synlige ved huseftersynet. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset. Du kan klage til Ankenævnet for Huseftersyn, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til Ankenævnet. Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel slipper for retssager. De fleste sager vil normalt være afgjort inden for ca. 6 måneder. Læs meget mere om huseftersyn og tilstandsrapporter på Tre vigtige ting, du skal vide om rapporten: En tilstandsrapport er en skadesrapport Den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af huset. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som afdækker synlige skader eller forhold, som kan udvikle sig til skader. Du får ikke oplysninger om ejendommens generelle vedligeholdelsesstand eller om f.eks. forventet restlevetid for bygningsdele. Tilstandsrapporten kan derfor ikke sammenlignes med en varedeklaration. Omfatter synlige skader Der kan være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at finde. Eftersynet handler om synlige forhold ved huset, som har givet - eller senere kan risikere at give - en skade. Ejerskifteforsikringen kan beskytte mod omkostninger til skader, som ikke er synlige. Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Der kan være skader, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gøres noget. Alvorlige skader får en høj karakter (K2 eller K3), uanset om de er billige eller dyre at udbedre. Den sagkyndige kan også bruge karakteren UN. Denne karakter skal forstås som en advarselslampe, der tændes. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end eftersynet har mulighed for. Erhvervs- og Byggestyrelsen FEM-sekretariatet Gregersensvej Side 41 af 80 Postboks 141 DK-2630 Taastrup Side 2 af 15

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Sagsnummer 2010/005219 august 2011 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Side 2 af 109 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Margit Jensen m.fl. dresse Kaskelotvej 4 Postnr. 9480 Dato 18-03-2014 By Løkken Udløbsdato 18-09-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-31356 Matrikel/Ejerlav: 1BE Ulstrup By, Rubjerg Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere